Vitrages 3 COUPONS H. BOTH I 4 1 J r WINKELHUIS G.de Raadt wartendijk COUPONDAGEN Abonneert U op dit Blad. A L BIIHKMAH ZOON - GOUDA. Eet Verburg's Brood NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 7QD bran MILLE H. P. HERFST Jr., Voorjaarsmodellen Corsetlen 5.40 3.90 5J"- 7.75 DEKLEU Ook 12.50 17.75 21.50 25.50 28.- 32.50 Doet ook U w voor» deel in onze afdeehng Heeren- Mode» artikelen 1 Doet ook U w voor» deel in onze afdeehng Heeren- Mode artikelen I 36.75 42.- 53.- ZATERDAG MAANDAG en DINSDAG 20!% EXTRA KORTING Plattegrond PRIJS f 0.75.' UITGAVEN VAN Geïllustreerde Gi(Js voor Gouda G. J. J. POT, 50 GENT. No. 16424 Zaterdi iH :V April 1927 65* Jaargang bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ena Dit blad verschijnt dagelijks behafive op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD.» Socialisten en Kapitalisten. :I t I FEUILLETON^ VLAMMENDE KATCUEN. wTd^éit181 wo1 kiikeni ala Groote firma vraagt voor het vestigen van een FILIAAL in GOUDA (liefst hoekhuis) met groote etalage's op drukken stand. Br. onder No. 1534 Adv. Bur. Bènjamin, Stationsweg 61 b, Rotterdam. DELFT/C HE-P» /ISARCN, y GOUDA, 1 April 1927. L.S. Hierdoor heb rk de eer U beleefd mede te deelen, dat ik mtfne zaak heb OVERGEDAAN aan den Heer H. P. HERFST Jr., die deze zal voortzetten onder den naam van voorheen L. BOOGAFRDT. Terwyl ik U dank zeg voor het ge durende zoovele jaren geschonken vertrouwen, beveel ik mijn opvolger gaarne in Uw gunst aan. Hoogachtend. L. BOOGAERDT. 941 55 GEUR. EN 5HAAK 2UN NlERnEDt E VCNRE.DIG GOUDA. 1 April 1927. L.S. In aansluiting met bovenstaande advertentie beveelt ondergeteakende zich beleefd bij de cliëntèle van Gouda en Omstreken aan. De bekende kwaliteit en een accu rate bediening worden gegarandeerd. Hoogachtend. H. P. HERFST Jr. v 'h L. Boogaerdt. Lange Tiende weg 43 94° 40 Telefoon 777. Te"Gouda verkrijgbaar A. HILLpL. Kleiweg. Tel. 141. West-Haven 42 BEWAART UW BON Gebf» ZWARTENDIJK ROTTERDAM- Bijzonder elegant model van sterke rose coutil en met pr elastieken zij- en rug panden zonder veter, m. eenige sluiting van voren, MODEL SPORT 76 Ideaal Sport Corset van fijne broché-stol in rose, ciel en wit. met elastieken cein tuur. Geschikt voor alie figuren. Voorzien van de gepatenteerde .Twilfit" Spiraal baleinen „WRAP ROUND' Modal tal Modieus model van prima stof rl moesjes, geschikt voor alle figuren, mei sterke elastieken zijpan den. vdorzien van 2 paar jarretelles en gepatent. .Twilfit" spi- CA raalbaleinen JiWV Model 343 MODEL 1313 Een nieuw „reduciag" model voor zware ffg, of dezelfde grondslagen gemodelleerd ali ons bekende model .1010". boven-ceintuur. AHeei MODEL 2003 Voor zware figuren Extra sterk corset m. elast. binnengor- del (21 cJVL br.) in fijne écru-tlnt Dit corsetwordt aanbe v DoktorenC riSBRUNja liffmann arkt 50 GOUD* Tal. 500 IN ZIJN VERSCHILLENDE SCHAKEERINGEN IS DE voor Hcerenkleeding De goede C A kleeding is niet alleen modern, maar munt ool^r uit door degelijke afwerkingen goeden pasvorm. Bijzonder bevelen wij U aan Fantasie«Costuums WhipcordoCostuums Kamgaren.Costuums Buitendien kun» U Uwcostuum kiezen in iedere stof, in iedere kleur en in iederen - prijs, reeds vanaf. O./J ZIJDEN, WOLLEN EN KATOENENSTOFFEN waaronder vele maten voor JAPONNEN en MANTELS in Engelsche en andere Z o.m e'r s t off e n. VISSCH^RSD./MOORDBLAAK OTTERDAM der Gemeente Gouda. Schaal 1 5000 met STRATENLIJST en vermelding vu Byzondere Gebouwen en Instellingen Op deze in fpaaie kleuren uitgevoerde plattegrond is ook aAngegeven hoe de i sr- binding tusschen de Hollandsche IJssel de Gouwe tot stand zal komen. Smakelijk en voedzaam SPIERINGSTRAAT 65 - OOUDA In eiken Boekhandel verkrijgbaar: bewerkt door Secretaris-Archivaris der gemeente Gouda. Dit fraaie boek, dat tal van interessante bijzonderheden bervat, zoowel uit vroegeren als tegenwoordigen feyd en versierd >s met 78 illustraties in en buiten den tekst waarbj een fraaie VIER KLEURENDRUK van het KERKRAAM uit de boroemde St. JANS1 KERK, kost slechts INHOUD: De oorsprong en de ontwik keling van Gouda: De Goudsche Handel en Industrie; De verkeersverbindingen te wa ter en te land; De bedrijven der Gemeente Gouda; Gezondheidszorg en Volkshuis vesting- te Gouda; Kunsten en Wetenschap pen te Gouda; Het Onderwijs te Gouda; De lichamelijke opvoeding te Gouda; Gouda als woonstad; De voornaamste menumental* gebouwen, enz. (ioiMiHE mum. ADONNKMFNT8PRIJS: per kwertul LU, per week 17 cent, met Zondepibled pe* kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal vaar da bezorging per looper geechiedt Franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 8.8®. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARK1 81, GOUDA. bij onze agenten en loopers. den boekhandel m de"postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 8 uur. Adminlctratie Telrf. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkrinf 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bexorgkring: 1—regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in^het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigbeids-adivertentiën da helft van dan prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 ragels 2.06, elk» ragel maar fi.6®. Op d« voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiïin an mgazoudsn madadaalingan kfl contract tot saar garaduoeer- den prijs. Groote letters an randan worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede 1 defaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde ran opname verzekerd te zijn. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Door de aandacht, die de behandeling van het Belgisch Verdrag in de Eerst© Kamer en de uitslag der stemming in die Kamer trokken, is ongetwijfeld te weinig belang stelling geschonken aan die beraadslagingen in de Tweede Kamer over het Wetsontwerp tfp de Naamlooze Vennootschappen. Deze beraadslagingen toch waren die belangstel ling ten volle waard. Het gaat biJ drt ontwerp vooral om de democratiseering der Naamlooze Vennoot schap in dien Jfo, dat den aandeelhouders r invloed wordt verzekerd op den gang De voorstanders van het onfc" dat die aandeelhouders beter tegen oneerlijk beleid van directie en com missarissen, waarvan in de laatste jaren menig geldgever h(j ajj aandeelhouder of obliigatiehouder deéWipe is geworden. De tegenstand tegen het ontwerp kwam vooral van de zjjde der leiders op het ge bied van industrie en handel, van hen, ode men bij voorkeur tot de kapitalistische klasse rekent. By monde van den heer Kor- en van het Verbond1 van Neder- Verkgevers trokken zy echter juist tegen de kapitalisten te velde. Het ontwerp aldus ongeveer Mf. Kor- kiest steeds party tegen directie en com missarissen, di© als de eigenlijke onderne mers niet genoeg gewaardeerd worden. En in het advies te dezer zake van het Verbond van N-ederl&ndsche Werkgevers heet het: .Aandeelhouders zijn toch geen economi sch zwakken ,maar kapitalisten. Laat hen dan ook vrij, om hun ondiernemingen in be richten, zooals zij willen en dlesgewenscht de macht van het kapitaal uit handen te geven aan de „werknemers", in casu de di rectie en de commissarissen". Onder hen, die sterk voor het oijfcwerp waren en wien het eigenlijk nog lang niet ver genoeg ging, trad vooral de sociaal democraat Van den Tempel naar voren. Hij ziet de directeuren vooral als uitbuiters, azende op de kapitaaltje» der aandeelhou ders. Men ziet het: de leiders der groote onder nemingen beschouwen zich hier ais werk nemers en verdediger, hunne belangen tegen den sociaal-democraat, di© de zijde der ka pitalisten kiest. Men zou, theoretisch redenee rend, eigen lijk precies het tegengestelde Wie tot oplossing van het social© vraagstuk wenscht te komen, heeft oj. te kiezen tus schen twee wegen. Of het socialisme met zijn gemeenschappelijk bezit der producetie- middelen, óf een toestand, waarbij het bezit min of meer gelijkmatig is verdeeld over talrijke kleine bezitters. Marx beweerde, dat dit klein-bezit niet kon samengaan met het grootbedrijf en dit laatste, dat voor zijne voordeelen niet kan worden losgelaten, noodwendig moet leiden tot gemeenschappelijk bezit. Hij vergiste ziph daarin echter. Zoowel de Coöperatieve Vfereeniging als de Naamlooze Vennoot schap maken het mogelijk, kleinbezit en grootbedrijf te doen samengaan en zoo doende to komen tot opheffing van dén klassestrijd en tot vrede in het bödrtffs- leven. En nu verdient het met het oog op het bovenstaande ongetwijfeld ten zeerste de aandacht, dat in verschillende landen het streven by de 'beter betaalde arbeiders veld schijnt te winnen, om tot bezit te komen en met h«t bespaarde kapitaal deel te no men aan de voortbrenging. Wy meen en, dat dit streven door hen, die het socialis tisch© ideaal onuitvoerbaar achten, met belangstelling moet worden gevolgd niet alleen, maar ook zooveel mogelijk ge steund. En voor dit laatste is wel in de eerste plaats noodiig, dat de kleine bezit ters worden beschermd tegen verkeerde praktijken van de leiders der groote on- l de klachten i ongelukkige wetstechniek en de vrees voor averechtsche werking van verschillende bepalingen, voor een groot deel gegrond zijn, toch komt het ons wel waarschijnlijk voor, dat houding dier tegenstanders in menig opzicht eenen andere zou zyn geweest, indien zij meer besef hadden van de beteekenis der proble men met het oog op de reconstructie der maatschappij in niet-socialistischen zin, waarom het hier gaat. Van den heer Van den Tempel zouden wy het daarentegen geenszins onlogisch hebben gevonden, indien hij aan de zijde der tegenstanders had gestaan. De socialisten hebben, meenen wy, zich tot dusver altijd op het standpur^ gesteld, dat b-scherming van den kleinen beaittter niet op hun weg ligt. Volgens de socialisti sche theorie leidt de ontwikkeling Jer tot vernietiging van het ;it en beteekent bescherming van dit kleinbezat het tegenhouden der maat schappelijke ontwikkeling in socialistische richting. Ddt neemt intusschen' niet weg, dat wij 'empel allerminst «-en ïouding zouden willen ien wy daarin het be- lache kringen in nde rich- wys, dat men De wereld diern up het B groote 1 DB HOFSTAD. .XII. i zijn vol zon nige tegonsWiingön. lerwijl in het jste regeoriilBooiiege feu© strijd werd gevoerd üiv«r een aaiiigei jgeuineidj die do gemoederen heitig iu beweging dracht omdat een voornaam lauusoe- lang op het spet isuat, aijn op we.mge urm uien gaans a&iamd van het tooueel strijd, de vrouwen oeaig op roet allerlei trekken om geku bijeen te* «brengen voor de ïn- sianidhouumg van het internationale verbroedering en verzuste- laaide het diebat ctaat, in de zaten |iin h^erschte ïnierna- eni jermaaK op de Natuurlijk kam lat want er is geen reden rond te tegenstelling tusschen op interna .io- eo de vrooüjikèt methode ooi toch ook werkzaam te mjn in het be- lang der ïnieraatiopaile verhoudingen is wel merkwaardig. Een laincy-iair moet men nooi. seri eus nemen, het doel en het middel, waarmeoe men dat doel wil bereiken, ïoopeai gewoonlijk sterk uitéén in ka rakter. Uver die tegenstrijdigheid -s aitija ail heel veel strijd) gevoerd en e. aijn veie menseden die op grond daarvan tegen een fainciy-uir zajn. uok uit anderen hooide is er veel tegen, aam te voeren het is ojp zoo n leest altijd een plundering der beuraen, die juist velen weerhoudt er heem te gaan. Wie er heengaan, dat aijn de men schem bij wie h»3. er op wat guldens niet aan komt eu in zooverre is het n!et aoo erg dat er wat geplunderd wordt. Kom men eens nagaan hoeveel ^eld tem slotte toch nog aan dem op zet in die uivoering vain dje fancy-fair besteed, moet worden dam blijit he toch altijd de vraag of lamgs anderen ga.(kooperen weg ook niet het bedrag bijeen te brengen dat nu ,,scihoon 1 wordt overgehouden. Maar enfin dat u.oet leuer voor zich weien, hei sy steem schijnt goed geld op te leveren deze iancy-Iair bracht twintig mille 'ui de kas en dus stapt men ai'icbt over eeniige ethische bezwaren heen c Is waar dait het tegenwoordig uiterst Koedelijk is onï geld los te krijgen voor een goed doel. Er zijn maar o zoo weinig memschen die zich de weel de kunnen permitteeren om heel veel aan liefdadigheid te doen omdat het dagelijksche leven nog steeds heel duur is en uit niets blijkt dat döarin spoedig verbetering zal komen. Zui nigheid! blijft voor iedereen plicht en dat is ten slotte voor veilen zeer na- deedig omdat er tal van bedrijven zijn dlie hjat juist van de met-zuinigheid moeten hebben. Dit vergeet men wei eens te veel en men bedenkt niet oa. daardoor die miailaise in het algemeen ook wordt bevorderd. Nog altijd klagen die winkeliers steen en been dat het publiek niet koopt en do hand te stijf op die beurs houd.. De handeldrijvende middenstand vertegen woordigt in die steden een zeer voor naam dieetl dier -bevolking en als het dezen met goed gaat. gaat het tal van andere categorieën ook niet goed. Het vereemiiging8levem bijvoorbeeld lijdt heel sterk onder deae malaise en zoo werkt het terug op het gansohe maat schappelijke en geestelijke leven. In dat ingewikkelde proces treedt geen noemenswaardige verbetering in en wi_. blijven m de cijiers der werkloosheid z.en hoe weinig beweging ten goede er in het openbare leven valt waar tq nemen De «enige die maar precies doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is en van geen zuinigheid weet is de ge meente zelf. Zij leens. maar mallioenem of zij ze cadeau krijgt en bouwt maar scholen, legt duro straiten aan en per mifteert zich allerlei weelde, tetrwijl juist zij de eerste moes. zijn, die alle luxe moest laten varen omdat zij haar geld veelal in dood-materiaal vastlegt. Slechts zelden steekt de gemeente raad er een stoaje voor en ais dat ge schiedt is het nog om- andere dan zui nigheidsredenen. Zoo was men al weer van plan ettelijke duizenden guldens uit te geven voor vluchtheuvels op net bekende Plein 1813. Dit is een der mooiste pleinen uit den Haag. In alle richtingen is het streng syliametrisch en de rijen hoornen zijn gesteld op een wiskundig juiste en harmonisch fraai wijze. Geen gewilde plantsoentjes zijn hier, geen lievigheidjes ami op te knap pen. Het eenige wat mem er heeft aan gebracht zijn een pair s avonds ver lichte richtingspeilen voor het veikeer. die vrij overbodig zijn omdat iedere chauffeur niet anders zou willen rijden 'an m de richtng die nu is aangege- wordt g l ot slot dat wij nu ai lang gebeurde ven. Die jwpen zijn ovoruiag «nering, maar emtin aan het moet iets worden opgeofferd'. Nu 1 men ook nog op het denkbeedd gei mem vluchtheuvels te gaan aanleggen op dit mooie plein. Daaraoor zou aan de bizondere iraaie structuur daarvan zeer veel schade zijn aangebracht, ter wijl het al weer niet noodig is te ach ten. Het is er heel breed en het ver keer is er lame met zoo groot. Geluk kig heeit die aome^nteraacl geweigerd deze heuvels gped te keuren. Het blijft nu bij het rooien van een achttal hoo rnen wat kam, geschieden zonder dat ijler van, het plein atbreuk dezen brief een grapje nog en verteden ommat euioeg gelediem is dot het niemand meer zat willen nagaan wie de betrokken personen wa ren. Het gebeurde op een nacht oat een vnooiijk groepje dat muziek had gemoaat, huiswaarts trok1. Zij hadden als groepje een groote krans gekregen diep zij meezeulden. Op de Plaats waar het siamdbeeud van Jan die Wit suaat gingen zij uitéén. Wie zou de taana meenemen Na lange en vrooiijke de liberatie stelde etr één van hem voor de krans te leggen aam de voeten van Jan de Wit. In de vrooiijke bui werdi daartoe besloten. En zoo prijkte daar den volgend»» morgen de reusachtige Krans. I De kranten meiddie de vondst en men zocht er naar wat de rede» van de huldiging zou zajh- Geschiedenis boeken werden nagesnuffeld! weikeüer- tnneringsdag hst in het leven van Ja*. de Wit geweest moest zijn. Ka men ontdiekte dat het dem-zooveel jaar ge leden was dat op dien dag, Jap de Wit als student was ingesdhreven. Waar schijplijk had1 iemand! dlat belangrijke feit willen herdenken. Dat dieze huldiging een ,,mop" was an dat evem goed Spinoza of Richard Hol het had kunnen treffen, daarop is niemand gekomen. Er was een groepje jongelui dat rich dem volgenden dag zeer vermaakte om de mediedeeling der bladen- Zij hebben ons de bewuste krant en-bericht m laten z en en wij mogen nu wed het grapja vertellen. Jammer voor die snuffelende historica, dat zij zoo te vergeefs hun best deden. HAGENAAR. MODEPRAATJE. De nieuwe voor jaarshoedjes. Zelden is er zuilk een stroom geweêst van nieuwe voorjaarshoedjes, nimmer was de versdheidienheid grooter. De vroege model letjes mengen zich met die der laatste we ken, de na-wintersche vilthoeden staan zus- ,Ml Wie onzer heeft zich nooit op tegen stelling tusschen woord en daad, tus schen willen en moeten, tusschen leer en leven betrapt Roman door PAUL OSKAR HöCKER. Uit het Duiisch vertaald door Herraine van Geer ten. (Nadruk veTboden) 63) En die vreugde aJs zoo'n jong meis je in heldier witte jurk eem nieuwe Woeor ontdekt Direct het notitieboekje voor dien dag en als het niet te duur is kam de exposant er op rekenen de volgende dag een bestelkaart te ent vangen Ik heb vroeger nooit veel van de khgelschen gehoudien. maar sinds Mr. uabb mij aanrtking hee.t gebracht en Thookery en vooral et het prachtige werk van Kipling. lk wel eem beetje amders gaan wat 0110 vooral voor bet a-US Voik dat is de 0° mo°e liefde voor bloemen, bij J**,?1*1' bij arm en rijk. Grootva- Ons oorspronkelijk plan om 'n eigen paviljoen ih nchiem is, zooa.s ik al schreef, mislukt. Alleen maar een paar groote vereeïiigiijgem hebben eigen pa viljoens. Eerst was ik erg teleurge steld. Hoe zouden we in deze zee van bioemen, van schitterende kleuren ons Vlammende K&tchen een beetje laten uitivounen Maar al op dem ochtend voor de opening wist ik ze zullen ons bloemetje niet over hoofd zien. Weet je hoe ze het hier gedaan krij gen on i in deze reusachtige ruimte on in de massa's bloemen toch een be paalde soort in het oog te laten val- ïen 7-e zetten overal groote groepen bioenen in dezelfde kleur bij elkaar. Fn dam du ken uit het dichte groen groote plekken wit of zeegroen of goudbruin of purper op. En we trof fen het buitengewoon dat onze buren op de tentoonstelling, zoowel rechts als links en boven en bemedte-n alleen wit te. sneeuww tte tot roomkleurige an jers hebben. Daartusschem vormt onze bloemcncollectie een, groot, gloeiend eiland. Neem. hét lijkt wel ©em groote laaiemdle fakkel. aJs men onze stand» van bemediem af riet. En vam boven, van do hoogste galerij gezien, lijkt het een stralende zonsondergang. Tk ben nog nooit zoo gelukkig in mijn leven geweest als in deze dagen. En een Emgelsoh dlat ik in mijn geluk zaligheid' gesproken heb Maar Mr. Gabb vond dat heit niet eens zoo heel erg was. Maar ze begrepen me toch allemaal, vooral als ik ze een beetje v.ienueiijK aaaiKipt en bon net pro spectus .n dé hand d/uw, dat Mr. Gabb .u het Engeisch heelt laten. ciruKaen. v,ok de piaat uit de „Gartemwelt doet nel uitsteKend. Mr. Gabb is erg tevre den. ue eerste prijs aai wel voor de •é«e novite t van Dutton zijn. Het .s e grootste anjer die ik ooit gezien heb, maar dé buitenst© bloemblaadjes verkleuren erg gauw em we amuseerem ons ermee hoe het personeel voortdu rend met scharen in de weer is om ze af te knippen. Zoo iets behoeven wij niet te doen. Vain de eerste honderd snijbloemen, die wij hier in hoorge va zen hebben staan, hebben, we pas drie te vernieuwen. Ik denk dat een winkel of ©em kamer twee wek^K.kunnen staan zonder vorm en Kleur te verliezen als ze geregeld frisoh water krijgen em bijgesneden worden. Gisteren heeft Mr. Gabb een lang interview gehad met een bekend plant kundige hier em vanochtend stomden er groote stukken in de couranten. Ik stuur ze hierbij. Er is maar een blad dait de naaim juist gespeld heef», de andere schrijven allemaal ..Flaming Kat©''. Onder de®e naam zal üw schep ping niu wet in het land dier Britten bekend worden Dat we zeker de tweede prijs krij gen heeft Mr. Gabb een paar uur ge leden vam Sir Roberts gehoord. Zoo dra het officieel is. stuur ik een tele gram. Bestellingen komen zonder on- (tetrbroKing binnen. Daarover scnriju Mr. Gabb morgen. Hij is er voor om maar kiene pianten te sturen. Hij vindt dat in het zachte klimaat hieT nog wel in October buiten geplant kan worden. In verscheiden deelen van Lngeiamd vriest het voor Januari ot Februari heeiemaal niet. Weet U nog hoe we in Mei ,n de ijsheiligen-naent buiten met de holerapamnen in de weer zijn geweest? Hoeveel vam die plan ten of stekken zouden er niet zijn die nu hier de bewondering van de bezoekers opwekken? Wat een heer lijk beroep is het bloememvak toch. En zelfs vam de tegenslagen leert men. Mr. Gabb zegt vroeger was hij alleen maar een boer. maar nu krijgt hij het gevoel dat hij hef in he. bloememvak bog wel eens tot iets kam brengen. Ep dat h«At hij aan U te danken. Hij doet met alsof hij vam dé Duitschers nie'.s moet hebben, maar van de Duit schers die hj heeft le»eren ken oen houdt hij. He©i veel. Dat heeft hij mij vanochtend op rijn, fijne, humoristisch a n anier gezegd. Ik heb hemi geant woord! dat sis ik daar ook bij inbe grepen ben, hij me dat maar eem bee tle duidelijker moest laten roerkon, wamt dat deed) ik helaas ndet. Brutaal et! Morgein. Zondag, is de tentoonstel ling s morgens gesloten. Mr. Gabb neemt roe mee naar de St. Pauls Ka thedraal. Donderdag wordt de tentoon stelling gesloten. Mübt het duurt nog wel een veertien dagen voor we terug Kuuinen komen, omdat nu pas het za- Keiijké gedeelte van onze reis begint. Mr. Gabb denkt dat hij hiér grif üo.uUO exemplaren aam de man Kan brengen. D« prijzen voor de mooie novtenten waren allemaal tusschen ue drie em vier shilling. Krijgen we de medaille dan doem. wo het natuurlijk niet voor minder dan vier. In elk ge val verdienen we wel zooveel dat U zich in het Kurhaus in Wiesbaden eens op eem fleechjé campagne tracieerem mag. Maar dat moot U dam aan Mr Gaob schrijven als U dat dloet, dan voelt hij zich misschien verplicht mij ook eens te iafy/teeren. Dat zou zalig rijn. Mrs. Scaéduff zou natuurlijk mee moeten, omdat oom Erck haar in een briefje op het hart gedrukt heeft goed, voor mijn zaeleheil te zorgen, wat Tk overigens tamelijk overbodig vimd.Want het zou toch. nog veed aardiger zijn, als de pioniers van dé jonge firma Katarina Lutz eens met rijn beidjes ex; op uit gingen om een flesch champag ne te ledigen op de herinnering aan onze harde studietijd bij juffrouw Ka tarina Lutz en meester Balthazar, die wij beidén hierbij hartelijk groeten. Of zouden ze ons in Trocadero voor een paartje op de huwelijksreis aanzien? Overigens is Mr. Gabb heel aardig en altent. U mocht eene dénken van niet. En nu juffrouw Lutz, een hartelijke zoen en mijn innige g eüukwenschen met uw reuzensuceee. EVA. (Word* vervolgd)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1927 | | pagina 1