A. C. COSIJN Renault-Automobielen. RHEÜMATIEK HORLOGES LAKEROL FA. S. H. POLAK Abonneert U dit Blad. op Dt Vereeniging nir Vreemdelingemerlieer (jruyter Zoon l OPRUIMING Ook ALLE DRUKWERKEN A. BRINKMAN ZOON. NIEUW HEETMAN |e. 18323 Thee is Dit blad verscl GOUDA FEUILLI DOOR GOUD 1 T Ongevallen verzekering. Levensverzekering. Lijfrente-verzekering. TELER No. 81 o p T I C OGAMBACI MEUWERKEI ^GERÖ^-^^ Boekhandel VAN BURK een delicate drank, die alleen genot verschaft, wanneer de kwaliteit onberispelijk is. De Gruyter’s Thee beantwoordt aan- de allerhoogste eischen. Het ideale geschenk voor de huisvrouw, door kwaliteit, afwerking en fraaie modellen een bron van dagelykach genot. Accountantskantoor E. H. v. HELTEN ■tegen, den. Koest voor de keel 50 ets per blikje Verder verschillende Gebaksoorten. A. BLOEMEN - Kleiweg 43-45 - Tel. Int. 610 Sint Nlcolaas Cadeau ontvangt ieder die VRIJDAG, ZATERDAG en MAANDAG voor f 3.besteedt aan onze reclame-aanbieding artikelen en deze annonce medebrengt, een heerlijke flesch voor neerenkleeding V JR fl< 80 3099 201 wo 2665 12 Controle IN ASSURANTIËN PINCENEZ BRILLEN SO-EASY 8100 40 GOUDA MARKT BINOCLES ■i V.V.V. - QOUDA. Wijn! 3100 86 1 Per ons 32-35 - 37 - 40 45 ets. Bovendien 100/o extra Korting. Alléén in de Gruyter’s Winkels voor dan Handel, Vereenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd. 8008 50 KOFFIE THEE 6 10 10 6 6 6 6 P.K. P.K. P.K. P.K. I E N Wie een uil volgt, A terecht. G Een veel bewoj Roman uit het van Miss E. BR, ki cirtl 12000.— - 2150. - 2300.— - 2400.— - 2400.— -3150.— leder particulier,'elke vereeniging, elke onderneming, die zijn (haar) belang begrijpt moet lid-(begunstiger) worden van Bevordering van vreemdehnigenverker beteekent bevordering van welvaart. Geef U nog heden op aan het SecretariaatMARKT 31. GOUD-, ZILVER- KOOPT U zeer voordeelig, in groote keuze, bij De Gruyter’s Chocoladefabriek presenteert U tot „Zaterdag II December bij elk ons Thee een Reep der allerfijnste Chocolade M Romans, Gedichten en 8“’ Reisbeschrijvingen. Oostplein 8, bij het Maasstation, ROTTERDAM. 2986 20 adonnemfntsp pet kwartaal 2.90, Franco per post per Abonnementen wor bij onze agenten en Onze bureaux zijn Redactie Telef. 83. I Volledige garantie, gewaarborgd door het in elk artikel geitempelde Garantietrierk Volgens de Petit Parisi gramma voor de a.s. besj en te Genève de Franse' zerg, daar Zij wil vermyt van toenadering tot Duit de verdragen van Locar compromitterrd zal word Ten aanaien van de at te stellen eischen betref ning en van de controle bind is reeds volledige toflschen de onderhandel den bereikt. Het is that ïgkhei<l om de voorstel!? ik een voor de verteg Duitschland aannemljjkei Van Fransche zijde is c gegeven, dat in geen worden gedaan van de h litaire controle, aangezie lid van den raad van d< al tn gemakkelyk de ge ben een beslissing inzakt samenhangende met he- ^"van den volkenbond, om Intusschen is er wel ka promis, vooral nu Dr. St de verantwoondeljjkheid schap onttrokken heel zitterschap van den over te laten. Op dez (au.-Ri>k.o.t»a.«.r) KATTINSINGEL SI *u Bslastngadvlezen B A N D A G I S T I VERREKIJKERS BAROMETERS via was te zeer met dachten vervuld om nu **0 gesprek aan te kt Behouden en wel l< g*rs te Londen aan den nacht hun intrek naaanete hotels, om di< gen vroeg de reis vo Sylvia kon dien na Nu eeais vertoefden h Perriam Place en ste innerlijk genoegen h< gezicht van mijnheer weder verplaatste zij P®n- en haar hart klc jeer zij dacht aan d net weerzien van dei neren Edmund. Prijzen voor 1927 TORPEDO SERIE (4 plaatsen) LUXE (4 plaatsen) CONDUITE INTERIEUR (4 plaatsen) SOUPLE (4 plaatsen) CABRIOLET (2-3 plaatsen). TORPEDO LUXE (5 plaatsen) lishf «pit Ip -**6 rujr. rtjjve atnunmê iptUmaten. rupptjn, veratalklnzan. spier pijn, kneuzingen, zenuwpijn, lendenpijn ■pierv«n*kkingen en verder alle rheuir.a tiaehe aandoeningen en pijnen die ontstaan sji” tengevolge van gevatte koude geneeat men met het heerlijke wrijfmidde] Wortel- boöï’s Olie van Jacoba Maria Wortelbeer. Verkrijgbaar f2.per flacon bj] de verkoopor* van Wortel boor* a Artikelen. Boerenmeisjes f 1.25 p. Literfl. Alcoholvrije Likeuren f0.55 per flesch in vijf smaken. Beleefd aanbevelend, G. WIENTJES - LANGE T1ENDEWEG 46 - Wijnen van 8,09 4(1 F. Ml S Zlffll - Oen Haag-Utrecht f 1.en f 1 20 per Literflesch Sk. Electrische BROOD-, BESCHUIT-, - KOEK en BANKETBAKKERIJ - A. VERBURQ Spieringstraat 66 Tel. 663. BOTERLETTERS LETTEREINDJES HARTEN HAMMEN ZALMSTAARTEN BORSTPLAAT SUIKERGOED CHOCOLADELETTERS SPECULAAS KLEIN POPPEN GEVULD MARSEPAIN 3085 30 P.K. P K p’k’ CONDUITE INTERIEÜRE (4-5 plaats.) - 3800.- Bovenstaande modellen alle voorzien van Confortbanden, schok- brekers, vierwielremmen en klok-snelheidsmeter. Vraagt prijzen van de 3 verschillende modellen 15 P.K. 6 cyl. LUXE WAGENS en VRACHTWAGENS van 250 tot 7000 K G. draagvermogen. Agent voor Gouda en Omstreken. 157, - Leen woord werd wisseld. Sir John nu niakiqelijk op den sc Iringfold en sliep we Da bijeenkom Jhr. van Kaïnebeek Minister van Karnebe ren Wfeer aan de di^üss: missie voor ontwakend nève gehouden, een ,'jeve men. De commissie behz van senator De Brijuck regelen, die men rëeds nemen om te bevbrderei nood art. 16 van het T zoo spoedig mogAI|| voerd. Bij de re's voorstel, bondsorganisatié zou een algemeen plaiiwoor ken financieelen bjj’ètand len staat te ontwerpen, sche voorstel ter sprake, bondsstaten zich ree’ds t binden tot het waaribongc; Volkenbondsraald uit te ten bate van een kleinen het slachtoffer van een Finland betoogde, dat de doenden financieelen bijf ring voor verschillende zijn om hun medewerking ningseonventie te verlee Kamebeek toonde gro voor dit denkbeeld en b derlijke bestudeering vai de algemeene opdracht i het voorstel-De Brouckè flr-ancieele volkenbonds» den 'gegeven. Wijn! Als buitengewoon Cherry Brandy cadeau! Reclame aanbieding Eigen import Roode Port Witte Port I Samos Spaansche Wijn Malaga Bergerac Boerenjongens f 1.10 p. Literfl

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3