EEN NUTTIG 1.1 Baitzinp „HET VALUTAHUIS" In dat kleine winkeltje St. Nicölaas Cadeau WSP f R St. Nicölaas Cadeanx Een wolk van een kind G. SCHEEPBOUWER RUSSISCHE EUHSraU«IKHEID EJD IE CILSeiE, Bootdtil ei 4711 Dri|istiri „Ikt Gromi Kruis", Ds deugd van een uurwerk Voor de SI. Nicölaas Gevulde mandjes Comestibles J. C. DEN BOER Wz. W. A. BLOM, St. Nicolaas-Cadeaux. in Sigaren en Sigaretten tegen zeer lage prijzen vindt men in GEBRS. BOUTER Rheumatische zenuwpijnen T Kloosterbalsem Beam ran Amsterdam. Laatste Berichten. PJtfiüBKBBURTEN. DIENSTBODE, A. BLOEMEN R. BRUYNEL Ratlné Anton Coops Boekhandel J. DE VEN ST. NICÖLAAS CADEAUX. vol kracht en pit. Suiker Eiwit Ziekte Acute of CtirontecHo Nierziekte Zwakke Mannen r\ Adverteert in dit Blad Een geweldige collectie KLEIWEG 63 en Wlnkelinstalli itlër Café- en Wlnkellnetallatien Saanstraat 33-37* Rotterdam worden gezien, maar wel hebben wij ome volle aandacht gewijd aan het systeem van afschrijving en dan kunnen wij als onze meening geven, dat, in verband met de lage aanschaffingskoeten, roet de wijze van boe king van vernieuwingen, uitbreidingen en verbeteringen, die gedeeltelijk direct op ex ploitatiekosten worden geboekt, de afschrij vingspercentages slechts schijnbaar laag zijn, maar in werkelijkheid zeer voldoende zijn. Dit neemt echter niet weg, dat wij het bij de waterleiding gevolgde systeem geens zins bewonderen en er de voorkeur aan zou den geven, dat de activa opnieuw worden gewaardeerd, de afschrijvingspercentages opnieuw worden vastgesteld en een ver nieuwingsfonds met jaarlijksche smartingen wordt gevormd, waaruit de vernieuwingen van het buizennet e. d. worden bestreden. Wij hebben in deze richting aan de Di rectie van de Waterleiding een voorstel ge daan, welk voorstel onmiddellijk een gewil lig oor heeft gevonden, waarbij men ons echter opmerkte, dat de afschrijvingsper centages zooals vastgesteld door B. en W. in 1903, trouw zijn gevolgd, maar dat men bovendien uit voorzichtigheidsoogpunt door het boeken van vernieuwingen en verbete ringen op exploitatie de feitelijke afschrij ving heeft verhoogd, wat ons afdoende uit de boeken is gebleken. Wy veronderstellen echter dat de Direc tie van de Waterleiding ingevolge ons ad vies aan het College van B. en W. eeq nieuw systeem van afschrijving zal voorstellen. Het Rapport-van Triet voorziet, dat in verband met art. 4 der statuten, zeer waar schijnlijk binnenkort alle aandeelen zuilen- moeten zijn geplaatst. Deze opmerking,-die verband houdt met de veronderstelling, ge noemd 3e alinea sub 2, is eenigszins naief. Zou de schrijver niet weten, dat deze be paling als regel voorkomt en dat het al evenzeer regel is, dat de termijn van 10 jaar tot plaatsing der aandeelen wordt verlengd na bekomen koninklijke goedkeuring 3e. De bepalingen van art. 21 der con cessievoorwaarden zijn in strijd nuet de wet. Volgens art. 40 W. v, K. zyn de aandeelhouders voor het volle be loop hunner aandeelen aansprakelijk en volgens die bepalingen van art 21 der C. V. worden zij gevrijwaard voor kapitaalverlies, sterker nog zijn zij verzekerd 10 Agio op hunne no minale kapitaaldeelname te kunnen krijgen. De opmerking is van een zoodanige on- nooBjèlheid, dat het tdgenpver ernstige men- scheh niet noodig is haar te weerleggen. Wij zouden alleen willen vragen wat art. 40 W. v. K. dat slaat op de aansprakelijk heid van aandeelhouders tegenover de Ven nootschap, te maken heeft met de verkla ring, die de gemeente Gouda als derde blij kens blz. 17 sub. 2 van het gedrukte stuk, bevattende de concessievoorwaarden, bij de verleening heeft afgelegd, betreffende de bereidwilligheid om aangeboden aandeelen van andere aandeelhouders over te nemen. RENTABILITEIT. 4e. Het stijgend dividend is niet het gevolg van economische gevoerde be drijfsleiding, immers het rendement blijft nagenoeg hetzelfde, maar ver kregen ten koste van de liquidatie met het oog op grootere dividend- en tantième-uitkeeringen Op grond van hetgeen wij na ons onder zoek hiervofen hebben betoogd, zal het dui delijk zijn, dat wij de wijze van financieren, die het mogèlijk heeft gemaakt door goed- koope obl igatieleeningen een hoog dividend uit te keeren, niet anders dan toejuichen. Wanneer het. dividend in meerdere mate ia gestegen dan de bedrijf «uitkomsten, is dat dus het beste bewijs van de verstandige financieele politiek van het bestuur der Wa terleiding en wanneer de bedrijfsuitkomsten zelf toch nog eenigszins zijn vooruitge gaan, ondanks de algemeene stijging van exploitatiekosten en ondanks ongeveer ge lijke tarieven, dan is dit te danken met al leen aan den normalen groei van het te- drijf, waardoor de algemeene kosten niet zoo zwaar drukken, maar zeer zeker ook aan het bijzonder zuinig beheer, waarvan Wij wel sterk den indruk hebben gekregen. De in het rapport genoemde verhouding tusschen eigen en vreemd kapitaal op lan gen termijn van 4 tot 1, die in daj bedrijf zou moeten bestaan, laten wij geheel voor rekening van den schrijve^ wij zijn dat in geenendeele met hem eens. 5e. Uitgifte van aandeelen in porte feuille zou direct de winstverdeeling beïnvloeden, doordat aan aandeelhou ders een primair dividend moet wor den uitgekeerd van 6 c/c thans over «en grooter geplaatst aandeelenkapi taal, gevolg hiervan natuurlijk een lager tantième voor Directeur en Commissarissen. De schrijver van het Rapport is óf bij zonder onwetend, óf hij slaat het onder scheidingsvermogen van zyn lezers wel heel laag aan. Zoude hy werkelijk zelf niet in zien, dat het voor het tantième op hetzelf de neerkomt, of men obligatielente of pri mair dividend vooruit aftrekt? In het Rapport komt hierop een bereke ning wat de Gemeente Gouda meer had kunnen ontvangen, wanneer geen obligaties waren uitgegeven en wanneer de gemeente een veel grooter deelname in het kapitaal was aangeboden. Deze redeneering is natuurlijk geheel nutteloos; met evenveel recht had men kun nen zeggen, -wat de j gemeente Gouda zou hebben verdiend, wanneer bij de concessie voorwaarden een hoogere retributie was ge- eischt, of'wanneer dW gemeente in een mi- der opzicht meerdere! voordeelen zou heb ben Bedongen. I Zulke veronderstellingen behooren in het Rapport niet thuiB^maa* dienen in 1946 onder de oogen te worden gezien. Het gaat er thans alleen om te beo onke len of het bestuur van de Waterleiding naar de hoogste beginselen van goede trouw zich aan de concessie heeft gehouden en dan heeft ons onderzoek niets kunnen aanwy- ■en, dat maar eenigszins daarmede in strijd zou zijn, of dat zou kunnen doen vermoe de» dat in eenig opzicht de bedoeling heeft voorgezeten de gemeente Gouda te bena- dMlen' CWTTEK. 6e. Minsten. S jsar lang «Sn de bt- pelinsen in de eeneessiwoorwnardw genegeerd ten aanaen van de tijdige betaling van de retributie (2Vt aan de brnto-ontvangaten). Te dien aaniien heeft de Directeur ons een verklaring afgelegd, die onzea inxiana afdoende is en waaruit blijkt dat het Col lege van B. en W. zelf dit punt kan beoor- deelen. Het achterhouden van retributie zou n.l. verband houden met een tegenvordering, die w\j natuudlyk niet kunnen nagaan, zoo- dat wij meenen ons hierover niet verder te mogen uitspreken. 7e. Het Rapport bevat hier een scherpe critiek op de wijze va^n afschrijving en of schoon de schrijver zélf verklaart dat „in den loop der jaren wat betreft specificatie der bedrijfsresultaten meerdere malen van systeem is veranderd, hetgeen het geven van critische beschouwingen zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk maakt", schroomt hij niet om zonder voorbehoud te verklaren, dat de by de afschrijving gevolgde handelwijze beslist is af te keuren, dat de gemaakte ba lansen tengevolge van onjuiste boekingen en tengevolge van te lage afschrijvingen geen juist beeld geven, maar geflateerd zijn. Wij hebben dienaangaande alleen te ver wijzen naar hetgeen wy hierboven over af schrijvingen zeiden en willen nog eens her halen, dat de balansen in zooverre geen juist beeld geven, dat de boekwaarde van de be zittingen minder bedraagt dan de tegen woordige werkelijke waarde en dat de ba- lansen dus inplaats van geflatteerd eerder gedepriceerd zijn. Zooals wy reeds betoogden, is deze de.- preciatie niet het gevolg van te groote zicht bare afschrijvingen, want de zichtbare af schrijvingen zijn inderdaad matig, maar van de boeking van vernieuwingen en uitbrei dingen op Exploitatiekosten. 8e. De post „Duiker": Deze post, die op de balans voor 1100.zou voorkomen, is reeds gedeeltelijk afgeschreven in het totaal der afschrijvingen en de oorspronkelijke boekwaarde is ver beneden de aanschaf fingswaarde. Deze post is ons volkomen naar ons genoegen toegelicht en tegen de boeking bestaat onzerzijds niet het minste bezwaar. By een bedrijf als het onderhavige komen natuurlijk allerlei werken voor, die als bezittingen op de balans staan en de be drijf s waarde (hier in het algemeen grooter dan de boekwaarde), vertegenwoordigen, maar die uit den aard der zaak by de liqui datie een slechts zeer geringe verkoopwaar de hebben. De concessievoorwaarden waarborgen echter dat by overname van het bedryf met de bedryfswaarde wordt rekening gehou den, wat ook niet meer dan juist is. Tenslotte willen wij er op wyzen, dat wy de becijferingen in het uitvoerig Rap port niet hebben gecontroleerd, omdat de geheele opzet, de uitvoerige betoogen (meer naar de breedte dan naar de diepte) en om dat de conclusie zelf, getrokken uit die cij fers en beweringen, vrijwel alle onjuist wa ren. Wel is ons opgevallen bij oppervlakkige beschouwing, dat enkele cijfers niet geheel in overeenstemming bleken met de boeken; wellicht schuilt de oorzaak hiervan in de herkomst van de gegevens. SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. Programma voor Zondag 28 Nov. 1926. N. V. B. Afd. I le klasse. IJmuiden: Stormvogels—©lauw Wit. Den Haag: V.U.C.H Gooi. Rotterdam: ExcelsioriD/F.C. Amsterdam: Ajax—<R.C«H. Den Haag: H.V.V.(Sparfca. Afd. II le klasse. Zaandam: Z.FjC.HjF.C. Rotterdam: VX).C.—HiBjS. Haarlem: EjD.O.Feyenoord. Hilversum: Hilversum—-ABjC. Utrecht: U.V.V.De Spartaan. 3e klasse A. Leiden: LugdunumAlphen. Leiden: L.F.C.Hillinen. Velsen: V.S.V.T.H.B. 3e klasse B. Gouda: OlympiaScheveningen. Den Haag: R.V.C.Schoonhoven. BodegravenBodegravenGouda. 4e klasse C. Rotterdam: WescoRijswijk. Schiedam: DjH.S.'Naaldwijk. Res. 2e klasse A. Den Haag: B.M.T. IIA.S.C. II. A.D.O. IIHermes-D.V.S. II. H.V.V. III—Olympia II. Res. 3e klasse A. Den Haag V.I.OB. II-hL-F.C. H, A'.phen: Alphen IIR.V.C. II. iRes. 3e klasse C. Gouda: Gouda IIÖ.N.A. II. Rotterdam: S.I.OD. II-—V.UjC. II. f Afd. III le klasse. Apeldoorn: Robur et Vel-Ensch. Boys. Zwolle: Z.A.C.Heracles. Arnhem: VitesseGo-Ahead. Deventer: D.O.T.O.Wageningen. Ensohede: EnschedeHengelo. Afd. IV le klasse. Ti'burg: N.O.A.D.Bredania. 's Bosch: B.V.V.iM.V.V. Eindhoven: PJ5.V.Eindhoven. Roermond: Roermond—Willem II. Breda: N.A.O.Wilhelmina. Afd. V Ie klasse. Groningen: G.V.V.Veendam. Be Quick—«Leeuwarden. I-eeuwardenFrieslandAV.V.V. Assen: Achillea—Frisia. G. V. B. le klasse A. O N.A. III&>erden I. Waddinxveen ^—Olympia III. le klas B. Gouda IIISchoonhoven II. Moordrecht IHaastrecht I. 2e klas. G S.V. IIIGouda IV. Olympia IVAlphia II. Vrvantie I—Q.N.A. IV. 3e klas. Alphia IIIO.N.A, V. Woerden II—«Bodegraven III. Overzicht. A.s. Zondag beginnen de meeste return wedstrijden weer. Het verloop van de com petitie ie tot heden dus wel normaal te noe men. STADSNIEUWS. wrdrijtt dt pijn 3028-12 H.V.V.Sparta, een strijd tusschen oude clubs, is in afd. I voor degradatie-candidaten van groot belang. In Rotterdam won Sparta met 21. Nu kan H.V.V. wel eens met de zelfde cijfers winnen. Ajax krijgt, evenals Feijenoord in Afd. II, een lastigen wed strijd te spelen. De kans dat de Amster dammers zullen winnen is zeer groot, doch of Feijenoord van E.D.O. zal winnen staat niet zoo vast. Destijds werd het 1—1. Mo gelijk valt deze uitslag nu weer, althans een gelijk spel verwachten we. A.S.C. zal tegen Hilversum wel weer de vlag moeten strijken. In de derde klasse krijgt Gouda een ge vaarlijke klip te omzeilen. Na de debacle op het Gouda-terrein heeft Bodegraven zich gaandeweg hersteld: en prijkt thans op de tweede plaats. Bodegraven valt op eigen terrein niet mee en daarom ook zal het nu geen 60 voor Gouda worden. We verwach ten een gelijk spel of een kleine Goudsche zege. Olympia ontvangt Scheveningen. Er resten voor Olympia hierna nog 2 thuis wedstrijden! Zal ook Scheveningen evenals R.V.C. het onderspit moeten delven? We vertrouwen, dat de rood-zwarten zullen win nen, want anders komen ze in puntenaantal te veel achter en in de onderste regionen behoort Olympia niet thuis. R.V.C.Schoon hoven zal wel voor de thuisclub zijn. Alphen krijgt een zwaren uitwedstrijd te spelen. Wellicht is ook hier een verdeeling der punten het resultaat. In de afd. van G.S.V. een tweetal wed strijden, waarvan D.H.S.Naaldwijk voor G.S.V. van belang is. Olympia 2 dient ook eens een overwinning te boeken. We ge- looven wel dat van H.V.V. 3 gewonnen zal worden. In het Bloemendaal weer een derby, thans tusschen de reserves van Gouda en O.N.A. Do constante vorm van O.N.A. 2 zal voor Gouda 2 een zwaren dobber wor den. We houden het weer op O.N.A. 2. G. V. B. In Waddinxveen zal een spannende wed strijd gespeeld worden. We zijn nieuwsgie rig of Olympia de overwinningenreeks van Waddinxveen zal stuiten. In dit geval zou ook O.N.A. 3 er goed voor komen te staan. O.N.A. 3 krijgt poerden op bezoek. Woer den boekte no& geen enkele overwinning en ook morgen zal zy dit nog wel niet doen. In 1 B 2 wedstrijden van weinig belang. De kampioen is bekend' en degradatie is niet bekend in den G. V. B. In de tweede klasse trekt Vivantie—O.N.A. 4 de aandacht. O.N. A. maakt een reis van ruim 40 K.M. (heen en terug). Er is geen andere verbinding dan per fiets of autobus, 't Is te hopen dat de Gouwenaars nh zoo'n tocht de overwin ning zullen behfitm. Aknvang N.V.ft.-wedstrijden. Aan alle scheidsrechters van den N. V. B. is verzocht voortaan op te geven hoe laat de wedstrijd is aangevangen en daarbij aan te geven, waaraan het te laat beginnen is te wijten. Het niet op tijd aanvangen van wedstrijden zal dan tot de bijzonderheden gaan behooren» De verenigingsbesturen zullen goed doen maatregelen te nemen, dat de spelers steeds, tijdig gereed zijn. Wordt een wedstrijd pe laat aangevangen, dan wordt de overtredende vereenlging beboet. Er zijn spelers, die het heelemaal niet erg vinden als er een beetje op hun gewacht moet worden, spelers, die het chic vinden apart te laat te komen, alleen het veld op te tippelen, opdat ieder moet zien, dat hij komt, dat hij de feeroemdteling is en dat dan pas het spel kanj beginnen. Deze luxe gaat nu geld kosten. iHet publiek zal deze maatregel ten zeer ste op prijs stellen, vooral in de koude da gen die te wachten staan. De wedstrijd GoudaOlympia ving ook ruim 5 minuten over tijd aan. Het gevolg is dat Gouda beboet is geworden. WISSELKOERSEN. 26 Nov. 27 Nov. Officieel. 12 uur. Londen 12.13% 12.13% Berlyn 59.39 59.37 Parys 9.10 8.97% Brussel 34.80 34.80 Zwitserland 48.25 48.21 Weenen J 85.30 36.32% Stockholm l 66.62% 66.76 Kopenhagen 66.76 66.65 Oslo 63*90 63.90 New-York 2.60% 2.50% Milaan 10.62ta 10.55 Praag 7.41 7.41 Madrid 88.05 37.95 DRAADLOOZE DIENST. Verhoogiag tarieven op de Spoorwegen WARSCHAU, 27 Nov. Vanaf 1 Heo. worden de térieven der spoorwegen verhoogd met 8 voor het goederen vervoer en met 10 voor het perso- nemtearief. Vergadering van do Vorecniginge» van JUden van Arbeid. AMSTERDAM, 27 Nov. In do heden gehouden vergadering van de Vereeni- ging van Raden van Arbeid! is tot voorntter gekozen Mr. ïfc. Verschuur, voorzitter van den Raad van Arbeid te Breda. Ala ptverv. lid in de plaats van Mr. Verschuur werd gekozen de neer D. J. van Bruggen, voorzitter van den Raad van Arbeid te Dordrecht. GOUDA, 27 November 1926. De St. Nicolaasdrukte. De directeur van het postkantoor alhier maakt bekend, dal op Zaterdag 4 December a.s. gelegenheid!» tot aanbieding van post pakketten t©t lln uur 's avonds. Den afzenders wordt aanbevolen: a. de pakketten zorgvuldig en vooral stevig in t© pakken. Verpakking in slappe kartonnen doozen of dunne houten kistjes beveiligt in den regel den inhoud niet voldoende; b. «org te dragen, dat de adressen van de pakketten en de adreskaarten duidelijk en gelijkluidend zijn; voorts een afschrift van het adres ki het pakket te sluiten; e. de adressen bij voorkeur op de om slagen der pakketten zelf te schrijven. Adreasenop papderstrooken behooren met goede gom, lijm of stijfsel deugdelijk op de pakketten vastgehecht te worden. Adressen, met lak vastgehecht, laten licht los en zijn daarom niet toegelaten; d. de label-adreskaarten voor binnen land sche pakketten met sterk kruistouw deugdelijk aan de pakketten te bevestigen; e. naam en adres van den afzender dui delijk op de linkerstrook van de label-edres- kaart of van de gewone adreskaart vermel den; vermelding van naam en adres van den afzender op het pakket verdient aanbeve ling, eriiter zoodanig, dat geen verwarring kan ontstaan met het adres van den ge adresseerde; f. met de aanbieding van de pakketten niet te wachten tot 8 of 4 December, doch d.ï pakketten reeds eerder ter post te be zorgen. Op Zondag 5 December worden alleen expresse pakketten besteld. Indien zulks practisch uitvoerbaar is, hetwelk afhankelijk wordt gesteld van het aantal aanwezige pakketten, zal op Zondag 5 December tusschen 12 n.m. gelegenheid tot afhalen van pakketten worden gegeven. Radio-onderwijs aan Schipperskinderen. Op het openbare schoolgebouw in de Priiw Hendrikstraat is een antenne ge plaatst. De bedoeling is, naar wij vernemen, om ini de school no. 8 (hoofd de heer H. van der Jagt) des avonds per radio onderwijs te geven aan schipperskinderen. Natuurkundig Genootschap. In een bijeenkomst van het Natuurkundig: Genootschap voor Gouda en Omstreken, te houden op Donderdag 2 December 1926, des avonds 8 uur, in een der zalen van de So ciëteit „de Réunie", zal als spreker optre den de heer Prof. Dr. D. van Gulik, hoog leeraar aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen, met als onderwerp „Onweers verschijnselen. De voordracht zal door licht beelden en demonstratie worden verduide lijkt. Professor van Gulik is een erkend des kundige op dit terrein en ongetwijfeld wacht ons dus een interessante avond. De boekenlijstjes van den Kinder bond. Heit bestuur van de afd. Gouda van de Nederi. Kdnderbond verzoekt ons te berich ten, dat wederom in de boekwinkel» hier ter stede ter inzage zijn de nieuwe boekenlijst jes van boeken aanbevolen door den Neder- landschen Kinder bond. Ouders en kindervrienden die met de a.s. feestdagen boeken cadeau willen geven, zul len deze zeker welkom zijn. Eervol ontslag verleend. Met ingang van 3 November is eervol ont slagen wegens huwelijk Mevr. T. A. A. M. HornemanBakker, telefoniste aan het Rijkstelefoonkantoor alhier. Radio-Tukker. Teneinde opnieuw de superioriteit van de T. H. T. Sonora te demonstreeren, gaf de heer Tukker gisteravond in „de Réunie" een lezing en muziekavond* uitgezonden door de H'ilversumsche Draadlooze Omroep, en door het T. H. T. Sonora-radiotoestel in de zaal gereproduceerd middels een 7-tal luidspre kers, in de zaal en op het tooneel opge steld. De avond was toegankelijk voor leden van het Nut, al was de organisatie daarvan niet van Het Nutsdepartement uitgegaan, en voor andere genoodigden. Wy hebben al meermalen de goede eigen schappen van het „Sonora" toestel bespro ken, en kunnen daarom ditmaal wel vol staan met de mededeeling, dat ook thans weer direct opviel de volle, natuurgetrouwe weergave van muziek en spraak. Het verschil in geluidskwaliteit van het Sonora-toestel met conus-luidspreker en dat van een gewoon, goed radiotoestel met hoornluidspreker, was opvallend. Thalia-Theater. Hat journaal bevat veel interessants en vangt aam mej voor jaarsfeesten in Tokio, vier apen met hun bewaker in de dieren tuin te St. Louis, waaronder muzikale exemplaren en een koorddansen*!© aap, de- filé voor de generaals vam het Oostenryk- sche leger bestaande uit vrijwilligers, de- monttraties met het grootste bombardeer vliegtuig in Engeland, alsmede een proef vlucht met het staartlooze vliegtuig, mooie prestaties van Amerika an sche cavale rie, enz. Een amusante twee-acter „Bioscoop Mo dern" wordt gevolgd door een extra-num mer „Wie koopt er schoenen" een komische 2-acter die de lachspieren heel wat te doen geeft. Op het tooneel, „The Joneako" een bijzon der goed jongleursnummer. Als hoofdnummer draait tot en met Maandagavond „De Koning der Renbaan" een semsatiedrama bestaande uit 7 deelen met J. Farretl Macdonald in de hoofdrol. Een spel van paarden en hun vrienden. De meest bekende volbloed renpaarden spelen een rol in deze ©pennende film. Hoe een bezitter van een groote ren paardenstal to taal kan. ten ondergaan ondanks zijn kost baar bezit blijkt uit deze film. Voor lief hebbers van de edele viervoeters is dit hoofdnummer aeer aan te bevelen. Het „Thalia-trio" verzorgt de mutilaü, illustratie op uitstekende wijze. Het trekt de aandacht der getrouwe bezoekers <ut het „trio" in zyn tegenwoordige samenstel ling veel beter samenspel geeft dan in het begin. Russische kunstnijverheid. Vanaf Maandag a.s. tot St. Nicolaag wordt in „Het Blauwe Kruis" door den heer A. K. Klimenko een verkoop gehouden van verschillende voorwerpen, vervaardigd door Russische emigranten. De heer Klimenko, men vindt zulks in de advertentie in ons blad van heden ge annonceerd, is kolonel der vroegere Kei zerlijke Russische artillerie. Hy werd met zoo vele tienduizenden landgenooten uit zyn geboorteland verdreven tijdens de re volutionaire woeflingen. 't Mag op prijs gesteld worden, dat der gelijke verstootelingen niet schromen om op een eerlijke wijze aan den kost te ko men, al zal zulk een verkoop nu niet al tijd van een leien dakje gaan. -Er zijn werkelijk aardige uit hout ver vaardigde.. snuisterijen voorhanden, als kandelaars, kurkenstoppen, speldendoos jes, naaldenkokers, postzegeldoosjes, Wee- renhangers, verschillende poppen, enz. Wij durven wel tot een bezoek aanraden. Leger des Hells Gouda. Volgens een in dit blad voorkomende ad vertentie zullen a.s. Zondag belangrijke bij eenkomsten gehouden worden in het ge bouw van het Leger des Heile, Turfmarkt 111. V.m. 10 uur Heiligingsdlenst, n.m. 3.30 uur een Zendingsbijeenkomst waarin onze vroegere stadgenoot Adjudant P. Roelffs zal worden uitgezonden naar Ned. Indië. Genoemde heer is reeds aldaar weik- izaam geweest voor het Leger des Heils on der de Melaatschen en andersinds. 's Avonds 7.30 uur is er een grooto Vaajwel-Demonstratie. Een muziekkorps en een zangkoor zal medewerking verleenen. Stafkapitein Vermeulen van Amsterdam zal de genoemde meeting leiden. Plaatsgebrek. Verschillende berichten moeten wegens gebrek aan plaatsruimte tot Maandag wachten. Uitspraken Kantongerecht. In de zitting van 24 November werden veroordeeld: Wegens op den openb. weg rooken be neden 15 jaar: G. v. d. H., C. J. J. O, J.V., allen te Gouda, ieder berisping. Wegens met rijwiel op Doelebrug: L. G. te Gouda, 1 subs. 1 iw. t. Wegens te Gouda beldeurtje spelen: F. C. W. iC. B. te Gouda, 0.50 subs, lw.t Wegens overtreding Arbeidswet: A. D. te Nieuwerkerk a.d. IJssel, 6 subs. 3 d.h.; A. P. Ch. te Alphen a.d. R., 2 X 4 subs. 2 X 2 d. h. Wegens overtr. Pol. Verord. te Gouda: L. Ph. v. d. H., 2 subs. 1<|I. h.; J. S. te Reeuwjjk 2 subs. 1 d. h.; M» v. d. W. te Alphen a.d. Rijn 4 subs. 2 d. h.; N. v. d. K. te Gouda, f 8 subs. 2 d. h.; J. C. H. te Gouda, 3 sube. 2 d. h. Wegens ziek vee vervoeren: P. H. te Gouda, 15.subs. 5 d. h. Wegens overtreding Melkbesluit: A T. D. te Waddinxveen 10 sube. 5 d. h. Wegens overtreding Bouwverord. Gouda: Th. M. te Gouda, 5 subs. 2 d. h. Wegens overtreding Ongevallenwet: l v. d. P. te Moordrecht, 8 subs. 4 d. h. Wegens dieren op pijnlijke wijze verroe ren: B. v. d. W. te Lekkerkerk, 8 mbe. 4 d. h. iWegens overtreding Regl. wegen en voetpaden: D. M. te Waddinxveen, 3 subi. 1 d. h.; P. H. te Waddinxveen, 3 sube. 1 d. h.; J. v. S. te 's-Gravenhage, 5 subs. 2 d. h. Wegens openbare dronkenschap A. R. te Zuid-Beijerland, S. de U. en G. P., beiden te Gouda, ieder 8 subs. 4 d. h. Wegens overtr. regl. op de Gouwe: C. A. v. D. te Amsterdam 2 subs. 1 d. h. Wegens fietsen zonder licht: A. J. A. te Jutphaas rti P. J. v. d. S. te Gouda, ieder 3 subs. 1 d. h. Wegens ongeykt gewicht: P. d. P. t* Katwijk aan Zee 2 subs. 1 d. h. veib- verkl. gewicht. Wegens met auto op veiboden weg: C. I B. te Hoorn 5 subs. 2 du h. Wegens overtreding Leerplichtwet: P. d. H. te Moordrecht 25 subs. 6 d. h. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 24 Nov»: Helena, d. v. G. da Wit en M. Dijkman, Gr. van Bloisstraat 90. 26 Nov. Oeke Maria Geertruida, d. Fh. E. van der Draay en A C. M. van Im- merseel, Gouwe 199. ONDERTROUWD: 25 Nov.: A. van der Kreke en N. van Leeuwen. H. Andere en A. Blok. P. C. Smaterse en J. A. Ver- woerdt. P. van Wijngaarden en J. FItt OVERLEDEN: 24 Nov.: Cornells Everar- dus Mokveld, 8 d. 2-5 NoV.: Andrie» tm Veen, 76 j. 27 Nov., 8 uur. Zaala Kunstmin. Declan»- tie-avond van den heer v. ELsieker t. Goudsche H. B. S. Vereeniging. De apotheek van de heer A. H. Teepe< Gouwe, is deze week tot en met 8 Decen»* benevens dan daarop volgenden nacht I* opend na 8 uur des avonds (des nachts ter alleen voor recepten). JUIT DEN OMTREK. HAASTRECHT. Onder zeer groote belangstelling I Tooneel vereendging „Nut en Genoeg*" haar eerste voorstelling in dit seizoen het Sportgebouw Concordia. Gezien het succes in het vorig jM**" haald met de opvoering van „Suikorfreo*- thans de keuze gevallen op „Tropen- van Henri van Wermeskerken. Dit stuk, dat in het algemeen slechts door biroepsartósten wordt opgevoerd, stelt zeer hooge eisohen aan de spelers en het heeft ons dan ook zeer verbaasd dat de geheele opvoering door deze „dilettanten" op zoo schitterende wijze is geslaagd. Aan de beoordeeling der verschillende gpelers willen wij ons niet wagen, daar zij zonder uitzondering hun rol volkomen on der de knie hadden. Echter is een afzonder lijk woord van lof voor den heer J. Koeman voor de goedverzorgde regie hier zeker op zijn plaats. Er is dien avond hartelijk gelachen en te ooideelen naar het daverend apijkaus heeft het stuk aan alle toeschouwers voldaan. Gedurende de pauze en na afloop ver leende de „Hubbub Seven" uit Schoonhoven belangeloos zijn medewerking, wat aan de gezelligheid van den avond zeer veel heeft bjjgeddragen. Vv ooiteuu^aivcaui! liieid de vereeuiginy „Htuuiel eii verheul alhier een goeübe&ocihte ledenvergadering ten hux- ie van üe-u lieer N. ten Drurnme- ler. nadat de vooraitter, de heer i\ V. Hooit, ue vergadering hadi geopeiwi werueii Ue moiuien geieaeu en goed gekeurd. Door den. heer J. L>. uoeter- iing w.erü verslag gedaan van net be heer der fiiumcióu over de laatste ane jaren. De salclio s bedroegen re&peoiie- velijfc i Ö2.&8, I 102.88 en f 129.01. bij gehouden' bestuursverkiezing wera voorzien in een tweeual vacature s, nl. van de heeren W. Beukers en li. tl. Jiaigeling doer de verkiezing van de lieer en W. Stijnis en P. Luted jn. Aan do orde kwam daarna de busliciating van de brievenbus aan het Raadhuis en 0(p üet kantoor en die verzending der pc^t naar Gouda. Opgemerkt werd. dat ue postbus wel op gemeld uur ge ledigd wordt, doch dat de post ten kantore blijft liggen. Gewezen werd op dezen toestand in verband met het veelvuldug verkeer met Gouda door middel der autobuseen, gewezen werd ook op de gemeente Lekkerkerk, waar langs denzei f den weg een oplossing werd verkregen. Besloten werd, dat een commissie bestaand© uit d© heeren P. C. Hooft en Z. Th. van Vliet zich namens de vereeniging, zulJem wenden tot den directeur van het postkantoor te Gouda om te verkrijgen, dat de post des avonds, hetzij per autobus of an derzins, vervoerd zal worden. STOLW1HL Donderdagavond gaf de Rederijkers kamer „Excelsior" alhier, ten huize van den heer Joh. Noomen, haar ge won© jaorlijkhsohe uitvoering. De zaal was geheel bezet. Opgevoerd) werden „De familie Loberg" tooneelspel in 3 bedrijven.' door Cor Henmus. CAPELLE a. d. IJSSEL. Openbare School aan de IJssel mondsche laan. Ged. Staten van Zuid-Holland hebben hun goedkeuring onthouden aan het besluit van den Raad dezer gemeente d.d. 28 Mei tot stichting van een openbare lagere school aan of in d!e buurt van die IJsselmondsche laan alhier. Zondag 28 November. GOUDA. Remonstr. Kerk, 10% u. v.m. Ds. P. D. Tjalsma. Onderwerp: „Gelyk een moeder troost". "St. JaiBkerk, 10 u. rM. ft». Mulder te toe- terwoude. 6 u. n.m. Ds. W. A. Hoek te Amsterdam. Luthersche kerk, 10 u. v.m. Ds. J. J. Simon. Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 u. v.m. en 5% u. n.m. Ds. >Herm. Knoop. Ver. „Calvyn", Nieuwe Zaal, Turfmarkt 142 10 u. v.m. en 5% u. n.nu De heer P. van Ginkel. Woensdag 1 Dec., 7% u. n.m. de heer W. v. Leeuwen, g.o. te Dordrecht Ch. Geref. Gemeente Turfmarkt, 10 u. v.m. en 5% u. njm. Ds. Kok. AMMERSTOL. Ned. Herv. Kerk, 6 u. n.m. Ds. Hugenholtz. RERKENWOUDE. Ned. Herv. Keric, 9% u. v.m. Ds. L. R. v. d. Broek. BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk, 9% -u. v.m. Ds. Hugen holtz. 6% u, n.m. De heer de Vries te Stolwijk. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. E. L. Nauta van Leiden. Remofstr. Kerk, 10% u. v.m. Mej. A. A. v. Roy en, pro ponen te. Evangelisatie, 9% u. v.m. Ds. C. D. Israel te Koudekerk. 6 u. n.m. De heer W. C. de Jonge. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m 2 u. n.m. De heer de Redelijkheid, g.o. te Ouderkerk a. <L IJssel. HAASTREOHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m Ds. A. Landstra. Geref. Kerk, 9% u. v.m. e" 6% u. n.m. Ds. L. E. Smilde. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. B. Nieuw- burg. OUDEWATER. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. J. Hoek. Afscheid. 6 u. n.m. Ds. H. J. v. Schuppen. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. B. J. Kanis. Evangelisatiegebouw, 9% u. v.m. en 6% u. n.m. Ds. C. Enklaar te Ter Aar. WADDINXVEEN. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. H. A de Geus. Remonstr. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Houtgast. OUDERKERK a. d. IJSSEL Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. De heer A. de Redelijkheid. 6% u. iun. Ds. J. Enklaar. Wykgebouw Lageweg, 9% u. v.m. Ds. En klaar. 6% u. n.m. De heer A. de Redelijkheid. NIEUWERKERK a. d. IJSSEL. Ned. Herv. Kerk, 9% a. v.m. en 6% u. n.m. Ds. N. Luyendijk. REEUWIJK. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. en 6% u. n.ra. De heer J. de Jong te Wilnis. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT 27 Nor. -Hoogst©-sta«d 760.0-1© Cocuaa. -w Laagste stand 751.1 te Reykjavik. Verwachting Zwakke tot matige, veranderlijk© wind'. Nevelig tot zwaar bewolkt. Waarschijnulijk eenige regen. Iets zatter. ADVERTENTIEN. Mevrouw JONGKINDT, Sweelinckstraat 119, 's-Gravenhage, zoekt voor spoedig een (kunnende koken). Br. No. 3018, Bureau Goudsche Courant, Mïukt 31. 9 LEGER LES HEILS - TURFMARKT til zondag 28 november B*langrl|ke Meetings 10 uur v.m. HEILIGINGSMEETING. 3.30 uur ZENDINGSFEEST van Adjudant P. ROELFFS. Medewerking van het Zangkooor. 's Avonds 7.30 uur VAARWELDEMONSTRATIE. Muziek en zang. Deze samenkomsten worden geleid door Stafkapitein Vermeulen van Amsterdam* 3034 20 Agent Renault-Automobielen voor Z.-Holland en Zeeland. DEN HAAG. Hiermede geven wij kennis, dat wij het sub-agentschap der Renault-Automobielen voor GOUD A en Omstreken hebben verleend aan den Heer KLEIWEG 43 GOUDA. SCHEEPBOUWER, Telef. 70738 HAAG. OP DE KLEIWEG No. 14, koopt men de beste ROOMBOTER, KAAS, EIEREN, FIJNE VLEESCH- WAREN en COMESTIBLES tegen de laatste prijzen. TELEFOON 373. 3546 24 voorheen K. DE JONG Vervaardigd door Russische emigranten. B t BIJZONDERE SINT NICOLAAS-CAMBAUX PRIJZEN VANAF 4Q CENT. Verkoop door A. K. KlLIHBfENKO, Colonel van de vroegere Keizerlijke Russische Ar- til'erie. Verkoop begint Maandag 29 November tot en met Zondag 5 December van 2.30 tot lö uur. in verschillende Jlacona. LUXE DOOZEN ZEEP, SCHEERKWASTEN en SCHEERAPPARATEN IN KLEIWEG 91 TEL. 317, GOUDA. in alle fijne tinten vanaf 45.per WINTERJAS. U ziet ze beslist nergens zoo voordoelig. T. C. REPARON, Dames- en Heeren Kleermakerij, KEIZERSTRAAT 38. bestaat niet in de lage prys, maar in de kwaliteit. Wie prijs «telt op een goed UURWERK, koopt het bij J. D. VBTTBR HOOGSTRAAT 5. DROOIST WIJDSTRAAT 31 90BI 10 aromatisch^ staal STAALP1LLEN. WIJDSTRAAT 4 Telefoon 375 GROOTSTE KEUZE vindt U bij zoowel voor HEEREN, DAMES en KINDEREN, Alle goederen die niet naar keus zijn mogen na St. Nicölaas geruild worden. SALMIAKDROP ANIJSDROP LAURIERDROP Drogisterij „De Qoudsehe Gaper" Fa. S. H. VAN LOON MARKT 6, Tel. 762 GOUDA is het kind dat MOLENAAR'» KINDER MEEL -in z'n fleschje krijgt. Geen slap, papperig kindje, met neiging tot Engelsche ziekte, doch een baby die kraaiend van genot met armen en beenen slaat. Een spartelend hoopje men- schengeluk. 3029 46 Vraag attesten-boekje aan P. MOLENAAR Co., Westzaan. HMI alle prijzen, bij GROENENDAAL 13 Talaf. 258 38 Deze ziekten, die tot nog toe als ongeneeselijk werden beschouwd, kunnen volkomen genezen worden. die vóór hun tyd oud en uitgeput zyn, kunnen hun oude kracht en flinkheid herkrijgen door de GENEESMIDDELEN VAN Dr. DAMMAN, getrokken uit volkomen onschadelijke plantaardig© stoffen. Men vrage circulaire met attesten aan by den Heer SNABILIé, Afd. D.E. 85, Groote Markt 7, Rotterdam. Verzoeke duidelyk aan te geven voor welke ziekte, daar er voor elke ziekte een aparte brochure is. KI,Ei WEG a RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ 32 TELEFOON 379 ROOKWORST KNAKWORST ROLPENS HOOFDKAAS MIJ IJESROOKV LEESCH geschikte FIJNE VLEESCHWAREN tegen concurreerende prijien. 3067 100 ZIE DE ETALAGE. LEVERT AI.LE SOORTEN VOOR ELKE BRANCHE. ZOOWEL NIEUW ALS GEBRUIKT. GEHEEL COMPLEET IN ONZE MAGAZIJNEN TE BEZICHTIGEN EN DIRECT LEVERBAAR. LET VOORAL OP HET JUISTE ADRES. -"«I |gp GEEN REIZIGERS OF VERTEGENWOORDIGERS. Alléén op aanvraag. TEL. 8650. I

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 4