l ;oon. fc/tooi CAR I KEN 385 L140.- I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enx Maandag 13 December 1886 88* Jaargang jon enz. liddags. FEUILLETON. DOOR GOUD VERBLIND, Een veel bewogen leven. Romaq uit het Engelsch --- Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen pet kwartaal 2.90, den over de hou- en andere Ie le standpunt ■ste fout, dat tachtigen so- I te vestigen door ka de luid >vincie iteiten eliagan bjj contract tot imi goreducow- srekend naar plaatsruimte. )or tusschenkomst van soliede Boekhan- n en moeten daags vóór de plaatsing opname verzekerd te zijn. opr ijka ird. ssfil aw Hn®y OlfJi'jfti 'Mi Wstftö.'MHW! 300 I :ke. 3218 w U« militaire controle van Düitschland. Een compromis bereikt. Critiek op Stalin. der bereikte of nog te bereiken oplossingen samenhangen, kan elke der in den Gezan- tenraad vertegenwoordigde regeeringen aan haar gezantschap te Berlijn een technisch deskundige toevoegen die zich met de be treffende Duitsche autoriteiten in verbin ding kan stellen. Het wor- om gewone Den dag na de> ontmoeting van Lady Perri am en haar minnaar, kwam Mr. Bain te Antwerpen aan. Hij had zich eenige uren te Ostendie moeten ophou den hij bereikte die plaats bij t aan breken van den dag. terwijl er nog slechts een enkele slaperige bediende met ha^f gesloten oogen, bij de hdnd was in het hotel waar hij een onder komen en eenige verversehing zocht. Daar vernam hij diat er voor acht uur geen trein naar Antwerpen ging. De knedht geleidde hem naar een Salie ti monger met 't uitzicht op een sombe re binnenplaats, en met drie hooge vensters, behangen met wit net el doek- sche gordijnen. Daar prijkten op een smalle tafel die bordpapieren fruitpy- ramides en ruikers van geschilderde papieren bloemen, die lederen dag den Laat de wereld u begeven, maar blijf u zelf getrouw. niet voort met zoeken; het is, onnoodig. Al les is poed”. Men hecht jntusschen aan dit aangeteekende schrijven niet bijzonder veel beteekenis. van - Miss E. BRADON. De Raad bepaalde Voorts dat er momen teel vier^ controlecommissies zullen zijn en benoemde tot voorzitters van deze commis sies, voor Düitschland de Fransche gene raal Baratier; voor Oostenrijk de Italiaan Marietta; voor Hongarije Sir B. Carton, voorts werd de Nederlandsche Regeering aangezocht om een Nederlandsch hoofd officier aan te wijzen om als voorzitter op te treden van de Bonds-enquête-commissie voor het onderzoek naar de ontwapenings- maatregelen, tot welker toepassing Bulga rije rich verplicht heeft krachtens art. 104 van het Verdrag van Neuilly. Zulk een en quêtecommissie zal echter eerst kunnen worden samengesteld wanneer de Raad van den Volkenbond bjj meerderheid tot een enquête besluit, en dit zal eerst kunnen ge schieden wanneer de intergeallieerde con trole, die in Bulgarije thans bestaat, door de geallieerde tegeeringen wordt opgeheven, hetgeen nog niet het geval is. De benoe ming van den voorzitter is dus het eenige element, dat reeds bij voorbaat van de commissie vaststaat. Zij geldt voor één jaar en kan hernieuwd worden. Nederland aanvaardt hier de erfenis van Zweden uit den Raad, dat deze functie tot dusver bekleedde. ik mij niettemin gelukkig gevoeleh in t bewustzijn dat ik eerlijk mijn brood verdien, dat ik je liefde waardig ben." ..Doe wat ge wilt”, sprak Sylvia mis noegd, terwijl zij haar best deed haar ontevredenheid te verbergen „ik zie wel dat ge van plan rijt den baas over mij te spelen." g „Neen, kindlief, ik wil alleen mees tor zijn ever mijn eigen onafhankelijk heid. In al 't overige wil ik je gehoor zame dienaar ■qp” Shadrack Bain komt te laat. BINNENLAND. Het verdrag met België. Hoogleeratreni en oud-hoogleeraren van de Landbouwluoogeschooi. te Wa- geningen hebben tot de Eerste Kamer een request gericht, waarin zij, even- a/lB hun ambtgenooten te Utrecht en Groningen aan dat college verzoeken te voorkomen dat hei ontwerpverdrag met België ongewijzigd yorde bekrach tigd. Van de 32 hoogleeraren en oud hoogjeeraren plaatsten 27 hun naam maaltijd, der gasten opluisteren, schijnt dat die versierselen nooit den weggenomen, daar ae reeds vijl uur 's morgens op hun plaats staan. De reiziger zette zich aan tafel en werd na een uur wachtens beloond dloor een ontbijt, bestaande uit koffie, brood en koud gevogeltje. Toen hij daarmede gereed1 was slenterde hij door de eenaame straten der stad en langs het zeestrand, terwijl hij zich bijkans uitsluitend bezighield met zijn eigen gedachten en zich geenszins tol bewondering voelde opgewekt door het nieuwe en vreemde zijner omgeving. „Zal ik nog tijdig gfenoeg aankomen om hen tét vindien Ziedaar de vraag die hij gedurig bij zich zelven herhaal de; ..hen" beteekende natuurlijk Syl via en Edmund. Langzamerhand werden overal blinden geopend en .verschenen Deels pratende of lachende dienstmeis jes. gewapend met emmers en bezems om de stoepen voor de huizen te rei nigen. Optende ontwaakte weder en eindolijk en ten hatete was 't oog en blik daar, met gespannen ongeduld door Mr. Bain verbeid, waarop de trein naar Antwerpen vertrok, die më. dien langzamen gang waarmee in t al gemeen alle Belgisdie treinen zich oe- wegen. over den zandige» weg voort- sukkelde. FRAtfUUt Madame Lefebvre niet terecht gestéld. De doodstraf, uitgesproken tegen madame Lefebvre wegens moord op haar schoon dochter, is door den president der republiek veranderd in levenslange opsluiting’. ROEMBNIB. De Koningin lid van den Regentenraadi De bladen vernemen uit Boekarest, dat Koningin Marie van (Roemenië jn overeen stemming met den premier Averescoe en den president der liberale party Bratiano, in den regentenraad getreden in de plaats van prins Nicolaas. JAPAN. Groote brand in Noemazoe by Yokohama. Een geweldige brand heeft een groot ge deelte van de stad Noemazoe, 100 K.M. ten Z.-W. van Yokohama gelegen, vetwoest. Het' stadhuis, het station, de Kamer van Koophandel, de gevangenis, de ziekenhui zen 1500 woonhuizen zijn in de asch gelegd. Tienduizend personen zjjn dakloos. VEREENIGDE STATEN. Zware mist boven New York. Een dichte mist heeft in de haven van New York ernstigste verkeersopstopping veroorzaakt, die men hier in jaren gekend heeft. Hierbij waren naar schatting 10.000 passagiers betrokken. Tegen’ den avond waagden slechts vier van de twaalf liners, die hadden moeten vertrekken, het eroP» kaden te verlaten, en slechts een van de twaalf binnengeloopen schepen ging l^ngs wal liggen. De „Majestic”, die 2300 menschen aan boord had, stelde haar ver trek tot 's avonds elf uur uit. Een tankschap ontploft voor Brooklyn. Een reeks hevige ontploffingen aan boord van het tankschip „Agwisun”, dat buiten Brooklyn voor anker lag, heeft >n de omgeving der haven van New York grooten schrik verspreid. Tal van ruiten werden verbrijzeld en honderden gezinnen, die aan de haven wonen, vluchtten uit hun huizen. De bemanning van het tankschip verliet na <l0 eerste ontploffing in allerijl het schip, dat weldra zonk. In aansluiting hierop is besloten dat de in- tergeallieerde-militaire controle in Duitsch- land op 31 Jnauari a.s. zal ophouden te be staan. Verder is men overeengekomen, dat de behandeling lahgs diplomatieken weg van de kwesties in zake vestingen en het oorlogsmateriaal door den Gezantenraad zal worden voortgezet. Er zullen nieuwe voorstellen worden gedaan, om het berei ken eener oplossing te bespoedigen. In den tusschen tijd tot het bereiken eener Róssing zullen alle aangevangen werk zaamheden aan de vestingen stopgezet wor den, ongeacht het recht der partijen, haar juridisch standpunt te handhaven. De intergeallieerde militaire controle commissie zal op 31 Januari 1927 uit Düitschland worden teruggetrokken. Van dezen dag af zal art. 213 van het Vredes verdrag toepassing vinden, naar den maat staf van de door den Volkenbond genomen beslissingen. Wanneer op dezen dag de genoemde kwes ties, tegen de verwachting in, nog niet langs minnelijken weg opgelost mochten zjjn, zullen zij voor den Volkenbondsraad worden gebracht. Voor alle kwesties, die met de uitvoering „Ik zou, dunkt me, nog gauwer heb ben kunne» loopen. dacht Mr. Bain vol ongeduld, terwijl hij zijn reisgezel schap monsterde, dat, naar het hem voorkwam, wed wat over voltallig was, voora’l op zulk een warmen dag. Mr. Bain scheen diet te welen dat de Bel gigche treinen nooit meer wagons be vatten, dan volstrekt nood<zakelijk is voor het aantal reinigers. Nog nooit was Mr. Bain een reis zoo lang gevajlen. De ontelbare kleine sta tions. helf stof, de warmte, de boeren vrouwen die de reizigers bestormden met mandjes vruchten, het aanhoudend gepraat en geschreeuw op iedere pleis terplaats, het in- en uitstappenrijn geduld werd wel op een zware proef gesteld. De zon scheen haar toppunt te heb ben bereikt toen Mr. Bain eindelijk door de straten van Antwerpen reed; alles schemerde* hem wit voor de oog en Gelukkig duurde de rit niet lang, en stond hij welhaast voor de deur van het Peter Paul’s Hotel. ..Ik meen diat hier een Engel'sch heer logeert", zeide hij in gebrokgn Fransch Anglais reste ica. nommé Slanden.’ ..Mijnheer Standen was van morgen nog hier. Sir’ antwoordde de portier in zeer goed Engelsch. „Van ochtend is hij juist vertrokken.’’ „Vertrokken. Hoe laat?’’ (Wordt vervolgd). 166 - „Laat ik eerst mijn brieven verze gelen, dan ben ik geheel tot uw dienst. ,,Gij hebt zeker aan uw moeder ge schreven Neen, ik heb haar gisteren mijn adres opgegeven, in-geval ze mij mocht willen schrijven. Maar ik verwacht vol strekt geen brief van haar, ik ben uit Defci House verbannen.” „Om mijnentwil. Welnu, Perriart Place staat ter uwer beschikking totdat St. John een en twintig jaar is. be hebt dus nog twintig lange 'jaren voor u. Tegen dien tijd hebben we mis schien al genoeg van zulk een groot hoerenhuis, en zullen we Wij rijn ons te kunnen terugtrekken in ’t aangena me oude huis dat mij in mijn huwe lijksvoorwaarden is geschonken. Maar jan wie anders dan aan uw moeder •ebt ge dien langen brief geschreven?’ -.Aan mijn patroon bij de bank ik heb hem geschreven dat ik nooit naar •Volgons de Temps" hebben de bespre kingen te Genève in Parijs groote politiek» opwinding veroorzaakt, en het feit, dai Briand zich YrÜdag genoodzaakt zag Poin caré telegrafisch naar het standpunt der regeering ten opzichte van de verschil ende voorstellen, die te Genève voor een oplos sing aan de hand werden gedaan te vragen jyas oorzaak dat direct een ministerraad werd gehouden. Toen men in deze zitting niet tot overeenstemming kwam, werd een tweede zitting gehouden en dit leidde tot de vrees, dat er een conflict tusschen de re geering en Briand zou bestaan. Vrijdagmiddag heeft toen Poincaré tele fonisch aan Briand bericht gegeven en werd vrijheid van handelen aanzienlijk beperkt. Het tweede beroep, dat Briand op Poin caré heeft gedaan leidde tot eén nieuwe langdurige zitting van den ministerraad, onder voorzitterschap van den president der Republiek. Ten slotte werden instructies aan Briand gezonden, die het compromis van thans vergemakkelijkt hebben. Het is waarschijnlijk niet te veel gezegd, dat als de regéering haar instructies niet herzien had, er een ministercrisis geweest zou zjjn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal BJ6, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Za^agsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen nan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel ea de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van A— 6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. Moiikhampidn kan terugkeeren. en da< hij mij elders een plaatsing moet zien te bezorgen." „Verscheur dan je brief of voeg er bij dat ge er van hebt afgezien voortaan aan de bank werkzaam te zijn.” „Neen, Sylvia. Als we op Perrtam' Place gaan wonen, zal ik dezen brief eenvoudig vferanderen en den direc teur melden dat ik, als hij er genoe gen mee neemt, over een maand mijn werkizaïtunheden zal hervatten.” ,.Wat. denkt ge dan op een kantoor te blijven’’Bfcn een onbeduidend inke- menn,je van een paar honderd pond s jaars te verdienen, terwijl ik ruim sdhoots voldoende heb voor ons bei den zei Sylvia verontwaardigd. „Ik wil zooveel mogelijk de lfde blijven die ik was toen ik Je voor t eerst mijn liefde aanbood. Syl via», en nieü minder onafhankelijk. Denkt ge dat ik mij een uur lang ge lukkig zou. kunnen gevoelen, als ik wist dat ik leefde van de rijkdommen die uw eerste echtgenoot je heeft na gelaten Neen, liefste, laat ik mijn eigen brood- verdienen ik heb wei nig behoeften, ik leef zeer eenvoudig. Laat ik mijn vijfhonderd pond 's jaars verdienen, die meer dan voldoende voor mijn onderhond- en hoewel ik mij dan ook beweeg te midden eener weelde, die mijn eigendom niet ip, zal ENGELAND. De geheimzinnige verdwijning van Mevrouw Christie. Nog steeds is er in de geheimzinnige ver dwijning van de Engelsche romanschrijf ster, mevrouw Christie, geen licht opge gaan. Van verschillende theorieën gaat de poli" tie bjj haar onderzoek uit; de bekwaamste dectectiven van Scotland Yard zijn aan het werk gesteld, maar tot dusver is nog geen spoor van haar gevonden. Of zij zelfmoord gepleegd heeft, of zij' ontvoerd werd, ver moord misschien, in Londen of ergens an ders in Engeland of op het vasteland ver toeft, voor al die theorieën is jjpen enkele afdoende aanwijzing. Dagelijks bereiken brieven bij dozijnen Scotland Yard, waarin, veronderstellingen werden uiteengezet of waarin de afzender meedeelt dat hjj meent mevrouw Christie hier of daar te hebben gezien. Bjj die brie ven was er een in duidelijk verwrongen handschrift, welke als volgt luidde: „ga prins Leopold en prinses Astrid, die hun wittebroodsweken in Zuid-Frankrjjk heb ben doorgebracht, thans reeds op de terug reis zjjn en zeer spoedig in de Belgische hoofdstad worden verwacht. In den loop van Januari zullen zij een officieel bezoek brengen aan Frankrijk en door de Belgi sche kolonie te Parjjis feesteljjk worden ontvaixgpn. Bij deze gelegenheid zal er een Belgische voorstelling plaats hebben in de Opera. De ophooging van den spoorweg AntwerpenEsschen. Met de uitvoering van het flink vorderen de ophoogingswerk van de spoorbaan AntwerpenNederland, dat voornamelijk bestemd is om het verkeer op de vaart van Hérenthals, de Bredabaan en andere gröote wegen in de onmiddelljjke nabijheid van de Scheldestad te vergemakkelijken, kynnen, odar de N. R. Crt. te Brussel meldt, ver scheidene gemeenten uit de Antwerpsche omgeving geen genoegen nemen. Zij vree zet! dat, bij gemis aan een voldoende aantal breede doorgangen onder djen aldus opge- hoogden spoorweg, hunne uitbreiding wel dra sterk zal worden belemmerd. Ook het beheer van bruggen en wegen bljjkt zich bij deze zienswijze te hebben aangesloten. Ba ron Holvoet, gouverneur der prm Antwerpen, door de betrokkep autorit daartoe gedelegeerd, had een onderhoud met minister Anseele die toezegde, in de ruimst mogeljjke mate aan het verlangen der gemeenten te zullen voldoen. Het werk zal vermoedeljjk nog vóór den zomer reeds zóóver gevorderd zjjn dat twee sporen over het opgehoogde deel zullen kunnen worden geleid. Met verbreeding van het opgehoog de- deel, ten einde de plaaifeing van nog twéé andere sporen mogeljjk te maken, zal eeyst epn aanvang worden gemaakt nadat de eerste twee sporen in gebruik zjjn geno men. liliriLVIIE (01IU\T. De Raad van den Volkenbond heeft in zjjn slotzitting van» Zaterdag, op grondslag van het rapport van Benes, den Tsjecho- Slovakschen Minister van Buitenlandsche Zaken, een beslissing genomen inzake de militaire controle. Zonder debat werd een resolutie aangenomen, die het volgende be vat: le. De Raad van den Volkenbond besluit, in overeenstemming met art- 213 van het Verdrag van Versailles door een meerder heidsbesluit, of het i-n een concreet geval noodzakeljjk is tot een investigate over te gaan. De investigatiecommissie handelt onder het gezag en volgens de instructies van den Volkenbondsraad, die met meer derheid van stemmen besluiten neemt. •2e. Om een doelmatig onderzoek moge lijk te maken, moet de investigatiecom- missle .zich richten tot de door de Duitsche regeering aamgewezen vertegenwoordigers. Dan wordt in onderling overleg overge gaan tot de onderzoekingen en vaststellin gen, die de commissie binnen de grenzen harer bevoegdheid doelmatig acht. 3e. De onderdanen van de staten, op wier gebied een investigatie gehouden wordt, mogen nooit lid zjjn der commissie, welke met deze investigatie belast wordt. 4e. De bepalingen omtrent de investigatie zjjn op de gedemilitariseerde zone van het Rijnland evenals op de overige gedeelten van Düitschland toepasselijk. 5e. De bepalingen der artt. 1, 2 en 3 zjjn natuurlijk ook toepasselijk in de ge vallen van artt. 159 va<n het verdrag van St. Germain, 143 van Trianon en 104 van ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels l.bö, elke regel meer 0.30. Advertentiën in^het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden medecl den prjjs. Groote letters en randen worden Advertentiën kunnen worden ingezonden delaren, Advertentiebureaux en onze ageni aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde ya De Sovjet-pers is woedeijd ding van Zino^'ef, Trotsm «en der opposite, die door hun verdedi- gmgsredevoeringen op de Conferentie der communistische Internationale de beëindi ging der conferentie meer dan een week hebben vertraagd. Daardoor, hebben zjj, zoo zegt de Sovjet-<pers de beicje communisten der wereld af gehouden van nuttigen arbied. Alle andere kwesties zoudeq de conferentie niet langer dan 14 dagen hebben bezig ge houden, zelfs de moeiljjke sjtuatie in China en de Britsche steenkoolsta^ing (laarbjj In begrepen. Men had de conferentie vorige week Woensdag willen sluiten, na een korte bespreking van den toestand in de Russi sche communistische partjj; Zinowjef en Trotski echter sloegen de beslissing van het partjj-bestuur in den wind eïl maakten han dig gebruik van den Duitsch$i afgevaardig de Riese om te trachten vaij de conferentie een duidelijke, formeele ertópning te ver- Ki jjgen van'het recht der oppositie om een boroep op de conferentie téj doen. Zinowjef en Trotski veigiaarden weer opnieuw, dat in den grond dhr zaak het ge schil tusschen de groepeerinjgpn in de Rus sische communistische partjj culmineert in oe vraag, of liet mogelijk zdkzjjn het «>m- munieme in één staat te bevestigen terwijl de rest var. de we field kapitalistisch bljjft. Zinowjef noemde dat utopie en achtte het daarom noodzakeljjk de Inspanning te verdubbelen, om de wereldrevolutie tot stand te brengen. Trotski verdedigde hetze! en noemde het Stalin’s ernst» deze het mogeljjk acht, een; ciulistvschen staat in Ruslal terwijl deze staat omringd- j “p'taTFstïsche lafidem In een betoog, dat 'bjjna een uur duurde, zette Trotski uiteen, dat Rusland nog steeds deel uitmaakt van het economische wereld systeem, en hjj ontkende, dat het mogeiijk is om Rusland buiten de wereldhuishouding te houden. Zelfs gedurende ons dictator schap, aldus Trotski, heeft het economisch wereldsysteem invloed ‘-behouden op alle declen van onze eigen staatshuishouding en het is onmogeljjk in eenigen staat over so cialisme te spreken, en tegelijk toe te ge ven, dat die staat afhankelijk is van het be slaande economisch wereldsysteem. -De „Pravda” heeft vlam gevat op deze woorden en noemt Trotski en Zinowjef de leiders van de partjj der onbegrepenen, die een nieuwen oorlog aan de communistische partij verklaard hebben onder de leuze: Opposanten der wereld, vereenigt u. Rykof evenwel heeft gisteren de confe rentie toegesproken enclaarbjj olie op (de golven gestort. Men hoopt, dat de conferen tie morgen in betere stemming zal sluiten. BUITENLANDSCH NIEUWS. BELGIë. Prins Leopold en prinses Astrid. Naar de N. R. Crt. verneemt zouden 3216 !00

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1