Ml LUNKAMP'S Mipapjl VAN SCHAIK De moeilijkheid Fijne Heeren Modes Laatste Berichten. Abonneert U op dit Blad. SPECIAAL HUIS Wollen Vesten Pull Overs Overhemden Zelfbinders Hoogstraat 3 - Gouda worüeu verricht, ooK het oontroleeren van foutiet ingevulde biljetten. Het at- zxJiideflijke oureaui „upfaedüeringen dat thaiis dit werK doet, zal clan Ko men te vervallen. In dfe nieuwe werkwijae zal de aan dacht van de ambtenaren voor een uit gebreider serie werkzaamheden wor den gevraagd dan thane het geval is, maar hef aantal ambtenaren zal er niet ol weinig door verminderd kunnen worden. Zooals gezegd, bet eek ent bet nieuwe systeem dan ook voornamelijk besparing van tijd en van materieel. TWHCnH K" A if BW Ver^aderiug van i/onoeraag 2o eov. lie ameeimg l.oouswezen van de ue grooung voor Marine ueett een onver wacht lange discussie ontketend, rsiei ai teen de zucht tot nabetracniing ovei de ramp met aen motorschoener ïer schelling 11 gan hiertoe aanleiding. Men, waardioerde trouw ens algemeen, uat.ue Minister van Marine zoo snel de con clusie had overgenomen van de oom missie van onderzoek, dat stoomvaar tuigen voor Tersoheiling moeten ge bruikt worden roet het oog op het al (laar gestationeerde loodspOrèoueel, dat ten gevolge van de ramp óan een mo- reele depressie onderhevig is. Er was echter nog een belangrijke quaestie, pan de orde, waarbij alwaer s Minivers ambtsvoorganger, de heer J- J. L. yap Dijk, in scherpe oppositie was. Jünjster Lambooy wil namelijK iiet Loodswezen naar Waterstaat onder breng oö,' - dus naar het Departement, vtaarender het gelieele verkeer res sorteert. 1 Hoe i overleg daarover met nu- nister lyati' der Vegte'ls nog hangende Imniddel» Voïid de heer J. J. C. van biik istjjpoodig om reeds met al den nadWHB^aarover deze beeohikt, legen dit plan te waarschuwend en de voor stelling te wekken alsof zijn opvolger een militair Departement niet geschikt achtte om'de beloodsing onder zijn be- heer te nemen, hetgeen het prestige van Marine zou kunnen schaden. Dil werd minister Lambooy blijkbaar te machtig en hij vond nu het oogenbliK gekomen om »;m voorganger, die het hem van zijn öptreden af zoo lastig had gemaakt, eens een afstraifing toe te dienen. Even later kwam de Marine>-begroo- ting in stemming. Alleen de eenzijdige ontwapenaars (en de lieer Arts) stem den tegen de begrooting. Vervolgens is begonnen me* de be grooting van Arbeid. De heet Si HNHU 13 (s.-d.) verheug de zich over de atmosleer in de Me morie van Antwoord, wraakte dat van algemeene invoering van den 8-uren dag nog geen sprake is en de beiotie $aian de arbeiders dbs niet wordt na gekomen. j Dat de economische boodzakelijkhe den rich tegen de invoering van den 8-ureudag verzetten zijn dikke woor- ben, meqpr niet. Zoo het productietoe stel groot genoeg is en goed' werkt dan kan in 48 uur per week best in de economische behoeften worden voor zien. En het heeft zich zoo enorm uit gebreid', dat er volop in 48 uur gepro duceerd kan worden De 48 uur is geen gewenscht mini mum maar een uiterst geoorloofd ma ximum. Beucs ran Amsterdam. WISSELKOERSEN. 25 Nov. 26 Nov. Officieel. Londen 12.13% 12.13% Berlyn 59.37% 59.39 Parijs 8.96 9.10 Brussel (belga) 34.82 34.80 Zwitserland 48.26 48.25 WetfK 35.32% 35.30 Ku^lpfc 66.62 66.62% StoWolm 66.75 66.75 Oslf 63.95 63.90 Nefr York 2.50% 2.50% Niet-officieel. Praag pC 7.41% 7.41% Madrid 38.— 38.06 Milaan 10.57 10.52% Prolongatie 3 Not. 3 N. W. S. 76. Beursoverzicht. Het waren ter beurze de suikerwaarden die op den voorgrond tradeji,, Vooral H. V. A. gaven groote omzetten te zien, en behaalden opnieuw een kóers- avans waarbij een koets van 700 werd bereikt. De berichten uit Indië wareh van een gunstige strekking, wat betreft de afdoe ningen door dé Visp. Op de olieafdeeiing ging iets om in Ko ninklijken, die aan den vasten kant waren. Van de tabakken werden enkele Sumatra- soorten wat hooger genoteerd. Onder de Nederlandsche ïndustrieelen waren Euchas aan aanbod onderhevig, en kwamen die beneden 200. Rubbers hadden een kalm verloop, op de vorige koersen. Scheepvaarten matie be langstelling en weinig veranderd. Amerika- Uf nzoo goed als zonder affaire. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT J", .November. Hpogste stand 709.8 te Corona. tMgst» aau4 t« Isaijfjorh. Verwachting: Zwakke, later matige, zuirtaoftelijke tot zuid-westelijke wind, zwaar bewolkt tot betrekken. Waarschijn Ijjk eenige regen, later iets zachter. GEMENGDE BERICHTEN. Het spoorwegongeluk bij Leiden. Nadere bijzonderheden* Ontórem het apoorweuoiqjeiuk dut gu»- i er ©ami' dag bij L-eidiea pia&uj vond veruemea wij oog het volgende Up de plaats van het ongeval was men juist bezig, een nieuwen wissel te leggen. Een rail ter plaatse was ge heel omgekanteld. Of dit als oorzaak of als gevolg van net ongeval moei worden aangemerkt, kon nog niet wor den uitgemaakt. Een buitenlandsche wagen is t eerst uit de rails geloopen. Het verkeer Amsterdam—Den Haag kwam geheel stop te staan het ver- r in omgekeerde richting werd door verlegging vaan de rails onderhouden. Elk der vier laschplaten van het te veranderen stuk rail, waarvan de wis sel moest vernieuwd worden, was slechts met óén bout vastgemaakt, toen de trein er over heen ging- De justitie is naar de plek van bei ongeluk gegaan, en de Leidsahe poli tie heeft foto's genomen. Juist op de plaats, waar het ongeluk gebeurde, zou een nieuiwe wissel wor den ingelegtf. Men was daarmede den geheel en dag bezag en na het passee- reo van den verongelukten trein zou deze wissedverandering plaa's gehad hebben. Het daartoe te verwijderen gedeelte- rails was met vier laschplaten met de verdere rails verbonden. Doch in plaats dat deze la^ohpfateo met vier bouten waren vastgemaakt, was elk vier laschplaten roet slechts óén bout bevestigd. Wij troffen, zoo schrijft de corr. uil Leiden van de N. iR. Ct., den opzich ter van dit baanvak, dien heer van Roussieau op de plaats van het onge luk aan, die juist op het oogenbük, dat de ontsporing plaats greep, met andere bezigheden, het werk betref fend1, doeaide was. OoKj was aanwezig de opzicluer öchaufele uit Den Haag, die met het toezicht was belast. Op onze vraag, of het niet onverantwoordelijk was, dat de lasahplaat met slechts een bout was vastgehouden, antwoordde deze heer, dat dit volgens zijn meening, niets gaf. Den geheelen dag waren er treinen overheen gegaan, zonder nadeelige ge volgen De bouten waren dan ook niet gebroken, de laschplaten waren intact ge blo van, maar ook onze opmerking, dat klaarblijkelijk de rails, die door de laschplaat bij elkaar gehouden moes ten worden, door het te los verband, door het gewicht van dfe trein aan het wijken waren gegaan, werd als niet overtuigend voor die oorzaak van het ongeluk aangemerkt. Door vyat voor ooraftok! dan ook, zeker is, dat ©en rail geheel schuin was komen te staan, waardoor de wagens ontspoorden. Door de schuine richting, die een dei wagens had aangenomen, was het ook niet mogelijk het tweede spoor, richting Leiden, te kunnen berijden. Door hot vrij los liggend spoor te ver schuiven is het gelukt dat tweede spoor vrij spoedig vrij ta krijgen. Om twintig minuten over 4 kwaro een hulp- tredn rret materialen, waardoor dade- met het opruimingswerk begonnen kon worden, terwijl te haifvijf de officier van justitie, mr. Enger, uit den Haag, ter plaatse aankwam. Alle aanwezigen moesten toen het terrein verlaten. De Parijsche trein, die uit de rich ting Haarlem in aantocht was, alsmede de treinen, uit de richting Leiden ko mend, werden juist tijdig genoeg tot stilstand.1 gebracht. Hot verkeer ondervond door een en ander veel vertraging. De ontsporing heeft den treinenloop op het traject Amsterdam'Rotterdam danig in de war gestuurd, doordat op net baanvak tusschen Leide» en War mond maar op enkel spoor gereden kon worden. Aangezien dit traject bui tengewoon druk wordt bereden, en de treinen nu dikwijls op elkaar moesten wachten, kregen alle treinen vertra ging. Hedenmorgen was de baan weer vrij en is het verkeer in beide richtingen weer normaal Het pokkengevai te Maastricht. In Maastricht in het ziekenhuis Ca- valicnberg is een patient die lijdende was aan pokken opgenom-en. Dit ge val, dat zich te Fckelrade heeft voor gedaan, geeft volgens dfe ,,L. K." aan leiding tot eenig gevaar van verdere besmetting. 't Is n.l. het vierde pokkengevai ge weest in het gezin te Eckeiradeen nu verneemt het blad van den G. G. D. te Maastricht dat het dezen geble- ken is, dat de te nemen maatregelen ter voorkoming van verdere besmetting in Eckelrade niet voldoende in acnt genomen zijn, d.w.z. dat er niet ken nis gegeven werd' van deze gevallen aan de inspectie der Volksgezondheid, dat aan de woning, waarin dié pokken patient verbleef, niet het waarschu- wing&pftikkaat ..Besmettelijke Ziekte, pokken" werd bevestigd, en dat de woning heeletnaal niet geïsoleerd werd voor buitenstaanders. De leden van 't betreffend© gezin zijn familie van het gezin t© Sittard, waar eenigen tijd geleden een zwaar pokkengevai zich had voorgedaan. RADIO-NIEUWS. Programma van heden. 6.20 Parijs Eiffel 2650 M. Lezingen. Londen. Orkest. 7.20 Londen. Berichten, voordracht, concert. Müflster 242 M. Uperette ,,Der Zigeuner baron van Joh. Strauss. Kopenhagen 837 M. Tooneeispel „Elvorhöj", van J. L. Heiberg. 7 35 Parijs Eiffel. Concert. Frank fort 428.6 M. Concert en soli voor viool en alt-viool. Stuttgart. Sym- phonie-orkeBt. 8 50 Parijs Radio. Concert. Brug sel 5Q0 M. Concert en soli. Lezing 9.50 Berlijn. Dansmuziek. Ham burg. Berichten en concert. 10.05 Nondfen. Schubert-liederen. Frankfort Declamatie door Alex Moissi uit Goethe s werk. 10.20 Londen. Berichten; daarna ge mengd concert. Madrid 375 M. Frag menten uit de opera oomique .La Mon- teeia" van Guerrero. 12.20 Madrid. Jazzband. Hilversum ff.D.O. 1050 M. 0 u. Franeche cursus. 7.45 Politiebe richt. 8.10 Nutslezing. Spr. de heer Voorbijtel Cannenburg ,,D© groote ontdekkingsreizen, welke de verove ring van de aarde oompleteeren"9 u. Populair H D O-orkest. 10 u. Berich ten. Daarna dansmuziek. STADSNIEUWS. TOONEEL. De Passiebloem („La Malquierida") door Jacinto Benavente door het Schouwtooneel. „Het Schouwtooneel" heeft weer op haar repertoire gebrast het door dit geselschap met zooveel rooms in 1923 ten tooneele ge brachte drama ^an den grooten Spaanschen schrijver Jacintö Benavente in de vertaling van H. Menagé Challa, en Gouda heeft van dit gebeuren de première gehad. In „La Malquerida", zoo schreef den be werker Menagé Challe in zyn toelichting op dit Spaansche meesterwerk ziet men Be navente in een van zfjn vele scheppingen, een schepping, die echter een zeer Spaansch gegeven behandelt. Eigenlijk is het een Castiliaansch drama, niet omdat het décor een Castiliaansche boerenwoning verbeeldt, of omdat de mannen in bruin laken gekleed izyn, maar omdat de figuren in het drama de uitbeelding zjjn van de mensehen, zooals men die in Castilië ziet, van menschen, die reeds van geslacht op geslacht in Castilië hebben gewoond. Het drama zou in zijn pa thetische heftigheid in geen andere omge ving mogelijk zfjn, dan in die van Castilië. Om dit drama te kunnen schrijven heeft Benavente de Castiliaansche ziel tot °P haar bodem moeten doorpeilen. De ziel van Castilië- De ziel van het landschap, de ziel van het volk. Het landschap, welks ziel zich alles heeft teruggetrokken en verborgen, de dorpen waar het leven schijnt verstard, de menschen, wfifr ziel uiterlijk onbewogen schijnt, wier ziel schijnbaar de rust heeft van een uitgedoofde krater, maar waar een ingeworpen steeh een onverwachte, fel-ver- zengende vlam doet oplaaien. Het is de ziel van deze menschen, die Benavente in dit drama uitbeeldt, en het gegeven is de strijd tusschen hun harts tocht, hun geweten en conventie. Inderdaad, zoo is het, zoo heeft men het cok gisteren kunnen zien, in het schitte rend spel van Jan Musch en van Mevr. v. d. Horstvan der Lugt Melsert en niet te vergeten ook van Acacia het schoone jonge meisje, om welk figuurtje het geheel© dra ma is geweven. Deze rol, die bij de eerste opvoeringen werd gespeeld door F.nny de Leeuve werd thans vervuld door Mej. Jean ne van Rijn en zfj deed het uitnemend. In het eerste bedrijf zien wij de mooie Acacia als de bruid van Faustino. Vreugde heerscht er onder de bruiloftsgasten maar Acacia is stil en afgetrokken. Haar brui degom keert huiswaarts en wordt op den weg naar zyn eigen dorp door een misda dige hand om het leven gebracht. Wanneer de <k>rp8genooten het vreeselyke lot van Faustino aan Acacia en haar moeder komen vertellen en «ij allen biddend neerknielen om voor het Heleheil van den verslagene te bidden, kan Acacia niet met hen bidden. Niemand weet "waarom, het meisje zelf zit stil ter neer, want zij voelt intuitief wie de hand heeft gehad in dit drama. Het moet haar stiefvader^ijn, Esteban (Jan Musch). Hij toch, wonderlijk spel van het noodlot, wordt door hartstocht verteert voor het mooie meisje, dat zegt hem te haten, hem geen vader wil noemen, maar zelf hem boven alles liefheeft, jaloersch is op hare moeder, die den tweeden man verafgoodt. Wij zien in de drie bedrijven het noodlot zich voltrekken. iDe passie van Esteban voor het meisje doet hem zijn liefde voor zyn vrouw, die «oo goed voor hem is, hem zelfs dit al'es wil vergeven, vergeten en als dc vrouw wil trachten het tweetal tot el kaar te brengen, vinden de man ep het jonge meisje elkaar in een alles bezegelen de kus. Maar toebehooren zullen zij elkaar niet, want als Raimuda de vrouw haar smart uitgilt om dit gebeuren, doodt hfj de vrouw, die hem zooveel jaren van haar le ven gaf. Het schitterend spel der hoofdvertolkers vond een langdurig en hartelijk applaus. Van de overige medespelenden noemen wij nog Jaap van de Pol als Lamberto, die aanvankelijk met Acacia verloofd, de ver loving afbrak omdat hij het geheim van Esteban heeft geraden, thans verdacht wordt van den moord op Faustino, Co Bal- foort die Oom Eusebio de vader van Fausti no speelde, fleeje Rijken van Rijk als de trouwe dienstbode, en Hein Harms als Ra tio de verrader die Faustino om het leven bracht. Zij allen hebben mooi spel te zien gegeven in dit machtige Spaansche drama. GOUDA, 26 November 1926. Een adres van den Gemeente-Ontvanger, den Heer C. J. M. Kroon, aan den Raad. De heer C. J. M. Kroon, gemeente-ont vanger, alhier, heeft aan don, Raad dezer gemeente het hier volgend adres gezonden: Geeft met verochuldigden eerbied te ken nen: Cornells Jacob Matthys Kroon, ontvan ger der gemeente Gouda, dat hij, ter verzekering van zijn belangen of die van het Personeel ten kantore nog nimmer zich tot Uw College heeft gewend; dat hij evenwel zeer noode en na zeer ernstig beraad nu gemeend heeft, het na volgende onder Uwe welwillende aandacht te brengen; dat in de openbare zitting van 18 Mei j.L het lid van den Raad, Van Staal, zich niet ontzien heeft jegens ondergeteekende uit drukkingen te bezigen, die in hooge mate beleedigend voor hem zijn en tevens de goe de trouw fantasten van de positie, door hem hier bekleed. O.m. is gezegd: Spreker heeft een excuus brief van dén Ontvanger gelezen over een bedrag van 5000.en dat het kantoor van den Ontvanger niet in orde is. Waar dit met de waarheid absoluut in strijd is, heeft ondergeteekende op 20 Mei j.L aan het Gemeentebestuur van Gouda een schrijven gericht, waarvan dé copie als bij lage hieraan is gehecht (Zie hieronder. Red.). Hierop heeft hij nimmer iets vernomen. Hij stelt er prijs op dat de gebezigde uit drukking, die een zeer sterke verdachtma king inhoudt, in het openbaar wordt terug genomen, en dit te meer, daar hy zich nu verplicht acht Uw College eens een duidelijk beeld te geven van de wijze, waarop het kantoor van den Ontvanger der gemeente Gouda uiterst zuinig wordt beheerd en hij aldus voor de gemeente de zuinigheid be trachtende, met voorbijzien van zichzelf, niet duldt dat hem bovendien verwijten wor den gedaan, die allen grond van waarheid missen. Zoowel hier als elders worden fouten ge maakt, dat kan niet anders, want „hü die de borden niet wascht, breekt ze ook niet", doch verdachtmakingen te uiten in het open baar, zonder dat de betrokken Ambtenaar zich ter plaatse kan of mag verdedigen, noemt ondergeteekende een goedkoop ge not. In hoeverre dit een verheffende daad ge noemd mag worden, laat hij aan anderen ter beoordeeling over. Terugkomende op de uiterst zuinige wijze waarop het kantoor wordt beheerd door den ontvanger met bijstand van een klerk op een jaarwedde van 1200 per jaar, sedert ,7 ja ren in functie, en een deurwaarder, die aan alles helpt (wachtgelder) op 666.geeft hy tevens een beeld hoe elders kantoren worden beheerd 1), met welk personeel, ran gen en wedden durft hy volkomen den toets van onderzoek doorstaan; uit die opgave blijkt ten duidelijkste, dat in gemeenten van de grootte als Gouda dn bijstand van den Ontvanger en de bezoldiging geheel anders is; hij mag gerust zeggen: beschamend voor Gouda. Nog zij even toegelicht, dat, waar de deurwaarder Woudenberg naast die functie nog allerlei bodediensten verricht, kwitan ties int, geld ophaalt en dan een zeer werk zaam aandeel in den gewonen arbeid, ten kantore verricht, hy niet in staat is alle vervolgingstukken te kunnen behandelen. De bode voor de gemeente-belastingen 0. W. Runge behandelt een belangrijk deel der vervolgingsstukken en bereidt die ook voor. Ondanks alles is het niet de bedoeling van ondergeteekende meer personeel te vragen, zyn brief d.d. 12 Januari 1925 2) getuigt wel van het tegendeel, doch vraagt hy een bil lijke betaling van het personeel ten kanto re, dat alleszins betrouwbaar en steeds zon danig mee werkzaam, dat er naar gestreefd woidt, alle werkzaamheden af te doen zijn, opdat de verantwoording behoorlijk is ge- dekt. Het behoeft geen betoog, dat het Perso neel ten kantore van den gemeente-ontvan ger in de allereerste plaats moet voldoen aan den eisch van betrouwbaarheid, terwijl ondergeteekende verder •gaarne getuigt, dat hun arbeid wel zoodanig mag worden ge waardeerd, dat «ij hunnen plicht in alle op zichten nakomen, ook ondanks de lage sa- larieering; ondergeteekende acht het zijn plicht voor de verantwoordelijke positie, die hy hier bekleedt, Uw College op voren staande met allen ernst te wijzen. 't Welk doende ene.: (w.g.) C. J. M. KROON. Gouda, 23 November 1926. Het schrijven «Ld. 20 Mei aan B. en W. luidt: Gouda, 20 Mej 1926. Aan het gemeentebestuur van Gouda. Mijne Heeren, In de openbare raadszitting van 18 Mei j.l. heeft het li<l van den gemeenteraad Van Staal uitdrukkingen gebezigd en verdacht makingen geuit jegens den Gemeente- Ontvanger van Gouda, welke in hooge ma te zijn gerechtvaardigde verontwaardiging wekten. Waar het Md Van Staal de kennelijke bedoeling heeft gehad, mij als Ambtenaar te treffen, is hij daarin maar al te wel ge slaagd, want het eenmaal gesproken woord vliegt gelijk een kogel voort, wee, wie het kwetst of moordt. Zoowel voor mijn goeden naam hier als elders en in het belang der gemeente Gou da, stel ik er hoogen prijs op, dat een nader ondenzoek wordt ingesteld en hefc de eer Uw College dit ««t allen aandrang te ver zoeken. Hoogachtend, (w.g.) C. J. M. KROON, Ontvanger der gem. Gouda. 1-2) Als bijlagen aan het adres toegevoegd Openbare aanbesteding. De uitelag der door den heer P. D. •Stuurman, architect te Waddinxveen, gehouden aanbesteding tot het maken van een drooginrichting met ketelhuis en fa brieksgebouwen'met kantoorlokalen, mon- sterzpal enz. voor de N.V. Stoommeubel- fabriek v.h. Modderkolk Dy s te Wad dinxveen, is als volgt: Ingeschreven werd door de: N.V. Beton-, Terrazzo- en Marmorithfabr. „Gouda" te Gouda voor 54.255.— F. Vink te Moordrecht68.840.— L. de Kloe Mzn. te Alblas- serdam 68.855.— D. Koster te Waddinxveen 68.947.— J. Gesman te Aiphen a.d. Rijn 72.067.— A. den Ouden te Moer- capelle 72.850.— J. Hoekstra te Leeuwarden 80.400.— d. Velden en De Jong te Oeatgeest 96.200.— De gunning is aangehouden. De winkels tot elf uur open. Blijkens openbare kennisgeving zullen vanaf 29 November tot en met Decem ber de winkels eiken avond tot 11 uur ge opend mogen blijven. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de wensch \mn de Middenstandscentrale om den Sint Nicolaasavond op Maandag te doen houden, door dezen maatregel wordt gesteund. Kamer van Koophandel en Fabrieken. De vergadering van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Gouda en Om streken zal thans worden gehouden op Woensdag 1 December 1926, des avonds 7% uur, in de Raadszaal alhier, ter be handeling der uitgestelde vergadering van Wortnsdag 17 Noyember j-1. Aan deze agenda wordt toegevoegd: Punt 12. Vaststelling datum verkiezing (candidaatstelllng) van één lid (Afdeeling Kleinbedrijf) in de vacature van wijlen den heer B. H. F. de Mol te Woerden. (Het Bureau stelt voor aU datum te be palen Dinsdag 1 Februari 1927; eventueel# verkiezing op Vrijdag 25 Februari 1927). St. Nicolaas in de Sociëteit „Ons Genoegen". Het bestuur van de Sociëteit „Ong Ge noegen heeft aan de leden bericht dat Zon dagmiddag 5 December te half drie St. Ni co'aas in de Zaal Kunstmin van „0n« Ge noegen" komt en gaarne de kinderen van de leden op zyn feest z>«n- Een betduit van de vergadering van notabelen van de Ned. Herv. Kerk. In d« vergadering van notabelen van de Nederl. Herv. Gemeente te Gouda, gehou den 19 dezer, is het volgende besluit geno men „Het college van notabelen der Nederl. Hervormde Gemeente van Gouda, gelezen het namens den Kerkeraad van genoemde Gemeente in het Predikbeurtenblad dat 30 October j.l. ingezonden stuk betreffende het „Kerkeraadsfonds" waaruit o.m. blijkt: le. Dat de Kerkeraad besloten heeft te voldoen aan het reglement op de Predi- kantstractementen en dus de door den Raad van Beheer opgelegde omslag zal voldoen; 2e. dat de Kerkeraad trachten zal „de storting in eens" voor den Raad van Be- h^er te verkrijgen door het sluiten van een leen ing; Vernomen hebbende dat de hierbovenge- noemde leening zal worden gesloten bij de Diaconie van de Nederl. Herv. Gemeente t« Gouda; Overwegende, dat dc zorg voor de flnw- tieele belangen der Gemeonte uitsluitend is opgedragen aan het College van Keikvoog den, onder toezicht of medewerking van het College van Notabelen en van de Com- m.ssie van Oppertoezicht; Heeft besloten: le. Bij den Kerkeraad der Nederl. Herv. Gemeente te Gouda te protesteeren tegen de door dien Raad genomen besluiten ver band houdend me,t het voldoen aan het Reglement op Re Predikantstractementej en hem (de Kerkeraad) te verzoeken zich op het terrein van de Beheersaangelegen- hedPm alsnog te willen terugtrekken; 2e. Dit besluit bovendien ter 'kefmia te brengen van het Classicaal Bestuur van Gouda, het Provinciaal Kerkbestuur yan Zuid-Holland, het College van Keikvoogden- de Commissie van Oppertoezicht en van de Nederl. Hervormde Gemeente van Door door n^iddel van de Pers". Hoogheemraadschap Rijnland. In aansluiting- op hetgeen wij reeds be richtten over de vergadering van Rijmand, vernemen wij nog dat jhr. W. werd benoemd tot lid van de financier commissie; herbenoemd werd jhr. <mr. H. E. Teding van Berkhout als lid der com missie voor het gaardeiboek. Het bestuur deed mededeeling van de onderhands®» aanbesteding van het beplanten van duin» ten z-uide van het Wassenaarsche »la^ voorstel van het bestuur werd alsnog sloten tot toelating van de loozing v"*®wU" ge gronden onder Montfoort op den we van Woerden en vandaar op die te Eveneens werd besloten tot verhoog'ng_ het aan den polder Broekvelden en Vett»- broek verstrekte renteloos voorschot dijkherstel en droogmaking: van dien op» December 1925 overstroomden polderj-»»- na werd in openbare zitting de W™®** voor 1927 behandeld, welke werd vastr steld met een eindtotaal in uitgaaf 011 vangst van 802.873* Instituut voor Aiheiderorotwikkeliafr In de negende Zondagmorgenbijeenkoro* af deeling „Gouda" van Het I"gtlt*° »r Arbeidersontwikkeling op 28 Not«*" _~s. zal Mfevrouw Mien vBuuren, declamatrice te Rotterdam, v dragen gedichten van Alice Nahon en zelle, een fragment "De Pftst°°r «gij Nópenden Wijngaerdt" van Felix Tim- en „Kerstnacht" van Felix Tim mermans. Deze morgen is dus wederom -heel aan Vlaamsche litteratuur gewyd. pe soc.-dem. raadsleden T. Perdijk en G. van Hofwegen. Naar wij vernemen zullen de heeren T. Perdijk en G. van Hofwegen, beiden lid van de soc.-dem. raadsfractie, als lid van den Gemeenteraad bedanken. De Commissaris der Koningin. De Commissaris der Koningin in Zuid- Heiland bracht heden een bezoek aan om liggende gemeenten en verbleef op zyn tocht daarheen ook eenigen tyd te Gouda. Jaarverslag E. H. b. O., afd. Gouda. Wij ontvingen het jaarverslag van de vereeniging E. Hsb. O., waarin de secretaris lijn vreugde te ketujerv geeft over de schit terende werk dat in net jaar 1925'26 door d* vereeniging is verricht. Herinnerd wordt aan het geval op 17 Juli, lW6rby 2 drenkelingen bewusteloos op het droge werden gebracht en door het yverig lid den heer P. Rietkerk van een wissen dood werden gered door het toepassen van kunstmatige ademhaling en wel de methode Silvester, door E. H. b. O. vervoerd werden naar het ziekenhuis, waar zij na 5 dagen weder geheel hersteld, ontslagen werden. Hierdoor verwierf de heer Rietkerk de hoog ste onderscheiding in zilver van de Maat schappij tot Redding van Drenkelingen en «el 1 zilveren medaille met getuigschrift. Ten tweede hog een geval van verdrin king *an een jongedame uit Haastrecht, welke gered werd door het lid den heer J. van Catz, welke na 2 maal gedoken te heb ben, haar op het droge bracht en ook door toepassing van de methode Silvester de le vensgeesten weder opwekte. Dit lid ontving de hoogste onderscheiding voor het redden en bijbrengen en wel een gouden medaille van de Maatschappij tot Redden van Dren kelingen Ten derde op 14 Nov. werd de vereeni ging opgeroepen op medisch advies by een geval Van gasverstikking. Direct werd er uitgerukt met zuurstofapparaat, wat hoog noodig bleek te zyn, daar alle hoop bijna was opgegeven, werd na een werking van 10 minuten verandering geconstateerd. Er werd ten volle 2 uur achter elkaar gewerkt voor de man weder by was, wat ten slotte met groot succes >verd bekroond. Op deze gevallen kan de afd. trots zyn, daar dit jror 4 menschenlevens van een wissen dood zijn gered. Uit de lijst van rapporten die hier volgen, blijkt venler dat de leden der afdee- ling niet stil hebben gestaan in het afge- 1 oo pen jaar. Er kwamen binnen: 276 stuks' ongeval rapporten, 60 vervoeren, 12 oproepen comm. van politie, 2 keer uitrukken met zuurstof koffer, 1 keer gasverstikking (by gebracht), 2 keer opgeroepen bij spoorwegonigeval (1 doodelyk). Onder ernstige ongevallen kwamen voor: 4 bewusteloosheid, 1 dy,beenbreuk, 2 been breuken, 2 brandwonden (3e graad), 1 vin ger afgeklemd, 1 armontwrichting, 2 schou- derontwriohtingen, 2 auto-ongevallen, 6 poLs-fracturen, 2 sleutelbeenbreuken, 1 boot ongeval (doodedijk). Verbandtrommels zijn geplaatst by: van Dam, Zeugestraat, chef brugwachter Rabat- brug, chef shiismeester Mallegatsluis, Jan- jen,. Sj>oorstraat, „y.. VAiet,Kamemelksloot. Dekker, Vest, P. Jansen, Kanaalstraat, J. Schoonderwoerd, Moordrechtscbe Verlaat, C. (1 p raoefeer—'l juromaruro Harlin Bakker, Bockenbergstraat, Joh. de Jong, Dr. g^'Tiu|amaruJllJHoUeudoorn^-Nee- de HoofddorpLeiden HoornV en deze gemeente bepaald óp Donderdag 9 De cember a.s. voorm. 11.30, in de voormalige infanteriekaaeme te Gouda. Donderdagmorgen omstreeks 4% uur is de auto van de American Film-Cy. te Schoonhoven aan den Breedenweg in de sloot geraakt, waarbij de auto half onder water kwam te Btaan. De inzittenden kwa men met de schrik en een nat pak vr(j, doch de in hun bezit zijnde apparaten, films en dinamo hebben veel van het water te lij den gehad, terwijl ook de auto beschadigd werd. Met een kraanwagen uit Rotterdam werd eerst omstreeks 2 uur een en ander op den weg gebracht, waarbij bet verkeer nog al wat stagnatie ondervond. De auto met inhoud waren niet verze kerd. De landbouwer P. v. E. die een varken voor eigen slacht had aangegeven, achtte het wenschel ijker het dier binnen den voor geschreven termijn van 4 dagen te slach ten, waarom hij het naar de noodslacht- plaats deed vervoeren. VLIST. De inlevering van rijksgoederen door de dienstplichtigen der lichting 1911 is voor deze gemeente bepaald op Donderdag 9 De cember a.s. voorm. 11.30 uur in de voorma lige Infanteriekazerne te Gouda. WADDINXVEEN. Een groote auto-spuit aangeschaft. Na verschillendle proefnemingen met di verse fabrikaten motorspuiten met een ca paciteit van 880 L. tot 1000 Liter per mi nuut en vervolgens met groote auto-spuiten met een capaciteit tot 1200 L. per minuut, bij welke proefnemingen meerdere brand weer-autoriteiten van advies hebben ge diend, heeft de Gemeenteraad met 6 tegen 3 stemmen gisteren besloten tot aankoop van een groote auto-spuit. Alvorens dit besluit te nemen was eerst met al het groote materiaal een rondgang door de gemeente gemaakt, teneinde te con- stateeren dat dit groote materiaal overal in de gemeente komen kon. Daar de gemeente Waddinxveen met dit groote materiaal berekend is voor het blus- schen van groote fabrieksbranden, zal het wellicht kunnen voorkomen dat deze ge meente door de aansluiting bij den Zuid- Hollandschen Brandweerbond, geroepen wordt met haar groot materiaal assistentie aan Gouda en andere omliggende gemeenten te verleen©». p r INGEZONDEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) bpoorweg uouuaVrauumxvetnuosaoop Alphen a. d. Rijn. M. dfe K. lu die bladen kouiou ihana berichten, voor over do in dienststoiling van ue* autobus bedrijf van de Nedteniandscne Spoorwegen en we lezen dan verder ,,Men onderzoekt thane dfe mogelijk heid om, waaneer het autobusbeanji in werking is,"de volgende spoorlijnen op te heften Alkmaar—öohagen; De- iwikamip—Oideavzaal—Groningen; Edfe— Wagoning en Egynond.AlkmaarBör- Leydstraat, Ouwersloot, Stolwykersluis, Hoonbout, Graaf Florisweg, v. d. Eng, Zw. Weg. Tevens berust bij den Secretaris nog verhandmaterieel voor massa ongevallen en reserve. Draagbaren zyn geplaatst byde Vereen. Touw- en Garenfabrieken, Daalmans Co., Goudsche Machinefabriek. Goedewaagen's Pypenfabriek, Mallegatsluis, Hoonhout, G Florisweg, D.O.N.K., Voetbalveld O.N.A., Voetbalveld vereeniging „Gouda". Verder materiaal1 brancard met zieken- raam in Daniël. Voorts is geplaatst bij den heer P. Riet kerk, Markt 1911; 1 rijwiel brancard, 1 zuurstof koffer met pulmotor, 1 zuurstof apparaat, 1 verhandtrommel. Het verslag eindigt met de hoop uit te spreken dat er in 1927 vele donateurs zul len toetreden om het nuttige werk van de vereeniging E. H. b. O., die onmisbaar in onze stad is geworden, te bevorderen. Het bestuur bestaat uit de volgende le den: G. M. Natrop, Voorzitter, C. Bakker, Bockenbergstraat 90, le Secretaris, A. v. d. Byl, H. C. M. Dekker, J. Schoonderwoerd, Mevr. Horneman, Joh. de Jong, P. Rietkerk. Over 1925'26 had de afdeeling aan ont vangsten te boeken een bedrag van 1660.29 waaronder gerekend is een saldo van 1925 groot 417.65, en een saldo van de kas 1926 groot 58.49. De contributie der leden be droeg 100.80, aan donatiën werd ontvan gen 340.40, de gemeentesubsidie bedroeg 150.—. De uitgaven bedroegen 1653.17. Het kassaldo bedraagt slechts 7.12. Agenda: 26 Nov., 8.10. Soc. de Réunie. Radio-avond door den heer Tukker aangeboden aan de ledei van het Nut. 26 Nov., 8% uur, Zaal Central Zeugstraat. Zweedsch« Filmavond voor de Ned. Reis- vereeniging afd. Gouda. 1 Dec. 7% u. n.m. Raadzaal Stadhuis. Ver gadering Kamer van Koophandel en Fa- Drieken. UIT DEN OMTREK. HAASTRECHT. Burgerlijke Stand. GEBOREN: Theodora Cornelia, d. v. C Verlaan en T. van Es. Christina Theo dora, d. v. J. J. Driesen en G. Stolwijk. Adrianus Henricus, z. v. C. J. Spruit en G. M. Verhoef. GETROUWD: Nicolaas Goedhart en Aaf- jc Kortleven. Bartholomeus Martinus Sterft en Johanna Catharina Reichard. Bij de gemeente-politie zijn inlichtingen te bekomen omtrent een gevonden bril met etui. Door Burgemeester en Wethouders is aan Fa. Gébr. Bakker vergunning verleend tot verbouwen van het magazijn der fa- - briek. D© inlevering van rijksgoederen door de dienstplichtigen der lichting 1911 is voor huizonIBoveniiorspel NunepeetKam pemZwolle StadskanaalTer Apel Winsum'Zoutkamp ZwolleBlokzijl en weLiebt nog meer lijnen. De bedoeling zou dan zijn om alleen tot personenverkeer op diie lijnen op te heffen en daarvoor in de plaats te si ellen autobuBlijnen. Verder kwam mij dezer dagen in banden een bericht als aou zijn beslo ten om aan het bureau dier kamer van koophandel voor Rijnland op te dragen le onderzooken ©en mogelijke vervan ging van den spoorweg LeiidleaHoofd dorp door ©en aufcobuBdiemat. M. d. R. ik kon mijn oogen niet gelooven. De lijn Gouda—Waddinx veen—Boskoop— Alphen a.d'. Rijn heelt ook voor een deel aan opgemeld© ka mer haar tot standkoming te danken getuige het puhliek gemaakt schrijven van 1 September 1923. Maar ziet men nu niet, dat het met deze lijn denzelf den weg gaat als met de opgemeld© lijnen wier opheffing roett overweegt feii kan men dan nu niet beter de werkzaamheden stop zetten dan eerst de mrllioemeo wég te gooien? Waar over een paar dagen weer on ge voer een millioeo voor dit in aanleg, zijnde lijntje (dot al bij voorbaat ten döodie is opgeschreven) aan de- Kamer zal worden gevraagd, meende ik goed te doen hierop nogmaals dfe aandacht te vestigen. Ik heb reden om' aan nemen dat de Directie van de Spoor wegen er precies over denkt als on dergeteekende. En dan toch maar door gaan Is dat ook bezuiniging Met de meeste hoogachting en dan kend voor.de opname verblijf ik J. G. HERFST, Wethouder. Waddinxveen 25 Nov. 1926. en dun door enkelen is gestreefd het te winnen". Om nu bfy dat laatste zinnetje te beginnen wanneer hiér van een verzuch ting mag worden gesproken, dan geldt deze het feit, dat zooveien met bem door dik en dun oppositie durfden voeren tegen eett voorstel, dat geheel voor zich zelf sprak. De heer Verdoorn kan het niet verkrop pen, dat uw verslaggever toet Ds. Kanis het resultaat der commissie ©eer bevredi gend acht. Ook op de vergadering heeft hy daarover uitgepakt. Het spijt mij dat ik 't zeggen moet, maar het pleit niet voor hem. Vooreerst telt Stolwijk niet 600 gezin nen, maar 550. Dan moet hy alvorens een conclusie getrokken te hebben zich verge wist hebben, of de commissie ook Stolwy kersluis in haar bemoeiingen betrokken had. Dit nu is niet gebeurd. Dus blijft over het feit, dat over een gelbied van ruim 500 gezinnen aan jaarlijksche bijdragen een som van 570 werd gegarandeerd. Wanneer nu deze gezinnen zonder uitzondering aan de nteekening hadden deelgenomen, zou dit reeds beduiden, dat zÜ bun contributie a.h. meer dan verdubbeld hadden. Maar het aantal geïinnen is belangrijk minder, deels omdat zij geen extra bijdrage wilden, deels omdat «ij, die niet konden geven. De juiste cijfers zijn mij op heden met bekend, maar ik zal ze aan de commissi^ vragen en ze dan publiceeren. Vervolgens moet bedacht wor den, dat de commissie volstrekt niet 't on derste uit de kan wilde halen, maar aan de menschen zeide „gij wordt verzocht te tee kenen voor zulk een bedrag, als gij meoqt menschelijkerwijs gesproken altijd te kun nen volhouden". En zij behoef de zulk een som ook niet, daar dooreengenomen een gulden voldoende was om het plan te doen slagen Het is dan ook meer dan eens voor gekomen, dat zij zeer geestdriftige voor tanders verzocht voor een lager bedrag in te teekenen, dan zy zich rjeds gedacht had den daar zij niet wilden nebben, dat deze zich zouden vastleggen aan een bedrag, dat n'et noodig was. En verder moeten wy nog twee dingen i|\ 't oog houden. Vooreerst dat het hier een zaak geldt, die voor velen nog totaal onbekend is, zoodat gretig uitgestrooide kletspraatjes als „die zusters brengen zooveel goed in de waöch" en „ze com- mandeeren maar: dit moet er wezen er dat kan ik niet missen", maar al te veel kwaad kunnen stichteri. 'En in de tweede plaats: noch het Bestüiir als zoodanig r.och de geneeskundige adviseur hébben van hun warme instemmltlg met bet plan doen blijken. En al hebben sommige be stuursleden persoonlijk ek goed voorbeeld gegeven door een royale bijdrage toe zeggen, de voorzitter durfde zich afzijdig te houden en de adviseur nam een houding aan van „de kat uit den boom kijken'" En ten slotte moet bedacht worden, dat meerdere personam zich bereid hebben verklaard hun inschrijving nog te verhoo- gen, zoo de commissie d^t noodig oordeel den. De heer Verdoom vhiat nog even gele genheid om te vernielden, dat het com missie-voorstel om het latuur uit té brei den .volgens velen een soort wantrouwen in 't Bestuur was". Nu js ter vergadering van dat wantrouwen niets geblekken. Hy moet bet dus op z'n rondgang door de ge meente bemerkt hebben. Zou hy de namen willen noemen der velen, die zich aldus hebben uitgelaaten Dit wil ik hier wel zeggen, dat toen de voorzitter in een ge- mbineerde vergadering van bestuur commissie deze opvatting uitsprak, hij daarmede geheel alleen werd gelaten. Aan 't eind zan z'n stukje laat de heer Verdoom zich leelyk in de kaart kyken. Hy zegt daar, dat 't gewaagd zou zyn te gen 1 Januari ecm zuster aan te stellen, daar nog reglementswijziging moet plaats vinden en daarvoor 2/3 der uitgebrachte stemmen noodig is en ,,'t pover resultaat 39—38" de vrees wettigt, dat 't daartoe niet zal komen. Heeft de«e opmerking niet veel van speculatie op „door dik en dun willen tegenhouden", waartoe altyd we! een stelletje menschen te vinden is? Van iemand, die gaarne voor een volksvriend wil doorgaan, hadden wy niet verwacht, dat hy op die wyze een zaak in gevaar zou durven brengen, die op 't punt staat *ot in lengte van dagen hinderden ingezete nen van Stolwijk, en dasronder juist vele mindergegoeden tot onschatbaren zegen te zyn. DE VEIRSIiAGGEVER. De gezinsverpleging in Stolwijk. De heer Verdoom schijnt zich maar niet te kunnen voorstellen, dat een ander de zaak der gezinsverpleging door een andere bril beziet dan hy. Onmiddellijk, wanneer hij zoo iets waarneemt, is hij verbaasd spreekt van „zeer optimistisch". Evenals ter vergadering rekent hij dan voor, dat met °°g °P aantal gezinnen een som van 570 aan jaarlijksche bijdragen „geen bewys van het inzien der noodzakelijkheid' is. En door z'n verbazing blijkbaar uit zijn evenwicht geraakt leest hij dan het verslag der vergadering zoo vluchtig dat hy van einnetje „Enfin de commissie heeft bet pleit gewonnen" éen geheel verkeerden in druk krfjgt, den indruk n.l. „als door dik •part te behandelen, omreden dat hij het niet onmogelijk acht, dat de inhoud en de conclusies van het rapport heel veel meer tegenover het beleid van den heer Kroon zeggen als hij nu zou kunnen doen. De mogelijkheid is ook heelemaal niet uit gesloten, dat de burgerij tevens uit dat rap port zal leeren, dat de laster die de heeren hun kring rondstrooien, dat ondergetee kende er op uit zou zyn geweest een per soonlijke strijd te voeren, niets is dan een praatje om de aandacht van tie zaken waar het om gaat, af te leiden. K. R. VAN STAAL, Lid van den Gemeenteraad. Noot van de Redactie. De heer Kroon «af zyn adres aan den Raad niet ter publicatie aan de pers; het werd blijkens informatie alleen aan den Raad en aan de leden van den Raad ver strekt. Het verscheen niettemin in de Nieu we Zuid-Hollander, die het dus van één der leden van den Raad ter publicatie moet heb ben ontvangen. Bij het overnemen is dit echter hier en daar verminkt. Dit adres met bijlage I is thans door ons overgenomen uit de N. Z.-H-. en in overeenstemming met den juisten tekst gebracht De heer van Staal begaat in dit stuk de fout onderstellingen te uiten op grond van een hem en den geheelen Raad nog niet be kend rapport. Dat kan heel gevaarlijk zijn, zooals uit het Waterleidingrapport van de heeren Moret en Polano is gebleken! Alvorens conclusies te trekken is het vei liger eerst af te wachten wat het bedoelde rapport omtrent de administratie der ge meentediensten zal bevatten. Waar de heer van Staal in den laatsten n van zyn epistel het woord „laster" be zigt, zij hem den door hem zelf hierboven geplaatsten titel ter ernstige overdenking aanbevolen! DRAADLOOZE DIENST. De valsche Portugeesche bankbiljetten. Vier jaar geëischt tegen Marang van IJsselveere. DEN HAAG, 26 Nov. De Haagache Recht bank heeft heden geëischt tegen Marang van IJsselveere, vier jaar gevangenisstraf, ter zake van valachheki fa geschrifte in cre- diet- en handelspapieren, ten aanzien van een party van 200.000 en van 380.000 bank biljetten en wegens het doen namaken van bankbiljetten met het oogmerk deze als echt en onvervalecht uit te geven. Tevens werd geëischt yernietiging van alle bankbiljetten. Het barakkenkamp Vlasakken verkocht. AMERSFOORT, 26 Nov. De opbrengst van het militaire kamp de Vlasakkers naby Amersfoort dat heden is verkocht was 24.963.—. Van de 39 geannonceerde perceelen wer den er 8 uit den koop teruggenomen, zoo dat deze barakken vermoedelijk voorloopig nog blijven staan. Een Duitsch stoomschip san den grond gevaren. HOEK VA,N JIDLLAND, 26 Nov. Het „Witram" vaii de Nord-Deutsche Lloyd met passagiers en stukgoederen op weg van St. John naar Hamburg éat' in den Nieuwen Waterweg aangekomen om te bunkeren, is hedenmorgen bij dikken miBt ter hoogte van Maassluis aan deh, grond gedoopen. Sleepbooten «ijn ter kssistentie aanwezig. Er bestaat geen diféét j^ëvaar. De Ex-Kroonprins naar Doonv I)EN HAAG. 26 Nov. Hedett ie ex- kroonprins Wilhelm naar Doorn *«reisd voor oen kort bezoek, ter1 bespreking van een familio-aangolegenheidkd 1» geschikte ST. NICOLAAS-GESCHENKEN te vinden, herhaalt zich ieder jaar. Raadpleeg eens onderstaand verlanglijstje van artikelen, waar- mede U iederen heer kunt verrasaen. Gebreide Vesten, Pullovers, gevoerde Nappa en wild leder Handschoenen, Shawls, Dassen, Overhemden, Pochets, Sokken, Sokkenhouders, Bretelles, Coin de feu's, Chambre Cloaks, enz. v.h. GEBR. BISPING MARKT j GOUDA Een kijkje in onze speciale ST. NICOLAAS-ETALAGE zal Uwe keuze vergemakkelijken en U overtuigen dat ge Uw geld nuttig kunt besteden. 8017 TE HUUR GEVRAAGD: 2 ongein, off gom. Kamers Brieven met prijsopgave onder No. 3045, Bureau van dit Blad. 5 OPENBARE KENNIS8EVINB. Het gemeentebestuur van GOUDA maakt bekend dat gedurende de St. ■icol.a.w.ak, "fli op werkdagen van 29 November t/m. 6 December e.k. alle winkels tot elf our 's avonds GEOPEND mogen blijven. Is het dan toch een wantoestand?? Dringt het nu pas tot den heer Kroon door? De heer Kroon gaf aan de Pers ter publi catie een slecht gesteld uitermate ver ward, niets zeggend en gedeeltelijk zelfs I onbegrijpelijk adres, gericht tot den Raad dezer gemeente. De heer Kroon schijnt er belang by te hebben,"clat de zaken van zyn afdeeling worden behandeld voordat de Raad en het Goudsche publiek heeft kunnen kennis nemen van het rapport dat over zyn dienst is uitgebracht en dat in ieder geval de Raad nog niet kent. Het is erg opvallend, dat dé heer Kroon 5 maanden in alle talen beeft gezwegen en nu ineens zoo'n haast heeft. Is het soms mo gelijk dat in het rapport zoo'n scherpe ver oordeeling wordt uitgesproken over zyn be- I leid, dat hy zich nu met dit verward stuk proza eenigszins denkt te dekken Zoo ja, j hadden de heer Kroon en zyn raadgevers toch feitelijk wel kunnen weten dat een der gelijke manoeuvre door ondergeteekende stellig zou worden doorzien. Als negatief resultaat heeft de heer Kroon er mede be reikt dat de burgery nu zij uit bovenstaande regelen leest dat er een rapport op til is, zeker in dit buitengewone' geval nieuwsgie rig zal zijn naar den inhoud. Ondergetee kende gaat zóó gerust op den inhoud van het rapport, wat nog n i et in het bezit is van de leden van den Raad, dat hy geen haast zal maken om dit ingekomen adres I Alléén prima kwaliteiten. artokr met en zonder mouwen. Zeer aparte dessins 5.50 - 9.50 7.50 enz. Flanel - Zephir Tricoline Enorme sorteering Fransche en Engelsche Nouveauté's. A l

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2