BrooteT'aascliaanliiediRg COMPOSE de groote mode Landen en Volken der vreemde Werelddeelen OpjÉOiislé»! 9l%dh Maison Para Meubelfabriek BAHLMANN Co., Gouda Hoeden en Stoffen, Insulaire Hypotheekbank Adverteert in dit Blad Meer dan de helft allerbeste kindervoedsel PRIJS f 15.- NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Openbare Vrijwillige Verkooping QJHonteis Aparte Dames- «n Kinderkleeding Hoeden en Stoffen Heden Mantels, Mantelcostumes Complets, Japonnen, Kinderjurken, VAN NELLE'S KOFFIE Te Gouda bij SCHEURLEER ZOONEN's BANK. GARANDEERT U Geïllustreerde Gids voor Gouda Plattegrond 1. BRINKMAN S ZOON - GOUDA. Het leven - de zeden en de gewoonten Mo. 10432 Dinsdag 12 April (827 06* Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* Dit blad verschijnt dagelijks behafve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. Wie was de Moordenaar binnenland" Openbare Kennisgeving. H«t Gemeentebestuur vkn GOUDA maakt bekend, dat voor den tweeden Paaschdag algeheele ontheffing is verleend van he* verplichte sluitingsuur voor alle winkels. 1071 10 Notaris G. VOS te Waddinxveen, zal op Woensdagen 20 en 27 April 1927 telkens des voorm. 11 uur, in het Café van den heer A. Kwaak te Wad dinxveen, voor den heer O. A. H. MATSE, in het openbaar verkoopen D« complMt* niet gebouwen, opslagplaatsen, kan toor, en woonhuis, pi. get. F no. 283, met erf en daarachter gelegen fa brieksterrein, samen groot 74.25 A., gelegen aan- en nabij de Wilhelmina- kade te Waddinxveen; te veilen in 4 perceelen. Aanvaarding bij de betaling op 8 Juni 1927 of zooveel eerder als met d«n verkooper wordt overeengeko men. 1040 46 Lasten vanaf 1 Juni 1927. Een en ander breeder omschreven bij biljet. De in het fabrieksgebouw aanwezi ge zuiggasmotor van 20 P.K. met drijfwerk, dynamo en electrische ge leidingen, benevens eenige meubelen zullen na den afslag van het onr. good op 27 April a.s. ter voormelde plaatse a contant worden verkocht. Verdere inlichtingen verstrekt ge noemde Notaris. QEMEENTE OOUPA Burgemeester en Wethouders van Gouda zullen op Dinsdag 3 Mei 1927 des n.m. 2 uur ten Gemeentehuize in het openbaar aanbesteden: Het makeft van een Koelwaterput voor de Turbo - Generator der Ge meentelijke Lichtfabrieken De in schrijving moet 2-ledig worden opgegeven a met 80 °/0 Goudsche werklieden welke een half jaar in Gouda woonach *>g zij"- b met vrije keuze van werklieden. Het besteken voorwaarden met 1 tee- kening zijn vanaf Maandag 18 April te verkrijgen kantoor Gemeente Werken, Turfmarkt 48 Gouda, tegen betaling van f2.50 afgehaald (en tegen inzending postwissel a f. 2.70. Inlichtingen wor den vanaf 25 April'27 voorm. 91/2 uur op het stadserf gegeven. Gouda 9 April 1927 Burgemeester en Wethouders van Gouda. ULBO J. MIJS. Le. Secretaris 44 1970 C. J. van AS. Q^dlerdam. krengen In jeer aparte en elegante modetten. onger op eigen atelier door kleermakers oerooarchgde mcAeKen et Stalages ^assage-oJIoordklaak Prachtsorteering Stoffen 1057 100 De PANDBRIEVEN der te Zierikzee mogen in aanmerking komen voor ecne alleszins soliede en goed rendeerende belegging. Zij behooren tot de Fondsen, in welke de Rijksverzekeringsbank en het Kroondomein hunne gelden beleggen. Verkrijgbaar zijn 4V2 Pandbrieven A 99'f Hoofdstesg 7 - Rottardam Verpleglngtartikal.il, Corsets, Gummikousen, 8reukband.il Warmwaterzakken. Belli, prijscourant gratia. CUMMIW.HEH 2670120 HET VOLLE POND EN KWALITEIT 1 062' 82 van Nederland's babies wordt mollig en flink van Molenaar's Kindermeel. Alleen door onbekendheid met de voor treffelijke eigenschappen van Molenaar's Kindermeel onthouden de overige moeders hare babies het voordeel van dit Vraag gratis brochure aan P. MOLENAAR Co., Westzaan. 952 48 Niet alleen de hferbjj afgebeelde, doch ALLE soorten Haar ziekten, zoowei Dames als Heeren Kerstellen wij. Attesten van dankbare herstelden uit Uw eigen omgeving-zenden wij gaarne franco thuis. 54 Soorten middelen zjjn in ons bezit. Inlich tingen kosteloos ellcen MAANDAG en DINSDAG van 103 en 68 uur. 968 30 Eenig eigenaar der beroemde „CRINOFLOOR". Sedert 24 jaar specialiteit. C. ROME IJNV Diergaardesingel 91, b. d. WEST-KRUISKADE, ROTTERDAM. Geen filialen. Bekroond te Parijs en Rome. In eiken Boekhandel verkrijgbaar: bewerkt door G. J. J. POT, Secretaris-Archivaris der gemeente Gouda. Dit fraaie boek, dat tal van interessante bijzonderheden bevat, zoowel uit vroegeren als tegenwoordigen tijd en versierd is met 78 illustraties in en buiten den tekst waarbj •en fraaie -VIER-KLEURENDRUK van het KERKRAAM uit de beroemde St. JANS KERK, kost slechts 50 CENT. INHOUD: De oorsprong en de ontwik keling van Gouda: De Goudsche Handel en Industrie; De verkeersverbindingen te wa ter en te land; De bedrijven der Gemeente Gouda; Gezondheidszorg en Volkshuis vesting te Gouda; Kunsten en Wetenschap pen te Gouda; Het Onderwijs te Gouda; D° lichamelijke opvoeding te Gouda; Gouda a!s woonstad; De voornaamste monumentale gebouwen, enz. der Gemeente Gouda. Schaal 1 5000 met STRATENLIJST en vermelding van Bijzondere Gebouwen en Instellingen Op deze in fxaaie kleuren uitgevoerde plattegrond is ook aangegeven hoe de i »r- bindlng tusschen de Hollandsche IJssel 'V de Gouwe tot stand zal komen PRIJS f 0.75 UITGAVEN VAN Etui met zilver Taartenschep 5. zilver Naaigarnituur f 3.90, zilver Boter- en Kaasmesje 5.75, zilver Koelcvork 3.50, zilver Slalepel en Vork 8.50, zilver Cijfertjes 2.50. HEETMAN, Oostplein 8 ROTTERDAM. 1597 18 Het voordeelige adres. Bij Naaml. Vena OEBR ORAAUW's Uitgevers-Maatschappij te AMSTERDAM, Singel 84, Telefoon 46460, Post-Oiro No. 70310, is wederoai verkrijgbaar: DOOR F. K. A. ROMBACH Jr. AMERIKA. AUSTRALIË, OOST- en en WEST-AZIË, AFRIKA de POOLSTREKEN vanaf de ontdekking dezer landen tot heden. Aan het beschrijven van: der bewoners werd veel sandaoht g*wijd, waardoor de aantrekkelijkheid ten zanrnte wordt ver hoogd, 2000 kladzijdon (formaat 20 X 17), mat aan groot aantal zwarte ea gakl. platen sa vela klaiae llluatr. alsmede eenige kaarten. 3 zware dealen, gebonden In 3 prachtbanden. Betaalbaar met ft per maand of meer naar verkiezing. Franco naar all H«t oozpl«t« werk wordt DIRECT ne ontvnj Betaalbaar met fl per maand of meer naar verkiezing. plaatsen ia Nadarlaad. fl»t van ondorsteaad bosUlbiljot fraaoo hvi» koeorgd. GOUDSCHE COURANT. De Ondergeteekende verzoekt N.V. Graauw'g Uitgevers-Maatschappij te Amsterdam, Singel 80, franco te zenden I ex. ROMBACH, Landen en Volken der Vreemde Werelddeelen compleet' in 3 deelen, gebonden 3 prachtbanden, voor den prijs van f 15terwijl de betaling geschiedt in maandelijksche termijnen van NAAM:WOONPLAATS:-.- S.v.p. Invullen welk bedrag per maand betaald gftl worden. 64DD8GHË OOIRAXT. AB» >NNEM FNTSPRIJSper kwart**, j tZb, per week 17 cent, mat Zondagsblad pe* kwartaal £.00, per week 22 cent. overal waar cl» bezorging per looper geschiedt. PVfcnut per post per kwartaal 8.16, ine* Zuat'agsblad 8.80. Abonnementen wórden dagelijks aangenonae» «urn ons BureauMARKT SI, GOUDA. ui rm/e agenten en loopers, den boekhandel va rie postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van k~-8 uur. Administratie Telef. In tere. 82; b'ouactie Tel of. 83. Postrekerang 484C0. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «o omstreken (behoorende tot den bezorgkriag): 1— 5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring 1o regels f 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiön in-het Zaterdagnummer 20 bjjs'.air op den prya. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEMNGEN1-4 regels 2.06, elke regel meer 150. Op •ie voorpagina 50 boogar. Gewone xd-ertentiSn m ingezonden mededelingen bfy contract tot leot gereduoeer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend aaar plaatsruimte. Advertentie© kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst var. soliede deiareu, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de aan het Bureau z|jn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Een conflict te £enève Een ihillioenenrede van Ixird Cecil heeft giateren in de ontwape ningsconferentie medegedeeld, dat de Bril- sclie regeerinig onder voorbehoud van vrij heid van handelen, het program van de door Coolidge bijeengei oepen maritieme conté rentie ter beperking van de materieel r srtijdkrachten ter zee met inbegrip van de zeevliegtuigen aanvaardt, en ook in begin sel aanvaardt de beperking van de sterkte van 't vliegtuLgcorpb onder voor waarde dat geen onderscheid wordt gemaakt tusschen officieren en manschappen. Met betrekking tot de kwestie der beper king van de vloot baseert de Britsche re giering zich op twee fundamenteel e begin selen. In de eerste plaats moet de beper king zoo groot mogelijke zekerheid bieden weike Ver- owar da vlaetbaperking. Minister Churchill. verdeelën als haar gewenecht voorkomt, op voorwaarde, dat teike© jare aan den Vol kenbond kennis wordt igegeven van het aan tal en de soort der oorlogsschep® zy voornemens is op stapel te zettf der kan Italië niet gaan. De Fransche gedelegeerde Paul bracht in de eerste plaats Lord Ceoil dank voor de Britsche concessies met betrekking tot (le kwesties inzake het luchtmateriiaal, de effectieven voor die luchtmacht en de ef fectieven voor de zeemacht en hij consta teerde, dat die punten, waarop ming mogelijk is, talrijker zij© niet niets veel mogelijk voorkomen. In de plaats kan GrooteBritandë zich tot verplichten wat d© strijd zou zijn met geling inzake de beperfring en ring der bewapening, zooals die bij de con ferentie van Washington is getroffen. Cecil gaf hier een opsomming van de voordeelen welke door de overeenkomst van Washington werden opgeleverd, o.m. het sloopen van 68 oorlogsschepen met een totaile toranenmiaat van bijna 2.000.000 ton. De nieuwe door president Coolidge georga- corafèrentie, die aan de algemee- l vooraf gaan zal aandoen. Wan de accijnzen op lucifers met ongeveer 20 pet. te verhoogen. H«^ verbruik van wijn is thans ongeveer 50 pet. hooger dan voor den oorLog of in 1921. Hij stelde voor het be lastbare gehalte voor buitenlandsche wijnen tot 25 pet. te verlagen. Voor w|jn, uit het Rijk afkomstig, zal het belastbare gehalte 27 pet. bedragen. Wljjnen, niet afkomstig uit het riik, die meer dan 25 pet. bevatten, zullen met een recht van 6 shilling per gal lon worden belast. De opbrengst daarvan jaar op 1.500.000 te betreuren, baar mogelijk zijn, een beslui, te' nemen. Wat de Fransche voorstellen betreft, is de Britsche regeerinig tot d® overtuiging gekomen, dat bet haar niet mogelijk is, deze in haar tegenwoordigen voriïi ahn te nemen, nu geen beperking der tonnage en der kalibers van de kanonnen in catego rieën wordt voorgesteld. Voor de kleinere zeemogendheden zou wellicht een systeem met '8 rooter vrijheid van handelen kunnen op een beperkig van de totale tonnen maat. De Italiaansche gedelegeerde generaal De Marinas verklaarde, dat die Italiaansche regeering het Fransdhe voorstel eveneens nauwgezet heeft onderzocht, doch het tot haar leedwezen nieit kan aanvaarden. Vol gens Italië's wijze van zien moet vloot van een land als één geheel beschouwd wor den. De© landen moet vrijheid worden gela ten, hu© tonnage zoo te verdeelen als het hun gewenscht voorkomt e© die tonnage te gebruiken voor doeleinden, waarvoor zij noodig wordt geacht. Italië wenscht een vloot te handhaven met een totale tonnage, die gelijkwaardig is aan die van elke an dere continentale mogendheid. Het stelt voor, dat elke der verdragsluitende mo gendheden haar totale tonnage zoo mag Bancoujr verklaarde het fc •uren, dot een zoo verzoenend en te- 'oorsbel als dat der Fran sche regeerinig ni©t door de Britsche regee- ring kou worden aangenomen Dat voor- sel beteekende de uiterste concessie, waar toe Frankrijk zich bereid kon verklaren Spreker zette uiteen, waarom hij de beper king der tonnage in categorieën niet kan, aanvaarden. Frankrijks tonnage is reeds te Washington beperkt. Daar hpt gebonden is door de te Washington' getroffen ©ver- de vrye beschikking wor- tonnage, di« Frank rijk gelaten is. Het kan onmogelijk toe staan, dat voor de beperking der bewape ning ter zee een uitzondering wordt ge maakt te© aanzien van de bepalingen, wel ke door de commissie voor alle andere be- wapeningsoaibegorieën zijn getroffen. Churchill, de kanselier van de schatkist, heeft in het Lagerhuis de be grooting voor het dienstjaar 19271928 ingediend. In zijn dat h|j de 818.390.000 796.850.000 pond sterling. Deze cijfers zijn ongeveer 23.000.000 lager da© verleden jear. Churchill merkte op, dat h©t geraamde tekort 21.540.000 bedraagt. Tegenover het tekort van verleden jaar van 36000.000 kon hü niet onverschillig blijven en hij acht te zich verplicht in het nieuwe jaar tenmin ste een belangrijk gedeelte van dat tekort te dekken, zoodat voor een bedrag van 85 of 40.000.000 dekking moet worden gezocht. De kanselier noemde vervolgens de ver schillende belastingmaatregelen op, welke hij voorstelt. Op grond van de bepalingen tot bescherming van de nijverheid stelt hij invoerrechten voor op porcelein en aarde werk, eveneens op autobanden, waarbij een verlaging van een derde zal1 worden verleend op banden ,diie binnen het rijk zijn gemaakt, en een invoerrecht op bepaalde bisooopfilms. Hij stelde verder voor het invoerrecht en Voor ingevoerde onbewerkte tabak stelt h|j een vr'dat belasting van 8 penny per pond' voor. De rechten op suiker wijnen, zal een worden gevraagd. uit 'leze wegingen raamd op 5.880.000, Bij de bespreking van dé uitgaven i te Churchill gewag van den s bezuinigen. Hij a sten der strijdkrachten met nog 20.000 pond te lijk een paniek en e** reactie veroorzaken. Tijdiens h©t nieuwe dienstjaar zullen echter maatregelen worden getroffen om het mi nisterie voor transportwezen als een afzon derlijk departement te toten vervallen ter wijl het departement Wor de wegen in vol- gehandhaafd. De beslisx, <kt n om d e functies van 9 06 30.000.000. mde Churchill de t dé inkomstenbelasting op niet minder dam BUITENLANDSCH NIEUWS. FRANKRIJK. De Russisclie schuld. Verklaring van Rakowsky. Naar aanleiding van de tegenstrijdige berichten omtrent een voorloopige overeen komst, welke tusschen Frankrijk en Sovjet- Rusland inzake de schuldem-egeling zou zijn gesloten, heeft de „Oeuvre" een onderhoud gehad met Rakowsky, den Sovjet-gezant in Parijs. Deze verklaarde, dat er overeen stemming is bereikt over be^ gemiddelde jaarlijksche bedrag, dat moet worden be taald en over he^ aantal jaren gedurende welke het gestort moet worden. Alleen over het beginsel der progressiviteit is men het nog niet eens. Terwijl dé Franschen het jaarlijksch gemiddeldé aanvaarden op voor waarde, dat de betalingen onmiddellijk be ginnen te ioopen na de onderteekenang willen de Russen een oploopende schaal, waarbij gedurende dtet eerste periode de stortingen möiKler don het jaarlijksch ge bedragen om het later toe voorgestelde jaarlyk- 60 milRoen gouden francs. Wat den duur dezer betalingen be treft, werd het volgende overwogen: De contracten dér oude leeningen liepen op verschillende tijdstippen af, en de Russische accountants hebben beirekend dat de oonr tracten gemiddeld in 1970 zouden afloopen, d-i. 52 jaar na 1919, het tijdstip, waarop de dienst der Russische schuld ophield. Van daar dat de Russen hebben voorgesteld dit gemiddelde van 52 jaar te handhaven en het onmiddellijk na de ratificatie der over eenkomst te laten ingaan. Voorts werd voor gesteld de betalingsperiode met tien jaar te verlengne opdat op deze wijze de meest begunstigde houders zij, die de fondsen vóór het decreet der amvuleering reeds be zaten aldus 25 va© het nominale be drag ziullen ontvangen. In Genu», aldus Rakowsky, sprak men van een termijn van tachtig jaar. Zelfs zedde maar en ge betaalt mlaar met!" Wy vragen faciliteiten voor de eerste jaren: w|j beginnen met veertig millioen francs per jaar te betalen om later daarna vijf-en-zieventig, en zelfs te betalen, terwijl zestig millioen het blijft. Op een vraag of Dudtsch'amd 40 der Russische marlet beheerscht, antwoord de Rakowsky dat Dwtachland een aanzien lijke rol in de Russische economische con stellatie speelt. Na het verdrag van Rapallio, dat de spons over de wederzijdfcche aanspra ken haalde, heeft Rusland zijn economische betrekkingen met Duitschiland kunnen ont- Ten slotte noemde Rakowsky het Russi sche voorstel voor bedde partijen voordeelig. Als het tsarisme nog bestond hadden de Franschen niet meer gekregen. ZWITSERLAND. Dorp door een lawine bedreigd. De kerk, die pastorie e.a. gebouwen van het dorp Lostallo in Graubunden worden ernstig bedreigd door een steenlawine. Het gevaarte ds reeds eenige© tijd geledien van de bergen losgeraakt. HONGARIJE, Een aardbeving. Volgens de bladen te Budapest is .gister middag te 1-41 uur in Keczkemet en omge ving een krachtige aardbeving waargeno men. Belangrijke schade werd echter niet aangericht. De zedelijke toestand van de wereld hangt af van drie zaken: Waarheid, Recht en Vrede. door JOHN DANE. Uit het Engelsoh vertaald door Dicky Wafelbakker. 2) StapMon. die hepn slechts opper vlakkig kende, en heel goed wist, hoe men in Londen over dezen man dacht, was zeer verbaasd' geweest, dart iemand vam een diergelijk type in zwik een respectabel huis als Malioeebuiry Man sions zijn intTek had1 genomen... een woning, waarin d«e (strengste voöraichrif- J» dersditeni ten opzichte van dames- M&oek, Staipletosi moes. echter toege- ven, dat Lord Henry een kalme, tui ijkbaar behoorlijke buurman, was, en uettegenstaand de twee mannen niet Zlf elkander stonden, be- 1Wi'Meltaar toch 200 nu en dan. erwiji hij voor het haardvuur staan- nadacht, viel en- «ÜMtarig zijn oog op eeu boek op tafel voor hem, dat Lord Henry vp.ï_J^n P®®1" dh«en van tevoren had geleend', nvet het verzoek het hem zoo spoedig n«gelijk weer terug te willen geven. Staipleton had het juist djeo vo rige© ajvondi uitgelezen, en ^hert flitste lieir eensklaps door het bredn, dat, als hij dit nu terugbracht, hij een geldig excuus had, naar Lord! Henry's fiat >e gaan om te onderzoeken, wat diaar had plaats gevonden. Hij nam het boek op en ging naar boven. Qp het portaal aangekomen, betnertt- ie hij tot zijn verbataing, dat de deur, toegang gevende to. de flat van Lord Henry, open stond. Er branddle een l'Cht in de hal, en hij drukte op de electrische bel, verwachtend! onmiddel lijk een stetni te hooren, die hem tot binnenkomen aau uitnoodigen, dOcli nieitegemsi-aande dit schelletje hard en luid te middleo der groote stilte klonk, Kwam1 er geen enkel teeken van leven. Hij drukte opnieuw op het knopje, klopte luid op die open deur, en riep Lord Henry's naami, zonder echter eenig antwoord' te krijgen. Daarom liep hij door de hal naar de zitkamer, die aan de voorzijde lag, boven/ d/e zijne, iNiettegefristaande alle lichten, brandden, bevond zich niemand in het vertrek het haardvuur gloeide, een kejel water stond' te koken en op een tafel vlaki bij het vuur, was een blad, waarop een theeservies voor tweeper sonen. Hij plaatste het -boek op een andeTe tafed, en aarzelde een oogenbljk, of hij 3T naar zijn eigen kamers zou te- rugketeren, of nog een verder onder zoek zpu instellen Op die zitk(amer kwam een, ander vertrek uit, eveneens aan den voorkant gjeilegen, dat door Lord Henry als een soort schrijfkamer georuikt werd'. De veihindingsdieur stond op een kier, en Stapletora be merkte, dat er licht in het andere ver trek brandde. Na een oogenblik van weifelen duwd© hij de dieur open en keek naar binnen. De eerste indruk was, dat Lord Henry met zijn hoofd voorover, op zijn schrijftafel, in slaaip was gevallen, doch bijna op hetzelfde oogenblik begreep hij, dat deze eigenaardig© houding niet een natuurlijke, doch een buitenge woon sinisteren oorzaak moest hetoben. Lord Henry zat, met zdjn rug naar de deur gewend, in zijn bureaustoel, terwijl zijn hoofd op de tafel rustte. Eén hand hinp slap langs zijn zijde, en toen Gerald) Staple*on oplettend keek, zag hij, dat een dun straialtje bloed over de tafel sijpelde en, het pa pier rood gekleurd' had. De schrijfta fel was een „bureau ministro'', en die laden, die zich aan weerskanten be vinden, waren open en hierin heersch- e de grootste wanorde. Verscheidene papieren lagen op den grondig rondom den sjoel, doch verder waren er geen teekenen zichtbaar, die wezen op een worsteling, die plaats kon hebben ge had. Terwijl hij daar op den drempel van de verbindingsdéur stond1, en al i de bijzonderheden opmerkte, zag hij dat een kleine zakrevolver lag op een zijtafeltje, vlak achter Lord Henry, en aan de rechterzijde van zijn hoofd, vlak achter het oor, was het gat van. een kogel zichtbaar. Staipleton ging naderbij en legde ztju hana op een der schouders... Het li chaam was nog warm-, doch het blees heel duidelijk, dot Lord) Henry dood Gerald Stapleton stond' eenige minu ten volkomen bewegingloos, terwijl hij zijn blikken door de kamer liet dwa len beurtelings vielen zijn oog en op de tafed, waair het hoofd van dendoo- den man rustte op een half-voltooiden brief, op de papieren uit de geopende lade, dtie in wanorde ap den gyond lagen, en daarna op de revolver, waar mede do daadi blijkbaar gepleegd1 was. Toten hij geleidelijk alles om' zich heen in zich opnam, verrees plotseling een andier toomeel voor zijn oogen. Vijf minUIen geleden had hij het 'bekoor- lijk©, jonge mejsje die trappen zien af sluipen, en zij had' natuurlijk hetzelf de gezien, als hij thans aanschouwde. Welke rol had zij in deze tragedie gespeeld, wat had zij dien man, die hier nu levenloos neerlag,, te zeggen, gehad In hoeverre stond haar bezoek in verband me», den dood van Lord Henry Rolleetone? Bij het zien van (Jen vermoorden ENGELAND. De dood van Miss Daniël». Zaterdagavond ia op los^ van don rechter van instructie het 'ijk van do verpleegster nrias Daniels, die bij Boulogne dood 'werd gevonden, opigegraiven; het ®°u dezer dagen opnieuw worden geschouwd. De St at en verkiezing. Blijkens het Zaterdagavond uitge brachte proces-verbaal van h«t Cen- iraiai Stembureau voor de provincie Groningen was de berekening van den uitslag door hert Persbureau-V as Diaz gegrond! op onjuiste dijters. Er waren niet uitgebracht V totaal 155 599 gel dige stommen, maar 155,474. De kies- dieeier werd daardoor van H458 terug gebracht op 3454. Dientengevolge wer den dei overschotten na toepassing vau den kiesooeler voor allo lijsten anders L)e S.D.A.P. had) nu een overschot van 1296, die roomsdi-kath. 1282. Hierdoor lt nu een roomscb-kaitholiek minder ge- kozeti tian gemeldi was, em een sociaal democraat meer De heer H. J. J. Stie- kerna, is nu ndert gekozen en het 13dle soc.-detn. lidi is die heer H. J. v. Lien- dem te Groningen dit doordat du Groningsche lijst van d"e andere soe fi emi. lijsten het grootste overschot had eai niet dte heer G. B. Klein, die door den. voorloopagen uitslag was aangewezen. Verder is bij loting uitgemaakt, dat de mioem aleni verkozen leden van den Vrijheidsbondl ais voigt zitting zullen hebben E. H. Ebels voor Oudle Pe kelt H. H. die Haan voor Winscho ten, H. J. ZijJm® voor Bedunt en B. H. Meiborg voor Appingodem. Hert Centraal Stembureeu*in Overijs sel hoeft dun vuorloopigem uitstag be treffende do gekozen Statenleden be vestigd. Op dei lijsten 4 en 9 was do heer Tjalraa, burgemeester van Geoe- muiden, gekozen in district 1 en 2. Er moest loting plaats hebben, voor welk kiesdistrict hi] zitten zou, ten einde te; weten, wie zijn opvolger was. Hert lot wees uit, dat dJe heer J. Kloosterziel to Zwcilekerspel zitting neemt. De heer Hof trust te Hasselt valt af. Het eenige verschil net die officieuze opga ve van Vaa Diae is, dat opgegeven was uit Haaxbergen, kiesdistrict 5, op de lijst van do R. K. Stahtspartij 238 stemmendit moest zijn 2038 stem men. De R. K. Staatspartij verkrijgt daardoor den 12den zetel niert door het overschot, miaar regelmatig. Het gevai-Peiens te Deventer, hel ui et-zitting nemen in het stembureau van dten officie^ aangewezen persoon, is niet o'ficieol ter kennis gébracht vau, het Centraal Stembureau, .em waar d«j man was dit eerste schouwspel ©enigs zins vervaagd geworden, zooals ge schiedt op een photografieche plaat, waarop twee opnamen zijn gedaan, en Staipleton kon zich plotseling heel dui delijk he{ ireisje voorstellen, staande Week en ontdaan naast dien man, Hie thans roerloos in den stoel voor hem lag. Hij werd uit zijn gepeins opgeschrikt door he»; slaan van de klok op den schoorsteen, en hij voelde, dat het zijn plicht was otu nu te handelen. Hij verliet hert vertrek en daarna de flat de. deuren open latende, terwijl a het overige ook in dien toestand Weef waariu hij h*t gevondwi haü. Intuïtief begreep hij, dat er niets ge- wijzigd irocht worden, voordat de po- hüe er was geweest. Hij liep naHr beneden, greep haastig een hoed van Ajn kapstok, en spoedde zich de straat op. Zooals hij wel verwacht hart, vond hij op den hoek der straat een prat- ÜS1?' Wle° hl' alles vertelde, en voordat zo gezamenlijk naar het huis terugkeerden, riepen ze de hulp in van een dokter uit de buurt. Het meis- ÜL.. d? <teur m, dat haar n»ester niet thuis was, dioah elk oogen blik terug verwacht werd. Ze beloof de hem dadelijk bij, zijn thuiskomst te veraoeken, zich onmiddellijk naar Malmeebuty Mansions te begeven (Wordt vervet gd^

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1927 | | pagina 1