3 VAN NELLE'S KOFFIE id o ASTHMA ABDIJSIROOP IS l E VEN Maison Para UW KLEINE JS LASTIG iv ALLE DRUKWERKEN A. BRINKMAN ZOON. Abonneert U op dit Blad. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN tioiÉclie BegFaienisondemeniing Geïllustreerde Gids voor Gouda Plattegrond I. BRINKMAN ZOON - GOUDA DAMES -I- Gouda. Schouwburg Bioscoop geeft Baby juist zooveel Accountantskantoor E. H. v. HELT EN Centpole »n KLEUR KIEZEN Suiker Eiwit Ziekte Zwakke Mannen Irvtajfs Glst-Tamlne Tabletten «alten haar in 24 uur genezen. Nieuwe uvm£' kmiauesetmi binnenband. lid. 10423 HAASTRECHT,. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. V. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. FEUILLETON. VLAMMENDE KATCHEN. Ondertrouwd: ALBBRTUS DE JONG C.Jz. en JANNÏGJE DE VRIES Ld. Krimpen >.d. Lek A 128 Streefkerk. B 2 29 Maart 1927. Ondertrouwd: WILLEM DE VRIES Lz. MET JE J. RROER J.Cd. Streefkerk.' B 2 Groot-Ammera G 6a 31 Maart 1927 926-25 SOLOZANG VOlfltRl lt«l. Methode, door 703 7 Mevr. ANNY BELLI, Den Haag, Goudenregenat. 78. Tel. 36868 PROTESTANTSCHE Dir.: H. v. d. GRAAFF, v.h. P. J. v. d. Wolf en L. Binnendijk Kutlenainnel 72 Telef. 763. I In eiken Boekhandel verkrijgbaar: bewerkt door G. J. J. POT, Secretaris-Archivaris der gemeente Gouda Sit fraaie boek, dat tal van interessante bijzonderheden bevat, zoowel uit vroegeren als tegenwoordigen tyd en versierd os met 78 illustraties in e" buiten den tekst waarbu #en fraaie VIER-KLEURENDRUK van hef KERKRAAM uit de beroemde St. JANS KERK, kost slechts 50 CENT. INHOUD: De oorsprong en de ontwik keling van Gouda: De Goudsche Handel en Industrie; De verkeersverbindingen te w*j ter en te land; De bedrijven der Gemeente Gouda; Gezondheidszorg en Volkshuis vesting te Gouda; Kunsten en Wetenschap pen te Gouda; Het Onderwijs te Gouda; De lichamelijke opvoeding te Gouda; Gouda a's woonstad; De voornaamste monumentale gebouwen, en*. der Gemeente Gouda. Schaal 1 SOOU met STRATENLUST en vermelding van Bijzondere Gebouwen en Instellingen Op deze in fraaie kleuren uitgevoerde plattegrond ip ook aangegeven hoe de j sr- binding tusrehen de Hollandsche IJssel *n de Gouwe tot stand zal komen PRIJS f 0.75 UITGAVEN VAN Hygianisoha artikelen PA|-KRT GENEESMIDDELEN. 8o«oa* Tercokerd. Inl. gratia. MAISON SANTÉ 87 •ohiakada 165a ROTTERDAM. Vanaf VRIJDAG a.s. vertoonen wij De verloren Wereld naar den beroemden romen van STR CONAN DOYLE, de groote Engelsche schrijver, diie o.m. de bekende SHERLOCK HOIJMES seriè geschreven hee/t. t De verloren Wereld is het filmwerk, dat de geheele wereld verbaasd heeft doen staan, door de gewel dige fantasie en de verbluffende techniek en wordt dan ook beschouwd alg het beste wat de heden daagse he cinematografische kunst heeft gepresteerd. De verloren Wereld ',1 is het verhaal van een expeditie naar de ondoordringbare wouden van Zuid- Amerika,' naar het achterland van de Amazone rivier, waar nog tai van voor historische moïfcters leefden, en welke expeditie het gelukt om, na tallooze ge- gevaarlijke avonturen, één dier monsters een levende BRONTOSAURUS mede te nemen naar Londion, waar'dit dier wist te ontsnappen en een ware paniek in deze •wereldstad teweegbrengt. In de hoofdrollen: BESSIE LOVE, LEWIS STONE, LLOYD HUGHES en WAI<ACE BEERY. Wederom: flPOdl VeP«l«PKI OrkMl 111 ATT IS EEN CKBEIIKTENIS 01" BIOSCOOPGEBIED, WELKE NIEMAND MAG VERZUIMEND Bespreekt Uwe plaatsen!! Hooit U slechte botalere? M f Wij inoasaeeren minnelijk en gerechtelijk Uwe achterstallige vor-^| deringen door geheel Nederland, volgens ons proces risioo-ayateem. k Maximum resultaat.jj|ewijzen van succes voorhanden. Afbetalings-con< I tracten (Zegelvrij) gratis voor cliënten. CENTRAAL INCASSOBUREAU, Buitsnhofstrast IB (Bsukslsdljk), ROTTEROAM. als het te veel en als het te weinig vödd- sel ontvangt. MOLINAARS'S KINDERMEEL gegeven volgens de aanwijzingen op het pakje te verteren als het in normale gevallen hebben kan. Niet te veel en niet te weinig. Vraagt gratis brochure aan 802-64 P M|0 L E N A A R Co., Westzaan. (Oud-Rijkeontvanaer) KATTBNSINGEL SI Belaetlngedvlea 'J49 U Wanneer Uw leven dag en nacht ver- gald wordt door benauwdheden op de horst en by de ademhaling, maak dan het taaie kleverige iljjm los met g]a be* proefde Akker'» Abdijsiroop. Gy zult dan spoedig bevrijd zijn van die anggtige beklemming en dat verstikkende ge voel. Ook beroemd bij bronchitis, kink hoest, slqmhoest, griep en influenza. AKKER's Alom verkrijgbaar in kokera v. 230 gr a 1.50. v 550 2.75 «*.f 1000 gr. a /4.50 Lucht kokrrversakkiaf. Hnofdsteeg 7 - Rotterdam Verplaglngsartikelen, Corsets, Sumnrtkoustn, Breukbanden Wermwaterzekken. Belli, prljecourant gratie. - GUMMIWKREH 2670 20 IS 'T EENIOSTE WAT U HEBT TE DOEN BIJ HET KOOPEN VAN VAN NELLE'S KOFFIE DAARMEDE BEPAALT U DEN PRIJS DIEN U WENSCHT TE BESTEDEN KIEST UIT: M8,8f' PRIJS PER HALFPONDS PAKJE ROODMERK70 CENT PAARSMERK65 ZWARTMERKCO GEELMERK56 GROENMERK50 BLAUWMERKAS GRIJSMERKAO voor den Handel, Vereenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd. acute of Chronische Nierziekte 38 Dura ziekten, dis tot neg toe als ongeneeselyk wsrden beschouwd, kunnen velkomen genezen wénden. die vóór hun tjjd oud en uitgeput zy'n, kunnen hun oude kracht en flinkheid herkrijgen door de GENEESMIDDELEN VfcN Dr. DAMMAN, getrokken uit volkomen onschadelijke plantaardige stoffen. r Men vrage circulaire met attesten aan bij den Heer SNABILIé, Afd. D.E. 86, Groote Markt 7, Rotterdam. Verzoeke duidelgk aan te geven voor welke ziekte, daar ervoor elke ziekte een aparte brochure is. Ht:au*ï HERSTELD V Een snelwerkend middel. Bevat geen schadelijke beatauddeelen. Samengesteld uit zuivere medicinale gist, vitamine en andere waardevolle Ingrediënten, als voorgeschreven door de meest vooraanstaande medische specialisten.'De gelijdelijke werkingvan de gist, als deze in contact komt met de gastrische aappen van de maag, veroorzaakt een opgewekt en aangenaam gevoel. Bij niet wel zijn of vermoeid gevoelen neem een o! (twee Gist-Tabletten cn U gevoelt U frlscb en op- i»vyve V'°l "viviiv» u HOOFDPIJ li nEUfiALGld&^r1^ volgende: Tabletten helpen U bfl bet Hoofdpijn, neuralgie In 5 minuten. Indigestie, gassen én «tren Nn 5 tot lOtuiimten. Galaandoeningen, duizelighcM, depressie bi 10 tol 15 minuten. Maagstoorntesen, leverziekte enz. In 10 tot 15 minuten Influenza, gevatte koude, koorts in 24 uren. Zendt ons briefkaartvopreengratlsbeschrijvlngt suikerziekte, bloedarmoede, zenuwstoringen, lu ling, hardlijvigheid, gevatte koude, alapc- I, rbeumaüék, algeheels verzwakking. over tuid- IfrUFflXtiQAfHT WB kebbi» neer da» ZLOOO bén ratwagen LIIVCWIRKM.il I ta4, miumJra vim dankbare verkuil**» •iV. Algemeens HoHmUmI» HimM* «n My. - AM. „VEA*T.¥MHI" j' LUMBAOD 'CAAGSTOORKISv HERWOME/I LEVEttSKRACJIT >ze voorstellen baan te *fln. stemming ig verkregen. Aan een ano- nietrien brief, di'e de politie heeft ont vangen, blijkt zij veel waarde te hech ten. ÖOHSCHE Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen A IK) N N KM FNTSP R U 8por kwart**! J t-tt, per week 17 cent, met Zondagsblad pev kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.16, itoe' fonstdag-sbiad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MAKK1 SI, GOUDA, '>ij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 4 uur. Administratie Telef. In tere. 82: Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkriag) 16 regels 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring 1—6 regels 1.65, elke regel meer 0.80. Advert en tiëc iiv-het Zaterdag-nummer 20 bijrilng op den prijs. Liefdadigheids-advertentiiin de helft van den prfj"- INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel meer 160. Op de voorpagina 60 honger. Gewone advertentitn en ingezonden mededeeUngen bfj contract tot zeur gereduoeer den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst var soliede Beekhan- delarvn, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. De voorbereidende onlwapenings-conferentie. Het gebeurde te Nanking;. De onrustbarende toestand in de Fransche king der hoofdzaak geloopen over de beper- officieren en onder-officieren, verzoek van den Ituliiaanschen generaal de Marinis ook de beroepssoldaten zijn toegevoegd. D« hoer de Brouckère kwam nogmaals terug op de beperking van den diensttijd als middel tot vermindering dier aanvallen de kracht van een volk, waarbij hij voor stelde dat de staten ,ciie den diensttijd be perken, niet het i®6*1* zullen hebben de hier uit voortvloeiende vermindering in weer baarheid te compenseren door vermeerde ring van het aantal jaarlijks op te roepen manschappen. Dit ontlokte een protest aan den Japanneer Sato die te kennen gaf dat Japan voornemens is binnenkort den dienst tijd van 22 maanden tot 18 maanden te be perken, doch daardoor genoodzaakt is het aantal manschap pen te vermeerderen. Japan uil daarom die straten vrij laten den duur van den dien&ptlicht t« bepalen en slechta door «de conferentie te laten constateeren de algemeen© neiging tpt vermindering. Ook nu bleek weer overtuigend hoe weit •nig staten feitelijk geneigg zijn hun wee» baaiheid, te verminderen. Veelmeer wordt gezocht naar formules, <10 het den staten mogelijk maakt hun bewapening te hand haven dan wel «aar die, welke de bewaoe- ningen inkrimpen. Hoeyel thans slechts 'oor een cortj#«itie wordt ppge- de conferentie de getallen *al jfHllen, ij te vowrtien; dafc'het resultaat der eerste ontwapeningsconferen* tie ondanks het protest van Duitachland en den wensch van sommige staten om verder te gaan, voornamelijk zal zijn een stabili seering der bewapening, waardoor aan den bewapeningswedloop paal en perk kan wor den gesteld. Berichten uit Shanghai melden dat de toestand in de Fransche conoessie onrust barend blijft. Benden trekken telkens door de onbewaakte of zwak bemande gedeelten der barrièère heen. Hoewel de Anamieti- sche soldaten af en toe op hen vuren, maakt dit doortrekken het nooddg, dat de inter nationale nederzetting afzonderlijk wordt afgebakend. 'De toestanden aan den oever zouden zy'n van dien aard, dat het voor vreemdelingen gevaarlijk is aan wal te gaan. Twee vreem de schepen, die gisteravond de haven ver lieten, zyn hevig beschoten en de kanonnen op den Leeuwenheuvel en de stadsmuren worden gericht op alle schepen, die haven binnenkomen. Opnieuw zyn vreemde eigen dommen geplunderd. In een interview heeft Tsjang kei Sjek, klaard, dat hy een nauwgezet onderzoek zal instellen naar de gebeurtenissen te Nan king. Als daaruit blijkt dat de nationalisti sche troepen verantwoordelijk zijn, is hü bereid volledige genoegdoening te geven en zplfs de gewon (Jen en de achtergelaten be trekkingen der gedooden schadeloos te stel len. Tsjang, Kai Sjek, heeft eerst wel trachten te loochenen ,dat de excessen moesten wor den geweten aan zijn troepen hy be schuldigde soldaten der Noordelyken van de plunderingen en verdere onbehoorlijke handelingen maar naderhand is hy blyk- baar van houding veranderd. Tenminste aan deJapansche marine-autoriteiten te Shang hai heeft hy reeds zyn verontschuldigingen aangeboden; laatstgenoemden hebben Tsjang Kai Sjek namelijk ontvangen en hem bij deze gelegenheid duideiyk gemaakt, dat de Japansche oorlogsschepen de ver- ei schte maatregelen zouden nemen, wan- nePT de Japanners van de zijde dér Zuide lijken moeite en hinder werd bereid van welken aard ook. e Trouwens: verscheidene Btemmen*gaan er i«t Japan, welka'regeering vooral heil ver- va» neutvalfteit harerzijd», op *van politifk, tot» gevoeg. Bet duidelijke iritei- ten is dan ook meer of minler oen vew^r sinjr on *ip" in-diMi «in worden' uitBplogd, nochtans zal weten te handelen, wanneer de noodzaak zich voordoet. Ook t-ekt het de aandacht, dat Japan zich geenszins afzijdig zal houden, wat betreft de stappen, die de mogendheden bij de Kanton regeering zul len doen naar aanleiding van die uitspattin gen te Nanking. "De berichten toch houden in, dat Londen, Washington en Tokio ge meenschappelijk zullen optreden. Ook werkt de Japansche gezant te Peking yverig met zyn collega's aldaar samen, wat betreft het opstellen eener verklaring waarin het standpunt hunner regeeringen uiteengezet zal worden ten aanzien der Nankingsche incidenten. Kortom: uit verschillende feiten blijkt, dat Japan geenszins zich aan de in ternationale samenwerking onttrekt, die, van 't standpunt der mogendheden af be zien, te meer igewenscht is, omdat nog niet bekend is, wat de toekomst zal brengen. Optimistisch zyn de buitenlanders echter nog geenszins: dit b'ijkt o.a. uit het feit' dat niet alleen Itsjanig, Tsjoenking en Tsjnagsja door de vreemdelingen worden ontruimd ,maar ook <ie evacuatie van Han- kau, waar een schrikbewind moet heersche", eerlang zich zal voltrekken. Dat h*0- gendheden nog steeds militaire versterkin gen laten komen, is eveneens een aanwij zing, dat zy terdège willen'Voorbereid zyn op alle eventualiteiten. t Be spanning op den Balkan heeft haar sensationeelste karakter verloren. Zooals men zich herinnert, werden te Rome de vo rige week voorstellen der Epgelsche regee- riqg overhandigd, die hierop neerkwamen, dat een officieele militaire commissie, be staand gel sch legenfeeid schijnen Zoowel Belgrado paalde bezw Inplaats daarvan zal nu worden gstracht niet het 'acute geschil, ontstaan door <le Italiaansche beschuldi ging, te onderzoeken ,maar heel h©tcom plex der Zuid-Slavisch-Italiaansche be trekkingen door rechtstreekbche ónderhan delingen tusschen Home én Belgrado op een gezondér basis te plaatsen. De Italiaan- sche bezwaren tegen het zoek betroffen niet de Dull king, die Engeland wenschelftk achtte, maar vloeiden voort uit de overweging, dat na zoo'n langen tyd niet meer met zekerheid kon worden vastgesteld, of Martijd tro:- do Albanee- De diplo- DU1TSCHLAND. Inbrekers op tttia. Uoet-i'riuseoi wordt smdB maanoen oarveiiig gemaakt door eon dievemben- d<e, wtaarschijinlijk uit Berlijn alkom- stig, die in een groote, zwart gelaate auto plotseling uit liet niet opduikt, op een of andere butenplaiats oï boerde- rij haar slag slaat en spoorloos ver dwijnt Vooral di3» districten Rusten burg, Osterodie, Lötaen en Johanms- buig moeial het ontgelden. Gewoon lijk is de waarde van het geetolene vrij hoog, daar de hoeren b.j voorkeur zilverwerks pelzen enz. meenemen. Nimmer is het voorgekomen, diat de politie de hand kon leggen op eenige in de provincie aan dien man gebxach- e gestolen goedheren. Wel heeft en, nu en dan een paar inbrekerswerktui- gen gevonden, daar het een enkele keer is voorgekomen, dat het autoge- jelschap bij een inbraak overvallen werd) en ijlings de vlucht moest ne men. En steeidb bleken dan die werk tuigen van prima qualiteit te zijn. Ook is vastgesteld!, dht de inbrekers een groote, zwart gelakte toerauto ge bruiken. Meermalen is op hen en op hun wagen geschoten, maar sieeds Ie verheefs, dhar de auito steeds met ont zaglijke snelheid verdween het num mer wai, steeds zorgvuldig met slijk ot slof bedekt. Voor zoover tot dusver is vastge- stoldi, heeft die bundle thans reeds voor ruin 100 000 M buit gemaakt. Ilooge belooningeqi zijn uitgeloofd1 voor aan wijzingen, die tot arrestatie kunnen voeren, maar de spookauto blijft met haar gemaskerde inzittend en onvind baar niettegeinsiaiaflMie alle pogingen van politie en bevolking. BNGELAND. De verdwijning; van MiM Daniels, hen oodeflraoek iiaar die raadselachti ge wijae, waarop een Engelsche ver pleegster Mj haar uitstaipje naar Bou logne om het teven is gokomien, duurt altijd ijverig voort. De Parijsdhe heeft thans de leiding van het onderzoek, in lianden genomen, waarbij Hij wordt gesteund dJoor re- oherolieurs uit Rijssel. Na een onder zoek. dat acht uren duurde, is de Ra- rijsche rechercheur Deruellq tot dd conclusie gekomen, dait miss Daniels nog twee dagen na den dag, dat zij met de pleia erboot naar Engeland zou lerugkeeren, heeft geleefd. Derecher- clie meent thai» aanwijzingen te heb ben dat de verploeister .niet door- een misdaad ook het ia gejeomm en ook jjiet dóór dMt^htandt kun ziöhz^f te tengevolge van ecg %erai- Bhulog% heelt deat dood tèn- familie is toe- vol ontslag Mr. Dr. H. A. van Minister van buitenland dankbetuiging voor belangrijke diensten n en aan den lande tot minister van bui- Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister. Jhr. nr. Frans Beelaerts va/n Blok land, wiens benoeming tot minister van Builendamdsche Zaken thans een teit is geworden, werd' geboren te 's-üra- venhage den 25sten Jan. 1872 en is d-us thans 55 jaar. Hij ving ziijn ambtelijke loopbaan a..n bij het hoofdbestuur der P. en 'I De portefeuille wisseling aan BuitenlandMhe 1927 Kasuebeek vele en am de Kom 'A don rang van adjuuct-oon mies; dit was op 1 Aug. 1897. Op 1 Jan. 1901 werd jhr. Beelaerts commies-griffier van de Tweede Ka mer, wetke functie hij een acht tal ja ren uitoefendo. Uit decae betrekking ging hij. naar aanleiding van een lot hem gericht verzoek, in den diiploma- tieken dienst over. Ais minister-resi dent met dteiv persoonlijken titel van buitengewoon gecaant etn gevalmaicJitigit minister vertrok jhr. Beelaerts naar Peking in het jaar 1900. In het jaar 1917 aag hij zich in laatstgenoeundiö hoedanigheid! belast met ae bescherming van do Duitsche w» Ooslonrijk-HoBigaiarsolio belang an n ('titnai, na: eten wapenstilstand: in 1919 werd de heer Beelaerts eervol van a'ja diplonptieikem post teruggeroepen eii jer beschikking geeteidl. Na terugkeer hier te lande werd hij bij K. B. van 22 Juli 1919 in actieven dienst hersteld en tijdelijk werkzaam gesteld bij het Departement van Bui- teniaïidsche Zaken-, belast net do werk- zmamhedlen van chef dier «[deeding di- plrmatieke zaiven aan dit departement. In deze functie hoeft jhr. Beelaerts van Blokland- van Nov. 1920 tot Febr. 1929 te Washington, dioeigenopien, als t8^ king van tieke zakeÉ, dat - it nader overleg met de en vervolgens ook net de Brits die on Fr-nsohe regeeringen een werkzaam aandeel nam. Minister Kan naar Friesland. Minister Kan bracht heden vergezeld van den directeur van den V eeartsenijk. dienst dr. Berger, een bezoek aan de veemarkt te Leeuwarden, waama het Lamdbouwhuis van die Friesche Mij. van Landbouw bezocht zal warden en vervolgens kennis genomen van het werken van den Frieschen Gezond heidsdienst voor vee. Daarna zal de Minister, hierbij be geleid door den heer M. de Vries on den Rijksinspecteur Faikenm voor da werkverschaffing in Friesland) de ont ginning in de Boombergumer Petten, alwaar meer dan 500 werkloocoen uit de verschillende Friesche gemeenten zijn te werk geBteld, in oogensohouw nemen. 1 Steenkolen Handelsrereeniginc. Het 26-jarig beataan. Vandaag is het 25 jaar geleden dat te Rotterdam werd gevestigd! een bij- Evenals dagelijks de zon en de duis ternis beurtelings wisselen, wisselt in het lot van de menschen 't geluk en de duis- tere rampspoed. Roman door PAUL OSKAR HöCKER. Uit het Duitsch vertaald door Hermine van Geer ten. (Nadruk verboden) 62) Langaaani k,wam- Viktor naderbij. >,Neiemt U me niet kwalijk, grootpapa, diat ik aoo maar bij U kom' binnenval len. Maar... ik moet U spreken." Weer zwijgen. Dan kwam er een za-cht fluiten over die lippen van den °üdlen man. De innerlijke opwinding swchteen uitweg. „Eruit", schreeuw de hij daarop plotseling. En snol stond hij op De stok hard op den grond «tampend, kwami hij een ipaar passen. '"J8 richting van zijn ouwel komen be zoeker Vol grimmigen haat staarde «jj hem met zijn grootte, strenge, net bloed! beloopen oogeti aan. Ik kom alleen maar om IT een ver lating te geven, grootpapa en om U oor een verklaring te vragen." Balthazar Troilo knikte hoonend. „Je wilt me zeker komen vertellen dat jij niet de aanstichter bent van dien boe venstreek1." Juist, grootpapa." „Ik ben niet van plan aan te hoo- ren wat voor leugens en schurkerijen jullie niet je drieën nu weer uitge broed hebben. Begrijp je? Versta je? Een fijn heer ben je, hoor je? Niet alleen het meisje laten zitten, neen, nu het armie ding zichzelf uit den mod der gewerkt heeft, nadat ze met hard ploeteren en vlijt en liefde en toewij ding vooruit gekomen is, daar licht je luier een beentje, dat dat smerige stel haar alles afsnoepen kan." „Heit is niet waar, grootvader, ik smeek TJ." ,,Je snavel zul je dTcht houden, hoor je? Jij bent dte ergste van ze alle maalWant jij draagt nog de verant woorden jkheid voor den eerlijken naam van je vader en je grootvadetr. Wat zijn de anderen Vreemde eenden !n de bijt. Daar heb ik niks mee te ma- ken. Maw inplaate dat jij probeert door fatsoenlijk wecken vooruit te ko- mten, inplaats dat je probeert haar hoogte te bere ken, daar ga je heen en stuurt een jongen galeiboef uit jul lie npbe-le affaire en er wordt inge broken... o, jij, jij, jij-.. „Eén woord, grootpapa", schreeuw de Viktor vol vertwijfeling, pogend den. w óordenvloed van den ouden man ie overstemmen. „Hoor me toch elven aan De iongen heeft toch straks bij den commissaris alles bekend. „Bekend heeft ie, wat jij hem hebt voorgebouwd, jij., een geroeene vent ben je een slecht mensch. „Woedend, hief hij den stok op. „Ga uit mijn oogen," „U moet me aanhoorem." Toen suisde de stok met vreeselijke kracht op Viktor's hoofd neer. Hij zag een roode golf voor zijn oogen- kooien, daarna weril het d'iepe nacht ooi hem heen. Balthazar Troilo stapte koud en star en onbewogen het roerlooze lichaam' voorbij. (Rechtop stapte hij den tuin 'n en hervatte a jn werk alsof er niet3 gebéurd was. Alleen zijn handen beef- dèp. Eu toen hij op zijn stok wildo steunen voelde hij zijn rechterhand machteloos. Maar direct merkte hij het was de stok die dén d'enst wei gerde, want die- had bij den slag een breuk gekregen. „Nu hebben ze allebei wat ze toe- kon t", zei hij tevredten tot zichzelf. „En deaeii knaap komt het nog eerder toe, dan dien van onlangs." Terwijl hij groef en schoffelde en spitte, kwam' Katarina door de tuin poort en bracht een kaart uit Londen n-ee. Van Eva. Ze las hem voor en •tchte. De oude man luisterde zwijgend Het was alsof hij er niet zoo met zijn gedachten bij was als anders. Maar waar zijn gedachten dian wel waren, daar kwam Katariua niet achter Geen woord zei hij van het bc ihjen tweede, een derde brie kaart uit Londen brachten niidere bijzonderhe den. Daarop kwam Eva's aardige uit voerige, levendige brief. „Neen, zoo iets heb je nog nooit ge- z:en. Stel je voor dé «bloemententoom- sielling in de Dierentuin in Berlijn, uaar oom, Erok de mooie prijs voor zijn orchideeën kreeg en dan tien twintigmaal grooleT. Het heele reus achtige Cristal-Polace één bloeiende, geurende, schitterende bloemenzee in he'. midden, beneden, oen smalle door gang van de bezoekers. En vandaar ai. terrasvormig opstij gend, tot hoog op do galerijen, louter bloembedden, in allerlei schitterende kleuren. Overal er tusschen zijn smalle wandelpaden vrijgehouden. Van het oogen blik dat de entoonstelling 's mor gens wordt geopend tot de sluiting om Ulf. schuifelt daar een dichte menig ter Dan is er van deze bloemenzee na tuurlijk niet zoo veel te zien als des mongèf» voor de opening, als er al leen maar de exposanten zijn. Maar ik weet ten slotte niet wat imposanter is. Als alle wandelpaden vol zijn met mensohen, als de bezoekers, opgewekt en vroolijk, vol bewondering elkaar op allerleu attent maken, praten, en lachen dan is de aanblik zoo kleurrijk en be wogen en interessant, dht mien haast geon oogen genoeg heeft om te zien tn geen ooren om te hoor en. En dan nog de muziek die van de bovenste galerij klinkt en door de groote open entree kijkt men in de voortuin waar een menigte herfstbloem/en in 'n schit tering van kleuren en tinten geplant zijn en daar verdringt zich een kleu rige irienigte wandelaars. En de zon schijnt over de lichte parasols en de kleurige hoeden en de liahte toiletten Het is een feest van schittering en vroolijke gloed. En het gebouw van bannen hoeft iets van het plechtige van een groote kerk. Een van de aardigste dingen «iS hoe veel de bezoekers te vragen hebben. Zoo kinderlijk soms... en je hebt er soms vreeseiijk deftige oude lieer en bij. Ze hebben- bijna allemaal boekjes of blocnotes in de haind, maar je moet niet denken dat dat alle kooplui of agenten zijn. 0 noen, het is het groote publiek. De eert heeft een stadstuintje, de ondoTe een groote villatuin, een derde becsit eten groot landgoed', weer een ander houdt er een rosarium' op na, een vischvijver of een daktuin en dan heb je nog de eenvoudige menschjes die hun balcon net bloemen versieren of een kleine veranda) hebben of zelfs maar een- simpele bloemenbak. En ze houden allemaal evenveel van bloe nten, kennen die soorten, de namen, letten op iedere nieuwe nuance. (Wordt vervolgd) V

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1927 | | pagina 1