^mSösswp-* sss: «- -»- ;:^r, ^R¥Jiro op jKfewnirrirpi^ :zzzr* - TSïïSP'Sa Kleiweg 65 2S ®^aovertENnmLAD Wl ASTHMA 1 Mt i c. ffl m, v ^zt:z ?-ïïïs-»sr;~ .r»S^S5-.s wï3ïa?êSS ökül-Vïrr^~1 fof 13 Aoril Almelo" 13 April a.s »4tr-^3~5e~« sa; t>V,z,ZT'-r''«e J»~orsrïj?5» op «gïïrta s.1"^ s-irüftf Nt"'^ VMr iw Iir* lmmd",m' ,ng ï0 -~-5urin? tt?^ar33 u^s^rix-- ^J«de Raadt ***tts5st- jaxs «*oüü: £°..?ent Plattegrond allerbeste Jrindervoedsal P. MOLEnVtt r Stoomen. w trz2.i* ««s^jÉS^éS»"1' i ZZZHTfJ- ^L^^£wïï!7tkr ■"s? r* wS-':Maar v®- "nfr,ar?-~^ I °z*l IZ -SctTïr d«fe,,aaa?6^rr,I7i ZES? Sr^£Vis I TH?a«er °B *®rIor«n Zoon Wo» 18429 ^Hu/skameTB Meubelen Geïllustreerde Gids voor Gouda hi"! babies ^SefvaTdtf '"üeaers j..oB.„.w„®rnV®n- T*ieaa, ••UB u, V-iJd.9 8 OÜDEWAT^C ft J^^chiimdageiijfe behdivT^nZ^tT -^ °P Zon- e" Feestdagen ~-~j^___J^NHüIzaayf ei jr« S/u6°X' "«1 «vyg?-. (b^wzafa^TirT: £«w Wordt dJre^AL "*cht ver- borat en bij de t Ydheden °P de ^""eenschenleefti/d ga '*°9 «üj Xr om" T ZWa" °GMoZTvÊr''-'%E%Tr'n' jj fy' 22 22^V 11 vcrawate*JT ''leefden H^liende„ mooiste w,n«uitk6.rjn ;#Wf olS8^ "va"":hatZ^ChLn 72l, 2« M'IISEtandsgTmwt~ to-», w TtkZ?'tot <"•»- f «e^r^ 'ww- "te mrlate«Pa2Z'T' mmht f bij '«S^dÏÏ'lr0- D'"»« Zr Va° WJ d® iisem?rïr0OM ee» i" wiwïïtLrwea® Z±t „t.Iev I buiteltfMaa-WAC B ■Romantisch Bi/beJscl, i mwr M ^,na I --5 J" egg*,». "n nn'ZL'fmr "I f liHEN. °P «I» tamcel T -""'«n «™ALM T«0 6,1 Joo»*n»H«i „Mevr. ANNY 703 7 West-Haven 42 10 eifc«»Boelcha„deJverkriigbaa ttewerkt door G. j. j. Pot ««Wwis-Arcbivtró d„ ïeweente Gouds «t fraaie boek, bijzonderheden bevat z Van 'mtercssante S* .^enwoardigen a,.""™! ",l vroegere» ™ii'nstaB,sja^"i,^B" ""tad mrl «S taaie ViEa-KmUKEMnrnS' K"l"rh j i^SKKliAAM uit de h-- 7 K b"* van Gouda. d7^g75 t" d" u'>tw'k fndastrie; De verkeer, Handel en Q«ondhei<W T<>" dar ®wueate '•'«ztiiig te Gouda; Kunst.,, V"'k«bui. f™ te Gouda; HÓ, Oad'L™ W"e»sehap '«*a»eljjke .p.e^t^3 7 G°"d"'' D' «"wasted; De S 6 Go ada.' Oenda «bouwen, enz. «"""te monumental. d«r Gemeente Gouda. •Schaal 1 5 Ann statenlijst ;mn<ier« Oebouwe„ en lH!!"* ,a" 'P deze in ftaai fbsteililJtren AA« co„ WesfeiM 952 48 iUVL^d „«bbete buurt 9 H* PALTHE - AWNNEMFNTSPbl.o, -tbonneme^n WntaT**1 fa, Jf*J, f* h—mfLttL 7*' Za"i<^tblAtl d «Wat» en w «wAMt ""■W bureau* jh» j dso bo#Jrlj»»i,i_i ons Huraau- Uidt.~ Toizf. Afgy» «opMd ranVüe'i!a,,<,sifauit«"«. GOOD*- ^treltettmg 4g400 aur- Adminlrtr<tje T«j«f KH.U' X-6fi bösiaif op den Dn 'Gezonden foJ .7 °iresra rS" daz. fi M "«U wr SO elk» rewd m me* fl.60, op ïntew, 82 Hwichten uit Pakin- 'taJiaanscli vlw 21 in ttoor eea an»staMl a'<'!>a,'' B«- Kmmn. "«stat» vto ohineeMu IImo JOJO "anneer Uw I»* taaie Uevê^l d„ proefde Akfcer^AM m<st *"ep en influonia. A w% AKKER'. Deze arraztatie heeft Jjn t®to„ verooKuakt. I„ jf" "f*1^a» -P««- S.'°° '"«"«balk TsianJ^^"8 "WW», waarin hj adeh titbfïT n M" «ten van Jie, T® beklaagt, telg bun dipltmmtiev *®zaw6«»bap te pe- miabruikt door bun ,TOt.!22Slten bobben non aan een samcn,,,^ ^enfang- t<> ver Jee- si»" «geering ZTJTt b*' Biwwrh. ZMk^Jf»™- Da„ van tegen het feit, d^,e '^e' d,p /"«testeert <**mbumZ7.ZLr ^"vterialitejt va„ *n N 8d«riaa(i Voevelgena van w I'M triizs(e.e I.",®811". die - Dbwoeache ovaheid-A; <''"1 <"'Val de ten was gegsw^VM«dh«fcn te eevps dat haar e4 ^.diploTOlMke staan ,had verleend T..., f bad toege- eatie van VeiwnivdT 2°^ "iadht te- ™vw#I da dkgvaardi^,8 tai' zonder maakt tegem de w? a w®"ten opge- bat »y hog ••<»rafgega(l„ „f Over de aanlaidw^Jr1^'" vrSgelaten. thans meogederld totjkn inva; wordt bte-K- v«n «n ^'^«ba'it fsjang- bad verkMgen d»T k'ng -en «vdjótï',^ VIT""'4* «mwiMiMHsAe op™£., rb6md' «te d«r die het gelZT l °i «"&- mem "te"»1 van bornme,, Do noordelijke CoHei sche Kade 7 1280 80 «OTTERDAM huis Telefoon 4538. o-r [SrCU" *4r«« voor Artikelen dame. ra kw„ te,,ck-ïï^rn.0Il)tii(iie a „mAanb®v«l«id: E- M. HüFKBNS. e«P.ra|raa, ,^Q Gerornttm gedekt"' z'heru,'«' '*tr* versterk, op de"aa f V™* a8t htlSfT lwbton sp^ig te h6roïeren. alle ApSki,™'?1™!! to gebruiken. iWnro, per f8A^WNOSE ^«en. WACHT n'vr5ii1',( n—12 fl 2, De Hiemer NAMAAK. 21~ Jomeratraat 2c/4. VAN DAM A Co., Hou Haag. 1007 SO NATIONALE f Weker* badrsf grootste foaerv» B—t k-ng ,.nger d.n 33 g twdra, ""•-«— «®"s een an<ier (vol- Cteneezen, 2ij„ er bt 18 Hu en e0 o" Propagandamateriaal WPlerat «"soisehe ambassad?' 1? gobouwen Voorta vele rood» J. ta«genomen, PtePagandalectuur „S®' karpevraeht«i van D„itscl, maak^ »»b». niaehineKewerK7utsel twee, Zwitseraehc China. •obap. a verdrag. "««Raaisch— De Frankfurter Zeiw heeft d ge» een geheel artjlr„, t dezer da- «ben Hengarp'e m ZfZI T ta" •warmee zooal, het btarf ^'«t® verdrag, f va» bet «ef- oprneuw ia verrgT^T^ften than. de regeering. te Rome bvieeting, die 'ta,'aa»«h-Zul,i-StaviaeL?K'n<IJ'8" fcat vi-Mdsehap te Belgrado u -Otelt (e kennen gïï^, «rdrag In <ien dat h«t nieuwe ten.' dat be teek ent 8,!",0- s»ve doeleinden naatweft ^Ü®01 a8ws- tal juist zijn, aidiue (K., D P52® definitie d'aarmee k irMin» Hu'tsctie Wad, maar Ziiiduói geenKms aJte3 r™ u^^aviers wekt ho BU de to*ge%'k gevoe; heUio+ 0011 onbe" door het niouro paet ^dTt Zujd-Oogt-Europa e m toestand van achnhdng plaats vind^ rer- H™6"' "V" k>ft men zjeh gehaat tijde beteeken,van h? wat de meeron. Men het*, zooïrio^™'1'4- **>- «m interview Let, «"tblra Pi«tot. Hengarye heel TTg«»d ge- noodig, waarbij hJ Uïtwog naar denkt aan 1„ Z ™™»«4el«k 'neg dan aa» den tewemvo!mi^<>'nSf* H<®g«""tfe waaraan het wetleaveS!8'® stmt aanzien heef a ^a8' Vfln Triaaumhet <te» Hongarii^tr Wt Z^d-Siavié Daimatisehe kust ais^Jlr SïaJatl> de Fium. v._™ tannen worden P°«hek gebruikt d-t de Kleine E^v ""'e «0 is, Waat Ztf vormde voor d* ft Ve,TOakt ia, tlek °P het Balkan -Wh ieiWi T™0*1* P0'1'- ff"- Haaj- „Entwwtun»" ^5 6011 beteekent v„„r (ie ^Mk«J échec hancl'ÏÏft M ddngerozen op swneZ!ÜZfmgmil<' dez^ Z7£"8met^»bu- Ho»garjj'e «nvoudto 1 "te® staat t®-», zooate z7t7 «otlgartJe is, ondank. A, gwfcan. zyn grondgebied ,,v„,r mkrimping van inter- --«roan. b«GKi.ANa~ gaar st«d„ zwaarder beiaw M paaide v» .^iden uu. tandeiatw» is cetinnoy bigaren- rootrvuer Grtïï/7' s "t" bet invoerrecht op gST..^d-Aroy, js non »v«Bnt,a< va-h »yï siga" ">I« dat «r -V mei het ,ge ■cbj'edeu!^010^ ®f N°vember pleegj t, i't Ronu, „.IjJJt "Aftrafciad" fvaarlgk vo„,S^ de hun Verrem met ee»7S^ul7"1dl<fataur Daarvoor heeft h« „vT"1 beantwoonfen. Ada Negri. Mal» zou^^k ObbbSteter «len, a Ada Negri candidal baar candidatuu, v«2 A®26 zelfs hescW.w "teneasBEïcn en v«r Itaüüf Hg hmtTZ f *b" gdzant in S,^Ü,Tl' ItahW «tntet.es dnen toeC^ fc- meron voor de candkhh,, d,> »»- werkzaam te zürrt^!LV<U1 Ada ««".dan zou Italië er tc- ate «te priis tussch», aSTn^ W6e Deledda gei«Wyk7L^,7een m ®»»ria «mheteuur va„ Ferm^ TOrdm. D» Haüc „it polSu «bter door wstemming wonden benïSrm8!<>n Biel w* B» dit bssdcht vwTxTr tMTOin voor veorstetll 2 wuari reeds TOou. •Jaa»' op 1 Pa- «eh Mirasolipi, ws-h" 0VBn'«te"a camïdnten kan t,7 'Myct( «(«..- ««iite Parti^iT?"™- ««dik £7 v«>»behmden. cmie» m fc- Wobelpr^TST?/!"' °f P«m»w toch e^nflAiT rTT^555555555555® de vporeteHtro de va" teerrerpiiobving voorat ,^!Slom de J«» «ret ingai 11 «««dB te voeren, ^tZLtL ^T 1928 «t buns inzioa noT8™1",."*»»» kun, ftwijteid. Er nL77i ™llw word,,,, ting van de,, ^JLb» met dis jnvoe. Waartoe reeds iB 192, 'T^M, gever was h JoL, dn •ten SemmbL wor -^v^HrZ^™3 ^vanden iee-ajang, die rt9te"«rneraai Feug. beschouw* PW ,KW>>. Tsjang-tso-lin 'b». te 1922 2 S-tr^yi omdat kuiten, ham te re,^e "g«<W heeft Z%"e" «te ^"«■Whi zyn naar <umie«u7m,(ssariS8cn de betroktóigen dmkvan Febng te ve^rwiJT de ^g^ng te 'e8«ering fe erJremA,»*»6" Kinto~»-~—»- ^weest. na- De motieven, die Hongarii te»'J!»l»k te make" ïr?8, ""voort, om voorkeur gveft en ««"t aan Frómede scbo haven, laLu z "I I, Zuid-Stam'- schouwt het, om roo^0"'"' f'umo be- Hongaarsche haven vZ dlS"' a,s Hougaröe h daar novTTi bobooften van »«l te Spalato groo2 LZZuS?' ten worden gemaakt ZOudej) moe- ihriohthgen ta l<mm°2 Hat het ver(irae. van iT pen- «sonomisch karakter dra»^ 6 Jouter Rothien op voo^h 'S te*r zoo zei hij dooT 1, """goMd, Boigurhe «h vrf.' toLT*' ,enlri« beeft gwwekj te vei-K^i, r boeien met ^°°r bandigtheid (laTrif'^ IOUter e" aJIeen b«ft de H?ng™ J1®* wet slecht genverkt^TÏ 5che P01' b"ar dan o„k z^TSitn hot g»tek tenite, waanmee zed/Th^x En' r<Aj i [rriroA "7^ gebracht, «et dle PW roS?0®86™® FTA Llf. I» verhand Z"dZl" "m-kutit Nnbeiprüa v„r Jli7 te b"®® h»7; '^|7'7si»tekho)m LtlLZZ"^'' MuasnHr.1 leisbureuBx wlwijgbaarTkf Dc-^U.-hting ,.h.,eZlw wet tot invoering van dnT**3'®1 «g voor het jteWurpit». het een,» /whlw «'ebb in art. f en t7^,' voorge- wet van den 11 van aie ziging van die Leetrnli^1 l924' totwH- L 0-wet 1920, Het!,? 60 VM1 010 mei 31 D^c&mioZ van -1'<* op .n.voS\ Verg«Vrmg JMp>rai fa VrühhdMrod. Ter gelegenheid van du. beidkdwpd werd Vrij- k«s oiArX^Ï;^?','1 »!'«- Kappeyno van de Coppéllo tt" o tter van die i.*,i "«*- 'O, den Vffijheidsi^f!! -"««eren g®, lid' van die Eerste h'7,uj iAdlhkv ><*»G<msrui. ®w 9* po eerste spreker hlelA j„'I j 1 - «•de, waarin a tl Zl ,°pwio«*- werd gebraeht aC i^ plw'Ui bb"1 S««ft hebben gemj^ïo'"Z m<" Groningen eZltr tll «"««v zie is nog aMidieaÜLiï®* fwto- bberale gedaehie cenTrum van de A- CentraTtew„Z8J£. •Bk ""b* VOTiet- "ifwaranwe, to I» bei bwr». i ,!ps' iw lil Dir., Ro"«ui door uit t!«^ï4chH<iCKER' "Uitsch vertaald door fS1! v*° "ewien, 48) (Nadrui »«bed«) dl weor fdtterover «"•«etje in, ®s' He» P"«rd' jbetto een «rbootj6119 SOPd>ZTr dM* "'"Penden ^e "«r neer zijn n toch wel ku t- ■WiS to" br8uk iaHtan"* tijd zo2aanv<* in twee -been vast h,.,0!® Poet O» d*T I doen? We-raoon van den JSd '"gefTde «e dtj!,™**" De P 'el°°° <-I' nog steeds een 'lr0'10 bo<k<I, maar hij m0dht 7 7™ zeggen, hii ZSLf w«te Uit, „at vwi het saomT? W6er ill dei greuzende gedeekZ™^ 2* ,Ai« metste on d 'net Hutrpark. P'Pg zei op de vrat v<w "- dW de meneer on^a d® ^Hoon sclu-ijftafei rat 1 zijn verTndt:^^ iwwejari: ',«en<J« v»r- wuéaoJJni aohiiW •fe Jucht vaD of andere wnze «weedsche AroL^fbebben, dt^ jaar den Nobel™.." bedoeling, heeft dit Proaio- Uw moedJPm«'«.meneer voorbij en maaJ(t "Jl her juist TOden heer, die <wTd„ °P deur van mijn ]0{;P ?9 bank voor de Ze is d.^7 ,S^P Is gevai- weet ik me, 7S? ^««tedra en want de oude heer i» h moet, der...." ue(?b 's haer sohoonVa. grJjfite^ Jde? OUdW<7keliJk- "ij® "da zeker ft 2" Ba'ttmar OA, als hij 'wakke* „hT' !ooh wel, vervelind wX,W<?f Ml 8 i bei galea uit dte Opero k 8 dïrect ae zoo zieu." komen «n ftem MC,"«If Uro van vSSL^Ï®-*^ tffcvooi dat v~ai-itonw, warkejjjh _3n "'«öuoo- haar overleden 2 vïdw van "ijn'htX-CT^Lr?"6 hi18"!® over Tw* hij St!"JL^^ de t t 8ei,i'4" v"n XThL bet huis het g«d bekeek 7,27?"®°™°" man de keel. 8,01,6 de "dien, heet 'Z.*!mpt Hj ,>Hij de^oïS Si TSf1^6 üefde v<Mr bij 5 ^rw"ef6 in iietn, üy m®n om hem heSr 88 z'i" «r- mij nmtr?P° rieP UI „hoort 1 Zl' hef' hreunen weM, hoor. A te^nT!ÏÏL?'i leeft; ik Öaithazsr TVoifrw h ^0er^ is. voor do ring van de"ietmLJ<!?rst?' tot i»vriS zevende jaarr 'Jtkt voor het voorstellers zi;h^SSS?7? de het vermeide vo^st?!?*1 lerplicb! te bieden. de Kamer I >,Iioe ig h^t m»t jj I vroeg Viktor hartemk «footP«Pa ikiud die hem. ,uTJ m streelde oe «■J to^b^J^jhe s.e*s,? ««daag hin^ m <«e nu stap ^Gpai van je ^or ÏSde 'e ^tC' fl" O™ dT«i« niet tot htmado2"2, He' dan omheen standen Z vreem. L ftooit ieta Ifu-ata^l he,b „«Ia kind ;i* geregT K«<»e« haieo ne7 niets begreep he6ie "k>- ^•^^'r^woer ^Toundo hif pn ^>ru sondie golf" ever rijn gSet MdM d«"ide w«; ""aen ephw^oT d-, JJ, arbeidor 2o orodTu va* «»ww predikt aTtL^ kl"«- Mre egaliseert aj/e» 77 •oe'»- scheert en geen 0f6r een kan, ongelijklhiJid^r^T* ioud« «Wttte n®Mt moei wllLt ü"*- voordoet in Eurooai opnieuw Spr gelooft dus 'dat h« «tegen de jongeron t» ««wenscht "7 PWIetneu®Sg® steunt vallen, njet „LÜ, "et wordt aanu* aerate pJams yTd»8?; da?d' Inaar de Mr Smeenge begoti^m't8' 'APP'""8) Dr^eo aan^VISïLiSf nuJde 'e werk m d«, BoJ^f7?,,vw,r diens 1 z°o voortgaat bü J7'1 da< als worden atg Du wm j 601 figuur zaj I behbfdeide hier»Si 2, va<tor- Spr. der Pr^t^T^bft K de weoscbeiijkfadd ^o^daspr. tofl7tdli6 de vrijztentee Ü88® ®ea- 'oegedant! opdatwe^T*SnMteB "ijn hrijgeo tten K 11 "7 weer o__ van te verwaohtci. k7°7 kome«WTOn^r Ivii? <fe" M<:l" »'«P te storm,E<7;'n«' «Itaur oog dlohifcatean, z® bad ook gum n"«r fiT V^t^6" "jond' nog Oven gedaan om. Zj„u haair «Jaapkaai'er onotp Rai.ha»r, sl»f*»»er v«j ~TfSmZd 7". we'a r Zoodra het n-t,* E1" 464 h«b» ?|(S5 g,ng Viktor ?ff' «ven zeg„™ ^anna. Hij wilde het santuort^®* grootvader g6w«ef.X to' w'6t -dt klC Ze ffaakie «'ug

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1927 | | pagina 1