nner Blad. k nieuws- en advertemieblao voor gouda en omstreken BERGAMBACHT, BERKE1GW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REKtWTJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEÉN, ZEVENHUIZEN, en*. k I -n-- 8o« Jaargang ZEN: FEUILLETON. DOOR «OUD VERBLIND. ANEN'S Fabrieken OTSTE jswaarde. <leedinq 4 ITEBLAD, rr----Bianu o Eew merkwaardige strijd. Ditjblad verschijnt dagelijks b^htfive öp Zon- en Feestdagen y 58.- lOFbTAl). t 62.— 2750 65.- 32.- 18.— ISDAG de gewel- HAGENAAR. ge Landstorm ►tiger. (Wordt vervolgd) HAARLEM 'oerd) 26 3251 60 f wordt [en ziet medische hulp die zij in wén van dezen dokter zijn ntvangen. De beteekenis instelling kan niet over- 4e groote erkentelijkheid i verdient houdt heel wat miet-Katholieke. ïYij maken voor cplaatg omgaan- ■meer duurzaam l'van de tegen- ku ook in te zien ite, om eens een gen, in die soep laren is er maar CO; allerlei over- Erd, bueede dune t xut twyfelach- (oenen zyn aan OUW uitgegeven, het uiterste op uit de kan vor mbare vroede va at zy heit altijd rt. zy het altyd Ee« veel bewogen leven, itcniau uit het Engelscn van Miss E. BRADON. 1ERVEER richt 176S - »n. 5-Jarig ju- boek- t kot^de angstzweet. vriendieilijke aon. vensters bescheen. t was niet dan 'n droom en be- VCISTE. lirecteur. Maciste ►aitenland worden i, Italiaansche en >D de beteekenis „tasch", zooals mag heeten. Een door elke vrouw gebruikt, door geliefd enzoo gaarne door elke vrouw den laatsten tyd wel soorten van taschjes pooit eenige verbetering te wachten. Met optreden tegen de openbare uiting van zoo'n kwaal bereikt men alleen dat alles naar de binnenkamers wordt verdreven en dus aan ai Ie controle ontsnapt. Het optreden van de overheid tot rcehtstreeksch moraliaeeren heeft nimmer eenig effect gehad. Juist, het öpenbaar-laten en 'iesnoods grenzen stellen pan het openbare heeft een goeden invloed omdat het publiek zich er dan by aanpast. Verbodsbepalingen werken in dit opzicht altijd verkeerd, maar helaas schynt men de geschiedenis der menschelijke samenleving in dit opzicht over het algemeen slecht te kennen zoodat men voortdurend in dezelfde fout vervalt. Het is nooit gelukt de grtxote steden van de plaag $ler prostitutie te be vrijden omdat men altijd met grof geschut daar tegen in gegaan is en tevreden was als er in het openbaar njets meer van bleek, Dan echter is het eerst recht heel erg om dat nu de overheid meent dat het afgeloo- pen is. Niemand kan zeggen waarheen wy gaan met de dans-woede. Het is best mogeiyk dat die plotseling verdwynt en het is best .mogeiyk dat ze langzamerhand luwt, maar vulstaat dat dit proces door ingrypen van de overheid niet bespoedigd doch wel ver traagd kan worden. Afwachten is daarom het verstandigst. Er wordt ontegenzeggelijk veel gedanst en misschien zelis veel te veel, maar men •dient ook eens er op te lette» dat het e€n betrekkelyk kieine categorie van burgers is die er zich aan te buiten gaat. Moet nu de groote categorie die de beteekenis ervan eigenlyk niet beoordeelen kan maar weer duoelyk haar macht laten gelden Het leven in een groote stad brengt nu eenmaal WnuteR? ge»*|WIf wrflrhr Mt tfcrp of een kleine stad niet kan bestaan o ndat er geen kans op slagen voor bestaat, kan in een groote stad weer üoreeren; vandaar dan ook dat men geen dorps-maatstaven moet aanleggen by de beoomdeeling. Mea is er hier altijd op uit geweest om de bevolking te doen toenemen en het is te begrijpen dat dit eigenaardige gevolgen met zich brengt en het dus met aangaat te trachten me. man en macht die tegen te gaan. Het rin- gelooren van volwassen menschen die er hun eigen levensopvatting op na houden, is een euvel dat niet krachtig genoeg kan wor den tegengegaan. Het ware wel te wensohen dat in onze wetten eens meer rekening werd gehouden .niet de zeer .uitenloopende levensopvattin gen en de tirannie die op het ©ogenblik mei. verouderde wetten de bevoegdheid van den burgemeester bijvoorbeeld nog gehandhaafd, dient te verdwijnen. Me het nu weer dat 21 menschen in den raad hebben beslist hoe 20 andere zich hebben te voegen naar hun meening dat zy n.l. rich er bij hebben neer te leggen dat op Zon- en feestdagen niet in *t openbaar gedanst mag worden. Neg- dient te worden afgewacht of deze beslissing Van den raad een bevel in- itxben alle meege- duur te maken, b nog erkent men Jb aan de misère ■gkan geen kwaad Mdén dat het zóó «eter beleid moet herstellen. Na- Sten die zijn er i biecht en pes- t zeer moeilijk in het goede zuinigen heeft wnrnaal geen r.kan dat wel, En die vrede zou den weg., eeoe buiten fabriek en (Ie Sociale politjjek, waarvan heR' ig te verwachten W ivoordlge sociale 'actie. i BRIEVEN Ü1TDK liccoxtSlj .De gemeenteraad begint-1 dat ide finaipaiMn d»r geniMj soidatenwuiTU'kking, te bW gereden zyn. in.de Jyiitfimj van den hoogan boom-gea» dreven werken zyn uirtgsSb verkeerswegen, waarvan tul tkg is, «V» aangeteai' StA houdt voor het degielyksch bestuur. ïs dit zoo dan is dus al weer een stukje vrijheid aan banden gelegd, een stukje waarvan nie mand hinder of overlast had, hoogstens in zyn verbeelding eenige ergernis. Wy willen dézen brief met iets beters eindigen dan met het gepraat van den Raad en wy willen even herinneren aan een ge denkwaardig feit dat voor den Haag van meer beteekenisik geweest, n.1. het 25-jarig i jubillé dat de ailom bekende ktprferart;;. dr. Plantenga heeft mogen herdenken. Het. was een kwarteeuw geleden dait hij het eerste consulatiebureau voor kinderziekten opende. Later is dit geworden tot een kliniek, waar- in honderden kinderen in den loop der t’jden zijn verzorgd en verpHeegd. Het» lijdt geen twyfel; of zeer vele 'menschen danken hun leven of althans een groot deel van hun ge zondheid aan de medische hulp die zy in hun eerste levensjaren van dezen dokter zijn kliniek mochten /{ntvangen. De beteekenis van een dergeli achat wonden die de leider/er meer beteekenis voor den Haag, in dan 25 jaar begrooting.sdebat in den ^mgschen Raad. De voorlichting die op het gebied van kinderhygiëne is gegeven, heeft al diep doorgewerkt en heeft haar goede resultaten gehad vooral in de kringen van de arbei- dersgezaïmen waarin van die hygiëne wei nig of geen benul bestond. Het is bijvoor beeld. bekend dat in het oude dorp van Scheveningen heel wat beter toestanden op hygiënisch gebied zyn ontstaan en dat met name de kindersterfte in het eerste levens jaar aanzienlijk is verminderd. Dat dit zóó ver i» gekomen is ontegenzeggelijk te dan ken aan dr. Plantenga, een man die in ieder 4WMÜ het aiuUaüef beeft genogien tot het I opréchten van consuvtatiebureaux, een sy steem dat in breedien kring is gevolgd1 »n goede resultaten heeft afgeworper Het past dus wed1 hem bij zyn 25- buillé te herdenken en zyn naam te staven. 171) - Niet eens, maar, verscheidene malen, was haar de ophanden zijnde gebeur tenis van den volgenden dag in ver schillende gedaanten voor den gees; gekomen. Stomtijds w|is het tooneel zeer natuurli.k, de omstandigheden zeei waarschijnlijk maar op andere oogen blikken was allee wild dooreen ver ward en in de diepste duisternis ge huld. Ze had met haar minnaar over onstuimige golven gedreven ze had. dten met hun. beiden op' ’t verlaten de>< van een verongeluk schip geslaan, ter wijl een priester in feestgewaad, zoo al? zij 't in de St. Gudüle te Brussel had geeien. de huwelijksinzegening had voltrokken; en zie. juist toen hij hun ne handen in elkander had gelegd, kwam er een. reusadhtige golf met in het geheele register van ons lijden, staat geen pijnlijker gevoel opgeteekend, dan de overtuiging dat het hart van hen die wij het teerst liefhebben,'zich van on^ heeft afgewend. up* uoor ie brengen, en. oy.via nad ane reuen om te geiooven dat hij ziju overige levensdagen in die aangename oaiiingscnap zou slijten. Ze had zien sieeds zeer ild jegens hem betoond, ei’ in hun brieven waren zij steeds in de beste verstandhouding met et.kan- uei maar bylvia verlangde niet den vader weer te zien, in wiens gezel- scliaip zij zoo vele jaren van haar le ven i»ad doorgebracht. Zij openue t eerst Edmund s pakje. Het bevatte een rood Ituweeieu doosje met naar naamletters haar nieuwe naamletters S. S. in goud, en in het doosje op een wi satijnen kussen rustte een diamanten kruis, waarvan de steenen van grooten oinvang en van het zuiverste water waren. Op een strookje papier, dat in de doos lag. had Editmand de volgenue rebels geschreven ..Doe mij 't genoegen, liefste, ert draag dit morgen n plaats van de jU- weelen, die ge mij gisteren liet zien. Ik zou zoo gaarne hebben dat ge op dien plechtiger dag. die ons voor al tijd zal vereenigen. aan een geschenk van mij boven dat van Sir Aubrey de voorkeur gaf.” Mijn lieve goede Edmund”, mom pelde Sylvia, en tranen benevelden haar oogen terwijl zij den brief en het kruis kuste. MOP EP RA AT JE. Taschjes en Tasschen. Een onderwerp waarvan de bestudeerjng iemand met recht „l'embarras diu cholx” bezorgt! Een „taschje”, of eene het tegenwoordig wel voorwerp, elke vrouw als geschenk haast gewenscht. Hebt ge in eens de verschillende en tasschen bestudeerd? Dan duizelde het u, voor ge met ®®n étalage der fijne leder warenzaak klaar waart! En wat blijft er c.an nog niet te zien over als ge binnenkomt en u de complete collectie laat voorleggen. O, niet om te koopen, dan houdt men de keuze beperkt, dan proef en tast men naar Tusschen het Bestuur van den R. K. Bond vap Wefrkliedenvereenigingen en de Ka tholieke werkgevers, speciaal ten Zuiden van dën.Moerdyk, is een eigenaardige strijd i ontbrkijtL 1 Eenigwi 'Ittfd geleden werd in de R. K. „Vblkskrant” geschreven dver de toest»n- aen by ml R. K. werkgevers in het Zuiden, welke dejschrijver op grond van betrpuwba- re infofmatiën slechter oordeelde dan bij andere vqerlcgevers. In dit artjUcel zag de R- K. Werk^eversvereeniging eene beleediging en zy soipmeerde in, den Raad van Overleg de vertegenwoordigers van het Werklieden verbond] tot het geven van feiten, van bewy- zen. J-let verbohdsbestupr wendde zich om nadere inlichtingen tot de bestdren van de aangesloten- bonden en het resultaat daar van treft mêri aan in een rapport, dat thans is gepubliceerd. Dit rapport luidt voor de R. K. werkgevers van het Zuidem niet gun stig. In menig, opzicht heeten de arbeiders- toestanden- in hunne ondernemingen ver achter te staaft, by- die in de ondernemingen van liberate werkgevers in het Noorden. Het zal den lezers zeker niet verwonde ren, dat dit rapport koren op den molen b.ykt te zyn van de bestuurders der socia listische vakvereenigingen. Deze dagen hield de heer S. de-la Bella, bestuurder van Verb.,w VUver^isMen, vo^d. w naar aanleiding van het rapport eene radio- rede over „het R- K. solidarisme in theorie en praktijk”. Hij betoogde daarin, dat de betere toestanden in het Noorden het gevolg waren van de actie der socialistische vak bonden. Als de Roomsch-Katholieke arbei ders zich daarbij maar aansloten, zouden ook in het Zuiden de in het rapport aan de kaak gestelde toestanden wel sipoedig ver anderen. Wy zoiudfen den bestuurders van het N. V. V. wallen aan raden, een toontje lager te zingen. mag waar zyn, dat ten Noor den van den Moerdyk de toestand der ar beiders in sommige beroepen beter is dan in het duiden, twee zaken moeten daarby niet worden vergeten. In de eerste plaats, daf sommige deelen van Nederland boven den Moerdyk in de laatste jaren buitenge woon hebben geprofiteerd van den Indi- schen goudstroom. Tall van arbeiders danken hun hooge loonen aan de naar de meening van hunne leiders door uitbuiting van den bruinen broeder naar Nederland gevloeide schatten. En in de tweede plaats heeft men in het fgeverd eAunu^het ndenöj *rbnuükt. Jid atttan de edebM| «leren. Wkaar te verwyiWna <wed Rebben vooraten en.tt beter hebben geweteau^^ Wie kejumn dat: ae 'hgn fdaan om de hiiishoudinffi ‘maar ieder op zün wyz/»J| niet dat ifraegr schuldig; 1 kvaarin we geraakt zyn. Hq dat men eindelijk moet ’met gaat en,’ftkt mefa. eenï volgen om het evenwlicbt'J jtunirlijk zijn er hu.'^tim» altydi, al gaat hét nog z'So siMiisten, due vrefesten, zal zyn otn den wagen WIÉ spoor te brengen. v* Imen in overheidsdienst 'ttu ikaas gegeten. Eén partieul I .j-.-u. 2/-- - -.„M w«ni np mu*n xkmi middellijk noodzakelijke, maar waar zoo- jvtlen hun advies hebben te geven is er al tijd iets wat men nu liever niet bsknibbald ziet en het gevolg is dan ook dat er eigen- 'lijk niets 'noemenswaards bezuinigd wordt. En toch zal dit moeten gebeuren. Het is wel droevig dat onder de gegeven omstandigheden nog druk gepraat wordt over een nieuw stadhuis, over een nieuw museum. Het doet zoo denken aan iemand .die er over denkt een auto te koopen ter- 4 w ijl hij zyn zak vol onbetaalbare rekenin gen heeft. Dat kan natuurlijk niet. Geluk kig zit het stadhuisvraagstuk zoo muurvast in den knoop dat daarvoor niet gemakkelijk een opdossing is te vinden. Allerlei piannen zyn er en ze hebben alle een klein aantal verdedigers die niet van wijken weten met dit gevolg dat er lekker niets gebeurt. Daar bdffen we dus mee want op die manier blij ven wij bespaard voor de uitvoering van een heel duur plan. Er is by de behandeling der begrooting ook al geklaagd over de dans-epidemie die de residentie even hard te pakken heeft als Amsterdam en Rotterdam. Tot 1111 ‘s de overheid hier ter stede zoo verstandig niet in te grypen. Van dergelijk optreden Is was er zoo h-e.ia.hg en bevallig mo g-eiijK uit ie zaen ui liaiair bril «stooi een keurig hoedje van. witspaan, mei ilcntgrijze struisveereii, nog een (lau we zweem* van lichlen rouw, een kiu- sche hulde aan <te nagedaobienis van- Sij Aubrey. „Of je er long of kort over praal, Géi' ne’ antwoordde, Ladei l’erriam ongeduldig, ,ik ga toch nie. meer sla pen. Ik heb zulke akelige droomen ge had ..Aketïige droomen, den nacht voor zulk een ge ukkige vereeniging, maia, madame ceet incroyable. ,,’t Is toch zoo Ik denk dat ik .a den laaststen tijd te veel angst heb uit- geBtaiaii." ,,A cause des dents du pauvre pe tit”, zei Céline onnoozel. In den laat sten tijd had men veel te stellen ge- l.ozl nihrxl- Qi Q.4 l/Uin /lin. n/K, aliiiH ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaa. &JS, per wadi 17 4Mnt, mat Zondarsbittd sir kwartaal 2.90, per we0 22 cent, ovótei wa^r de bezorging per looper geschiedt. ramjo per poet per kwartaal 3.15, met Zo^agsblad 8,S0. Abonnementen worden dagelijks aangenotae* uan ons Bureau; MARK1 3L GOUDA. M by o^ite agenten en loopers, den boekhand# ea de postkantoren. If Onze bureaux zyn dagelyks geopend vah 9—uur. Administratie Telef. Interc. B2; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. DÜt manier bestaat uit twee bladen. uuju Wib»en 4e.ue zij lol ^e.ine, iocai ue pendule op uen scuoorsteen negen uur sioeg, „ue post za*. zener ai zijn aahgOAomen. ue eeiuge briel, dien zij verwachtte was een groet van Edmund een re gel tj o misschien om den dag .e begroe ien. Zij had de huishoudster van Per riam Place kennis geg,even van haar tegenwoordig verblijf, en haar gelast alle brieven die voor haar mochten aankomen, naar haar op te zenden, maar aan zulke brieven dacht zij dien morgen volstrekt nien. Célime kwam tetrug met een zwaar klein pakje, in 't dikste papier gepakt en met verscheidene lakken verzegeld waarschijnlijk eey pakje van een juwelier. Dat was Edmund s groet. Zij bracht ook een brief mede een brief uit eie® vreemd land naar Perriam Place geadresseerd, met een keurige maar eenigszins bevende hand, een hand die Sylvia zeer goed kende, en door die huishoudster op nieuw naar Willorughby Crescent doorgezonden. Die brief was van mijnheer Carew Hij schreef niet dikwijls, en het doel van zijn schrijven was - gewoonlijk om geld te vragen of de goede ontvangst van het hem1 toegezondene te berich ten Hij had in 't zuiden van Frank rijk zijn gemakkelijk levente voortge zet. dat hij alleen afwisselde door van tijd tot tijd een dag of veertien in °a- had met Sir St. John, die nog altijd met evenveel moeite tanden kreeg, en nu verbeelde de kamenier dat My- ledy s nachtrus door moeder lijke zorg was verstoord. Sylvia voelde zich merkelijk opge Irischt na een koud bad. een kop ster ke thee en een langdurig toilet Zij zag er allerliefst uit in haar trouwja pon van licWgnjs saltijn, gegarneerd met zware Swansche kant ?en def tig costuum. dat haar jeugdige schoon heid nog in 't oog vaJlender maakte. ..Ga nü naar beneden en haal mij GOUBSCHEWRANT. r ---f-- rf* ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behooreiide tot den bezorgkring) i—5 ^6^ j.so, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkrlng 15 regels f 1.55, elke regel meer 0,80. Adwtentiën in-het Zaterdagnummer 20 basing op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENt 1—4 regels 2.05, elka regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone adv^rtentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduccet- den prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden ddqr tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaüx en onze agenten en moeten daags vóór de plaats’ng aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. &i iiuautcXKien aop gpzeiteu, die zica over net scnip uustoitie, en priester en bruigom rn woeste vaart mdt zien voor Aloe pre langs den algrijsolijKen uceaiaiu, en zij ailocn. ajchterbieei. in eten anderen droom waren zij ,e zamen op een zanüigen, zonnigen heu- vyi, in een tropisch gewest, onder een koperkleurig uitspanseu,’ terwijl de iijwit bezwangerd was met een dikken, heeten written damp, en van tijd tOi tijd een wolk van g oeienmi zana over hen heen kwam stuiven, opgejaagd goot een warmen wind. Ook hier kniul .aen zij naast elkander neder, en een stem die, de droomster wist zelve niet waar vandaan kwam, herhaalde <k woorden van het huwelijksformulier maar eer dit was afgeloopen keek de brud om naar haar echtgenoot en zag dal hij dood aan hare zijde neder!ag, en dat een zwerm roofvogels op hem nederschoot uit die v,erzengde lucht. 't Was helder dag toen zij uit dien laatsten' drown ontwaakte. Zij sprong overeind, terwijl haar hoofd nog voch tig was V'in t kot^de angstzweeten Keek naar de vriendieiijke zon. die haar door de •- ..Goddank, t v,~ Zij stond otp, schelde Celine gon zich te kleedOn. hoewel t nog pas zes uur was. Celine bracht haar mees teres beleefd onder ’t oog dat t nog veel te vroeg was. dat t haar plicht 'Noorden in sommige bedrijven wel höoge loonen en goede arbeidsvoorwaarden, maar |cleze zyn tevens oorzaak van een noodtoe stand-onder d® landarbeiders en kleine i van groote werkloosheid en van een lesolaten toeetend der gfemeènteftnanciën, jspeciaal ih de drie tioordfeljjke provfticiën. i Naar het ons voorkomt, geeft het bedeel de rapport meer steun aan de Uiferale dan laan de socialistische denkbeelden op sociaal gebied. Wy willen er daarby ernstig tegen «waarschuwen, |te meenen, dat de liberale {werkgevers er <^oor hun liberale inrichten gebracht zoudert wprdén, beter voor hun- |ne arbeiders te zorgen dan de Katholieke. Men sou zoodoende voet geven aan de met ■de liberale opvattingen strijdende meening, 4ais zou de minder gunstige toestand van bepaalde arbeidersgroepen vdöral moe text (worden geweten «tab &e werkgevers en op then in de eerste plrilts <tó plicht rusten, er jvoor te zorgen, dat hunne arbeiders een menschwaardtig bestaan hebbeh. 1 Het is juist het-standpunt «der Katholieken isociotygey, op den werkgever dezey; plicht te le^gep. Het ia «chter-nje>t voldoentlê op 1 ethische gronden vaat te stellen, hoe de ver houdingen moeten zyn. De vraag, wkarop .alles aankomt, ia dese? of wat ethische wen- scheljjk is, ook economisch mog lijk is. En hier heeft de zoo geminachte liberale leer voortdurend hare waarschuwingen laten ihooren. Wij hebben sedert 40 jaren met belang- stelling en waardeering voor het goede, dat izy heeit gebracht, de sociale beweging go~ b - - aan die befwegimig één kardinale fout en wel deze, dat zy van meet af al te zeer is geweest een stryd tusschen werkgevers en werknemers. Naar onze meening kan zy zoodoende nooit tot voldoend resultaat lei den. En het valt niet te ontkennen, dat zij het tegen hun bedoeling de Katholle- ke sociologen deze fout in de hand hebben gewerkt. Het hier besproken rapport levert het bewjjs, dat de gevolgen niet zyn uitge bleven. Wij willen allerminst de Roomsch-Katho- heke werkgevers van alle smetten vry pleib- ten. Maar toch moet er o.i. den nadruk op worden gelegd, dat in de laatste jaren on der de Katholieke arbeiders denkbeelden zyn gepropageerd, die voor verwezenlijking niet vatbaar zyn en daarom op verzet van de zyde der'werkgevers moeten stuiten. Naar het ons toeschynt, kan alleen de li berale economie hier uitkomst brengen. Moei?, de thans uitgebroken strijd er toe leiden, dat men in Katholieke kringen aan hetgeen zy leert, meer aandacht schenkt, dan zou zulks niet alleen den vrede bevor deren in het Katholieke deel van ons be-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1