f Laatste Berichten. Men koopt geen kat in den zak A. DEN HELD - Walesteeg - GOUDA .slant. Hy doet «en beroep op alfe Roeme- niërs om zich rond den troon te scharen. BINNENLAND. Vice-Admiraal Fock. Naar wij v «roemen heeft thans vioe- admiraal C. Koek, oommaaiduaii der Marine te Willemsoord, aam de Konin gin ontslag uit dien zeedienst verzocht, tegen half Februari e.k. Zooals reeds gemeld', ia de kapitein ter zee L. J. Quant, die ais cowman daan. vam Hr. Ms. .Java optrad en thans op thuisreis naar Nederland is, be stemd om viQO-admiraal Fock als com- nandant te Willemsoord op te volgen. De heer Gerretson geridderd. l>e heer b. J. Uorretean, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te Rotterdam, die heden zijn 70sten verjaardag viert, is door de Koningin benoemd tot ridder in de orde van den Nederlamdsdien Leeuw. SpoorwegbaiUst. Prof. J. a. v. d. moes komt in hei Vaderland, op tegen een uitiaiiug van den M'nister welke luidt ,,itet tanuoiijK grove grind, vermengd niet tijiiier grind, geelt op den- duur een steviger en beter watordooirladend bul- laslbed dan het uitsluitend fijnere grind, dat door prol. v. d. Kloes wordt aanbevolen." Ik verzet mij nadrukkelijk üegqn de bedriegelijke wijze, waarop men Z.E. den Minister heeft ingeliclit. Ik tieb nooit uitsluitend lijn grind aanbevoien. Voor de Commissie Kraus heb ik Je volgende verklaring atgelegd „Het grind is wel gehord1, doch dit verandert mijn meening niet, dat nei in t algemeen te grof is' om' het vast liggen vairehet spoor te veirzekeren. L)e hor is te wijd zij laait teveel groole ronde steenem door de platte kuiuien minder kwaad. Waarscliijnlijk is ook de fijne her te wijd en laat zij te veel steentjes door, die in het ballaetbed van nut zouden zijn oun de daairin voor handen holten te verkleinen. Zoolang er niet te veel fijne zand- en kleidee- len in zatten, zal het grind ook hei fijne het regenwater voldoenden doortocht geven." „Maten voor de wijdte der horren durf ik niet aangeven zonder de in ricliting te Linne geaien ie hebben, doch, is men het eenmaal er over eens dat de hooidooraaak der ruüip bij de Vink in liet grind gelegen is, dan zai het niet moeii jk zijn de meest gepas.e Dwizonwijdite voor de horren vast ie stellen." i t „Zoover zijn wij echter nog niet. -ty is gezegd „dat men nu al vijf jaar grind, door dezelfde machine* toebe reid, op de spoorwegen! gebruikt ou dat er nog nooit eeai klacht werd ge hoord". „Dit komt onwUat het vrij wat lij den kan eer liet tot een ramp komt. immers is dé toestand van het bal last- bed niet o/eral even ongunstig, doch, waar zij fcet allerongunstigst is, kan een zeer geringe bijkomende omstan digheid voldoende zijn om uiteenspat ten te veroorzaken." Ik voeg hieraan nog toe dmt, wan neer het de Directie der Néd. Spw. is, die Z.E. deai Minister de hiervoren bedoelde inlichtingen verstrekt heeft, zij dit tegen beier weten in heeft ge daan. Immers zijn na de ramp bij de Vink treinen vol fijn grind aangevoer.i teneinde met het op de spoorbaan aan wezige vermengd te worden. Het is zeer te betreuren, dal de Di rectie, in plaats van de fout, die onze spoorwegen onveilig imaakt. ridderlijk te erkennen, de voorkeur er aan geeft spijkers op laag water en zondebok ken ,gjider'"het personeel te zoeken, dat het 'verkeerde grind heeft moeten ver werken. Vereenvoudigde spelling. Hij informatie omtrent hei berieiu van de Limburger Koerier, «is de N. R. Ct. gebleken, dat het bericht op zijn minst, voorbarig is. De minister van onderwijs heeft nog Ln het geheel niet besloten, een voor stel te doen tot wettelijke invoering van de vereenvoudigde spelling, en ook wat er verder in het bericht gezegd wordt, loopt op de feiten vooruit. Juist is. dai minister Waszink, kor! na ajn optreden en in de overtuiging, dat er terzake van het spellingvraag stuk iets gedaan moest worden, beslo ten heeft, een poging te doen, de zaak. die onder zijn voorganger stil was ko men te liggen, opnieuw aan den gang U' brengen Het is inderdaad' noodig, meent hij, dat er iets ondernomen wordt om de eenheid in de spelling, welke op het ©ogenblik ver te zoeken is, door eenigerlei maatregel te her stellen. Thans heerscht er in menig op zicht anarchie. Wat de minister heeit gedaan, is het benoemen vah een com missie, in welke de inspecties vam ^et gymnasiaal en middelbaar onderwijs en de hoofdinspecties van het lager on derwijs vertegenwoordigd zijn. Van deze commissie is dr. Vinkensteyn, de oudste inspecteur van het g.-mnaeiaal onderwijs, voorzitter. De nieuwigheid moet langzaam» „door siepelen", zooals Z.E. woordelijk zeide. De Kweekschool zal natuurlijk een der hoofdinstrumenten zijn. Aan groote uitgaven voor wijziging der leermidde len denkt Z.E. niet. Als de tijd rijp is, zullen ook het leermiddel en de leerkracht zidh geleidelijk bij 't nieu we aanpassen. De acht urendag en de arbeidaloonen. Een verklaring van den heer Oudegeeat. '1 ©rugkeerend*, vuil een te Darijs ge houden vorg&iering van do commissie uit dion Raad van het internationaal Arbeidsbureau, die zich bezig houdt met oen onderzoek van, de moeüijkhe den, welke do ratificatie van de con v eau ie van Washington inzake den acht urendag ondervindt, heeft de heter udegeoat, de secretaris van het In ternationaal verband van Vakvereeni- guigoai, aam „Hot Volk" als zijn in druk medegedeeld, eeai indruk, dien hij verkreeg uit de wijze waarop de debaitten gevoerd werden, dat de werkgevers op hot oogenblik interna tionaal bezig zijn om eon aulgemeenen aanval op die werktijden on loonen der arbeiders in allo landen voor te be reiden. v Wanneer dit plah* werkelijk bestaat, zeidie do heer Oudegoeet, is het waar schijnlijk gerijpt door den voer de ar beiders ongelukkigen afloop der mijn werkersstaking in Engeland. De En- gelsdhe patroons in de andere vakkon schijnen van plan to zijn om van den afloop der staking, die de kansen der vakvoroenigingon uitputte èn van de lieerschcnde werkloosheid gebruik te maken, om ook in hun bedrijven de vakbeweging terug te dringen. De pa troons op" het vasteland! p^ijnen zich <iaar)>ij te zullen aansluiten. TW11KUE KAMKK. Vergadering van Woenouag 1 Dec Voorz. Jhr. Mr. Ruys de Beeren- brouck. lieg rooting van Arbeid, Handel en Nijverheid. Aan de orde was do begroouiig vau Arbeid, Handel eat Nijverheid. De heer DRUP (s,-d.) besprak hei aantal mijiftfigevadeu, dat in den laat sten tijd' is voorgekomen. Hij herin nerde aan zijn interpellatie over dit onderwerp, bij wolke gelegenheid de minister cijfers gaf over het totale aan tal ongevallen. Spr. heeft toen kunjien aantoomen, dat de mijpdirecties den minister onvolledig, hadden ingelicht Hij is er nog steeds niet van overtuigd dat in die gevallen, waarin geneeskun dige hulp noodig is, die hulp steed? wordt verleend en dait alle ongevallen worden aangegeven bij de R.V.B. Dj», laatste is de plicht der directies, inge volge art. 66 der Ongevallenwet, dal aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat. De minister dient alsnog hei rapport over deze kwestie van den me disch adviseur bij de R.V.B. te publi. De Ziektewet. De beer v. d. HEUVEL (a.-r.) wees op de höoge administratiekosten van de ongevallen- eai invaliditeitsverzeke ring. Voor het geringste ongeval moe: hel geheel e verzekeringsapparaat in werking worden gesteld. Spr. bestreed het standpunt, dat de ziekteverzekering zou moeten worden samengevat in een betïrijfsvereeniging Integendeel dient het overheidsorgaan pas op te treden, waar het maatschap pelijk orgaan, dat gereed' is, te kort zou schieten. De sociale verzekering is juist impopulair geworden door de stroeve werking van het overheidsor gaan en spr. hoopt, dat de reorganisa tie der sociale verzekering er toe zal bijdragen, deze van haar impopulaire wijze van werken te verlossen. Het Nederlandsche volk zal den mi- nisier dankbaar zijn, als hij die ver zekering weet te leiden van het Staats spoor in. het maatschappelijk spoor. 0 Spr. is niet optimistisch' ten aanzien van een spoedige totstandkoming van een ziektewet. Kan de Kamer zoo maar een ontwerp aanvaarden, waarvan de minister zegt, dat het past in het ka- dei van de herziening der sociale ver zekering, als zij de gloote lijnen waar langs die herziening zal gaan. niet kent iii Men loopt dan gevaar dat de wet niet zal passen in dat kader of dal men bij het beoordteelen van die- her ziening niet meer vrij zal zijn. Mis schien zijn deze klippen te omzeilen door wijziging van art. 1638 B. W. als tijdelijke maatregel. Protest tegen verzekermgsdwang. De heer KERSTEN (Ger. Staatsp.) achtte den verzekeringsdiwaing in strijd met liet oude Calvinistisch beginsel van ons volk. Het beginsel der verze kering is revolutionair en verloochent het oude Calvinistisch staatsrecht. De rechterzijde is op den verkeerden weg door de linkerzijde ingeslagen, overge gaan. Ais ons volk zoover is, dat het het revolutionair beginsel niet meer legensaaat, dun zullen alle sociale maatregelen niet helpen, het op te hou den. De verzekeringsdwang past al thans ons gereformeerde volk niet. Men ontheffe het van den dwang tot betaling der verzekeringslasten Wel kan den arbeiders recht gege ven worden op klagen en verbaal. Spr erkende de zedelijke jjliaht, voor de arbeiders te zorgen, doch heeft be zwaar tegen den dwang. Bovendien legt de verzekeringswef- geving groote lasten op ons volk ten bate grootendeels van het nageslacht. Van verdere kapitaal vorming dient te worden afgezien. Er moet volstaan worden met Hetgeen thans noodig \s. Spr. besloot met een protest tegen het voornemen vaat den minister om een ziektewet in te voeren. De heer DROOGLESVER FORTI'YN (v.-b.) merkte op, dat in, de na-oorlog- jaren vorachaJJehd'c geuidpntebcy turen die in finamcieole moeilijkheden waren geraakt mede onder den dtuk van de Nederlandsche Bank niet langs den gewonen weg aan geld konden komen en daarom een beroep dedéo op in stellingen, die over ruim» geldmidde len beschieten, o.a. ook jop de Rijks- vorzokeringpbankAangezien deze lee ningen destijds worden gesloten onder de bepaling, dat zij niet mochteh wor den geconverteerd', zitten (deze gemeen tebesturen nog jaren laaig op zware rentelasten. Spr. zou gaarne zien, dat de minister inx dew»n zijn invloed zou aanwenden. Minister; SLOTEMAKER DE BRUINE wil bij de unificatie bewaren het so ciale verzekorings-instituiM: Het gaat er om, eenheid te brengen, ook in het beginsel. Belangrijke Vereenvoudiging kan daarmee worden verkregen. Het zal eenogen tijd1 duren eer men die denkbool en kan reu liseeren. De details van hot ont w er j>-Zi elite- wet laat spr. rusten. Hij kan wel zeg gen, dat hij niet bereid is, een oplos sing te zoeken in wijziging van art. 1638 B. W. Wat de uitvoeringsorganen bel reft gaat hij uit van de wet die er ligt. Zooveel mogelijk laat hij plaats ruimte voor wat in die maatschappij is opgekomen. Voorwaarden wórden gestold aan die olganen, waaraan zij moeten voldoen, eer zij worden opge nomen in de verzekering. Eon drietal van die oischen zijn zekerheid, recht en invloed van dte arbeiders. Over het beginsel dor ouderdomsver zekering is reeds oer door de Kamer beslist. Men noemde die' ouderdomBver worging urgent, doch met haar zijn zoo vele zaken urgeqt, de Ziektewet enz Toch zal do premievrije oudordoms rente bij dien Minister een punt van overweging uitmaken, ai kan hij niet toezeggen, dat er iets van komen zal binnenkort. j D« begroeting van Waterstaat. ln de Memorie van antwoord op de Waters taats begroeting zegt do Minister dat nog steeds de grootst mogelijke zuinigheid in acht moet worden geno men daarom is voorshands het stand punt nog niet prijs gegeven, dat voor den aanleg of verbetering van anders dan rijkswegen, ten aanzien waarvan het Rijk nog geheel vrij staat, geen Rijksstenn kan worden verleend1. Inzake die overbrugging van de Waal bij Nijmfegen, dien Rijn bij Arnhem en den LJsel bij poetinchem, wacht de Minister het rapport af van de door Goflepwteerdiematen ingestelde com missie. Bij don aanleg en de verbete ring van weg,en wordt erop gelet, dat zoo min mogelijk natuurschoon verlo ren gaat. Wat betreft reorganisatie van den Rijkswaterstaatsdiienrt, ragt de Minister dat het desbetreffende rapport ©inde April van dit jaar inkwam, toen hij nog slechts korten tijd de leiding van het departement liad aanvaard,. Maat regelen voor deae reorganisatie zijn dus nog niet genomen. Voor het brengen van, de dijker lang,s de groobe rivieren in beheer eu onderhoud bij het Rijk,, acht de Minis ter geen termen aanwezig. Hij zal spoed bevorderen ten aan zien van het ontwerp-Lely tot verbet e ring van de Maap. Inzake Rijkssubsi die voor vaarwegen in het Westland wordt een nauwgezet onderzoek inge steld'. Door een betere regeling der scheep vaartrechten in de veenkoloniën drin gend gewenscht is, wendt de minister pogingen, aan omi Gedeputeerd© Staten der betrokken provinciën tot gemeen «chappedijk overleg te brengen. Scheepvaartweg AmsterdamBovenrjjn. Het onderzoek is thans zoover ge vorderd, dat de verschillende in aan merking komende plannen zijn uitge werkt en begroot de minister ver wacht binnenkort een voorloopig rap port. mi reut de keuze van het plan heerscht in het ooanité nog geen over eenstemming. De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Amster dam neemt voorshands nog een afwij kend, standpunt in. Verschillende mededeelingen. Wat betreft het brandgevaar en het gevaar voor te water raken van auto mobielen gedurende dien overtocht op de pon*voeren over onze groote rivie ren, zai na ontvangst der gevraagde adviezen worden overwogen of aanlei ding bestaat voor bijzondere raaatrege ^en- i Voor wijziging der waiterstaatsbe- grooting ziet de minister geen reden. De minister stek zidh voor, te be vorderen, dat in den loop van dit zit tingsjaar een wetsontwerp met betrek king, tot de electridteitsvooiraieuing wordt ingediend. He* voorschrift der Motor- en Rij- wielwet nopens het onderzoek naar de geschiktheid van hen, die een rijbe wijs voor het besturen van, motorrij tuigen wenschen, is uitgewerkt in het ontwerp voor een nieuw motor- en rij wiel reglement. Het K. B. tot vaststel ling van dit reglement zal spoedig het Staatsblad bereiken. Spoorwegen. Het staat allerminst vast dat de ra ming volgens welke de op 1 Juli 1926 ingevoerde verlaging van reizi gers- on goederontariev en voor net tweede halfjaar van 1926 een achter uitgang in ontvangsten van f 5% mil- lioen en oen tekort van gelijken om vang zou veroorzaken inderdaad te ongunstig is geweest. Door invoering van speciale tarieven en oontractregelingen wordt voortdu rend getracht het spoorwegvervoer naar de Nederlaudsolve havens te trekken. Prijsverlaging van vacantiekaarten wordt vooral wegens het door verla ging reeds aanvaard risico voorloopig niet wonsoheiijk geoordeeld. Aan den aandrang tot belangrijke verlaging van het tarief derde klasse kan niet worden voldaan, omdat eerst de werking der kort geleden ingevoer- tariofsherziening dient te worden afge wacht Voor verlaging der abonne mentsprijzen bestaat geen aanleiding. De minister verstrekt tal van, cijfers met betrekking tot de spoorwegtarie ven voor het vervoer van steen, an thraoiet en cokee. Dat xie ongevallen bij de Vink en Delft een gevoel van ongerustheid over de veiligheid op de spoorwegen, wettigeai, ontkent de minister. Er is geen reden voor twijfel aan de betrouwbare constructie der spoorwe gen en aan de zorg, aan weg en ma teriaal bestèed. Het onderteek, oU i n enkele geval len met de ojjheffing der bewaking van overwegen te ver is gegaan, is nog niet afgeloopen. De verhoogirig der snelheid» van trei nen wegens de eleotrifioatie behoeft ook in ons polderland geen zorg te baren. IJ lilt De financieel© verhouding van het autobusbedrijf is zoodanig, dat S.S. en H.S. dé eenig© aandeelhouders in de nieuwe onderneming zijn. Er is geen motief voor de belangrij ke uitgaven, verbonden aan het inleg gen van nieuwe treinen via Gouda, nu de verbinding Rotterdam1Amsterdam via Delft door de elektrificatie verbe terd zal worden. De subsidie aan de K.L.M. wordt teruggebracht v. f 600.000 op f 300.000. Afschaffing van de college* van zetters voor 's rijks directe belastingen. Ingediend is een wetsontwerp strek kende tot aischaffuig- vaat de college» van zetters voor s rijks directe belas tingen. Blijkens de memorie van toelichting ei soften deze colleges jaarlijks van de schatkist een uitgaaf van f 64.000. Op de vraag erf het nut, dat tiet raadple gen vaat deze cal loges voor de belas tingheffing oplevert, Vegen genoemde uitgaaf opweegt, meent de regeering zonder voorbehoud een ontkennend aaiuvoord te moeten geven. /Sedert 1919 zijn de colleges van zet- /era uitsluitend belast met medewer- 'Icing aan de aaoislagregeling vppr de grondbelasting. De minister is van oordeel, dat op heffing van de colleges de heffing der grondbelasting in geen enkel opzicht in gevaar zai brengen, terwijl daarvan evenm'n nadeel is te duchten voor de belastingplichtigen. GEMENGDE BERICHTEN. Een locomotief met tender in een sloot gestort. Geen persoonlijke ongelukken. Gisternacht omstreeks half 2, kwam een trein, beladen mei grint, voor de eleotriticatie van uit Haarlem naar Bloeniendaal. Door tot nog toe onbe Kende oorzaak stortte de locomotief na bij de Kleverlaan op een stootblok Dit werd opgelicht en meegesleurd. De loooouotief vloog uii de rails en kwam in de sloot teredht, gevolgd door de teaider, die de plaats, waar de ma chinast zich bevindt, indrukte. Een leerling-piBchinist en een weg werker, die zich op de machine bevon den, sprongen van de locomotief en kwamen in sloot tereoht. De machinist wist ach te redden door een tenderraampje te verbreken. Ze kwamen alle drie met den schrik ^1- ilj 1 1* 1 1 I I Onmiddellijk werd gepoogd het vuur van de locomotief t» dooven. In een nabijzijnd' wachtershuis je kon den de, drenkelingen hun kleeren dro- A^„: a l I l I Onmiddellijk werdl begonnen met op- r ui ming s werkzaamhedien. Het spoorwegverkeer HaarlemAlk. mear wordt tusschen' Haarlem—Bloe- mendaal over één lijn gevoerd. Naar de oorzaak wordt een, onder- fcoek ingesteld. De film Potemkin. Bij order van dien, garnizoensoomman dant te Amptersfoort is het lidmaat schap van de vereeniging De Film die zich ten doel stelt, in besloten kring de film Potemkin te vertooneo, aan alle militairen van, het garnizoen ver boden. Ook is den militairen die toegang verbodlen tot het gebouw De Arend gedurende die dagen, dat de film Pe- teimkin wordt gedraaid. RADTO-NïfFlTWS. Programma van heden. 4.30 Hilversum, 1050 M. Vooravondcon- csrf door het H.D.O.-orlrest. 4.36 Londen, Daventry. Muiiek uit het INGEZONDEN MEDEpBELINn PRACTISCHE CADEAUX Zie etalage Gouwe 68 FIRMA B.j DE JONQ Trocade ro-Regtaurant. 5.06 Parijs, 1750 M. SoIist|enconce*t 6.15 Hilversum, 1050 M. Lering 6.45 Hilversum. H. D. O.^andeislossen. Beginselen van het 'Burgerlek Recht en Handelsrecht. 7.20 Londen, Daventry. Tijdsein en weer bericht. 8.15 Hilversum. Aansluiting met het Conoertgebouw te Amsterdan}. Uitzending var, het Abonnementsconcert- Daarna: Dansmuziek door hot Radio Dansorkest. 8.20 Londen, Daventry. Variété-program- ma. 8.50 Parijs, 1750 M. Avondconcert. Daventry. Programma van, Iersche mu ziek. 10.Hilversum, 1050 M. persberichten, weerbericht en koersen van bét Persbureau 10.50 Londen, Daventry. Dansmuziek. RECHTZAKEN. De noodlottige aanrijding bij de RoschbruR Het Haagsche Hof zou gistellen uitspraak doen in de zaak tegen mr. dr, W. M. W., bankier te Wassenaar, die in eerste instan tie door de Haagsche Rechtbank is veroor deeld tot 14 dagen gevangenisstraf ter za ke van het veroorzaken van dood door schuld. Het zou aan verdachte's schuld t« wijten zijn geweest, dat in dert nacht van 15 op 16 Febr. j.l. een aanrijding heeft plaats gehad tusschen zyn auto en een taxi op de Koningskade bij de Boschbrug, hy welke aanryding een ongoveër 20-jarige jongedame het leven verloor. By interlocutoir vonnis beslisfte liet Hof, (iat het onderzoek ter terechtzitting onvol ledig tfc geWer«t, en dat alsnog Bis getuige, c.q. deskundi-ge, gehoord moeten worden Mr Schollen, rechter-commissaris bij de Haagsche Rechtbank en de artlson Rochat en Vos. Dit nader onderzoek zal plaats hebben op Woensdag 15 -Dec. a.B. des mid dags te 2 uur. MARKTBERICHTEN. Veemarkt Gouda. 2 Deo. Aangevoerd Ln totaal 2555 stuk», waarvan 303 veti© varkens, prijzen van 34 ct. tot 35% ct. per K.G. 625 magere varkens, pr vam 3ü tot 4if per stuk. 1043 biggen pr. f 10—^6 per st. 6 runderen pr. f 150—300 pier st. 32 nuchter© kalveren pr. f 816 per at. i)20 schapen en lammeren pr. f 16—24 per at. 26 bokken en geiten ,pr. f 4- 10 per st. Ha/ndol ip vefte varkenp vlug, in |ll« andere soorten matig. Kaasmarkt Gouda. j 2 Dec. 205 partijen kaas. Prijzen le kw. n r.m. f 5053. 2e kw. m. r.mii f 46—D le kw. z. r.m,. f 4852, 2e kw. p, i. m. f 44—47, zware f 60. Handel matig. 111 partijen eieren. Kipeieren 11F- 12 per 100 st. Eendeieren f 7—# pet 100 st. jf Handel matig. 900 ponden boter. Goeboler f 1.00 1.05 per pond. Wei boter f 0.|9" peT pond Haoidel matig. 2 Dec. Granen onveranderd!. Tarwef 14.50 -16, Rogge f 11 25-12, Gere< f 10.50 —11, id. chev. f 12.50-13.25, Haver f 10—10.75, Erwten T17—26, Bniine hoornen f 18—22, per 100 K-G. INGEZONDEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) De „Groene Kruis"-film. Geachte (Redactie, De afd. Gouda van de Z.-H. Vereeniging „Het Groene Kruis" zal op Vrijdag 3 De cember 1926, in de Schouwburg een leden vergadering houden, waarna pl.m. uur de „Groene Kruis"-film zal wordeln ver toond. Het Hoofdbestuur meende ter ge legenheid van het herdenken van "het 25-jarig jubileum geen beter blyk v*n waardeering, tevens blijvend propaganda middel van de vereeniging, hare leden te kunnen aanbieden dan deze film, welke een overzicht geeft van het voorheen en thans, het werken en streven van de 25-jarige Gr. Kr. arbeid. Immers, deze film geeft »x> uitnemend weer haar werk en met ket minst vooruitgang op medisch en hygië nisch gebied. Tevens dacht het H. fi. door het vertoonen van deze film een fonds te stichten voor het misdeelde kind, ook voor het kind van onvermogende oudeeM de toekoms* iets zonniger te maken. Voor <Ht fonds zal worden gecollecteerd, doch d« toegang is vrfj. Leden ©n Gr. Kr. vrienden, toont door uwe tegenwoordigheid uwe belangstelling. Namens het Bestuur, C. J. M. KROON, Voorzitter. M. J. GOND'A—DERiCKSEMA. Secretaresse- RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting Zwakke, wellicht toe nemende wind», uit westelijk© richtifl- sren. Nevelig tot half of zwaar bewolkt. Weinig of geen neerslag. Des naehti lichte vorst, of om het vriespunt. Li ter wellicht iets zachter. STADSNIEUWS. personen en aarde- GOUDA, 2 I)e Rfjkskleischool. Gisterenavond werd door 74 lUen werkzaam in de Platecl- iwrkfabrieken alhier welke den avondcursus in de Rijkskleischool volgen niet alleen een rondgang gemaakt onder leiding van de heeren Regout en Dr. Zimmermann, doch verden hun ook de diverse toestellen en machine in werking getoond o.a. eerve groo te strengpers waarmede volle en holle iteenen, draineerbuizen, oud-Hollandsche pannen geperst worden, een tegeljiers ter vervaardiging van tegels uit, kleipoeder; er. gruwl, eene kleine strengpers, koller- gang voor het maken van klei, draaispillen voor het op- en invormen van aardewerk voorwerpen, luchtcompressor met druk- rcpelaar, glazuurtrommel, het aanbrengen van glazuur en emgober door luchtdruk. In de ovenafdeeling werd eeen oven ge stookt met 0,ie- ander, met steen kolen gestookt, werd de baktemperatuuir niet met kegels doch met een pyvo- en ^ardometer g"meten de trek van den schoor steen werd gemeten en geregistreerd. Al deze toestellen of machines en hunne werking worden in d«jn cursus (met licht beelden) „besproken an uitgelegd. Benoeming aanvaard. De heer A'. Huisman hoofd der Da Costa- scbool aan de Gouwe alhier, benoemd tot hoofd der Bentinckechool te Amsterdam, heeft deze benoeming jftnvaard. Wederom vrijgesproken. Een belangrijke beslissing voor den Het gerechtshof te Arnhem heeft gisteren jn hooger beroep uitspraak gedaan in de Zaak tegen den kaashandelaar W. v. d. Straaten alhier, die een partij kaas naar Duitschland had verzonden, en waarvan door den rykszuivelinspectcur N. J. v. G. zbu zyn geconstateerd dat een gedeelte on gestempeld was. De rechtbank had bekl. vrijgesproken, van welk vrijsprekend vonnis de Officier van Justitie in hooger beroep was gegaan. Op 18 Nov. j.l. diende de «aak opnieuw, v<«or het Amhemsche Bpof en werd vernie tiging van het vrijsprekend1'vonnis ge vraagd en een boete geëischt van 50. Het Hof heeft evenwel anders beslist en beklaagde eveneens vrijgesproken. •Dit vrijsprekend vonnis is voor den ge beden kaashandel van bijzondere beteeke- ni«. Wij herinneren eraan dat 'n deze zaak alt getuigen-deskundi'gen zijn gehoord onze oud-stadgenoot de heer A. J. Schilt kaas handelaar te Wassenaar en de heer A. van Wynen, directeur van de Coöp. Prod. Han- de|svereenigdng alhier. Als verdediger is voor de Rechtbank er vojir het Hof opgetreden Mr. M. de Mol alhier. Schuit gezonken. Dinsdagavond is in de Bleekerssingel een fcéftutt g-diulett met hout' èn bestefnd *ooj de firma Vingerling alÓier gezonken. Onmiddellijk werden pogingen aangewend om' de schuit op het droge te krijgen, die tot zeer laat werden voortgezet. Eerst gister morgen is het gelukt de schuit te lichten, instituut voor Arbeidersontwikkeling. In de tiende Zondagmorgenbyeenkomst der afdeeling „Gouda" van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling op 5 December lit. ia\ de heer Dr. J. van Overbeek, redac teur van de rubriek „Buitenland" en kunst criticus van het Rotterdamsch sociaal-de mocratisch dagblad „Voorwaarts", spreken over Michel Angelo (Buonrotti), die van 1474—1564 in het tijdperk der Renaissance in Italië leefde en beroemd is geworden aH beeldhouwer, bouwkundige,, schilder en dichter. De heer van OverUek, die langen tjjd in Italië verbleef en eet groot kenner en bewonderaar der schoolie kunsten is mag stellig de rechte man gJ-noemd worden om bns publiek dit door velén nog zoo wei nig betreden gebied binnen te leiden. ZUn vroegere voordrachten over Haydn, de gebroeders Vari Eyk en Velasquez heb ben hem ons doen kennen als een zeer on derhoudend verteller. lichtbeelden van den epidiascoop der af deling zullen het gesprokene verduidelijken. Vqor het muzikale gedeelte zorgen deze keer de dames Okker uit Rotterdam, met een keurig programma voor piano en orgel. De bijeenkomst wordt belegd in de zaal ..Kunstmin" der Sociëteit „Ons Genoegen", begint te kwart over tien precies en is voor iedereen toegankelijk. Vergadering Kamer van Koophandel en fabrieken. In de gisteravond gehouden vergadering" van d« Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Gouda en Omstreken, herdacht de Voorzitter, de heer H. A. Schreuder de na gedachtenis van het overleden lid der Ka mer, den heer de Mol. In de ongeveer 5 jaren welke de Voor zitter met den heer de Mol heeft mogen samenwerken heeft spr. hem leeren kennen als een man met breeden blik, wiens ad viezen blonken door helderheid. Spr. is overtuigd dat het Bureau der Kamer ge handeld heeft in den geest der Kamer door haar te doen vertegenwoordigen bij de be grafenis, door de heeren Muylwyk, Jaspers en Hagedorn en namens de Kamer een krans aan de haar te doen hechten. Spr. hoopt, dat een waardige opvolger voor den heer de Mol in Woerden mag gevonden worden. De Voorzitter deelt mede dat hy en de Secretaris de Kamer hebben vertegenwoor digd bij de opening van het Koloniaal In- «tituut te Amsterdam. Voorts memoreert »pr. dat de heer van Eyk zyn 70e verjaar dag heeft gevierd en namens de Kamer te legrafische gelukwenschen zyn verzonden, a. een (lat de heer Donker zyn onafgebroken 10- jarig lidmaatschap van de Kamer van Koop handel heeft herdacht en dat de heer v. Vreumingen ook een jubileum heeft gevierd nj. het 90-jarig bestaan der firma Waar mede spt. den heer v. Vreumingen hartelyk gelukwenscht. De Kamer betuigt hiermede hare instemming. De Voorzitter merkt °P dat van den Hoofdingenieur der Prov. Waterstaat op een schryven der Kamer van Augustus en 8 November 1.1. in verband met de Snelle- brug by Woerden, nog geen antwoord is ontvangen. De Voorzitter wy«t op in plaatselyke bla den voorkomende artikelen over de ophef fing van verschillende Kantongerechten. Spr. zag het fatale wetsontwerp gaarne van de baan. Het tegendeel van de b"oogde bezuiniging zou met de opheffing worden bereikt daar een mdgelyke bezuiniging voor het Rijk zou gorden afgeschoven op de justitiabelen. B.v. ®y die te Woerden woon achtig zyn zouden onder Rotterdam komen te re8sorteeren. 'De heer Donker kan nu niet beoordeelen de voor- of ijadeelen van het wetsontwerp on kan daarom niet meewerken met ©en van de baan-schuiving. De Secretaris merkt op dat indien Woer den onder Rotterdam zal ressorteeren be doeld wordt het Arrondissement Rotter dam, zoodat Kantongerechtzaken behandeld zullen worden te Alphen of tq Gouda. 'Besloten wordt af te wachten wat er zal geschieden. Hierna werd mededeeling geaan van een aantal ingekomen stukken (we!ke voor nisgeving werden aangenoipen of ter in: gelegd voor de leden, hieror/der was o.a. schryven van den heer A. van Wynen i./. het Regeeringscrediet aap de Coöp. Groot- handelsverg. „dq t Hamfelskamer" te Rot te: daim met daarby gevoegd advies van hel Bureau der Kamer; De Voorzitter zeide, dat het Bureau zich heeft gewend tot de Rotterdamsche Ka mer. Het Bureau erkent de juistheid van de klacht van den heer v. Wy'nen, doch «laar dit Jaar kan gerekend worden op be taling van rerrte en aflossing, wordt, ook door de Rotterdamsche Kamer, geadvi seerd, aan deze zaak voorloopig niets te doen. De heer Van Eyk zegt, dafhet ^reddet oorspronkely'k is verstrekt ten behoeve der manufacturenzaken, waar de kaashandel buiten stond. De heer v. Wynen wees op het verkeerde van officieele steun verleening aan een met kunst eb vliegwerk in het leven gehouden coöperatie en vindt het nog meer onjuist, indien een dergelijke coöperati? om sub sidie aankopt. Oorspronkelijk werd steun verleend om verder manufacturenzaken te doen, terwy'I door dié coöperatie kaashan del gedreven wordt, zelfs met het buiten land. Als het advies, om tactische redenen, juist is, kan spr. er med« accoord gaan. Aldus wordt besloten. Ingekomen is bericht van Ged. .Staten van Zuid-Holland dat zy het Raadsbesluit Van 1 oe gemeente Groot^Ammefa tot instelling eener Kaasmarkt hebben goedgekeurd. De Voorzitter zegt dat de omliggende gemeenten instemming betuigden. Of de markt er komen zal, is echter de vraag. Mededeeling van de Intern. Kamer van Koophandel te Parys, dat de Kamer van Gouda als „mpmbre actif" is verkozen. iMedeeling in zake het maandblad „Vol ken magazin". •Bericht van de oprichting der Midden stands-Centrale ,voor Gouda en omstreken. Schryven van de N„V. Veetransport te Oudewater in zake de hooge Havengelden te Gouda. De Voorzitter é£ht de rechten wel hoog, maar niet abnormaal hoog. De heer Goedewaagen zegt, (lat de rech ten slechts te Waddinxveen hooger zijn. De vaartuigen kunnen hier de vracht nooit goedmaken tengevolge der hooge rechten. De heer Kortland merkt op, dat het hier neerkomt op de hooge Provinciale rechten, de groote vraag is hier het abon nement der havengelden per jaar? De heer Hagedorn zegt: 3.per ton. De heer Kortland vindt dit tamelyk hoog, daar het n««r komt op 6.— met inbegrip der Prov. rechtóa. Dc heer Goedewaagen wéés er op, dat ten gevolge der hooge rechten de beurtbooten hier niet aanleggen en men, voor sommige plaatsen, van elders uit moet verschepen. Besloten wordt dat de oude commissie (de heeren Kortland en Van Wynen) de zaak in studie zal nemeen. Een verzoek om adhaesie aan 'n schryven van de Kamer van Koophandel te Heerlen aan den Minister van Waterstaat in zake invoer van kinder-vacantiekaarten, wordt voor kennisgeving aangenomen 'Een verzoek onTlils lid toe te treilen van de Nat. Vereeniging voor Handelsonderwijs (gesteld in handen der Onderwyscommissie om advies). Verzoek van het officieel orgaan van den Ned. Bond van makelaars in vaste goederen inzake brëediging makelaars. De verlangde opgaven van benoemingen zal de Kamer verschaffen. Verzoek om adhaesie van de Kamer v. Kooph. te 's Hertogenbosch aan een tot den Min. v. Arbeid, Handel en Ny'verheid ge richt verzoek, om voor 1927 te volstaan met het doen opmaken van suppletoire kiezers- lysten. De Kamer besluit adhaesie te betuigen. Mededeeling van den Minister v. Arb. H. en N., dat de begrooting voor 1927 door hem wordt goedgekeurd. Schryven van de Verg. „Horecaf" inzake de "wjjze van inning der Directe Belastin gen. De heer Beyen zegt dat van de verzen ding der aanmaningen als drukwerk niet veel notitie wordt genomen en kan instem ming betuigen aan een t« verzenden adres om de aanmaningen in briefvorm te doen •De Kamer besluit aan een eventueel adres adhaesie te zullen verleenen. Ingekomen was verder een schryven van den Middenstands-Centrale voor Gouda en omliggende gemeenten, inzake de „Sper-uren" der Gemeente Licht fabrieken té Gouda. De heer Donker juicht deze aanvrage, om steun der Kamer, toe en zou er op wil len wyzen dat de spertyd niet om 4 uur maar om 5 uur. De heer Beyen vindtr het heel moeilyk een precies oordeel over deze zaak te heb ben. In Bodegraven en Woerden js de sper tyd van 46. Spr. meent dat 4 uur wel ge handhaafd zal móeten biyVen. De heer Goedewaagen Ifégt dat de Com missie voor de Lichtfabrieken de zaak in onderzoek heeft maar gelooft dat inwilli ging van het verzoek op technische beswa ren zal stuiten. De heer v. Wynen acht 4 uur een lastig^ tyd voor de industrie en vraagt of het niet mogelyk zou zfo'n e^n regeling te maken De Voorzitter gelooft dat men in deze erg voorzichtig moet zyn en de zaak over gelaten moet worden aan het beleid der Commissie voor de Lichtfabrieken te Gou da. Voor zoover spr. kennis gaat is het uiterst gevaarlyk de speruren anders te stellen, omdat het tegenóvergestelde van verwachte baten het gevolg zou kunnen zijn. Spr. "grondt zÜ1" Vrees op plaatselyke qrvaring. Het schry.ven wordt aangehouden tot na dere gegevens bekend zijn. Mededeeling vaq de Kamer van Koophan del en Fabrieken te Vlaardingenr dat Vlaardingen een Gemeentelyke Controle is ingesteld voor de Hollandsche haring, met verzoek daaraan bekendheid te willen ge- De Kamer besluit bekendheid aan deze mededeeling te geven hetgeen de heer Don ker toejuicht. Hierna kwam aan de. orde: Verzoek om subsidie van hot bestuur der Alg. Ned. Vereeniging yoor Vreemdelingen verkeer te 's Gravenhage. iWordt afgeweaen. Verzoek van het Propaganda-Comité voor wegenveibetering. Wordt opnieuw aangehouden totdat lichtingen zullen zyn, verkregen omtrent toezicht op de verdeeling van de opbrengst der wegenbelasting. Op het verzoek van de Ned. Ver. voor Tentoonstel!ingsbelangen om subsidie wordt afwyzend beschikt. 1 Besloten wordt 25 subsidie te verleenen aan de Ned.-Amerikaansche Kamer van Koophandel te Amsterdam. Verzoek van het Comité van Actie tot bestrijding van den verkoop met cadeaux in zakö instelling Van eén speciale commis sie uit de Kamers van Klophiuidel voor de samenwerking niet het Aofdcomité De heer 'V. Vreuminf/ernrieei't dat samen werking met het Hoofdcomité meer ligt op een weg van de Middenstandsvereenigi gen, |waar de Centrale alhier deze zaak reeds tér hand heeft genomen acht spr. een commissie uit deze Kamer overbodig. De Kamer kon zich met deze zienswyze voreenigen. Voorlezing weftl gedaan van een schry ven het Hoofdbestuur der Posteryen en Te legrafie in zake het wijzigen van de be staande eoddbepalingen. Dc Kamer meende zich in deze van ad vies te kunnen onthouden eti de regeling te kunnen overlaten aan het in 1927 te houden congres te Washington. Rapport Handelsonderwyscommis8ie. De Voorzitter stelt voor het raPP^t aan den minister te zenden. De heer Goedewaagen gaat accoord met het rapport doch zou er prys op stellen er alsnog in te vermelden dat de leeraren de moedertaal tot 3 uren zouden wen schen uit te breiden en dat de directeur dit mogelijk zou achten door vroeger aanvangs- uur en inkrimping der lesuren tot 50 mi nuten. Of het practisch uitvoerbaar is Iaat spr. in het midden. De heer Donker stelt voor by den werk gevers in dit rayon ernstig aan te dringen om aan de werknemers, welke van den Handelscursus gebruik maken, gelegenheid te geven zich tijdig naar huis te kunnen begeven om zich te- kunnen verkleeden en voeden vóór zy naar den cursus gaan. De Voorzitter 'had hetzelfde willen voor stellen. De Kamer besloot aan het verzoek van den heer Goedewaagen te voldoen en nam het voorstel-Donker aan. Verzoek van den heer van Santen Woerden in zake een latere trein des avonds vun Amsterdam via Woebden, Gouda naar Rotterdam en den Haag. Besloten wordt adressant te adviseeren zyn pogingen te staken op grond van de vele vruchtelooze pogingen door deee Ka mer by de Ned. Spoorwejjrén reeds aange wend. De heer v. Eyk klaagde-over het tegen woordig weer lang moeten wachten voor den overweg. Andere leden uitten meerdere klachten. Besproken werd daarna het verzoek om subsidie van de commissie voor den Ned. Zuid-Afrikaanschen handel. Overeenkomstig bet voorstel werd op de beslissing ten vo rige jure genomen n.l. tot afwijzing van het verzoek niet teruggekomen. Als datum voor de candidaatstelling van een lid der Kamer (afdeeling kleinbedryf) in de vacature van wylen den heer B. H. de Mol te Woerden, werd 1 Februari 1927 vastgesteld en de eventueele verkiezing op 25 Februari 1927. De openbar® vergadering was hiermede beëindigd en ging daarna over in besloten zitting. Uitspraken Kantongerecht. In de zitting van 2 December werden veroordeeld: Wegens op grasperk geloopen: C. L. Z. te Gouda 1 subs. 1 w. t. Wegen» straat verontreinigd: C. C. van te Gouda 1 subs. 1 d. h. Wegens overtr. boterwet: B. N. te Stol wijk 10 subs. 4 d. h. Wegens overtr. pol.verord. Gouda: N. P. S. te Gouda subs. 1 d. h. Wegens auto zonder achterlicht: D. B. te Gouda 6 subs. 3 d. h. Wegens fietsen over Doelebrug: G. J. P. B. te Gouda 1 subs. 1 d. h. Wegens openbare dronkenschap: J. van V. te Delft 10 subs. 6 d. h. Wegens overtr. leerpl. wet: A. T. te Wad dinxveen 3 subs. 1 d. h. Wegens om geld gespeeld: J. M. A. de H. D. B. en D. J. van der S., allen te Gouda iedre 3 subs. 2 d. h. Wegens venten zonder vergunning: K. C. an der V. te Gouda 3 subs. 2 d. h. Wegens visschen zonder vergunning: F. W. te Rotterdam 3 subs. 2 d. h. hengel -erb. verkl. Wegens venten zonder vergunning: G. S. b. w. ontslagen van rechtsvervolging. Wegens overtr. arbeidswet: F. V. te Moordrecht 4 x 30 subs. 4 x 10 d. h. Wegens overtr. warenwet: H. H. V. te Gouda 10 subs. 5 d. h. Wegens overtr. motowet: P. U. te Al phen 5 subs. 2 d. h. Wegens rywlel zonder bel: J. J. >B. te Gouda 1 subs. 1 (L h. Wegens overtr. motorwet: N. G. te Geu- la 2 x 2 subs. 2xl(f, h. Wegens visschen zonder vergunning: K. W. t© Gouda 2 subs. 1 d. h. hengel v. v. Wegens overtr. motorwet: P. van der H. te Waddinxveen 5 subs. 2 d. h., en A. van dei K. te Moordrecht 10 subs. 5 d. h. ■Wegens fietsen zonder licht: J. G. H. en J. B., beiden te Gouda, ieder 3 subs. 1 d. h. Burgerlijke vStand. GEBOREN: 27 Nov.: Johahnes Matthys, i. v. J. J. Mul en A. van Vliet R. van Cats- weg 7. GF/rnsOUWD: 1 Dec.: P. van der Hout en G. van der Voorden. O VERLEIDEN29 Nov.: Cornelia de Greef, weduwe van A. Snoek, 70 j. Agenda: 2 Dcc. 8 uur Soc. Réunie Lezing Natuur kundig Genootschap. 5 Dec. half 3 Soc. „Ons Genoegen" zaal Kunstmin St. Nicolaasfeest voor de kin deren van de leden. raaaüL ia oiot de «tot aar .let UIT DEN OMTREK. STOL WML Gisteravond vierde de gemengde zang- ■reeniging „Eensgezindheid" haar 20-jarig bestaan met een onderlinge feestavond. Onder leiding van den directeur, de heer H. J. de Beun te Gouda, waren door ver schillende leden voordrachten ingestudeerd, welke zeer verdienstelijk werden opgevoerd. Als biyk van waardeering werd de heer de Beun een bloemstuk overhandigd. Met een gemaskerd bpj werd de^e gezellige avond gesloten. Naar wy vernemen, zal het St. Nioolaaa feeetje voor de kinderen der laagste klasse der le en 2e O. L. S. worden uitgesteld daar de scholen bijna ontvólkt zyn door hét heerschen dér mazelen. CAPELLE a. d. IJSSEL. In de gisteren gehouden raadsvergade ring is omtrent het in het voorjaar ingeko men verzoek van het bestuur der byzondere jiewaarschoo! aan de Da Costastraat, alhier, om een gemeentelyke subsidie in de kosten van exploitatie, welk verzoek toenmaals werd aangehouden tot de behandeling van de gemeentebegrooting voor het jaar 1927, thans op voorstel van B. en W. besloten, het verzoek buiten dadelyke behandeling te laten, tot te zyner tjjd uit een over te leg gen exploitatierekening zal kunnen blyken of en in hoeverre een beroep op steun uit de gemeentekas gerechtvaardigd is. Door B .en W. is mededeeling gedaan van het besluit van Ged. Staten, waarbij goedkeuring is pnthouden aan het raadsbe sluit van 28 iMei 1926, tot stichting van een ojienbare lagere school aan of in de omge- ung ran de IJsselmondsche laan. De voorzitter merkt op, dat de motieven van het besluit van Ged. Staten sterk zyn te noemen. Het spreekt vanzelf dat het moge- ilik is, dat de Kroon een afwijkende me?- n'ng zal hebben, doch er zullen klemmende argumenten moeten kunnen worden aange voerd. De heer Gonlag zegt, dat de vertegen woordigers van den raad met opzet by de behandeling voor Ged. Staten geen gebruik hebben gemaakt van een argument als zou de stichting van e*n openbare lagere school tevens van belang zyn voor kinderen van Kralingscbe Veer, dus op Rotterdamsch ge bied. Had het comité voor openbaar onder wijs ook daar ter plaatse zyn onderzoek ge- hou<||*, dan zou zonder twyfel zyn geble ken, dat er ook daar prys gesteld werd op een openbare lagere school ter plaatse als «oor de meerderheid van derv raad begeerd. Het voorstel-Gonlag, om van de beslis sing van Ged .Staten in beroep te gaan by de Kroon, is hierna met 7 tegen 5 stemmen aangenomen. DRAADLOOZE DIENST. De ecouomiacJM wereldconferentie. AAtófunuAM, 2 uoc. ixaar wij ver nJoureti worm vaanweg© nei voinen oouuBHOoretariuui ouder zocht of tioi mo gelijk ia tuor ter nte.ii> de Economische W erekicoiilereiuio te lioudeu. Zoo wordt o.m. ooti onderzoek ingo steiu ot er voldoend© plaais la in ne tels eij peifeions, om de verschillende oeiegaiie* te huisvesten. Verder zijn met voarauiiBtiuuid© stedelijke autori teiten besprekingen gehouden. De bijzetting van de urn van Kraaain, toUbKVU, 2 Dec. Gisteren groot© pleohti^fjrt het verasohte lelijk oversch^^aai Krassin naar tv ren ri in overgebracht. Daar heeft do" president van de Sovjet-republiek, Kaii- itiu, de urn bujgezet, achter de tombe vaat Lenin. Gedurende deze plechtigheid' word door kanongebulder de laatste eer be wezen, terwijl een escadron militairen de 20.000 personen die aan den rouw stoet van het station naar liet Kretnliu luidden deelgenomen, escorteerden. Vl.egtuigen cirkelden op dial morneni in de lucht. Kalinin metselde een klei ne granieten plaat, waarin den naam vaat Krassin was uitgebeiteld, in den muur. Ilieriuv verspreide de menigte zich. Een huidigingscomité voor Dr. J. Th. de VÜMr. ANiSlhnoAM, 2 Dee.^Gp iuiliatiel van den heer J. ter Hair Jr. wethou- uei van Amsterdam, heeit zich in den hinde een comité gevormd mei het doel Dr. J. l'h. de Visser oud-mdnistier vau onderwijs en lid vail de Tweed© Kamer op 9 Februari 1927 bij het be- reikeai vaal den 70-jarigen leeftijd op grooteeho wijze te huldigeai. Het Maasdam te Vigo aangfrluw— Kt/1'iEKDAM, 2 Dec. Het s-e. Maas dam is volgens een bij do Holland.-— Aonierika-dijn ontvaoigeoi telegram, te V igo aiaaigetkomeu. Do brand aan boord is gjebluscht. Het schip zal nadat de passagiers van boord zijn gegaan, de reis naar Rot- tordaan voortzetten. Beurs van AntsUtrdaiq. WISSELKOERSEN. 1 Dec. 2 Dec. Officieel. Londen 12.12% 12.12"/» Berlyn 69.47 69.47% Purys 9.31 9.63 Brussel (belga) 34.80 84.80 Zwitserland 48.26% 48.26 Weenen 35.22% 36.32% Kopenhagen 66.60 66.60 Stockholm 66.75 66.76 Osdo 63.15 63.25 New Yoric 2.50% 2.50% Niet- officieel. Praag 7.41 7.41 Madrid 37.95 87.96 Milaan 10.70 10.76 Beur «overzicht. De beurs had vandaag een ongeani- meerd voorkomen. Bepaald zwak wa rt ui rubbprwaarden. Amsterdam rub bers verloren meerdere procenten, m verband nvei de scherpe daling der rubber-prijzen. De gehele murkt werd hierdoor beinvJoed. f Op die suikeraldeéling bewogen H. V A. alsmede de overige soorten zich op of ©enigszins bepeden de laagste koerseai vaai gisteren,, ondanks het ver der- aantrekken dor Amerikaa-nache suikerprijzen. Van de oliewaardeai waren Konink lijken weinig veranderd. Tabakken bijna buiten die aandacht. Sohaepvaarteai op bescheiden voet verhandeld. Van de Ned. Industriee- len waren kunstzijdie-aaavdeelen aan den, zwakken kant. ADVERTENTIEN. 2e Hands zaak en Commissiehandel MOLKNWIRF SO heeft 'n extra aartbieding cocos-matten en coupé-matten, afkomstig van d© •Staatsspoorwegen. ZIE ONZE ETALAGE. L kunt overal even zoo best koopen, doch nergens goedkooper dan by ons. Singer-noaimachine, als nieuw 45. Naumann-naaimachine - 39. Pi'aff, by na gloednieuw - 55. Andere naaimachines 30 en - 25. Zelfs prima beste, garantie vanaf 10. Keurige optische voorwerpen als mici coop, zeekyker, veldkyker, tooneelkykerj, fototoestellen, enz. Extra aanbeiding voor ST. NIiCOLAAJf- CADEAUX, in gouden en rilvei chrononieters, polshorloges, brachelette^ colliers, ringen, enz. Alle zuiver gewaarf borgd. Steeds te ontbieden tot het koopen van i voorkomende goederen. „os .1 H. S. HAMBURGEN WANNEER MEN ZIJN SIGAREN. SIGARETTEN EN TABAK KOOPT BIJ - - Speciale St. Nicolaasverpakkingen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2