HORLOGES Voor SI. K1C0LAAS-BESCHENKEN bij fa. S. J. BIS - Tiendeweg 52 een Theekast H. BOTH St. Nicolaas Geschenken J. P. FLUI - WjdiM I mm m m JVjBg m ss Het beste St. Nicolaas Cadeau is Telefunken Service Station. J.F.W. TÏÏKLON Handels Lantlbvu wbank rechtzaken] wkWk l i U 1 P B 11 SS 1 m m HEETMAN Boekhandel J. DE VEN Pédicure Voetbehandeling Homoeopathische B0B8 15 Geneesmiddelen Drogisterij „DE GOUDSCHE GAPER" Hoeden, Petten, Mutsjes, Overhemden, Dassen enz. St. Nicolaas Cadeaux J. Kranendonk, Walesteeg 14 L. TIENDEWEG 24JS0BJU TEL. lo. 326 dit leest, eens e«ië speciale shawl - excursie maakt en hier en daar een shawl bij wljie van surprise deponeert? GRACE ALLAN. andere winkeliers zullen dit thans helaas er varen en dat z\j de be teekenis van de mo derne inrichting erkennen blijkt al hieruit dat eenige andere groote zaken ook voor nemens zijn om hun panden in den nieuwen geest in te richten. Binnen korten tijd zul len in de onmiddellijke nabijheid nog een tweetal groote zaken hun gebouwen zóó hebben ingericht dat zij onmiddellijke con currentie aangaan kunnen met dit moderne kooppaleis, dat heel wat aantrekkingskrecht schijnt te bezitten. Het is natuurlijk voor een buitenstaander onmogelijk te schatten hoe de zaken in de Bijenkorf gaan; het is geen maatstaf enkel op de drukte en de stands af te gaan, want het aantal kijkers dat er is, is altijd veel grooter dan dat der koopers, maar ongetwijfeld wordt er heel wat verkocht, al zegt dit al weer niets voor de resultaten van de zaak als algemeene verkoopplaats. Immers ieder ziet voor oogen wat er allemaal af moet eer aan winst ge dacht kan worden. De kosten van het ge bouw, het groote personeel, de installatie van het geheel verslinden natuurlijk kapi talen. Inmiddels is alles wat er verkocht wordt een schadepost voor alle winkeliers, want er wordt niet meer verkocht dan an ders. geval zou zijn. Het gaat ej^mee als met de reclame die alleen de koopers trekt maar tevens weglokt van anderen. Het is de eerste maal dat de Bijenkorf het Sinterklaasfeest meemaakt, maar het lijkt ons dat deze instelling het centrum is geworden van de Sinterklaasdrukte. t Is niet na te gaan of de belangstelling voor dit nationale feest afneemt. In de laat ste jaren heeft het Kerstfeest zich wel meer weten in te dringen, maar dat mist nu een maal vele attracties van het genoegelijke gemoedelijke Sinterklaasfeest. Waarschijn lijk zullen beide zich wel handhaven. Er zijn twee plagen in den Haag die wij toch zoo graag eens ernstig bestreden za gen en waartegen de overheid maar niets schijnt te willen doen. De eerste is die der honden. Dat is toch heusch een plaag en wel om twee redenen; omdat die diertjes nog altyd een gevaar opleveren voor het verkeer en omdat zy de hygiëne zeer scha den. Herhaaldelijk hebben ongelukken, voor* al tuimelingen met de fiets plaats door de honden die maar raak loopen over de stra ten. De eigenaars van honden schijnen zon derlinge wezens te zyn; er zyn er, vele by die hun hond 's morgens de straat op sturen en niet naar hun lieveling omkijken dan waneer hy zich weer voor de voordeur meldt om toegelaten te worden. Geen straat of er zwerven van die lievelingen rond. Het hygiënischs bezwaar is ook een zin- delijkheidsbezwaar. Is Avonds tusschen tien en elf uur worden alle Haagsche hondjes uitgelaten. Zy doen hun avondwandeling met wat daarbij behoort. Het is verschrik kelijk zooals zy, de trottoirs, de stoepen, de deuren en de muren verontreinigen. Waar om zou de overheid daartegen toch niets doen? Het is ons een raadsel. iDe tweede plaag is al vaak door de huis moeders tot een onderwerp van bespreking gemaakt. De vereeniging van huisvrouwen die al veel goeds heeft gedaan, heeft zich ter zake al eens gewend tot den hoofdcom missaris van politie, maar uit het laatste orgaan dier vereeniging zien wy dat deze nog steeds geen antwoord gaf. Het is de plaag van het aanschellen door allerlei kooplieden, die komen vragen of er niets noodig is. We hebben vroeger al eens cyfers gegeven omtrent het aantal malen dat on gevraagd werd aangescheld. Typeerend is dat sommige huizen voor het deurraampje de gedrukte mededeeling plaatsen dat alleen van vaste leveranciers wordt gekocht en dat men voorzien is van een stofzuiger. Het helpt niet veel en dagelijks worden alle dienstmeisjes resp. de vrouw des huizes die druk aan het werk is, weggeroepen naar de voordeur om ongevraagde kooplieden e. a. te woord te staan. Wy hebben indertijd een zeer eenvoudige oplossing aan de hand gedaan, n.l. dat de gemeente officieele bordjes verkrijgbaar stelt waarop staat dat het verboden is aan te schellen voor het aanbieden van koop waar indien de leverancier niet gevraagd is te komen. Een enkele strafbepaling daarop zou voldoende zyn om het overgroote deel van die ongevraagde aanbieders onmogelijk te maken. Ook zou er eens een einde moeten komen aan al die collectes voor speciale doelein den. Aan een zeer groot aantal deuren wordt niet gegeven, maar wel wordt er steeds weer aangebeld. Wanneer het een collecte geldt voor een algemeen doel dan is het iets an ders, maar dat tien gezindten ieder op de beurt de gansche stad afbellen is wel wat heel kras. Het is misschien hard om op die wijze een bron van inkomsten te sluiten, maar het loopt heusch de spuigaten uit. Zy die tot een bepaalde gezindte behooren zul len toch wel geven en het is dus eigenlijk een jacht op bijdragen van hen die er niet toe behooren. Dat lijkt ons nu ongewenscht en een hinder voor zeer velen die er niets mee te maken hebben. In deze dagen tegen den winter loopt het weer druk met allerlei geldinzamelingen. Natuurlijk geeft ieder wel aan een of meer daarvan, maar is het nu een goed systeem dat voor alle by iedereen wordt aange klopt? Gaarne zouden wy zien dat de overheid eens overwoog of geen middel is te vinden om de huismoede/ eens van deze plagen te bevrijden. Wanneer dit mogelyk was zou men er hun een groot genoegen mee doen. Het ie heusch niet overdreven, maar gemid deld wordt vier- k vijfmaal per dag aange scheld zonder dat dit tot eenig nuttig doel leidt. Er gaat geen week voorbij of er wordt een papiertje in de bus geworpen waarop den volgenden dag antwoord wordt gehaald. En hardnekkig blijft die ant woord-hal er bellen als hem niet wordt opengedaan. Zelfs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. KANTOOR GOUDA. DON 10 EFFECTEN EN COUPONS. Gratis Belegfings Adviezen. kan het meisje dat pas na de tweede bel komt, nog een standje toe krijgen. Verlos de huismoeders van de bedelaars, de losse kooplieden, de agenten in naaima chines, stofzuigers en ziekenfondsen, de col lecten, de orgeldraaiers en de scharenslij pers, de bananen- en turfhandelaars, de ver koop ers van, kleerhangers en eigengemaakte schilderstukjes, van handelaren in naalden en schuurpapier, van postpapier, Brussel- sche kant, lorren en oude meubelen, van op- koopers van antiek en nog talloos velen, die van bel tot bel loopen en den ganschen dag bezig zyn storend te werken op dienstmeis jes en huismoeder». En leg de honden aan den band! HAGENAAR. MODEPRAATJE. Dag- en Avondshawls. Onwillekeurig gaan in deze weken voor den Sint Nicolaas de gedachten uit naar geschenken, meer speciaal naar die artike len welke zich leenen als geschenken aan Ongetwijfeld is niets eene echte vrouw meer welkom, dan een artikel dat door een modevoorschrift begeerenswaardig wordt, doch dat op zichzelf te kostbaar is, dan dat zy uitgaven ervoor uit hare gewone middelen zou kunnen bestrijden. Tot die artikelen behooren de verrukkelijke zijden shawls, dagshawls van langwerpigen vorm, van gebatikte of bedrukte zyde, thans ook veel gezien van crêpe Georgette en Liberty Gauze, en de vierkante avondshawls( welke naar Spaansohen of Ohineeschen trant met het heerlijkste zyden borduurwerk ver sierd zyn. In zyn nieuwste geschenken-catalogus beschrijft Liberty de bewerking van deze fraaie en kostbare handbedrukte dagshawls als volgt: „Het drukken gaat met houten blokken van ong. 30 c.M. in het vierkant waarin het dessin gegraveerd staat. Het blok wordt met verf bestreken en heel voorzichtig af gedrukt, telkenmale zeer nauw aansluiten de aan den vorigen afdruk. De persoonlijke zorg van den drukker, die meestal een kun stenaar in zyn vak is, geeft eene verfijnde zachtheid aan de kleuren. De lichte onre gelmatigheden in zwaarte van toon, tracht de drukker natuurlijk te vóórkomen. Tooh maken dergelijke fijne onderscheidingen juist het eigenaardige cachet van handdruk Uit." Behalve dat handdruk voor den kenner dadelijk in 't oog valt zou ik willen zeggen! Zooals immers altyd iets dat werkelijk mooi is, zich onderscheidt van het minderwaardi ge, zoo hebben ook handbedrukte shawls dat ondéfiaieerbaar tèfs, waaraan men da delijk „de dingen van schoonheid" herkent. Gewoonlijk is ook hun materiaal fraaier, is hun crêpe-de-chine van' eene fijne vaste kwaliteit, zoadat de kleuren niets ver vloeien en elke kleur voor zich „en relief" opgelegd schijnt te zyn. Waren korten tijd geleden geheel over bedrukte shawls in de mode, thans spaart men heele vlakken uit, nu eens als effen dwarsbanden, dan weer als rechthoekige milieus, waardoor de bedrukte partijen des te sprekender van dessin zyn. Prachtige effecten worden ook verkregen bij de effen crêpe-Georgette shawls, die dikwijls in twee kleuren genomen zijn, eene lichte als mid dendeel en eene donkerdere in dezelfde nuance als dubbelen rand, terwijl dan op de verbinding een met gouddraad gewerkt borduurpatroontjes voorkomt. De gebatikte shawls onderscheiden zich daar hunnen bijzondere dessins, welke somtijds cubistisoh van stijl zyn en dikwijls althans aan symetrische figuren doen den ken. Eene feërie voor de oogen, dat zyn de groote vierkante shawls van Spaansche of Chineesche herkomst! Hun kleuren pracht is welhaast niet te beschrijven. De rijke zyden fonds alleen al zijn magnifiek, de bloembouquetten in dejiefelijkste kleur- mélanges zyn van exófische weelderigheid en de lange zijden franjes, meestal met de hand geknoopt, vormen nog een kantwerk op zichzelf en geven een« majestueuze sta tigheid aan deze sierstukken, die méér dan kleeiding zyn. Want met zulk een shawl kan de elegante vrouw letterlijk alles doen. Zy kan hem in 'n punt dubbel gevouwen over haar rug af laten hangen en hem van vo ren de allures van een fichu geven. Zy kan hem laten zwieren en sleepen. Ook kan zy zich ermede omwikkelen als e?n kleed en in strakke onrwondenheid met eene Salo me wedijveren. Zy kan hem gedeeltelijk omdrapeeren en één lange punt los laten hangen, waardoor zy doet denken aan een Vestaalsche in tempelgewaad. Een sprookje van goud en zwart zijn di verse shawls met ellenlange zwarte franje. En de effen zwarte, de effen witte door zichtige shawls met goudibedrukte randen, ze behooren mede tot de gunstelingen der mode. Overal spreiden ze nu hun kleuren- schat ten toon, het overheerschende goud van hunne fonds, de schitterende millefleurs de bonte parsemés en de stemmige bloemranken hunner borduurwerken. Meer en meer word^jl «*e ook gezien in de couloirs der schouwburgen, in de wandel gangen van het concertgebouw. -Het i8 nu de tijd dat ze populair moeten worden, want ze zyn er ook in 't eenvoudig, ja in eiken prijs, in elke uitvoering. Wie weet of de goede Sint, wanneer hy TWEEDE KAMER, üorlogsbeg rooting 15*27. Voorloopig Verslag, la het voorloopig verslag inzake bet V.IlLe hoofdstuk dor Staatsbegroting 1927 (Oorlog) drongen verschillende leden aan op het spoedig tot stand brengen van een wettelijke regeling inzake steun aan de mobilisatieslacht offers. Men vertrouwde, dat in afwacn- ting van de totstandkoming van de te verwaoliqen wet in ernstige gevallen extra-hulp aal worden geboden. Gevraagd werd of binnen afzien ba ren tijd de verleening, van amnestie mag worden verwacht ten opzichte van hen, die in de mobilisatiejaren niet aan hun dienstplicht hebben valkaan. Malversaties te Woerden. Vele leden drongen erop aan, dat de minister zoo spoedig mogelijk aan de Kamer volledig mededeeling zal doen van den aiard en den omvang van de malversaties, welke aan het centraal magazijn van militaire kiee ding en uitrusting te Woerden hebben, plaats gehad. Opheffing v«a Delft als garnizoensplaats Betwijfeld werd of het weoschelijk is, het garnizoen van Delft over te brengen naar Nijmegen. Te Delft is .1© oefengelegenheid dusdanig, dat de eer ste vier maanden van iedere lichting behoorlijk kan worden geoefend. Vol gen hierop zes weken vervolgoefenin- gen te Waalsdorp, dan is naar de practijk leert, de lichting volkomen vol doende gevormd. Daarbij komt een omstandigheid' welke tegen de over plaatsing pleit. De dienstplichtigen, die thans in Delft worden opgeleid, rijn afkomstig uit het indeelingsdistrict Rot terdam II. Het kan toch niet juist zijn, deze dienstplichtigen naar Nijmegen te zenden, vanwaar zij slechte met groote geldelijke offers het verband roet hun gezin zullen kunnen onderhouden. Een en ander uit de memorie van toelichting op de begrooting van Financiën. In de Memorie van Antwoord op de begrooting van Financiën zegt de Mi nister dat hij wait die belastingen be treft, in alle gevallen bij de Rijksin- komsten,belasting aftrek van contributie voor va'kvdreeniging toegelaten hij heeft de ambtenaren in dien geest in gelicht Binnenkort zal het wetsontwerp tot partieel© heraaeïiing gereed zijn van de forensenbelasting. Het denkbeeld, de vermogensbelas ting en successiebelasting ten aanzien van de landfdijke eigendommen naar die gemiddelde bedrijfswaaxde van een zeker aantal ^airen te heffen, verdient aanbeveling. iS De Minister adht het niet wensehe- lijk dat in afwachting van die algemee ne herziening dier personeele belasting incidenteel in de classificatie van en kele gemeenten wijziging wordt ge bracht. Een voorstel tot afschaffing van den grondslag pleziervaartuigen is niet te verwachten. Om/ financieels redenen acht de mi nister herziening der grondbelasting niet gerechtvaardigd. Tariefwet. Tot het aanwijzen van de mate. waarin waarneembare economische ver schijnselen een gevolg ziijn van de nieuwe tariefwet is de minister niet in staat. Accijnzen. Verlaging van den accijns op het ge distilleerd, zou ten gevolge hebben, naast vermindering der fraude, een toenemend' verbruik Het verslag der oommissie voor lut onderzoek naar de mogelijkheid van een belasting op de ruwe tabak in be gin 1927 worden tegemoet gezien. De afschaffing van den accijns op het geslacht kan niet door dien minister in overweging worden genomen. Ze zou beteekenen een offer van de schatkist van f 9 millioen. In verband met de reeds voorgeno men fiscale verwachtingen komen som mige verlagingen niet in aanmerking voordat het zevende leerpliohtiaar her steld is. f' RUwielbelaatiïig. Het doen aanvangen van het hef- f ngsjaar in den zomer zijn niet vol doende te worden gerechtvaardigd. Postduivenbelasting. Een op het houden van postduiven te leggen belasting zou in ons land weinig opbrengen. BankTer. voor den Middenstand. De minister kan moeilijk aannemen dat thans nog een posterieure kritiek zal worden geoefend op de beperkt heid van hét doei der Hanzewet, ge zien de geschiedenis van Juni 1923. De minister is rich niet bewust, van een meten met twee maten. Het ante cedent van de banken te Den Bosch en Utrecht behoort te worden uitge schakeld. Bij een verwerping door de Kamer van de extra-garand ie is de 8taat niet gebonden, hoeiwel de minis ter deze in de gegeven omstandighe den moet ontraden. De regeering te van oordeel dat het bureau rijn beetaatsreehi heeft bewe zen het neemt in dien Staatsdienst een blijvende plaats in. In welken zin de tot dusver gevolgde praktijk zal moe- ter. gewijzigd worden hangt af van net onderzoek der Commissie van Toezicht. Do minister neemt dienaangaande een afwachtend' standpunt in. Garanties middenat and ihed rijven. Het totaal bedrag van de risico s, welke het Rijk nog loopt terzake der hier bedoelde garanties beloopt f 22899.50. GEMENGDE BERICHTEN. „Een loslippig wethouder". Of wa( men by een sollicitatie al zoo ondervinden kan. Neptuuus, heo orgaan van de Ver eeniging van Nederlandsühe gezagvoer ders en stuurlieden ter koopvaardij schrijft onder het hoofd ,,Een loslip pig wethouder": „Van de Halcyon-Lijn naar den wet houder van Sociale aangelegenheden te Rotterdam' is een minder groote stap dön het wel lijkt. Ook hier ontmoeten wij een man, wiens afkomst en ante cedenten zou doen verwachten, den volksman aan te treffen in de besle beteekenis van dit woordhet type van dien magistraat in de sohoonere n betere wereld1, die die partij, waar van hij een der voormannen is, als doel van haar streven hare aanhan gers voorspiegelt. De werkeijkheid klopt hier echter al heel weinig op deze verwachting. Van een onzer le den, diie in verband met zijn sollicati- tie voor een geuveentébetrekking wet houder Heykoop op diens spreekuur opzocht, vernamen wij, dat hij nooit in zijn leven zoo onhebbelijk was beje gend. Een ander lid, die in verband, met de sollicitatie naar diezelfde be trekking, n.l. van chef dier af deeling Zeelieden van de Gemeentelijke Ar beidsbeurs, door den wethouder ter kennismaking was opgeroepen, doet onjs van het daarbij plaaits gehad heb bend onderhoud mededeeling en, die wij roeenen niet onder ons te mogen houden. In de eerste plaats omdat er een zeker al geween belang bij betrok- ken is, en in de tweede plaats, omdat de wetliouder zich een opmerking ten opzichte onzer vereeniging heeft ver oorloofd, en het niet beleefd zou zijn deze opmerking niet aan onze leden door te geven, wat toch wel de be doeling zal zijn geweest. Bij het onderzoek dat d)e wethouder persoonlijk bij dezen sollicitant meen de te moeten instellen werd geïnfor meerd of hij lezer van „Het Volk" of van ,„De Voorwaarts was. Op het ont kennen antwoord' vroeg de wethou der of hij dan niet aan' politiek deed, en toen de sollicitant opmerkte dat h»j als zeeman daarvoor pooit tijd en ge legephedd had gehad, antwoordde de heer Heyivoop, dat de 400u door heui georganiseerde zeelieden er wei tijd voor hadden kunnen vinden. De daar-, opvolgende vraag was of sollicitant lid wa» van dien Ceniralen Bond van 'transportarbeiders, en toen deze ant woordde, dat hij stuurman was en daarom» was aangesloten bij de Ver eeniging van Nederlandsche Gezag voerders en Stuurlieden ter Koopvaar dij, viel de wethouder in met eeu „ah zoo, van die oude wij venzooi Na dat verloop van het onderteek bevreemdde het onzen zegsman niet, spoedig daarop het bericht te ontvan gen, dat de keuze niet op hem gev ri ten was. Het hierbij betrokken algemeen be lang is dit, dat er uit blijkt welke overwegingen bij benoemingen voor gemeente-betrekkingen van invloed zijn en wellicht den doorslag geven. Dit zal wel niet voor alle betrekkingen het zelfde zijn, maar wij vragen toch, ot hier niet de oplossing moet worden gezocht van het probleem, dat iemand in het bezit van een diploma als stuur man ter koopvaardij te Rotterdam nim mer in aanmerking komt voor de be trekking van havenloods. Een ieder schijnt voor deze functie benoembaar te rijn, behaive diegenen, die voor het manoeuvreeren met schepen en het voeren van commando aan boord van koopvaardijschepen zijn opgeleid, en daaaqvan ervaring hetoben. En wat de opmerking over deze ver eeniging betreft, wij zullen daarvan acte nemen, zonder er ons al te veel van aan te trekken. Op het gebied'van organisatie durven wij de vergelijking met de door den heer Heykoop geor ganiseerde zeelieden nog wei aan, ook wat het aantal betreft. Wij rijn over tuigd, dat het hem zeer moeilijk zou vallen aan te wijzen, waar deze 4000 eigenlijk wel ritten. Intusschen zal deze uitlating ons nog meer dan vroeger op onze hoede doen ojn om, wat betreft die arbeidsbemid deling voor stuurlieden, buiten de ge meentebemoeiing te blijven. Tot het treden in eenig nader contact met de zen dienst, en rijnen chef is rij niet bevorderlijk, en onze leden zullen op dit contact zeker ook niet rijn gesteld. Glsterenochtend heeft het dochtertje oud 10 maanden, van den heer Van S. in de Zuiderstraat te Delft, in een onbewaakt oogenblik, een fluitketel met kokend water omgetrokken en den inhoud over het lichaam gekregen. Met vrij ernstige brandwoodten bedekt werd de kleine in het gasthuis ter verple ging opgenomen. INGEZONDEN MEDEDEELDfnfciv PRACTISCHE CA DEA U X Zie etalage Gouwe 89 FIRMA B. DE JOhir. INGEZONDEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) De gezinsverpleging in Stolwijk. Wei zeker, waarde Heer verslagge ver kan ik indenken dat een and»r aaa« der gezinsverpleging door eeu andere bril bekijkt. Het zou zeer dom zijn te beweren dat iemands eigen mee ning de juiste is. Er zijn verschillende soorten brillen, en wel de optunisti. sdie, de pessimistische maar ook je bril waarmede men zich blind staart En het schijnt dat verslaggever juist dezen, voor zijp gericht aikeurings- waardige bril heeft opgezet. Werkelijk mijn waarde, het heeft ni'ij verbaasd en dat doet het nog dat gij U op dit getalletje, f 750.-,zoo blind scaart en het wil laten voorko- n>en of ieder de noodzakelijkheid1 in ziet. Om ©enigszins toe té lichten het vol gende door mij reeds op de vergade ring van j.l. Dinsdag gezegd'; Door Ds. Kanis werd het resultaat van de buurten Tentweg, Koolwijk en Schoo- nauwen zeer bevredigd genoemd. Het bedrag bij imteekondng verzameld1 be droeg f 43.—. Gaan wij na dat in deze drie buurten ongeveer 120 gezinnen wonen en dat door enkele is kend voor f 2.'— en meer, kom' ik zoo ongeveer aan 80 die do noodïake- lijkheid hiervan niet inzien. Door ee«. dor commissie! edon is gezegd, dat ia zijn wijk 60 niet gegeven hadden, dus ook volgens mijn zienswijze perso- nen welke van do noodzakelijkheid niet doordrongen zijn. Ook ben ik niet uit het evenwicht geraakt door mijn verbazing, want ge rust verslaggever, in doze uitdrukking zit wel dégelijk een verzuchting en blijf ik derhalve bij mijn bewering „dat dioor dik en dun is gestreefd het tej winnen". Met gerustheid kon den dus, de velen mot mij in de op positie zijn. Is het niet toekenend1 terwijl de ge zinnen persoonlijk zijn bezocht en op Maandag 22 Nov. per circulaire iajn aangespoord om het voorstel dor com missie een beslissend succes te doen rijn er elf leden minder waren ter vergadering als op die voorafgaan de on het aantal voorstemmers twee en twintig minder was? Wol is door U beweerd dat de gods dienstoefening in de Evangelisatie voor- srandiete had <toea| wegblijven maar dat er ook tegenstemmers daardoor zijn weggebleven werd door U voorbij gezien. Wat die door mij aangehaalde pl.m. 600 geeinnen betreft, dit cijfer is aij Ier vergadering door die gemeentese cretaris genoemd en ook daar doorrij meegedeeld. Ik geloof dat dit van be voegde rijde is. Dat de oommissie haar bemoeiingen tot StoJwijkersluis heeft betrokken mij niet bekend:, maar wel, dat er te Stolwijkersluis slechts 18 geeinneu onder deze gemeente behooren en geen 50 U schrijft, de juiste cijfers zijn mij op heden niet bekend'. Hoe zonderling! (Jp de vergaderng is toch genoemd f 570.— en dit waren toch, hoop ik, officieele cijfers. Of twijfelt U boom mijn waarde Op dit punt zouden mm "brillen dan tooh nog diezelfde glazen hebhlieti, want ook ik begin aan de cijfers te twijfelen. Door Ds. K. is voor Bovenkerk genoemd een bedrag f 100.— wat zeer mooi is te noemen maar o groote ramp! ter vergadering hoorde ik f 75.—. De dbor U betitelde! uitgestrooide kletspraatjes berusten op feiten mt de omgeving en retourneer ik deze uit drukking met genoegen wedter aan uw adres. Wat het Bestuur en de geneeskundig adviseur hierbij te maken hébben is mij niet duidelijk, alleen wil ik dit opmerken dat deze hoeren er een eigen meening op na mogen houdieo. Het voorstel der Commissie schijnt door de vergadering wel degelijk als een soort wantrouwen te zijn be schouwd. Is er uit die vergadering B-et tegen geprotesteerd En waarom dan gevraagd dlat indien de vergadering vertrouwde dat zonder uitbreiding, M bestuur de zaken kon behandelen, nie- timnd door op te staan blijk gaf v® het tegendeel, terwijl achter uit de zaal klonk „Een vertrouw»!"1' kwestie" namen moemeuIn®»® geval. Tenslotte handhaaf ik mijn bewerk niet oan door dik en dun tegen te ww- ken, doch gezien de feiten 39-—S8 het gewaagd is aoo tot aanstelling w(t te gaan. En heeft het niet dien schijn, P» mijn bewering judst is. Hoeveel is niet afhankelijk om te slagen en 00 jammerlijk staan de cijfers tegecove elkaar. Mijnheer de redacteur, reeds te heb ik van Uw bi ad gevergd drie eindigen met beleefdén dank de opname. Stolwijk 27 Nov. '26. L. RADIONIEUWS. Programma van heden. 5 u. Hilversum 105Ü M. l aallessen. ü.Ou Parijs 17-bü M. Concert door so listen. .li,. 6.20 Londen, Daventry. Dansmuziek. 7.20 Londen, Daventry. Tijdsein en weerbericht. i 8.10 Hilversum. Arbeiders-hadio. 8.20 Londen, Daventry. Concert. 8.50 Parijs 1750 M. Gala-ooncert. 9.50 Köttigwusterhausen 1300 M. Con cert. 10 u. Hilversum. Persberichten en koersen van het Persbureau Vaz Dias te Amsterdam. Daarna Dansmuziek The Indian Dance Orchestra. 10.50 Londen, Daventry. Variété-pro gramma. Dansmuziek. Zondag 28 November. Daventry, 16011 M. 9.15 ni.m. Causerie The British sai. lor's society tot 9.20. 9.35—10.35. Concert van de Cardifl ntusioal society. Elgar's dream of ge rontius (deel 2). S. Wilson, tenor. G. Palmer, contra alt. H. Williams, bari ton. Society koor- Syrophonie-orkest. Hilversum, 105Q M. 10.00 Dienst in de Kerk der Evang Gemeente te Hilversum. Voorganger 1)8- Joh. J. v. Petegero. Orgelspel. Zin g«iGez 229 1 en 4. Votum. Le zen 2 Cor. 5:11-21. Gebed. Tekst Mart. 8:37. Zingen: Ps. 118:7. leged preek. Tusschenzang Gez. 270:3 en 4. 2e ged. preek. Dankgebed'. Slotzang. Gez. 229:7. I.00—2.30 Concert door het kamer- muziekensembl e. Frans Le Coultre, le viool. Mevr. C. E. v. d. Waals-Nache mius, 2e viool. Joop Smits, altviool Hitske Le Coultre, cello Mevrouw To Le Coulbre-Edelirann, piano. 2.30 dondert door die Amsterdamsche or!', est vereeniging, o. 1. v. Frans van Diepenbeek, in Artis, Amsterdam. 6.45 Preek-uitzenddng in de Friesche taal. in de Doopsgezinde kerk te Haar lem. Spreker Dr. C. B. Hylkema. Murik. roedew. van het Sjongselskip Frizia, o. 1. v. J. Post. Jacob Bijster, orgel. Koorzang. Voorlezing van Pb. 19:1—9 Gebed'. Tekst Preeker 11:7. Gemeentezang Ps. 42. Preek. Gemeen tezang,: Ps. 89. Na het Amen ringt het Koor Krystzang, Lucas 2:9—14, van D. Roesinik, muz. van J. /R. v. d. Glas. Beurtzang van koor en gemeente. 7.00 Pers- en sportberichten. 8.10 Aide, opera1 van Verdi. Algetn. leiding Chris de Vos. Aida', Ethiopi sche slavin, Gretha1 Santhagens. Amné- ris, dochter van dien Koning Julie de Stuers. Radamès, kapitein der garde, Joh. R,. Schudze. Amonasro, van der van Aide. Koning van Ethiopië, Rich, v. Helvoirt Pel. Ramfis, hoogeprieeter, Gerard Leenders. De Koning, M. v. itocn.' De handelhïg speelt ïn' Memphis en Thebe ten tijde Pharaös. Het* zeer ver»lerkte H.D.O.-orkest, o. 1. v. dén heer A. ZeldenniBt, le dir. v. d. Fran- sche opera en de Coöperatie dien Haag. Londen, 36L4 M. 3.50 Licht symphonie-ooncert. Hed- dle Nash, tenor. Niedrielski, piano. Syirphon i e-orkest. Orkest Ouverture van „The bartered bridle", Smetana. Harlequinade „Ring .up the curtain Williams, lienor Una furtina lagri ma, Donizetti. La Donna e mobile (Ri- goletto), Verdi. Orkest lllyrian sere- made Nuptial March, Wider. Symph. gedicht Phaeton, St. SaJSns. Piano Prelude, Valse lente, Chanson triste. Cracoviak, Rozycki.. Scherzo in B-moil op 20, Chopin. Orkest Klingsor's ma gic garden and the flower maddens (Parsifal), Wagner. Tenor My lovely celia. Phyllis has such chalrming gra ces. Blow, blow, thou winter wind, Quilter. Orkest Tweedie symphonic in D, Brahms' i 5.506 10 Voorlering van Handsome is as handsome does, van Bret Harie. 8.20 Klokkengelui. 8.30 Keirkdiefist in de studie. 9.15 Lezing Victoria hospital for children. i 9.20 Tijdsein, weerbericht, nieuws. 9.35 Orgelconcert door H. Goes Gus- tard van de Liverpool cathedraal. K. Winter, sopraan. A. Crammer, bariton. Zachareiwitsch, viool. Sopraan Lulla by, Boughton. Fair house, Quilter. Will o'the wisp, Sproes. Viool Air, Bach. Rondo, Mozart. Bariton My lovely ce- lia, Monro The slighted1 swain, Anon. Drink to me only with thine elves, Quilter. i 10.00 Orgelconcert van Lfverpool Prelude in D, Bach. Rondeau in B-flat Hollins. 10.20 Bariton The roadside fire, William The cradle song, Austin. Lo ve is a babel, Parry. Viool Nobody knows the trouble I've see, White, lament, Zacharewitsch. Scherzo Ta- nuntoilla, Wieniaiwsky. SopraanOne warning very early, Sanderson. Beat upon mine, little heart, Nevin. 0 divi ne redeemer, Gounod. 10.45 Orgelconcert van Liverpool, Con moto moderato, Smért. Larghetto in F-moll, Wesley. Finale van d« sym phony no. 1, Pieraé. II.05 Epiloog (in die Studio). Parfja (Radia), 1750 M. 1.05 Orkest concert. El montanes, Sé- ras. Mensonge d'amoor, Margis. Ga votte k grand' mére, Smet. Yett Séras. Fatist, Gounod, a) El bromlste, Smet. b) As4u-vu, Smet. J. Rodör, zang. Ca- valleria rustioana, Mascagni. Fille aux cheveux. de lin, Debussy. Parfum, LeaiBi. Scène espagoalep, Smet. 5.05 Concert door de, Radio jazz symphonic. C'est la «fille Augustin, Parès. Fairy tales, Smet. Si vous sa- viez oomme on pleure, Leojao. La pre- ciosa, Séras. Tout en dansantl Dalbret. Midlnight dream, du Buxeuil. Radio, Waltham'. Percanta nena, Smet. Chez lei bedpuins, Poussigue. Periquita, Lucchesi. 8.00 en 8.20 Nieuwsberichten. 8.50 Concert door het orkest Mario Cazes. Do zaak der Portugeesche bankbiljetten. Voor de Haagsche Rechtbank werd nadat nog verschillende getuigen waren gehoord de verdachte verschillende vragen gesteld. Reiss kent hy sinds Juni 1924. José de Bandeira kent hy door den gezant. Hennis kende hy reeds lang. In begin 1924 heeft José de Bandeira niet verdachte gesproken over havenwerken in een van de koloniën. Naar aanleiding daarvan zal verdachte, naar h\j zich meent te herinneren, Hennis gevraagd hebben over te komen. Reiss is aan verdachte voorgesteld door José en Hennies, met welken laatste hy handelsrelaties had. Naar aanleiding van de informatie by de Rott. Bank naar Reiss, heeft verdachte aan Hennies geseind, dat deze voorzichtig moest zyn. Na terugkeer van Hennies uit Lissabon heeft deze aan verdachte niets medegedeeld over Reiss, ook niet, dat hy die gesproken had en dat die in de gevangenis zat. De president merkt op, dat in een telegram van 17 Juli ook voorkomt de naam Cikotta. Wie is die mynheer? Verdachte: Dat is een Duitsch zakenman, met wien ik ook relaties had. De president: Toen R«iss in Hol land is geweest,, heeft hij toen niet gespro ken over het verkoopen van aandeelen Verdachte: Daarvan weet ik niets. President: Vertelt u eens iets van de conferentie met Einhorn. Verdachte: Reiss en Jos wilden in verband met de valuta een leening sluiten tegen onderpand in Escudos. President: Wat hadt u daarmee te maken? De Einhorns zouden toch trachten de escudos te verkoopen. Verdachte: Ik heb een'ander plan voorgesteld. Ik wist niet, dat dit een specu latie k Ia baisse was. Myn interesse was, dat wanneer de Einhorns zouden trachten de escudes te gelde te maken, zy mij daar voor als intermédair te gebruiken. Later heeft Einhorn gezegd, dat hy niet op het plan inging. President: Wat was het tweede plan? Verdachte: Dat was een plan om aan Angola te leenen Wt mülioen tegen escudos- Voor die escudos «>u dan copra werden gekocht, welke dan weder op de groote markt sou worden gebracht. Verdachte tou daarvoor een bankgarantie mnMpn ^tell&n President: Vanwaar zouden de fond sen voor die leening komen? Verdachte: Ik nam op my de ver plichting om ponden te leveren in 8, 6 en 9 maanden. Te Lissabon zou ik de escudos ontvangen, waarna ik dan copra kon koo- pen, en deze weer kon verkoopen tegen President: Stond het Reiss aan den Hoogen Commissaris in ver band met dat nlan? Verdachte weet dit niet zeker; hy vermoedt van wel. President: Kunt u verklaren hoe dat plan te combineeren is met «en voornemen van Redss om een emissiebank op te rich ten? Verdachte zegt geen combinatie daarvan te kennen. Hy weet daarvoor geen verklaring. jf Verdachte zegt vol vertrouwen in deze zaak te hebben gehad. Hp zag in de transactie een goede zaak, waarmee een mooie winst zou zijn te behalen. (Wanneer ik de menschen niet had ver trouwd, zou ik er nimmer zooveel geld in hebben gestoken. De president: Hoe kwam u aan dat Verdachte: Ik meende met „het crè me van het crème" te doen te hebben. In zijn requisitoir wees de Officier van Justitie erop dat het niet gaat om het groote bedrag van 35 millioen. Ieder van de deelnemers moet aan de transactie een bedrag van ongeveer 2 millioen verdiend hebben. Dergelijke winstbedragen doen des te vreemder aan, omdat er voor een schrifte- lijke ondergrond niets aanwezig is. Het eenigef wat we vinden, is een klein papiertje van 10 Februari, waarin van de winstver- deeling wordt gesproken. Dit is echter ook de geheele ondergrond. Omtrent de herkomst van het geld wordt alleen vermeld: „l'argent en caisse". (Deze qitdrukking is geen equivalent van hetgeen de verdachte en z(jn vrienden In de sfeer, waarin alles zich heeft afge speeld, moet aan die uitdrukking echter wel groote waarde worden gehecht. Daarna moet spr., z« het ook onaange naam, een 'beschouwing wijden aan de bij we eerst aan Alves Reis. Na getuigen behoeft hier niet vecf meer van te worden gezegd. Hij was een financieele non-valeur in de hoogste mate. Naast den hoofdpersoon Reis staat José de Bandeira. Het ia in de» Haag van alge meene bekendheid, dat ook hy een finan cieele non-valeur was. In Johannisburg is José voorts wegens diefstal enz. veroor deeld geworden tot 8 jaar. Naast de reeds genoemde personen stond de oud-gezant Antonio de Bandeira, die herhaaldelijk medewerking heeft verleend, door het versohaffen van passen, enz. Ook is hy bemiddelend opgetreden om de menschen weer by elkaar te brengen. Wat Hennies betreft, deze is op de vlucht ge lagen en nergens as men hen op het spoor kunnen komen. Wel staat voor Hennies vast dat hij herhaaldelyk in gebreke is geble ven, om volgens afspraak geld aan Reis te zenden. Een financieele kracht was dit dus ook niet. Tenslotte komt spr. aan de persoon van verdachte. Uit inlichtingen der politie blykt, dat hy moreel gunstig bekend stond. Als koopman werd hy als een handig zakenman beschouwd. Door den oorlog heeft Marang veel geld verdiend. De financieele toestand van den verdachte is in de laatste jaren echter zeer précair geworden. Toen de on derhavige zaak begon te rouleeren, had Marang volgens de vermogensbelasting een schuld van ongeveer 46000. Hoe hy deze tak dan ook heeft kunnen financieren, is »r. een raadsel. Het komt spr. voorts onbegrypelyk voor, hoe een deugdelyke bank, als die van Por tugal, in zee zou kunnen gaan m©t een combinatie als van de déor spr. geschetste personen. Wanneer men' bemiddeling noo dig had voor het laten drukken van biljet ten, dan kan men daarvoor toch nog wel iemand anders vinden dan Reis. De deelnemers hebben hun plan in een diplomatieke sfeer weten te brengen, waar door aan hun gedragingen een schyn van vertrouwen werd gegeven. Spr. eischta ten slotte, we melden het gisteren reeds in 'n deel onzer oplage, tegen Marang van IJsselveere, vier jaar gevan genisstraf, ter zake van valschheid in ge schrifte in crediet- en handelspapieren, ten aanzien van een party van 200.000 en van 380.000 bankbiljetten en wegens het doen namaken van bankbiljetten met het °°8" merk deze als eeht en onvervalsch uit te geven. Tevens werd geëischt vernietiging van alle bankbiljetten. Verduistering. De Haagsche rechtbank heeft veroordeeld C. L. S., boomkwoekex te Boskoop, wegens verduistering, tot 3 maanden gevangenis straf. DAMRUBRIEK KERKNIEUWS. WsW&m .J: Ij Wt'M Ég ff Wt SI Ds. S. P. Vermeer geschorst. De classis Wornum dér Gerei. Ker ken in voortgezette vergadering giste ren bijeen ter behandeling van de aaak-ds. S. P. Vermeer, dienaar des Woords bij de Gereformeerde Kerk van Oudemirduni, gehoord het advies van de deputaten der Generale Syno de, heeft besloten aan de kerk van Oudiemirdumi a.a. te berichten, dat er naar haaT oordeel genoegzame reden bestaat, om, op grond earn art. 79 en 80 dier Kerkenorde mét den kerkeraad der g.enabuurde kerk tot schorsing van ds. S. P. Vermeer in rijn ambt als dienaar des Woords bij de Gerefor meerde Kerk van Oudemirdhui' over le gaan, totdat hij aan den wensch der classis, dat hij aal aanvaarden hetgeen de synode heeft uitgesproken omtrent Gcnesius 2 en 3 en aal beloven dat ten grondslag te leggen aan hetgeen hij leeri, voldaan heeft. ADVERTENTIEN. GOUD-, ZILVER- KOOPT U zeer voordeelig, in groote keuze, bij Oostplein 8, bij het Maasstation. ROTTERDAM. 2986 20 WIJDSTRAAT 4 Telefoon 375 in diverse kleuren. Systeem Dr. SCHOLL'S Dr. WILLMAR SCHWABE. Fa. S. H. VAN LOON MARKT 6 j: GOUDA. RIDDER VAN CATSWEG 18 Onder redactie van de Damclub „Gouda". Secretaris K. Tiendeweg 23, lokaal der club Markt 49. Probleem No. 403. iZwart schijven op: 6, 8, 9, 19, 23, 29, 35, 6, 39. Wit schyVen op: 22, 26|28, 32, 37, 38, 40 8. :r Probleem No. 404. vindt ge een enorme sorteering in ■■T Koopt Uwe 3052 12 bij B. C. v. d. BUfifc, Doelenstraat 29, dan is het zeker naar Uw zin. 8056 80 Vanaf f IO. verkrijgbaar bij Zwart schijf op: 1, dam op 7. Wit schyf op 17, dam op 26 en 27. Oplossing van Probleem No. 399. Wit speelt: 26—21, 29—23, 23 3, 3 6. Oplossing van Probleem No. 400. j Wit speelt: 17—11, 2d—24, 18—12, 12 Oedipl. Electrotechnicus Een Telefunken Radiotoestel in 't bereik van iedereen. Naast het toe stel Telefunken 3/26 van 300, zoo juist uitgekomen, het Telefunken „Alpha", een tweelamps toestel ge- ?chikt voor luidsprekerontvangst voor 83.50. Compleet met accu, annode battery en Telefunken luidspreker ,L 444" zonder antenne 130^ Spoedig wordt verwacht, de door de vakpers zeer gunstig beoordeelde luid spreker „ARCOPHON" prjjs 65.ae7a Informeert eens waarom de TELEFUNKEN SERVICE U voordeelen biedt. «tOTTIRDAM Onze groote Prijsvermindering in de afdeelingen: Mantels en Japonnen biedt een zeer geschikte gelegenhied voor het koopen van uw practische in alle afdeelingen speciale Reclame aanbiedingen 3037 90

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2