tem*** NIJEPWS^.E^ VOOR GOUDA EN OMSTREKEN f 18653 I Mann, 66* Jaargang 0 BERGAMBAQHT, BÈj&KEN W©UDE,* BOM iK, ..OUDERKERK, OUDEWATER, JKEhil ^Qft biadWrséhitrt dagelflks bèl ÖSKOOP '"'f. •O.1.1 ''-il ij GOUDERAK, haastrecht, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, iNHOVEDJ, STOLWIJK, WADPINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. FEUILLETON. Wtiete tég^fellingta zoo» n'ict dtie worfldn.U hrtaret. ,0 .(jffogeo lei C l J T, <u J41Tv Ml, fc».v -I.J W a ,V 't f kwqyta&l 2.ÖÖ, per week 2Si'c< ihco per^ppt ppr kwartaal 3.16, jp, worden dagelijks by ftnze agenten en loopers, den I Onze bureau* zyn dagelijks geopên< ftédafetié Tefëf. ,83. Postrekening fcndgl en de pósfl kvm -6 «uk. A J Öï*l«iUgfSï^Si| wan den oorlog, Bf iUeujf jiuwsi'iifeptJc viui Prtydyil, Doumerfttio. Hindep <Oe V^nscti-lAiii^lMiittacTiy' pi^erhmje- «ré slotteriolltte «indcntaSn tot de jp? over de vernieuwing eii üribit^infc L tijleidèra'Wie'p«r%en d%y<Ak»v«rtegefïwoor--i k' fe'*|kU,^^c..3f£* ^.„t, «b^^TMovéfe, J-J rfljpdb vijl #Wn 'ander© mogendheden er ook foe'-kUn^]*!© ttachtau&fdra het'Berlijjia|he bauLfyard-, itf rv toetraiïlt. 4>tod, rfat rfiyÖuHsoh-nstiönrée risking»,* V toegedaan, en dat mét oirfliullin»eh vwr (tón ÖpIdi'NteuwjaaRifMojtM vaa den p»an- W%e*ome«, waarvaü de voornaamste rViirinutttiiio honet ,L» nmi- J-* -i— J WkVlUil Douunettiud hééft de pau- -strekking Is, dat rjen Milt op toelegt 1*1 «al él» Kuhtüla -namens het col*» .dlploniaj kabinefcjdarx, keprcBi op ljet oogenbli» aai j, lapie de ,hoop itltgeaptoken dat Prahkiö* het bewind ls, vaa het tooneel te doen.vefc ■rt vrede en welvaart,xi«K «al bljjven Vilde* dwijne^ an* doabeiior.lermtr van arfn jadteOle en tna. ln, gepoemd Had werd béweetd, dat par, ttrieeie welvaart, Waarvoor vrede ,fcn «oo loméntdledén, tsljooreiide tot het centrum elt voiftmame voorwaarde i«. de- evinocratifelta en kociaal-denlocratl- Os vidltE en, <he dit bepijpod erf die feat P»«Ü«n, éeh Vjeenlpnn.t hebHen gehou- vemhrikkelrfte lijden gedprendd den oorlog den,-Waai by besproken «ou tijn sMdmeniiik nog met vepgeten. eiechen, <lat de vréde van C<A ^"ie te vormen. De NachUusgabe Hiréenden dand «1 zrf» en gegamalee.-d. ««Wereoré, dat ré» W* v»Hoop dier «oe- woerft. 'K» sprak Mgr. Maglione en hü wee. «Waamde ^elp^ï b^o^er goerf m- Or «pi dat hij en tfr coUega'. de ltonaadtelt toadorhétd wordt vamel^ van Frankrijk zijn vastbeelotenhré? kennen hel dozer zake ra «rtlgegaan - om niet alleen te werleeai voor zijn eigen be? langen, maar ook vooreen betere vef-staml- hou<Jjnig tusoehen alle naties, veAOugep *ich er over, dat de groote invloed vafi Frankrijk dit land in staat «telt waaMe^olle diensten te bewijzen aan de ziak, die allen wm na aan het hart ligt antwoord tyn t ót'^ eatwered W T™ i dredurend^ hut «fo-«W V KWT WOrat nog volle pogingen, die gedurende het afgeloo- pen jaar zijn gedaan, om den vrede te ver zekeren en op vaste grondslagen te stellen. Het beste bewys hiervoor^is de vooruitgang der idealen van internationale justitie en arbitrage en de algemeene aanvaarding van nieuwe en minder zelfzuchtige opvattingen omtrent de internationale betrekkingen. Dat het verzoeningswerk nog verre van volmaakt is, aldus besloot de president, ligt buiten de macht en den wil van de regierin gen, die dergelijke idealen nastreven. By de Nieuwjaarsreceptie van den Presi dent van Duitschland Hindenburg heeft Rijkskanselier Marx herinnerende aan de verbetering van Duitschlands internatio nale positie gewezen op de hartewensch van het geheele Duitsehe volk, de bevrijding van Duitsch gebied, welke hartewensch nog niet vervuld ia. In zyn antwoord erkende de Rijkspresi dent, dat inverlerlei opzicht een verbetering in Duitschlands toestand is ingetreden; maar ook hy betreurde dat de hoop op de bevrij ding van het Rynland niet vervuld is. Hy voegde hieraan toe: Slechts op vryen bodem en tusschen vrye volken kunnen de gedach ten van verzoening en vrede volkomen tot haar recht komen. weid delf rende jrékoorrf, inpramon eh- d nUzamen eh dep ike'huizOT, ifelf,: briek liggen,' Wél ite fabriek beyo nftKen a t, (Pin «Kt ft, «OUAA, (nufiati^Telif. intrrc 82, de kathoOe van het Jjd der party Von tiuerard, die in het linfcsche eo&litjekabipet dén post ayui rykakanseljer zou verwerven. Tot bedoeld kAhipet zou ook óutf-'bünlster HermA t«e^ theden, die de Üdldxng lou kragen over h^t departement" voor v&lksvoedirig, tenvyu Keil, een' SQeiaA-ddmodraflt de porte- .feüólle van financiën zpu vWorden aan- sche zaken en arbeid ook nog den sociaal democraten in den schoot zullen vallen, ter wijl de Beiersche Volkspartij, de democraten en de economische party onderling de minis terie® van verkeer, justitie en ryksweer zou den verdeelen. Erg betrouwbaar ziet het bericht dier Nachtausgabe er niet uit. Het is dan ook reeds als een verzinsel gequalificeerd en als bizonderheid vermelden BerJymsche berich ten, dat Von Guerard, van wien heel de actie heet uit te gaan, al sinds verscheidene we ken niet meer te Berlyn vertoeft. Ook heeft men natuurlijk reeds zyn licht by Loebe op gestoken en gevraagd, of er waarheid school in de geruchten. Deze heeft de onthullingen van de Nachtausgabe eveneens een püur verzinsel genoemd. Op eendere wyze hebben centrum en democraten nu reeds het sensa- tioneele bericht gedementeerd. BUITENLANDSCH NIEUWS. x BELGIë. Een groote ontploffing. Zaterdagmiddag ia te Lanaeken een bus- kruit-fabriek in de lucht gesprongen. Vyf werklieden van de negen, die in de fabriek aanwezig waren, hebben er het le ven bij verloren. ADVERTENTIEPRIJS; UJt Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 16 regels f 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels 1.66, elke regel meer 0.30. Advertentien in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prya. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjja. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2.05, elke regel meer 0 60. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentièn en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prya. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden doof tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. lu.Uiicli.» vai voqr.dj kath. It H-Mad wypam \l^jiiip't .Vatr» Roey in ningie^ wlJ vaij V' vato li ,..jm tAi-uik een 1 wèl öp de Waalsche -s Ing werd uren in In <le omgeaing Werden vernield verwyderd van beschadigd, zich tydeng de rs. Men vond r de gebouwen omen. Ook de rdt vermist, weging, inaal van Roey jeugd. Brussel dat Kar- rnd met de VI aam- de bestuur- in het aarts- »nden. by op de mee- die onlangs ter es der katholieke sft gedaan zot de Vlaamsche Indheid de zaak te houden. BfiVfcn öcl\i,«terende tjèopbanen. fortuin, roem en vat^rlandrfiliefdtmoet de jeugd de katholieke leer hopghWtHfen Bizondere le zliftgen zulliat voer -dit <foel in het Fransch on IWarlawt, rnw k«ré», k> .al de scholen van het biadoRV wopdmtgehouden. In jiet VTahnvschoft-lanj echter bestaan vo^genó-den kardinaal «ihalaas zekere nei ging, om tjfe vèrtneende ingangen der Vlaam- ^ïe'-taai te WanwrflS i>oven de zuivere fW, 4300i «revaar Jn het neg vp em deel van de intellectueele jeugd invloed heeft, al blykt het dat die invloed, geleide lijk afneemt. Op het utopische van dit poli tiek programma wil mgr. Van Roey geen nadruk leggen. Die niiet blind ie voor de werkelijkheid zal immers erkennen, dat noch het land noch het buitenland de ver wezenlijking wenacht van die droomerijen, die geen praktische ondergrond hebben. Men zou ze gerust kunnen laten uitsterven daar zy uit eigen unmacht ten doode opge schreven zyn, indiek zy niet dikwyJs steun den op principes en\gehuld waren in theo- riën, die niet te verdédigen zyn, een van die theoriën luidt: alle/ wat voor Vlaanderen wordt gedaan, isw^en daad van godsdienst. Die leus is mejrde katholieke leer in strijd; elke daad va» godsdienst 'moet God ten doel hebben. fOok wordt £ezagd God heeft ons Vlamin«n geschapen, zyn eigenaard kan niemand! verloocheneax Die tweedë leus is in stryd met de leer van den heil%en Thomas van Aquina. Tenslotte komt de kardinaal op tegen de leiders van de nationalistische beweging, die studenten opruien tegen die bisschoppen en priesters, die tegen de nationalistische leenstellingen zyn. Van Roey besluit met den oproep tot de schooldirecteuren en priesters om te ageeren tégen de gevaar lijke opvattingen, der jeugd, zonder echter de Vlaamsche taal en cultuur te bestrijden. Zy moeten de .vaderlandaLiefde, maar bo venal de geestdrift voor het katholiek 'de- aal by de jeugd aanwakkeren. Hen trein ingeneeuwd. Woensdag den gehee'en -lag, was er op de sporen eene totale ontreddering waar te nemen tengevolge van de geweldige sneeuw die door een razenden Noorderwind over de rails geworpen was. De 'ocaaltrein Adin- kerke-Gent, welke te 11.20 uur Thielt ver laat, bleef, zoo verhaalt „De Standaard", op dén Pitthcmberg, gelegen op 8 km van Thielt, in den sneeuw steken. De spoorbaan loopt <ten berg, welke een veertigtal m. in hoogte heeft, langs den westkant af, tus schen twee hooge dammen. De noorderwind deed de sneeuw, welke op den berg hoog- opeen getast lag, naar beneden wervelen en hoopte zich weldra op langs den spoorweg zoodanig dat hy op verscheidene plaatsen tot 2.50 m. hoog lag. De trein gaf mèt de fluit noodseinen en welldra kwam er hulp opdagen. Gansche ploegen werkliedenj^er- de'n gemobiliseedd. Geen enkele reflffger kon den trein verlaten, daar de sneeuw zich tot aan de vensterruiten opeensstapelde. Ve'e kinderen gingen luid aan 't jammeren, som- gige menschen vielen haast in zwym van schrik en tot overmaat van ramp doofde de verwarming uit. Eindelijk, na drie urer. werken, kon de trein met drie krachtige locomotieven uit zynen hachelyken toestand gered worden en tot tin hVt station van Thielt gesleept worden. Met Frankryk een belasting in werking getre den op passagiers van overzee. De op brengst komt ten goede aan de invaldeden der scheepvaart. Voor het verkeer met Cor sica bedraagt het recht 5 francs voor le klasse passagiers, 3 voor 2e en 1 voor 3e Voor het Kanaal- en Noordzeeverkeer zyn die bedragen onderscheidenlijk 6, 4 en 2 francs; tusschendekspassagierg moeten 1 £r. betalen. Ten aanzien van het verkeer door de Mid- delfandsche Zee, met Marokko en de Euro- peesche landen, die niet aan het Kanaal en de Noordzee liggen, bedraagt de belasting onderscheidenlijk 12, 8, 5 en 3 francs (voor tusschendekspassagiers)terwijl degenen die luxehutten hebben, 100 francs zullen moeten betalen. Voor het transatlantisch verkeer en het verkeer van voorbij Suez moeten passagiers van luxehutten eveneens 100 francs 'beta len; le klasse-passagiers 50 francs, 2e klas se passagiers 30 francs, 3e klasse 20 francs en tusschendekspassagrer» 12 francs. HONGARIJE. Ontvoering van 2 kinderen. Te Boedapest baart een geval van kinder ontvoering onder bijzondere omstandighe den groot opzien. De voormalige Bulgaarsche consul-gene raal te Ween en, Litajew, die met zyn vrouw in proces ligt over een echtscheiding, heeft Vrijdagmorgen zyn beide k-indÉten, die hem In zyn hotel kwamen bezoeken, ontvoerd. De vertrouwensman der moeder achter volgde Litsw/W per auto, maar deze kon de beide kindoftn in het Bulgaarsche legatie gebouw brJSgen. Dit wordt thans door de politie bewfakt, om een verdere ontvoering te verhinderen. Mevr. Litajew heeft z<ich thans telegrafisch tot den koning van Bul- jrarye om hulp gewend, en tegelijkertijd den Bulgaarschen minister van buitenland- eche zaken verzocht den Bulgaarschen ge zant te Boedapest ter verantwoording te roepen wegens onrechtmatige inmenging 4n particuliere aangeJegenreden. Men wacht met spanning op den afloop van dut echteiyk drama. JAPAN. Aanhoudend stormweer. Blijkens berichten uit Tokio zyn tenge volge van de aanhoudende stormen tal van- menachen om het leven gekomen. Zoo moe ten in de Noord-Juaaarusche bergen meer dan 24 skiloopers zijn «gekomen. Van een ander g&elschap zijn vier ski- loopera verongelukt. VER. STATEN. De moord op Marion Parker. Hickman beroepsmisdadiger. Hickman, de man die te Los Angeles het jonge meisje Marion Parker heeft vermoord, zou, naar wordt gemeld, bekend hébben» Te New York (stad) werd een dag of wat geleden een actrice, mevr. Mary Harington, in haar kamer dood gevonden. De lykschou- wing en het gerechtelijk onderzoek hebben aan het licht gebracht, dat men haar had vermoord en dat haar lijfsieraden waren verdwenen. De moord moet al een dag of vfjf zes voor het vinden van het lyk zyn gepleegd. Jeugd, enthousiasme en teederfieid z\jn als lentedagen,. Beproeft ze t& genieten terwijl zij er zijn, in plaats vcm u te be klagen over hun korten duur. ZONNEWEELDE. Rom®D van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr I P. WESSELINK—-Van Roesum (Nadruk verbeden) 47 .,Ik kou wed eieos willen, aien. wie mij wat voor de voeten kan werpen Mijn man...' Met ontzaglijke minachting baal'1, de oude vrouw de schouders op. ..Koir mij niet aan mot uw nan, lieve. Wat weet zoo n kunstenaar. A s. ■zijn vrouw hem trouw is meer ver langt hij absoluut met. Zeer scherp zei vorstin Su^eiwitsch ..Maar dat schijnt mij toch wat waar te aijn En haar mooie, bruine oogen boor den zich in hef witte gezicht der oude danne. om wier stormachtige jeugd zich ee® kleine, edegantei legende gevormd, had Gravin Maine Antoinette hield haar hoofd wat scheet en glimlachte bijna goedmoedig. Zeker, lieve, zeker. Maar trouw is *n stille deugd, geen geraasmakencjp V Mevrouw buna had in haar mot haar ikodSjjhóeiieii stuk getrokken. mevrouw, dan blijft mij niets anders over dan.... ,,Dam stiller te worden, mijn lieve, alleen naar stiller. En zij opende d)e kLeine Sèvres bon bonaiière eai stak met spitse vingers een naar viooltjes geurend dropje tus schen haar donkerroode als een streep zoo dunne lippen. Het vurige Poolsche bloed steeg vorstin bukewitsch weer heftig naar het hoofd Alleen uw leeftijd mevrouw, belet mij u het antwoord te geven, dat mij op de lippen brandt' riep zij met gillende stem' En heel zacht antwoordde Marie Antoinette „Een treurig privilege, iievei, maar tl u dezen keer ten goede komt. ant dan zou ik Mendel moeten ver zoeken u uit te laten, terwijl ik nu hog steedb hoop. dait u den weg alleen vindt, die naar mij terugvoert Mevrouw Si na staarde die oude vrouw in den rooden brocaten leunstoel we- zenloos aan. Was dat spot of zou zij het werkelijk gewaagd hebben haar er uit te zetten haar. vorstin Suke- witsch. ,,Ik groet u, mevrouw'' kwam hei bijna toon'oos van haar lippen. .,Alle goedb, lieve, al ld goeds Groet d£ kleine voor mij." Mevrouw Sina wankelde letterlijk de kamer uit. Zij moesit ach bij ne naar bene oen gaan aan de trapieu n.ng vasthouden. Niets dian het rui schen van haar japon kiotnk in do stilte van het oude hiuis. Geluidloos kwaim een oude knecht uit een gang en verdween achter oen deur, eerbie dip^ opende een andere dte smalle nuisi deur net het gqsmeed ijzer- en tralie werk voor de ruit. De ooquetie auto-ooupe reed voor. ,,Naar huis' Zij wierp zich in den hoek, trok haar handschoenen uit, rukte aan de Kant van haar zakdoek. Zoo n oud© heks. Eigenlijk al de Oberwails. Een opgeblazen familie. Nooit zou zij er in toestemmen, "al Lou.. nooit. Goed, ddt Gerhard ziek was. Zij Was er oprecht blij om. Zoo I wair men het allerbeste over de ge heele gesch'edenis heien. In de aller eerste plaats heel gauw op reas gaan. Aan het Gardemeer, in die allerbe koorlijkste villa zou alles heel gauw vergeten zijn Maar eensklaps kwam haar de scène met Lou weer in de ge dachte en dolt ziij beloofd had tiend u!- zend mark te -bezorgen. Nu moest zij fiV.de allereerste plaats aan den nee! lelegrafeeren. En ontbijten moest zij ook ergens in een hotel, terwijl de auto wachtte. En dan Siebert was vlak in die buurt, zij kon daar dade lijk p®8seeren. Het wak vijf uur. to©j zij zich herinnerde, diat zij haar man Had oeloofd om drie uur in het ate- iie(r te zullen zijn Zij senrok wel een beetje. Niet al te veel, want zij had .zooveel otters gebracht dat zij heit als haar goed recht beschouwde eens in haar leven aan zich zelf te denken,.- Zij deed nog iwee thé's t en tele «neerde om ze ven uur, dal zij nu dadelijk thuis zou koir en. Daarbij hoorde zij vam Lou. dat pa pa na lang wachten boos was ui tg© gaan, en dat er van dein neef uit War schau een kaakt was gekomen uil Mo naoo, waarin hij, zonder een enkel ■adres op te geven, mededeelde, da1 hij op het punt stond nog wat door Italië te gaan boeme.en. Haar telegram had hem dus in War schau niet bereikt. Bruno von Thaysen had zjch sedert hij zijn betrekking had aanvaard, in het getheel niet meer in den huizo Oberwall en slechts zelden in de Rauchstrasse laten zien Toen Lou hem daarover verwijten maakte, gtimlacnie hij ,.U mist rij toch niet, juftrouw Lou en ik u*oet met mijn tijd woeköre Zoo n verandering van carrière is niet zoo beetl eenvoudig." Maar toen Bruno von laysen den laatste® keer heenging, hield hnj Lou's smalle, koele hand een oogenbl.ik lan ger m zijn sterke biuin© hand dan FRANKRIJK. m [ftt incwwin. vnn «riotewm 1 Taminri is in heeft Volgens polftloTwelé mededeelingen iet ingang van gieren, januan is n z(m heMxm bekend, dat hU het vorig jaar December een apotheker, ge naamd Thoms, in, zyn apotheek zou hebben doodgeschoten. Hickman noemde als mede plichtige aan deze misdaad een zékere Wei- by Hunt, een jongmensch, dat te AtUjmhra in Californië, woont. Hunt is ge*nL«ferd en gemeld wordt, dat hy zou hebfcJtAend dat hy medeplichtig was aan der^-#.#. Dé weduwe van Thoms werd naar deytpjvange- nis gebracht om Hickman te idenéifioeeren. Zy zou hem hébben herkend als een derge nen, die haar man hebben doodgespoten. Hickman zou ook hebben bekend, dat hy, terwijl hy de® daags ala boodschaplooper voor de bank werkte, waar Marion Parker's vader een positie bekleedt, in de avonduren vaak deelnam aan gewapende invallen in winkels. „Als let u hier eenB te veel wordt, roep mij dan. Ik sta aitijdl klaar voor u en zai u helpen, als ik kan. Zij >-ad hem een beetje veroaasd aangekeken, met een licht© verlegen, heid in haar trekken Maar in zijn toom was ieU, dat geen vragen toeliet en daarom prevelde ziji slechts „Ik zal het niet vergeten." Maar in den huize Hörselkamp wag nooit gelegenheid om stil na te den ken. Nu minder dian ooit. „Gerhard Üjexwali is ziek, en de oude gravin heeft zich zoodanig tegen over mij gedragem, diat je baar nuis n.et neer Kunt binnengaan Met deze woorden was vorstin öu- kewitsch na een tamelijk opgewonden namiddag s avonds thuisgekomen. Zij deed. of zij niet merkte, dat Lou doodsbleek werd alle vragen sneed zij af met een zenuwachtig „La*en wij dat laten rusten. denk ex met meer aan.... uit." Daarna zaten zij alleen tegenover elkaar bii het eten bijna zonder te spreke® en eikaars blik ontwijkende. Opeens vroeg Lou Heeft u aan het geCd gedacht? Maar zij zweeg weier, toen haar sDefcroeder ongewoon hAidA antwoord „Natuurlijk. Laat dat. tórtoei je daar niet mee." (Wordt vtrvolgdi)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1