welen ging NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN «0. 16333 Jaargang '"1 FERDAM. Woensdag 15 December 1886 DOOR GOUD VERBLIND. Dit blad verschijnt dagelijks behadve op Zon- en Feestdagen buitengemeen ie taal het Secretariaat der W. E. BIRKETT. er f 2500. f 3400.- JFFIE IflGi f 1950.— f 2200.— f ISO.— thode om een misverstand uit den weg te ruimen al heel vreemd. t stil en orddijK l eeaugszins af ge- JOHOORDIA. treken Gouda 3232-120 f 2950.— f 3650.— f 3450.— ismeter. De eens when AND. ten van een PROEF- S op DONDERDAG- f 2450.-. f 2450.- f 2800 snelheidsmeter 0EM5TE FAMILIE -WWtK 0M5OUDL WKVO» MART E* ZEMJWBI FEUILLETON. veel bewogen Leven. Roman uit het Engelscn van - Mina E. BR A DON. e koffie HAG 1 ten opzichte 1 verschil con- alle extractie- van de koffie n ontwikkelen koffiebonnen, renieuse wjjze nttrokken. Er Ideelen aan de offeïne wordt BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, doUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, ;w/ -J -- UIlIkSCHE COURANT. BERGAMBACHT, 1 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDeWaTER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, era. even- Pool- een aanleiding van diens uit vindt gelegenheid op te merken, zjjn minst genomen, ietwat on gewoon is en niet van bizonder veel politie- Sadi, een Perzisch dichter, zeide dik wijls: „Ik heb nooit over mijn lot geklaagd dan eens toen ik barrevoets was en geen geld had om schoenen te koopen; maar toe kwam ik een man tegen die geen voe ten had en ik was weer tevreden met mijn lot.” «HONDanu JM6 termm FEïNE RIJE PFIE- gevaarlijke sport, meent dr. Bier, welke de f'inkheid verhoogt en het karakter staalt. In gelijken zin uitte zich prof. Zeiler, ter wijl ook prof. Strauch sprak van een onge vaarlijke sport. Het O. M. eischte twee jdar vestingstraf. Het „Schöffengericht”, waarin ook een vrouwelijke schepen zitting had, veroordeel de den student tot vijf maanden vesting straf wegens duelleeren. ENGELAND. De verdeeldheid onder de liberalen. - Een rede van lord Grey of Fallodon. Lord Grey of Fallodon hield aan den maaltijd, gisterenavond aan Vivian Philipps den afgetreden voorzitter der liberale pkr- tijorganisatie, aangeboden, een rede, waar in hij openlijk de politiek van Lloyd George afkeurde, en bekend maakte dat hij en de liberalen, die het met hem eens waren, voortaan hun eigép weg zouden gaan. Aan den maaltijd namen driehonderd bekende li beralen deel, onder wie de leden van het „Schaduwkabinet”, die den brief hadden onderteekend, dien Lord Oxford and Asquith na de algemeene staking aan Lloyd George schreef. Grey’s rede, waarin de oor zaken en gevolgen van de meeningsverscbil- len in de liberale partij royaal werden bn- derzocht, werd geestdriftig begroet. Hij verklaarde, dat de liberalen niet bereid wa ren het feit te verbloemen, dat door Lloyd George's gedrag met betrekking tot de be schikking over het partijfonds, dat hij be heerde, door de wijze, waarop hij zijn cam pagne tot agrarische hervorming had inge zet, door zijn houding tijdens de algemepne staking, door zijn jongste rede over China en door zijn meening dat het liberale ideaal Louter diende te zijn, in een toekomstig par lement het evenwicht te bewaren en door aan te dringen op een overeenkomst met de Arbeiderspartij, het vertrouwen had vernie tigd. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal BJ5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met &M^*gablad f 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan on# Bureau: MARKT SI, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel ee de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. De vermiste schrijfster. Zondag hebben tusschen de 10.000 en 15.000 menschen deelgenomen aan een groo- ten zoektocht naar de vermiste schrijfster mevrouw Christie. De overheid was fel* baasd, zoovelen als er gevolg hadden ge geven aan de oproeping van de politie Van vrijwilligers. Reeds om half negen 's Och tends waren er tweehonderd auto’s en hon derden menschen te Newlands Corner bij- e:-n en in den loop van den dag voegden zich hierbij 3000 andere auto's met vrijwil lige helpers en helpsters. Onder de eersten die zich aanmeldden, was een vrouw in een auto met drie mooie bloedhonden. De bloed honden waren echter van geen nut, omdat reeds zoovele voeten gegaan waren over de plek, waar mevrouw Christie’s auto achter- ge'aten was. Dinsdag is Mevr. Christie gevonden, en door haar echtgenoot in een hotel te Ha- rogate aangetroffen, vanwaar de mfde- deeling over haar mogelijke aanwezigheid aan de politie was gedaan. Mevrouw Chris- rijk, Haagweg 84 Telef. 600 hij naa genu voneora en 'zien zeiVen nutteloos vermoeid. Hij bedankte den Dunsciieiii poiitiebqtunibte en keqrdj nog diefliaelLdeai avond terug naar hu ge land. Hij begaf zich echter niet naar Monk- hampton. Hoewel hij tot nu toe uie.s dan teleurstelling iradi ondervonden, was hij echter met vau,-plan zijn on derzoek te laten waren. Hij had hch voorgenomen Lady Perham op te sp ren Er viel natuurlijk niet aan te Lwij leien dat ze vroeg of laat naar de Plaats zou terugkeeren. Ze had er te veel belang bij om haar eigendommen geheel onbeheerd acliter te laten. Ze zou tegen wil en dank naar Persian*, terugkeeren maar Shanlirack Bain ge loofde stellig dat als zij daarheen te rugkwam, t zou zijn als de vrouw van Mr. Standen en dat was juist hetgeen hij moest beletten. Naf een reis van drie dagen te land en ter zee bereikte hij Londen, alwaai hij rijn intrek nam in een hotel in een dier buitenwijken van de stad een zeer gezellig en aangenaam logmenu waarvan hij in de laatste twintig jaar gebruik had gemaakt, wanneer hij in Londen moest logeerefif Hij was daar bekend en aangezien en betaalde nie te duur. Hij had het volle gebruik van een kleine, afzonderlijke zitkamer de spreekkamer der logeroenthouditer. waarin rij zelve bijkans nooit kwam haar geschiedenis op zijn duimpje. Was hem wei de moeite waard een banknoot van tien pond te geven voor de inlichtingen die hij wenschte, en een legaat van tien pond zou juffrouw Tringfold overtuigen, dat de steller der advertentie haar niet had bedrogen. Eer hij haar het geld ter hand stel de. zou 't ypor een slim jong mensen geen de minste moeilijkheden opleve ren, al de bijzonderheden nopens haar meesteres en den heer Standen van haar te weten te komen, waarheen ze waren geweest, waar zij zich nu be vonden. wat zij hadden gedaan en wat .rij van plan waren te doen. Hij had een geschikt werktuig gevon den voor de uitvoering de®er hoogst belangrijke taak in den persoon van, den zoon der logementhoudster. een klerk bij een advokaat. die, zooals hij zich zelf meer krachtig dan sierlijk uitdrukite. tot alles in staat was ,.vaij diefstal tot manslag.” Geheime dienst. Nadat Shadrack Bain zijn adverten tie bad geschreven, wachtte hij. even ah de spin, op de onergdlenkende vlieg die hij meende dat vroeger» of later zelfs wanneer de vlieg rich in vreemde landen mocht bevinden in rijn net moest verwarren. Geen spin op vliegenvangst belust, kon ongedul dit» er of verlangender naar Jpar prooi uitrien. dan mijnheer Bain. (Wordt vervolgd). zonuer uaarvoor iets te moeten’ ve- uien. In huis was en buitendien lag zonderd'. Hier gevoelde mijnheer Ham zich evenals de spin in haar wed daar kon hij vei dg zijn onzichtbare draden spannen. Het eerste wat nij deed was de volgende advertentie ter opname naar de .„limes" te zenden .Mary Tringfold, weduwe, nu of laat steiijk te Hilldrog nabij Monkhanupton woonachtig, ordt verzocht zich onder letter IJ, aan het postkantoor in Nor tolkstreet, te vervoegen, alwaar zij voor haar belangrijke mededeeiingen kan vernemen. .,Als Lhdy Perrianr zich in Engeland bevindt, is juffr, Tringfold er ze.,er ook", dacht Mr. Bain. en 't zou wel wondier zijn als ze niet in den strik viel, dien ik voor haar heb gespan nen, en dien brief niet beantwoordde Als ze er op antwoordt, is t overige gemakkelijk genoeg.’’ Mijnheer Bain hield zijn plan zorg vuldig geheim t zou natuurlijk oo< verkeerd zijn geweest als hij er iels van had laten uitlekken1. Als Mary Tringfold op die advertentie antwoord de. en den inzender daarvan wenschte te spreken moest een onbekende rich vertoon«i een vreemde advokaat’ die haar mededeelde dht een vroegere meesteres haar een kleine- erfenis had vermaakt. Voor haar huwelijk had ze ook gediend en Shadrack Bain kende FRANKBUD. Treinbotsing. Twee dooden. Gistermorgen zijn tusscheri Fresnoy en St Quentin twee goederentreinen op elkaar gereden. Twee personen werden gedood en vijf gewond, allen Franschen. NOORWEGEN. Noorsch stoomschip met man en muis vergaan. Een Lloj'd’s bericht uit Reykjavik meldt, dat het Noorsche stoomschip „Balholm" bij Kaap Akranes (Westkust van Ijsland) schipbreuk heeft geleden. De bemanning en de passagiers zijn verdronken. ITALIL De vrijgezellenbelasting. De ministeries van financiën en binnen- landsche zaken werken thans het wetsont werp uit, inzake de vrijgezellenbelasting. Naar schatting zullen drie millioen Ita- liaansche vrijgezellen onder de wet vallen. De belasting zal progressief zijn en van 20 tot 50 lire per jaar bedragen. Mannen, die den 25-jarigen leeftijd bereikt hebben en nog. niet getrouwd zijn, zullen onder de wee vallen, totdat zij 65 jaar zijn of... zich een echtgenoote kiezen. Van 45 jaar af zal de belasting vermin derd worden. Zij, die uit den aard van hun beroep vrijgezel moeten blijvenpriester*), onder-officieren van het leKer en politie beambten vallen niet onder de wet, even min alfr die vrijgezellen, die ouders of broers of zusters te verzorgen hebben. tic heeft zich al dien tijd alg een normaal gast gedragen, en is reeds denzelfden dag van haar verdwijning te Harrogate aange komen. Slechts toen haar gisteren op den man af gevraagd werd, of zij de vermiste romanschrijfster was, begon zij vreemd te doen en wilde weer vertrekken. Toen haar werd meegedeeld, dat haar man gewaar- schuw was, en haar zou komen halen, vond zü dit goed. Kolonel Christie kwam in het hotel aan, toen zijn vrouw juist de trap afkwam om in de cohversatiezaal de contanten in te zien. De herkenning volgde onmiddellijk en het echtpaar is samen in het hotel blijven dineeren. Omtrent de reden van mevrouw Christie’s verdwijning is, ftoolas vanzelf spreekt, nog niets bekend gArorden, maar men ver moedt, dat zjj tengevolge van overspan ning haar geheugen heeft verloren. Intusschen wordt de aandacht der politie gevraagd voor nog een andere verdwijning, met name die van de twintigjarige miss Una Crowe, de dochter van wijlen Sir Eyre Crowe, den vroegeren permanenten onder secretaris van Buitenlandsche Zaken. Het meisje verliet het ouderlijke huis te Londen op Zaterdagmorgen j.I., om bij vrienden te gaan lunchen. Haar zenuwen waren ge stoord sedert dén dood van haar vader het vorig jaar. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda’en omstreken (beboerende tot dan bezorgkriog) 1—5 regels 1.80, elke «regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer f 0.80. Advertentiën ln--het Zaterdagnummer 20 bijslag op den Prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.06, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bfl contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. maar ook andere voorwaarden daaraan wil de vastknoopeïi. Over directe compensaties is toen echter niet verder^gesproken, omdat de houding der vijanden ttasdanig was, dat dit geen zin zou Hebben, gehad, of ten hoog ste al» teeken van zwakheid zou kunnen rijn uitgelegd. De brief van de regeering aan don nuntius was volkomen in de lijn ook van den ge dachtengang en de politiek des Keizers. Ten slotte kwam dr. Michaelis op tegen de bewering dat hij uit bezorgdheid vuur zjjn positie als Rjjkskai?aelier de vredes- actie van den Paus min of meer gesaboteerd zou hebben. ^BUITEN LANDSC^ NIEUWS. BELGlë. Botsing tusschen Waalsche en Vlaamsche studenten te Leuven. Volgens „Ie Peuple” hoeft gisteren te Leuven een botsing plaats gehad tusschen Waalsche studenten en Vlaamsche studen ten, die naar het heet eter lokaal wilden overrompelen waar de eerstq minister Jas- par een lezing hield. De buiten van de auto van den minister en enkelé vensters wer den stukgeslagen. De Vlamingen werden «aarbij verwijderd, doch «^vechtpartij be gon later in de stad opniteW. Uit de omge ving van Jaspar wordt gemeld, dat de per soon van den eersten minster met de zaak i)iets uitstaande heeft en dat het hier weer cm een episode uit den strijd tusschen Vla mingen en Walen aan de Leuvensche uni- versiteit gaat. DUITSCHL4ND. Is „Schlagermensur” ongevaarlijk? Vijf maaiden vestingstraf. Op 17 Juli werd te Steineberg een sta- dentenduel gehouden, hetwelk eindigde met den dood van een der vechtenden. Met een steek in de borst werd hij naar het zie kenhuis gebracht, waarhij ten gevolge van longontsteking en infectie stierf. Dezer dagen is de zaak voor het .£chöf- fengericht” te Berlijn-Schöneberg behan deld, ónder buitengewoon groote be'ang- stelling uit de studentenkringen. Student Kruschke had zich te verantwoorden tegen de beschuldiging zijn vijand in een duel te hebben gedood. Vijf medische deskundigen werden gehoord. Beklaagde betoogde, dat de „Schlager mensur” een z.g. „Freundschaftsmensur” was geweest, of, zooals de president op merkte, een „sportmensur”. Een der medische deskundigen, dr. Bier, verklaarde, dat de meeste soorten sport le vensgevaarlijk zijn; hij noeflide zwemmen het gevaarlijkst. Ook het boksen achtte hij niet zonder gevaar. Als men een „Mensur” rekent tot het duel, dan achtte hij het de vraag of ook het boksen daar niet onder valt. Bij onderzoek zou blijken, dat het ge recht weinig „Mensuri’-gevallen ter behan deling krijgt. Bij „Schlfigermensuren” be treft het altijd ongelukjes. Het is een on- irtantia in da IO Deo. I9S6 e ii ook than. In Berlijn houdt men zich momenteel be zig met een onderzoek naar de Pauseljjke vredesactie van 1917 en de. rol die den ex- kanselier Dr. Michaelis, daarbij heeft ge speeld. Gisteren heeft de 4e subcommissie uit de commissie van onderzoek naar cie oorzaken van Duïtschland’s ineenstorting een open bare vergadering gehouden, om na te gaan of in den zomer van 1917 een redelijke vre de te bereiken ware geweest in verband met de vredesactie van den toenmalige» P»us, en het heeft daarbij als voornaamste ge tuigen gehoord ex-kanselier dr. Michaelis en de zeven leden der commissie van zeven uitgenoodigd, die in Juli 1917 de zooge naamde „Siebener-Ausschuss” uit den Rijksdag hadden gevormd. De belangstelling was groot. Volgens de N. R. Ct. werden aan dr. Mi chaelis de volgende vragen gesteld: I. Waarom is de Rijksdag of de com missie van zeven of ten minste één der partijleiders niet op de hoogte gesteld van de bedenkingen van den Heiligen Stoel tegen den vorm waarin de Duitsche regee ring haar antwoord op de Vredesnota van den Paus had ingekleed? II. Waarom heeft rte regeering het voor genomen antwoord aan den nuntius Paflelli, dat 24 December 1917 verzonden is, tiiet eerst aan den Rijksdag, of aan de com missie van zeven ter beoordeeling voor gelegd Dr. Michaelis zeide dat hij noch de toen malige Minister van Buitenlandsche Zaken, dr. Kühlmann, van plan zjjn geweest een afwijzend antwoord te geven, maar dat hij te zijner tijd een uitdrukkelijke en bindende verklaring over België’s ontruiming wilde afleggen. Ook in de commissie van zeven is toen tertijd met 5 tegen 2 stemmen besloten het vraagstuk der mogelijkheid van het buiten van vrede slechts in behandeling te nemeh, als ook de vijanden zich bij de zoogenaam de vredesresolutie van den Rijksdag van Juli 1917: „geen afstand van grondgebied, geen betaling van schadeloosste’lingen" zouden willen neerleggen. Hiervan bleek echter in het openbaar niets. Wel waren daarentegen op dat oogen- blik streng vertrouwelijke onderhandelin- gen gaande ter vaststelling van het de Re geering ter oore gekomen feit dat Enge land, althans tot den vrede geneigd zou pijn. Bij informatie bleek hiervan evenwel niets. Tegenover de bewering, dat de Keizer van geen vrede wilde weten, stelde Dr. Mi chaelis vast, dat de Keizer in den Kroon raad te Potsdam in Juli ook in beginsel ita de ontruiming van België toegestemd heeft, Mijnbeer Bam tod aeds-'de pojue m' den arm ^anomien, om te hooien oi er ook Kans bestond dat hij in rijn po gingen zou slagen. Maar het hootd uer politie tot wien hij zioh wmJ.de, haai de zijn schouders op en sprak hem niet veel moed in. ,,ln de eerste plaats", zeide hij mei de deftigheid aan rijn beroep verfrou- den, „is dit een zaak waarin we ons ónmogelijk kunnen mengen. Maar ah kan ik u wel zeggeh dat, al kon ik u ook helpen, zulk een onderzoek toch to’. niets zou leiden. Toen gij Antwer pen verliet, waart ge ’t spoor reeds bijster. Gij wist niet met zekerheid dat de personen die gij zoekt, zich naar Keulen verliet, ge waart geheel en ai van deai weg af, en de tijd, dien ge sedert hebt laten voorbijgaan, is zui ver verloren tijd!. Uw kennissen kun nen zich in Frankrijk, in Zwitserland, in Italië ophouden, oi zelfs naar En geland rijn teruggekeerd. ,.NW Engeland teruggekeerd. 15«e woorden troffen Mr. Bain s oor, alg ie onbestemde uitspraak van 'n Grieksch orakel. kunnen even goed naar Engeland rijn teruggekeerd.’ Hij kreeg op eens een ingeving. Hij was een dwaas dat hij hier in die el lendige, vreemde Duitsche steden tond( doolde, ’t Was immers beter dat hij vocht met wapens die hij gewoon was te hanteeren. Die achtervolging tvan plaats tot plaats had tot niets gefeid. 168) - Maar het gevoel dat hij rijn doet ge mist had, kwelde hem nog sterker dan dU allies. Nog noodt had Shadrack Bain in welke omstandigheden ook. het on despit moeten delven. ,,Ik heb ’t geheim1 in handen c»t haar tot mijn slavin moet maken, als ik haar maar vinden kan eer ze met Edmund Standen is getrouwd’’, zeide hij bij zich zelven, „maar als ik te laat kom als ze getrouwd is eer ik ze achterhaal wat dan? Welnu” peinsde Shadrack Bain na een gerui me poos te hebben nagedacht, „ik zal zoo licht niet vergeten hpe ze me heeft bedrogen De wraak is zoo zoet. Sir Aubrey was een goed vriend van me t Zou toch erg wezen als ik rijn dood ongewrcAen j Folan en het verdrag van Varaailiea, Dr. Michaelis en de vredesactie van 1917. De Poolsche minister van buitenl^nd- ache zaken, Zaleski, is lang piet tevreden met de houding der Duitsche staatslieden cn der Duitsche regeering. Dat blijkt overduidelijk uit de verklaringen, die} hij heeft afgelegd tegenover den bij zondaren verslaggever van het Journal des Débatfe te Genève. Dr. Stresemann, zoo merkte Zaleski op, heeft in den rijksdag zelf een onderscheid tusschen de waarborging der Oostgrens en die der Westgrens gemaakt en zelfs Ver klaard, dat hij de verzekering had gekre gen, dat de Fransche regeering hetzelfde onderscheid maakt. Zaleski vindt, dat dit feit Polen, hetwelk den wereldvrede wenicht en de verzoening op den grondslag van het respect voor de verdragen, éenigszins hjeeft verontrust. Hij had gehoopt, dat de toetre ding van Duitschland tot den Volkenbond beteekenen zou, dat het vrijwillig het Vol- kenbondsstatuut met alk verplichtingen aanvaardt, vooral de territoriale integriteit en de politieke onafhankelijkheid van alle statenleden. Zaleslri wist zeer goed, dat ve'e Duitschers verzekerden, dat het even oipno- geljjk is te verhinderen de Poolsch gewor den provincies terug te verlangen kis het onmog-elijk is geweest den Franschen te be letten om van 1871 te denken aan het op nieuw verwerven van Elzas en Lotharingen. Volgens Zaleski bestond er geen analogie, want het verdrag van Versailles weeg Polen geen vierkanten Meter Duitsch gebied toe; integendeel: Polen had niet al'-es gekregen, wat eenmaal aan dit land heeft toebehqord, maar het denkt er niet aan zich daarover te beklagen. De houding der Duitsche staatslieden by *t herstel van normale be trekkingen tusschen Duitschland en Polen noemde hy „schadelijk" en hy was van oor deel, dat de moeilijkheden, die de Duitsch- Poolsche besprekingen over een handelsver- drag hebben ontmoet, grootendeels moeten worden geweten aan de levendige propa ganda, die wederzydsch wantrouwen tus schen de beide naties schept en ertoe loidt, dat bepaalde vraagstukken, zooals dat van de vestiging van Duitsche onderdanen in Polen, moedljjk zjjn op te lossen. - Frankfurter Zeitung, die de verklaringen van den staatsman vermeldt, maakt korte notitie naar aanleiding spraken en cat het, op zyn minst genomen, ke tact bHj'k geeft, wanneer de ^delegeer de van een in den Volkenbond vertegen woordigde regeering een andere regeering, die eveneens lid van den Bond is en te Ge nève is vertegenwoordigd door een repre sentatief lid, achter den rug om door mid del van de pers verwijten maakt op een wjjze als graaf Zaleski thans heeft ge daan. Het blad acht de hier gevolgde me-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1