.y een kind lAR’s KINDER- rijgt. Geen slap, ng tot Engelsohe nieuws- en advertentieblad voor gouda en Omstreken BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, «EUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. AKEN SOON. jenot bereik. dagen «O. 16328 Donderdag 8 December 1826 88* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen B ZUINIG ;n pit. De zitting van den Raad van den Volkenbond. FEUILLETON. DOOR GOUD VERBLIND. -a 1 (iOIBSÜIE COURANT Westzaan. SI 400 roRS •i zijn 1 Ze voor llijke verd. 3029 46 te sptfsverte- lusteloosheid x>r ’t gebruik 11 ie vroe^ dipt stal jotij sqell •pen aan- ierhoud»- verschaft bekorte* b van rbuM en ta 4e volledig rmee elke met het. tns, welke 162 Eei> niensoh, niet in om Sir gaan, Pat king bij. de verkiezingen daarover niet ia gevraagd. ITALIë. Van het Vaticaan. Twee nieuwe kardinalen. De Osservatore Romano meldt, naar VD. uit Rome verneemt, officieel, dat de paus in hef geheime consistorie op 20 December twee nieuwe kardinalen zal wijden. Het zijn mgr. Laurentius Lauri, titulair-aartsbis- schop van Ephesus en pauselijk nuntius in Polen, waar hij den tegenwoordigen paus als zoodanig opvolgde. Mgr. Lauri is een der beste Vaticaansche diplomaten. Hy is in de ge- van een en naar op- mi- met armen en and hoopje men- Nintsjitsj, xie Zuid-Slavische minister vaïi biuitenlandschfe zaken, heeft Maandag zyn ohtsag ingediend en gisteren is het geheele kabinet-Oezoenowitsj, uit solidariteit met den aftredenden minister, van het tooneel verdwenen. Het zyn geenszins biftnen- DU1TSCHLAND. Het huis Hohenzollern in financier Ie moeilijkheden. Volgens het v3erl. Tag.” is de eerste termjjn van vijf mijlioen Mark, die volgens het compromis tusschen Pruisen en de Hohenzollerns aan den vertegenwoordiger van den ex-keizer, den heer von Berg is uitbetaald, geheel gebruikt om aan finan cieele verplichtingen te voldoen. Voorts wordt gezegd, dat het 'Huis Hohenzollern zich andermaal in financieele moeilijkheden bevindt, zoodat waarschijnlijk een aanzien lijk gedeelte van den tweeden termijn ad vjjf millioen, die op 1 Februari 1927 wordt uitbetaald, eveneens voor de nakoming van financieele verplichtingen gebruikt zal moe ten worden. i Pillen ijt ge binnen e maar eens, :ing. Overal buitengewoon. adhb&rhoudeuu dat geef ik toe maar ik zie welke reden zij kon hebben Aubrey kwaad te doen.” Misschien dacht ze wel dat ze in zijn testament stond. In een oogenbiik van kindschheid heeft hij haar mis schien de een of andere belofte ge daan.” M'r. Stimpson streekt met een ge jaagde beweging zijn spaarzame grijze haren op, totdat ze letterlijk overeind stonden. Zeer bleek en ontdaan zag Mr. Stimpson toen hij de flesch ont kurkte en zich nog een glas sherry inschonk om zich te versterken tegen Shadrack Bain’s veronderstelling. .,Det geloof ik niet,” riep hij uit. Waarom kom je hier om me met zul ke onaangename histories schrik aan te jagen, alleen omdat ik de gevoe lens van een teergevoelige en diep kortere weg. Ja, die route zal ik ne- ,men, maar nu moet ik maken dat ik bij tijdp te Dover kom, om' de nacht boot te halen.” De zaakwaarnemer was iemand, die nooit gras liet groeien over een een maal genomen besluit. Hij ging naar zijn kantoor, gaf mondelinge aanwij zingen en een paar geschreven bladzij- l^ndsch-politieke aangelegenheden, Nintsjitsj ertoe hebben gebracht verder van z|jn ministerschap af te zién; integendeel: e$n ernstige aangelegenheid op het gebied der buitenlandsche staatkunde was voor hem aanleiding tot dien stap over te gaan. Naar Nintsjitsj zelf aan een Zuid-Slavische krant heeft meegedeeld, is hy afgetreden, opi de aandacht van Europa te vestigen op hfct verdrag, dat Italië met' Albanië heeft gesloten. I Nintsjitsj, die reeds zes jaar minister van buitenlandsche zaken was, heeft al dien tijd zfjn best gedaan vriendschappelijke betrek- ’kjngen met Italië te onderhouden. Dit stre ven kwam in 1924 b.v. tot uiting in het ttsschen Zuid-Slavië en Italië gesloten ver drag van vriendschap. Een nauw samen- gtian met Italië kwam hem van het hoog ste belang voor en consequent volgde hij (Ipn ook deze politiek. HefWeit echter ,dat Italië onlangs met Albanië een verdrag heeft gesloten, waardoor, n*ar<men te Bel grado meent, Albanië een gedweëe vazal staat van Italië is geworden, beteekende voor Nintsjitsj een bittere teleurstelling. De thans afgetreden minister beschouwt het verdrag met Albanië als een soort contract breuk, daar Italië verzuimd heeft om, ge lijk het verplicht was, vooraf Belgrado in tè lichten over de besprekingen, die met Albanië werden gevoerd. Als opvolger van Nintsjitsj wordt dr. Ma- rinkowitsj gedoodverfd, de Franschgezinde leider der democratische party. Een amendement van Karnebeek aangenomen^ Genève uitverkoren. De kabinetscrisis in Denemarken. Nintsjitsj af getreden. De Raad vanjlen Volkenbond heeft in zyn zitting van gisteren een amendement aangenomen van Minister van Karnebeek betreffende art. 11 van het Pact In een vlotte korte rede heeft Minister van Karnebeek de waarde van de preven tieve actie krachtens artikel elf uiteenge zet. Argumenteerend, dat een preventieve actie vóór eventueele sancties moet komen, pleitte hy voor een dergelijke organisatie van alle middelen om artikel elf snel in toe passing tel kunnen brengen en hy prees in dit verban<\ iBrouckerè’s rapport aan het raadscomité.\ Zyn voorstel vond steun bij aen Roemeen ^itulesco en Chamberlain. De eerste meende, dat het artikel elf de basi” moet -worden van de structuur van de Bondsbevoegdheid om oorlog te voorkomen. Chamberlain herhaalde het vaak vernomen Britsche standpunt, dat preventieve actie verkiest boven vaste beloften tot steun na .litgebroken conflicten en hij gaf daarin be dekt uiting aan den ouden Britschen tegen- nih tegen nauwkeurige uitwerking van de verplichtingen onder artikel zestien. De Italiaan Scialoja bleek uit verlangen om het Bondspact elastisch te houden tegen al]e strikte preciseering van de artikelen van het Pact, die volgens hem aanpasbaar moeten blijven aan de wisselende politieke omstandigheden, hetgeen niet geschikt lykt om de positieve autoriteit van den Bond te verhoogen, maar dat als stille oppositie tegen artikel zestien den Engelschen niet onwelgevallig was. Bedenkingen .kwamen, gely’k te verwach ten was, van den Frarischen kant. Boncour wilde minister Van Karnebeek’s amende ment wel aanvaarden, mits daardoor arti kel zestien niet op den achtergrond weid gedrongen, en Benesj steunde hem daafbij- Dit *9 het oude Fransche standpunt, dat de hoop op positieve Bondswaarborgen van veiligheid niet wil opgeven. Minister Van Karnebeek zeide daarop, dat hij artikel zestien geenszins wilde ver dringen, maar dat artikel elf met zyn pre ventieve mogelijkheden tot dusver tevee' was veronachtzaamd en uit de schaduw in het licht moest treden. Tenslotte aanvaard de de Raad minister Van Karnebeek’s amendement, daarmede dus krachtiger dan tevoren de beteekenis van preventieve ac- tie vastleggend en daarmede dus tredend in tanen, die reeds lang door de Nederland- sche regeering zijn aanbevolen. RUSLAND. De verschrikkelijke uitbreiding van het bandiet isme. Sedert eenigen tyd vindt men heele Sovjetpers de erkenning nieuw gevaar, dat het land bedreigt, name lijk de verschrikkelijke uitbreiding van het bandietisme, dat men in Rusland aanduidt onder den naam „hoeliganstwo”. Het is een ware sociale plaag geworden. Aanran- igen, vernielingen, brandstichtingen, dief- illen en verkrachtingen van vrouwen en ige meisjes volgen elkander in een steeds aller tempo op. 'Volgens Krylenko, den procureur-gene- raftl van de Sovjet-unie, zyn het voor het grootste deel „jonge lieden, arbeiders, stu denten en boeren, die onder invloed van ditank, zoo maar op goed geluk af allerlei misdrijven begaan.” Onder die misdrijven zijn de meest stui tende vergrijpen, die men zich denken kan, door talrijke benden tegen jonge tneisjes begaan. Volgens de Krasnaja Gazeta no. 278 zijn in het laatste trimester te St. Petersburg 345.168 weder (1 wedro is 20 flesch) wodka gedronken (de staat heeft op het oogenblik het monopolie van de wodkafabricatie). Ge durende hetzelfde tijdperk heeft men 11.000 dronken hoeligans gearresteerd. De helft daarvan waren arbeiders en behoorden voor hut grootste deel tot de communistische jeugdorganisaties. Maar de plaag van het bandietisme heerscht vooral in de provincie. In het ar- beiderscentrum Ivanovo-Voznesensk bij- tietisme van 428 in 1923 tot 11606Tte*-***** gestegen en heeft thans in 1926 reeds 4438 bereikt. In het gouvernement Jaroslaf is het sedert 1925 verdubbeld. De Moskousche Prawda van 1 December erkent, dat „dit soort beroep (der hoeli gans) een gewoon verschijnsel” in Rusland geworden is. De regeering is zeer verontrust door den ontzaglijken omvang van het bandietis me door het feit, <iat meeste hoeli gans van „proletarische afkomst” zyn. De bevolking is niet minder verontrust en bo vendien verontwaardigd en eischt dé strengste maatregelen, met den meesten speed te nemen. naui tot inkieer komt, en ’tmet me eens wordt, zal t me niet de minste moeite kosten alles wat ik gezegd neb weer in te trekken. Zoo niet, dan is dit de aanvang van het werktuig dat tiaar aal vernielen.” Nu begaf hij zioh naar de bank, be taalde een paar kleine wissels, die hij reeds eenige weken in zijn zak ’’ad, en vroeg toen mijnheer Standen te spreken. ..Kijnheer Stamden is niet in Monk- tiamptoai Kunt u de boodschap doen aan mijnheer 1’hilpotts <le klerk. ..Neen. Ik had gaarne mijnheer Slab den zelf gesproken Denkt ge dat ,iij binnen een paar dagen terug zal zijn? ..Dat geloof ik nietmaar als u even wilt wachten, zal ik ’t aan mijn lieer Philpotts gaan vragen. Hij za', t zeker weten’ zeide de klerk be leefd, die gaarne zulk een goedei; klant wilde verplichten, iemand, die u zeker opzicht de Perriamsche bezit!in gen vertegenwoordigde. .,Doe dat, beste jongen, en ais ge me kunt zeggen waarheen hij gegaan is zult ge mij dubbel verplichten. De klerk verdween in een binnen kamer, en keerde spoedig glimlachend terug. ..Mijnheer Philpotts heeft van mor gen een brief ontvangen, mijnheer Mijnheer Standen wordt nog niet te- t'i/ee katholieken, twee socialisten er. een liberaal. 1 den memoranda aan zijn klerken, deel de hun mede dat hij voor zaken een paar dagen, of mogellijk langer, naar België ‘moest, drukte hen op ’t hart goed voor brieven on telegrammen te zorgen, pakte zijn valies, verwittigde zijn verbaasde kinderen van zijn ver trek, gebruikte een lamsooteiet, hoe wel hij er volstrekt geen trek in bad, en bevond zich tijdig aan het station ,ora in den trein te stappen die om kwartier voor achten te Londen aan kwam, zoodait hem tijd genoeg over bleef om met de boot naar Dover te vertrekken. Om middernacht stond hij op het dok van do kleine vlugge boot, die zich over de door de maan verlichte golven voortbewoog in de zoö'e Augustuslucht en peinsde over den weg dien hij zou hebben te volgen. Hij volgde Srlvia Perriam met een onwankelbaar voornemen. Als het hem; niet gelukte haar tot vrouw te krijgen, zou hij hair voor de geheele wereld ontmaskeren (Wordt vervolgd). ENGELAND. De reis van den Hertog van York naar Australië. De Hertog en hertogin van York, die bin nenkort naar Australië en Nieuwe Zeeland zullen vertrekken, waren gisteren op een lunch de gasten van de Australische en N'euw Zeelandsche club te Londen. De hertog gaf te kennen, dat hy opgewekte verwachtingen van zijn reis had. In het bij zonder achtte nij het een groote eer om als vertegenwoordiger van den koning de nieu we hoofdstad van het Australische gemee- i.ebest te openen, welke, naar hy vertrouw de, een nieuw tijdvak van welvaart en ont wikkeling voor Australië en het Australi sche volk zal inleiden. HONGARIJE. Het koningsvraagetuk. De berichten in de bladen, alsof graaf Bethlen het voornemen izou hebben het Hongaarsche kohingsvraagstuk aan het nieuwe parlement voor te leggen, zijn ge heel ongegrond. Tijdens de verkiezingscam pagne is het koningsvraagstuk bly'ven rus ten en er is geen enkele aanleiding om aan t« nemen, dat de regeering plannen heeft oin de vraagstukken van constitutioneel en aard aan de orde te stellen. Intusschen heb ben deze geruchten tot uitvoerige artikelen in de bladen aanleiding gegeven. Graaf Ju lius Andrassy heeft o-a- >n (le Eesti Kurier een artikel gepubliceerd, waarin hij zyn overtuiging uitsprak, dat graaf Bethlen veel te voorzichtig is om een anderen per soon, die volgens wet en traditie-^een recht op den troon heeft, daar op te willen ver heffen. De afgevaardigde Gömbös heeft zich volgens de Pesti Hirlap zeer beslist tegen kroonprins Otto verklaaixl, zonder de candidatuur van een anderen Habsburg- schen prins te verwerpen. Ook Gömbös acht den tijd voor een oplossing niet ryp. De spciaal-democratische partij heefj volgehs de Pesti Neplo verklaard dat het nieuwe parlement in het geheel niet bevoegd is een beslissing in het koningsvraagstuk te ne men, aangezien het oordeel van de bevol- De koning van Denemarken heeft gisteren in ve riband met het aftreden der soc. dem. regeering, de leiders van verschillende politieke partyen in net parlement ontvangen en daarna op nieuw de leiders der liberalen, den oud- piemier Niels NeergaartF en den n-rrorxittei- vjan het iLandsting, den oud-minister van landbouw Ole Hansen ontboden. In een daarna gepubliceerd communj.qué werd ifteegedeeld dat dè koning de leiders der liberalen had verzocht de mogelijkheid te onderzoeken der vorming van een coalitie- rcinisterie of subsidiair van een liberaal Ministerie met „steun van andere zy’den”. Geïnterviewd over den stand van zaken heeft de afgetreden premier Stauning ver klaard, dat hij niet gelooft in het denk beeld van een coalitie-mi nister ie, daar Jyr geen gemeenschappelijk program is waarop het gegrond zou kunnen zijn; hij verwachte dat de soc.-dem. partij zich buiten iederie dergelyke proefneming zou houden. Een conservatief ministerie zou niet kunnen kenen op den steun der soc. dem. zijn eigen meening was de aangewezen lossing de vorming van een liberaal njsterie. gjerehoKie vrouw eerbiedigde, en mijn oesi deed oir haar de pyruging van een gerechiehjke lijkschouwing te De spareu Met welk doel komt ge me iuer zulke vermoedems in t oor bla- ^■u, mijnheer Bain ,,Al.een om je te waarschuwen. Van t eerste oogeüblik al dacht ik dat er iets niet riebtig was met Sir Aubrey s deod. Latere gebeurtenissen hebben mij zeer in dje meaning versterkt, en iK achtte het mijn plicht u te waar schuwen. Voor ’t geval dat t een ol auder aan ’l licht mocht komen soudt gij er ook in betrokken woirden men zou u beschuldigen van achteloos heid. Volg mijn raud, mijnheer Stimp son, .en spreek n*et nieniaud een woord hierover, totdat je meer van mij of van ien dnd anders hoort. Goeden dag. Ik hpb nog een dringende zaak, die op me wacht, en kan dus niet langer blijven.’. Mijnheer Bain beste vriend Bain in s hemels naam, spreek toch dui delijker,’ riep de dokter op deemia- waardiigen toon maar Shadrack Bain had reeds de kamer verlaten eer die kreet werd garft, en liet don huisdok ter in verslagenheid achter. Me dunkt dat ik de zaak daar goed heb aangepakt.” zeidie de zaakwaarne mer bij zich zelven. toen hij van de woning van den dokter zijn, schreden richtte naar de bank. ..Als Lady Per- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorg kring) 14-5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Vsn buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, élke regel meer 0.30. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 7e bijslag op den prtfs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel» 2.05, elka regel meer 0.50. Op dè voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel ingen bfj contract tot zeer geredueeer- <len prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal S.26, per week 17 cent, mer Zondagsblad pez kwartaal 2.90, per week 22 cent, over* waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zue^agsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen uan ons Bureau: MARKI 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel ea de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van H- 6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. rUg verwacht, iuj is in Aiuwerpen. ,,ln Antwerpen ,,Ja, mijnheer zeKer een pleizier- It-.sje. Zijn brief was ten minste uit Antwerpen. Misschien is hij kort daar op van da.tr vertrokken om den Rijn op te gaan, maar hij schreef uit net l’eter Paul s hotel te Antwerpen. „Dank je das voldoende. Ik zal tiem met de middagpost schrijven. Ik wensehte hem te raadplegen over een klein slukje land, dat tot het eigen- dom van Dean House behbort. Goeden morgen.” Shadrack Bain keerde daarop naar zijn eigen huis terug. Hij wist nu al lés wat hij in Monkihampton kon te w ‘ten komen. ,,ln Antwerpen”, dacht hij ,in Antwerpen De mogelijkheid bestaat dBl die twee Lady Perriam en Ed mund Standen t met elkander eens zijn, en dat ze hem- is achterna ge reisd. Waar kan ze aavders zijn heen gegaan In haar brief aan mij bekent ze ronduit haar liefde voor hem. is hem te Antwerpen gaan opzoeken, waarschijnlijk om met hemi te trou wen, als ik ’t niet belet. Maar ’t zou wel wonder zijn als ik voor dat hu welijk geen staakje kon steken. Ik zou wel eens willen weten hoe dikwijls er een boot naar Antwerpen vertrekt Wacht eens, van Dover over Ostende er verder per trein, is geloof ik een zfeif de kwestie in een bijeenkomst met ge sloten deuren. I Sir Eric Drummond stelde, zooals bekend, iy zijn rapport Genève voor om practische rtc'enen. Chamberlain ondersteunde Genève, vtoral op grond van gevaarlijke consequen ties voor de toekomst, daar de Russen zou den kunnen verlangen dat ook alle volgen de conferenties buiten Zwitserland zouden plaats hebben, indien de economische con ferentie het voorbeeld <jaarvan geeft. Minister van Karnebeek bracht daarop i» herinnering dat van verschillende zyder de naam van Amsterdam genoemd is en sir 4ric Drummond zelfs een ambtenaar voor onderzoek naar Amsterdam had gezonden. Voor het geval de raad de voorkeur mocht gjeven aan een conferentie buiten Genève, zou de Nederiandsche regeering gaarne gbstvryheid verleenen en alles doen voor hét succes der Amsterdamsche conferentie. Niemand verlangde verder het woord. Zonder stemming werd het advies van den secretaris-generaal, Genève als zetel der conferentie te kiezen, goedgekeurd. De conferentie zal 4 Mei geopend worden ep door den Belgischen oud-minister Theu- ïbs worden gepresideerd. BUITENLANDSCH NIEUWS. BELGIë. Prins Leopold en prinses Astrid. Prins Leopold en prinses Astrid vertoe ven, volgens de corr. van de N„, R. Crt., thans incognito te Menton (Zuid-Frank- i'ijk). Zij worden omstreeks het einde dezer maand in de Belgische hoofdstad terug verwacht. Het amnestic-vraagStuk. Het laat zich aanzien dat het amnestie- ontwerp waarover de socialistische en ka tholieke delegaties hebben beraadslaagd spoedig wet zal worden. De socialisten hebben hun ontwerp inge trokken en vereenigden zich in principe •met het voorstel der katholieken. In het katholieke ontwerp wordt bepaald dat amnestie ook zal Worden verleend, wan neer het gestrafte feit althans ten deele uit zoogenaamd idealisme werd gepleegd. Op verzoek van de socialisten stemden zy er echter in toe dat alleen zij, die ten hoogste tpt drie jaar en .niet zooals zij aanvankelijk wenschten tot 5 Jaar» wanneer het go'd le- vfering van manschappen of goederen aan den vijand, amnestie zouden verkrijgen. Het volgens de bovenaangegeven prin cipes opgemaakt wetsontwerp zal nu nog afin de socialistische groep voorgelegd wor den en ,als die groep er mee instemt, eerst daags worden ingediend, onderteekend door Het is thans definitief bepaald <lat de economische Volkenbondsconferentie niet Amsterdam, doch overeenkomstig den ulge- meenen regel te Genève gehouden za' wor den. De volkenbondsraad vond gisteren een voorafgaande bespreking in de raads commissie onnoodig en behandelde terstond Iemand vroeg eens aan Socrates: „Wat raadt gij mij, moet ik trouwen of niet.” „Wat gij ook doet", antwoordde hij, „gij zult het u altijd berouwen.” Een veel bewogen Leven. Keniaii uit het Engelsch van Miss E. BRADON. eischt den

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1