it Blad. klagen chte spijs verte el, lusteloosheid door ’t gebruik NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NTEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en*. No. 16343 Dinsdag 28 65* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen )EL FEUILLETON. oppen. iiida. O December 1626 DOOK GOUD VERBLIND •n -■ A van 38 9! 40" WU.U ,en zei Céline, met ..nu fan (Wordt vervolgd. Al voeren aan den voet des bergs ver schillende wegen omhoog, als de top be reikt is zien allen dezelfde maan. hangende zelfs het gf eigen reis kon den hulp „carambouile-beroep" en ve vóór de plaatsing ztfn. lie1 zou I arziekte houwd, kunnen volkomen hllUNHL COURANT. BINNENLAND. liet Nederlandsche Wegencongres. De algemeene vergadering op 29 dezer. •jp de jaarvergadering van de ver eetiiging ..Het Nederiandsche Wegel congres welke den 2&en .Dec. a om 11 uur in den Dierentuin te Den Haag gehouden zal worden, zal wor «ion behandeld ..Het dwarsprofiel van wegen (in het bijzonder de breedte on indee mg van wegen ten behoeve van de verschiBende verkeerssoOTtenj een onderwerp, dat thans, nu er kant is, dat de wegenverbetering krachtig BUITENLANPSCH nieuws. DUITSCHLAND. Sneeuwjacht in Beieren. In het Beiersche woud heeft ren zoo he vige sneeuwjacht gewoed, dal het verkee- er geheel in de war ifi. Strenge vorat in Saksen. Een Wolffbericht uit Dresden melding van een temporat den onder nul. in de ftibe Ben veel bewogen leven. Homun uit het Engelse» van Miss E. BRADON. LN, ke plantaardige stoffen. JABILIé, Afd. D.E. 85, voor welke ziekte, daar Naar uit Berlijn wordt gemelc is met be trekking tot de kwestie der sterkte van de Duitsche politie overeenstemming bereikt tusschen den gezantenraad en Duitschland. Volgens deze overeenkomst mag Duitsch land 140.000 politiebeambten hebben, va- wie er 105.000 in staatsdienst mogen zijn. Inzake de opheffing der militaristische bonden is eveneens volledige overeenstem ming bereikt. De gezantenraaheeft zich accoord verklaard met de van Duitsche zij de genomen maatregelen. Over de nog hangende kwesties betref fende de vestigingen in het Oofteeegebie» on het ooi lOgsmateriaal za! beqin Janua beslist worden. 178 - Het meisje, dai uiets wist van Lc; gestoorde huwelijk, gehoorzaamde niet weinig verbaasd, maar zonder iuls ie durven vragen. Zij nam het parelgrijs satijnen kleed met de kostbare Spaan- sche kanten, de wit satijnen schoen- tjes. de ne.eldoeksche rokken met hun ne strook en van Brusselsche kant, al <ie prachtige kleeren ,vaarin Sylvia een paar dagen geleden zooveel belang had gesteld. Zij wierp die nu met een s ddering van afgrijzen van zich al. alsof ze haar nog zwaarder hadden ge drukt dan Asschepoestere vodden. Céline begon nu den gouden ketting los te maken, waaraan Edmund’s laat ste geschenk, het diamanten kruis, hing. ..Laat dat zitten. 1 zei Sylvia, de hand van het meisje tegenhoudende. ..dat zal Ik tot aan mijn dood blijven dra den.” en flinkheid herkrijgen 1 j. w oi v.eu aangevat, van bun ongewoon groei belang is te achten. l’rae advies zal worden uitgebracht door <ic heeren ir. P. Bakker Schut, directeur van den Dienst der Stads ontwikkeling en Volkshuisvesting te Den Haag ir. O. J van der Broek, noofdingenieur van den Rijkswater staat ir. W. A. de Graaf, wd. direc teur van den Dienst van Publieke .Werken te Amsterdam en jtor. C. J. A Reigersman, hoofd ingenieur-direc teur van den Provincialen Waterstaat van Noord-Hol land. Algemeen rapporter is de heer H W. O. de Bruyn, seeretaris-ingenieur van de Wegencommissie van den A.N. W B. en de K N A C., die in zijn rap port een beschouwend overzicht geeft van de andere rapporten en eindigt met de conclusies der verschillend» pra^adlviseure. De woningbouw. Eea rondschrijven van het bestuur van den Nat. Woningraad aan de leden. Het bestuur van uen hadonaien Wu lungraau neeil tot zijn leden n schrij ven guriuii., wuumuku wij liet votgen- uc ünueenen „Wij meenen goed te doen Uw bij zonetere aanuacht te vestigen op teit, uat tijdens de behandeling ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboorende tot den bezorgkring) l—o regels 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring 1—regels f 1.66, elke regel meer 0.30. Advwrtentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regela 2.06, elke regel meer 0.60. Op de voorpagina 50 booger Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen b(j contract tot zeer geroduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags aan het Bureau zfjn ingekomen, teneinde ran opname verzekerd te De „Temps’’ bespreekt de gratieverlee- ning aan de Duitsche veroordee’den in het proces te Landau door de Fransche regee ring en zegt «lat de maatregelen aan de Duitschers elk voorwendsel ontneemt om een campagne voort te zetten, waarvoor geen verontschuldiging en geen rechtvaar- rnaak ituur van ze» gra- ligt reed» zoovee’ ijs, dat het verkeer op die rivier moest wor den stopgezet. FRANKRIJK. 1’rin» Carol van Roemenië. De vorige week lekte uit dat de ex-kroon prins Carol van Roemenië, die, zooals wen weet, in Parijs woont, zijn woning te Neuil ly, welke steeds door de politie wordt be waakt, had verlaten. Men vreesde dat de prins zich heimelijk naar zijn vaderland had begeven in velband met de politieke ge beurtenissen aldaar. Later bleek dat de reis des ponsen vreed zamer bedoelingen had. Hij was naar de Riviera vertrokken om er de Kerstdagen door te brengen. Strenge koude. In bet geheele land heersen; gedurendp de Kerstdagen een geweldig, koude, en in Parijs zijn zelfs een aantal personen dooi de koude bevangen en aan de gevolgen overleden. Ook uit andere plaaisen kome? berichten van sterfgevallen. In het gebied '.an de Manie en de Boven- M-arn worden kudden wilde zwijnen door ie koude uit de bosschen gedreven; zij zwerven om <le dorpen heen. Ee-i dezer kud den kwam op klaarlichten dag een buiten wijk van Vitry-le-Fian^ois binnen» jagers r's Pillen - zijt ge binnen ze maar eens. irking. Overal toe bijdragen om te dien kennen, zoorwaarden meehalpen tot verwttzenljjking vrede. Voor Briand is het geloof aan een nieu Eu.opeeschen oorlog op dit oogenblik waanzin. De eerste steen der is gelegd wen een misdadige goede beginselen Stresemann meent, dat indien iedereen in Frankrijk en in Duitschland mrdeelt als Briand en hijzelf, het niet moei ijk zou zijn de Europeesche vrede te herstellen. Er be staat nog een machtige tegenstand. Toch schijnt de kentering naar eeh betere ver standhouding met den dag veld te winner Ter g legenheid van het Keistfeest ha-' de „New York Herald" aan enkele vooraan er iiuitr ue üUji zou, «4. braven en slechten, ge.ukwigen en wan- iiopigen beschijnt. Eenmaal hief zij de pogen op naar die onbewolkte zomer lucht en dacht hoe de zonneschijn e» de zomer van ha.tr leven voor altijd aren vervlogen. „Ik heb rijkdom en geluk gezocht,” dacht zij, „maar In 't najagen daar vmi heb ik alles verloren. Ik zou ge lukkig hebben kunnen zijn, als ik mij bad willen tevreden stellen met een bescheiden deel wanneer ik voldaan was geweest met Edmund's liefde bereid den levensstrijd met hem lee'en.” Zij herinnerde zich de woorden van h; ar vader op den avond dat Sir Au brey zijn eerste bezoeik in het schooi gebouw had afge'egd Men moet de fortuin bij de haren weten te grijpen.” Ik heb mij die les ter harte geno men. maar ze heeft mi - ten val ge racht.’ Een uur lang beef zij in deaelbte houding zitten en in dat uur trok ken de beelden uit vroegere dagen baar als een ontrold panorama voorbij den geest 't was een smartelijke Ie nuzb'ik. de geschiedenis van een leven waarin zelfzucht d? hoofdrol had ge speeld. en dat geëindigd was in dé diepste zelfvernedering. Zij ontwaakte eindelijk uit dien staande persoonlijkheden gevraagd hoe wereldvrede en de hrternationale „goede wil" er tjjdens den Jrxjo van het volgende jaar er op vooruit zouden kunnen gaan. De heer Kellogg, de Amerikaansche staatssecretaris van buitenland che zaken, antwoordde: „De natie» moeten eikaars ge- wooiftaKinstellingen en- moeilijkheden lee- ren bewkih^n. Ook de vrees voor bewape ning moèb^erdwynen.” Koning Albert van België was dezelfde meening toegedaan en voegde er aan toe. dat de pers er veel kan de volken elkander beter en dat zij onder deze v< verdreven haar. Een enkel wild zwijn vluchtte de binnenplaats van een woning op; het werd door den bewoner met een hooivork gedood en voor de Kersttafel be stemd. Flesschenhekkers gearresteerd.’ De Parjjsche politie heeft vyf flesschen- trekkers aangehouden, die in de Rue Roya le, de „Société de vente a crédit de {’Union des fabricants de France" gevestigd had den. Het systeem dezer heeren caramibouil- leurs" zooale rij i’1 het Frannch heeten, was volgens het bekende recept van bestellen op crediet en onmiddellyk verkoopen zonder ooit de wissels voor de ontvangen goederen te betalen. Toen de politie zich in de zaak mengde, arriveerde er juist eenige wagon- zendingen voor de ,,Société" ter waarde van meer dan twee millioen francs! De leider der ditrtaal gearresteerde ben de is een zekere Tellier, die reeds een jaar geleden in hechtenis werd genomen wegens oplichting, doch voorloopig op vrije voete’: was gesteld wegens ziekte. Nauwelijks uit de gevangenis ontslagen, zocht hy een aantal medeplicl‘Ugen op. eb ormde een nieuwe bende, met de waai van hy het weer voortzette. Hy richtte drie groote zaken tc Parijs op, resp. „Caves de France”, „France et Ex portation” (deze zaak heeft niets gemeer met de onderneming France-Exportation) en „Société de Vente Crédit de l’Union des Fabricants de France" geheeten. Deze laatste affaire was grootscheeps aangepakt. Het gebouw, waarin ze was on dergebracht, was er één Van 66 000 francs, met 14 vertrekken, een directeurskamer er een prachtig gemeubileerde bestuurszaak Er waren vier directeuren: één voor do afdeeling „Weeding", één voor de „metaal waren”, één voor „kruidenierswaren" en één voor „blikwaren". De maatschappij had minstens 60 man personeel en was uitstekend georganiseerd. De eene maatschappij gaf een andere „medeplichtige" onderneming als referentie op wanneer leveranciers aan de crediet- waardigheid der cliënte mochten twijfelen. De oplichterijen, door de bende ge pleegd, be'oopen het slordige bedrag van 10 mil Hoen francs. net vau ut begiooüng do Munster van Arbeid, Handel en Nijveijheid enkele verkla r ngen heelt atgetegd, waaruit blijkt, dat vooruyiu door de Refecering aau d« linancieele paragrnleu vau de Wo uIngwet een ruimere toepassing zal wordw gegeven, dan in de laagte ja- ren het geval is geweaat. DU de tegemoetkomende houding ten, opzichte van het verleeneu van voor schotten en bijdragen, waarvan de Mi nister in de 'I'weede Kamer heeft blijk gegeven, mag worden afgeleid, dat aanvragen om voorschot en eventueel» bijdrage, welke bij het Departement van Arbeid worden ingediend, aldaar een williger oor zullen vinden dan ia. <len laatsten tijd het geval geweest is. hi verband hiermede meenen wij onz» leden in gemeenten, waarin de be- oefte aan arbeiderswoningen onvol doendé wordt voorzien, te mogen aan moedigen, plannen voor te bereiden, welke den bouw van deze woningen met 8t(*in ingevolge de Woningwet be oogen. Wij nemen de vrijheid aan dez» aanmoediging nog enkele wenken toa e voegen. In de eerste plaats, houdt ekening met de mogelijkheid, dat Uw plannen niet onrwddellijk worden uit gevoerd en neemt zoolang niet met voldoende zekerheid vaststaat, dat zij door Rijk en Gemeente worden ge In politieke kringen te Berlijn hecht mer groote b teekenis aan het feit, dat de presi- <ler>t der Fransche republiek aan de dooi den krijgsraad te Landau veroordeelde Duitschers gratie heeft verleend, omdat dit de eerste mkal is dat e.n vonr.ie van eer krijgsraad zonder eenige formaliteit en zonder dat een verzoek tot gratie was in gediend opgeheven is. De eisch in de Duitsch-nationale bladen, dat sergeant Rouzier zal wórden b-straft, vindt bij de overige bladen geen weerklank. Het Landausche krygsraadvonnis had, nien weet >n Duitschland geleid tot ee" krachtige protestactie, waaraan vooral door de pers is deelgenomen, die niet alleen het ongehoorde van de uitspraak heeft gekriti seerd, maar tevens de gevolgtrekking heeft gemaakt, dat incidenten, als te Germers heim zijn voorgevallen, voortdurend op nieuw kunnen plaats hebben, zoolang de be zetting blijft gehandhaafd. Vandaar, dat in vele Duitsche bladen nogmaals met nadruk is gewezen op de noodzaak om een eind te maken aan de bezetting, die trouwens vol komen indruischt tegen den geest der jong ste Duitsch-Fransche verbroed erin#. Het zijn echter niet alleen particulieren geweest personen of vereenigingen die de uitspraak van Landau hebben ge laakt en aangedrongen op ’t ongedaan- maken daarvan, ook de hoogste Duitsche autoriteiten hebben zich met de zaak be moeid. De Duitsche regeering zelf toch heeft zich met <le Fransche in verbinding jrwleU _ll’ Psriis UÜ raondf Duitscnen gezant, Von Hoesch, de bezwa ren tegen het vonnis kenbaui gemaakt Laatstgenoemde heeft niet alleen op de Qua! d’Orsay by Briand, den minister van buitenlandsche zaken, een bezoek gebracht, maar zich evenzeer gewend tot Poincaré, den minister van oorlog zulks wijl het b®' zettingsleger onder dit departement ressor teert. Wat de gezant te berde he«ft ge bracht, is niet bekend geworden, maar zon der dat daaromtrent een communiqué H verspreid, is wel in te zien, dat Von Hoesfch de wenschelijkheid zal hebben bepleit het vonnis, te Landau geveld, zooveel mogeljjk te annuleeren. Over dezen gang van zaken zal elk wel denkend mensch zich ongetwijfeld verheu gen, omdat nu een element van wrijving is weggenomen, die de Duitsch-Fiansche b - trekkingen, welke eindelijk weer een wei- nigje beter zyn geworden, dreigden te ver storen. proces-Rouziar. Duitschlands ontwapening. Naar den wereldvrede. diging mogeljjk zijn. Het blad vervolgt: Berlyn, «lat vergat dat rechtspraak iets anders is dan politiek aarzelde niet te verklaren dat het vonnis van Landau het succes van de aan den gang zjjnde onderhandelingen over de regeling van de tusschen Frankryk en Duitschland quaesties zou kunnen bedreigen, jehe?le werk van Locarno gevaar zou kunnen doen loopen. Het doel was te trachten een vry banaal incident, dat ten slotte een zuiver juridisch karakter had, in een ernstig geschil te hervormen, hetwelk voor elke to< naderingspoli^fc een hinder paal zou kunnen Vormen. De „Temps” meent dat Frankryk niet verder kan gaan m zijn concessies. Men zou niet van Frankrijk kunnen eischen dat het nóg verder ging en de zelfverloochening zou doorvoeren tot het overwegen van de op heffing der garanties, welke het in bezit heeft, krachtens het vredesverdrag, door de aanwezigheid zyner troepen in het Rijn gebied. Geen enkele kunstmatige agitatie der nationalisten, geen enkele campagne der Duitsche pers, geen enkele slinksche manoeuvre der Duitsche regeering zouden Frankryk tot zulk een offer kunnen bewe gen indien het niet als tegenpre.-tatie zeke re voordeelen zou kunnen erlangen en vei ligheidswaarborgen, welke op zyn minst opwegen tegen die, welke het zou prijs geven. Wij zullen zien, zoo besluit het blad, hoe Berlyn zal antwoorden op het gebaar, dat Parjjj^heeft gemaakt. De voorstellen, die generaal Von Faw»ls begin Januari aan den Raad van Ambassadeurs zal voorleg gen in verband met de regeling van de nog hangende quaesties wat de ontwapening van Duitschland betreft, zullen het Frank ryk duidelyk maken of de vredeswil en de geest van overeenstemming van Duitsch land oprecht beantwoorden aan den vredes wil en de geest van overeenstemming vai Frankrijk. huw el ijk v.’ *2 achter. Ik heb nooit gedacht dat er vee Loeris van zou komen, van 't oogep blik af dat we onrier die vreemde men schen pingen”, zei juffr. Tringfold op een toon van stellige overtuiging. Daar moet al ijd een steek aan los zijn, zee ik maar, als de menschen niet genoeg hebben aan hun eigen land.” Sylvia was alleen met haar verdriet zij zat onbewegelijk als een steens, beeld, in 't midden van de kamer. Ds heldere middagzon zond hare stralen binnen door het venster tegea ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaa. j X.26, per week 17 cent, met Zondagsblad pe» kwartaal 2.90, per week 22 cent, over» raar d» bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal f 8.15, me' Z»wedagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenome» aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhande’ «n de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van K--6 uur. Administratie Telef. In tere. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. ocn uroom, aeeK op haar honoge en bevond dai t reeds later wau dan rij hao gedacht. Ijlings nam rij hoed en mantel den krippen hoed met lan gen sluier en den cachemiren mantel, haar rouwgewaad daar rij in die kleedang weinig gevaar liep om ‘o aandacht te trekken. Zij opende de deur van het boudoir, tred naar buiten oip het portaal en luiserde. Er heerschte de diepste «til te in huis. Zij ging de trap af, voor bij de kinderkamer, alwaar rij de stem men van Céline en juffr. Tringrold In ernsiig gepprek hoorde rij ging voor bij zonder zelfs naar haar kind te ver langen, liep de gang door, opende zachtjes de straatdeur en sloop naar buiten. Eenmaal op straat, stapte rij vlhggen tred voort, totdat rij op een breedien. drukken weg kwam, a'wasr zij het eerste rijtuig, dat rij ontmoet te staande hield en instapte. Rijd naar bet station bij de Londen Bridge”, zeide zij, ..de lin van Brigh ton.” Zij wist dat er verschillende wegen waren om naar Frankrijk te komen, en rteze weg was over Newhaven|en Diep pe Als men haar achtervolgde, zou men waarpchijnlijk denken dat zij den weg over Dover en Calais had geno men. ,,wa. i.aii er dun gebeurd zijn door ze er zoo akelig uitzie Zij liep naar beneuen oin over <u. verba ende nieuws met juflr. Tringlold te pralen, evenals zij vroeger hadden geredeneerd over de korte verloving harer meesteres. De andere bedienden in huis waren vreemden, waarmee Cé line zich niet bemoeide. Z j mochtei. zich onder elkander zooveel verwonde ren en zooveel gissingen maken a-’s z wilden, terwijl juffr. Tringfold en <’e line, met gesloten deur en onder hét nuttigen van een koude kip me ee:i Fcsdi champagne van t huwelijksfeest de zaak in 't breede bespraken ..Ik geloof niet dat er iets yan buwel jk komt. zei Céline, ..ze er, «lonkt me. zoo niet uitzien als net huwelijk ar voor een enkelen dag wis uitgesteld. Daar steekt wat anders „Was l auuk» uu iuuac.i4.-. i <>ame s verstand een beetje aau hei uwa.cn was dacht Céline. „Geel me nu t eenvoudigste kieeo uat ik bezit zfei Sylvia, toen de ge- heeie bruids.ooi was aigelegd. ..Maar, miidame, uw geheele reistoi let ligt klaar, uw blauw gestreept kleed, en dat keurige hoedje.Mademoi selle Marchette zei dat t een vinding was. Waarom niet uw kleed?’ „Doe als t u belieft wal je gezegd wordt Geef mij mijn zwart cachemi ren japon. „llw rouwjapon, maar madame na uw huwelijk op nieuw n den rouw gaui. Me dunkt dat moet u ongeluk aanbrengen. Een blik van Lady Perriam bracht hel meisje tot zwijgen. Zij bracht haar het doffe rouwgewaad, dat Sj Ivia s ge laat nog spookachtiger maakte dan her. reeds was. ..Dat is goed. sprak Sylvia, kunt ge heengaan. Zeg aan de overi ge bedienden dat mijn huwelijk is uit- gesteld. misschien tot morgen, nfis- schien ook langer. Zorg dat mijn vader alles krijgt wat hij verlangt. Ik wil een panr uren rusten en ga te bed liggen. Stoor mij niet voordat m jnheer Standen van middag komt.” ..Mijnheer Standen komt; ze hebben dus geen twist gehad, dacht Géiine.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1