GERO Nuttige St. Nieolaas-geschenken WISBRUN LIFFMANN Een degelijk St. Nicolaas-cadeau ^jtlaar ideaal! ?®!S^mber b®ÏÏ||^| fl G 13? 1 nieuws Standaardcassette LIJNKOEKEN Maison Para ifdateeg 7 Rottardaa» E. BOUT’s Schoenmagazijn I GERO ZILVER Fl. 76- tot Fl. 419- GERO ALPACCA Voor de Sint Nicolaas «»- M< f8318 Dit blad verschi 5?’ - 77’ - EERSTER 2? - J s» FEUILLE1 Particulier Drukwerk Vareeniglng» Drukwerk BBBMB Adverteert in dit Blad BERGAMBACH' MEUWERKER] Handelsdrukwerk Drukkeri k BRINKMAN 4 Z«. i Fijne gekruide St. Nlcolaas dagelijks versoh. A. VERBURB, Splerillllrail K. Tel.663 GEBR. DE JONG, DOOK GOUD Vf Thalia Theater De Koning der Renbaan. THE JONESKO t JONGLEURS. Het laatste gevecht. Woensdag Matinee. Markt 50 - Gouda - Tel. 520 WESSANEN‘S Kon. Fabrieken GROOTSTE voedingswaarde. A 8? Fl. 20- tot Fl. 88— Banketbakkers 75 "”d" OJ175 kleuren, kost •lechts MlVe A Uit nummer bestaat u mmm ft met l«J 3014-180 wa»M H 8 ROTT^AM OEN HAAC UTRECHT LEIDEN GWONIHG^LEEUbWRDEN SNEEK ENSCHEDE ZWOLLE ARNHEM AM5TE>~ HAARLEM Het eenvoudigste zjpowel als het fraaiste werk, 3015 60 3013 330 Wie zijn lichaam behee in toom houdt, zyn gee zichzelf meester. G VOOR: is het BESTE ADRES MARKT 31 - GOUDA. tsr’ TELEFOON 462. Een veel bewogen Roman uit het E van Misa E. BRAD vertoont van VRIJDAG tot en met MAANDAG als hoofdnummer een schitterende renbaan-sensatie Een boeiend filmwerk met in de hoofdrol de bekende acteur J. FAiRI®LL MACDONALD (Korporaal Pieterse uit het Wieren paard). OP HET TOONEEL: DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG vertoonen wij ala hoofdnummer de geliefde filmster RICHARD DIX. Een PARAMOUNT FILM. GROOT AMUSANT BIJPROGRAMMA. vindt U in Nieuws Haven 308. “JS I N.V. WORMERVEER. Opgcrioht 1765 ABONNEMFNTSPRI pet kwartaal 2.90, pe Franco per post per Ir Abonnementen worde bij onze agenten en loc Onze bureaux zyn ds Redactie Telef. 88. Pos VOORUIT I Er zyn tyden in een nt I jy komen telkens opnieuv m den weg, dien hij gaal wandelaar in een onbeke lijkt hy, als die wandela dk oogenblik achter zich dkn hij tot nu toe ging, bet hem, dat hij langen tij om dien weg achter zich n ai te verkennen, teneinde ten, of hij wel op den goe Dat heeft ongetwijfeld Het teekent de onzekerheid men, althans op dat ooge neer is van zyn weg en d Maar ieder heeft die ooge resoluutste. En wanneer z leker goed eens achter zich «hzelf te rade te gaan, keerd loopt. Maar dat ach moet tydelyk zijn. Hetzy thisie komt, dat men geh wkeerd geloopen is, hetzy raakt op den goeden weg t begrijpen, dat er in het le keer mogelyk is en dat, z deren weg meent te moetei vanaf dat punt en vanaf di moet, omdat men in tegen verdwaalden wandelaar gee ‘op zyri~wëgTan tënigkèer niet over te doen, geen da geen seconde ervan. En el bye dagen, minuten en i bun onherroepelijke gevolj ons later leven. Daarvan goed bewust maken, maar dan ook als een onvermijt lanvaarden en daarmee mo ast van ons leven rekenin Het gebeurt zoo gemakkr sblik op het heden ons maken van spijt, van wroeg. leden, al maar blijven tobl ten, die we begingen en zie volgen laten gelden. Dan hartgrondig wenschen, zc haast het nog eens over dien oenen dag, dat eene eens over te mogen doen, immers niet. Overdoen kuiu alleen in de toekomst. La gedachte ons vasthouden. 1 we onze begane fouten bm we, de oorzaken van die fo de, daaruit èn zelfkennis leeren. Maar daarmee moet kyMVnrtik.lM, Cornti, Bummikout.n, Br.ukk.nJ»> iWBHrzakk.n. B.lll prijscourant gratis - VVIINIWaW -2670 1521 - t Moet zeker een oi zijn", zeide hij b ik heb al mijn onk< gedaan. Neen, als ze zie gist door mij te laten r hen ten minste mija r« taaien.” Intusschen was hij aat tanen, en de koetsier h he overgehaald en het p Nu of nooit”, dacht Itab, terwijl hij zich in -Is Lady Perriam thuis „Jawel, mijnheer.” ..Hier is mijn kaartje. ..Kom binnen, mijnhe ’t u belieft mijnheer; h, antwoordde de kne heer Ledlamb beklom dan hij ooit in ,i^|& Voor allen, die tot dusvefr, door welke omstandigheden ook, nog niet in <fï gelegenheid waren zich van goede en moderne Winterkleeding te voorzien, is thans de gelegenheid geboden het lang begeerde kleedingstuk te bckoméri”vóór den prijs, die hui} past. Welbegrepen! Het gaat hier niet om een aanbieding van tlecbttenkele uren of om een korting op een oorspronkelijk veel te hoogen prijs, hetgeen tenslotte, ióóals ieder aanstonds begrijpt; slechts een schijnwoordeel voor den kooper beteekent. (Het woord korting immer* Zegt op zich niets, het komt aan op den prijs, welken men ten slotte betaalt). Neen het gaat er veel meer om, dat gedurende dgn geheelen duur van onze opruiming, de bekende lage C. A. prijzen voor uitsluitend goedé en moderne kleeding nog eens belangrijk verlaagd zijn, wat dus een dubbele besparing'vób? den kooper beteekent. Vergelijk! daarom nauwkeurig kwaliteiten en prijzen en doet Uw voordeel. zooalsDoosjes Zakdoeken, Handschoenen, Kousen, Sjaals, Kraagjes, Fantasieschorten. Over- blouses, Wollen Vesten. POPPENKOPPEN VOOR THEEMUTSEN. ZIJDE VOOR HEERENDASSEN ENZ. - ONZE OPRU1MINGS PRIJZEN; HEERENULSTERS 8.75 - 10.50 - 13.75 tot 58.- WINTERJASSEN 11.75 - 15 75 - 19.75 tot 62— MOTORJEKKERS 8.75 - 1175 - 15.75 tot 27.50 HEEREN COSTUMES - 1175 -r '16.75 tot 65.- TONGENS ULSTERS 3.90 - 5.25 - 7 50 tot 32.- RATINÉ JEKKERS 1. - 125 - 4 75 - 6»25 tot 18- JONGENS PAKJES (geheel gevoerd) 3? 4.75 6.50 tot 26.— De waardevolle Cassette wordt gratis bijgeleverd. VRAAGT INLICHTINGEN BI) UWEN LEVERANCIER. Probeert onze heerlijke BOTERLETTERS, LETTEREINDJES, GEBAK, HAMMEN EN HARTEN. BORSTPLAAT, SÜIKERBEESTJES, MARSEPEIN, CHOCOLADE LETTERS EN CHOCOLADE ARTIKELEN. SPECULAASPOPPEN, KLEINE SPECULAAS, de bekende DIKKE BROKKEN SPECULAAS, diverse luxe blikjes gevuld met SPECU- LAAS, luxe kistjes BORSTPLAAT, enz. ZIE ONZE ST. NICOLAAS-ETALAGE. PEPERSTRAAT 34. Hearen Ulster van goede kwaliteit Winterstoffen In donkere in Lichte kleuren voor slechts. Deze Ratmö Hceren Ulster. t de Jas, waarnaar dit seizoen 1 de groote vraag uitgaat, in blauw en vers.hillende, mo>

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3