ƒ73 Blad. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ie. 16329 Vrijdag 10 December I92B 66« Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen uinose. mistellingen JWBURG EN - AN Efl'S :abrieken DISTE iswaarde. FEUILLETON. DOOR GOUD VERBLIND. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. onder- aan Den Haaag. IIEUWS. dat 8484 84 aan (Wordt vervolgd). voor juffrouw o I 3172 50 Geestdrift is de genius van oprechtheid, zonder welke de waarheid slechts eene halve overwinning behaalt. eer «e- een naar 1 ie eeu ma hy al leuren De nd. erbHjven wij end, JUWBURG-BIOSCOOP. deelen, dat door IER a.s. an den icbei- bben: nen ktheid. 12 fl. 21.—. m. IERVEER ioht 1765 - Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BRADON. geschieden door een uit ing van een onzer beste heer EZEL, 's-Gravenhage en reeds list van de revue’s van ve installatie welke aan films, welke door de door ons zullen wor- Minister Stresemann bracht gisteren te Genève voor het eerst in zün qualiteit als rapporteur voor economische quaesties ver slag uit van den Volkenbondsraad. Het rap port werd na een korte bespreking onver anderd goedgekeurd. Besloten werd uitnoodigingen I TK - 1 (lOT 4* r. r'ïr.nri.x- iiotten, sprong hij op en drukte Syl via, die hem snveekend en vol Helde aanzag,, aan zijn onstuimig kloppend hart. ,.Is dat jo antwoord, Sylvia?’ riep hij in vervoering. Vergeten was zijn schande. zijn verbroken belofte, de verbolgenheid zijner moeder, Esthers verdriet, alles was vergeten in dat en kele. overzaïlige oogenblik. ..Welk antwoord hadt ge dan willen hebben vroeg zij half verwijtend, terwijl zij hem met betraande oogen aankeek. ..Heb ik je dan niet gezegd dat ik je altijd ben blijven liefhebben Welk ander antwoord hadt ge dan kunnen verwachten op de meest dwa ze vraag die ooit gedaan werd? Ik bei. de joue. föhnund; de joue voor geheel 't leven. Waarom rijt ge van mij weggeloopen ..Ik ben u niet ontvlucht, maar al leen mijn eigen schande Ik heb ge handeld als een schurk. Ik ben boos op mijzelven dat ik zoo dwaas kon zijn, te gelooven dat ik u ooit zou kunnen vergeten of zonder u leven.” ,.Ja zeker dat was een dwaling' hernam Sylvia met blijden glimlach Zij ge/voelde nu ctat wereld' aan haar voeten lag. Toen Cleopatra An tonius aan hare voeten zag liggen, kon zii zich haar macht niet sterker bewust zijn geweeat. en niet meer minachting voor Oötavia hebben gevoeld. dan Syl fold te behagen, die zich niet in den vreemde kon schikken. Lady Perriam deed niet veel aan 't overvloedige ontbijtzij brui'kte een stukje brood', dronk kop koffie en begaf zich daarop i biar slaapkamer, om zich gereed maken. Zij was in een koortsachtige span ning. en vreesdie gedurig dat t een of andere noodlottige toéval haar weer zien net Edmund Standen mocht in den weg staan. Misschien was hij reeds uit Antwerpen Vertrokken, zander haar antwoord op zijn brief af te wachten. Hoezeer zij zich ook had gehaast om hem dat antwoord’ mondeling te komen overbrengen, kon ’t echter reeds te laat zijn. Tot nu toe was ’t lot hun altijd ongunstig geweest. ..Wat zie ik er akelig uit,” dacht zij terwijl zij haar hoed1 opzette voor den spiegel. Vreemde spiegels vleien gewoonlijk niet, zij geven dikwijls een vale zie kelijke tint aan ’t gelaat. De zware rouwkleeren van Lady Perriam droe gen er nog meer toe bij om de bleek heid van haar gelaat te doen uitko men. Het was echter nog volmaakt 164 - Datgene wat henu tot nu toe slechts als een onbestemd vermoeden voor den geest had' gezweefd, was nu bijkans tot zekerheid geworden. Hij wap er niet langer van af te brengen dat Sir Aubrey ontijdig aan Zijn einde was gekomen, door de han den zijner vrouw. De taligheid van t wederzien. Toen Sylvial met juffr. l^ingfold, da kleine en haar kamenier Celine vroeg hi den morgen te Antwerpen aankwari brandde zij van verlangen Edmund Standen te gaan opzoeken. t Was echter nog wat te vroeg, en dus besloot zaj eerst in een logement van den eersten rang haar intrek te nemen, daar te ontbijten en haar toi- le< te maken. Zij bestelde kamers wetsontwerp tot aminestieverleening in gediend. Art. 1 voorziet dat amnestie wordt verleend aan hen, die op grond van de artt 104, 105, 109, 110 en 118 bis van het Wetboek van Strafrecht zijn gestraft, mits het misdrijf voor 4 Augustus 1919 werd gepleegdook aaai hen, die op grand van artt. 115 par. 4, 117 en 111 bis zijn veroor- Auguetus dieeid, mits het feit voor 4 1919 werd gepleegd en samenviel met een feit, dat onder de toepassing valt van art. 118 bis en ten slotte hen, die op grond van dezelfde artt. 115, 117 en 121 bis werden geetraft, doch zonder daarbij ook door toepas sing van art. 118 bis gestraft te zijn gowordlen, mits de opgeloopen straf de drie jaar niet overschrijdt. Tot deze laatste categorie behooren zij, die zon der politieke bijbedoelingen hebben gehandeld. In de gevallen, waar de straf nog niet is uitgebroken kan vol gens art. 2 van het ontwerp de Raad kamier (het Hof van Bproep op de KiPiroer van Inbeschuldigingstelling) de vordering tot straf vervallen verklaren wanneer de voorziene straf de drio jaar niet overschrijdt. Elk» recht op onderscheidingen, titels, openbare amb ten en diergelijke blijft volgens art 3 verbeurd. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 büelag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prfjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elka regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel ingen bfj contract tot zeer geraduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tussehenkomst van soliede Boekhan delaren. Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. via op dit oogenblik voor Esther Roch dale. ,.Eene dwaling, die een ander groo te. smart berokkende”, hernam Edmund Zijn geweten kon niet rusten, zjelfs niet in dat alles overweldigende oogen blik van geluk, terwijl Sylvia haar van liefde stralende blikken tot hem ophief. ..Kom. 't Was miss Rochdale's eigen schuld dat ze bedrogen werd. Ze wist iirn-ers hoeveel je twee jaar geleden van mij hadt ge^oudien. Ze had moe ten begrijpen dat je haar toch nooit je hart kon schenken.” ..Zij gelooide aan de oprechtheid van mijn woorden. Sylvia, alleen om te ontdekken dat ik haar beloog. Nooit zal zij te weten komen dat ik mij zel ve» evenzeer heb belogen ..Keer maar liever terug tot uw miss Rochdale”, riep Sylvia, terwijl zij zich uit zijne omhelzing losruktt,,’t I» dut del ijk dat ge meer om haar geeft dan om mij.” Dat weet ge wel beter, ^vlvia. Ge weet dat ik mi in best dried) om haar te loeren liefhebben -dat ik haar uw opengevallen plaats wilde latten inne men dat ik mij een gelukkige toe komst aan hare zijde wilde voarsole- ?elen maar ik bevond) mij nog steeds onder dent invloed van uw toover- macht.” Besloten werd uitnoodigingen tot de te gen 4 Mei 1937 te Genève bijeen te roepen economische wereldconferentie te zenden aan alle leden van den Volkenbond, voorts aan de Vet .Staten, Rusland, Turkije, Mexi co, Ecuador en Egypte. ABONNEMFNTSPWJS: per kwartaal U6, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per wede 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zotfagshlad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ojts Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel «a de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van £—6 uur. Administratie Telef. Intorc. 82: Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. met zijn rug naar de deur en zelfs niet op. daar hij dacht dat 't nie mand anders zijn kon dan de bedien de. Sylvia sloot behoedzaam) de deur, snelde naar hem toe. en viel hem om den half?. Als door een electrisdien schok ge- twee-en-een-half maal zoo 'groot is als de bjjdrage der Britsche vwtavereenigingen. Daaruit blijkt, dat zij ofwel de grootste al truïsten ter wereld zijn, ofwel dat deze bij drage niet vrijwillig is geweest, maar van hun loon is ingehouden. De minister verklaarde van gevoelen te zijn, dat de Russen er naat gestreefd heb ber. eenige der buitenlandeche kolenmark ten van Groot-Britannië te veroveren, maar dat zij voornamelijk gedreven zijn door het verlangen de zaken in Engteland in de war te sturen. De openbare meeping is verbit terd door het feit, dat buitenlandsche ele menten zich in den strijd hebben gemengd. He| staat voor den minister vast, dat dit een schaduw heeft geworpen over het ge- heele conflict iiemuig krijgen. In de D-wagons derde, klasse zal een eelai eieding worden aangebracht. Verouderde slaagwagens zuilen worden gemoderniseerd. In he'. bijzonder wordt erop gewezen, dat da ..Abort -afdeelingen in hygiënisch op zicht veel verbeterd zijn, en zoo zijn ingeirichft, dat men er zich gedurende de reis ook werkelijk behoorlijk zal hunnen wasschen. De „Vorwüirts” spreekt tenslotte de hoop uil. dat spoedig de nieuwe wa- gentypen algemeen in gebruik mogen komeókt Door den trein gegrepen. •Woensdagmiddag heeft de D-trein up het traject Feule»Aken bij 'n spoor wegovergang een auto, waarin zich 2 personen bevonden, vermorzeld. Een der inzittenden werd gedood terwijl e andere als door een wonder onge deerd bleef. Het ongeluk is een ge volg van het feit, dat de boomen te vroeg geopend werden. Voor 400.000 M. belastingstrooken gestolen. Pas thans is bekend geworden, dat in den nacht van Zaterdag op Zondag is ingebro ken in het 1(Zeiigamt" van het rijksministe- rie van financiën. De inbrekers hebben voor 400.000 M. aan belastingzegels gesto len. De daders zijn ontkomen; op hun ar restatie is een prijs gesteld van 43.000 M. Het „eugamt” is de eenige plaats in het Duitsche rijk, vanwaar de belastingzegels enz. aan de verschillende belastingkantoren worden gezonden. Dientengevolge- ligt er voor mllliarden aan waarde opgestapeld. Maandagmorgen vroeg bemerkte de por tier, dat uit een zijraam een touwladder hing. Op ontdekking uitgegaan, zag l spoedig, dat zware ijzeren afsluitdf me^ valsche sleutels waren geopend, door de inbreker gevolgde methode, ook wat betreft de soort van het geroofde, wjjst er volgens de bladen op, dat men hier te doen heeft met deskundigen. Een ernstig arbeidsgeschil. De vereeniging der werkgeversbond in de Mtinchen-Gladbacher textielindustrie heeft besloten alle arbeiders zonder opzeggings termijn te ontslaan in die fiübrieken, waar in speciaal vakkundige arbeiders op aan stichting van de vakvereenigingen hun dienst opzeggen. Het besluit is genomen, omdat het bedrijf in de fabrieken door deze opzeggingen niet kan worden voortgezet. iMogeluk zal de uitsluiting nog grootere afmetingen aannemen, daar in beginsel be sloten is. dat ook alle andere fabrieken hun personeel zullen opzeggen om de stilgeleg de fabrieken te steunen. Het besluit zal worden ingetrokken, als ook de vakarbei ders 'de opzeggingen ongedaan maken. BELGÏë. Het wetsontwerp inzake de amnestie. Het ontwerp-Van Cauwelaert, e.c. De heer Van Cauwelaert heeft he; de klassenstrijd, die ongetwijfeld de stemming in de industrie heeft verbitterd en iedereen nadeel heeft berokkend, aangemoedigd is aoor Russischen invloed. Daarvan heeft men geen geheim gemaakt. Cook zelf heeft zich naar Rusland 'begeven, om rapport uit te brengen omtrent de gemaakte vorderingen. Er zijn eenige belangwekkende cijfers gepubliceerd. Zoo is gebleken, dat 1.150.000 pond sterling door de Russen is bijgedra gen in het steunfonds der mijnwerkers te gen slechts 430.000 pond door de vakver eenigingen en de socialistische beweging in Groot-Britannië. 'De minister vroeg, of de leden der La- bourfractie het niet eigenaardig vinden, dat de Russische mijnwerkers, wier loon vol gens betrouwbare gegevens minder dan een derde deel bedraagt v&n dat der Britsche mijnwerkers en wier arbeidsvoorwaarden veel ongunstiger zijn, van dat treurige loon spontaan een bedrag hebben afgestaan, dat Tiingfold! en 't kind, een slaapkamer scfteou. die in de hare uitkwamieen zitka mer iniet drie ramen, overladen met rood fluweel en spiegels. Maar al die pracht was niet in staat juffr. Tring maar t was niet meer de fris- sche liettallige schoonheid, die Edmund Standen in Ge schemering onder den kastanjeboom had toegelachen. ,,De liefde zal mij mijhi vroegere schoonheid terugschenken, als ik maar weder bij nen» ben zeide zij bij zich zelve. Zij bestelde een rijtuig, en reed naar t Peter Paul's hotel, alwaar zij naar den heer Standen vroeg. Jaw«l, daar was een Engelsche heer van dien naam gelogeerd. Verlangde mevrouw dat men hem zou roepen, ol wilde zij zelve naair zijn kamer gaan? Mevrouw verkoos zelve naar zijn ka mer t© gaan De bediende wees haar den weg naar een vertrek op de eer ste velrdieping, en Sylvia's hart klopte hoorbaar terwijl zij dien man de trap op volgde, de gang door, totdat hij bleef stilstaan om zachtjes en voorzich tig aan te kloppen, waarop een haar wel bekende stem antwoordde ..Bin nen.” 't Was niet de bediende, maar Syl via die binnientrad. Edïnund zat een tafel bij ’t venster te schrijven, zijn rug naar de deur en keek k.-.- De economische conferentie. De militaire controle van Duitschland. Minister Churehil over den 8~urendag. voorbehoud zat in den vorm van een in terpretatief besluit erkend worden. Het accoord omvat 3 punten: Ten le. De werking van de commissi'- van onderzoek wordt duidelijk omschreven. Geen enkel onderzoek zal geopend worden zon der behoorlijk voorafgaande klacht. Van een voortdurend of periodiek onderzoek zal geen sprake zjjn. Ten 2e, De bevoegdheden van de commis sies zullen zich regelen naar de Duitsche wetgeving inzake huiszoekingen" en bij eventueele huiszoekingen zullen de opzich ters Kan den Volkenbond vergezeld worden door een Duitsch ambtenaar van de rechter lijke macht. Ten 3e. Er zullen Duitsche officieren toe gevoegd worden aan Commissies van onder zoek in andere landen dan Duitschland. Ten slotte is men overeengekomen, dat het vraagstuk van het verdere toezicht in het Rijnland onderwerp van een later te houden bespreking zal uitmaken. De Britsche ministeg van financiën, Win ston Churchill, verdedigde gisteren in het Lagerhuis de wet inzake den achturigen arbeidsdag in de mijnindustrie tegen de aanvallen der sprekers van de oppositie. Hij verklaarde, dat ’n grootere rekbaar heid, wat betreft de werkuren tot .gevolg zal hebben, dat aan een grooter aantal mijn werkers hoogere Loonen zullen kunnen wor den betaald. Spreker ontkende, dat de regeering zich partijdig zou hebben betoond jegens de mijneigenaars. Met nadruk weeé hij op bet gevaar, dat verbonden is aan höf combinee- ren van politiek en industrie, hetgeen een partijgeest in de Britsche nijverheid zou döen ontstaan, die in tal van vreemde sta ten ontbreekt. Churchill voegde hieraan toe, BUITEN LANDSC1 DU1T8CHU Verbetering van het spoerwegmateriaal. u-e „vorwans constateert met vol- doening, dat de rijKsspoorwegmaai- schappij in alle opzicnten streelt naar verbetering van het bedrijf. Vernomen wordt, dat bruggen zullen worden ver nieuwd in verband met do zwaardere icuemcftieven de onderbouw van de spoorbanen wordt versterkt enz. Dok het wagenpark wordt vernieuwd, het geen, gezien de concurrentie met hel buitenland, wel noodig is. Dezer dagen heeft de pers op het stationsemplacement te Potsdam paar exemplaren van hel nieuwe teriaial bezichtigd, n.l. een nieuwen vierdeklasse wagon en een nieuwen D-treinwagon. De staalconstructie van de eerste soort biedt meer bescher ming in geval van een spoorwegonge luk de nieuwe vierde klasse wagen is veel ruimer en heeft goede zitplaat seat benevens flinke breede vensters over het algemeen een aanmerke lijke verbetering van het oude wagen type, hetwelk echter nog geruimen tijd in gebruik zal blijven. Alle D-wagons zullen edectrische ver GOIDSCHE (OlliAM. ENGELAND. De verdwenen schrjjfstëlk Het mysterie van de verdwijning van de schrijfster Mrs. Agatha Christie Wflft nog steeds onopgelost. Rechercheurs uit drie landen zijn gisteren aan Scotland Yard toegevoegd om bij het zecr moeilijke na- speuring^werk behulpzaam te zijn. Men hechtte eerst nog al waarde aan de bewe ring van een vrouw uit Londen die zegt Mrs. Christie te Londen in een autobus ge zien te hebben. Vandaag is het onderzoek voortgezet. Met 30 politiehonden werden nasporingen gedaan, doch tot dusver is niet het minste spoor van de verdwenen schrijfster gevon den. De moeilijkheden in de liberale partij. Een nieuwe onafhankelijke groep? Volgens de ..Evening Standard’ zal die minderheid der liberale», die het leiderschap van Lloyd George niet wil len aanvaardèn. een eigen leider aan wijzen en dus een onafhankelijke libe rale fractie stichten. Lord Grey van Failodion zou zich be- neid verklaard hebben, indien hij van voldoende steun verzekerd is. het lei derschap vaai deze groep te aanvaar den. Het heet dat hij Maandag aan het feestmaal van dCn oudl-liberalen whip Vivian Philipps, dat hij zal pre- sideeren, een verklaring in dezen zin zal afleggen. Dez» besllissing is noód- «akelljk om1 te maken, dat niet bij de volgende verkiezingen de fractie van Het getroffen accoord, zoo zegt men, laat de Raadsbesluiten van 1924 en ’25 naar letter en geest onaangetast. Het Duitsche De door de arbeiderspartij ingediende mo tie van wantrouwen tegen de regeering is met 339 tegen 131 stemmed verworpen. De liberalen hebben zich voor’hët grootste ge deelte van stemming onthouden. Volgens de Times is het herstel van den toestand in den mijnbou^ moeilijker dan men had verwacht. De'Tevendige vraag naar kolen, waarop de mntieigenaars had den gerekend, is uitgeblewn. He^ publiek heeft er zich aan gewend zuinig met de kolen om te gaan en ook ^oor fabrieksdoei- einden is de vraag niet zeer groot, daar men een afwachtende houding aanneemt in de verwachting, dat de mijneigenaars de prijzen aanmerkelijk zullen moeten verla gen. Het gevolg hiervan is, dat de voorra den aan de mijnen steeds gropter worden. Naar verluidt zal morgen in Genève de beslissing vallen over de militaire controle van Duitschland. Werd aanvankelijk door de Duitschers het denkbeeld om den Volkenbond op te dragen een einde te maken aan de plaatse- Ijjk geconstateerde tekortkomingen op de ontwapening stellig van de hand gewezen er. bleven zij aan een oplossing van de laatste moeilijkheden langs diplomatieken weg de voorkeur schenken, thans wordt, beweerd dat de quaestie toch in dien geest geregeld zal worden. De gezantenconferentie zal overeenkom stig de aanwijzingen van de te Genève aan wezige geallieerde ministers verklaren dat het militaire toezicht op de Duitsche wape ning thans kan worden opgeheven, op gror.d van een formeele Duitsche belofte om de enkele punten, waaromtrent nog geen uit voering aan het vredesverdrag was gege- ven, zoo spoedig mogelijk in orde te ma ken. Na deze verklaring der Gezantencon- i'he-mm -gisteravond weder -een confe rentie van vijf worden gehouden, waarin bepaald zou worden dat de militaire contro- lecommissie ongeveer vijftien Januari uit Duitschland vertrekken zal en dat dan ge lijktijdig het Volkenbondstoezicht zal aan vangen. Voorts verluidt, dat de juristen sir Cecil Hurst, Fromageot en Gaus tot overeenstemming ztfn gekomen omtrent Jen tekst van een interpretatieve ver klaring betreffende de aan het investiga- tieprotokol van den Volkenbondsraad van September 1924 te geven toepassing. Deze verklaring, waarin aan 'Duitschland’s wen- schen wordt tegemoetgekomen zal vandaag of uiterlijk Zaterdag in den Volkenbonds raad worden afgelegd. Men overweegt nog *Vrat de Raad als zoodanig met die verkla ring za! moeten aanvangen. Bepalingen omtrent permanent toezicht in het gedemi litariseerde gebied zullen in het investiga- tieprotokol niet worden opgenomen. De gezantenraad komt vanmiddag half zes bijeen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1