Iers, etc. rd siroop Iiiurhtr t Blad. I I i NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, N1EUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* ira go. 18322 Donderdag 2 December 1826 68* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. F 1 o o OOOK tiOliD VEKBL1M). (I stikkens toe erende benauwd- :stel ondermijnenl of verdoovings- geneeskrachtige, kruiden zijn de krachtdadige en ICHAAP as-Cadeaux n maren Lil (Luid 41.50 fZWM W lijn voordeelt Zie de Etalage hepptjen ‘lii-is b...\ ut h mlllioen 156 <IM vee t win«taandod de eerste duizend er al! Een bron die zoet water geeft, is altijd leeg. de vreem- haar uit- in boycot staking; het ChineescheZ personeel der Hankau Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. i zou op 6 H en toen blik in 1 Een veel bewogen leven, -01.111 uit hel Enge.sch I mtrékkelijker kan LE OTTERDAM GOllkStlI E mililVT. móest dagen als hij Zij je, on zag dat zij j staan 1 m1© niet meer hier vindt, raadpleegde eking van Akker’i nchitis en Hoeat ROEMENIE. Een open brief van den koning. De Koning heeft aan den minister-presi dent een brief gericht,- die in den Senaat ■voorgelezen is. De Koning zegt zeer ge troffen te zyn door de belangstelling en de liefde die allen hem betoon en in verband niet zÜn gezondheid. Tevens echter ziet hij met groote droefenis, dat sommigen van de omstandigheden gebruik maken om de be ginselen aan te tasten, die de grondslag zyn van de dynastie en de constitutioneel© monarchie, welke niet t^'^t, dat de Kroon overgelaten wordt aan de wisselende wil der individuen. De Koning zegt zich echter gelukkig thans beter te gevoelen en hy hoopt zyn plichten tegenover land en volk verder te kunnen vervullen. Hy herinnert er aan, dat hy in het belang vgn.het land persoonlijke banden heeft weten pp te offe ren en een einde heeft moeten maken aan de gevolgen van de afdwalingen van een geliefd kind. Hij zegt voortg alle kracht te zullen inspannen om het land een stevige toekomst te verzekeren, gegrond op don l otterdam in, Breukbinde» leourant gratis. 2670 20 ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring) 1—regels 1.80, elke regel meer f 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels l.b5, elke regel meer 0.80. Advertentiën iu-het Zaterdagnummer 20 bysktg op den prjja Liefdadigheids^advertentihn de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer f 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bfj contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, aan het BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De film Potemkin. w Een bespreking in den Rijksdag. Men n#eidt uit Berlijn aan de N. R rt. Over de film Potemkin aal men klaar blijkelijk nog in lange niet uitgepraat zijn. De Rijksdag heelt ar Zich Woens dag mede beziggehouden bij de twee de lezing van de bespreking van. bin -rrenfrtRri'se^ - De sociaal-democraat Krispij teeken- er verzet tegen aan, dat de film in Beieren en Wurtemberg verboden blijft hoewel de rijksfilmcensuur zich niet •nderweg. Als een, meer verzet tegen de vertooning. Wat sdenkt, zoo vroeg hij, die rijksregeermg re doen cxn het rijksrecht door Beie ren en Wurtemberg te laten eerbiedl gen het verbod van de film door deze beide bondsstaten schaadt klaar blijkelijk de rijkscommissie de open bare orde en het rijksdepartement van verdediging. De rijksregeering heeft in deze zaak oen* merkwaardige rol ge speeld De TSgliche Cundsehau heeft zelfs beweerd, dat Prinsen er zichi te gen zou hebben verzet de film even eens te verbieden. Dr. Kulz. de rijksminister van bin- neniancteche zaken, antwoordde dat ri rijksregee-ring zich naar aanleiding van hét verbod tot de regeeringen van Beieren en Wurtemberg heeft gericht- Wurtemberg heeft nog niet geantwoord (Enkele socialisten maakten en hierbij den minister opmerkzaam. d<at de heer Bolz. do Wuvtembergsctie minister van binnenlandsehe zaken, die het centrum ifv in staat de vergdlenis te dragen, die ik weet dat mij geschonken zou worden, hoewel ik door mijn dwaas heid en vaiscfdiedd wellicht dat trou we hart heb gebroken. Ik ben ge vlucht, en Esther Rochdale kan mij nu verachten als de laaghariigste bedrie ger. Spreek. Sylvia wat zal mijn vonnis wezen Zal ik uw echtgenoot worden, gelukkig in t bezit van een wezen, wier verschijning alleen eene toover kracht heelt, die mijn zinnen benevelt, en mij in zoete vergetelheid aan alle aardsche dingen omrukt, behalve aan den blik dier hemelsche oogen, aan den warmen druk vain die kleine, mollige hand. Zal ik uw echtgenoot worden,* door de wereld veracht als de man die niet te trotsöh was om de vrouw te trouwen die hem bedroog, en zelfs pijn voordeel te doen met de trouwe loosheid waardoor zij rijk werd ver acht als een gelukzoeker, maar geluk kig in uw liefde. Wat zal de toekomst mij schenken, Sylvia Het staat aan u daarover te beslissen. Onthoud, in dien gij met mij tfouwt. dat ik een arm man ben, of een man die hoog stens in de betrekking van boekhou der aan een bank, vier of vijfhonderd pond kan verdienen. Met uw schoon heid, uw jeugd en uw rijkdom, zoudt gij een véél beter partij kunnen doen. Gij zoudt een stap hoog er kunnen klim men op den ladder der fortuin gii De Raad van den Volkenbond heeft in zijn gisteren gehouden zitting Minister van Kamebeek benoemd tot rapporteur over het vraagstuk van de snelle verbindingen tusschen Volkeinhondssecretariaat en Vol kenbondsraad. De Minister heeft volgens de N. R. Crt. in de vergadering van het raadscomité voor or.twapeningskwesties terstond een succes behaald. Bij de bespreking van het Fran- sche voorstel om de internationale veilig- I heid te verhoogen door het verzekeren van den uitersten spoed, inzake het bijeenkomen van den Volkenbondsraad in gevallen van dreigende verstoring van den internationa len vrede, heeft hy voorgesteld, dat de Raad bevorderen zal, dat de volgende Vol kenbondsvergadering in een plechtige reso lutie zal verklaren, dat alle staten, die lid van den Volkenbond zyn, den vasten wil hebben om al het mogeljjke te doen, opdat nader overeen te komen maatregelen ter bevordering van den gewenschten spoed geheel zullen worden nageleefd. Paul Bon- tour gaf onmiddellyk zijn instemming met dit voorstel te kennen, dat daarna eenstem mig werd goedgekeurd. Óp voorstel van Paul Boncour zal voort® worden overwogen, de oprichting van een groot draadloos station te Genève, dat het Volkenbondssecretariaat den waarborg moet geven, met alle staten in verbinding te kunnen blijven, zelfs indien de draadlooz© telegrammen daarvoor over een vtyandelfyk land zouden moeten gaan. Zooals wij gisteren reeds melden, zal de Bslgisehe minister VanderV-elde als voor zitter van den Raad van den Volkenbond optreden. tenlanders heerscht by de iChineesche na tionalisten, die door de bolsjewisten wor den beïnvloed, groote ontevredenheid en vooral zijn zij gekant tegeri de verdragen, die aan de buitenlanders exterritoriale rech ten verleenen, welke laatste meebrengen, dat de bedoelde vreemdelingen buiten de Chineesche rechtspraak vallen en een be paalde mate van immuniteit genieten. Bo vendien houden bedoelde gehate tractaten in. dat de vreemdgingen over een aantal z.g. verdragshavens kunnen beschikken, terwyl verder bij de buitenlanders de ad ministratie berust over de douaneopbreng- sten, die in verscheidene gevallen als onder pand moeten worden beschouwd voor het terugbetalen der leeningen, die vroeger door het buitenland aan. China zyn ver strekt. De Kantonneezen nu willen de dou ane zelf beheeren en gaan’zelf tot heffin gen over; zooveel mogelyk wordt er naar gestreefd de buitenlanders geheel uit dezen dcuane-dienst te dringen, zoodat de belan gen der mogendheden gftnegeerd en be dreigd worden. De stryd t dus tegen de buitenlandsche penetratie en de nationalis ten. Vooral te Hankau moet de ernstig zyn geworden; er valtjpen krachti ge en verbitterde beweging te delingen vast te stellen, die drukking reeds heeft geven© buitenlanders er zyn in/ Hankau En gel sch, Fransche en Japansche concessies weigert hun meesters verder diensten te verleenen, terwjjl de door de communisten geproclameerde algemeene staking de ver warring nog grooter dreigt te maken. On der deze omstandigheden behoeft het niet te verbazen, dat have en leven der buitenlan ders bedreigd worden geacht. Vooral in Engeland ziet m«n den toestand ernstig in; in ’t Lagerhuis heeft de Engelsche minister van buitenlandsche zaken, Austen Chamber- lain, onomwonden toegegeven, dat de toe stand te Hankau verre van rooskleurig is en vandaag zal hy in 't parlement de si tuatie opnieuw bespreken; de ernst der ge beurtenissen kan voorts worden afgeleid uit het fe,t> dat gisteren aan de aangelegen heid een Engelsche kabinetsraad is gewijd. Sommige berichten gewagen zelfs van een noodtoestand voor de' buitenlanders te Han kau, dat zonder levensmiddelen moet zitten. Verder wordt gerept van terrorisme, waar van de buitenlandsche concessies, die door de troepen der Kantonneesche legers niet meer worden ontzien, het slachtoffer wor den. Er is dan ook reeds telegrafisch om 'hulp gevraagd. De mogendheden, wier on derdanen zoo plotseling in het nauw zyn geraakt, hebben reeds voorioopige maatre gelen getroffener zyn in- de buitenland sche nederzettingen reeds groepen geland om voor den veiligheid der buitenlanders te zorgen, terwyl ook oorlogsschepen naar Hankau zijn gezonden; andere zyn ontbo den en sommige reeds oi lichtpunt wordt het in de Engelsche be richten beschouwd, dut de buitenlandsche nederzetting alle aan de rivier liggen, zoodat zij betrekkelijk makkelijk kunnen worden verdedigd en van voedsel voorzien. Deze maatregelen zijn stellig niet over bodig, daar, bleven zij achterwege, de haat tegen de vreemdelingen licht zou kunnen leiden tv' een bloedbad, terwyl verhonge ring der vreemdelingen, zonder hulp van buiten evenmin uitgesloten was. Men mag dan ook benieuwd zijn, of de toestand op- gehelderd zal worden, zonder dat er ern stige botsingen plaats hebben tusschen de Kantonneezen, de bolsjewisten én natfona- .listen eenerzyds en de gewapende mach* der vreemdelingen aan den anderen kant. In elk geval kan een klein incident thans ernstige gevolgen hebben; men is ten zeer ste gebeten op de vreemdelingen, die men het liefst het land uit zou jagen en onder deze omstandigheden zyn buitensporighe- I den maar al te verklaarbaar. Over de bui- A1 maanden en maanden lang woedt in China de burgeroorlog, die een voortdurend beletsel vormt voor een economische en politieke stabilisatie van hej onnoemelijk groote land. Zoo voor en na hebben de ktygskansen al meer dan eens gewisseld, maar de toestand is op het oogenblik zóó, de van Kanton uitgaande beweging het krachtigst is en verscheidene successen heeft weten te behalen. De Kwomintang, het nationalistische leger, is het den laat- «ten ty’d voor den wind gegaan en o.a. in het gebied van de rivier de Jangtse deelt •kze op t’ oogenblik de lakens uit. Het zijr de nationalisten en revolutionairen, de met Moskou sympathiseerenden, die momenteel de situatie beheerschen. Door een en ander is de positie der vreemdelingen er bégrype- Hjkerwyze niet gunstiger op geworden: communisten en nationalisten gaan hand in hand en daar „vreeemdeling” in China veel al synoniem is met „buitenlandsch kapita list" wordt de positie der personen van an dere nationalteit hoe langer hoe meer be dreigd. ii. zap u alles kiiMuieii vergeven wal gij nuj hebt doe# lijden de herin nering aan die jaren uitwisschen, maar ik moest al zeer zwak, ja laagiarlig zijn, indien ik mij opnieuw aan de voeten ging werpen, die mij hadden getrapt, als ik op nieuw mijn liel- de ging aanbieden, om weder ten top punt van mijn geluk te worden bedroe gen. en onmeed oog end te worden weg geslingerd juist op 't oogenblik dal mijn veirtrouwen t sterkst was. Ziedaar wat ik dacht en geloofde, toen ik onbezonnen de betoovering van uw bijzijn, de noodlottige tooverkracht uwer stem trotseerde. Gij weet hoe ellendig zwak ik mij in de ure der verzoeking betoonde. Ik kende mij zel- veai niet, toen ik mij aan die onlmoe ting op het kerkhof van Perriam bloot stelde. Nu ken ik mdjzxBven maar al te wei. en weet ik dat ik uw slaaf ben voor eeuwig. En nu. Sylvia, wat zal mijn lot zijn? Ik stel het geheel in uwe handen. Ik ben een verachtelijke, eerlooze ellen deling. die het beste en reinste meisje heeft bedrogen een meisje dat men niet kan zien, zonder haar achting toe fe dragen voor wie liefde hand aan hand gaat met achting Ik heb het tooneel mijner schande ontvhwfit ik had den moed niet die Onschuldige doordringende oogen te ®ien. wier oprechte blik tot in mijn «iel zou lezen maar nog minder ben kensenap beboet te geven. En die el lendige Bain, wat zal hij staan kijken een spoor boek nog (fiennelfden avond met den trein naar Londen kon vertrekkeji, om den anderen oditend vroeg de reL naar Antwerpen voort te zetten. Danrop schelde zij jufirouw T ringfold. ..Pak de kleeren van St. John bn de uwe. we gaan tegen den avond op reis. Zoo op eens, mylady ik zal nau welijks dey tijd hebben om alle zaken bij elkaar te zoeken. ,.I)oe wat ik u zeg. en haast u wat, we hebben geen oogenblik tijd te ver liezen.” Tot groote verbazing van ’t geheele dienstpersoneel en van juffr. Tringlold zelve, werfl^n de koffters in a|llerijl gepakt. Er was nauwelijks tijd behoor lijk van elkander afscheid te nemen de kleine erfgenaam huilde daf hij uit zijn slaap gehaald werd de dienstbo den waren ontevreden over de wan orde en stoornis in den gewonen gang van zaken juffr. Tringfold deed haar beat om den kleine te sussen, en was ook erg uit halar humeur alleen Lady Perriam’» gelaat straalde van innerlij ke vreugde toen zij in een uitgezocht reistoilet in de gele koets stapte, die haar naar 't staitiort té HecHngham moest brengen (Wordt vervolgd). ran V. V. V. voor in den RijKsuag vertegenwoordigt, het Huis aanwezig was.) Zoodira antwoord zal zijn ontvangen zal de minister de sociaal-democrati sche interpellatie beantwoorden (Ge roep links Wal heeft Beieren geant woord Waarom zwijgt men over Beie ren Do Duiisch-nationaal dr. Philip heeit d© film niet gezien, als zij echter een geviuur opleverl voor het wettig gezag, is het verbod volkomen gemotiveerd. De sociaal-democraat Landsberg acht te de verklaring van minister Kulz on- volduetnide. De minister, die dó grond wet moet bescliermm, heeft niets ge daan toen Beieren en Wurtemberg de grondwet schonden. Hij eisohte dat de minister onmiddellijk zijn meeningover de aangelegenheid zou zeggen. (Luid applaus links). Minister Kulz verklaarde, dat een algemeen verbod in Beieren en Wur- teirberg niet aan het rijksrecht beantwoorden. Wurtemberg heeft de vraag van de rijksregeering geant woord, dat van een algemeen verbod geen sprake is Men heeft hier alleen te doen met een politiemaatregel, die geenszins in strijd met de wet is. Prinses Elisabeth van Schaumburg Lippe. Prinses Elisabeth van Schaumburg Lippe, die sinds 1867 te Wiesbaden woont, is aldaar overleden in den ouderdom van 86 jaar. Zij was de dochter van prins George, ex-vorst van Schaumburg Lippe. Collectieve verdragen opgezegd. Naar de Vossische Zeuuug meldt, hebben alle vakvereenigingen van werk lieden in s Rijksdienst de collectieve verdragen opgezegd. Te veel dokters. De vereeniging vuil W urlembergpciie Gokiers heen, ten verklaring gepubli ceerd, om te wawrsciiuweu tegen de studie in de medicijnen., terwijl erop wordt gewezen, dat over het algemeen door de jongere medici maar al te vaal* groote ellende wordt geleden, bij ge brek zelfs aan buspraiktijk, daar er veel te veel doktere zijn. Ter vermij ding van latêre teleurstelling eu bil tere ervaringen wordt geleden, bij ge brek ook aan buspraktijk, de beroeps keuze voorloopig al te zien van studie in de medicijnen. BELGIë. De amnestie. ffet ontwerp v. Cauwelaert. Dr. Borm». De Vlaanische fractie van de katho lieke K|Mnief-groep heeft, naar het Hbld. meidt, in een gisteravond ge houden vergadering een door Van Cau welaert opgemaakt ontwerp van am nestiewet in principe goedgekeurd, dat zoudt een man kunnen trouwen die nog veel hoogpr in rang staat dan Sir Aubrey en d^e- schoone voorhooid om kransen met de kroon eener pairs vrouw. Bedenk dit alles, Sylvia. Gij hebt mij eenmaal bedrogen, mij met een zoeten droom gevleid, waaruit ik met diepe smart ben ontwaakt. Ik smeek u, Sylvia, bedrieg mij niet op nieuw, ludieii gij genoeg liefde voor mij gevoelt, om alle eerzucht voor mij op te otteren, en aan de lastertaal het hoofd te bieden want wees er van verzekerd, zulk een huwelijk zou u aan de kwaadwilligheid der werel'? blootstellen dan kunt gij over mij beschikken, en vraag ik geen hoog er genot dun uw echtgenoot te worden. Maar wees eerst volkomen zeker van u zelve, eer gij dien brief beantwoordt; is echter eenmaal hei. woord ..ja” ge sproken. laat het dan een ja wezen dat stand houdt, al mochten ook he mel en aarde tegen ons samenwerken. De uwe voor altijd, Edmund1 Standen. Sylvia bedekten den brief met harts- toctütelijke kussen en snikte daarbij luide. ,Of ik geuoeg van hem houd”, her haalde zij. ..Of ik hem bemin nu dat zal ik hem toonen. Geen oogen blik langer zal ik laten te loot gaan om hem weer te zien Alle omstandig heden zijn mij gunstig juist is juffr. Carter afwezig zoodat ik haar geen re •<•■•1 S3 Tollatartlkalan ITALAGE. i DECEMBER is geopend. 8001 u jcerstuaags bij ue kamer zal ingeuiend [women. Dit ontwerp gaat eeaugszins 'verder, dan het ontwerp, dal van so |Cialt8tiselie zijde werd aangekondigü l-e amnestie zou volgens het ontwerp- Van cauwelaert eveneens worden vor leenu aan de activisten, die onder toe passing van art. 118bis van het Wet boek van Strafrecht vallen, welk a-rti kei met dwangarbeid straft, zij die kwaadwillig de politiek van den vijand hebben bevorderd. Doch van de am nestle zouden zijn uitgesloten de acti visten, die in Nederland en fh Duitsch land nog betrekkingen met de Duit setters onderhouden, alsmede de Bel gen, die met den vijand handel heb ben gedreven. Wat dr. Bonn» betreft was de meerderheid van oordeel, dat vooral ou» een einde te m^ken aan d*, geruchten, die over het martelaarschap van Bonus in omloop worden gebracht dezen zoo niet amnestie, dan toch z®o danige kwijtschelding van straf worden verleend, dat hij deaer ’weer op vrije voeten kan worden ge s leid. Woensdag zal het ontwerp bij de Kamer worden ingediend. Intusschen zal worden getracht, ook den steun van de andere partijen, onder meer van de socialisten, te verkrijgen. FRANKRIJK. Het proces van mevr. Zixi LambriM. Naar reeds verwacht wend, heeft de rechtbank te Parijs zich onbevoegd verl klaard om kennis te nemen van het procep van mevrouw Zizi Lambrino te gen ex-kroonprins Karei van Roeme nië. gewezen echtgenoot, inzake de betaling van de opvoeding van bei der zoon. ABONNEMENTSPRIJS; per kwart&a. U26, per week 17 cent, met Zondagsblad pe» kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met «am’agsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelyks geopend van 6-6 uur Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ------ -4- - Da a.a. Raadszitting van dan Volkanbond. De verwarde toestanden in Hankau. (stand zeer poorw^y Onderw. etc. □K ZGNDER BORG. mtw. Zi C. B afd. 30 n. 2214 8 Het was een lange brief, l Sylvia er voor t eerst een sloeg, schemerde» de dicht be schreven regels haar voor de oogen. Peter Pauls hotel. Antwerpen. Waarde Lady Perriam. Toen ik nrij den vorigen avond tot die noodlot tige bijeenkomst liet overhalen, deed 'k in stellige overtuiging dat ik bestand was tegen eene betoovering, '*'e mij eenmaal zoo geheel en al had beheorscht. Ik begaf mij naar u toe. bri-eid uw vriend of raadsman te we zen. wanneer gij vriendschap of raad noodig hadt. maar vastbesloten nooii n|eer uw minnaar te worden. Op dat punt waande ik mij zelven zoo sterk ïs een rots. Gij hadt mij het gne ^dste leed veroorzaakt, dat n vrouw 7^ mogelijkheid kan toebrengen aan die haar bemint. Gij hadt de ^oonste jaren mijns leven» verwoest

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1