DE VERLOREN ZOON HEROPENING Bericht van Inzet. G.de Raadt Eet Verburg's Brood wartendifk Maison San itas ALLE DRUKWERKEN A. BRINKMAN ZOON. Abonneert U op dit Blad. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Geïllustreerde Gids voor Gouda Plattegrond i Ook A. VELDKAMP, Korte Groenendaal 9 GIMEIC1 KOOR Mij. lel Bev. der Toeskoost Matthaus-Passion Adverteert in dit Blad. Mo. 16430 Zaterdag 6 April 1887 66* Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADI) INXVEEN, ZEVENHUIZEN, ens. Dit blad verschijnt dagelijks behative op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. FEUILLETON. vlammende katchen. ff m j I HAAGUTRECHT LEIBEN GRONINGEN LEEUWARDEN SNEEK ENSCHEDE XWflLLE ARNHEMN AARLEN 'er trouwen In eiken Boekhandel verkrijgbaar: bewerkt door G. J. J. POT, Secretaris-Archivaris der gemeente Gouda. Dit fraaie boek, dat tal van interessante bijzonderheden bovat, zoowel uit vroegeren als tegenwoordigen tijd on versierd is met 78 illustraties in en buiten den tekst waarbj een fraaie VIER-KLEURENDRUK van het KERKRAAM uit de beroemde St. JANS KERK, kost slechts 50 CENT. INHOUD: De oorsprong en de ontwik keling van Gouda: De Gou^sche Handel en Industrie; De verkeersverbindingen te wa ter en te land; De bedrijven der Gemeente Gouda; Gezondheidszorg en Volkshuis vesting te Gouda; Kunsten en Wetenschap pen te Gouda; Het Onderwijs te Gouda; De lichamelijke opvoeding te Gouda; Gouda a's woonstad; De voornaamste monumentale gebouwen, ens. Vertrouwen moet het U schenken, dat C. A. de eerste was, welke iederen koop met een Garantie dekte. Onze aanbiedingen, in eiken prijs van f 6.75 tot f 72.—, worden iederen dag door steeds meerderen met ver» trouwen beantwoord, omdat zij ook weten dat de goede C. A.skleeding de grootste tegenwaarde biedt voor hun geld. Wanneer volgt U? der Gemeente Gouda. Schaal 1 5000 met STRATENLIJST en vermelding van Bijzondere Gebouwen on Instellingen Op deze in fr-aaie kleuren uitgevotrde plattegrond is ook aangegeven hoe de *r- binding tusschen de Hollandscke IJssel a de Gouwe tot stand zal komen. PRIJS f 0.75 UITGAVEN VAN 11 eerenkleed in g Spaart op Uw klee ding door dit chiqui Costuum te kiezen, één nj«model, van foede Whipcord of Éamgaren, o. a. in mooie, bruine tinten, ook blauw, uitste* kend afgewerkt en met cor= recten 9 pasvorm $8 slechts lijdt aan verstopping (trage ontlas ting), gal, slym, koortsigheid, maag- of hoofdpijn, geen eetlust, slechte spijsvertering, enz. neem dan Wortelboer's Kruiden Zeer voordceiig kunt O dit aardige Fantasie Co» stuum, één rij model, kiezen in moderne dessins van zeer goede ^W7c stoffen voor den prijs van slechtsIt/ Ook U zult ongetwijfeld volkomen naar wensch slagen met dit mooie Blauwe Costuum, twee rijmodel, graatdessinswllF^ voor den, prijs van slechts.. .kÊË%M Wortelboer's Pillen van Jacoba Maria Wortelboei- van Oude-Pekafa en pij z\jt spoedig weer hersteld- Overal verkrijgbaar h 60 cent. 290PO 9 Hiet i« ons een genoegen U aan te bieden van VRIJDAG t.m. MAANDAG de Superfjlm: Romantisch Bijbelsch drama in 9 bedrijven bewerkt naa»- het boek van den schrijver HALL GAINE. De hoofdrollen in deze fiilm worden vertolkt door de bekende artistem: GRETA NISSEN. WILLIAM COLLIER, iobo ERNEST TORRENCE, 80 WALLACE BEERY. Het 13 6611 K®schiedenaa vol Romantiek, Liefde en Haat uit het verre Oosten, en gedeeltelijk opgenomen in de NATUURLIJKE KLEUREN. Als attractie op ons toomeel: Ons nlsuw THALIA TRIO. in hun schitterend repertoire. DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG de beste Brandweer-film ooit vertoond HET STILLE ALARM met den krachtmensch WILLIAM RUSSELL. GOEDE VRIJDAG GESLOTEN. ZATERDAG a.s. komt de RIJKE FAMILIE VAN HAROLD LLOID in ons THEATER. ROTTERDAM Van de RUND- en V ARKENSSLAGERIJ van TELEFOON 680. eerrte alagerij »anaf de Markt. Vanaf heden wordt er bü VELDKAMP niet anders nreer verkocht dan bealiBt tie beste kwaliteit einenseslacht HOLLANDSC H RUND. en VARKENSVLEESCH voor de ailerlaagiste prijzen. Dus daar is GEEN BEVROREN VLEESCH verkrijgbaar. 1048 74 RU'NDVLEESCH per 6 ons VARKENSVLEESCH per 5 ons Gehakt 45 cent Vette Lappen 35 cent Lappen 50 Doorregen Lappen 45 Polet 50 Karbonade 50 Rib en Rosbief 60 Maeere Lappen 55 VcüO^ootine f W'on i 1 obO naaWtrffll Heden overleed onze geliefde Echt genoot, Vader, Behuwd- en Groot vader Flater in den oude Gouda r BerarVus ouderdom\van a: Wed. A. 4v: Ovaraljadar 70 jaar. (VEREYNDER QUAST, G. C. VERMEY— OVEREYNDER. A. P. VERMEY en Kinderen. D. VAN VREUMINGEN— OVEREYNDER. A. VAN VREUMINGEN en Kinderen. Ashland (Ohio): H. OVEREYNDER. E. OVEREYNDER— ANDERSON en Kinderen. Gouda: A. M. OVEREYNDER. T. OVEREYNDER. GOUiDA, 7 April 1927. Westhaven 50. De begrafenis zal plaats vinden Maandag 11 April, 12. uur vanaf het Sterfhuis. io49 41 Het HUIS met ERF aan den Haastrechtschen dijk D 52, nabij Gouda, is ingezet op f5500 en het LAND aldaar groot 2,6325 H.A. op f 6500. Toeslag: DONDERDAG 14 APRIL a.s. des voormiddags te elf uur in het Hotel „De Zalm", te Gouda. 1007 15 R. W. H. PITLO, Notaris. WOENSDAG 13 APRIL a.s. 'a avonds 8^4 uur - Nieuwe Schouwburg van HEINRICH SCHUTZ. Cantate (Wir geh'n hinauf gen Jerusalem) van J. S. BACH. SeliBten GERARD ZALSMAN, Bas. JULES MOES, Tenor. Mei. JO DE WILDE, Alt. Orgelbegeleiding FRITS DE JONG. Voor toegangsplaatsen en plaatsbe spreking ziet aanplakbiljetten. 1029 20 Axminster karpetten^^ Tafelkleeden Divankleeden West-Haven 42 Smakelijk ea voedauam SPIERINGSTRAAT 65 - OOUDA BEWAART UW BON Gek* ZWARTENDIJK ROTTERDAM. Geldersche Kade 7 ao bij het Witte huis ROTTERDAM Telefoon 4538. Speciaal adres voor ELASTIEKEN KOL SEN, Buikgordels, Breukbanden enz. Alle Hyg. Artikelen voor dames en heereo Vraagt ons inlichtingsnboekja ad f 1.25 Aanbevelend: ARTH. E. M. HUFKENS. voor den Handel, Vereenigincen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door on* geleverd. Rollade 60 Fricandeau en Rollade 60 Biefstuk 80 Hollandsch gerookt spek 40 Haas 90 Mager gerookt spek 50 FIJNE VLEESCH WAREN: Rookworst 14 cent, Boterhamworst 14 cent, Bloedworst (smalle en breede) 8 cent, Tongenworrst 12 cent, Ham 25 cent, Fijn Runderrook- vleesch 20 cent, Ontbijtspek 15 cent, Leverworst 8 Cent. Alles per ons en machinaal uitgesneden. Rund. en Varkensgehakt door elkaar 50 cent per pond. Fijne Geldersche Worst 60 cent per pond. Als HEROPENINGS RECLAME mag iedere kooper deae week raden hoe zwaar da strook spek weegt die in dien winkel hangt. De 6 personen die het juiste gewicht raden of er het dichtst by zyn, ontvangen Zaterdag 16 April EEN ROLLADE VAN 3POND CADEAU. Donderdag 14 April zul len de naimen der winnaars bekend worden gemaakt. (iOKUE (MRA1VT. ABONNEMENTSPRIJS t per kwartaal UE5, par waak 17 cant, mat Zondagsblad per kwartaal 2.90, par week 22 cent, overal waar da bazorging par looper geschiedt. Franco per post par kwartaal 8.16, mat Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenamer, aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel oa de poetkantoren. Onze bureaux zfjn dagelijks geopend van 0—6 uur. Administratie Tela*. Interc. 82; Radactie Talef. 88. Postrekening 48400. Éfe 'W, wlm icgoi ZU0OX I v-ov. AUVWVWUH1 arjm ^averuagnummer at w bijalag op den prtfa Liafdadigheida-aidvertentiën de helft van dan prtis. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 ragak 2.06, elka regel meer 160. Op li* TnnrrMvla. KA a TO»n«fiM U a Sootn. G.™» KlvntwtÜD m JucBoodn dmMmUiwib Hl ecutnet tot nor froduoMT- oen prij». Groote l.ttor. an randan worden berekend nnnr plantendmte. - AdvcrtentiSn kunnen worden inzenonden door tuoocbookomet vu aoliede TluHinn del aren, Advarteaxtiebureaux en onze agenten «n moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau rijn ingekomen, teneinde na opname verzekerd te atjn. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Ds verwerping van het Nederl.- Belglsch verdrag, haar oorzaken en gevolgen. De verwerping van het Nederlandsch- Belgisch tractaat kan nauwelijks iemand ver wonderd hebben. Het was zoo duidelijk, dat de stemming in de Eerste Kamer fel tegen het verdrag was, dat men eèrder een nog grooter meerderheid dan de 33 tegen 17 had kunnen verwachten. En het is ook niet twijfelachtig, dat dit eindresultaat van de behandeling in de Staten-Generaal in over eenstemming was met de volksovertuiging. Door de voorstanders is wel getracht de be weging, den laatsten ty'd zoo krachtig tegen het verdrag tot uiting gekomen, als een kunstmatige of althans als eene, die slechts bepaalde volkskringen raakte, voor te stel len. Maar wanneer ze zich te goeder trouw rekenschap geven van de houding van ons volk, zullen ze moeten toegeven, dat slechts zelden een zoo aLgemeene en diepe belang stelling voor wat in onze volksvertegen woordiging verhandeld wordt, zich heeft uitgesproken als die, welke de laatste we ken steeds duidelijker ten opzichte van het Nederlandsch-Belgiech tractaat tot uiting kwam en dat, 'ofschoon de voorstanders van het verdrag natuurlijk niet ontbraken, in deze belangstelling een sterk en groeiend verzet uitdrukking vond. Waar «oo het volk al bij voo*baai zoo duidelijk zijn goedkeuring heeft gehecht aan de beslissing, die de Eerste Kamer heeft ge nomen, zou men het verworpen verdrag en den strijd daarover verder kunnen laten rusten, wanneer met deze verwerping de zaak werkelijk uit zou zijn en we dus over een verdrag met België ons het hoofd niet meer behoefden te breken. Maar ieder be grijpt, dat dat niet het geval is. En in de Eerste Kamer is dan ook al bij voorbaat over de wijze, waarop na de verwerping van dit verdrag de aangelegenheid zou moeten woord gevoerd. De Belgen beweren in hun boosheid over de verwerping, dat ze van nieuwe onderhandelingen met Nederland niet willeti weten en de zaak voor heit fo rum der mogendheden zullen brengen, zich daarbij beroepend op de resolutie der En- tente-mogendheden van Maart 1920, waar bij Nederland en België werden uitgenoo- digd zich omtrent een verdrag in zake uit wegen voor België nader te verstaan. Maar het is nog allesbehalve zeker, dat ze deze voorloopige beslissing zullen handhaven. Ze moeten ook weten, dat de verhoudingen thans anders zijn dan in 1919 en 1920 en ze niet zoo vast meer als vlak na den grooten oorlog op begunstiging door de groote En- tente-mogendheden kunnen rekenen, terwijl ook Duitschland thans wellicht een woordje zal krijgen mee te spreken. Bovendien be grijpen ze ongetwijfeld even goed als wij, dat dergelijke bemoeiingen van de groote met de kleine zaken der kleine staiten nu juist niet bevorderlijk plegen te zijn voor de onafhankelijkheid dezer kleinen en dat bij een regeling onder de auspiciën der groo ten ook de belangen dier grooten zich laten gelden en dus vaak andere belangen dan die der betrokken kleine staten den door slag kunnen geven. Maar zelfs wanneer de Belgen in hun verzet tegen nieuwe onder handelingen mochten,volharden, dan is daar mee de noodzakelijkheid van nadere rege ling van onze verhouding tot België en dus van een nieuw verdrag niet opgeheven. En ook wanneer dit onder medewerking van de groote mogendheden tot stand komt, zullen we er ons rekenschap van hebben te geven in hoever we daarfl&aan de Belgische wen- schen kunnen tegemoet komen en wat ons nationaal belang, wat een goede nabuur schap en het internationaal belang van ons eischen. Dat maakt het dus niet alleen wen- schelijk, maar zelfs noodzakelijk, dat we nagaan, waartegen het verzet, dat tege^ het nieuwe verdrag tot uiting kwam, zich richtte en in hoever het volhouden in dit verzet noodzakelijk blijft en wat we ten slotte als uiterste tegemoetkoming aan de Belgen kunnen aanbieden. In het laatste deel zijner rede heeft mi nister Van Karnebeek het verdrag als een politiek verdrag, als de verwerkelijking van een politieke gedachte gekenschetst. De be doeling was in de eerste plaats de verhou- maken uit de greep van derden. Wanneer de Belgen in hun verzet tegen nieuwe on derhandelingen met onze regeering volhar den en we onder toezicht en met medewer king verder onderhandelen, zal dat doel niet bereikt worden. En daarom moet tegen die medewerking door ons zoo lang mogelijk gestreden. Want die medewerking betee- kent nog iets anders. Te Parijs, heeft de minister gezegd, werd gestreden om de zelfstandigheid van Nederland. Die strijd maakt wellicht de aanvaarding van dit ver drag door den minister verklaarbaar. Wy waren geen overwonnenen uit den grooten oorlog en de overwinnaars hadden ons dus ook niets, ook geen tractaat met België voor te schrijven. Maar juist dat heeft de minister niet ten volle begrepen. Om onze zelfstandigheid te handhaven en de be moeiing der mogendheden te weren, heeft hy dit verdrag aanvaard. Maar die aanvaar ding beteekende al een afstand doen van die zelfstandigheid en het verdrag zelf droeg daarvan alle teekenen. Niet om met België uit vrijen wil een overeenkomst te treffen, maar op aanzegging der mogend heden -begonnen wij de onderhandelingen. En dat foutieve begin heeft zich in den in houd van het Verdrag gewroken. Gedwon gen tot onderhandelen, stonden we België allerlei voordeelen toe, die het eischte. En wanneer het verzet tegen het verdrag zoo BRIEVEN UIT DB HOFSTAD. DGCÓLéHI- Een der moe.lijkste punten in hei ovenheiidBbiöheier is dat vaat subeidiee- rmg geworden. Men op uit punt vustgiedoopein orndlat het einde van bet stelsel niet is te 'z.eui. Aanvankelijk is oe gedlaieke bij alle overheidsbemoei ing in diew ailtijd) geweest het op ae been helpen vaa goede instell.ugen, goede werken die vooral in den aan vang niet aanstonds over de nooüige middelen beschikten en eerst iets ie beteekenen loonden hebben als zij flink voor den dög konden treden. De over heid moet neutraal blijven* en dus alle gelijkelijk behandelen. Hel aantal ge gadigden voer steun uit de aigemeene k«s )lverd ai grooter en grooter en er was meestal geen mOiiet waarom een nieuweling zou worden afgescheept ais hij kon bewijzen precies gelijk te staan aam een ander diie al vele jaren werd geholpen. Zoo liep het betrag der siucsidies geleidelijk hoog-ap en er moest een tija kamen dat dit niet verder was voort te zetten. Aan dien tijd zijn wij al lang toe ein overal openbaart zien thans het streven om» nu eens een an dere taiktiek te gaan volgen en tot ge leidelijke vermindering te komen. Ve len mogen dit inzien, niet natuurlijk zij die daarvan de djMpe zouden wor- algemeen was, dan Was het om dezen dwang, die iedereen er/||hter voelde. Op grond van dezen dwang het tractaat ver dedigend, heeft de minister in zyn verde diging juist aangetoond, waarom het ver worpen moest worden. Wjumeer de Belgen en wjj met of zonder medewerking van an deren, opnieuw onderhandelen, dan moet dus deze fout vermeden worden en moeten we als vrye mannen mei dezelfde rechten rond de conferentietafel xitten. Is dat niet mogelijk, maar moeten we opnieuw onder pressie handelen, dan diendn we elke con ferentie af te wijzen. Kan het wel, dan zal vanzelf de fout vermedian worden België voordeelen toe te staan, waarop het geen aanspraken kan doen gelden en die onze nationale belangen beslissend schaden of aan onze souvereiniteit afbreuk doen. Het verzet tegen het verdrag richtte zich tegen dezen dwang en zyn gevolgen, het nieuwe Schelderegiem, het A0fcwerpen-Moerdijk- kanaal en de regeling omtrent het Loods wezen. In nieuwe onderhandelingen zullen we dus daaraan moeten vasthouden, onze rechten op de Schelde, dat is op ons terri toir, onverkort handhaven en ons geen ka nalen over ons gebied laten afdwingen, die de belangen onzer havens op zoo ernstige wyze zullen scheiden als het ontworpen ka naal. Willen de Belgen daarmee rekening houden, dan zullen ze ons tot onderhande lingen en tegemoetkomingen ter wille van een goede nabuurschap gaarne bereid vin den. K. den en zij aflijn, er »elfs op uit steeds meer te vragen. Een. merKwaiardiig yoorbee.d ia het rtesiOenjt e-oirkest dtajt maar eventjes taehtig mille jaarlijks subsidie omvangt en nu om vijftig miltei a eer komt aan kloppen. Van. (tetse bedragen moet men. Dioar niet schrik^en wij rijn da. traan a gewend. Ini d© motiveermg vuai die ïalve ton exira. wordt een meruwaar- ditf argument genoemd, dat wel het sieraste argument tegen d© inwilliging van het veraoek kan rijn n.l. dai de steun die hei orkeet in den loop der jaren van part culiere rijden heeit on dervonden allengs geringer is gew or den en nog aal worden. De vraag rijst dan waarom die particuliere steun min der werd en weik miotief er dan voor de overheid; is om tegenover cke aa iende belangstelling een siijgend be drag van alle burgers^ te nemen. Wij rien het suiJdjdiie aan het R-esi- ciepUe-orkest niet als eeju vrienwetijK heid tegenover die leden daarvan maair wel als een subsidie aan hen die van d© prestatie vaai dit orkest protiteeren Als in een stad als den Haag waar zoo ontzaggelijk veel aan iuuriek ge daan wordt, een oirkeet als dit niet in leven kan blijven welnu dan rijst do vraag ol liet dan wei ui leven gehou den moet warden. De dalend© belang stelling van, de particulieren bewijst dai de behoefte en het verlangen naar het behoud dalende rijn. Kon men zeg- ëen ^dal de belangstelling, sLijgeude was ijn dat het orkest t alsnog te helpen. Bij alle uitvoeringen rittên 3© zalen tol den nok toe vol en, dan nog rendeert de zia.ik iinanoieel nieHier moet een fout bestaan en het ziou te eenvoudig rijn als die werd opgelost door ook hen te laten meebe talen die nimmer een voet in de tjok- \olle zaal zetten. Want daar komt de vaste overheidssteun op neer dat men behalve hen die van hel orkest genie ten ook hen laat betalen die er geen deel aan nemen. Wij hopen muar dal het gemeente bestuur zich maar niet dadeiijk laat bepraten onx aan lie, verlangen van de subsidie-aanvragers te voldoen voor- ai nu de belangstelling dalende is. Trouwens in hun motiveermg rijn de adressanten heelemaal de kluts kwijt, hetgeen te begrijpen is nadiat zodvee. jaar de gemeente, als weldoenster is opgetreden oan nieli het orkest maar cc muziek fcegeecringem in den Haag te subsidieeren op kosten ook van hen (tie die begeerte niet koesteren. Tot welk een belachelijke uiterste het subsiddeeren heeft geleid blijkt o.a hierui', dat zelfs het muriekgezeiscteap- jo van de gymnasiasten jaarlijks 1UÜ gulden uit d© gemeentekas ontvangt als suibsidie. Er zijn nog tal van an dere muziek vereen igiiig en die louter als amusementsvereeniging rijn te be schouwen en die jaar-in, jaar-uit uit d© geneentekas geld ontvangen. Ze ne men natuurlijk alle het air aan van de kunst te dienen maar dat is kort-weg lnriej. Zij die aan di e vereenigingen deelniènven vinden het prettig en ge- Lel lig en houden van de nvuziek en vinden er een liefhebberij in zooais een ander tennist of postzegels verza melt. Er rijn tal van kiene groeves personen die geeamignii|ü heel wat meer kunst leveren en heei wat meer de kunst als doel hebben dan die groote vtieeni^ingen. Zouden die groep jes niet m nstens zooveel recht op sub sidie hebben Hebben die groote ver eenigingen dan zooveel geld moodig voor haar organisatie? Als leder eens d© kosten van rijn eigen liefhebberijen droeg zou geen gulden subsidie voor de gemeentekas nood! g rijn en zou men via vermindering der belastingen weer een heel stuk terugkrijgen. En dan was het eerlijk verd©eld. Geeft men in d© kleinere gemeenten ook subsidies aan de zang vereenigin gen En dikwijls rijm die ojp aeza kle.ne plaatsen heel wat meer en oer een algemeen belang en nuttig gei- ineente-werk dan due v eau omgingen in. de groote gep eenten, waar door tal van beroepe-artistem dagelijks het beste van d© kunst wordt -geéaracht. Voor deze menschen is die liefhebberij-kunst nog een concurrqmie oc*k en uit dien hoofde moest u© overheid rictn zeker onthouden om subsidie te verieenen te meer waar rij door haar domme be lasting op d© openbar© veruwKeiijkue- den geldt afneemt van di.e beroepaar- Het gans olie opdeden van die over heid ten aanzien van de kunst is be spottelijk. Ze neemt willekeurig door haau- belastingen die 20 bedraagt van de bruto opbrengst, ook dus van aite onkosten due gemaakt worden van uie aaalhuur, de reclame enz. Zelts vraagt zij niet of er wel een overschot is Het is ai heuitaaideiijk voorgeko men dat er niet alleen geen overschot -was maar ©en tekort en da', dus de opiredhamtlen uit hun eigen zak de be- justing hadden te betalen. En dat ais gevolg o.a van de omstandigheid dat in een andier gebouw een goedkoope Uitvoering werd gegeven met geld uit de gemeentekas. Want dit is ook het slechte gevolg van het gemeen.ösubsi- die dat de toegangsprijzen verre bene den den kostprijs worden gebracht en nen daardoor op een dhvaailspoorwordt gebracht te® aanzien va® d© war© koe ten omdat men daar waar die prijzen Wel op den kostprijs stuan, men mieent lichtelijk te worde® afgezet en dus Zich niet er toe laat brengen ©r heen Het drukken van de toegangsprijzen door subsidieering is één der noodlot tige gevolgen van het verkeerd© stel- tel Het doodt initia ief en brengt wan begrippen omtrent d© waard© e® d# werkelijk© kosten. Waarom zoo iets W©1 op het gebied der geestelijke ge- In Amerika zijn 2 millioen wetten... bij ons zijn er vele duizenden... Mozes maakte er slechts tien... en Christus had er maar één noodig: Hebt elkander lief en Uw naasten als Uzelf... Wanneer iedereen deze éène wet naleefde, waren de andere 1999999 overbodig! Roman door PAUL OSKAR HöCKER. Uit het Duiisch vertaald door H ermine van Geer ten. (Nadruk verboden). In het donker zochten d© beide vrou- terrein af. Katarina 73.«P den weg, ze liejp wel wintïg maal vergeefs den korten af- j™ heen en weer die d© oude Bal- r v°rigen avondi was gegaan J-Q U©ze angst en ongerustheid werkte droeve boodschap die Viktor bracht bijna ate een opluchting, f Haastig ging het meisje met Viktor mee terug naar het sanatorium. En trillend, met oehuilda oogen stond ze bij het bed van den oudeai man. Hij was gedeeltelijk verlaimd. Hij kon den rechterarm en. het rechterbeen niet bewogen. En ook niet d© linkerheitt van zijn gezicht. Maar zijn mi'nuiök, zijn gezichtsuitdrukking ware® tacih nog sprekend geinoeg. Hij herkend© Kata rina direct en glimlachte tegen, haar. De doktoren stonden echter raaa ©en heei korte visi.e toe. V ktar moest Katarina nog eons, nu in aiUe rust en, heel uitvoerig, vertel leai hoe ze grootvader gevonden had den. De portier kwam er ook bij. Hij velrtelde natuurgetrouw hoe mevrouw Trodlo was komen aanrijden en, hoe kiesah ze zich had uitgedrukt. Ook ''e moppen van Ulrioh vergal hij niet Daarop verteld© Katarina, toen ze met Viktor allee® was, hoe ze met grootvader was uitgegaan en hoe droe vig het einde va® hun uitgangetje, dat zoo vroolijk en feestelijk had moeten rijn, gewarde® was. ,,Maar ho© is hij toch hier voor de Dietenmühle gekoiren? J« zegt toch dat je voor je deur gewacht hebt. tot bij de zijne had bereikt." ,,Ik denk, Viktor", was het antwoord „dat er iets i® hero was dat hem drong cm naar jou to© te gaan en met je te spreiden. Hij had mij alle» verteld. En ik gelooc dat hij zijn ongelijk haid in gezien en dlan hij verdriet van zijn daad had." ,,Ik had hem al lang vergeven." Impulsief stak ze hem, d© hand toe. „Dat heb je bewezen en daarvoor dank te je, Viktor." ,.Ooh wat, dat beetje mensohlievend- heid heieft toch waarachtig niets te be- teebenen." Hij glimlachte weer en wees naar zijn verband, ,,Toen we kinderen wa ren heeft hij, ons ook wel op onzen kop gegeven, hé, en w© hielde® toch veel van hem, al ware® we ten slotte toch ajtijd wel een beetje benauwd voor hein In rijn ellendige® toes'and kon ik hem daar toch niet als een hond laten ligge®, zootte", hij zei het mot groote bit erheidi, „mijn, stiefmoe der. Ik zou het voor een wildvreemde gedaan hebben'. Nog een paar dagen en nachten schommelde het leveaiösoheepje van oen ouden man heen en weetr. Toen zette lief koers naar d©n Eeuwigen Vrede. Balithazar had nog vaak heldere oog enblikken. Dp een keor zag hij hen beide bM zijn bed' staain. Hij glimlachte. Het was een aandoenlijk lachje, het was als 1 regen, zooals hi: slechts d© helft van bij lachte, 1 zijn gezicht Op een anderen keer Bei hij tegen Katar na „Toch e©n flinke, fatsoen lijke kerel, he, die Viktor?" Het kwam er zoo grappig uit. Ze mocuten er bedde om lachpn. En terwijl zje zoo, dieels om beurten dee's tezamen, bij d'em ouden man waa' ten. bloeide het oud© vertrouwen. n hen beiden weer op. Cp de» vierde dag na het „overwin ningsfeest" in het Kurhaius stierf do oud© Troilo. Ze schreiden beide hartstochtelijk en hun harten vond©® elkaar weer. En ze moesten elkaar bekennen dat On danks afdwaling e® schijnbaren haat en koppigheid en trots e® misverstand ae nooit opgehouden hadden van el- Kaar te houden. Van Viktor's weggaan uit Wieeba». den was gee® sproke meer. De beide terreinen, die va® grootvader en Ka tarina, werden bij eik aar gelegd. De scheidsnr.iren walre® weggevallen. Toen rij van de begraienis van deu ouden Balthazar terugkwam,e® en de oude voorkamer betraden, waar do, nippels op de kast rijpten, was het hu® beiden, alsof hij nog in d© stoel bij bet venster zat, brommend, d© „kin- derschrik" Ze bleven lang zoo staan, op d©n drempel, als toen ze kinderen waren, toen Vlammend© Kütehen nog in een kort rood rakj© liep en Viktor de dappere ridder van rijn kleine prin ses was. D© kinderdroom en ware® verdtroomdi maar het leven bood hen bed© het schoonste wat het een metnsehenkind t© gteven heeft de poëzie va® in trouwe gènegenheid verrichten gemeuneohappe- lijken arbeid en hun door leed ge sterkte en geadeld© liefde. EINDE.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1927 | | pagina 1