iiroop hoest I IANÜEL I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, Io, 16325 Maandag 6 December 1926 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen II V’’ i MOERCAPELLE, enz. STRAAT 73, aouoA toon RST FEUILLETON. DOOR GOUD VERBLIND. rëme soorten. sno w oudscha Gaper' \N LOON 6B« Jaargang MEUWERKEKK, OUDERKERK, OUDEWATER, KEEI WIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, 811» •01 zal HJO 117914» xijn voordeel!,-:'1 van 3127-42 haar eerbied. TELEF 313 al ELS j! H dat uur naar daar Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing Bureau zijn ingekomen, teneinde ren opname verzekerd te «tin. riep uat GOUD* oorten ■iöa JZEN. NOTEN prijzen. E«n veel bewogen leven. Roman uil het Engelsch van Miss E. BRADON. haai me te herinneren dat ik er een zien liggen op den schoorsteen in La- nijverheid ischestaat- oraen, dat -zet-Als gewAg hiervan rijn de werkgevers Verleden week stierven en het parket gelastte udheid ontaardt en moeilijk te oehing.Neem de g en voorkom al tlgen met de vei ezende Akker’» De verkiezingen, in. Denemarken heb ben aan het kabinet-Stauning een ne- dieriaag bezorgd. De regeering heen 4Mt getrokken Als er een roos naast staat, wordt ook de doornenstruik begoten. ABONNEMENTSPRIJS: per kwarta*. 4J®, per week 17 cent, mer Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, over*.’ waar de bezorging per iooper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zaariagahlad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel mi de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van A-d uur Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. by kinderen vast, drie zuigelingen lijkschouwing. De magistraten vernamen, dat de kinder tjes bijzondere melk als voedsel hadden gekregen. Deskundigen bevonden, dat die melk korrelvormige bacteriën bevatten van dusdanigen aaid, dat zij bij kinderen ge vaarlijke zweren kunnen veroorzaken. Vele kindertjes zijn ziek. Internationaal socialistisch vrouwencongers. Het internationaal socialistisch vrouwen congres, waarop een tiental landen door on geveer deftig gedelegeerden waren verte- .genwoordigd, sprak, onder voorzitterschap X»n Adler, den internationalen secretaris, het vraagstuk der stichting van een inter nationaal socialistisch vrouwen comité. Na langdurige beraadslaging werd besloten, dat zulk een comité zich dient bezig te houden met kwesties, vooral voor de vrouwen van belang en dat ieder aangesloten land een tot drie afgevaardigden in dit comité zal benoemen. In beginsel werd besloten, dat deze afge vaardigden vrouwen dienen te zijn welke het vertrouweh bezitten der socialistische vrouwenorganisatie. Nog werd besloten dat e°n groote commissie zal worden gevormd, welke uit haar midden een uitvoerend bu reau zal kiezen. Het voorloopig bureau za’ morgen worden aangewezen. Uitsluiting in de diamantindustrie. 15000 arbeiders erbij betrokken. De staking in de diamantindustrie te Antwerpen is Zaterdagnamiddag begonnen als ‘gevolg van het mislukken der onderhan del ingen over de loonen. Vier fabrieken hebben het werk stopge- De voorbereiding van de ontwapeningsconferentie* De bijeenkomst te Parijs. De verkiezingen in Denemarken. de onderhandel ingem zal moeten deel nemen. Of Mussolini naar Zwitserland, tal kon en, wist Chamber laan niet. Wat het toezicht van den Volken bond betreft, dit saai automatisch in de plaats van de intergeaillieerde controle commissie komen. Ondanks het opii misme van Chamberlain zal dit echter geen gemakkel'.ijke zaak zijn. Het is te verwachten, dat zich zoowel bij hert vraagatuk der opheffing van de inter geallieerde eondrole-commissie, als bij dat, op welke wijze die controle van den Volkenbond tal worden uitgeroe pen, moeilijkheden zullen voordoen aangezien Stresemann bij de a s. on derhandel ingen een bepaalden datum vastgepteld zal willen zien Mfen hoopt, dat de Duitsohe gedelegeerden te Genève voor ,een aaneengesloten front van de geallieerden zullen komen ite staan, wat mogelijk is, daar België Polen en Tsjeclhoslowakije het geheel ,eens zijn met de Fransche opvatting omtrent de tegenover Duitschïand te volgen politiek en Chamberlain de vriendschap tusscluen Engeland en Frankrijk als den noodtakel ijken grond slag heeft genoemd, waarop de gealli eerden met zekerheid kuhnen bouwen Italië schijnt verder denzeifden wêg als Engeland te willen bewandelen. rijtuig om zeven uur moest voorkomen dy Perriam s zitkamer, en hoe mijnheer Perriam toen tusschen 1 den vreemdeling en juffr. Caner naar beneden was gebracht, en ze alle drie j,n t rijtuig waren weggereden t station te Monlthampton, en waren uitgestapt. „Waiarachtig, ze heeft den boel goed schoon geveegd, tijdens mijne afwezig heid, dacht mijnheer Bain nadat hij met schijnbare onverschilligheid naar, die mededeeling had geluisterd, die zoo langdradig mogelijk, en met vele af wijkingen door de werkmeid werd ge daan, „maar als ze zoo gemakkelijk van me denkt af te komen, dan heeft ze ’t toch mis ze kan Perriam' Place niet heel lang verlaten, zonder vijfdui zend pond ’s jaars op te geven hel geld, waarvoor ze in staat was een meineed te doen en ik geloof niet dat Ze daartoe licht tal overgaan.'’ Tot nu toe had mijnheer Bain nog n’ets gehoord van Edmund Standen ’s vertrek van daar dht hij dé ware re den van Lady Pcrriam’s vlucht niet doorzag. ,,Ik geloof dat er een brief voor u is, mijnheer,” zei Betsy, wier gemoed aanmerkelijk was verlicht door de ent ing van spijtige, kwaadaardige ringen tegen de meesteres, die iensten had geminacht. ,,Ik meen heb vertelt dat hij op dit tjjdachip van het dra-w ma 22 jaar oud was en als luitenant in het Duitsche leger diende. Hij heeft in verband niet een familie oorzaak ontslag uit den .dienst moeten nemen. Hij was, vertelt hjj, hartstochtelijk ver liefd op mejuffrouw Ol-ga Molitor, de doch ter van zjjn slachtoffer. In den avond van het drama wandelde hjj in de Kuiser Wil- hel matrasse en de Kurpromenade op en neer in de hoop mejuffrouw Molitor te zul len ontmoeten. Hij beeldde zich in dat zijn liefde toch niet zou worden beantwoord en om nu door een buitengewone daaad ^le aandacht van mejuffrouw Molitor op zich te vestigen besloot hij een schot in de lucht af te vuren. Toen de dames Molitor voorbij kwamen deed hij zulks met het bekende resultaat. Daags na het drama vluchtte hij naar Keulen waar hij bij familieleden logeerde. De revolver waarmede hij mevrouw Mo’itor heeft gedood heeft hij den nacht na zjjn aankomst in een sigarenkistje onder een boom in het Römerpark begraven. Te Keu len vernam hij dat dr. Han >n hechtenis was genomen. Toen deze zich midden Juli J907 voor de rechtbank te verantwoorden had volgde de onbekende het proces met de .grootste belangstelling, in de overtuiging dat Hau zou worden vrijgesproken. Toen deze echter ter dood werd veroordeeld be sloot hjj zelfmoord te plegen na vooraf per brief de familie en de bevoegde autoritei ten te hebben gewaarschuwd. Hij deed dit echter niet om zijn ouders te sparen. Thans zijn zjjn ouders dood en kan hem niet» meer weerhouden de waarheid aan het licht .te brengen. De onbekende deelt ten slotte mede misschien in den loop dezer maand zyn naam bekend te rullen maken. De brief is onderteekend door: Iemand wian» leve* 'door het lot werd verwoest. FRANK» UI. Claude Monet, f De schilder Claude Monet U Parijs overleden. Een groot bouwwerk te Nancy ingeetort. Zaterdagmorgen om 5 uur stortte te Nancy een groot complex magazijnen met donderend geraas in. Het ingestorte «•- vaart© was 30 meter hoog en had een opper vlakte van 4087 vierkante meter. iDaar het ongeluk aoo vroeg plaats had zijn geen menschenlevens te betreuren. De schade wordt geraamd op twee mil- lioen francs. De oorzaak der instorting is nog niet met zekerheid vast te stellen. Sommige» wjjten het aan de doorbraak van een hoofd- balk in het middengedeelte. OOSTENRIJK. Hevige stormen bij de OoMtenrijksch Hongaarsehe grena. I In de nabijheid van de Oostenrijksche l grens hebben gisteren hevige stormen ga- I woed, welke aan de spoor-, telegraaf- en I telefoonlijnen ernstige schade hebben toa- D« commissie voor de ontwapenings conferentie heeft in haar zitting van Zaterdag met enkele wijzigingen het rapport goedgekeurd van Minister van Karnebeek over de practisehe maatre gelen, op verkeersgebied te treffen, op dat de Volkembondsraad, in geval van gevaar voer oorlog, in den kortst mo- gelijken tijd zal kunnen bijeenkomen, Op 14 Maart tail het comité opnieuw bijeenkomen ter behandeling van het rapport van de commissie-De Brouckè- re~-Cecil over de bevoegdheden van den Volkenbondsraadi op grond van art 11 van het Volk en bonds verdrag en van het rapport van de financieele commissie over het Finsche voorstel. Lord Cecil verklaarde aan de inter nationaile pers, dat die bijeenkomst zeer belangrijk en bevredigend geweest was Ook de Duitsche delegatie sprak haar voldoening uit over de reeds be reikte resultaten. Volgens de corr. van de N. R. Ct. 1» de stemming over het algemeen op gewekt, ook bij de Franschen, al gin gen oorspronkelijk de wenschen der Fransche delegatie in een andere rich ling, dan de Volkenbondsraad thans onder leiding van De Brouckère inslaat 762 GOUDA AOVHKTENT1EPRUS: Uit Gouda au omsteken (behoorende tot den betorgkrin») 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentië* in-het Zaterdagnummer 20 t bijslag op den prijs. Lief dadigheids-adverten tien de helft van den prQs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone iui»ertentiën en ingezonden mededelingen bfj contract tot «eer geredaeeer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van «oliede Boekhan delaren, aan het te Antwerpen gisteravond bijeengekomen, en hebben met ingang van heden de uitslui ting geproclameerd. Vijftienduizend arbei ders komen hierdoor zonder werk. De uit sluiting geldt ivoor acht dagen, en wanneer deze termijn is verstreken, zullen de werk gevers den toestand weder onder de oogen zien. s en ïfflfar onibSTh^ Ti^ediièm. Bij dé verkiezingen verloren de so ciaail-democraten twee, de democraten, die het ministerie steunen, vier zetels, terwijl aan den anderen klant de beide partijen van rechts, de coaiservatieven en linksdhe boerenpartij, elk twee ze tels wonnen, en op deze wijze weer die meerderheid verwierven, die zij ook onder het kabinet-Neergaard, in de pe riode 1920—1924, bezaten.*. Ongetwijfeld moeten de verliezen der democraten worden beschouwd als het rechtstreeksere gevolg van de meenin^s- verschillen in de partij, waarin diame traal tegenover elkaar staande tenden sen met betrekking tot de samenwer king met de soc -dem. tot uiting kwa men en die niet louter van tactischen aard, maar veel ernstiger waren. Daar het tijdstip voor een eventueele coali tie der democraten met de linksehe boerenpartij, zooals door een belang rijken vleugel der democraten ge- lxmmutimj veroonuen zijn, natuurlijk j wensoht wordt, voorloopig in élk geval elkaar zullen onderhandelen Het nog niet is aangebroken, zweefde de politie^’ van dezen vleugel in de' lucht I en zoodoende kwam de houding, der haar krijgen. Juitr. Tringfold en lieve schaap werden binnen een tijd uit de voeten gemaakt de boei werd maa<r ingepakt zooals t kwam, t Was precies of Latty Perriam voor t een ot andere gevaar op de vluch. ging.” ,,Ja, ze is altijd heel driftig in haar iwnier van doen,’’ hernam mijnheer Bain, nu volkomen meester over zijne gewaarwordingen „maar naar zulk een overhaast vertrek te oordeelen, zal Lady Perriam waarschijnlijk niet lang afweaig blijven. Maar nu wilde ik wel een woordje spreken met juffr. Carter; ik heb met haar ’t een en ander te bepraten.” ,Jli wilt juffr. Carter spreken, mijn heer Wist u dan niet dat ze van hier vertrokken is „Juffr. Carterl Hoe, is zij ook weg?” „Ja, mijnheer, ze is al eergisteren weggegaan met mijnheer Perriam en een vreemden heer Mijnheer Bain ondervroeg de meid nauwkeurig en hoorde toen alles wat Betsy aangaande Mordred’s vertrek wist te vertellen. Hoe een vreemde heer, die er als een geerteïijke of een dokter iritzag, eergisteren middag op Perriam was gekomen hoe hij en La dy Perriam een paar uur met elkan der opgesloten waren gebleven en hoe toen order was gegeven, dat het tijd, ongeveer binnen twee A drie maan den kan worden opgéheven, zeide Chamberlain Ik kan u dit niet verze loeren. Bij het tegenwoordige stadium van de onderhandelingen zou het ech ter een groote teleurstelling zijn, als het recht van controle niet in den loop, van de a.s. vergadering van den raad tan worden overgedragien. Inzalke een mogelijke ontruiming van W bezette gebied zeade Chamberlain, ift hij nog geen voor bedde partijen aannemelijk^ formule heeft gevonden, rtocb hoopte, dat dit binnenkort het ge- ’«1 zal zijn. r?en dergelijke maatregel tal inderdaad' een belangrijke verbete ring in de betrekkingen tusschen Frank rijk en Duitschïand' beteekenen. Op de vraag, of in Zwitserland een ner-mOgendheden-conferentie zou plaats M>ben. zeide Chamberlain, dlat Duitsch- land1 Frankrijk. Engeland em Italië, welke landen ailleen door het verdrag ’an Locarno verbonden zijn, natuurlijk ir~* ~vv kan zelfs een 5-mogendhedien-conferen- tie worden anngezien ook België a/an morgen stof afiiam. „je meent je te herinneren de ziaikwaarnemer, „je hadt je wel een beetje eerder mogen herinne ren, dunkt me. Hij ging zelf heen om den brief _e halen ja, daar lag de enveloppe met Sylvia’s duidelijk, krachtig schrift, ver zegeld met het wapen van Perriam? Shadlrack Bain scheurde dé envelop pe open met vingers die. voor de eer ste maal in zijn kalm, geregeld leven, een wein'g beefden. Hij verslond die zorgvuldig bestudeerde regels, keek naar het naschrift met oogen die schit terden van toorn, en toen siste hij van tupschen zijn saamgekleunde tanden een enkel woord, dat niet (Duidelijk waste verstaan, een benaming veel schan- delijker en beleedigender dan die. waardoor Betsy, de werkmeid', zich be- leediigd had gevoeld. .Denkt ze zoo gemakkelijk van me af fe komen”, zeide hij binnensmonds, terwijl ik weet wat ik weet, of ver moed wat ik vermoed, hetgeen op 't zelfde neerkomt. Denkt ze me zoo re makkelijk van zich te stooten, alsot we op gelijken voet tegenover elkan der stonden? Zij bekent haar liéfdie voor Standen beroemt er zidh zelfs op ze zou dit toch kwalijk kunnen doen, tls hij en rij 't niet met elkander eons waren, als zij niel reeds hun plannen toen ik DUIT8CHLAND. De moord op Mievr. Molitor. Een nieuwe brief van den onbeken den „dader". De onbekende, die beweerde in 1906 te Baden Baden den moord op mevrouw Mo litor te hebben gepleegd maar waarvoor de Amerikaansche advocaat dr. Hau ter dood werd veroordeeld, heeft opnieuw een brief gezonden aan de rechtbank te Karlsruhe. In dit schrijven dat ditmaal van Semme- rng werd verzonden, deelt de onbekende mede mevrouw Molitor per ongeluk te heb ben doodgeschoten. Hij geloofde eerst niet haar ernstig te hebben gewond, uit de bla den heeft hjj den volgenden dag de waar heid vernomen. Hjj wilde zich eerst ter be schikking van de justitie stellen, maar deed dit niet uit vrees dat dez» niet aan een on geluk zou willen gelooven. De onbekende voor de toekomst hadden gemaakt. Ze (lurft ook te spreken van Sir Aubrey van haar achting, haar eerbied, haar dankbaarheid. Hoe heeft ze die bewezen Mijn taak zal ’t zijn die vraag te beantwoorden, en als ze niet wijselijk tot inkeer komt, mijn ant woord aan de geheele wereld bekend Ie irtafcen.” Wet naschrift ergerde hem nog meer dan die brief. „Welk een listig vrouwspersoon mompelde hij, „om eerst van mij den naam van eun geschikten dokter uit te liooren, en hem dan buiten mij om ta laten ontbieden. Maar ik zal dien on- gelukkigen Mordred) wel weten te vin den en haar geheim uit hem krijgen, want ik geloot stellig dat hij T weet. Maar eerst moet ik haar volgen, naar kortwieken, eer zij den slagboom van. «en tweede huwelijk tusscaen haar fortuin en mij kan opwerpen.” Wat mijnheer Bain vermoedde was -ets dat hij voor zich hield, maar wat t ook wezen mocht, toch was hij niet ongenegen Sylvia Perriam tot vrouw te nemen. Zij was de mooiste vrouw die hij ooit had gezien, en de rijkste die ooit binnen zijn bereid was gekomen Hij zag er niet tegen op over een kleine misdaad heen te stappen, die voor de meeste mannen een struikel blok zou ziin geweest op den rozigen weg naar ’t alttar (Wordt vervolgd). 159 -T- „hizoo, is Lady Perriam naar Lon den gegaan vroeg mijnheer Bain, d'ie langzaïiuerilumfl zijnle zelfbleheer- sehing en bedaardheid terugkreeg. „Ze zeker vertrokken om verandering van lucht te hebben, zoofcls ik haar al zoolang geleden heb aangeraden. Zeis wel wat plotseling heengegaan, dat moet ik zeggen, maar zoo doen dames Wel eens meer. Niets is zoo moeilijk a*e een vrouw tot het nemm van een. ’ast besluit te overreden maar als ze eenmaal haar zinnen ergens op ge zet heeft, vol voert ze haar plan altijd Heeft Lady Perriam1 aan Iemand '1 'voorbeeld' aan de huishoudster ver ld waarheen ze ging en hoe lang ze W weg te blijven ..Lady Perriam heeft aan niemand «s verteld, mijnheer. Zij was altijd g^heimtzinnig. en vooral in dèn ™ten tfjrf kon rrPen geen woord uit partij den Kieners inconsequent en vaag voor De parlementaire toestand is, verge leken bij den regeertngéiijd van net minteterie-Neeirgaard, eoiuer in zoover re niet onbelangrijK veranderd, dat al lereerst de conservatieven zich in een, zij het ook niet een zeer belangrijke, vermeerdering van hun) zetelaantal, ver geleken bij toen, kunnen verheugen. De linksche boerenpartij heeft ander ztjds haar verliezen van 1924 ook dit- meul, ondhnks de winst van thans, lang nog niet weer goed kunnen ma ken. Wat het resultaat v^nfde verkiezing in heel 't land aangaat, aldus wordt ,uil Kopenilagen aan de Fr. Ztg. ge meld, valt op ie merken, dat de soci- aal-democraten hun positie als sterk ste partij in het Folketing behouden, dat zij, naast de conservatieven, den grootsten stemmenaanwa» bereikt heb ben en dat de communisten, nog meer achteruit zijn, geboerd. Het nieuwe Folketing telt de uitslag van Far-, öer blijft buiten beschortjw’ing het volgend aantal leden sociaal-democra len 53 2), linksche boerenpartij >46 (-|- 2), conservarieven 80 (-f- 2), democraten 16 - 4), agrarische her vormers 2 2). Duitsche partij I. De verandering van. regeering zal vermoedelijk een besluit van het par lement tengevolge hoblxjn om, ter be- strijdipg van de economische crisis lij deilijk beschermende rechten in te voe ren voor enkele ta'kken Op het gebied' der buite kunde -kan worden. a<_ de continuïteit vam de Deensche poli tiek wordt gehandhaafd. Ook tegenover Duitschïand zal Denemarken, dat onder Srtaun: ,g en diens minister van bulten- landsche zaken, graaf Moltke, die steeds in de weer is geweest om het Deen sche systeem vn scheidsrechterlijke verdragen uit te breiden, ook met Duitschïand) een diergelijk verdtag heeft gesloten, zijn politiek niet wijzigen. BUrrENlTANDSCH NIEUWS. BELGlë. Bedorven melk. Te Brussel zijn drie zuigelingen gestor ven, naar men denkt door ’t drinken van bedorven melk. „Het Laatste Nieuws” deelt, onder voor behoud, hierover het volgende mee: Versahillende melkerijen vervaardigen bjjizondere ijielk voor kleine kinderen. Eeni- ge firma’s kregen moeilijkheden met het gerecht, daar zjj melk leverden die niet al de vereischte bestanddeelen bevatte. Thans zou een zaak van zeer ernstijjpn aard ontdekt zjjn. Geneesheeren te Ander- lecht en Molenbeek stelden onlangs een aantal gevallen van maag-darmontsteking GOBDSCHE HfflF Enkele passages uil de verklaring, welke Chamberlain in Parijs bij de ontvangst van de vertegenwoordigers van die pers heeft gegeven, verdienen nog bijzonder die aandacht. Op de vraag, of .de jnt^eiajltee^e nülitfdjfi

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1