"LAATSTE BERICHTEN. Beurs van Amsterdam. ji sm oor dee j, dat 'alles diende te worden gedaan oni een spoedige bmisaing uit punt te verkrijgen. l)e klachten over die toepassing van de bestaande bepalingen nouden aan. 1 Daarom heeit de Person eiedraad beéto- ton over de toepassing van deze do- palingen een bespreking met die di rectie te vragen. Eveneens werd lamgdiurig van ge dachten gewisseld over de kweatio der classificatie. Bedioten werd, no, n.aais een besprek,ng met die directie te vragen. Daarna aal de Raad een samenspreking houden met de tuotü besturen. Meel© in verband met de gunstige ontwikkeling van 's Rijks financiën en de bevredigende uitkomsten en voor uitzichten van het spoorweg|lyedil3ijï, be sloot de Raad, oveyleg te plegen met de hoofdbesturen over een eventueel te voeren actie maake die positie van die! personeel. Voorts werden bespreking ent gevoerd over verschillende ondjerwetrpen, van minder aigemeenan aard. Aan een coimndasie uit den Raad lÉérd opgedragen, een onderzoek in lef tallen naar de personeeltaesttanden 10 Amsterdam C. St Verschillende klacli- ten omtrent ambtenaren en schrijvers worden ter voorbereiding in handen gesteld van een commissie. Voorts zullen om>. de navolgende punten bij de directie aanhangig wor den gemaakt AdtauinistraDeve hulp voor wegopzichtew benoeming van buroaurefcrenten berekening aantal dagen verlof benoeming vrouwelijke klerken (vroeger H-S.M.) tot oommies Verdier besloot de Raad naar aan leiding van een door hem ingesteld onderzoek, zich nogmaals te wenden tot de directie, inzake de wagenvoer - ders op eleetrisChe treinen. Ten plotte werd, naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aan genomen motie-Boon betreffende het instellen van een commissie van on derzoek naar de onbewaakte overwe gen, besloten, aan den minister te vetr zoeken, in deze commissie een lid van den Personeelraad te benoemen. Werkloozen Overijssel. Het Tweede KaneOgjU Wedtkfimp keelt den minjisier van bifflmnkindscüd zaken en landbouw, de volg€lad^ vra gen gesteld Is het juist, dan in de maanden fce- L;iuari-Maart duizend wetrklootaen uil de groote stadion bij die weraiverschaf fiög in Ovelrijsel zuilenworden. te weak, gesteld Zoo ja, is dan de mui»ster bereid te bevorderen, dat geen bcvoorrech- t ng van do stedelijke boven de plat telandsarbeiders plaats grijp© ^et zilveren jubileum van de Amsterd«m- ache Gen«Nkumdige Dienst. De Amsterdamsohe Geineenflelijke Gemoeekupdige Dienst alhier, welke vandaag '25 jaar bestaat kent on'' het personeel dirie leden dio van de oprichting af bij het Instituut werk zaam zijn geweest. Hedenmorgen zijn zij gehuldigd het waren de hoeren N. Hobina, chef van het meldingabureau, M. Lopes de» Leas, on S. v. d. Meer, beidon verplegera. Dr. L. Hedjeirimans, directeur, sprak hen toe eai alle drie hadden fraaie ge/ schenken in ontvangst te nemen. Hedenmiddag rocipieeirdjen Dr. Heij- ermane en enkel© loden van zijn staf, d e mot het instituut ook hiun zilveren ambtsfeest herdenken. ONZE KOLONIHN. Moordaanslag in Tjipinung, Europeesch opziener vermoord. üp oien middtag van 5 Dec even over één uur is de Europeesche op ziener der gevangenis Tjjpinamg, R. de Gioot, door een veroordeelde aange vallen en met een mes oC wel een schaar waarvan' de punt algebroken was, zoodanig aan den hails verwond, dat de slagadeff doorgesneden werd en de Groot een kwariier later in het hospitaal der gevangenis aan bloed verlies overleden is. Zijn stoffelijk overschot is naar de C B. Z. overgebracht, van waar lut liet demzelfden namiddag oir vieT uur op die begraafp.aa.s te Meester-Gorne li» ter aarde besteld zal worden Het Bat. N/bl. kan omtrent dezie droe ge gebeurtenis nog het volgende n el den Reeds eenigen lijd broedde er iets tUHSChen de Madoereesohe en Javaan- sche gevangenen der kleerinakersal- de«ling, waar tezamen ongeveer oOO ream werken Einde November kwam het lot een uitbarsting, waarbij een (ler gevangenen mei een schaar era s'ïg verwond werd. Daarmede was de zaak echter x\o% mef afgeioopem het hleef gisten en oe directeur der strafgevangenis vond Het dan ook beter dé gymnastische defeningen dio eiken Zondag onder leiding van eeii mi'Iiitaitren leeraar ge houden worden,, ditmaal ai te lasten Maandagmorgen (5 December), toen nauwelijks de Werkzaamheden waren aangevangen, ontstond weer een vecht partij op dé kileermakersafdéel ing tu? schen de Madoereeaen en de Javanen Nadat de vechtenden gescheiden wa ren, werd' het werk voortgezet en dien. morgen gebeurde er n;ets meer. Toon echter 'a middags om één uur de gevangenen uit dé zalen naar het werk werden gèleid, kwam het 'weer tot een handgemeen en toen de Groot iuej enkele anderen tuescben beide wilde komen, werd' hij overvallen met het reeds bekende gevcflg. mofte i vens NOORD-AFRIKA. Zwaflfroncr stroominnen in Marokko. De övehiÖ|Étoiigen in Marokko brei den zich nog'fflbds uit en weeff dan 5000 viork. K.Nf.Mnnid slaan thau» on der water E©u lïïpuwe stijging van de#AV'ad Bekt heat tot gevolg gehad, d<at het Zuidelijk gedeelte van El Gharb, dat tpit nu toe geen last van hol water lie eft geluid1, overstroomd fs. lie' peil van de Seboe is iets ge daald, .maar dtat van de Wergha "is weder gestegen. GRIEKENLAND. Honderd elf levens verloren. Bij de ramp in de Zee van Mar mora. aanvaring in de Zee van Mar- heeft volgens dé officieel© gepe lt t m en scheid vens gek os' De kapjtein van het gezonken stoomschip had, zooals gemeld, op liet laatste oogenfelik voor he; vertrok zooveel passagiers zonder kaartjes toegelaten dat hij zelf niet wist, hoeveej ér aan boord waren. Het gezonken schip was vroeger een jacht van kondng Mfoiis van Spanje. BINNENLAND. S. L, Van Looy. De uitgeversfirma opgeheven. De iirna S. L. van Looy te, Ams'°r dam, diie vooral door haair uitgave i van het w erk vain versclti Diende schrij vers van Tachtig ©en belangrijk' aan deel heelt gehad in het Letterkundig leven van onzen tijd, heeft opgehou den te bestaan. De tegenwoordige firmant, de heer S. ,G van Looy. een zoon van oen stichter der tirma, is 'benoemd tot me dedirecteur van A. W. Sijthoti.s In gevers Mij te Leiden, di© het geheel© londs hoeft overgenomen. De he©~ a. L. van Looy, die in 1922 isoverleden, was een neeu vain den schrijver Jac. van "Looy wiens werken bij hem zijn verschenen. Verder zagen bij deze tirmai o.a. het licht Jacques l'erk's {Jedichien, bezorgd dootr Wil ler- Kloos, Veertien jaar Literatuur geschiedenis van Kloos, die bloemle zingen uit d© Nedieriandscli© dichters van Maori an t tot Perk door Alben Verwoy, dé werken van dir. J. D. Bie rens de Haan, dé eerste verzen van Adamia van Sohelteuna, Gedichten va René dé Cleroq, werken van Penning, de vertalingen van Toraias Kempis en Aufustinus door Frans Effens, de bijbelvertaling onder leading van prol. Ubbjnk, Brederoö volledige! werken en de jubileumuitgave van MolièrS. Gedurende eenige jaren is de „Nieu we Gidjs" (twe©de reeks) bij Van Looy verschenen en later heeft de lirma nog de eetrste jaargangen van De Vrije Bladen"1, bet moabdblau der jongeren en ,,Erts", de letterkun dige almanak van déze groep uitgege ven. Ned. Spoorwegen. Leveringtijden yl- en vrachtgoede ren. De directie der Ned. .Spoorwegen deelt mede, dait in verbant! met de winterdruk te met ingang van heden de leveringtijden voor ijl- en vracihtgoe deren in binneailandsch verkeer ver- dub beid en in het verkeer met liet buitenland met vier diaken verlengd worden. Ernstige stagnatie bij de goederentreinen. Van vier tot twaalf uur vertra ging. Gisteren is er in Amsterdam ernsti ge a'agnatie ontstaan in het verkeer der goederentreinen bij de Neder' Spoorwegfin. Verschillende goederen treinen kwmen met vier, vijf, acht en zelfs met twaalf uur vertraging op de s'ations binnen. In verband! hiermede zijn te 11recht alle verloven ingetrok ken* IJk en Herijk. Bij Kon besluit is bepaald, dat oe maten en gewich'.en in net jaar 1928 o. 19'29 l loeten worden onderworpen aan den herijk. De hertjk heeft plaats binnen *iet tijdvak van 1 Januari 1928 tot en met 30 September 1929. Aan Gedeputeeide Staten der provinciën is epgedra-eo de data te bepalen, waarop de heri'k voor ejlke gei eente binnen liet g«ï noemde tijdvak zal gesohiedén. Het merk der goedkeuring, dat in f926 en 1927 bij dein ijk en den her. ik der maten en gewichten is gebezigd, is geldig tot en miet 30 Sept 1929. Een nieuw tandheelkundig instituut. Ter vervanging van alle bestaande gebouwen. Te vestigen in de Croeselaan. liet U. D. verneemt dat een gein el nieuw tandheeilikund'ig Instituut wordt opgericht op het terrein, dat aan de Rijks Univers-teit toebehoort aan de Ctoeaelaan. achter de Amaliaetichting in de nabijheid van het pharmocolO cisch laboratorium (van wvillen prot Magnus) te Utrecht. Door de stichting van dit n'euwe instiüuut wordt een einde gemaakt aan hét nijpentJe plaats gebrek b'j het tandheelkundig onder wijs en wordt in één gebouw thans vereenigd wat nu versnipperd ligt in Pavenborgh aan de Oudégiracht. in bet ltoo'c perceel in de MallieWaan bfj do Nachtegaalstraat en in de Veeart senijkundige Hoogeschiool De brug bij Kater veer. Voor de Nederlandsche industrie Men herinnort zich dat eenigen' tijd geleden gevaar bestond dat tie bouw van de brug over dén IJsej bij; Eater voer zou w orden gegund aan een Dut tenlandsohe lirma. Titant, kan worden gieuield dat de Hiniste van Waterstaat den bou>v heeft opgedragen aan de N r. Kloos en Zonen te Kinueraijk. liet work zaï worden uitgevoerd in samen- wer ing met de lirma Eiitlioven te Dellt en Petm en Baudium te Dor dreolit. De taug wordt vervuardagu naair hei door de firma kloos gemaak te ontwerp. Constitutie der A.N.U.Ü. Naar worm medegedeeld, is bij acte verleueu voor noiaris Koopman te n iiisterdan opgenont te Algemeene sereeniging Haaio Omroep (A. V. K i.'). net doel der veveemg.ng is, a n^iet aigeuieeti liet bevorderen van uien rauio-omroep ui den moest uiige breiden zin, zonder voorweur voor oenige godsdienstige oi politieke ricn- ting en met bet streven tiaar terziijde ScCiang van al datgene, wat anders denkenden zou kunnen kwetsen b in het oijzonder hot behartigen, op liet lerre van den radio-omroep, van de belangen van haar Lbden - Het voorloopig bestuur bestaat ui' de oprchters, de lieeren E. P. Wea- sterveld, oud-minister van Marine voor zitter, G. de Clerq, pannüngnieestet mr Jan den Tex, secretaris, a|llen te Amsterdan pir. H. Cohen de Boer, F. A. van Gheel Gildamoester, J. C. E. Baron van Lijnden, dr H Molhuy- sen. ai lean Ie Den Haag G A. Baron van Tindal, te s-Gravelamd, terwijl voorts Mr. W. J.'H. 9tam teTielzich bereid verklap/rd heeft om van dit be stuur deie' uit 'e maken. Meer waardeborgcn noodig tegen notarissen. Commissie vatf onderzoek inge steld. De minister van Justitie heeft een co nrisfeie ingesteld aan weiwe is op gedragen te onderzoeken oi en zoo ja wtl.ke maatregelen nnoeiien worde i ge- trol.en tot meerderen waarborg voor lie d.e oeiangen loevertrouwen aan notarisseai voorts om van ae uiUom- sten van aai onderzoek aan den r i- uisier van Justitie veirslag uit te bren gen en wel, indien de oomlmssae tot net besluit komt, dat een wettelijke voorziening wemsciheiijk is, vergezeld van oen oi meer ontwerpen van wet me M. van T. lot lid en voorzitter dleaer cemmio- sie is beiiioemd Mr. Dr. M. Polak, raadsheer in den Hoogeai Raad aer Nederlanden tot leden C. A Ab- bing, ''oof cl inspecteur a©r Registxaue en Dome-nen te s-Gravenhage, Mr G. H. A. Gtrosheiüe, advocaat tevens ac countant te Amsterdam Mr. Ph B. li- bourel, notaris te DÖlft, Jhr. Mr. D. J. do Marees van fcLwiudieireni, presi dent van de rechtbank fe Gróningen, teöens voorzitter van de Kaïmer van Toezicht op de notarissen- en candi daat notarissen, Mr. J. R. H. van Schaick, advocaat en procureur en lid van de 'Gveede Kamer te s-Graven- iidge, Th C. L. ömit, voorzitter van de Broederschap van Notarissen in Ne derland te Amsterdam tot lid' en se cretaris R. Ren meats, algemeen secre tar s van de Broederschap van candi daat-notarissen in Nederland en Koloi niön. Nederland wenscht Indië een gelukkig 1928 Geslaagde radio-uitzending. Zooals wjj reeds melden heeft Zaterdag middag of één uiur Greenwichtjjd via den kortegolf-telefortiezenjder van de Rijkstele graaf te Kootwijk een Oudejaarsavonduit zending naar Indië plaats gehad. De uit zending geschiedde in de studio's van het Hoofdbestuur der P- en T. in den Haag. Als conférencier fungeerde de heer J. G. Pater, hoofd van den persdienst der P. en T., die een inleidend woord in de microfoon sprak. Daarna zetten de aanwezigen den Oude jaarsavondzang: „Uren, dagen, maanden, jaren" in. Het muzikaal gedeelte werd ver zorgd door mevr. Koomans-Reys aan den vleugel, met onzen stadgenoot den violiat Starrenburg, leeraar aan de stadsmuziek- school. Vervolgens verschenen Cor Ruys en Tilly Lus in een samenspraak met den con férencier. Inmiddels was ook de minister van Waterstaat verschenen, en hield deze een toespraak, waarin hij hulde bracht aan allen, die hun krachten hebben gegeven voor het tot stand komen dezer telefonische ver binding met Indië, en voorts zijm beste wen- schen overbracht aan Indië. Naddt nog eenige muzieknummers ten gehoorè waren gebracht, sprak Cor Ruys izljn Indische landgenooten nog in poëzie toe. Ten slotte sprak dr. Koomans en werd het WPhelmus gezongen. De uitzending werd te drie umi beëindigd met «en enthousiast woord "an dank van den waarnemend hoofdingenieur directeur der telegrafie, den heer Boetje, die tevens een pereopnlijken heilwensch voor 1928 tot de Indische collega's richtte. Nog tijden» de uitzending, welke in proz-i en poëzie was verzorgd door den heer Salo- monson, hoofdvertegenwoordiger van Ane- ta te 's Gravenhage, werd de heugelijke tjj- (Kng ontvangen, dat alles in Indië uitste kend verstaanbaar was. Per sonetd raad Nederlandsche Spoorwegen. Dezer Hopen heeft de peir»oiiiee^raad der Nederlandsche Spoorwegen verga derd Uitvoerige besprekingen werden ge houden betref «ndé d© kwestie der dienst- en rusttijden Algemeen was de Raad teleurgesteld, over bet lange uitblijven van een be slissing van den minister van water staat ten aanzien van b'j hem aanban civ geraakte voorstellen tot wijziging van het A. R. D. De Raa<l was van De andere Europeesche 'bewakers c.i© in de buurt w&retn en het gebeur de eerst zagen toen Hot te laat was, uierKleai vlaia bij dé C-root een Maüioe- rccs en een Javaan op die laatste r.au de klewang van den verstagene in zijn ockcit ©n juten© daarmede a)s eni waaniaithigé in t rondi te zwaaien Metn loste versahillende schoten op deze beidé veroiqixlieeldieii, miet het ge volg dat de Madoerees een schoi in een zijner beenen Kreeg eui die Javaau verso' eidiene mailen m den buik hotten werd. Laatstgenoemde is over leden. Ongetwijfeld moet dé daider van aen laVen aanslag ondér déae beide niaiir nen so" uilen. Vqonliaopig willen zij geen van beiden bokeoinen, dloch go- ven elkander de sohuldl. De politie, die de aaiaa in ondérzoek hieeit, koes- ierst verdenking tegen den Javaan. i»e Groot, een nog jonge man vau cui.streeus 35 jaar, was ongehuwd. Hij vas hel voorbeeld, van een pliohitsge trouw gevangenis-opziener, die imm- r KaU en ceaaord optrad en hij stond taji ook bij zijn superieuren en col leg a's in hoog aanzien. De kileermakersafdeeiingwaar dage lijks driehonderd' gevangenen werkeu, staat onder bewaking van twee Euro pepsdhe opzieoetrs, eik gewapend'met een oud niodel revolver en een kle vang. De driehonderd gevangenen zijn aa lt en in het bezit hunner gereedsqhap- }en. Maar deze bestaan o.al. uit scha ren, nietóeen, enz. Hier is nu een oppassend nian het siachtotfer geiwardien van zijn plichts betrachting. En hoewel moeilijk met zekerteid vadt te zeggen dat deze droevige r*e tieurt«nis vooFkonuen had kunnen wor den indien er meer bewakend perso neel aanwezig geweest ware nr- mens een steek met een mes is vlu^ toegebracht, ook a'l zijn ex tientaben be wad ers in de buurt wij geloovef niettemin, zegt het Bat. Nbl dat ei ni'.e aanleiding voor de, regeer ng is om met de grootste nauwgezetheid te onderzoekeai of het tegenover het per soneel wel verantwoord) is dé formatie in de gevangenissen te laten zooals ?ij op 't oogenblik is. Twee slecht bewapende bewakers tegenover driehonderd) gevangenen téwapend, mét gereedschappen, die echter evengoed' ais slagwapens aan gemerkt kunnen wordén. gemengde berichten. Twee jpngene verdronken. Op het 4dpardpr Diep, wft€kip zicli nog veel wakken bevinden, w#s gis teren «en viertal jongens aan 1 et i-diaatsenrijclen. Plotséling brak hei i^s, waardoor twee van hen, een 70011- ti© van den heer Frapssens en een jongetje van den heer Rozenia, beiden wonendé lie Saaiks/uni, in het water ge- r. uikten, De beide andere knapen wis ten zich te redden. Eerst na verloop van een half uur gelukte het hun Kransaens op t« haaen. Toopassing van) K un^tjnatige aidpmlhajliflg mocht nie: meer bate». liet Ijjk van het zoontje van den heer Rozenia is nog niet fe- v enden. De charleston verbannen. Wie niet voor achterlijk uitgemaakt wil worden, zal er goéd aan deen harleston en cfaarieetoonéeiren uit zijn gezeltigheidskout en zap diansrepertoi- ro te verbannen. De Charleston is ho peloos vieux jeu ol zal het spoedig worden. In Londen ziet men nog slechts sporadisch' jonge niiensdhen Charleston jassen beoefenen op stationsperroiuien 01 bij de wachtplaiatsen dielr cmmibus- sen. De rage van eenigen tijd gele den Ls volkomen geluwd llet was een van de levendigste dartelste dansen, die wij in jaren hebben gehad. Maar ju Si, daarom' kon zij althans hisr niet duren. Dansen is hierin ster ke mate een ontspaminimg vootr men schen van middelbaren leeftijd. Hun aantal ovetrheersoht op de dansvloe ren. En dé Charleston bleek voor nen te vermoeiend, llet jeugdig ge»lacht kon zich bovendien om, de eiscfhen der etiquette niet in voile cwörgave aan de vreugde yan dezen dans wijden Men is tot de slotsom gekomen dat de aoort athtetiek, (Me dé dans vergde, beier geschikt was voor de open lucht,, y aarmede zijn reden van butaan in de danszaal verviel. Bijria overal in ionden heeft de Clid'leston het veld geruimd voor de langzame Vale Blues De muziek voor dezen dans is zoo traag, dat men er niet goedschiks op zou kunnen ^chanlestonnan'1,. Zoo raakt dus dé möefet rustelooze dans. dte nen in vel© jaren heelt ge had, op zijn ©inde. Maar het zou nie mand behoeven te verbazen indien hij vroeg of laat terugkeerdé. Want men kap ziel) moeilijk een dansstap voor stellen die zoo v el komen beantwoordt aan een gevoel van prettige uitge.a tenheid als de Charleston. De gladde straten. Zaterdagavond1 kwam te Utrecht een bejaard man, de 63-jarige letterzetter v. D door dé gladheid te vallen in hewustedoozen toestand werd hij op genomen en overleed' kort daarop. Een krasse familie. Dezer dagen zijn de zeven broers en zusters van de familie Denneboom te Beilen te zamen.... vijfhonderd jaar oud geworden. Het gezin heeft ook uit 7 kindieren bestaan, waarvan de jomgsl© thans 62 en dé oude 79 jaren telt, die aiien voor hun leeftijd uog zeer kras zijn. Een zeddbnoinheid. die wel waard is vermeid te word _,n Zware ijsvelden in de wadden. l)e sleepboot Véïhardling van d© ree- derij Doiksen, die wegens ijsgang den pos|t- en passagieïdieaist omlQrnoutit lussolién Temché.l ng, Vlieland eu Har-. lingen, en hedenmorgen 9 uur van Terschelling vertrok, stuurt «eai draad loos telegram, dbt zij ondérweg zeer y.ware ijsvelden heeft ontmoet en met ae uiterste kraaht draa/ieiwia n)pg slechts zeer langzaam vooruit kan komen. Alle tonnen en boeien zitten onder het is. De kapitein hoopt, dat er strap's mét hoog water eenige opening in het ijs zal kamen. Loui» Davids aan den dood ontsnapt. Gtóileren heelt op den Haarlemmer weg te Amsterdam een aanrijding p!6«'ts gehad' tussohen een porticutior ren a'uto, waarin de acteur Louis Da vid zai, en een vrachtauto van de ex- peditiefnma Houtgraaf en Bolsbroe.c uit Bloemendiaal. Beide wagens we - den ernstig beschadigd. Perstoonlijke onge.ukken kwaihéiKijiie^ vpor. Verdweneij met 24 mille1. Fraude door een ambtenaar te Rot terdam 7 Sedert Vrijdagmorgen is tè Rotter aam spoorloos verdwenen de 56-jarl ge C. J. K., chief' van de adtoiniisttratie bij den gemieentelijken dienat van Maatscliappelijk Hulpbetoon. De man bee t een bedrag (van I 24.000 meege nomen. Hij stona bij zijn chef zeer goed bekend' en genoot liet volle 'ver houwen. ZateTdiagmorgeni heelt hij ge noemd' bedrag van dé bank gehaaid om er den werkloozen oh de loan«o van het kantoorpersoneel mede uit te betalen. Vermoed wordt, dat hij de grens reeds is gepasseerd. Een déei van he' geld1 had hij ngg in zijn brand kast achtergelaten. De politie stélt een uitgebreid onderzoek in. S Fruit voor Holland, Met het s.s. Koningin der 'Nodérlh oen Zaterdag te AnMerdiam' binnengé, Énmen, wwd 30 Nqyembeff die eersw zgroote quantiteit Indische fruit "Q koeikamerlaaing verscheept De zending bestaat put ruim 14.0< siuks sqiwo manilla, waarvan het gro sie getdeelte voor Duitachlftnd is t s emd', 1000 siuks mangga aroeraanw ui' Taöoeroean, ongeveer 700 sbu' n.angga gedong uit Cheribpn en 101 stuks ziumzak uit de omgeving van Pasar Minggoe. Dit is die eerste maal dttit tropisch fruit op commercieel© Ipa^s van uit Nederlandsch-Ihdië naar Ejüropa werd verzonden,. Door de afneimdrs worden do volle vrachtkosten betai£öd, zegt de Loc Een vliegtuig van de K. L. M. naar Ameland en Schiermonnikoog. üp verzoek van het Hoofdbestuur d"r Posterijen «n Tdlegra.ie is gister- 1 orgeai een vliegtuig van, de K.L.M die H.-M.A.D.C. bestuurd door den vlieger Berkman naar GdrieAnonm- 00p en A meiand vertrokken'. Hot vliegtuig had aan boord een groote hoeveelheid poet, gist en maal, alsme de een radios ins tal la'tie, bestemd voo. Ameland. Te 11.10 landdè het vlie^ tuig na een half uur vertrok het vlieg- fiiig naar Ameland, om' na korten tijd weer naar Schiphoi te vertrekken. Gasreservoir ontploft. Ongeluk in een machinelood» te Roermond. Te- Roermond ontplofte 'w de macni neiooas van dé Limiburgsche 1 ram weg iViaatscliapp j, door onbekende oorzaak nei gasreservoirDe zich alleen inhe feebou'w beviqdenüe gehuwde arbeider Kools, werd bewusteloos tegen aen grond geslagen, liij oveffieed' spoedig. 1 e maiterieele schade is vrij aanzien iLjk. Naar de oorzaak der ontplotring wordt ©en onderzoek ingesteld. Een villa afgebrand. De brand ontstaan door het om vallen van een kerstboom. Te Eindhoven is Zaterdagavond de villa van den héér van Es geheel uit gebrand. De brand is ontstaan door het omvallen van eeai brandend© kerst boom Smaad? De directeur van de gasfabriek te Huizen, de heer Roos, heeft tegen een vroeger raadslid een klacht ingediend wegens smaad. Deze zou beweerd neb ben, dat de directeur f 8 a 10.u00v voordeel heeft genoten bij den bouw van den gashouder, provisie heeft ontvangen bij de levering van bud c - en profijt heelt getrokken van eört tentoonstelling, gehouden ter propa- geering van hét gaegebruib. Uurloon voor gemeenteraadsleden. De heer Dirkson, r.-k. arbeddiersat- gevaardigde in den raad dier gemeen te Bergen (N.-H.) beeft een voorstel bij dien raad ingediend) om he4 pre sentiegeld voor de raacMedleu te bren gen op 40 cent pe|r uur mét een maxi mum van drie uur per vergadering Hij lichtte dfit voorstel toe met eep herinnering aan «en uitlaiting van "'én. heer Apeldoorn (wethouder) in dén raad. dat 40 c^fit per uur bij d« werk verschaffing een mooi looni is. De heer Dirkson meent, dat de raadfejledèn tocht niet anders zijn dan arbeiders ini dienst dér gemeenschap. De jaarwedden dér wethouders wil dé heer Dirkson gesteld) men op f 40 voor elk, omdat dé tegenwoordige func tionarissen toch renteniérs zijn. Een en ander zou een besparing géven van i 962 per jaar. De Uftprec up KieuwjaartMiag. mepwjaaramorgen zette slecht in, grijs en dreigenu hing de lucht sen bjjachtige massa vormde zich al gauw ju ae stralen. Maar dit aJles weer Inleid velen niet uii' ue scuaaison onder te binuen. 111 .uns'veruam trokken reeds vroeg ui aen oonleiiti velen naar Monniken- uuni, om de baan naar Marken, die goed, berijdbaar' lieette, te pro bee ren. In eruonü bleek heli mogelijk, per senaats naar Marken te komen, al wan die weg uun ook verre van mooi Vanat Monnikendam tot Marken as lie ijs één gerimpeld sneeuwoppervlak B'j MoniiiKondain nooude een viji- lientail ïjsschuiljee den vreemdeling tou de f niet ailedaagsehe bezigheid van ijs- /.ejlen. Buiten Amstelveen, op de slootenen vffarien langs 3 Kalijeelaan en Amsiel- veeiidclieweg werd op het vaak' slecht©' ijs gereden niet een geestdrift en vol tiarduog, zooals men niet, zaak bij de kalme Hblianaers ontmojil. De vijvers m het Vondelpark, de Boerenwetering, Stadhouders- en Nas- .siiukade en 1 talloozo andeff© grachten in Amsterdam droegen djichte drom men rijdqrs. Kanoomschappen K. N. S, IL TerjNaairden worden vérredeal net kiinipibenscliap K.N.S.B/ sohoonrijden \oor tleeren om den Leadsohen wissel- beker n© prijzen werdJën behaald door 1. E.'lLautenbiiich, Rotiortlaiu (houder) STADSNIEUWS. 2. K A. W( K. M Oost] Sol<jxMirij( («ooiaohen 1 V\ ïjngaa-d, Kraakkrootn M. Oostveé Utrech| voor pareii om deü lissollbekef,1.meji yffh Utrecht en G. P ,|v. Ba* lijn (houders) 2. ynevr. J. d© Waal, Rottgr- Aj, H. OoH|veén -fOiim. Ut^cht. f f Jijden en bobsleigh, ky id in' beide nümme^|tq fit. verteg^n^ooijliKd. f 'Voor het nummer hax^wilde» Olympisuhe Winterspelen Mïben i,ngeschrevc»i Oostenrijk, Ghnadti, Estli Itini.and, Frainkrijk, Engeli iand,\ Itaiië, Létland, N< tien,1/Litauen en Ceohoslovi Vo|»r het nuirpiér bobsléigh schre ven' |n Duitsohland. Oostenrijk, i F,ell gië, S., Frankrijk. Engeland, Ne- t(Ierland', Italië, Luxemburg, Rdemenie 1 Zwitserland, Cechoslovaikijef en Aiyen- tini©. 446e NEDERL. STAATSLOTERIJ. 4e klasse. Trekking van Maandag 2 Jan. Hoofdprijzen: 200.—: 16216 100.-T-: 298» S633 .9759 p953 Prijzen-van 65.—:' 13 86 91 200 242 259 345 461 469 518 534 540 563 564 679 705 799 747 766 769 900 1005 1013 1018 1053 1067 1104 1129 1139 1160 1189 1201 1236 '1320 1334 1355 1397 1429 1438 1470 1556 1593 1638 1746 1810 1880 1966 2034 2110 2158 2194 2246 22! 2281 2358 2439 2455 2463 2492 2609 2635 2639 2657 2711 2730 3009 3088 3150 8180 3262 3263 3284 3296 3340 3401 3403 3480 3493 3691 3692 3938 3979 4013 4034 4150 4186 4203 4289 4359 4387 4417 4459 4488 4493 4658 4676 4709 4713 4777 4792 4818 4823 4849 4880 4920 5251 5270 5291 5313 5369 5382 5409 5430 5455 5609 5651 5678 5916 6045 6060 6104 6175 6187 6253 651 6566 6600 6086 6715 6753 6954 7057 7065 7078 7093 7099 7140 7227 7248 7279 7293 7323 7382 7453 7688 7783 7867 7876 7880 8004 8007 8069 8076 8210 8297 8413 8516 8528 8533 8554 8628 8643 8665 8690 8697 8778 8792 8796 8849 8895 8925 8927 8931 9036 9134 9143 9153 9258 9282 9340 9345 9361 9371 9399 9406 9534 9599 9654 9763 9810 9824 9853 9871 9874 9888 9901 9966 10003 10007 10134 10163 10219 10275 10276 10302 10314 10323 10352 10394 10440 10465 10510 10526 10570 10601 10606 10704 10717 10748 10754 10776 10814 10819 10901 10925 10962 10967 11148 11171 11173 11244 11325 11838 11360 11891 11401 11433 11465 11485 11532 11596 11626 11639 11701 11727 11741 '11743 11754 118Ó5 11808 H816 11836 l'l866 11942 11946 11956 il972 12083 12119 1222S 12258 12289 12304 12306 12322 12366 12378 12389 12444 12452 12675 12678 12708 12847 12853 12855 128»l 12066 13008 13027 13074 13144 18176 13196 1S223 18224 13254 18326 13338 13885 13441 13504 18628 13640 18694 13799 13810 18838 13852 13856 13900 13904 18926 13928 13973 18989 14014 14015 14028 14035 14092 '14112 J4120 14155 14166 14287 14333 14459 14522 14523 14668 14600 14613 14622 14703 14767 14764 14823 14872 14887 14890 14908 14980 16009 '15012 15038 15047 15049 16172 15264 16319 15339 16389 15377 15397 15410 15435 15607 15522 15541 '15660 15670 15690 15666 16790 16802 15857 15925 15940 15995 16053 16056 16061 16Ó80 16109 16117 16134 16186 16214 16462 16501 16509 16511 16522 16540 16547 16541 16560 16576 16596 16602 16674 16709 16724 16739 16755 16756 16769 16787 16801 16815 16821 16629 16880 16889 16892 16934 17018 17023 17085 17103 1722a 17234 17287 17354 17356 17399 17504 (7613 17668 17601 17610 17618 17642 17784 17759 17808 17824 17839 17876 17880 18020 18063 18114 18137 18268 18404 18414 18440 18466 18468 18480 18651 18791 18842 18852 18860 18872 18896 18945 18951 18961 19082 19100 19171 19216 19221 19289 19336 19467 19468 '19614 19652 19686 19698 19712 16715 19741 19742 19758 19786 20021 20053 20054 20064 20085 20090 20113 20183 20289 20292 20386 20449 20452 20511 20582 20613 20623 20632 20643 20648 20651 20653 20690 20746 20754 20772 20785 20808 20897 20907 20925 GOUDA, 2 Jan. 1928. Jubileum A. Dort land Sr. De korte mededeelingi dezer dagen in blad verschenen dat de 'heer A. Dortl ind Sr. op 1 Januari 1928 gedurende 40 ja firmant in de bankiersfirma Wed. Knox Dortland zou zijn, is vooj- velen een aanlei ding geweest <Len heer Dortland giste ree op diens gedenkdag van hunne belangstel ling te doen blijken. Een schat van bloemen in de meest denkbare Verscheidenheid i|vas made de tolk van sympathie Van vele per soonlijke vrienden en cliëgten der firma Het personeel der finïi^omplimentee den oudsten firmant overhandigde hem daarl <1enken een fraai tegel de het gedeelte der Tui kantoor der ffirma woonhuis van den heerf «en. Jubileum I. Gisteren herdacht van Goor, directeur Ui/travers Mij. G. B. vi dert dag waarop hy vo< teur van deze uatge' noemd. Op dezen gedenkdag ben velen den heer van thunne beLangJtellii hunne gelukwenschen. ens jubileum blijvend o voorstel waar h«t naastgelegen •tland zijn ge'.e- van («oor. er I. Noothoven bekende N|.V. oor Zonen a jaren als di werd k vandaag hëb- hoven van Goor blijken, d<krt' eer van Goor in die het kantoor van een bloemenhof hadd Hedenmiddag was receptie. schapen dnikbezoc. H. IM notarissen te plaatsvervanger voor ,den eervol notaris R, W. H. Pitlo te Gouda, lie heer If vaq Lange, candidaat-notaris. De ijsbaan aan den Rotterdamschen dijk. Het mooie ijsvermaak heeft Zaterdagmidi- dag reeds een groot aantal Gouwenaars veij- lokt te gaan rijden op de ijsbaan aan den Rotterdamschen dijk. De kleurige vlaggen/ en Wilmpelis' gaven aan den, baan een'klëurig aspect, een draaiorgel liet vroolyke deunK tjes weerklinken, die door de Oostenwind over1 de heele baan wenden heengewaaid. Talloozen i^jds^ers en rijders bewogen "zien ip bonte mengeling over het ijs; de dames vaak met witte truien en kleurige mutsen Er was een .groote levendigheid", 't Is opj merkelijk, dat zooveel Gouwenaars ook de edele kunst^van zwieren machtig zyn. 't ié een lust er naar te kijken. Vanaf den dylj hebben ook drommen Gouwenaars het fleu-t rige schouwspel aangezien. Zaterdagmiddag werd er een ringryderif om kunstvoorwerpen gehouden, 's Avonds) was de baan gesloten met 't oog op deni Oudejaarsavond maar Zondag is 't er tot' 'a avonds laat zeer druk geweest, 't IJ» opi de baan was Zaterdagsaanvankelyk op som mige plaatsen nog eenigaeins ruw, maar' dat is er geheel afgereden en afgeschaafd geworden, zoodat 't ijs thans in prima toe stand is gekomen. En wordt ook zorgvuldig gelet op eventuee'.e scheuren, die onmiddel lijk met warm water worden dichtgemaakt. De Ringrijdery op de Ijsbaan aan den Rotterdamschen dijk. Aan de rmgrydery namen deel 22 paren. De prijzen waren beschikbaar gesteld voor Prijzen behaalden de dames Mej. Alblas, Mej. J. Frederikz, Mevrouw van Wyk aLle«i alhier en Mevrouw H. M» Kop, Rotterdam. Er was veel bolmsstellins en het ijs was prachtig. Hardrijderij op de ijsbaan op Stolwykersluis Zaterdagmiddag hebben op de ijsbaan te Stolwijkersluis wedstrijden plaats gehad in hardrijden om levensmiddelen. Er waren vbel deelnemers, de prijzen wer den behaald \s volgt: f le prijs 10 ind levensmiddelen Miedema, 2e pr. 7 pond m. Donk, 3e pr. 6 p. 1. m. Gondenaar, 4e pr. 5 p. 1. m. T. Noorlemaer. Kamprit. Winnaars, J. de Vroon, J. Hofstede, P. v. Groningen, A. Berkouwer, D. J. v. Houten, D. J. van Houten, Arie Haman, P. M. Mi- gers, G. Klerks, Z. Goudriaan en J. Stout. Vertier behaalden nog prijzen: Nico Schr.u- Frits Hofstede, Corn. Brem, H. Schou ten, A. Willems, D. Brem, W. Eerland, M. Eerland, Roos HH/ligers, G. Dortland, K. A. Zinkhaan, 3. Bron? en Een ongeval op het Zondagmiddag omstreeks 4 upr is het 1 Harig meisje v. W. wqnende aan de Zeu**- traat alhier op de Ijsbaan aan den Rotter damschen dijk gevallen en precies op haar hoofd terecht gekomen. Het kind bekwam een lichte hersenschud ding en is naar d<? Wijkverpleging ovenge- J gave der de geheele Thalia-Theatpr. „Beau Geste." „De liefde van den man voor de vrouw is als de schijngestalten der maan" zegt de af en groeit weer aan, doch de broederliefde is vast als de eeuwigen en onveranderlijken loop d«r sterren aan hot firmament". De oprechte verheerlijking der broederlijke genegenheid 13 het grondmotief van Wren's mooie boek ,,Beau Geste" en van de spannende verfil ming daarvan. De auteur schreef meerdere romans, die hun stof aan het zoo merkwaar dige Frfnsche Vreemdelingenlegioen ont- (ffeenen, doch deze geschiedenis van den man met het nobel gebaar is zeker vooral door c)e film het meest bekend geworden. De toeschouwer ook hij, die weerzin zou gevoe len bij de uitbeelding van allerlei oorlogs gruwelen wordt met innige bewondering vervuld voor het kleine troepje, dat temid den van de barre zandzeeën zich staande Houdt tegen de aanstormende Arabieren- drommen. De nameloozenj di daar vechten op,het fort Zlttdéimouf ndet om eer of krijg,s- ioem maar cm te vèrgeten «n om vergeten te iworden door een wereLd, Wie ze feitelijk leeds verlaten hebben. i „Soldata de la Legion De la Légion Etrangère N'ayant pas de nation j/ La France est votre mère' Als nog Rechts enkelen zijn overgebleven stijijden ook de dooden mede, door oen list van de commandant rustend tusschen de kanteelen, bij den vyand den indruk wek kend van een nog in een belangrijk aantal aanwezige bezetting. Deze machtige rol prent wordt episch ali Beau Geste de edele jdaad waarmede hij' zijn Tante redde met Vlen dood bekoopt en eèn van zyn broers, die 'waarlijk in karakter «liet voor hem onder doen, de belofte verhult als kleine jongen "enïs te «4TVWP»» zeekoningen, ►oftochten uitstrekten tot alle Oceaan in den strijd geval- te makkers hem schip waaraan, de de ruiter aan «yn werd de d^xh aan zijn vóetön en ipet branden dr^kenschip naair OdinVhooge zalen. brandend, fort Zinder- p«,^rop(§u de Fraiüce' |modern«n ridderroman raven ,in ,de vlammen de indeeljing van desw •ouw Is nagevolgd de wee# emde gö; de roef- strakk! ring van een buitengemeene kracht ver leent. Zeer velen zullen dan ook ongetwij feld dit grooteche „Paramount picture' de komende1 dagen gaan zien. Op het tooneel zingt jjacque» Dutreau aan.de piano leuke liedjes-uit zyn geheel nieuwe repertoire. Vanaf heden zal hy de Nieuwjaarswensch 1928 uitspreken waarbij ook Goudsche toestanden zullen worden aangesneden. Gezien het feit dat er in onze goede pijpenstad de laatste tyd nog al een en ander te koop is geweest zal het hem daarbij zeker niet aan belangstelling ont breken. Het Thalria-orkeat zorgt bij alles voor een passende illustratie. Scheepvaart door de Mallegataluis. Gedurende de maand December kwamen door de Mallegatsluis 2240 stoomschepen inhoudende 169277 M3., 629 stoomschepen met een inhoud van 88712 M3., in totaal 2869 schepep met een inhoud van 217989 M3. Voorts 9 koppel» hout, uitmakende 54 la gen hout. Kalenden 191J8. Van de ons ter gelegenheid der jaarwii seling toegezonden reclame-kalenders voor 1928 noemen we allereerst die van de Druk kerij Koch en Knuttel alhier. De uitvoering van deze kalender is vrij wel gelijk aan die van vorige jaren: ze is wederom voorzien van een block met dui delijke cijfers. Op het schild staat een re productie van Oud-Gouda. /De Vereeniging van Nederl. Wijnhand. laars heeft ook dat jaar wel een fraate reolame-kalender uitgegeven. Op een fraai geteekend en in kleuren litho uitgevoerd schild, ia een week-kalender bevestigd, waarin van week tot week den lof bezongen wordt van den Godendrank in zijn groote verscheidenheid Het is werkelijk «en heel interessante kalender, waarop men ook veel wetenswaardigs lezen kan. /j Door H. Reintjes van Veerssen te Baarn Lp een reclame-kalender uitgegeven voor de Olympische Spelen. De Olympische Ca- lendor, zooals ze heet, bestaat uit 4 bladen, v/aarop in helle kleuren beelden uit de sport zijn afgedrukt, die zeer suggestief op den beschouwer in De Gaarkeuken. Gedurende de maand December werden in de Volksgaarkeuken vei&ocht ip dq zaal 2011 porties, afgehaald werden er 45,1, te zamen 2462.. Dogr gas bedwelmd. Hedenmorgen wilden In «en gwage in de N-iepiWisteeg no. 10 alhier een drietal jonge mannen een auto opdraaien. Er ont wikkelde zich door onbekende oorzaak op eens veel gas en dit werd zoo erg dat de aanwezigen bedwelmd geraakten. Juipt ep dit moment kwam iemand de garage binnen die het ongeval pprperkte. Hy gooide de depr wijd open en dopr de frissche lucht die toen binnenstroomde kwamen twee weer by, en werd een ernstig onge- vail voorkomen. Een van hen, Hoogendoorn genaamd, moest met een zuurstofapparaat van E.H.B.O. UIT DEN OMTREK. BODEGRAVEN. In de Zaterdag gehouden raadsvergade ring deelde de voorzitter mee dat, hoewel de raad met algemeene stemmen de won- schelykheid heeft uitgesproken tot weder instelling van eon commissie voor publieke werken, B. en W. niet zullen komen met oen voorstel daartoe, omdat zy deze commissie qverbodig achten. iDe begrooting van kosten voor aanieg van het olectrische net in de buurtschap de Meye was 46,647, doch de totale uitgaven bleken 42,273.50 te zijn, zoodat er ruim 4000 minder is uitgegeven dan geraamd. GOUDEUAK. Bij de Zaterdag gehouden hardrijderij op .schaatsen voor de leden der ij «club „De IJvS- vsöl" werden de pryien als volgt behaald. le pr. 10 A. C.' v. I)om, 2e pr. ƒ8 P. Stouthart, 3e pr. 6 P. Huisman, 4e pr. 4 B. v. Dam, 5e pr. 2 A. Lingen, 6e pr. 1 M. v. d. Laan, 7e pr. 0.60 J. Oskam. De collecte gehouden by het sluiten van huwelijken heeft in 1927 opgebracht 37,43 en di« van Begrafenissen 71.48H. Zaterdag) had de landbouwer K. Peela- graaf het ongeluk door het y's te zakken, doch wist zich zelf gelukkig nog te redd?n, zoodat hij met den schrik en een nat pak er af kwam. Voorzichtigheid blyft aanbevo len, <laar door de sterke wind vele wakken zyn gebleven. HAASTRECHT. 4 Groote Postduivententoonstelling. De Postduiven-vereeniging „De Snelpost" alhier organiseért ter gelegenheid van haar 5-jarig bestaanteen tentoonstelling op 14 en 15 Januari a.9. in het Sportgebouw „Conr cordia". NIEUWERKERK a. d. IJSSEL. Da Lüyendyk hééft bedankt voor het be roep hij de Ned. Hejw. Kerk te Almkerk. VLIST. Een naa^ de d(ood»lachtplaats Vervoerd in nood geqood rund!werd voor dellconsumptie afgekeurd éli ondfir politie-toeoicht begra- 'ven' i STOLWIJK. i Bü de gisteren'inhouden hardry iei'ij op schaatsen vanwegpj de IJsclub Stolwijk werdep de prijzen $s volgt behaald: le pr. H. Stfenbeêk f 40.4-, 2e pij! R. Steenbeek 20.— (beide Utrecht), 3e pr. 10 J. Zui- deryliet (alhier), 4él pr. N/ieuwland (den Haag), troostprijs J. Zuiderlaan (Polsbroek) Er waren 17 deelnemers. RADIO-NIEUWS. Programma voor heden. Hilversum (1060 M.) 7.45 Politiebericht. 8.10 A. N. R. O.-orkest o. 1. v. Nico Treep Soliste Sophie HaasPieneman (sopraan). 10.Persberichten. Huizen 1840 (na 6 u. 1950 M.) 7.Concert "7.30 W. Heyera over: „Onze Boeren stand". 8.K. Lantermans leest uit eigen Over Betuwsche werk. Frida Mooy, sopraan, Nic. Klasen, fluit, Jan Vogel, piano. Lie- dercyclua Daventry (1600 M.) 6.20 London Radio Dance Band. 7.35 Liederen van Beethoven. 8.05 Duetten voor twee violen. 8.35 Ballade concert. 9.55 Kamermuziek. 1'1.20 Dansmuziek door George Fischer's Bands. RECHTZAKEN. Het drama te Roermond. Hooger beroep aan gei eekend. De substituut-officier van justitie by de Rcehtbank te Roermond heeft hedenochtend hooger beroep aangeteekend tegen het von nis dier rechtbank in de zaak tegen den kapper G. M., die wegens woord op zyn vrouw tot 20 jaar gevangenisstraf werd ver oordeeld. De verdediger van den verdachte heeft eveneens hooger beroep aangeteekend. MARKTBERICHTEN. Rotterdamsche Veemarkt. 2 Jan. Aangevoerd 679 vette runderen, 219 vette kalveren, 301' schapen of lamme ren, 1109 varkens. Pryzen runderen le kw. 0.49—0.51, 2e kw. 0.42—0.45, 3e kw. 0.300.24; Oasen le kw. 0.47—0.50, 2e kw. 0.420.45, 3e kw. 0.33; Kalveren le kw. 0.82%—0.87V4, 2e kw. 0.70-0.75, 3 kw. 0.57—0.62%; Schapen 29—32; Lam- •en 18—25; Varicens le kw. 0.33, 2e kw. 0.32, 3e kw. 031. Handel in koeien en ossen gewoon, prij- m niet veel veranderd. Vette kalveren ma tige handel, zelfde prijzen. Schapen en 1 am en redelijke handel, zelfde pryzen. Var kens redelijke handel, pryzen stationair. Aardappelmarkt Rotterdam. 2 Jan. Zeeuwsche blauwen 6.50—7.00; Zeeuwsche eigenheimers 6.50—6.75; idem bonten 6.&0—7.00; Bravo's 7.00—7.50; Roode star 6.006.25; Kleiaardappelen 6.80—5.50; Drielingen kl. 4.00; Drielin gen eigenh. 6.00—5.25. Vlasmarkt Rotterdam. 2 Jan. Aangevoerd 6450 K.G. blauw pr. 1.25—1.67; 5300 ICG. Holl. geel 1.40— 1.70; 3000 K.G. Gron. 1.40—1.60. Kaasmarkt (Jroot-Ammers. Aan de Rapamorkt alhier waren heden aang%voyrd: 22 partijen met te zamen 670 stuk» Kazen wegende 4388 K.G. Prya bet Ryksmerk le soort 53-^55, 2e soort 51 53. Handel matig. Kaasmarkt Oudewater. 2 Ja». Aangevoerd 40 partijen, 2070 stuks, 10350 K.G-, frtjzen le k"v. mei r.ni f 53—83, '2« kw. m. r.i». f 50—52, z j.bl I 50—52 Handel matig. DRAADLOOZE DIENST. Grooie nood in Cnlna. PEKING, 2 Jan. Biijkéna berichtua uil PéKing deéit de Uuueeaclie iian- delsKamer mode dat in do inuanueti November en Deoetöoer 1200 zonen huizen gesloten werden. Een politierapport zegt dat in De cember meer u&n 500 Uiineexen den Itongerdood hebben gevonden oi Ovl- ^evroren in de graten werden aange- troiieu. De hulporganisaties dde ui verband met de liongersnood in het leven zijn geroepen, '-ebben aan alle f Rood© kruisorganisaties een schrijven gericht, waarin zij vragen aan de streek Sjanghai bulp te verleeneni Ongeveer 4 mulioen menscheu ver- koeren tengevolge van den hongers nood in zeer benalrdie omotiindtgtiedeu. Dc Fransche Minister van buiteniandsche zaken Painlevé by e«n auto-ongeluk gewond. PARIJS, 2 Jan. Bij een auto-onge val op de Champa Elysée is de Minis ter van Oorlog, Painiove, orn*tig aan de handen gewond. De Roemeensche Minister van buiteniand sche zaken naar San Kemo. TARioS, a dun. iiaar u© juüuü un bOOixarest u qicu zal ae aunisier v.m öUiteaiiaiidbcüe zaneui, inuieseu, lie den naar San Kemo ver.xenv^eu. liet „Ainena" op weg naar moerland. aMSIkruaM 2 Jan. Het s.s. Ame lia VertfoK 30 uec. van La» Falmas [huiskomend. Ken ouue vrouw door gas bedwelmd. Ul RFuiiT, 2 Jan. ioea eenige per sonen gisteren ©anbeluen, aan een per ceel in de 1 Wijde bteeg werd iuot opengedaan, zaj DemerKten tevtens een sierke gastucht. D« politie w^prd ge waarschuwe!, die die oewoouftter, ©eu oud© vrouw, bedwelmd op uen grond vonuen Lggen. De levensgeesten kon- dei^ niet meer worden opgewekt. Eigenaardig is, dat de bewoonster in iiaar woning goeu gasleiding had, zoodat de oorzaak geaoent moet wor den in een lek in de buitemeaüing. Een' vyttienjang meisje aan nekkramp overleden. LflMMER, 2 Jan. Alhier heelt zich een geval van neuk/ramp voorgeuaan hij een Vijftienjarig doentertje van den hoer H Op advies van den doater is het meisje' onmiddedjlijik naar het z.ie-'1 kernhuis te Sueek vervoerd, doch rin-' hen 2 maal 24 uur aan d<eee ziekte be zweken Een veertienjarig meisje in een wak geraakt en verdronken. AMSTELVEEN, 2 Jan Gisteren is het 14-jarig meisje v dl. B. naar de kerk gegaan en vandaar naar haar grootmoeder, om Nieuwjaar te weu- schen, waar zij verder dea geheelen dag zou blijven. Toen het meesje tu- teravond nog ni 4 thuis was en haar ouders op onderzoek uittoogen blee; dat bet n easje noch in de kerk noen bij haar grootmoeder geweest was Men is toen gaan zoeken en eerst he denmorgen vond men haar lijkje in een wak op het ijs. Een kolenboot gestrand. HOEK VAN HOLLAND, 2 Jan. Op dé „Bamjaard" is een piet kolen ge laden s.s. gestrand. Er worden nood seinen gegeven WISSELKOERSEN. 30 Dec. 1 Jan. Officieel. Londen 12.07"/i. 12 087- Berlyn 59l04 59.04% Parys 9.74 9.74% Brussel 34.60 34.61 Zwitserland 47.78 47.79 Weenen 34.95 34.97% Kopenhagen 66.30% 66 37% Stockholm 66.82 66.76 Oslo 65.82% 65.90 New-York 2.47% 2.47% Niet-officleel. P««*« 7.33 7.33 Madrid 41.90 42.45 Mdaan 13.06 13.06 Beursoverzicht. Het nieuwe jaaff werd op de Am- sterdanibche ofieotenbeurs op kalme vijze ingezet. Over net algemeen f beerschte er et.» aangename tendenz, maar d© affaire lad niet veel te beteetkenen. Op de lndustrie-aÉdééluig 'waren de kunstzijdéLaandeelen vast geste d. De Fhihpsaanxléeien liepen onder beurs- 'ij'1 verscheaaen© procenten naar bo ven. Kubberaandeeleai werden oiwier be acheicLen omzettpn in meerdere geval len wat hoogejr genoteérd. Scheepvaartpapieren waren goed prijshoudend, hetgeen v.n. bleek uit net verloop van oudé vaarten. Tabakken waren goed prijshoudend, doch n,et veel veranderd. Van de suikerwaardien behaalden H V. A die ex int. dividend' werden genoteerd een koersavans van enkele proeenten. Petroleum/fondsen trokken slechts "»©- ringe attentie doch bleven goed op peil. De Yankeemarkt bad! ©en verlaten voorkomen. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting Matige tot krachtige, later afnemende zuidelijk tol zuid westelijk© wind Betrokken tot. zrwaar bewolkt. Later waarschijnlijk regen. Afnemende vorst. Later licht© dook

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 2