Jan Vanderland Kleiweg 05 TUT Sonora Schoonmaakartikelen Jlïcdeba 9? Rotte raam c, 1.0. 1. II t j. c. tot 13 April 13 April a,s. i DE GOUDSCHE FRUITHANDEL lste kw. Roomboter, A. BRUYNEL NERGENS Overhemden, Binders en Sokken Stoomen. Verven. PALTHE - Almelo. PALTHE - Almelo. GAZEL) ia RADIO TUKKER GOUDA zijn drie woorden. Goudsche Dienstverrichting G. v. d. BERG Verhuizingen NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN C. Noordegraaf J. C. Langeraar, Gouda zoo'n sorteering DAMES OPENING wan ons eigen fillanl in GOUDA Tel. 781. Adverteert in dit Blad. Wilt ó'j waarde voor Uw delcf? EenGÖELLFdmbelleld! R'JWIELE? het toppunt van wieriave! Wegens Overplaatsing Incllë Turfmarkt 1 - Telef. 344 - Gouda Zeer snelle verhuizingen met auto-verhuiswagens van en naar alle plaatsen. Transport van Piano's, Orgels, Brandkasten, enz. enz. ALTIJD ONDER GARANTIE. Goedkoope prijzen. Zeer nette behandeling. Ka. G. Je Bik, L. Tiendeweg 52 in slappe Hoeden en Petten. je ADRES 10W 10 Drogisterij „IET GROENE KRUIS". GARAGE LUXE Koortsthermometers Anton Coops Abonneert U op dit Blad. No. 18431 Maandag II April 1927 68"Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWLJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. Wie was de Moordenaar?? J. W. ROUW HEERENKLEEDING naar maat. Stalen worden gaarne gezonden. GOUWE 28. 1013 5 AMONIA, ZOUTZUUR, WAS, TERPENTIJN, SPONSEN, ZEEMEN, enz. Onze Verf in bussen is eenig P. J. REVET loss is Oosthaven 65 Tel. 280 Gouda. KWALITEIT HOOG. PRIJZEN LAAG. Beleefd aanbevelend, Wijdstraat 22 Telef. 598. Wij bezorgen zonder verhooging aan huis. losi 15 KAAS. Fijne Vleeschwapen en Comestibles bij 1052 20 v.h. K. DE JONG, Kleiweg 14 Telef. 373 Uitslag Protlnciala Staten. Gekozen Sanatogen Ovomaltlne „Het Blauwe Kruis" 105310 Burgem. Martenssingel Tel. 739 vindt U als b|j MARKT 18-19. 1054 30 Zie de Etalage. - Hygiënisch* artikelen PATENT GENEESMIDDELEN. Saoosi vereekerd. Inl. gratia MAISON SANTÉ m 8 Sokiekede 16Se ROTTERDAM. Wanneer men had moeten STEMMEN, had de uitslag be wezen, dat zijn Verfwartn, Glas en Glas in lood het meest ge vraagd zouden worden, 1050 20 Een goede Oud-Hollandsche ge woonte is het om met de schoonmaak op JANHAGEL te tracteeren. Hier voor wordt meest gebruikt BOTER- JANHAGEL 20 cent per ons en WITTE JANHAGEL 12Vt cent per ons. 903 10 GEBR. KAMPHUIZEN. LOODGIETERIJ, ZINKWERKERIJ, MASTIEKBEDEKKING. Vraagt prijs. Goedkoop niet alleen in prijs, doch ook in kwaliteit. Peperstraat IAO. Het Depót onzer Ververij en Ohem. Wasscherij blijft gevestigd Dubbels buurt 9. Tel. 628. '1? i Heeft U slechte betalers i F Wij incasseeren minnelijk en gerechtelijk Uwe achterstallige vor-™ deringen door geheel Nederland, volgens ons proces risico-systeem. .Maximum resultaat. Bewijzen van succes voorhanden. Afbetaliags-con-j 1 tracten (Zegelvrij) gratis voor cliénten. f CENTRAAL INCASSOBUREAU, Buitsnhofstraat 15 (Bfuktiadljk), ROTTERDAM. .1.1 TaiWor .1' P tra raanUto, 4i»kttmó Prijscouranten gratis verkrijgbaar bij N. NOORDEGRAAF, Kleiweg 12 Telef. 602. 1056 6o welke steeds meer doordringen in Holland. De vele bestellingen uit alle deelen des landt bewijzen het Deze week hadden wij de eer een T H T Sonora do Luxo te mogen leveren aan de Hoog Welgeb. vrouwe Baronesse VAN VOORST TOT VOORST Ie Valkenburg (L.) den Hoog Welgeb. Heer Jhr. VAN NISPEN TO? PANNERDEN j te Houthem den Hoog Welgeb. Heer Ridder DE VAN DER SCHUERE 1065 100 te Oosterhout. Commentaar Overbodig I1 Firm* Wad. A. Rlalvef LANGE T1ENDEWEG 27 voorraad TAFELPEREN TAFELAPPELEN TELEF 3 beeft in BLAUWE DRUIVEN PERZIKEN PRUIMEN MANDARIJNEN CITROENEN TOMATEN BUSGROENTEN (merk Sleutels) tegen scherp concurreerende prjjacn. BANANEN DOOSJES TUNISDADELS NIEUWE VIJGEN VRUCHTEN ia blik. DIVERSE SOORTEN NOTEN Van familie ter overname: fijn compleet Salonameublement, bestaande uit 2 zware vee rende clubfauteuils en 4 eiken stoelen met velours de France bekleed, daarbij" eik» dressoirbuffet, saware eiken tafel, theevitrine, veil vet tafelkleed en zijde salonihang'- lamp, alles te zamen 150, 4 maanden geleden nieuw igekocht voor 425, ook ge deeltelijk. Tevens chique Chesterfield) salon stol best. uit een Bergère en een Chester field fauteuil, 4 QA, stoelen daarbij eiken dressoir en salontafeltje 195 gekost 475. SalonvloerkLeed' 35. Mtooi ameubleftnent 2 clubfauteuils en 4 stoelen .met zware tafel 85. 2 pers. 3 dtedige Kapokmatras, peluw en twee kussens 35, 2 groote schilder stukken 27.50 gekost 85, pracht staande schemerlamp 35, eiken dressoir met onder en bovenkasten 75. Mooi Chesterfield sal ons tel met tafeltje 145 gekost 360, eikdn spiegel 17.60, pluche tafelkleed 9.50. Pracht salonameublement beslaande uit canapé, een Bergère, een Chesterfield, 4 Q. A. stoelen en salontafeltje 250 gekost 060, eiken dressoir 37.50, theevitrine met fijn servies 22.50. Divan 12.50. Verder gor dijnen, kleed», lampen, z.yde tafelkleedjes en vaasjes. Alles 4 maanden (gebruikt, we gens plotseling vertrek. Te zien Zaterdagavond van 6.10 uur, Zondag, Maandag en Dinsdag den geheelen dag, ook voor opkoopers. 1060 23 LAAN v. MIEBRDERVOORT 245, Heerenhuis, DEN HAAG. Beleefd aanbevelend. L. fj. POLDERVAART. Ds nlMwilt modellen 1058 30 KLEIWEO 91. TEL. 317. OOUDA Om Uw paaeoheieren ta kleuren PRIJS 2B ots Drogisterij „De Goudsche Oeper" MARKT 6, Tef. 762 GOUDA 1041 15 DE GRAAF LAFEBER 2 LUXE - AUTO VERHUUR. 3 I APRIL VERLAAGDE PRIJZEN BTAD8RITTBN fl.- TEL. 702. TURPMARKT 24 - 26 Ridder van Cetsweg 18, Boude J8B 01 van en naar alle plaatsen. Goed an Geadkaop zijn de 898 14 in het Meubelhuis „DE WITTE DEUREN" RIDDER VAN CATS WEG 25 bij 1044 10 DROQIST - WIJDSTRAAT 31 ,r GOLDSCHE (MltANT. ABONNEMENTSPRIJS: par kwartaal f Ui, per week 17 eeat, met Zondagdrfad pev kwartaal 2.9®, per week 22 cent, overal waar de bezorging par looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.16, met BemUgeblad f 8.88. Abonnementen word» dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten loopers, den boekhandel de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van f—6 uur. Administratie Telef. latere. 82; Reuactie Telef. 88. Postrekening 48400. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda omstrek» (behoorende tot dan bezorgkring) 15 regels 1.80, tike regti meer 0.25. Ven buit» Gouda dm bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advwrtantiën in-het Zaterdag nu mm et 20 bijslag op den prijs. Liafdadigbeids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2.06, tike regel meer 160. Op de voorpagina 50 boogar. Gewone advertentün en ingezonden mededeeiteg* IQ contract tot seor jareduuooi den prijs. Groote letters en renden word» berekend neer plaatsruimte. Advert en tiën kunnen word» ingezonden door tueeehenkomet ven «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze agent» moet» daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn iagekoan», teneinde van opname verzekerd te sQa. Da Sovjat Gazant ait Faking taruggaroapen. Een protestnota van Litwinof. De incidenten te Nanking. De Russische regeering heeft N nxnode van Litwinof een ernstig protest ingediend by de Chineesche zaakgelastigde te Moskou en de Russische zaakgelastigde en zijn per soneel uit Peking teruggeroepen tenzij aan een aantal in een nota gestelde eiachen is voldaan. Verlangd wordt onverwijlde terugtrekking van de Chineesche detachementen uit de ge bouwen van den militairen attaché en var; de handelsvertegenwoordiging en uit de woning» van de gezamtschapsemplóyé's. A'Ne employe's van het gezantschap en van de hatwlelsvertegenwoordiigiTug, die in hechten ie zijn genomen, moeten in vrij heid worden gesteld; onmiddtilijk moeten alle documenten, die in <fe bureeien van «ten mi litairen attaché in beslag werden genomen, worden teruggegeven; en alle goederen, geldswaarden, voorwerpen van huiselijk ge bruik, boeken en papieren, door de politie en de militairen in beslag genomen, moeten aan de eigenaars worden teruggegeven. Oe Sovjet-regeering verklaart vervolgens, dat zij over voldoende middelen beschikt om tot repressie-maatregelen over te gaan, maar zij ziet daar ten eenenmale van af, daar zü er zich zeer wel rekenschap van geeft, dat de werkelijke verantwoordelijk heid rust dP tie bui tent andsche imperialisten, die de Sovjet-Unie tot o®" oorlog willen verlokken. Reuter meldt nog, dat slechts de Russi sche consulaire employé'® te Peking blijven. Het corps diplomatique te Peking heeft Tsjang Tso-lin doen weten, dat het er op re kent, dat bet proces tegen de personen, the bij den inval m de Sovjet-gebouwen werden gearrsteerd, behoorlijk zal woiden gevoerd. Uit Moskou wordt gemeld, dat de Russische nota aan die regeering te Peking Zaterdagnacht is opgesteld. De Chineesche zaakgelastigde Tsjen werd omstreeks mid dernacht telefonisch gewaarschuwd. De nota verliet om drie uur 's nachts het Russische volkscommissariaat van Buitenlandche Za ken, waar den geheelen nacht was doorge werkt. Onverwijld werd hte document naar het op een uur afstand1 gelegen Chineesche gezantschaipageibouw overgebracht. Dit ge bouw was gisteren dien geheelen dag geslo ten in verband met vi®r>ng van den ver jaardag der stichting van de Chineesche re publiek. De nota werd door den portier aan genomen. Men verwacht in Russische kringen, dat de Chineesche zaakgelastigde in den loop van den dag de Sovjetregeermg om zijn pas zal verzoeken. Men beschouwt in deze kringen de nota als een compromis tusschen de verschillende stroomingen in Rusland. Een algeheel af breken der betrekkingen wordt door het handhaven der consulaire vertegenwoordi ging vermeden. In talrijke kringen bestaat er een zekere ontevredenheid ever het feit, dat de nota zoo tam is. Men gelooft echter, dat de re" geering te Peking zich door deze houding van Rusland tot verdere provocaties zaïl la ten verleiden, hetgeen tot gevolg zou heb ben, dat van Russische zijde nieuwe stap pen gedaan zouden moeten worden. Omtrent den inhoud! der Russische 'pro testnota verneemt de „Times" nog het vol gende: 'De inval wordt een ongehoorde schending van d« meest elementaire regelen van het internationale recht genoemd, terwijl de Sovjetregeering zeer verontwaardigd is, dat zich bij het onderzoek, dat door de Sovjet regeering een daad van geweld en roof wordt genoemd, geen vertegenwoordiger der Sovjet-legatie bevond. Er bestaat geen enkele garantie, dat er zich onder de in be slag genomen stukken niets bevindt, waar van gefcruik kan worden gemaakt door vijandelijke buitenlandsche invloed», welke tut den inval hebben aangezet en dezen heb ben goedgekeurd. D# samenwerking tusschen de autoritei ten van Peking en het corps diplomatique wer^t volgen® de nota ücht op de ware mo tieven van den inval. De Cantonneesche regeering zal voorts een gezamenlijke protestnota ontvangen van de vijf mogendheden, naar aanleiding van het incident t® Nanknig. Dit bewjje van solidariteit dat door deze ernstige gebeurtenissen ia onèetaaa, duit niet in, dat een dgcniscM overeenkomst betreffende de toekomstige politiek tot stand i® gekomen. Van de Cantonneesche regeering zullen, zooals reeds eenlge dagen geleden gemeld, verontschuldiging» word» geëischt als mede bestraffing der schuldigen en schade vergoeding aan de slachtoffers of hun be trekkingen 'De „Temps" wijst er op, dat de protest-nota door niemand beschouwd kan worden als het begin van een interventie in tie binnenlandse he aangelegenheden in Chi na. Er wordt namelijk ge» tjjdgrens voor de vervulling der eischen genoemd en niet gedreigd met speciale maatregel», zoodat de nota ge» ultimatum is. De stap, beteek»t dus niet dat de Fran- sche regeering haar politiek ten opzichte van China heeft gewijzigd, aldus de „Temps". Het protest zal de Cantonneesche re gee ring bewijzen, dat de mogendheden eenstemmig besloten zijn, eerbiediging harer rechten te eischen en de bescherming vqn lev» en eigendomm» der onderdanen te verzekeren. Reuter meldt uit Londen, dat men daar in gezaghebbende kring» buitengewoon voldaan is over het feit, dat een accoord is bereikt tussch» de vertegenwoordigers der vjjf groote mogendheden te Poking. Men •ten indruk meent, dat daze solidauil zal mak» op die Chineeaen. Volgens den Britschen ditipioozen dienst verwacht men, dat de nota'# der vjjf mo gendheden in het begin vandfeeze wetk zul len word» ter hand geetddjaan de Can tonneesche autoriteiten te Hankau en Shanghai. Dè mogendheden vertrouw», dat in antwoord op de nota's Voldoening za! worden gegeven, want men Acht het n'et waarschijnlijk:, dat de Cantonne. zen zullen weigeren redres te verieenen voor geweld dadigheden, waarvoor elk» beschaafde staat onmiddellijk verontschuldigingen zou aan bieden, bon» bciiadevergoeding ©n be straffing der schuldigen. Wat de strijd in het land zelve betreft. So® Tsjoean-fang, van wien men sedert zijn troepen Shanghai hadden veriaten, niets meer had gehoord, is op de meest onver wachte wijze weder op don voorgrond van het strijdtooneel getreden. Zijn troep» hadden, naar werd aangenomen, opdracht gekregen rich naar het Noorden van de provincie Kiangsoe terug t® trekken, nadat zij het oud® front bij Tsjmkiang hadd» prijsgegev». Hoe So® er in geslaagd is zijn leger weder te reorganiseer en, is ech ter onbekend. Het bericht dat So® Jang tee heeft her overd, wordt bevestigd door het feit, dat groote troepen Zuidelijken de Jangtse over trekken in de richting van Tsjinkiang Gemeld, wordt, dat de voorposten van So® reeds Kwatsjau, aan den tegenoverge steld® oever van Tsjinkiang, aan de Jangt se gelog», bobben bereikt Tegelijkertijd fcn.lili a U^mwUUtWiii tftwwVP iifiuicn a® nwniwysen, Witte Russen, op naar Poekau en trekken de Zuidelijk» zich terug op Nanking Uit Peking wordt voorts nog gemeld: iDe jongste success» der Noordelijke le gers bieden kan® op een verrassende ontwik keling der gebeurtenissen. Enkele dagen geled® hadd® zeventigduizend Cantonnee sche soldaten een front bereikt onmiddielijk t® Zuid» van de Hwai-rivier aan de linker- en rechterzij<le van Pengpoe, een ononderbok®, opmarsch naar Hsitsjaufoe werd reeds voorspeld, toen het Sjantoeng- leger plotseling het initiatief nam tot een offensief, waardoor de nationalisten ge dwongen werden terug te trekken. Lnrtusschen trekt, naar gemeld wordt, het leger van Tsjang Tso-lin voortdurend ver der de provincie Hon an binnen en bevindt het zich reeds op vijftig mijl van het front der nationalisten. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Een jeugdig moordenaar. Tien jaar gevangenisstraf. De kinderrechtbank te Oarienburg heeft Vrijdag een van de vreeselykete misdaden van d» laatst» tijd behandeld, n.l. den moord op drie personen aldaar in Oct. IJ. door e® 15-jarig® jongen, Emat Miiller. He jong» kreeg tien jaar gevangenis straf. Hij had het drietal, waarvan twee heel oude menachtm waren, gedood, omdat hij dacht, zoo verklaarde hij, dat as\j hem wil den terugzend® naar een opvoedingsge sticht, waaruit hij ontvlucht was. Het was ,4n een oogenblik gebeurdf' hij had van te voren ge» plan om h® t® vermoord® gehad. De deskundige verklaarde het kind volko men toe rek® baar. FRANKRIJK. De Russische schuld». Het bericht van de „Vosa." bevestigd. D® „Quaa d'Orsay" had een bericht van de „Vosaische Zeitung" tegengesproken, dat de subcommissies voor de Frarosch-Russi- scbe onderhandeling® inzake de Russische schulden e® protocol hadden ge teekend, waarbij een grondslag voor oveneera tem ming was vastgesteld. Thans geeft volgen® denzelfden corres pondent het Franse he ministerie van bui tenland sche zaken in e® verklaring aan de pers toe, dat er indcodaad tussch® bedde delegaties e® protocol get eekend is. Er wordt toegevoegd! (wat trouwens ook door de „Voes." was gemeld), dat noch in zake de grootte der door Rusland te beta len annuïteit» noch ten aanzi® van d® omvang dier door Frankrijk als tegenpres tatie te verleen® credieten tot dusver de finitieve besluiten zijn genomen De oorrespondent voegt er thans nog bij, dat de Russen e» annuïteit witt» betalen Qui d'Orsay dit bedrag tot 80 wdlHoen wil de verhoog® met het oog op het zeer aan zienlijke bedrag van 800 millio® goud® frank®, dat de Russen als nieuwe Fran- sche leening verlangen. ZWITSERLAND. Groote verwoesting door noodweer. Op verschilI®de plaats® in het land is door aanhoudend® regenval ,die met ster ke onweders gepaard gin®:, groote schade aangericht. Bij Chateau d'Oix in het Berner hoog land hebben de watermassa's e® rotastor ting veroorzaakt. Groote rotsblokken vie len in d© rivier de Saane en brachten over stroomingen teweeg. By het station Lalden, van den Lötsch- bergspoorweg zijn steenmassa's op de spoorbaan neergekom®. In de Badensche enclave Lottstetten by Schaffhauaen zijn door e® storm over een breedte van 200 meter alle boomen ont worteld, terwijl in het stadje Rheinau tal rijke fruitboom» aan d» storm- ten offer zyn gevallen. BINNENLAND. Prov. Statenverkiezingen. Verschil van meening. Naiar wij vernemen, bestaat er ver schil omtrent dett uitslag van d« ver- kiezing voor do Prov. Staten van Zuid- Holland ©n zou niet do heer ScÉiilthuis doch die heer Kortland) gekoaetx ZLD- Afgewacht dient te worden die offi- cieale uitslag van het Centraal Sthm- oureau op morgen. Hetzelfde is het geval met de ver kiezing van dien heer Nolet (r.-k.). Niet hij, doch de heer v. 'd'. Weyden zou gekozen zijn. i I Provincie Zealand. Iq de Zaterdag te Middelburg ge houden zitting van het Centraal ötem- oureaiu voor de verkiezing van leden van de Provinciale Staten van Zee land is de omcieeie ui'.slag vastgesteld De zetelverdeeting klopt met dde der offioieuse berekening. Anders is het echter met de aanwijzing van de ge kozenen. ,-j Waarschijnlijk doordat er geen reke ning mede was gehouden, dat de anli- rev. lijst in dien kieskring Vliaaingen niet niet de andere verbonden was, was aan die lijst een zetel te weinig toegekend en een zetel te veel aan de a-r. lijst in den tóeekring Goes. Ge kozen is daardoor nog de heer P. Laernoes, terwijl ndet gekonen is de lieer Donuücus. Bij (Je vrijz.-det». was verder ook niet in rekening het groote aantal voorkeurstemmen op <Jr. A. Bta- verman uat Vlissingen no. 5 van de v.-d. lijst. Deze is thane gekozen ver klaard en niet no. 4 dier li jet, arts D. N van Gelderen te Middelburg. Provincie Noord-Brabant. Zaterdag heeft he. Centraal Stembu reau te 's-Hertogenbdkch bij loting voor candidaten voor den Vrijheidsbond aan gewezen de heerea van Ommeren, die zitting zal nemen voor Breda, e» W. G. die Waard, die zitting zal nemen voor Heusden. De heer van Ommeren werd tweemaal gekozen. Voor de Vrijz.-Dem. Partij werd de heer A. die Broekert tweemaal geko zen. Bij loting werd) hij aangewezen voor Eindhoven, zoodat voor Berg en- op-Zoom als tweedie lid zal zitting ne men mr. dr C. M. van Leeuwen. Graaf v. Limburg Stirum gezant ta Barlija. Mr. J. P. graaf Van Limburg Stirum, buitengewoon geaant en gevolmachtigd minister in dispomibdliteit, ie bij K. B. hersteld in werkelijke» dienet en be- noetrdi tot buitengewoon geoant en ge volmachtigd minister te Berlijn. De waarlijk hoogstaande vrouw zal nimmer uit het oog verliezen, dat de naaste plichten steeds de eerste zijn en daaronder zonder twijfel rekenen haar plichten als burgeres van den Staat. door JOHN DANE. Uit het Engelsch vertaald door Dicky Wafdbakker. i) Wat het verhaal verhandeld. Uw zes uur op een donkeren, misti- Octobenriddag, bereikte Gerald ytapleton, Malmesbury Mansions, en liep langzaam de nvet zware loopers over dekte trappen op. die naar zijn vrij gezellen appartement® leidden. Toen hij de buitendeur van zijn flat open de, onderscheidde hij een zacht, onge woon geluid, dat vanaf de bovenver dieping tot hem doordrong... het gerit- L va®vr°uw©nklee>ren. Maande in de donkere vestibule, be- aifJu Stapleton, hoe een mooi, groot, meisje naar beneden kwam, ter- will ze met de eene hand tastend i Q -T iuuiu mm cm i' langs den muur streek, en roet de an- S bii e,bMlf hield. Ze strak voor zich uit, en over haar gezichtje lag een uitdrukking van angst en afschuw. i Waarom bezocht Beatrice Atnery, Lord Henry Roilestone, den bewoner van e® der flats, wi®s lijk eenige oog®blikk® lat® door Stapleton ge vonden werd HOOFDSTUK I. Moord. Op e® donker®, mistig® Ootober- naimiddag om' judst te zajn den °0- sten van die maand verliet Gerald Stapleton zijn club om nuar zijn flat in Malmesbury Mansi®s terug te keer® De klok van die St. Jameskerk sloeg zee, toen hij voorbijging een paar minuten later bereikte hij het gebouw, herinnerde zich eensklaps, dat hij naar 'bov® moest loop®, daar zijn flat zich op de tweede verdieping be vond en de lift wegens reparatie bu!- t® werking was. Eg®, dte» man, die deze bediende, had' daarom e® dag vrijaif. i Toen hij langzaam de roet zware loo pers bedekte tred® naar zijn vrijgc- zell® apartement® opliep, genoot hij reedh bij het vooruitachk, dat hij nog rudm een uur over had1 om in een ge makkelijk® stoel bij het vuur uit te rust®, alvorens hij zich behoefde te gaan kleed® voor het diner bij Lady D-undas. Hij stak d® sleutel In het slot, opende die deur, en was juist op het punt deze weer achter zich te slui ten, terwijl hij naar het knopje van het eleölirisch licht zocht, toen hij even wachtte, daar hij tot zijn verbazing e® zacht, ongewoon geluid onder scheidde, dat vanaf de bov®verdieping tot hem doordrong... het geritsel van vrouweuikJeer®. Stapleton was niet be- paadd e® nieuwsgierige man, doch het i wam zelden voor, dat daires het ge bouw betrad®, hij was er dan ook van overtuigd, dat dit in ge® geval juffrouw Jacobs k® zijn, die in net sousterain woonde en niet haar echt genoot de huurders bediende. Boven- di® was haar werk altijd reeds in den morgen afgeloop®, zoodat men op dit uur alleen kon verwacht®, dat Jacobs of Egan zich bov® zouden be vind®. Wanneer Stüplet® later aap dit vergefelijke oog®blik terugdacht vroeg hij zich altijd) v®baasd af, waarom hh op den drempel van de hahgesloten" deur had! gewacht, om' te zi®, wie nog in het stille huis rondliep. Hoe dikwijls heeft hij daamal niet ge- wenscht zijn angew®e nieuwsgierig heid onderdrukt te hefob®.. Hij kon duidelijk hoor®, dat de vrouw zich naar die trap begaf, en langzaam naar b®edeh liep. Geleide lijk kwam ze in het gefecht, en kon hij haar, daar hij in het donker s®d, door zijn op e® kier geopende deur. duidelijk waarnem®, to® zij in het volle licht van het portaal verscheen. Hij ontdekte een mooi, groot, slank meisje, dat langzaam naar beneden ging, terwijl zij met de eene hand tas tend langs den muur streek, met de andere haar mantel bij elkaar hield Haar oog®, die strak voor zich' uitke ken, schenen niets anders te beroer k® dan een vreeselijk vis'oen, op haar gezicht lag zulk een ontzettende uitdrukking van vrees en afschuw, dat Staplet® het gevoel kreeg, alsof hij een grapte onbescheidenheid1 beging door e® vrouw gade te slaan, die, blijkbaar, aan e® groote emoie ten prooi, zich alléén waande. Op dat oog®blik echter, dat hij do onverwadh te, mooie verschijning bemerkte, de tragische uitdrukking in haar oogen zag. kwam het hem voor, alsof hij zich niet van dte plek k® verroer®. Hij blee* haar met zijn oog® volg®, ze ging zelfs zoo dicht langs zijn deur, dat hij haar parfum rook. Langzaam, als in e® droom, liep zi j verder, en uit het geleidelijk wegsterv® van haar voetstappen 'begreep hij. dat zij door d® hoofduitgang naar bidt® was ge gaan. Nadat het laatste geluid wae verdwe- n®, sloot Staplet® zachtje^ rijn bui tendeur, draaide het licht in de bal op, trad zijn zitkamer binn®. Daar na bleef hij eenige oogenWikk® in dep gepeins verzonk®, voor zich uit star» zich aivrag®d, wat het eigen aardige verschijnsel, dat hij zooeven gezi® had, kon beteek®en. De beeltenis van het meisje (klair- blijkelijk e® dame), dat hij in e» dergelijk® toestand geei® had1, was zoodanig in zijn brein gegrift, dat hij de herinnering danraau onmogelijk van zich af kon zett®. Het was maar al te duidelijk, dat zich daarboven in Lord1 Henry Rolle stone's kamer e® tragedie had afge speeld, waarbij de jonge vrouw tn kwestie betrokken was geweest. Lord Henry, e® man van Staple- ton'g leeftijd, ongeveer dertig, was een half broer van, den bekenden sportman Lord RoUestane, en had' in Lond® de reputatie van e® bonvivedr te zijn terwijl hij, e-yenafe Stapleton. vrijgezel was. Wrar de oudere broer evenwel bijna op alle wedstrijden jachtpartij® "e- zi® wc#d, kon uien. (Jen jong®® daar zdd® ontmoet», aangezi® hij zich meer in het geoelschapslev® bewoog veel besproken werrd door zijn knap voorkom» zijn succes bij de vrou- w». (Wordt vervaigd)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1927 | | pagina 1