IDIO I OUffA isch nfalriek per pond. bakker. i F, t 129. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, eni. la. 18310 Maandag£29 Hi 'ember I0ZB OS* Jaargang Zl« dt Etalage jau t 46-47 FEUILLETON. I :n, IDA DOOR GOUD VERBLIND. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen I 7 BOW 60 •I De wortels onzer daden zijn als die rrizilbiO UH4CI UUUCII *-y/< c**'- der planten: diep verborgen, fijn ujtloo- ze 3047 60 (Wordt vonolgd). heloot wel geen bopmkje geneiing KOUSEN. HE en ZEEP. verscheidene op Mussolini ZERS Maidstone te- J den minnaar kogel uit den van omiwi weru gvuvun, ia viggio- De rechter had er de jury nadruk- i-sur-Seine, het isische kerk te juwelyk werdi de opneming van de lORSTRA AT 3. itin te verlee- het hoofd der a •i iting, bewasediing en ge- Wwndeling.” 'aatné willen dat mijn alle geoorloofde uitapan- 8oo goed mij ineens ge- i en Ko- ba tn Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BR A DON. 60IDSCHE (OnilM. politie haalden daarop de Hakenkreuzler van de tram, om hen naar de gereedstaan de vrachtauto’s der politie over te brengen. Een deel der Hakenkreuzler trachtte te ont- snappen. Ongeveer tietn hunner werden door de woedende menigte ingehaald en af gerost. Zal 1927 het einde van het bolsjewisme brangen? Een Duitsche astroloog, zekere Radetzky, die een niet onaanzienlijke reputatie in zijn vak geniet o-a. doordien hij den dood van president Elbert en dien van Hugo Stinnes precies voorspelde, heeft zijn profetieën voor 1927 bekend gemaakt, dat hy het „re- volutionnaire jaar” noemt. Volgens Radetzky brengt het opheffing van den corridor van Dantzig, het einde van het bolsjewisme en tevens het einde van het fascisme. Hij voorspelt ook aanslagen een doodeljjk^f 1S3 ••Hij is beiden een aangehuwde bloedverwant, en gedeeltelijk, wat zijn onderhoud betreft, van mdj afhankelijk "8t is gewoonlijk uw prijs voor huis ■veeting en geneeskundige behandeling «hes daaronder begrepen -Met het gebruik van een rijtuig?” vroeg mijnheer Ledlamb. 0011 rijtuig ••Mijn vrouw heeft een hittenwagen, k10n. ziï eens afstaat voor het ge- Rhnk der patiënten, wier betrekkingen zulk eene uitspanning gesteld zijn. ‘Si natuurlijk een extra uitgave halveh £^gt d.€Ttig. P0*1*1 8 ^aftrs *>eL •deskundige t aou gt •®®°nbroer ane had. Wees I ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda omstreken (beboerend. tot óen breorjkri»*): 1-6 regels f 1.30, elke regal moor OM. Van buiten Gouda «n daa b*wr»krte«: 1—6 regel, 1.66, alko reaal maar OAO. Advortentidu iadtet Zaterdagnummor 20 bljalng op den prijs. Liefdadlgheids-advertentiën da huift van daa prfr. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1-4 regels f 2-06, elke regel maar OJ» Op de voorpagina 60 ft hooger. p Gewone advertentita en ingeaoadoa nmdodeeiiagea b# contract tot soar gareduw den prijs. Groote lettere en renden worden berekend naar plaaterulmte. AdvertentUIn kunnen worden lageaoaden door tunerhenkomet vaa .oliede Boekhan delaren, Advertentiebureau, en onze agenten on moeken daags vódr de plaaMng het Bureau rijn ingakomen, teneinde van opname verzekerd te Mja. dooreengestrengeld. BINNENLAND. De ex-kroonprins vertrokken. Ue ex-kruonprins, diey zooals Wtj meldden, to Doorn vertoefde, is Zater dagavond van Amersfoort per trein war Berlijn vertrokken. Naar htet persbureau V. D. nog me dedeelt, zal hij op den verjaardag van zijn vader in Januari a.s. wederom te Doorn komen en daarna nog op Wie- ringen eenige vrienden en kennissen bezoek en.^. Ome correspondent te Berlijn meldt ons voorts, dat van gezaghebbende zij de verzekerd wordt, dat het bezoek aan den ex-keiaer uiisluiten in verband stond met dei regeling den schadeloos stelling van het huis Hohenzolleni door Bruisen Nqpr dei „Lokal Anzeiger” voorts be richt, was min. Kan’s bezoek aan den jaar lang had hij zich het hoofd, broken om den strijd met schulden moeilijkheden van allerlei aard te i ven te konten, maar nooit had hij het zoover kunnen brengen. „Dat blijft dus afgesproken. Indièn gij m gomoede künt veridaren dat mijnheer Perriam niet bij zijn verstand is, neemt gij hem nog van avon^ mee naar Londen, met de boot, die 'om half negen uit Monkhampton vertrekt. Tégen, dien tijd is ’t al donker, en ge zult hem ongemerkt kunnen vervoe ren.” I 1 i I c „Verlaat u gerust op mijn voorzich tigheid, Lady Perriam1. Ik zal wel zor gen dat het den patient aan niets ont breekt, en dat alles bedaard en zonder opschudding afloopt, vooral wanneer \le oppasseres wil meewerken.” \jAls ziekenverpleegster is ze uit muntend, maar wel wat schroomvallig waar 't op handelen aankomt. Gij zult uw wil krachtig tegenover de hare moeten doen gelden. Ze kan een week of wat bij u blijven, tot dat uw pa* tient aan zijn nieuw verblijf gewend is Als 't noodig is zou zb ook wel voor goed kunnen blijven.” „Dat zal wel niet noodig wezen”, hernam' mijnheer Ledlamb schielijk. De kalmeerende invloed1 van het hui selijk leven, gesteund door geneeskun dig tocdehl, zal, naar ik vertrouw, al les doen wat wij kunnen verlangen. Ik ex-kroonprins te Apeldoorn slechts eeu beleefdheids visite. Met name wordt ont kend, dat de ex-kroonpruis met\aeu minister onderhandeld zou hebben over een eventueelen terugkeer van den ex- keizer naar Duitachland. Mr. H. C. Drameltaya Prins Hendrik heeft Zaterdag ten huize van mr. H. C. Dresselhuys laten intormeeren naar den toestand van den zieke. Deze was iets gunstiger. Gemeenteraadsleden van den Vrijheidsbond. Zaterdag werd te Utrecht de aige- meene vergadering gehouden van de 4 Vereeniging van leden van Gemeente raden in de«i Vrijheidsbond, onder voorzitterschap van mr. G. v. d. Meu ten uit Den Haag. Nadat een telegram was gezonden aan mr. Dresselhuys waarin dezen een spoedig herstel werd toegewenscht, be handelde mr. P. S. Noyon uit Ensche dé het vraagstuk der uitfetrokken verklouzea. Spr. kwam teoslotie toe de volgende conclusiesK le. De werkloozenzorg is een voror van assurantie, zij het ook dat ueze gedeeltelijk door de overheid wprdt bekostigd. 2e. Er bestaat geen reden om, wan neer uit deze assurantie het maximum is genoten, voor den uitgetrokken werk Ivoze een .uitzonderingspositie te schep pen, onbillijk tegenover anderen, die eveneens voor toekomstige onheilen iu betere tijden zich van een assurantie hebben verzekerd. 3e. In gevallen van Mivmra cris'i»- werkloosheid behoort een uitzondering toegelaten te worden omdat het alge meen belang eisoht dat de door ae crisis getroffenen, in reserve worden gehouden totdat blijkt dat het bedrijf waarin zij werkzaam waren, of te gron de gaat, of in staat zal zijn zijn maat schappelijke gunctie met het in stand gehouden complex arbeiders weder uit le oefenen. 4e. In andere gevallen kan de, uit getrokken werklooae niet anders be handeld worden dan hij, die door wel- I ke oorzaak ook, buiten staat is in het onderhoud voor zich en tijn gezin te voorzien. Na eenige gedachtenwisseling werden de conclusies besproken waartoe de heer C. G. Roos, wethouder van Vlaar dingen in zijn praeadvies over da verhoudiag tuwchen da directe en indirecte bat«n der gamsaata was gekomen. Deze conclusies luiden als volgt le. Gemeentebedrijven behooren te worden beschouwd als ondernemingen in het algemeen belang en dus niette worden ingesteld ter stijving van de de ervaringheeft mij geleerd dat de meeste gevallen van geestverzwakking ongeneeeelijk zijn. Zijn de hersenen eenmaal aangetast, dan verkrijgen zelden hun vorige veerkracht.” „Ik verwacht in dit g,eval ook geen genezing hernam Lady Perriam. „Hij lijdt aan een bepaalde en ingewortel de zinsbegoocheling/,^die ik vrees dat niet te genezen is. Maar gij zult zelf den paitient zien en met eigen oogen oordeelen. Zij schelde, en vijf minuten daarna verscheen juffr.^ Carterdie uit Mor dred’s kamer, aag ’t andere einde van het huis moest Vanen. Het bleeke, strakke gelaat der op passeres drukte grievende smart uit, terwijl Saij haar Rikken van Lady Per riam naar den vreemdeling liet dwa len, maar haar houding verried geen verwondering. Zij was waarschijnlijk op dit onderhoud voorbereid. x „Zeg eens, juffrouw Carter, hoe gaat 't van middag met uw patient?” vroeg Lady Perriam. „Zoo ongeveer t zelfde als altijd, mylady „Zeker nog altijd vol yreemde inval len. Deze heer is gekomen om hen» te zien geleid hem «aar mijnheer Phr- riam’s kamers.” „Wilt gij medegaan, mevrouw, vroeg dokter Ledlamb. X ABONNEMFNTSPBUS: per kwartek f Ut, per week 17 cent, met Zondagsblad pw kwartaal f 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met &Mf*ageblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomea aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel ea de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. uv' noogsven prijs u» noemen.” „Mijn prijs voor ben patient eerste klasse is twee honderd vijftig pond s jaars, hernam mijnheer Ledilamö, half bedwelmd door afwisselende hoop, en vrees. „Indien ik er toe besluit mijn schoon broer onder uwe hoede te stellen, zal ik u drie honderd pond geven voor zijn onderhoud. Maar weet, dat ik dan ook verlang dat hem 't IJven zooveel niogelijk wordq, veraangenaamd, en dat hij zich zoo tevreden gevoelt als dit in, zijn ongelukkige» toestand mogelijk Mevrouw, gij' kunt u op m in here I woord verlaten.” „Daar ben ik volstrekt niet mee vol daan. Ik heb vreeselijke geschiedenis sen gelezen over particuliere krankzin nigengestichten. Ik zai mij zelve Vo- men overtuigen dat uw patient werke lijk goed wordt behandeld.’’ „Ik ben volstrekt niet bang voorde bezoeken van de vrienden mijner pa tiënten. -Van tijd tot t^j komen de ge rechtelijke beambten ook bezoe ken.” j Mijnheer LedlaMBterek met de vol-/ ste overtuiging. De*Wtrekkingen zijneA, patiënten hadden in den regel beloofd de lijders dikwijls te komen opzoeken, en in den. regel hadden zij rich streng onthouden van dé vervulling hunner beloften. I^ady Perriam zag hem er niet naar uit, om zich veel te bekommeren reeds 600.000 man in de mijnen zullen af- aalen, vooral, wanneer in de mijnen van Yorkshire en Zuid-Walea de mijnwerkers in grooten getale het werk hervatten, zonder op het vaststellen van een overeenkomst te wachten. Over de afgesloten overeenkomsten moet rapport worden uitgdbracht aan de mjjn- werkersfederatie, doch deze neemt geen nationale verantwoordelijkheid op zich voor de aldus getroffen overeenkomsten. De „Times” correspondent, ^te Glasgow meldt nog over de in Schotland getroffen regeling, dat instructie om de staking op te heffen Zaterdagmiddag' werden gegeven door een gedelegeerdenconferentie van de Schotsche mijnwerkers. Overal waar de mij nen in gereedheid zijn gebracht, zou heden het werk worden hervat. Krachtens de nieu we regeling zullen de arbeiders het werk hervatten voor een loon van 9 sh. 4 d. voor een achturigen dag, welk loon tot 30 April a.s. zal worden betaald. Er aal een Schot sche verzoeningsraaad in het leven worden geroepen en naar gelang van de opbrengst der mjjnen zal het loon na 30 April worden vastgesteld. De overeenkomst zal voor drie jaar van kracht zijn en is met twee maan den opzegbaar. Het bladdringt sterk aan op maatregelen ter bescherming van de Britsche onderda nen en laat duidelijk doorschemeren dat de omstandigheden geen aarzeling van de zijde der Engelsche regeerjng gedoogen. De voorzitter en <le secretaris der Brit sche mijnwerkersfederatie Smit en Coók, hebben «in telegram giaopdeo naar Moe- kou, waarin zf} de goede ontvangst bevesti gen van 640.000 pond rodbel. Zij vragen te vens om verderen steun, ten eintfejde mijn werkers in staat te stellen, bij de onder- handelingen met c'e eigenaars betere voor waarden te bedingen. hun voorname gasten. Onder hen, die de plechtigheid bij woonden, bevonden zich grootvorstin Marie en vele andere leden der keizerlijke familie. Na de plechtigheid had een schitterende receptie plaats in de Villa la Rochefoucauld te Biarritz, het eigendom van de moeder der bruid# waarna de grootvorst met zijn vrouw naar Londen vertrok voor het doorbrengen van de wittebroodsweken. Zoo leven de leden van het oude keizer lijke huis in hun particuliere leven nog steeds op de glansrijke traditie voort. ROEMENIë. De ziekte van den koning. Een kankerspeciaiiteit ontboden. In tegenstelling met de officieele berich ten melde een particulier telegram uit Boe karest aan de Londensche bladen gister avond, dat een Weensche kankerspeciaiiteit aan het ziekbed van koning Ferdinand ge roepen is en er zich onverwijld heen he^ft begeven. 'De vroegere premier Bratianu zou door den Koning ontvangen zijn en na die conferentie in overleg met Averescu een middelaar naar Parijs gezonden hebben om prins Karei op de hoogte te brengen van den ernstigen toestand ook in politieken zin. en een niet-slagenden op f'oincaré en ziet verder in de sterren d«" aankondiging van hevige springvloeden, di| Frankrijk en Engeland zullen teisteren. ENGELAND* Een huwelijkstra Smith, de officier ,die t recht stond wegens moord van zijn vrouw, die door et revolver van Smith werd gebood, is vrijge sproken. De rechter had er de jury nadruk- keljjk op gewezen, dat wat’'men de onge schreven wet noemt, een dwaalbegrip is en in het geheel niet als een w«t mag worden beschouwd. De jury had meejudan twee uren noodig om tot een besluit toko men. FRANKRIJI^ Een vorstelijk huwitlijk. Het huwelijk van den Rdiisischen groot vorst Dimitri, zoon van grootvorst P/iuJ Alexandrowitsj en neef vaa| wijlen Tsaar Ntcolaas den Tweede, mett miss Audrey Emery, een AmerikaanacMi waarvan wy reeds gewag maakten, is voltooi ceremonieel, dat nog geheel «en de van de oude luisterrijke *Ri gewoonten. Het paar is, gelijk prins I401 gië en prinses Astrid, zoowel burgerlijk gehuwd. Het burgerlijk huwelijk werd voltrokken te Boulog kerkelyk huwelijk in de I Biarritz. Laatstgenoemd! voorafgegaan door bruid in het Russisch-Orthodoxe geloof. Aangezien haar afkomst niet toestond haar den titel van grooti nen, schonk grootvorst Cy keizerlijke familie, haar Illinsky. Het huwelijk werd ingezegend dtoor het hoofd van de Russisch-Orthodoxe kerk in Europa, die wend bijgestaan door drie an dere geestelijken. De bisschop droeg een schitterend bewerkte kazuifel en zijn be roemde diamanten tiara. Toen het bruidspaar de kerk betrad, werd het voorafgegaan door een page, die een gouden en zilveren ikon droeg, door de zus ter van den bruidelgom, groothertogin Ma rie ,aan het paar ten geschenke gegeven. De bruid droeg een oestefkleurig fluweelen kleed met den aan bet vroegere hof gebrui- keljjken sleep en eerceintuur van oude Rus sische kant, die grootvorstin Marie in bruik leen had afgestaan. Zij droeg geen juweelen behalve een diamanten halssnoer, een ge schenk van den bruidegom. Gedurende de ceremonie hielden twaalf vrienden van den bruidegom om beurten de huweljjkskronen boven de hoofden van het bruidspaar. De kerk, die prachtig versierd was, was tot den nok vol, ofschoon slechts genoodig- den wareh toegelaten, terwy‘1 honderden menschen zich in de straten hadden verza meld om getuige te zijn van de aankomst en het vertrek van bruid en bruidegom en TTALIë. De Vesuvius in werking. Volgens een telegram uit Napels is de Vesuvius in werking. 'De krater werpt .steenen en lava uit. De vlammen stygen zeer hoog ten hemel en op zeer verren afstand hoort men het gerom mel. Onder de bevolking van de dorpen om den Vesuvius heer>ehi,een paniek. ZWEDEN. Twee Finsche vliegtuigen verongelukt. In Zuid-Finland kwamen Zaterdag twee militaire vliegtuigen ten gevolge van den mist met elkaar in botsing. De vliegtuigen stortten ter aarde, de vier inzittenden wer den gedood. jkken met een m geest adem- ..-.lussisjjhe hof- ^èopold van Bei ra kerkelijk als over een krankzinnige» schoonbroer. 1 I i 1 I I l 1 1 1 1 Stil aj# het graf. 1 i I fl I 11 ai i ii; „Wat de vpbrwaarden aangaat, zijn we lieiydtweens,” aei Lady Perriam. „Vodoomen, mevrouyv,” antwoordde mijiihfeer Ledlamb. „Uw voorste* is zxm) XMibekromipen mogelijk.” „Dah..oiijven er nog slechts enkele punten van ondergeschikten aard te f regeieri.Indien ik mijn schoonbroeder aan uw zorg wensch toe te vertrouwen geloof ik, dat we daartoe vooraf een webtelijke vergunning noodig hebben.” „Natuurlijk. De patient moet onder zocht worden door twee geneeskundi gen, die de verklaring moeten afleg gen- dat hij aan verzwakking van geest vermogens lijdt.” „Dat dacht ik wel. Maar ik zou lie ver geen tweeden dokter hier in huis willen brengen.! Als gij verklaart dat de ongelukkige mijnheer Perriam krank zinnig is, zoudt 'gij hem1, onder toezicht van zijn oppasseres, naar Londen kun nen overbkèngen, alwaair de tweede dokter hem zou'kunnen zien in< het notel, waarin gij bij aankomst uw in trek neemt.” ,*,Wei»eker, Lady Perriam, zoo kan ’t best geschikt worden.” Wat aou niet geschikt kunnen wor den voor een datne, die Joseph Led lamb een vast inkomen van drie hon derd pond ’s jaers vertekend 7 Twintig Hat geschil in de Britsche mijnindustrie. Werkhervatting in geheel Schotland en Northumberland. De Schotsche mynwerkersconferentie I heeft de voorwaarden der overeenkomst de- I finitief goedgekeurd en den mijnwerkers I instructie gegeven heden overal waar dit mogelijk is het werk te hervatten. In Northumberland hebben de mijnwer kers met groote meerderheid van stemmer besloten de voorgestelde regeling te aan vaarden. Er is instructie gegeven het werk terstond te hervatten. De vertegenwoordigers van de mtfndirec- ties in Derbyshire hebben erin toegestemd, dat een overeenkomst betreffende de loonen zal worden gesloten op dezelfde voorwaar den als in Nottinghamshire. In Warwick shire, North Staffordshire en Noord-Wales lullen de onderhandel ingen voortgezet wor den, terwijl de arbeiders reeds naar de mij nen zijn teruggekeerd. Men mag verwachten, dat verdere dis- trtesonderhandelingen zeer snel voortgang wllen hebben Maandag hoopt men tot resultaat te komen in Warwickshire. In i Durham wordt een stemming gehouden ofi- trent de voorwaarden, die de leiders zeg gen ,door de omstandigheden gedwongen, te moeten aar bevelen. In Zuid-Wales zul len de mijn werkers stemmen over de kwestie, of aan de executieve de bevoegd heid zal wordendtegeven, met de eigenaars oen overeenkomst te sluiten. Er zijn tot dusver geen onderhand el ingen gevoerd in Leicestershire, Bristol, Somerset en Kent, maar in Leicestershire zijn bijna alle mijnwerkers reeds weer aan den arbeid en in de drie kleinere districten bevinden zich, slechte enkele duizenden in sta rring. Men kan ■ze&gên," dat* in een aantal districten, die samen de helft van het leden aantal der mijnwerkersfederatie omvatten, het conflict geëindigd is. In Yorkshire, Durham en Zuid-Wales waren verleden week reeds meer dan 100.000 man aan den arbeid. Het is niet ónmogelijk, dat hedem BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Een ernstig incident te Berlijn. In Wilmersdorff naby Berlyn heeft zich gisteren by een betooging van de organisa tie Reichsbanner een ernstig incident voor gedaan. Tydens een toespraak van den voorzitter van den> Rijksdag, Loebe, werd van het balkon vkh een tram een schot op dc menigte gelost, die een lid van de Reichsbanner rakelings langs het hoofd ging. Voordat de politie zich een weg door 'de menigte had gebaand, hadden leden van «te Reichsbanner hun fietsen op de rails ge worpen en de tram tot staan gebracht. Op het balkon, vanwaar geschoten was, stond een aantal Hakenkreuzler in uniform. On eer nen bevond zich een jongeman, die de opdringende menigte met een dolle wilde tegenhouden. De beambten der veiligheids-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1