Mr.P.DroogleeverFortuyn Adverteert in dit Blad. Stemt allen 6 APRIL op w* LIJST 15 Dr* T- Beekenkamp, 1 I NAAIMACHINES Maisonl Para VRIJHEIDSBOND Liberale Staatspartij. I mHEDENAVOND m m- Komt hooien wot Mr. Droogloevor Fortuyn U to zeggen hooft KIEZERS w*° Het Verkiezingsbureau is Woensdag 6 April gevestigd in de bovenzaal van „Het Schaakbord". Geopend van 8 5 uur. 982 3oo i Wi NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 1 i* li»: fiflHdscbe BepaienisoDderneming Hamburger A Hoogendoorn Abonneert U op dit Blad. De beteekenis dezer Statenverkiezing. Thee en Koffie waarop als No. 1 staat Arts te Gouderak, aftredend lid. No. 16427 Woonodag 6 April 1627 66* Jaargang bergambacht, jberkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, §11 FEUILLETON. VLAMMENDE KATCHEN. Deze pryzen oe/cfen voor lengte 60 ctf. r- met pfone stijging per maat Ne» Po.pcline Fijn RipsjurkjA Jurkje met ge mcr leuk alge»' kleurd vestje en biesd Crêpe de kraag en in bei Chine vest. over- rokje groepsgc» kraag cn manchet, wijze plissé. In vóór kristahplissé Sahara. Ajnande. met borduursel Mocca, Ciel en en smockwcrk. In Marine, kost het de mod kleuren maar - -T7C kost het r\XO slechts.. O. sJechö.. 7 «90 jy "I"'-' rK\eed»f>9 PROTESTANTSCHE Dir.: H. y. d. GRAAFF. v.h. P. J. v. d. W.lf en L. Binnendijk Kattensingel 72 Telef. 763. SINGER, PFAFF, SIMPLEX. VICTORIA en andere bekende «erken van af 10 Gulden, en volle garantie. Zie onze voorraad prachtvolle SINGER, zoo goed als nieuw f 39. Molenwerf 30. 8'/< uur, spreekt in den SCHOUWBURG - Lid van da Tweede Kamer voor den Vrijheidsbond over en op verzoek ook over het Verdrag Nederland-België. Toegang voor belangstellenden vrij. Een zeer oude, gevestigde Firma VRAAGT voor hare verpakte Thee en Koffie Mn AGENT of DEPOTHOUDER met solide afnemers bekend. Br franco met uitvoerige inlichtingen te zeKden onder F. 286 aan N,V.V RUDOLF MOSSE, Amsterdam. 1002 16 II «lachte betalers? Wij incasseeren minnelijk en gerechtelijk Uwe achterstallige vor" deringen door geheel Nederland, volgens ons proces risico-systeem» •Maximum resultaat. Bewijzen van succes voorhanden. Afbetalinga-con- MÊk tracten (Zegelvrlj) gratis voor cliënten. - CENTRAAL INCASSOBUREAU, Buitsnhsfstrast 15 (Bsukslsdljk), ROTTERDAM. Hoofdsteeg 7 - Rotterdam Varplaglngfirtikelin, Cori.tt, Butnmikoui.n. Breukbanden Warmwaterrakken Belli prijecournnt grntii. lUMIWntl -20 W Voor geestverwanten die met ochtendtreinen naar elders moeten vertrekken, zijn vervoermiddelen ter beschikking om voor hun vertrek hun stemplicht te kunnen verrichten. Hulpbehoevende geestverwanten worden gaarne afgehaald en weder thuis gebracht. BS* Alle aanvragen en inlichtingen bij den len en 2e Secr., Westhaven 20 en Markt 31, Dinsdagavond aan den Schouwburg en op den dag der verkiezing op de bovenzaal van „Het Schaakbord". HET BESTUUR DER AFDEELING GOUDA. 60KHË COURANT. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ens. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwarts*. J U6, per week 17 cent, met Zondac*t>lad pe* kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geechiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zoa'agsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 0—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Reuactie Telef. 88. Postrekening 48400. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 16 regels 1.80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bazorgkring: 16 regels 1.66, elke regel meer 0.80. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 Sfc bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2.06, elke regel meer 0.60. Op ie voorpagina 60 huogar. Gewone advertentiën «n ingezonden mededelingen bij contract tot mox geredueeer den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusacbenkomst var. soliede Boekhan delaren. Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Hat antwoord van Frankrijk aan President Coolidge. De ontwapeningsconferentie. De beperking der bewapening ter zee. De Fransche regeering heeft in antwoord op de uitavoodiging van Coolidge tot deelne ming aan een oonfereritie inzake de ontwa pening ter zee een memorandum overhan digd waarin zij de verklaring herhaalt, dat het haar onmogelijk is de deelneming van Frankrijk aan een dergelijke conferentie te overwegen ook al zou haar land vertegen woordigd zyn door een „waarnemer". Zij kan niet toelaten dat het gezag wordt ver zwakt van-dien Volkenbond, welke zich reeds bezighoudt met het ontwapeningsvraagstuk, waarbij de ontwapening ter zee te land en in de lucht onafscheidelijk zijn verbonden; noch, dat het beginsel wordt aangetast van de gelijkheid tier mogendheden waarmee Frankrijk krachtig verbonden blyft; noch, dat van de discussie der voornaamste pro- V blemen die staten worden uitgesloten wel ker medewerking onmisbaar is; noch dat de technische grondslagen .waarop alleen een algemeene 'beperking der bewapening mo gelijk is w In het m dat het Fransche ontwapeningsvoorstel in de commissie ter voorbereiding der ontwa peningsconferentie reeds den steun heeft van die groote meerderheid der vertegen woordigers. Dientengevolge is Frankrijk verplicht groote terughoudendheid in acht te nemen ten aanzien van 'le deelneming Het memorandum besluit met 0611 betui ging van groote sympathie van Frankrijk jegens de pogingen van Amerika ter bevor dering van de ontwapening en dien vrecfe. le voortgezette lieraadsla- nde T< ging in de conferentie, verklaarde Sato (Japan) dat de hoofdzaak bij de beperking van de be wapening ter zee het materiaal was. Het scheepspersoneel kan niet verder dan tot het striktste minimum beperkt worden. De beperking van het effectief kan op de ze kerste wijze bereikt wordefploor beperking van het aantal schepen. Boncour (Frankrijk) betoogde, dat door lord Cecil afgelegde verklaring een bespreking hem voorloopig onnoodig voor kwam. Het is onmogelijk' de quaestie van de beperking der bewapening ter zee te be spreken ale de ©ritsche gedelegeerde zon der instructie ia. Hy wilde een korte schets geven van het Fransche standpunt. Evenals bij de quaestie van de bewapening ter zee het materiaal de hoofdzaak is zoo is dit ook liet geval voor de andere wapens. Daar de werkzaamheden der conferentie be rusten op de onderlinge afhankelijkheid van alle drie de wapens is een conventie, die niet ook het effectief der vloot omvat, ondenkbaar daar hierdoor aanzienlijke voor dadelijk gebruik gereed zijnde contingenten De wereldoorlog heeft bewezen, troepen ook te land worden gebezigd. Bo vendien moet ibij de geweldige ontwikkeling der koopvaardij vlooit °°k rekening gehou den worden met haar onmiddellijke bruik baarheid in geval van oorlog. Mr. Rutgers de Ned. afgevaardigde hield twee belangrijke redevoeringen. De eerste met betrekking tot de beperking van het marinepersoneel, waaröy de Nederlandsche delegatie aan <le zijde van Frankrijk staat. De heer Rutgers ging de groote bezwaren na, die het vrylaten van marinepersoneel met zicb brengt, vooral wanneer men haar beschouwt im vreband met het vraagstuk der geoefende reserves. H$t niet-afzonder- lyk beperken van het marinepersoneel zou d© (mogelijkheid scheppen onbeperkte aan tal Ine van dit Personeel zoo noodig voor de verdediging te land te gebruiken. Vervolgens hield mr. Rutgers een. krach tig pleidooi voor de methode van .beperking vain de globale tonnen maat voor materieel- beperking der marine boven de beperking per categorieën, zooals het Engelsch voor stel luidt. Mr. Rutgers toonde met tal van argumenten aan, dat de methode van beper king van de totale is en d te passen aan de strategische veranderde omstandighdeen, als gevolg dier technische verbeteringen. De heer Rutgers erkent, dat de beperking per categorie nuttig kan zyn voor de staten, die nogeveer in gelijke stra tegische, economische en politieke omstan digheden verkeeren doch dij tegen de methode der globale') Na dit onderwerp begonnen de debatten over de quaestie der beperking» van de ton- nenmaat der vloot, hetzy in totftal of vol gens categorieën, waarbij de Fransche en Engelsche grondgedachten andermaal te genover elkaar stonden .Engeland heefit be lang by een beperking der categorie terwijl Boncour de methode der globale •txHvnejvmaat voorstaat, die het voordeel heeft een groo- ler aanpassingsvermogen te bezitten. Boncour hield een magistrale redevoering, waarin hy betoogde dat vooral de staten, die de conventie van Washington hebben geteekend uit veiligheidsoverwegingen de noodzakelijkheid gevoelen om binnen zekere grenzen hun marine wear macht zóó te orga niseer en, dat zij het beat aan de (behoeften van ieder land beantwoordt. Boncour wees op de toenemende vrees die sommige sta ten koesteren voor de ontwikkeling der han delsvloten door den bouw van snelle en zeer groote schepen ,die in weinig tyd in hulp kruisers kunnen worden veranderd. Hy deed uitkomen dat het nie^ totstandkomen va li het protocol van Genève vale «daten nood zaakt meer dan anders het geval zou zyn met hun veiligheid rekening te houden. Ook op dit punt begint zich reeds een compromis af te teekenen, dot vermoedelijk zal worden gezooht in een overeenkomstig voorstel van Boncour dat aan de bezwaren van Enge land, Amerika, Japan en Chili eenugszins plannen gedurende den geheelen duur der conventie te doen opnemen ,van welke plan nen slecht:; ze.i i oge worden afgeweken na voorafgaande kennisgeving aan den Vol kenbond. Italië trachtte dit denkbeeld te verzwakken <loor voor te stellen, dat alleen indien de kiel van een nieuw schip wordt gelegd de staten bizonderheden mededeelen aan den Volkenbond, conform de desbetref fende b'paling in, de conventie van Was hington. MUTENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De economische toestand VMI het land. Na de Leipziger Messe. De jongste Leipziger Voorj aar smesse, zoo schryft men aan de N. R. ^Jrt„ heeft Reeds tydens de Messe bleek efen levendig head in zaken zooals men die sedfert het be gin van de stabilisatie van h<* Duitsche geld niet meer gekend had. Na de jaarbeurs vooral vast staan, dat goede zajcen zijn gedaan. Deze betere zaken houden ten nauwste verband met de opleving van den geheelen economische» toestand van Duitschland. Reeds het vorige jaar was deze opleving Het groote Messe als barometer i belang van de Leipziger van het Duitsche eco- erven blijkt dan ook uit het feit, dat gelijk met den groote rein uitvoer uit Duitschland, die het vorige jaar begon, ook het aantal exposanten ter jaarbeurs be langrijk steeg. De verbetering van den economischer, toestand komt tot uiting in de volgende cij fers betreffende de Duitsche machine industrie. Voor den oorlog was Duitschland het grootste uitvoerland van machines. In 1924, h©t eerste jaar -der stabilisatie nam Duitschland de derde plaats in. Sinds dien is de uitvoer van machines uit Duitschland voortdurend gestegen, zoodat sinds het voorjaar van 1926 Duitschland door Enge land voorbij te streven weer de tweede plaats bezet. De Vereendgde Staten, Engeland en Duitschland produoeetren gezamen onge veer 80 pCt. van de wereldbehoefte aan ma chines. In het eerste kwartaal van 1924 be droog het aandeel van Duitschland slechts 20.4 pCt.; in het najaar van 1926 was dit cyfer gestegen tot 27 pCt. Thans is dit zeer zeker nog hooger. Sinds 1924 is Duitschland er in geslaagd tot e?n actieve balans te komen wat be treft den machine-uitvoer naar de Ver- eenigde Staten, hetgeen zelfs voor den oorlog nooit het geval was. Voor 1914 be droeg de machine-uitvoer uit Duitschland naar de Vereenigde Staten zelfs nog geen 50 pCt. van dein export uit Amerika naar Duitschland. Er zyn nog meer cyfers te geven, die op de verbetering in den econo mische notestand f Ijzen. De Duitsche «taal productie is thans, ondanks het verloren industriegebied' in Silezië en den Eteas, grooter dan in 1913, terwijl de uitvoer van ijzer- en staal producten, evenals die van machines, belangrijk is gestegen. Deze verbetering in den economischen toestand is in hoofdzaak verkregen door een doelbewuste politiek van rationalisee ring in de geheele Duitsche industrie, naar Amerikaansch voorbeeld» Daarbij had men in Duitschland het belangrijkste voordteei van veri lagere loonen, dan in de Vereenig de Staten .zelfs nog belangryk lager (ge middeld 20 dan in Engeland en van over het uitbreiding der vooral gedurende de inflatiejaren, toetn zeer goedkoop tot aanbouw van fabrieken, aan leg van wegen, enz., kon worden overge- schaal, niet buitengewoon groot is, naar verhouding mHnder dan in Engeland. Won- daarby bedenkt, dat de meeste da inflatie zyn uit oorlog^ dan is de enorme opleving der Duit sche industrie gedurende de laatste jaren te begrijpen. Verwacht mag dan ook worden, dat deze ontwikkeling zaïl voortduren. BELG PK. De Amnestiewet 850 begenadigden, r.uiair het llblu. verneem* zouden on gevepr 850 Viaamsobei activisten, net inbegrip van die. bij den wapen stilstand zijn gevlucht, onder toepas sing der amnestiewet vallen, wanneer deze uigewijzigd door die Kamers wordt aangenomen. De socialistische vredesbeweging. De Algemecme Raad der socialistische party en het nationaal comité tier syndicale commissie besloot gisteren tot 't houden va" een internationale meeting tegen den oorlog en wel op 23 April te Lirio Russische süaaitsambtetnaren zijn ier éood veroortiteld, omdat zij zien hebben la/ten omikoopem door Russische leden van de drectie der ,,Mologa'\ Deooe maatsdhipipij, opgericht met' Duitsoh kapitaal en steun der Sovjet- regeering, heeft concessie voor de ex ploitatie van bosschen langs die Molo- ga-rivier De dirie ledien der directie zijn we gens het omikooipen van staatsambtena ren tot vijf jaar gevangenisstraf en hoogo boeüen veroordeeld. ROEMENIë. De toestand van koning Ferdinand zeer ernstig. Volgens do bladen te Woenen ig de toestand van koning Fetrdiuamd van Roenenië hoogst ernstig De doctoren traobcen de haxtswerkang te verster ken. In o laatste 24 uur hoe.t do Ko ning geen voedsel meer tot zioh ge- BLNNENLAND. Uit Boekarest is voorts bericht ont vangen. ondnpks de strenge oensuur. dat de toestand vaiti den koning zeer ernstig is. Do hartslag wordt steeca zwakker. Daar de dood van den koning elk oogemblik wordt verwacht, verlaten ko ningin Marie en do andere leden van de koninklijke familie de kamer van den koning niet meer. De koninklijke familie naar Het Loo. De Koningin, de Prins en Prinses in zich het koninklijke salonrijtuig be vond, naar het Loo vertrokken. Het gevolg der. koninklijke familie bestond uit baronesse Sloet van Manx- veld, eerste hofdame, belast met cte opvoeding van de Prinses de hofda mes jonk vrouwe van Swinderen en ba rones van Heeckeren van Keil mej. Oosterlee, gouvernante van de Prinses; baron van Geen, kamerheer en parti culier secretaris luitenant-kolooit^de Jonge van der Halen, adjudant ma joor jhr. Laman Trip, adjudant van den Prins le luitenant Phafi, ordon- nanoe-o/fioier der Komngijfc en jhr. mr. Stoop, secretaris van Ret kabinet der Koningin. In de koninklijke wachtzaal, tej; weerszijden waarvan vele belangstel lenden zrich op het perron hadden op gesteld (ook buiten het station, in de Rijnstraat, waren velen van hét ver trek getuigen), bevonden zich de bur gemeester, mr. Patijn. en de gouver neur der residentie, generaal-majoor Insinger. met welke autoiritetteo de Koningin zich eenigen tijd! onderhield De verjaardag van Prinses Juliana. Gelukwenschen. Het hoofdbestuur der posterijen en I Wie de vingerwijzing der ervaring niet ziet, zal de vuist van het noodlot voelen. Roman door PA Uk OSKAR IIöCKER. Uit liet Duitsch vertaald door Hermine van Geerten. (Nadruk verboden). De stoornis was hun onaangenaam, maar dinar de dame blijkbaar een uit- nood&ging verwachtte om even te gaan. zitten, wees Balthatzar haar niet een handbeweging plaats te ncnen. De kellner schonk haar een glas ch mpagne in. ».Ik heb tenslotte ook slechte erva ringen met mevrouw Rddberg opge- begon ae. direct bereid tot ^a^8I*®ken en ze hing een onbe- BCtieaden-uitvoerig tafereel op van de vpm haar vroegere mees- >L- a®ri de koelheid waarop be^ anderen op haar gepraat rea nM*rkte juffrouw Sökeland al PUödïg da> z© te ver yas gegaan cn u^on ovter een andier «Élerwerp. waar I?" 116 dat het jWSouwLutewel »»»W«n«Bier aijn. ..lit W8B toth zoo blij dat het haar ook met geluU is dien armen iroilo ongelukkig te maken. De kamenier heeft roe verteld dat ze hem den dag voor haar verrek al zoover had, dat hij met haar mee zou gaan naar het buitenland'. Ze zouden eerst liier ol daar trou wen en dan den winter op (Jeylon gaan doorbrengen. Stelt U voor, een heelen middag heeft ze met die kame nier gelpakt, in een koortsachtige op winding en 's avonds wacht ze, waicht 21e. all maar tevergeefs geen bericht, 05 stuurt een boodschap hij is er niet...." Ju'frouw Sökelamd lachte en nam een diepen teug uit haar glas. ,,Hij heelt haar gewoonweg laten zitten." Ze merkte dat de beide toehoorders ofscfaopui ze haar niet aanmoedigden om voort te gaan. toch met meer aan dacht 'luisterden dan te voren. Vol vuur vertelde ze dfus verder ..Hot is een heel ding voor een jon gen man zonder geld en zonder posi tie on zoo'n goudvisch te laten schie ten Ze is fabelachtig rijk. Maar haar reputatie.... Neen. het hee»t me verba zend veel plezier gedaan.Maar nu moet ik weg, mijn vrienden zullen niet weten waar ik blijf.*' Geen van beide deed een poging om haair te weerhouden. Ze nam haar taschje en stond op. (Apropos, weet U dat de jonge Troilo in het Sanatorium DietenmiHile ligt?" Verschrikt keken ze allebei op. ,,is hij ziek vroeg Katairina sloeg echter direct haar oogen neeT voor den triomfantelijker blik van het Decn- sche meisje. Eerst werd er verteld dat het een duel was geweest. Om mevrouiw Rett- berg. Zware sabelhouw over den. sche del. Bijna iroet het hem een oog ge kost hebben. Maar de verpleegster die ik toevallig ken. vertelde mij da! hij in het donker gevallen is en dat er geen sprake is van een sabelhouw. Het is nog maar een geluk dat het niet in do volgende maand gebeurd, is, want dan had hij zijn nieuwe betrek- k'ng niet kunnen aanvaarden." Ze was van alles op de hoogte. In do gauwigheid vertelde ze dus ook nog even van het sportpark in Baidten Ba den Maar niet zonder er bij te voe gen „Een millionadrsbaantje is het nu bepaald niet. Vijfduizend Mark salaris. En als erfgenaam van die Bloemen- Troilo's werd hij toCh minstens op het tienvoudige per jaar getaxeerd. Geen bijzonder schitterende toekomst, vindt D ook niet? Maar nu zdyn stiefmoeder hertrouwt iret haar neef Rispeter - dat weet U toch blijft heim niet veel anders over dan van huis weg te gaan. In ieder geval kan men hem er mee gelukwenschen dat KT] van die verschrikkelijke mevrouw Retüberg is afgekomen Want die hechtte zich aan de monschen als een klit." Met het liefsle geaicht van de we reld nam juffrouw Sökelaind afscheid en zweefde verder. Een tijdlang ble ven beiden zwijgen. iSdndelijk maakte de oude man een afkeurend handge baar en zei ,,Als een klit." Ze hadden er geen van beide veel lust mieer in langer hier te blijven. Katairina hd een zoo wee gevoel, ze voeldte zich lichamelijk zoo uitgeput, t dat het haar zeifs niet mogelijk "'as nog aan haar glas te nippen. Baltha zar dronk twee, drie glazen champag ne haastig achter elkaar leeg. De me- dedleeling van de praatlustige dame. dat Viktor zwaar gewond in het zie kenhuis lag, had het bloed in zijn ade ren doen verstijven. „Die... die liegt aoodrat ze haar mond maar opendoet", zei hij eindetijk, uit zijn verdjooving ontwakend. H*j tikte aan zijn glas en vroeg om de reke ning. ..Heb je ooit van je leven zoo'n kwaadspreekster gehoord? Ik niet en ik ben een jaartje ouder dat jij. De hemiel beware je voor zoo eentje." Hij was zoo opgewonden dathetbem zwaar viel den terugrt in een geslo ten rijtuig te moeten doen. Maar Ka- tarina's zomertoilet maakte het onmo gelijk een open rijtuig te nemen. Liefst had hij dien heelen weg te voet afge legd. Maar atari na was daartoe niet meer in staat. Zoo zaten ze dan eindelijk ih het rijtuig ze spraken geen van beide een woord en dochten over den afge- loopen avond na, die een soort over winningsfeest had moeten worden. Katairina wad diep geschokt door het gebeurde met Viktor. Toen het rijtuig voor de poort van, Katariua's tuin stilstond zei do oude Troilo dat hij ook wilde» uitstappen. Die paar passen kon hij wel loopeo .,Ik heb nog een klein beetje bewe ging noodSg", zed hij bijna prikkelbaar tegen Katarina, die hem niet alleen wou laten. i i l I 1 11 I I Hij gaf haar een hand; en wachtte tot zij die poor, was binnengegaan. Daarop rekende hij mot den koetsier tf en liep langzaam in de richting van de volgende tuinpoort. Plotseling bleef hij stilstaan ©n keek om. „Ga je naar binnen, kwaije meid", z>ei hij op aijn grimmigsten scherts- toon. ,,Denk je soms dat ik dronken, ben en den boel nog op stelten ga zetten ..Goede nacht, grootpapa.' ..Goeie nacht. Katrientjo, lieve, klei ne meid." Met twintig passen was hij bij zijn tuinpoort. (Wordt vwrelgé). -en*. -,T5'-"Tv»'.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1927 | | pagina 1