f I I i Ö1 1 ANEN'S :abrieken ERVEER. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREDEN 1 nm>n aiutrapht niDErisuwTnr „o™™ "^"lERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCABELLE, fa. 18320 Dinsdag 30 Dit blad verschijnt dagelijks behsflve op Zon- en Feestdagen Ingen li iingettald FEUILLETON. ÖOtiR GOUD VERBLIND. ti bergambacht, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, I meuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwuk, sch< i [OVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN,, en*. ------ .jflfXJn* 3073 20 jn S143i 84 •4 combinatie in Yorkshire. stilzwijgendheid 80 franco te (Wordt vervolgd). 8 boeken ge- onderstaand ‘1 Nederland. 10 taat geschreven. r geheime we- een leiddraad iten, welke in Versailles te bevrijden, d.j taire controle, de Rynk In elk geval, aldus h( positieven vorm, zijn dingen te Berlijn gedaan. ucties hierne- ne en verhoo- van toezicht op de Duitsche bewapeningen. Men hoopt ook de samenstelling en de be voegdheden van dit orgaan te bepalen. i I.V. lubt 1766 BTSTE iswaarde. Een veel bewogen leven, h'cniau uit het Engelsch van Mibb E. BR A DON. ZWTTABRLAND. Hevige sneeuwval. 1"* Hevige sneeuwval wordt gemeld uit het prinses la aan J voegt )r echter aan toe, dat er geen reden tot on- ïrustheid is. Prinses Charlotte is 86 jaar De „Times” publiceerde gisteren het Britsche minimumprogram inzake de ont wapening van 'Duitschland, dat midden No vember toegezonden is aan de kabinetten van Pargs, Rome en Brussel. Dit program bevat vier punten, te weten: De onderge schiktheid van de Ryksweerofficieren aan iet ministerie van verdediging, de voor schriften voor de militaire bonden, de con trole op den wapenexport en de slooping van de nieuwe forten aan de oostelijke grens. Briand heeft het Britsche memorandum naar d© militaire deskundigen verwezen, wier rapport biiïnenkort zal worden gepu bliceerd. Volgens Reuter zullen de besprekingen over de ontwapening van Duitschland de volgende week te Genève worden voortge- »«t door de ministers van Buitenlandsche Zaken der Geallieerden en van Duitschland. Men hoopt tot overeenstemming te komen nopens de overdracht van de functies der intergeallieerde controlecommissie aan een orgaan van den Volkenbond tot het houden BINNENLAND. Een som jvan 2000 te weinig? De representatiekosten van de Com missarissen der Koningin. In liet Voorloopig Verslag der Eer sbe Kamer over het Wetsontwerp tot wijziging en verhooging van hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 192Ö, wor den naar aanleiding van de voorge stelde verhooging van artikel 11 met f 22.000 eenige opmerkingen gemaakt. De wijziging houdt verband met het voornemen om aan ieder der Commis sarissen der Koningin in de provinciën een som van f 2000 toe te kennen voor representatiekosten. Gemeend wordt dat dit bedrag, met het oog op de uit gaven, welke een Commissaris der Ko- >rgt evenals En- l vkn Locarno, ge^n garantrëtf den verkregen, höeden oppejon, leemte aan te |aat Pértlnax ndent van tde Hat ainda van hal mijaaanfliot. De ontwapening van Duitschland. De staking in de Britsche mijnen kan thans na 30 weken strijd wel als geëindigd beschouwd worden. Van de twee districten, waar nog geen voorloopige schikkingen waren getroffen, heeft Yorkshire er thans een tot stand ge bracht, en zelf» in Zuid-Wales keerden de mannen in groot&n getale terug. Ook in de mijnen waar nog niet alle werklieden hef, werk hervat hadden kwamen zoo goed als alle mijnwerkers op hun post terug, zoodat men thans van een algemee- ne werkhervatting kan spreken. Dit heeft reeds zijn invloed op den pry’s tengevolge gelhad, de steenkool toch is met ongeveer twintig shilling per ton gedaald. De minister van Binnenlandsche Zaken verklaarde in het Lagerhuis dat indien tach tig pfCt. der mijnwerkers het werk hadden hervat of verbintenissen hadden geteekend, zooals een Arbeiderslid verklaarde, de re geering Donderdag a.s. de buitengewone bepalingen, die haar ontstaan in het con flict in de mijnindustrie vonden, zou intrek ken. Interessant is, dat thans ook de eige naars beginnen aandacht te schenken aan de adviezen van het kolenrapport-Samuel. En de City-correspondent van de .Evening Standaard”, meldt dat in Zuid Yorkshi re een nieuwe maatschappij wordt opge richt met een kapitaal van 6 millioen pond sterling, waarin een aantal mijnen zullen worden vereenigd, met het doel economi scher te kunnen werken. Deze nieuwe maat schappij z»l naar het voorbeeld van de gezien. Na Thoiry is Duitschland met nieu we eischen gekomen. Ite <Duitsche contra prestaties zijn echter tot dusver niet ge preciseerd. Het blad meent verder vast te kunnen stellen, dat de Duitsche minister van buitenlandsche zaken tevreden kan zijn met het succes, dat hij tot dusver heeft be reikt. Zijn bemoeiingen hebben aldus het Fransche blad de gunstigste resultaten opgeleverd en op economisch gebied heeft elk week nieuwe overeenstemmingen ge bracht. Een pendant met betrekking tot de uit eenzettingen van de Matin vormen de be schouwingen van Pertinax in de Echo de Paris. Hij beweert, dat de Italiaansche ge zant te Berlijn de Duitsche regeering voor stellen heeft gedaan over het sluiten van een politiek solidariteits verdrag tusschen Duitschland en Italië. Bizonderheden over de verschillende punten van dit verdrag zyn nog niet bekend, maar men heeft zich inmiddels reeds bediend van de uitdrukking „Duitsch-Italiaansch Locarno”. Pertinax vraagt zich in het nationalistische blad af, wat deze woorden wel kunnen beteekeftOn. Italië is toch mede-onderteekenaar van het In de Fransche pers wordt de laatste da gen opnieuw beweerd, al zijn dergelyke be richten reeds meermalen tegengesproken, dat Briand, de Fransche minister van bui- tenlandsche zaken en Mussolini, de Ita liaansche premier, minister van dit, mi nister van dat, enz., enz., (hy vereenigt op het oogenblik nagenoeg alle functies in zich), weldra een ontmoeting zullen heb ben. Terwy’l Zaterdagavond nog van Fran sche bevoegde zijde werd verklaard, dat te Parys heelemaal niet het voornemen be stond een onderhoud tusschen Briand e« het hoofd der Italiaansche regeering te ar- rangeeren en men te Parys den indruk heeft dat ook Mussolini niet een dergelijk aan zoek heeft gedaan, meent nochtans de Matin te kunnen berichten, dat Italië, moge het al niet te Genève zyn, dan toch op een naderhand te houden conferen tie zal deelnemen aan besprekingen, die de Europeesche problemen tot onderwerp heb ben. Deze conferentie der verantwoordelij ke ministers van Frankrijk, Duitschland, Engeland en Italië Hou zoo meent men ertoe bijdragen de gevaren uit den weg te ruimen, die de laatste maanden aan den politieken horizon van Europa zijn komen opdoemen. De Matin herinnert er bij deze gelegen heid aan, dat de eischen, die Duitschland te l/ocarno heeft gesteld, vervuld zijn behalve ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal per week 17 cent, met Zondagsblad par kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met ZWagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel «e de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. fiyheid gelegen schepen alsmede vele wa gons, welke in brand geraakten. In de ge heel e stad werden de ruiten vernield. De havenwerken zijn geheel verwoest en ver scheiden huizen in d« nabijheid der haven met den grond gelijk gemaakt. Tot dus ver zijn 12 personen om het leven gekomen. De materieele schade bedraagt eenige hon derden millioenen lei. de douanekantoren open 'te houden en een beperkten dfênst voor ’de buitenlandsche na ties in stand te houden, doch dit kan moei lijk worden: voor de douanekantoren, die zich in de Chineesphe wijk bevinden, zijn, posten uitgezet. Volgens delaatste berichten Is de toe stand in enkele opzichten iets verbeterd. De Chineèsche bond “heeft zijh eischen in gediend en deze zijn, naar men verwacht, piet geheel onmogelijk, ’ofschoon het mog&- lijk is, dat »y slechts een voorbode van ver der gaande eischen zyn. Tevens heeft de algemeene staking gribo- te vordering®» gemaakt. Dé Chitieesche be dienden van de Japanners zijn reeds in sta king en dé Japanners zijn gedwofigen hun voedselvoorraden uit andere centra in te toefen. De cülhmunistische sectie Ontwik kelt groote bedrijvigheid en ’men vreesj dat de algemeene staking; taF’ worden opgo- p het^noeten ont- 18' werden eenige ig vernield. Tek ter weer en stesdt" die echter Onkunde verraadt zich meestal door grootspraak, evenals 7 slechtste wiel aan 'n wagen 't meeste geraas maakt. .«o Berlijn :en. die door to vlammen, moeilijk. twee andere 0 touUL en drongen. Indien dit gebeurde, zouden dui- zenden ondergeschikte arbeiders uit hun beroep ontziet worden en het zou makkelijk rijn om dezen tot rpHetjes aan te petten. De Engelsche4 regiering vólgt mét aan dacht de ontwikkeling van den toestand. brlOu. Prinses Charlotte ziel^ Da „Etoile Beige" meldt, &t P Charlotte ginds eenige dagen lijdende 1 rheumatische aandoeningen. Het blad F Oud. mftjSHRv gevallen. In de streek van Dyón en m net departement Seine et Loire heeft het evenéens geducht gesneeuwd. De ramp in het dal van de Vésubie. Een Martelaarsdorp. ’t Is eigenlijk een schrikkelijke catastro fe geweest, welke het dorpje Roquebillière, in de huurt van Nice, de vorige week ge troffen heeft, toen het wilde water van de Vésubie, in normale tijden een onschuldige bergstroom, het kanton van Roquebillière teisterde. Zooals men weet zijn de voor naamste gebouwen en huizen weggeslagen en vonden meer den twintig menschen er den dood. Vermoed wordt, dat de oorzaak van de ramp is te zoeken in de roekelooze ontbos- sching van de Alpen, waardoor het over vloedige water niet langer meer door de boomen kon worden opgezogen en de bo dem te sterk is doordrenkt. De ontzagge lijke bergbrokken en rotsfragmenten, welke naar beneden zyn komen vallen, zou den hierop tevens wijzen. Niet alleen ech ter Roquebillière is getroffen, ook andere dorpen als Belvédère, Bethemont en Saint- Martin-Vésubie (sedert vele dagen geheel geïsoleerd) hebben hun tol betaald. Het is niet de eerste maal dat Roque pact van Locarno en waar® gdand de Westelijke grelil Het heeft daarvoor echter van zyn grens in ’t Nooi Men kan daarom het veri dat Rome zal trachten deq vullen. In zyn vermoedens naar de Parysche correspl Deutsche AUgetmeine Zeitujg seint zóó ver, dat hij de mogelijkheid aanduidt van een verandering in de Itanaansche opvat tingen met betrekking tot dè kwestie der aansluiting: „Of gaat het,ionder den dek mantel van een neutraliteitsverdrag, hier om, dat Duitschland zich van de Italiaan sche hulp wil verzekeren om zich van de hardste voorwaarden vai( t’ verdrag van d.^.«. yan de' mili- landbeeetting, enr.?” herhaalt het blad in Italiaansche aanbie- an’ mij verlaten ep uw op uw geheimhouding van dien treurt- gen toestand waarin de heer Perriam verkeert, van dien aard zijnet in beelding, voor ieder levend wezen, be halve voor degenen, die hem moeten oppaasen „Ja, Lady Perriam, gij kunt u ge rust op mij verlaten.’ „Onthoud wed, aoodra ik hoor dal gij, zelfs in de kleinste bijzonderheid, uw woord jegens mij hebt gebroken, onttrek ik onmiddellijk den patiënt aan uwe zorg.” „Ik ben niet bang dat dit ooit zal gebeuren”, antwoordde mijnheer Led- lamb op overtuigenden toon. Zou hij zoo licht drie honderd pond* ’s jaars opofferen aan een nutteloos gesnap ..Liever zou ik mevrouw Ledlamb s tong uitsnijden, dan gevaar te loepen zulk een patient te verliezen”, zeitie hij bij zich zeiven. „Gij vertrekt dus naar Londen zon der iemand van uw Monkhamptonsche kennissen op te zoeken en onthoudt u voor ’t vervolg van allen omgang met iedereen hier in den omtrek”, her nam Lady Perriam. „Zeker, mevrouw. Ik héb nooit met emaind uit Monkhampton briefwisseling gehouden. Die stad' heeft mij alles be halve geluk aangebracht, en hoewel ik uit dit graafschap gdbloortig ben, ben ik er niet in ’t minst aan gehecht. Ik heb wel eens mijnheer Bain, den trit L?? vervallen en bejaard wi dien haard zon- v«* zat, half begraven in den zaakwaarnemer, in Londen gesproken, en een genoegeiijken avond met hem doorgebraoht, maar hij is de eenige persoon uit Monkhampton waarmee ik kennis ben blijven houden.” „Gij zult er wel aan doen ook uw omgang met den heer Bain in t ver volg af te breken. Hij is mijn zaak waarnemer, en hij was ’t die u bij mij heeft aanbevolen. Ik zal hem* zeg gen dat ik niijnjheer Petrrialm onder uw toezicht heb gesteld, maar ik ver bied u bepaald hemi ooit met uw pa tient te laten spreken, al kwam hij u ook met dat doel opzoeken. Mijn over leden echtgenoot heelt hem tot een stand verheven, waarin hij een onge oorloofde macht uitoefent, en hij be moeit zich maar ai te gaarne met mijn zaken. Als gjj hem ooit mocht ont moeten, zult ge uw geen enkel woord laten ontvallen.” „Ik weet te zwijgen, mevrouw en ik zal mijn best doen om Shadrack Bain te ontwijken.” Lady Perriam geheide en gelastte dat men zoo spoedig mogelijk voor den, fleer Ledlamb zou dlekken. Zij* ver langde zeer naar ’t uurjfan zijn ver trek. Maar 't was nog 4ren vijf uur, en voor zeven kon ze hem en zijn patient toch moeilijk weg laten gaan. t De trein vertrok eerst om half negen en kwafn om één uur ’s morgens te Londen aan. i Door de heen la het herhaakielljk vérwoeet GOUDSGHE ADVBKTENTUraUSi DU Gonfe coutnkaa (beboorradt tot du liuiuit|h|): U 1—S 7»r«la U0» elke meer OM. Vu buitu Gouda u du baurfki^: 1—0 regel. 1M, elke regel meer f 0A0. Adurtutita la^iet Zatordagnummer W el«g op den prfja Liefdadlghelde-adrertutUn da helft ru du prfle. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENl 1—4 ragela 1.06, elke regel meu f CM. Om 50 hooger. Gewone advertmWta «n IngeMBdM mededMÜiic'n bQ ooataKt tot mu 4 den prijs. Groote letton en randen worden berekend aam plaateruhnte. Advertentiin kunnen worden in<e®oi»den door tuMchenkocmt vaa eoUeda Boekhan delaren, Advertentiebttreaux en onto agenten en moeten daage vóór de plaatsing het Bureau zjjn Ingekomen, teneinde van opname vnzekerd to rijn. neuvend voorkomen. „Helaas, waarde, mevrouw, uw vrees was maar al te zeer gegrond, zoo begon hij, „hij lijdt aan een ongenees lijke hersenkwaal. Uw ongelukkige -schoonbroeder is niet in een toestand om zonder geneeskundig toezicht gela ten te worden. Hij heeft een ingowor telde verbeelding een verkieerd ge voel van identiteit, hetgeen wel wat vreemd is in zijn karakter en van bui tengewoon veel gewicht voor de we tenschap „Geen uitweidingen, ais ik u ver zoeken mag”, viel Lady Pétriaim1 hem in de rede, „het onderwerp is veel te pijnlijk. Verklaart gij dat mijn onge lukkige schoonbroeder werkelijk van zijn verstand1 beroofd is „Dat doe ik gerust, zonder mij een oogenblik te bedenken.’ „En gelooft gij dat een andere dok ter tot hetzelfde resultaat zou komen? ,,Daé» twijfel ik volstrekt niet aan.” „In dat geval is ’t wenschelijk dat hij hoe eer hoe lievef uit dit huis worde verwijderd. Ik heb juffr. Car ter reeds last gegeven alles in gereed heid te brengen, om dadelijk te kun nen vertrekken, in geval uw uitspraak mocht luiden zooals nu. Mijrfj rijtuig zail up uw patient en zijne verpleegster naar het station brengen. En nu, mijn heer Ledlamb, blijft er nog slechts een enkel punt over dat nog tusschen ons dfent te worden besproken. Kan ik wijden leunstoel, met zijn vermagerdt leden in een lange ochtendjas van ver schoten Indisch cachemin gewikkeld, met zijn hoofd voorover op de borst gebogen, en met zijn handen lusteloos naast hem neerliangende een beeld van zinneloosheid oi smart. Gedurende de afwezigheid van den dokter liep Lady Perriam onrustig op en neer in haar kamer, nu eens voor een oogenblik stilstaande om op de klok op den schoorsteenmantel te zien, dan weder bij een openstaand venster ophoudende om naar buiten te turen in ’t verre verschiet, maar met oogen, die de schoonheid van het landschap niet zagen, t Was naar de oprijlaan dat zij dien ge jaagden, angstigen blik sloeg, in de vrees het keurige rijtuig je van mijnheer Bain tusschen de dub bele rijen boomen te zien aankomen Hij was eerst eergisteren op de Plaats geweest, en er bestond niet de min ste vrees om hem heden ook te ver wachten, behalve dit eene feit, dat zijn komst op dien dag een noodlottige uit werking zou hebben. Mijnheer Ledlamb bleef veel langer weg dan wel jioodZakelijk was. Van tijd tot tijd keek zij eens naalrdedeur in afwachting van zijn terugkeer. „Dit is het keerpunt van mijn lot”, dacht zij. „Als alles goed afloopt, is mijn toekomst verzekerd. Mijnheer Ledlamb kwam) terug en naderde haar met een ernstig en deel billière aldus geteisterd wordt. Door de eeuwen heen la het herhaatariijk verwoeat geworden. Wttlen Augusto Museo, wiev weduwe bU. fe jongste ramn ie t men, 'heeft de vele catastrofen, *teike n Itociueblllière heeft doorstaan, eeys te boek gesteld. Er blykt uit dat reeds in de'npfde - eeuw zware regdiw, die vier ntaanden duur- J den, de Vésubie zóó deden wassen, dat het dorp geheel wend weggespoeltL AHeqn de kerk, der tempelieren, beschermd door den rots van Roucas, bleef overeind. De bewoners verhuisden toen naar den linker oever,' zich'daar veilig wanend, doch jaren later stortte de heuvel van St. Julien in, vormde het meer van Gordalasque, welks ^ater ééns het dorp meesleuren zou.^-’ velrtnoeid hervatten de bewoners d0 bouyr van hun dorp, dat thans tegen dfc tan de Belvédère verrees. Een aardbeving, in 1564, verwoestte het ten deel®. Nogmaals zou het telden. In Februari 1741 wijken door overstrbomln ken jare dreigde het -watt wéér hinden de bewoners 1800 werden djjkén $angel<_ thans 'ten onvoldoende fcescherrtflng gebleken. r 'roemenie Ernstige ontploffing. Twaalf daoden. Maden meld» mt-Boetaeft, d.t terdag j.r. in de stad Giurgiu een ontvet tende ontploffing heeft plaats gehad. Doordat een lucifer op een met petroleum en andere brandbare stoffen geladen boot werd geworpen is een groot aantal schepen tarbrand geraakt. Het vuur verbreidde zich BUITENLANDSCHffiÜwS. DUITSCHLAND. Groot fabrieksbrand. Twee brandweerlieden gestikt, en twee andere ge woud. In een groot fabrieksgebouw fg Zondag een brand uitgebroke de brandweer s'echts na vóel 1 blvscht kon worden. De béide I en de zolder weiden een próoi Het. blusschingswerk was[ M twee brandweerlieden zijn om het leven gekomen, tertfc■ijl t ernstig verwond werden, “r ■trtrwrcK Ke&rploiteenl. Men verwacht |itaire e^tróle en S ook de regeling <1e- vewoed m een f“briè,T mhisschen nog een andere, veel grooter ,er kwestie spoedig tegemoet kan worden te«e"“ver brt h combinatie in Yorkshire. gezien. Na Thoirv is Duitschland met nieu- Acht spuiten waren ruun 5 uur bezig om den brand te blusschen. De dak- verdieping en de beide daaronder gelegen verdiepingen brandden geheel uit. Op deze verdiepingen waren een beddenfabriek, een chocoladefabriek en een kantoor gevestigd. De schade beloopt millioenen. ENGELAND. De communistische bedrijvigheid in Hankow. In het Britsche lagerhuis heeft Minister Chamberlain, in antwoord op vragen van den afgevaardigde Ramsay Mac Danold medegedeeld dat ®ich in Hankow in den loop der vorige week ernstige verwikkelin gen hebebn voorgedaan. Er schijnt een gevaarlyke beweging te gen de buitenlanders ontstaan te zyn. Er is op 21 Nov. een 'bond opgericht van onder geschikte ambtenaren bij de Chineesche havendouane, m«t den steun van den op zichter, die een Chineesch ambtenaar is. Deze bond kondigde aan, dat zijn doel is de buitenlandsche elementen uit den dienst te verwijderen en dezen geheel in Chineesèhe handen te brengen. De commissaris voor de douane hoopt dat het mogelyk z^n zal 154 - «Neen. Ik wil liever dlat gij geheel «‘bevooroordeeld) blijft”, antwoordde 2[lvla- „Mjijn| tegenwoordigheid zou wijn ongelukfcigen schoonbroer moge- opwinden. Hij is gewend aan juf- h<Riw Carter, en in haar gezelschap ^est OVOT he*111 kunnen oor- Mijnheer Ledlamb boog en volgde de PPasseres uit <He( kamer, door de naar ’t andere einde van het S.?1 in d*5 ^roote armoedig gemeu tot ®t^amer> dte van den vloer ido Zoi<^ierin« was opgestapeld ingebonden boeken, en laqtet overgeblevene der bei- «leet001619 vreu8<lle100® leven Hij T.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1