I 1 I ara NIEUWS- EN ADVE] Blad. ^TENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BÖDEGRAVEN, BOSKOOP, GQUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, THOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, era. Woensdag I December 1816 6B«Jaargang jer te aat- eta- ‘1 FEUILLETON. 1 f bergambacht, berkenwoude, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDK, SCHOON] Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen --- DOOR GOUD VERBLIND. I. 611 van 'I het deugdzaam mi velen steeds Geen moeilijkheden. De sterkste hartstochten. (Wordt vervolgd). >ns tnaga- ullen met Juffrouw Carter, Paddington, „Behouden te Intrek t tel, Paddington, op reis gehad.'’ Rotterdam ian, Br.ukk.ndia Ijscoursnt gratis. 267Q 20 Ben veel bewogen leven. Roman uil liet Engelsch van Uiss E. BRADON. Ie James MB ÖMJRANT. aan Lady Perriam Perriam Plaze nabij Monkhampton. Londen aangekomen, genomen in Jones’ privaat ho- 1 voorzitterschau An den Volken- België, en het ■aartzitting aan ■ELGIë. Dreigende diamantataking. In de diamantindustrie te Antwerpen dreigt een algemeen© werkstaking. De werkgevers weigeren salarisverhooging too te staan. Opgepast voor de 20-fr. biljetten! Te Gent en omliggende plaatsen zijn val- sche bankbiljetten van 20 fr. in omloop. Ze zjjn ietwat grooter dan de echte, ter wijl de datums en nummers zeer onregel matig zijn van vorm, het watermerk geheel ontbreekt en de woorden „Le Gouvernem” en „Le Trésorier” met de hand blijken te zijn geschreven. Volgens het parket is het aantal dezer in omloop zijnde bankbriefjes vrjj groot. In de budgetcommissie van den Rijksdag is de aankoop van de „Deutsche Allgemeine Ztg.” behandeld. De houding van dr. Stre- semann werd door de sprekers van alle par tijen gelaakt. Het scherpst waren natuur lijk de communisten en de Deutsch-völki- schen, die zelfs van corruptie spraken. Het gematigd st spraken de woordvoerders van de Duitsche Volkspartij en het centrum. Alle partijen waren het er over eens, dat i I Dit was alles, maar t was voldoen de om Lady Perriam’s beaorgdhe d te verdrijven. Het volgend telegram zou van den heer Ledlamb zijn, om baar den uitslag te berichten van, het onder houd van zijn patient met den twee den dokter, van wiens uitspraak de al of niet krankzinnig verklaring van den heer Perriam afhing. Dus maakte Lady Pdrriam zich nog ongerust over den te verwachten brief van Edhiund Standen. Als hij aan 't eerste station op zijn reis schreef moest De middag verstreek en tot Sylvia's onuitsprekelijk genoegen verscheen mijnheer Bain niet om haar antwoord op zijn aanzoek te vernemen. Met da namiiddiagpoet ontving zij Edmund's be loofden brief met het postmerk uit Antwerpen. üier zijn uak was öij voor altijd van de buitenwereld al- gesloten zou blijven, kon Sylvia niet geheel tot rust komen. Zij sliep uien nacht, zeer weinig, en baar droomen toovorden haar niets dan akelige o^e» den voor den geest. Dood en waanzin speelden beurtelings de hoofdrol in die verwarde visioenen. Het telegram, kwam aan, terwijl La dy Perriam aan het onaangeroerde ont bijt zat. Hel was een groote verlich ting en voldoening voor haar. De schoonste bloem op aard’ is soms 't gauwst verdord: Zoo leeft een deugdzaam mensch voor velen steeds te kort. BU1TENLANDSCH;N1EUWS, duitschland. De Hongaarsche Pompadour overleden. In armoede gertorvfo op een zolder. Een paar dagen gdeden’is te Beriyn, op et i 5 zolderkamertje overladen Rosa, baro nt sse Schoenberger, geboren flallerstein, di 20 jaar geleden bekend was niet alleen ot i haar buitengewone -Schoonheid, doch k wegens de rol die zij de politiek ge sp eeld heeft der Oostenrjjkwch-Hongaarsche m anarchie. Zjj w vergeten door allen die vi oeger voor haar den naam hadden geijkt vi n de „Hongaarsche Pompadour”. Vijftig iaar geleden geboren als de doch ter van een kleinen winkelier in de Hon- gjarsche stad Szekszard, beleefde zjj haar e( rste liefdesavontuur op 17-jarigen leef- tj d. Haar minnahr, een arts, weigerde met h ar te trouwen en in haar woede vuurde zi een revolver op* hem af. Zjj werd veroor- d eld tot 8 maanden gevasgenisstraf. Zij v rtrok naar Weenen en verkreeg eene w as immers niet waarschijnlijk dat hij haar lang met rust zou lanen. Zou hij niet verlangend mjn om zijn brutale vraag spoedig beantwoord te zien Met bitterheid en drift dacht zij aan zijn aanzoek, maar tevens met een ril ling van angst. Zijn geheele houding bij die gelegenheid had) van een ver borgen macht een macht over haar - getuigd, waaraan zij niet dan met siddlering kon denken. Nooit zou zij do akeligheid vergeten van dut uur, met hem op het door de zon beschenen ter ras doorgebracht. „Zou hij mij zulk oen aanbod dur ven doen, indien hij niet geloofde ze kere macht over mij te hebben" vroeg zij zich zelve peinzend af. „Maar wat kan hij weten, of zelfs vermoeden Als mijnheer Ledlamb nu maar zijn woord, houdt, ben ik geholpen. Het graf kon bijkans geen betere schuil plaats zijn voor hetgeen ik wensch te verbergen.” ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerend© tot den bezorgkring 1—5 regels f 1.80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.66, elke regel meer 0.80. Ad verten tiën in-het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEÜEELINGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bfj contract tot zeer gereduceer- <ien pr|js. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te ttyn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal UK, per week. 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar do bezorging por looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.16, met Ztw>agsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel «a de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van U- 6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Een rade vain Briand. Een pleidooi van Minister Bell. De „Deutsche Allg. Ztg.”. Het voorzitterschap van de Deccmberzitting van den Volkenbond. een gewaarborgden vrede. Daarvoor moet eerst het veiligheidsprobleem opgelost. De Volkenbond moet nu eerst de plaats inne men van de huidige controle-organen. De ontwapemngs-kwestie betreft heel wat an dere landen dan Frankrijk en Duitschland. Sedert Locarno deed Frankrijk talrijke con cessies in het Rijnland, waar Duitschland negen tiende van zijn eischen ingewilligd kreeg. Er zijn heel wat stappen gedaan in de richting van verbetering van de betrek kingen der'beide landen .L)at is een groote vooruitgang, die de veiligheid verhoogt. iBriand eindigde door te herhalen, dat het vervangen van de commissie van controle door een actie van den Volkenbond de vei ligheid Van Frankrijk niet verminderde, mpar integendeel verhoogde. De Kamer jqichte Briand toe. Minister Briand heeft in de Fransche Kamer bij d© behandeling van de begroe ting van buitenlandsche zaken uitvoerig over de bpitenlandsche politiek gesproken. Hij bestreed de verklaring van een commu nist, die gezegd had, dat de Kamer de ont ruiming van Syrië verlangde. De Kamer ksd zich juist tegen een ontruiming uitge sproken. Frankrijk wil aan Syrië een libe raai regeeringsstelsel geveh en zal een on derzoek houden, ter volledige opheldering der jongste gebeurtenissen. In China voert Frankrijk een zeer be dachtzame politiek met behoud niettemin van de internationale solidariteit, geboden door de gemeenschappelijke belangen. Het houdt het oog op de gebeurtenissen. Briand maakte een zinspeling op zekere gebeurtenissen, dje kort geleden Italië, van welk land frankrijk veel houdt, verontrust ten en dieVaar een zeker slecht humeur wekten. Frankrijk behield echter zijn koel bloedigheid, maar er zijn toch zekere din- 'ên, die gezegd moeten wonden. Een land heeft het recht zich de regeering te geven, die het goed acht en heeft ook het récht aanvallen van slecht'humeur te hebben, maar er komt een oogenblik, waarop het aich in moet houden. Er deden zicWonaan- geramc betoogingen voor, maar onze ge- lant heeft genoegdoening gekregen en de goede betrekkingen zijn hervat. Italië zal I toegeven, daf deze familietwisten vrij ver gingen en dat zy moeten ophouden. Briand wide overtuigd te zijn, dat de beide landen cjjn in goede verstandhouding te leven. Wij zijn thans, zoo v<.' volgde hjj, op een weg, waarop alles in het werk gesteld moet worden om een stevigen vrede in Europa te vestigen. Zonder Fransch-Duitsche toenade ring is er geen duurzame vrede mogelijk. èp de wijze, waarop hij dit wil, is Briand "evertuigd meer fe tondelen in overeenstem ming met den vrede van Versailles dan de inen, die hun bestrijden, want de boek teen van dat verdrag is het volkenbonds- tetuut, dat de juridische sancties in de plaats stelt van desancties van het geweld. Briand acht het geen geringe zaak, dat Duitschland te Locarno vrijwillig ©en stuk ofiderteekend heeft, waarbij het de Fran- sche grenzen erkend en afziet van een ge welddadige regeling van mogeltyke conflic ten met zijn buren .Frankrijk gaf het voor beeld tot arbitrage-verdragen. Te Thoiry, zagen wij alle “kwesties onder de oogen. Wij gingen niet naar het Rijnland om een straf toe te dienen en Duitschland te ringelooren. Dc bepalingen van een verdrag kunnen gehumaniseerd worden, wanneer beide par tijen er zich toe leenen. Een eenvoudig ge sprek kan den toestand tusschen Frankrijk en Duitschland niet wijzigen. Hoofdaaak is de goede wil van beide zijden. Briand wil 155 - Het rijtuig was tegen zeven uur be steld om den Iwer Perriam en zijne oppasseres naaryt station te rijden. „Hij gaat op reis om' verandering van luolit en, afleiding te hebben,” zeide l^ly Perriam- tot den bottelier, aan wien zij dien last gaf, „hij gaat onder geleide van een geneeskundige.” ..Anne goede man, hij heeft ’t wel noodig”, zeide de bottelier, die Mor dred sedert den döod van den baron weinig had gezien, mtilar zich uit de berichten der vrouwelijke bedienden, 1 weer van juffr. Carter hadden gehoord-, een treurige voorstelling had gemaakt van zijn toestand1. Om zeven uur werd- mijnheer Per- naar beneden geleid, een won •wlijke verschijning in zijn slecht pas- ouderwetsche kleeren, die veel e wijd waten voor die vermagerd e h«t wel het beste zou -zijn ien aankoop bet blad weer ongedaan tetmaken. Volgens een bericht uit* Brussel aan de Vbrwarts heeft de Rijksmfnister van Bui tenlandsche Zaken den ssèretaris-generaal van den Volkenbond tijdens,zijn bezoek aan Berlijn voorgesteld, het van de Decembers itting v bond op te dragen aan voorzitterschap van de Duitschland. laden, kwam een der kaffer jongens toesnel len en riep: „mynheer ©en diamant!” en hij hield den gravers een onwaarschijnlijk grooten steen voor. Ruw woog de diamant 188 karaaat en het huidige gewicht van de „Gouden Morgenschemering”, nadat hij in zoogenaamd Amerikaanschen stjjl is ge slepen, is nog ftl% karaat. De waarde van den diamant wordt op minstens 360.000 geschat. De eigenaar moet intusschen verklaard hebben, dat hy voor zich met f 800.000 tevreden «al «(Jn; wat de diamant meer opbrengt zal in het fonds voor oorlogsverminkten worden ge stort. De beroemde, veel kleinere, als „Ster van Zuid-Afrika” bekende diamant, die 46% karaat weegt, bracht indertijd reeds 800.000 op en de aan AH Poaza behooren- de Piggott (49 karaat) 360.000. De raad van prins Aga Khan den dia mant eerst nu te koop te bieden, had ten grondslag erin oogenblik af te wachten, waarop geen enkele steen van zoo hooge waarde op de diamantmarkt aanwezig zou z\jn, wat natuurlijk op den prijs van invloed moest wezen. o i genade smeekte, omdat zy als politiek s rion zooveel gedaan had voor haar vader- 1: nd. Zy maakte zulk een scène, dat men h tar met geweld uit het paleis moest zet U n. Het werd echter bekend, dat zij werke- H k als spion voor het Hongaarsche kabinet fingeerde onder den Weenschen hoogen adel en de ambtenaren. Rosa werd begena digd en kwam kort daarop opnieuw voor het voetlicht door haar huweljjk met (kn zoon van den veldmaaarschalk baron Schoenberger. Het huwelijk was ges'oten op de voorwaarde, dat hy nooit zijn echt- genootelijke rechten zou opeischen, terwijl zij er in toestemde hem een maandelyksche toelage van ettelijke honderden Hongaar sche kronen uit te betalen. Een paar maan den later pleegde haar echtgenoot zelf moord. De barones maakte later kennis met een Boedapester bankpresident en het is door hem ,dat zy in betrekking kwam met een Hongaarsch politicus en vroeger minister van justitie die haar in de haute politique introduceerde. Zjj verhuisde naar Weenen, en hier begon haar politieke loopbaan. Zjj had zooveel geld tot haar beschikking, dat hjj een heelen stal renpaarden kocht. De Jockey Club echter verbande haar spoedig geHuisveet, alwaar zij nog Uiéuzellden middag zijn- brie! ontvangen Inlussohen verkeerde zij in 1 onzekere nopenp zijn plannen. Was hij voornem-euti van haar af te zien, nadat hij gezworeai had dat hij geen ander dan haar bemind» Zou hij zoo dwaas zijn liefde, rijkdom, en geluk te ontvlieden Of diende zijn vertrek alleen om den slag, die Esther Roch dale daardoor werd toegebracht, le verzachten, om het verbreken van hun engagement voor beiden gemiakkelijk te maken - Uit dal oogpunt beschouwde Sylvia zijn gedrag, en zij wachtte met 't groot ste ongeduld op den br^ef, die haar innigste hoop zou verwezenlijken. Om drie uur 's middags ontving zij het telegram van den heer Ledlamb. „Dr. Derwisch heeft den patient be zocht en bevestigt mijne meening, dal de hersenen zijn geschokt. Schriftelij ke verklaringen en alle andere noodi- ge formaliteiten -zijn gereed. Hed'en- nriddlag vertrekt de patient en juffr Carter met mij naair „het Prieel." Hoe gemakkelijk was dit alles in zijn werk gegaan. Nog één uur moest er verloopen eer de middagpost aankwam, die eerst om vier uur op Pprriam^werd bezorgd een pijnlijk uur voor een teleurgesteld en verlangend hart. Buitendien vrees de Sylvia dat. mijnheer Bain haar nog dien middag zou komen opzoeken, t In den Duitschen Rijksdag heeff Minister Bell een pleidooi gehouden over de ontrui- ning van de bezette gebieden. Hij gaf zijn teleurstelling te kennen over het feit; dat d» politiek van Lopamo en Thoiry tot dus ver voor de bezette gebieden zoo weinig re sultaten hebben opgeleverd. Duitschland had na°zyn toetreding tot den Volkenbond mogen verwachten, dat het door Frankrijk als een beschaafde natie zou worden ge waardeerd, met het T^ht als ©en nati© van eër te worden tfkend. Daarmee was z.i. het voortduren derbeaetting, maar vooral ook a© vreemde rechtspraak en de #yze van uitvoering eenvoudig onvereenigbaaA Op dB toezeggingen van dan Franeehen ««nie ter van buttenl. oaken moesten nu eindelijk ook daden volgen. In het bezette gebied verwekte vooral ook de toeneming der gewelddadige over vallen door leden van het bezettingleger verbittering. -Men mocht verwachten, dat bij het pro ces inzake het gebeurde te Germersheim de dader rechtvaardig zou worden gestraft. De minister sloot zich aan by de woor den van dr. Wirth bjj de discussie over de buitenlandsche politiek, dat na de groote offers van Duitschland thans ook Frank rijk zjjn verlangen naar een goede verstand houding practisch door d© opheffing der be zetting moet bewyzen. De rede van den minister vond levendi- gen bijval. met haar paarden, toen men achter haar verleden kwam. De Oostenryksche regee ring ook werd haar beu en wees haar het land uit. In plaats van naar Hongarije terug te keeren, trok zij naar Berlijn waar zij wel dra de aandacht trok door haar luxueuse kleeren. Zij trouwde daar na korten tijd met graaf Wenzel von Sternau und Hohenau, een fan tast, die voor zjjn theosofische studies leef de en geen tyd over had voor zijn vrouw. Z(j maakte gebruik van zijn hobby, verkocht al de antiquiteiten van de familie en ruï neerde graaf Wenzel, die een paar jaar ge leden bij een tramongeluk omgekomen is. Daarna ging het snel bergaf. De barones kwam terecht in kringen, die haar naam exploiteerden voor allerlei duistere trans acties. Zij opende een tand-technisch insti tuut, dat failliet ging en kwam in aanra king met de justitie en verkeerde weldra in dusdanige omstandigheden, dat zü kleine bedragen leenen moest om aan de speel tafel het noodige te verdienen voor ©en schamel bestaan. t ENGELAND. Een millioen pond winst voor Ll<^yd George? De liberale partü-kas zal er wel bij varen. Uit Londen wordt aan de Tel. bericht: De Star weet mede te deelen, dat Lloyd George op verkoop van zün aandeelen in de Daily Chronicle en andere liberale bladen een winst van büna een millioen pond sterling heeft gemaakt. Dit bedrag zal gestort worden in het par- tijfonds der liberale partü» dat na het ver breken der coalitie met de conservatieven in handen van Lloyd George is gekomen. Dit fonds zou dan circa 2 millioen pond sterling bedragen en nog altüd is er verzet tegen het leiderschap van den Welsh toe ven aar in de liberale partü’. Een kostbare diamant. Vandaag zou bü Christie te Londen een der mooiste en waardevolste diamanten, welke ooit werden gevonden, de „Gouden Morgenschemering” te koop worden aan geboden. Reeds vel© jaren hebben diamant handelaars en millionnairs getracht het kleinood in bezit te krügen, doch van den tü<i af, dat dertien jaren geleden de dia mant onder romantische omstandigheden in Zuid-Afrika werd gevonden, heeft hü niet van eigenaar gewisseld, werd hü/op aan raden van prins Aga Khan, van de diamant markt verwüderd gehouden. In 1913 wandelden twee diamantgravers de tegenwoordige bezitter van deh diamant, kapitein C. R. Lucas en zün gezel in den z«mer in de droge bedding van de Vaal- nvier, in de Kaapkolonie. Langen tyd bleef hun zoeken vergeefs. Toen ze weer eens een plaats, waar ze meerdere dagen zonder resultaat naar de kostbare steenen gezocht hadden, in de morgenschemering wilden wrlaten, en reeds hun paarden hadden be- geHialio, een zooMiorlinge figuur met een breedgeranden hoed op, waar onder hij bijkans geheel ver- Scholen was. Hij werd geleid, of lie ver gedragen, door den dokter en de oppaiiseres, en söhieeni nauwelijks kracht genoeg te hebben om m»l dien dubbelen steun de trappen af te dalen en de gang door te gaan naar het rij- tujg. Sylvia aag hem door een open gaanderij vertrekken en; sloeg hem met hevige ontroering gaande. Het rij tuig rolde voort over het. zachte kie zelpad, de zware deuren werden met daverend geluid dichtgeslagen. Hij was weg. „Zal aan 't station alles goed gaan”, dacht zij. „Als ze maar eeas in Lon den zijn zal ik me veel geruster ge voelen.” ""Zij dad juffr. Carter gelast tiaar den volgenden morgen zoo spoedig moge- ijk te telegrajeeren. Voor de ontvangst van dat telegram kon zij niets naders te weten komen. Dien nacht kon zij niet rusten. Zij kon niet nalaten in gedachten de rei zigers te volgen, en allerlei mogelijke hinderpalen te bedenken, die zich kon den voordoen om haar plannen te dwarsboomen. 't Was een onbeschrij felijke verlichting voor haar t« weten dot Mordred’s kamers ledig waren maar voordat alles voorbij was en mijnheer Ledlamb’s patient veilig on- I ZWITSERLAND. Hooge temperatuur. Het Zwits. T. A. maakt melding van aan- merkelyke stüging van temperatuur, ter- wül storm uit het Zuiden wordt voorspeld. z SPANJE. De breuk met den Volkenbond. D© koning heeft een decreet onderte kend, waarby de afdeeling voor Volkep- bendazaken aan het ministerie van buiten land sche zaken wordt opgeheven. Naar men weet blijft Spanje nog twee jaar automatisch lid van den Bond. CHINA. Een critiek© toestand in Hankau. De Britsche bladen publiceeren een tele gram uit Sjanghai, dat zegt, dat de buiten landers te Hankau Sjanghai dringend om hulp vragen. Zij vragen onverwüld Hankau van levensmiddelen te voorzien, daar de voorraden zün uitgeput. Zy deelen verder mede, dat gewapende benden, die tot Kantonneesche leger behooren, de buiten- landsche concessies openlyk binnentrekken,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1