n NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, Begraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWLJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 80" Jaargang Feestdagen I T I i FEUILLETON. - I ;1 H DOOR GOUD VERBLIND. J1AJ IS8 e ontvangen 6 Dec. 1926 f Dit blad verschijnt dagelijks bèhative op Zon- en 10,18326 ‘"■■4 icieel 112 waar de De t Giro 70310 frpuw Marjorie Bourne in het huwelylt ge- tusschen den nteievoel Met zachtheid of geweld. heel ische wenken irect na ont- (Wordt vervolgd). I irheden iljetten. jtaalbaar m sk, getiteld: Een flinke vrouw weet zelfs met een ezelspoot wol te spinnen. ide, met ver- m. Ben veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Mies E. BRADON. chen tocht irland, ge- de motor itil staat, in morgen imstreken. ouder- of andere ouge- aer bain, je'doet Zooals wy gisteren nog in een deel onzer oplaag konden melden zyn Amsterdam’s kansen op de economische conferentie defi nitief verkeken, nadat gebleken was, dat de daar geboden voordeelen niet overwegend genoeg zijn om de nadeelen op te heffen. en zijn vader met zooveel zorg hadden aangekocht en bebouwd, om de Per- riamsche aanhoorigheden uittebreiden. Van één ding wae hij echter zeker dal, zoo hij al niet de landerijen in ziin bezit kon krijgen, dat zich ten minste kon wreken. De accommodatie der conferentie in Am sterdam zou niet heel veel béter zijn dan in Genève en de behuizing der gedelegeerden evènmin. Het groote bezwaar schijnt te zjjn de overbrenging naar Amsterdam van het 70 man sterke secretariaatsjtersoneei, dat in Mei in Genève moeilijk gemist kan wor den vlak na of zelfs misschien nog tijdens de vergadering van de voorbereidende ont wapeningscommissie Voor de betrekkeljjk geringe technische voordeelen van Amsterdam durft men de daarvan niet aan, gezien bonds-, GOME DUKA XI. Volgens de Petit Parisien zijn de moei lijkheden, die zich te Genève zuilen voor doen, veel grooter dan men oorspronkelijk verwachtte. Stresemann schijnt er niet op voorbereid te zijn geweest, dat de Raad van gezanten aan de nieuwe tekortkomingen van Duitschland inzake de versterkingen van Koningsbergen zoo’n groote beteekeni.' zou toekennen. Aan den anderen kant heeft de nauwkeurige formuleering van het Duit- sche standpunt inzake het investigatie-recht van den volkenbond Chamberlain en Briand venast. Daardoor loopt het geheele plan, door den raad van den volkenbond vroeger uitgewerkt omtrent het toezicht op Ihiitschlands ontwapening, gevaar. Briand, zoo zegt men, is van opvatting, dat het beste zou zijn de intergeallieerde controlecommissie zoo spoedig mogelijk te doen verdwijnen, waartegenover door Stre semann het investigatieplan van 1924 zou moeten worden erkend. Tot nu toe heeft Stresemann zich daartegen echter v&rzet. Het is echter niet zeker, of Chamberlain by de besprekingen tegenover Stresemann dezelfde houding heeft aangenomen als te genover Briand, en de kans bestaat dat Chamberlain Stresemann hoop heeft gela ten, dat het plan aanmerkelijk zou kunnen wonden gewijzigd. Is dit het geval dan is f te verwachten, dat Stresemann bij zjjn ver zet tegen de Fransche voorstellen zal vol harden, en zal blijven aandringen op de on- middellijke verdwijning van de commissie. De Franschen, bij het bepleiten van het uitstel, beroepen er zich op, dat, al moge de nochtang enkele punten der Duitsche bewa pening nog niet bevredigend zijn geregeld. In dit verband moge erop worden gewezen, dat Vrijdag de gezantenraad heeft verga derd, die kennis heeft genomen van de jongste rapporten van generaal Walch als mede van memoranda van maarschalk Foch. De.ze rapporten en memoranda moe ten, naa» verluidt in de Fransche pers, zich niet alleen bezig houden met de ontwape- niogsmaatregelen, die Duitschland reeds heeft genomen en nog moet nemen, maar ook met bepaalde tekortkomfngen, die onlangs ten laste van iDuitschland zijn vast gesteld. Duitsche bladen de Fr. Ztg. b.v. leiden hieruit af, dat de Fran*he mi litairen erop uit zijn nieuwe Dpftsche te kortkomingen te ontdekken ojrt de toch reeds ruim voorziene lijst/van ontwape- ningseischen nog meer te completeeren door nieuwe punten en op deze wijze het streven der diplomaten inzage de opheffing der militaire controle nieuwe moeilijkheden in den weg te leggen. Een en ander maakt begrijpelijkerwijze een ongunstigen jndruk in Duitschland, waar men de opvatting huldigt, dat het verschuiven van de opheffingsdatum niet in Sovjet- buiten- uitvoerig overzicht gegeven van dejbuitenlandsche politieke situatie, waarin GSovjet-Rusland momenteel verkeert. Nadrukkelijk verklaarde Tfejitsjerin, dat de vriendschappelijke betrekkingen tus- schen Duitschland en Rusland zich zeer gunstig hebben ontwikkeld. In het afgeloo- ptn jaar is het z.g. Berijjnsehe verdrag tus- schen Duitschland en Rusland tot stand ge komen en bovendien is de qüaestie der cre- diet verleening aan Rusland^eregeld. Met voldoening stelde hjj gipst, dat Rus land tracht zich te beveiligen door met alle nabuurstaten rechtstreekschê verdragen te sluiten. Met Eitauen heeft'liet reeds een verdrag en andere Baltische landen zullen volgen. Rusland is bereid hun zoover mo- geljjk tegemoet te komen. ijBlechts in één opzicht kan het geen contógsie doen: het --l verdragen te sluiten. Minder gunstig is de verhouding tot Po len, dat er nog altjjd naar streeft een Bal- tischen bond onder Poolsch protectoriaa op te richten. internationale positie van Sovjet- Rusland is in vergelijking met het vorig jaar aanmerkelijk versterkt. Ook in de Russisch-Fransche betrekkin gen is een kentering ten goede ingetreden, al is het nog niet alles koek en ei. „Stap voor stap", aldus Tsjitsjerin, ver wezenlijken wy ons programma: directe verdragen met verschillende mogendheden te sluiten. Alleen in de ontwikkeling van een dergeljjk systeem kunnen we een ga rantie voor den vrede zien. BUITENLANDSCH NIEUWS. BELGlë. Het conflict in de Belgische diamant industrie. Ook in de Kempen breidt de staking zich uit. Een B.T.A. bericht uit Antwerpen meldt, oat ook in de Kempen de staking zich uit- breidt. De werkgevers hebben een uitslui ting van acht dagen afgekondigd. De sluiting der fabrieken. Volgens een bericht uit Antwerpen aan „H|et Volk” zou gisteren zjjn gebleken, dat he| parool tot sluiten van de fabrieken slecht was opgevolgd. In de buitenwijken, in Merxem en Borgerhout, draaiden zoo gofd als alle fabrieken. Van .de honderd fa brieken waren er slechts twee gesloten. In het Centrum zijn volgens inlichtingen van de# A. D. B. eenige tientallen fabrieken aan het werk gebleven, waaronder Janssen de Crpes en Renaux de Boubers. De juweliers vergaderden gistermorgen. Over de besprekingen werd niets naar bui ten medegedeeld. De arbeiders zullen niet vo$r Woensdag vergaderen. De meening van Henri Polak. Naar aanleiding van de gistermorgen be gonnen uitsluiting in de Antwerpsche dia mantindustrie heeft de heer Henri Polak voorzitter van den A.N.D.B. en het Wereld- vejbond van Diamantbewerkers, in een on derhoud aan V. D. medegedeeld, berichten ui* Antwerpen ontvangen te hebben, dat Maandagmorgen een groot aantal fabrieken aldaar stopgezet was. Het percentage van 91'jpCt., dat van werkgeverszijde opgegeven wals, achtte de heer Polak wel wat overdre ven. De voorzitter van den A.N.D.B. geloof de. niet, dat het Antwerpsche conflict van veil invloed zal zjjn voor de Amsterdamsche diamantnijverheid. Indien Antwerpsche ju weliers zouden trachten hier te laten wer- keh dan zal dit door den A.N.D.B. met *lle kricht belet worden. Doch bovendien zou- deji hiervoor geen molens beschikbaar zjjn. Eopig gevolg voor de Amsterdamsche njj- (vetheld kan eerst plaats hebben als het conflict van zeer langen duur zal zijn. Wat den steun betreft welke door den A.N.DjB. is toegezegd, zeide de heer Polak, dat deze natuurlijk eerst zal aangevraagd worden .wanneer de uitsluiting eenigen tijd geduurd heeft. De Antwerpsche Diamant bewerkers Bond is financieel zeer sterk. Mocht de A. D. B. echter een beroep doen op d« Amsterdamsche diamantbewerkers, dan zullen deze zeker niet aarzelen dien steun te verleenen. Op een vraag of een iiolidariteitsstaking tot de mogelijkheden behoorde, antwoordde de heer Polak ten slotte dat hiervan geen sprake kan zjjn. Het .betreft hier geen eisch tot loonsverhooging, doch tot verhooging van den duurtetoeslag in verband met de stijging van het indexcijfer. ■N8BLAN». De beperking van'rechtbankverslagen inzake huiselijke omstandigheden. De nieuwe wet, welke grenzen stelt aan de publicatie van rechtbankverslagen inzake huiselijke aangelegenheden, zal waarschijn lijk Vrijdag in werking treden. Naar men wéét, beoogt de wet vooral het publiceeren van onsmakelijk details bjj gevallen van echtscheiding, scheiding van tafel en bed enz. tegen te gaan. Bij dergelijke verslagen ABONNEMENTSPRIJS; par kwartaa. 05, per week 17 cent, met Zondagsblad petr kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.16, met Zuw'agsbiad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel ta de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van K—6 uur Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. kaas, waarmee dankbare patiënten Mr Stimpson s welgeslaagde pogingen soms b^loondien. ,,Ga zitten. Bain", zeide hij met vriéndelijke gemeenaaamdiejd, en schenk je zelven een glas in van die sherry, in dien wijn, mijnheer, is geen sui ker geen brandewijn geen bijsmaak’ hoegenaamd. Thuis immers alles wel je riet wat bleek. Miss Bain houdt zich nog al goed onder haar zware verant woordelijkheid een lieve jonge da me. een voorbeeld voor geheel Monk- hamipton. ..Ja, mijn dochters zijn allen wel. t Zijn goede meisjes. ..Uitmuntende meisjes, mijnheer, uit stekende meisjes meisjes zooals je ze tegenwoordig naar weinig vindt", zei de dokter in geestdrift, en met een gezicht alsof hij de dames Bain vee' beter kende dian haar vader zelf. ..Mijn familie is gelukikig heel wel,” hernam Mr. Bain. nadat hij een paar glazen had gedronken van Stimpson's geliefkoosde sherry, een wrang vocht dat - veel overeenkomst had met een doklersdrankje ..Maar ik ben niet ge komen om u over hen te spreken.’’ ..Toch ook niet over uaelven hoop ik’ hernam de doktor, terwijl, hij Mr Bain met 't scherpe oog van den des kundige opnam, om te zien of andere chronische ongesteldheid, waardoor hij een even voordelig patient kon wor Met strak gelaat reed mijnheer Bain terug naar Monkhamptonde onder drukte glimlach een glimlach van tevredenheid over eene behaalde over winning was van zijn lippen ver dienen, om plaats te maken voor eeu uitdrukking van vastberadenheid, die weinig goeds voorspelde voor degene, die t ongeluk had gehad zich de on genade van den rentmeester op den hals te halen. Hij hield niet op aan zijn huis in de Hoogstraat, maar reed verdér de stad in, en bleef staan voor een ander even groot hui£, maar dat nog een deftiger aanzien had dan de soliedie en eenvoudige woning van den heer Bain. Dit huis stond een eind van den weg af. en had van voren ^en smal plantsoen, waarvoor eten ijzeren hek en breede ingangen rechts en links, en een hallf ronde met kiezel zand bestrooide oprij voor pjtuigen Aan die deftigheid van dit anders fraaie oude gebouw werd eenigszins afbreuk gedaan door een zijdeur, die aan den 160; - „Er zijn er zeker niet’ velen die haar zouden willen trouwen, als zij dachten wat ik van haar denk," zeidehij pein /end tot zich zelven, toen hij dien ver frommelden brief in zijn zak stak. Maai de meeste mannen zijn ook l&faiardfi in hunne verhouding tot vrou wen," meende hij. ,,Ik ben niet meer Ifevreesd voor haar dan die Indiaan- sche slangenbezweerders voor de slain gen di© zij om hun hals hangen. Nu ging hij naar beneden, zocht de kuiahoudster op, sprak zeer luchtig over Lady Perriam’e vertrek, alsof T de natuurlijkste zaak ter wereld was vergewiste zich dat hij daar ook niet de minste inlichtingen kon krijgen, en verliet de plaats met zijn gewone, def tige houding. En toch hadj de wereld ®en geheel ander aanzien voor hem, en voélde hij zich niet langer zeker van die uitgestrekte landerijen, die hij den, al* zijn vrouw vroeger was ge weest. ..Over een vwl gewichtiger werp dan de eene steldheid.” Goede hemel mijnheer bain, je dóet me schrikken. ,,Je zult denkelijk nog meer reden hebben om te schrikken, eer ik half héb uitgesproken, zei Mr. Bain me, veelbeleekjenend hoofdschudden. „Je week immers in welke verhouding ik stond tegenover Sir Aubrey Perriam? ,.Ge waart zijn vertrouwde vriend en raadsman, dat weet ik.” „Ja en hij schonk mij meer dan zijn vertrouwen ik was ook zeer bij hem in gunst. Ik diende en eerbiedigde hem, zooais ik nooit iemand anders héb’gediend en geëerbiedigd. Ik was et trotsch op dat hij mijn patroon was -4 ails knaap reeds legde ik er mij op toe voor zijn belangen te waken. Na zijn beroerte werd ik, zooals ge weet zijn rechterhand Zijn hulpeloosheid, maakte den band tusschen ons nog in niger. Ik had een gevoel alsof ik een teerbeminden vader zag lijden.” ..Dat doet uw hart zeer veel eer aan,” zeide de dokter op warmen toon nog niet begrijpende waartoe die opmerkingen moesten leiden, die geen bijzonder doel schenen te hebben. liakerkant van d*3 vetinlers der eetzaal was aangebracht, een deur versierd met een groote koperen plaat, die des avonds, om beter in t oog ie vallen, uoo-r een rood licht, dat er boven brandde, weird beschenen. Dit was het woonhuis van den welgezeten burger, den heer Stimpson, den huisdokter. Het was nog niet lang na tweein, hét uur waarop mijnheer Stimpson zich vergaste op een lekker em stevig tweede ontbijt, doorgespoeld met een paar glazen, of wellicht den halve ilesoh van zijn eigen bijzondere sher ry Mijnheer Stimpson was evenzeer een huisvader als een huisdokter, maar hij was eerst op gevorderden leeftijd in 't huwelijk getreden, en liet zich noch door mevrouw Stimpson. noch door de kleine Stimpson s van zijn ge woonten af brengen. Terwijl zijn vrouw en kinderen dus hun rumoerigen en onrusrigen maaltijd gebruikten in de huiskamer, gebruikte mijnheer Stimp son zijn dossis shertf op zijn gemak in zijn eigen kamer, waar hij niet kon worden lastig gevallen door «ihebbe lijke jongens die om aardappelen vroe gén. of wilde meisjes, die 't reeds half vuile tafellaken met bier bemorsten. Mijnheer Bain was zoo gelukkig Mr Stinxpson nog aan te treffen aan zijn smakelijk ontbijt met een beschuitje in de hand, terwijl hij de beste stukjes sneed uit de uitgeholcfe diepte van een De kwestie van Duitsohland’s ontwapening. Militaire relaties met Rusland. De economische wereldconferentie. Tjitsjerin aart het woord. overeenstemming is met de nagestreefde Du itsch- Fransche toenadering. Trouwens: de laatste tijden laat men *n Duitschland herhaaldelyk uitkomen, dat het handhaven der bezetting geheel in strjjd is met den géést van Thoiry en dat ®®n vermindering var. het Fransche bezettingsleger met 8000 man, terwijl er nog ca. 71.000 Fransche, Brit- sche en Belgische soldaten achterblijven, belachelijk gering is en niet als een vér strekkende concessie van Fransche zijde kan worden beschouwd. Men hoopt nu maar dat een mondeling minnelijk overleg te Genèv^ er toe zal lei den dat bevredigende schikkingen tot stand komen. (Minder aangenaam is het voor Dr. Stre semann ,die moet trachten tot een vergelijk te komen, dat een bericht van de „Man chester Guardian" over Russische munitie- ieveringen aan de Duitsche rjjksweer en over de oprichting van eenige vliegtuig- en granatenfabrieken door Duitsche onderne mers in Rusland, door het Berliner Tagebl. bevestigt wordt. Het blad herinnert aan het Londensche ultimatum van 1921. De Duitsche vliegtuig industrie werd stopgezet en de conferentie te Genua in 1922 eindigde zonder eenig resultaat. Ten slotte werd nog het Ruhrge- bie<l door de Franschen bezet. Tengevolge van deze omstandigheden hebben verschil lende Duitsche vliegtuigfabrieken hun be drijven naar het buitenland verplaatst (Fokker ging naar Holland, Dornier naar Pita), hetgeen niet in strjjd was met het MNnff-vn ’Vemitlé^at Wél'üeh ’üfttée'r pobdrvéstésn Zijn bej van oorlogsmateriaal verbood, maar niet de emigratie van Duitsche industrieën. Destfjds deden de Russen pogingen om hun oorlogsindustrie te vernieuwen. Zij stelden zich daarom in verbinding met het kabinet Wirth-Rathenau. Tezelfdertijd maakte men zich in Duitschland bezorgd over een mogeljjken Poolschen inval en men hoopte in*. Duitschland in dat geval op ge wapende ondersteuning door Rusland. Duit sche ingenieurs hebben daarop in Rusland drie fabrieken opgericht, nameljjk een van Junker, een granatenfabriek en een chemi sche fabriek voor het vervaardigen van gassen. iHet ,JB. T.” geeft toe, dat de mogelijk heid bestaat, «lat in latere jaren, toen aan Duitschland ook de vervaardiging van mu nitie werd verboden, men het benoodigde uif Rusland betrok, den laatsten tijd echter is dit zeker niet meer voorgekomen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—regels 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring 1—5 regels f l.bfi, elke regel meer f 0.80. Advwteahëa ü>-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadjgheids-advertentiën de helft w> den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentièn en ingezonden mededeelingen bfl contract tot soar gereduoeer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te riJ«- mogen de bladen voortaan alleen publièèe- ren de namen, adressen «n een beschrijving van partijen en getuigen, een beknopte uit- eertzétting van eisch en contra-eisch, eischen inzake wetsuitleg en beslissingen dienaan gaande van de rechtbank, de samenvatting van den beroepsrechter, de uitspraak van de jury, het vonnis en de toelichting daar van. Overtreding van dit voorschrift kan gestraft worden met ten hoogste vier maan den gevangenisstraf of een boete fvan ten hoogste 590 pond sterling, of beids. VER. STATEN. Een geweldige sneeuwstorm. Het N.-O. der Vereenigde Staten is ge teisterd door een sneeuwstorm, zooals ar zich in de laatste 40 jaar geen heeft voor gedaan. In Nieuw-York zelf ligt de sneeuw 20 c.M. hoog, doch de toestand is erger in het Noord-Oosten. In het Oosten van den Staat Nieuw-York werd het verkeer stopge zet en de koude veroorzaakte verschillende sterfgevallen. Strenge vorst op de groote meren. Tal van stoomschepen ingevroren. Honderd-vjjf-en-twintig stoomschepen (andere berichten reppen van 200) der Groote Meren zijn tengevolge van de stran ge vorst (—44 gr. F.) ingevroren. Er «jjn 200 schepelingen aan boord dezer vaartui gen, die zich op grooten afstand van da oevers bevinden. Ijsbrekers beproeven te vergeefs de schepen t« naderen, die graan- cn steenkoolladingen aan boord hebben, ge raamd op een waarde van 50 millioen dollar. Nederlandsch geschenk aan New-York. Een monumentale vlaggeetok vaa 73 voet hoogte. Heden naar gemeld wordt te New Vork bjj monde van onzeri consul generaal alaaar officieel aan de stad New York aangeboden de monumentale vlaggestok, waarvoor het „Comité New York 1925" hier te lande gelden bijeenbracht en die ie opgericht ter herinnering aan de stichting van de stad Mw York, door Hollanders, drie honderd jaar geleden. De stalen vlaggestok, welke 78 vo«t hoog is, heeft een 4 Meter hoog piëdestal van graniet, waarop aan de voorzijde een Hol lander die Manhattan» Island van een In diaan koopt. Op de zijkanten staan inscrip ties en op de achterzijde een voorstelling van Manhattan* Island in de 17e eeuw. Het geheel is ontworpen en uitgevoerd door den beeldhouwer H. A. van den Eynde te Heem stede, onder wiens persoonlijke leiding het te New York is opgesteld in Battery Park naast het Aquarium aan den Hudsoü. Bij de met veel ceremonieel gepaarde onthulling yms ook aanwezig namepa de Regeenng der Vereenigde Staten de Am» rikaansche gezant bjj het Nederlandschs Hof Richard M. Tobin. Een huwelijksgift. Dezer dagen is te Philadelphia een juf- e>tra-onkosten ook den bezuinigingsjjver vdn de budget- en controle-commissje. De conferentie zal nu dus zeer schjjnljjk in Genève blijven. In een persconferentie hfeeft Russische volkscommissaris van landsqhe zaken Tsjitsjerin een gegeven van de|buitenlan<lsche £Sovjet-Rusland

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1