L BA'S OOMS rijzen een >ing l sa undijkW i NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, emu Be. 16344 Woensdag 29 December 1926 SB* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behitive op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. ipen. E ida. DOOR GOUD VERBLIND en De bezetting van het Rijnland. bjjalag land’. Een ontdekkingsreis. •1 -■ Jioninf vertrekk. IT UW BON 'ARTEND1JK ERDAM. r/0.50: rijgbaar1 en snij- ook voor rvocten. anziekte rouwd, kunnen volkomen Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelscn van Miss E. BRADON. poging om een dcrgelijk luitschland in te voeren, te ken. Advertentie delsren, aan het genoeg en eon I - reden i hun ZOO- heele Duitsche rijk ook van de aanf gische gebiedei Duitsche zijde vt missie óf grondgebied gevestigd zal zijn. Frankrijk bezwaar te geleden Een. orkaan. gevolgd1 door n vloed golf. vernielde een honderdtal booten. In Castellon die la Plana en Vinatoz stortten ©enige huizen in en werden gedood) en gewonden. In La (tranja oafild© de temperatuur tot 28 gr. onder nul in Madrid stierven zes personen tengevolge van die koude. Mr. Bain en zijn reisgenoot i zwijgend naar den trein, namen kaartjes voor Hatfieid. en vertrokken gean tegenwerkt'. acht de premier een verrader van den staat. Deze zal cen ter zooveel lasten op de schouders van de jonggezellen laden, dat zij het hu welijk als een uitkomst zullen beschou wen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorpnde tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer j 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring. 1o regels 1.55, elke regel meer 0.30. AdvertentiKn iU'het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentien de helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel meer OM. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentien en ingezonden mededelingen bfj contract tot zeer gereduceer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. iën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan* Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. minderjarigheid! zou h j, Schadrack Bain, in allen deel© het beheer heb ben over dé Perriamsdiei bezittingen,. Die reis was (ills geen nuttelooM tocht voor hem. En toch, moest de man ©enige aandoening gevoelen, indien hij niet een bloo werktuig van een of an der hard metaal was. Hij voelde dan ook een lichte beklemdheid, een onbe stemd, gevoel van de akeligheid zijner onderneming. Al wat er dien dag was voorgevallen, de ontsteld© en angstige houding van Lady, Perriam. haar ken nelijke wanhoop, haar dragend smee- ken aan Edmund om niet mei hem naar ’t gekkenhuis te gaan, alles had’ er toe bijgedragen om Mr. Bain te versterken in zijne meening. dat Sir Aubrey’s dood' het werk was geweest van rijn vrouw, en dat do gevangene, die nog heden tot zijn geheimen schuil hoek zon worden opgedolven, van de misdaad afwist, en dat hij die. zoodra hij slechts vrij spreken kon, aan het licht zxmi brengen. (Wordt vervolgd). BUITEN LA NDSCH NIEUWS. BELGJë. Het koninklijk echtpaar. ng Albert en koningin Elisabeth eken vandaag of morgen naar het buitenland, vermoedeljjk de Frantche Alpen - -eenige GOIWHE COURANT. Treek u niet aan, wat ieder secht, Maar doet, dat billyck is en recht. en flinkheid herkrijgen N, e plantaardige stoffen. ARILIé, Afd. D.E. 85, zopr welke ziekte, daar BPANJB. Noodweer. Groote schade en verschillende slachtoffers. Over het grootst^» gedeelte van Span je o.a in het boorden en aan de kust der- Middellandeche Zee blijven de sneeuwstormen voortwoeden. Zij rich ten veel nadeel aan en de sinaasappe- lenoogst heeft onberekenbare schade 179) - Door den minder snellen weg te vol gen, had zij meer kans hen te ont snappen. Gesteld altijd dat iemand zich de moeite getroostte haiar te vol gen gesteld altijd dat iémand op de gedachte kwam, dat zij naar Frankrijk was gegaan. Aan het station hoorde Lady Per riam dat er een trein was, die over een half uur vertok, en waarmee zij naar Newhave© kon komen, doch daar zou zij tot middernacht moeten wach ten, eer de boot naa? Diepte ging. De regeeringscrisis in Duitschland. Het Engelsche memorandum inzake China. He^ Japansche blad Sjoentjens Sjipap laakt ernstig het Engelsche manifest inza ke China, welks doel het de verstoring acht van de vriendschapelijke samenwerking tuS- schen China en de vreemde mogendheden met baatzuchtige oogmerken. Naar verluidt zou ook Amerika een vol strekt afwijzende houding tegen het Brit- sche memorandum innemen. Japan’s houding is makkelijk te verkla ren uit de eminente beteekenis, die de Chl- neesche markt voor Japan's economisch leven heeft. Japan kan zich de weelde niét veroorloven af te zien van zijn tarief-, ex territorial iteits- en andere rechten in Chi na, zoolang het niet andere voordeelen heeft verworven, die tenminste eenigszins het ver lies vergoeden. Daarentegen zou het libe rale karakter van ’t Engelsche aanbod eigenlijk geheel in de lijn liggen van de tot dusver door Amerika gevoerde politiek. I Wanneer de Ver. St. desondanks nog een koele terughoudendheid aan den dag leg gen, dan is dat misschien gedeeltelijk hier aan toe te schrijven, dat men te Washing ton met «verdreven fomaliteii aan den tekst van de Washingtonsche verdragen vasthoudt, die zooals men weet Chi na’s onafhankelijkheid en souveieinite1'* voorgaven te beschermen, welke, voor zoo ver een Pekingsche centrale regeering is bedoeld, op ’t oogenblik practisch vernietigd is. Een bezwaar der Amerikanen is, dat. aangezien het Engelsche memorandum de Kantonneesche machthebbers meer of min der erkent, de regeering te Peking volko- -1 j—,xt-. v-~ -w 1UV.1 WV1MV China in verscheidene deelen wenschen de Amerikanen niet en de Engelsche politik, voor zoover deze de ontbinding als een vol dongen feit beschouwt, wordt voorioopig door Amerika niet goedgekeurd. Ook hier uit blijkt de omvang van de Britsche koers wijziging, dat Enge'and tot duver de mo gendheid was, die zich het „achterljjkst” betoonde, terwijl Japan en vooral Amerika eerder bereid waren tot concessies; Enge land heeft echter plotseling een grooten stap vooruit gedaan en de beide andere partners meenen niet zoover mee te kunnen gaan. Wat de Regeeringscrisis betreft, in poli tieke kringen gelooft men niet dat de Duitsch-nationalen, die achter de schermen druk aan het werk zijn geweest, er in zu'- len slagen een minderheidskabinet der rech terzijde aan het bewind te brengen, om de eenvoudige reden ,dkt de rijkspiesident in geen geval van plan schijnt een kabinet aan het bewind te brengen, dat niet over een meerderheid in den/Rijksdag beschikt. Be weerd wordt overigens, dat een dergelyk qr< minderheidskabinet/der rechtervele voorüe meu wontt gepasseerd. I Duitsch-nationalen) eigenlijk slechts een 1 voorbereiding tot/ de dictatuur zou zijn, maar von Hindenburg schynt zich uitdruk kelijk tegen elk< systeem ook in I hebben ujtgespn Alhoewel de officieele onderhandelinger voorioopig rusten, vinden toch /eeds tus- schen de leidérs der partijen onofficieele besprekingen plaats. Men zoekt een uitweg en men zoekt ook nieuwe namen. Zooals bij elke crisis sinds het bestaan van de Duit sche republiek het geval is geweest, wordt ook ditmaal weer de naam van Adam Ste- gerwald, gewezen Pruisisch minister-presi dent voor de functie van Rykskanseiier ge noemd. Stegerwald behoort tot de rechter zijde van het Centrum. In dommige krin gen wordt propaganda gemaakt voor de candidatuur van dr. Curtius, van de Duit sche Volkspartij en tegenwoordig minister van economische zaken. Dr. Luther, die voor de portefeuille van verdediging in aanmer king schijnt te komen, is een overtuigd aan hanger van Locarno ’en daarenboven een man met veel wilskracht. Hij zou als minis ter van verdediging zeker in ruime mate tot verbetering van de iby de Duitsche rijksweerbaarheid heerschende toestanden kunnen bijdragen. Dit alles echter zijn geruchten en com binaties. Tot 10 Januari, den dag waarop de officieele besprekingen zullen beginnen, zullen zeker nog heel wat namen worden genoemd en na dien dag aarschjinljjk nog veel meer, vooraleer het nieuwe kabinet tot stand zal zjjn gekomen. Zij had geen bepaald plan met <ie vlucht geen plaji voor de toekomst. Geen straal van hoop lachte haar in t verschiet tegen. Zij verlangde voor het oogenblik niets anders dan de schande te ontloopen zip wilde niet hooren dat Edmund's slem haar aan klaagde, dat hij haar verstoottezij durfde haar misdaad niet onder de oogen te zien. Zij wilde zich op een afgelegen plekje van de aarde terug trekken, om daar onbekend en een zaam te sterven. Dien geheelen dag had zij nog niets gebruikt, en reeds een paar dagen van te voren had zij in een koortsachtige spanning lusschen hoop en vrees ge leefd gedurig had een angstig, voor gevoel haar bekropen dat er ..iets zou gebeuren dat haar p'annen voor de toekomst in duigen wierp «ij had niet kunnen berusten in de kalmeover- tuiging dat de Voorzienigheid allies ter^ beste zou schikken. Toen zij plaats nam in den trein naar Newhaven. was zij bijkans geheel uitgeput van honger BINNENLAND. Pror. Staten van Zuid-Holland. Gi&ieren werd de winterzitung der Itov. Hunnen van Zuid^-Holland voort gezet onder leiding van den Commis saris der Koningin, G. bar. Sweerts de Landas Wyborgh. Verbetering van den Delftweg. Aan de orde was het voorstel aan. de gemeente Delft toe te kennen eeu provinciaal subsidie in de kosten van, de verbetering van den Delftweg van i 300.ÜÜÖ. Hieromtrent was in de jongste ver gadering een motie-Verhoeven c.s. in- gediend tot aanhouding van dit voor stellen nader overleg met het Rijk. 1/6 heer Verhoeven lichtte de motie loe\'en sprak -twijfel uit of het proyin- cjAal belang wel in ono hooge mate bij do verbreeding van dezen weg betrok ken is, daar de weg voornamelijk van locaal belang zal zijn. Ook in verband met do plannen tot spoedigen aanleg van den Rijksweg is het noodig, dat de toikwestie op de juiste wijze haar Mussolini zeide j bewlag krijgt. I t i - pe |ieer van Voorst Vader meent, dat over drie maanden precies even veel over de zaak te zeggen zal zijn als thans. Er zijn onteigeningsprocedu res hangende, waarvan niet te zeggen ter.’’ zeide zij tot een der bedienden, nadat verschillende huismiddeltjes zon- ..ze te£&n (hen middag zonder \/en enkel woord met elkander te wisselen. In den v'flgon had ieder der beide reizi-- gers een courant, waarin Hij schijn baar las. Een hunner, de aanklager, was zeer bedaard, en zelfs in staat zijn oplettendheid te wijden aan de markt- en graanprijzen en andere on derwerpen waarbij h j belang had. Hij wist wat hem te doen stond hij werkte slechts een plan uit. dat rijpe lijk was overwogen. Hij had gezworen een van beiden- te zulle©) hebben Lady Perrlam tot ivrouw. of wraak. Dat J.ady Perriam ooi/ zi jn vrouw zou wor den behoorde nu wel tot de onwaar schijnli,ikheden, maar hij ging zich nu wreken en was daarover zeer voldaan Als hij kon bewijzién dat Lady Per riam de misdaad had begaan waaraan hij haar schuldig waande, dlan bleef uij van zelf alleen voogd over haar kind. Niemand kon hem die waardig heid betwisten, en het Hof der Kan selarij zou geen reden hebben om hem te ontslakn. Gedurende Sir St. John s De belastingrverhoogin#, zou intuascher slechts een verhooging van den bierprys met 2 pfennig per liter noodztikelijk maken. De overige 4 pfennig zoude# door de stijging der grondstoffenprijzen en der loonen ge rechtvaardigd zyn. De Beiersche Landesba^iernkainmer heeft aan de staatsregeering reeds het verzoek gericht, met alle middelen er op tuin te stil - ren, dat de voorgenomen verhooging van den bierprjjs in alle gevat achterwege blijft, daar zij „in stad en land de grootste ver bittering zou veroorzaken en zulks te meer, daar de toestand der tfrouwerij-industrie, naar uit de bedrjjfs-uittymsten van eenige groote brouwerijen blijkt/ volstrekt geen ongunstige is”. ENGELAND Per vliegtuig naar Indië. Reuter meldt dat Sir Samuel Hoare, de minister van de luchtvaart, g:sterochtend in gezelschap van Lady Hoare per vlieg tuig het vliegveld van Croydon heeft ver laten met bestemming naar Biitsch-Indië. Om 11.36 uur kwam hjj in Dyon aan en vertrok daarna naar Marseille. VER. STA/TEN. A icojioi vergiftigi ng. Er zijn dit jaar te New York weer 15 mènschen gestorven aan alcohol vergiftiging door het drinken van slechte dranken bij de Kerstviering. Nog 15 liggen ernstig ziek in een der ziekenhuizen. Als zfö de vergifti ging te l^en komen, ioopen zij toch ge vaar .blin^fterlamd of krankzinnig te blij ven. Voorts zijn er nog 65 patiënten met alcoholvergiftiging van- lichteren aard op genomen geweest, die weer ontslagen zijn. xtHeraid meidt, valt te dü, sterfgevallen dit of Zwitserland, waar zij incognito dagen wust gaan nemen. DUITSCHLAND. Beieren en de bierbelasting. ,.De grootste verbittering in stad en Het gemoedelijke Beiersche vo'k ziet zich door een groote „ramp" bedreigd. Met,in gang van 1 Januari 1927 namelijk zal de •irierprjjs met 6 pfennig per liter verhoogd worden, zoodat een „maat" dan 50 pfennig zal kosten. Deze prijsverhoogingfcis weer, naar het heet, een gevolg van de verhooging der bierbelasting, die met het nieuwe jaar, als men west, in het van kracht wordt. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal BJ6, per week 17 cent, met Zondagsblad pev kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, reet ZreN'agsbiad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen uan ons Bureau: MARKI 31, GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. is wanneer 4ij asullen zijn afgewikkeld, bpr. ziet dus niet in, wat er met een uitsla van drie maanden resultaat be reikt wordt. Er is oolites een andere kwestie: ii het provinciaal belaaig zoodanig ge moeid ni£-t het behoud van dezen weg, dat de provincie daaraan drie ton moet geven En voorts het is niet ge- wenseht dergelijk© shbfddies wit de provin iale kas té> bétalen, indien er een wegenfohdls kont. Daarbij doet zioh de moeilijkheadl der tollen voor. Waren die er niet, diui kon de weg eenvoudig op het provinciale plftn ge bracht worden. Nu aij| er zijn, dient eerst een verordening tel komen lot verdeeling der gelden, alvorens op sub sidie uit bet wegenfonds aanspraak genaakt -kan worden. Deze kwestie zou spr. g,aiame door Gedep. Staten nader onderzocht zien. De heer Hovy betoogde, dat het ver keer zich voor een groot deed op Delft oriënteert en dat dus ook als de nieu we Rijksweg er komt, verbeteren van den ouden weg noodig blijft. Spr. was dan ook tegen uitstel, waarvan afstel komt. De heer Drees achtte dé motie een belemmering voor een regelmatige dis cussie. Spr. stelde zich voor, dal Ged Staten alsnog zoo nauwkeurig mogelijk hebben geïnformeerd en dét rij mede deel ingen hpbben te doen, die een element in het debat zouden kunnen vormen. De motie belet dit rij spreekt ook niet van de tolkweetle, die juist voor vele Statenleden van groote be teekenis is Al deze punten zouden bij afzonderlijke moties aan de orde moe ten worden gestelid, inplaatp dat een vrije bespreking gehouden kan wor den Spr. deed dan ook een beroep op de voorstellers der motie om deze terug te nemen. Na de discuseie is het nog mogelijk tot nader overleg te besluiten. De Voorzitter deelde mee. dat do heer Verhoeven de motie heeft Inge trokken. De heer ten Hope besprak' den lol der gemeente Delft, die van 1910—’28 een netto winst maakte van f 400.000. De heer v. Baren had er spr. op ge wezen. dat hij alleen dé vette jaren in aanmerking genomen had. Maar uit een onderzoek is spr. gebleken dat over de jaren 1900-—1918 een winat van f 15.000 gemaakt is. Deze winst is opgobracht door bewoners van do provincie. Spr. zou zich met het gevraagde sub- sidie kunnen vereenigen indien daar mee gepaard ging, de afschaffing van den tol. Over die eerste 9 maanden van 1926 Is f 63.000 wjnst gemaakt, over het geheel o jaar zal do winst f 90.000 zijn. Op deze wijze betaalt het inter nationale verkeer mee in de gemeen- tebuishouding van Delft. Spr. diende oen amendement in om aan d# voorwaarden voor subsidie»ver- leening een voorwaard© t© verbinden volgens welke voof 1 Jan. 1928 het toltarief met verminderd moet wor den. voor 1 Jan. 1929 nog eene et Naar de New York I voorzien, dat het aan\ j—r grxrier Maj iaijn het 18 bedroeg. Dr. Norris, het hoofd van den medischen dienst te New York, stelt de regeering voor de sterfgevallen aansprake- iyk. De regeering, zegt hy, weet, dat zij het drinken toch niet belet door vergif in den alcohol te stoppen. Zy weet wat de drankwetontduikers met de ondeugdelijk gemaakte alcohol uithalen. Toch gaat zij door met deze methode, zonder zich te be kommeren over het feit, dat de menschen die-nu eenmaal drinken willen, dagelijks dien alcohol gebiuiken. ITALlë. Mussolini en de vrijgezellen. Mussolini© heelt in den Kabinetsraad afgerekend met de jonggezellen, die net huwelijk schuwen. Indaen ik hen, zoo zeide de Duce, zou kunnen diwiiigen te huwen, zou ik het doen. Men kan den onpatriotischen, egoistisehen jongezel len echter een dlrankje ingeven in dén vorm van belastingen, waardoor zij lot de overtuiging zullen komen, dat het veel vei-stamdiger is een levensge zellin te kiezen, dian een vrijgezel te blijven. De landen die uit traagheid, egoïsme of liefde tot het dolce far niente de gezonde ontwikkeling van het volkswezen verwaïarloozen, zijn op genade of ongenade overgeleverd aan hun sterke buren, die zorgen voor den groei hunner natie. voorts, dat niemand, die geen 2 jonge burgerp aan den staat heeft geschon ken. aanspraak zal mogen maken op steun van den staat. Wie door nieuw- malthusianisme de ontplooiing van het FRANKRUÏ. Spion gearresteerd. De sureté générale te Parijs arres teerde den buitenlander Vivian Strau- ders, (lirébleur van een aantal vlieg tuigfabrieken te Berlijn, di© er van verdach werd, tijdénp zijn reizen naar Parijs voor Duitschland gespionneerdi ie hebben. Zékere dr. Weber, in dienst bij een Duitsch spionnage-bureau, zou aan Stranders een vragenlijst hebben doen toekonien. betrekking hebbende op de vorderingen der FYanbche luchtvaart en o-p de jongste ontdekkingen op het ge bied der bewapening in het allgemee». Naar verluidt, zou Stranders hebben bekend. en vermoeienis, ton nevel bedekte baar oogen, haar leden wareki zwaar en pijnlijk. Het landschap rondom haar geleek op een woelige zee. Zij hadi nauwelijks kracht om uit den trein te stappen besteller naar het hotel te volgen, doch toen zij de kamer binnentrad, die haar werd aangewezen, viel zij be wusteloos op den grond. De logementhoudster werd geroepen et- toen rif hoorde dat de bewustelooze reizigster zonder bagage en zonder ge leide was. voelde zij innig medelijden met haar. ..Leg hair te bed en haal een dok ter.’’ zeide zij der gevolg waren aangewend, schijnt heel ziek te rijn.”.' Volgens de „Neue Freie Presse’’ ver luidt in Duitsche regeeringskringen, dat op 31 «Januari 1928 het Rijnland volkomen ont ruimd zal zijn. Op grond van de besprekin gen te Genève zullen thans de oiplomatieke onderhandeldngen over de bezettmg worden voortgjezet. Van een financieele tegenpres- tatie/van Duitschland zou fceen sprake zijn- Onderhandeld zal worden over een tegen prestatie op het gebied van de veiligheid Frankrijk heeft voorgesteld na de ontrui ming van het bezette gebied een commissie te- vormen, welke verschillende controlee- rende bevoegdheden zal hebben, maar eeto burgerlyk karakter zal dragen en niet al leen de pacificatie van het Rijnland, maa*- igrenzende Fransche en Bei en aal controleeren. Van vaLangp men, dat deze com- in een neutraal land, óf zoowel Rijnland als op Fransch en Belgisch zullen schynt hiertegen geen maken. 334! 34

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1