MBs 4 iii ABDIJSIROOP ASTHMA i GIST IS LEVEN 6 ONZE TIJD SKIEEUWèU US ALLE DRUKWERKEN A. BRINKMAN ZOON. Zwartendijk’s NIEUW WO» Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten, nieuwe en oudere gevallen, zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard. Gij behoeft niet te, klagen over gal, slijm, maaglijden, tragj ontlasting, slechte spijsverte ring, gebrtk aan eetlust, gevatte koude, influenza, lusteloosheid koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, ene., want door ’t gebruik van de Irvings Gist-Tamine MN MMtMM MS <WM IGBML W 4'|2 °/o Pandbrieven a 99'|2 °/o in- stukken van £1000.f500.en f 100. Jjeui VAN AM»S! C. ROMEIJN Sr., lurHii volgens Méthode Dr. DELOS PARKER, Amerika. No. 16654 1» S' 5 jaar garantie. V E L O Waschmachine Mij., Lange Tiendeweg 53, Gouda. Utpechtsche Hypotheekbank UTRECHT SANGUINOSE uit kruiden bereid r 'i Ij EEN BLOKJE VOLDOENDE VOOR EEN KOP STERKE ANIJSMELK Bal Masqué-Costumes Waarom zoudt U ze zelf maken? - 18 Costuumhuis SCHIPPERS Verhuurt ze U, stijlvol, ffrisch en weal voordeeliger. Kantoor „HET CENTRUM” IN EISCIIT VEEL VAN DE HUISVROUW Pandbrieven f 45.000.000. - FABRIKANTEN.* NV.A.J.TEN HOPE'S HANDEL MIJ. 35 Pry a per flesch 2. e FEUILJ [9 Electrisch 'en Handkracht, en BEAVERI A CONTANT en in HUUR. Een heldere frissche wasch, een groot gewin Geeft de VELO In elk huisgezin. Een Engelse Verwacht voor den Handel, Vereenlgingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door one geleverd. MMWWI BB BR. e •Nb* ZWASTENDIJI ROTTERDAM. Wijze lieden we zwijgen dan met zeg ■wdMagdRiu |l HhiAemMtamMM PMJ» 0.7». f LBO. f MO. I U llfta (■■ita'O.NMg» «We. ZONNEV Romen van OLGJ Met autorisatie Mevr 1 P. WESSE G. J. J. POT 0.m..pt..».er.t.rl. Met dank en wederkeerigen heilwensch. EL BEBGAMBAC NIEUWERKE ^>it blad verst ABONNEMENT! per kwartaal 2.90 Franco per poet pe Abonnementen wi by onze agenten er Onze bureaux zjj; Redactie Telef. 83. De dipl. medewerk©) meldt, dat men in offic den geneigd ie e.v. vo secretaris KeJlog vooj rikaansch anti-oorlagt thie te ontvangen. H van beperkte strekkin Brittannië en de Ver, moeten worden hemie licht gelegenheid zij breiden, voor een anti tengevolge van doorliggen, smetten jeuken by kinderen, brand-, «ny- en ver vuilde wonden, winterhanden en voeten, ge sprongen lippen, ruwe huid, huidVerschil- fering, kloven, barsten, zweren, open bee- nen, pynlyke bloedende in en uitwendige aambeien geneest men met Wortelboer’» Zalf van Jacoba Maria Wortel boer. Verkrijgbaar i 75 cent bjj de verkoopen van Wortel boar’s Artikelen. 956 16 lusteloos gevoelen; die spoedig vermoeid zyn; slAchfz» uitgeput zijn ten hebben van slapeloos- Oppert 110 Eenig Importeur: J. SCHOENMAKERS, Houthaven Amsterdam. Voor Gouda on omstreken verkrijgbaar bij i D. HOGEN DOORN Jr., Eleotr. Timmerfa- briekKeizerstr. 14. 48 Lou sLep dien n oegon zij een brief all, o" hem dan ren. Wat beileekende te zendten naar hjöt oogenbilUc voor l,aai geput, radeloos w gaan. Het was dri gen. Daar werd d< mevrouw Sina' kwaï nig flikkerende oo( slem. „Waar is papa j Lou ging op haa vouwde haar handt „Ik weet het ni« dat hij op u gewald „Als papa de na lenshuis doorbrengt Lou herhaalde h< een bitteren lach „Ook nog „Ik ben rijn sla BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte. Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede, Zwakte, Bleekzucht Eiwitzieklen, Nephritis Asthma; Hoest, Bronchitis Maag of ingewanden (slechte spijsvertering, verlies van eetlust, zwaarten in de maag, krampen, beladen tong Huidziekten (uitslag, roode puistjes in ’t aangezicht, ekzema, jeukte, steenpuisten enz. op elke plaats, baard, haren), Spataderachtige zweren Rheumatiek, jicht, zenuwpijn Slagaderverkalking Pijn aan de lever, leverstee nen, nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren. Zelfs indien gij alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmidde len, moet gb niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, doctor in de Medicij nen, bij firma J. H. J. SNABILIE (Afd. D 85) Groote Markt 7, ROTTERDAM. Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men lijdt. ROTTERDAM. Tal. 13678, Kraintraat 26 (hoek Dierfaarkelaan) Effecten, Hypotheken, Credieten, Administratien, Belastingzaken en verzekeringen voor Brand, Onge- vallen enz. enz. Beaver Wall Board wekt bewondering van eiken vakman, architect en aannemer, timmerman en schilder om haar bizondere, naar voren springende eigen. schappen. 27 Vraagt voor volledige inlichtin gen omtrent dit materiaal voor «binnen-betimmeringen, gratis monster en onze brochure D. Meldden wij gistere de uitlatingen van Pre President Hindenburg hiet nieuwe jaar, het. kend kennis te maker gen en inzichten, van lijnsche diplomaten. 'Zoo heeft de Engelse Lindsay de opmerki vrede diterlijk verkre; het streven en de sam de politici; de handhav ter af van de dagelyl millioenen individuen: van het internationale elke persoon. Plicht v en Engelschman is het hun eigen gevoelens geven, dat vrede niet tingstoestand na een toestand van geestesv de jongere generatie standdeel van hun m< den. De Russische gezani het afgeloopen jaar bi aangetoond, dat de sov een vreedzame politie] heeft kunnen loochent van Litwinoff inzake peninig binnen vier ji en werkzaamste midd waarborgen. De vred unie is in 1927 nochtai gesteld; de sovjet-unk vocaties niet ingegaar politiek tegenover de blyven voeren. De gez zyn overtuiging te ke betrekkingen tusschen republieken en Duitse economisch opzicht no -den en dat de vriends gen tusschen de voU verder zullen bydragt den vrede. De vertegenwoordig schen dictator, gezai pasja, uit zich in gt geest. Wanneer, zoo in rust en vrede willei hun leidende mannen 11 ouren in het Huis den Hoek te Haastrecht: DRIE HUIZEN EN ERVEN, aan de Kleine Haven nommers 210, 211 en 212 te Haastrecht, in percee- len en combinaties. Verhuurd bij de week voor 2.10, 2.— en 2. VIER HUIZEN EN ERVEN MET DIJK aan de Hoogstraait (Kippenstraat) nomtmers 271, 272, 273 en 274 te Haastrecht. In perceelen en combina- En een perceel d" GRIENDLAND, waarop ongeveer 70 opgaande wil- genboomeh, aan de Haastrechtsche Dijk en Holl. IJssel, nabij de woning van d^n heer K. BULK te Beneden- Haastrecht, groot 45.80 Aren. Uitste kend geschikt voor opslagterrein. Ontruimd te aanvaarden bij de be taling der kooppenningen. Breeder bij biljetten. Wortelboer’* Kruiden of Wortelboer’* Pillen van Jacoba Maria Wortelboer van Oude Pekela, zjjt ge binnen enkele dagen weer frisch en opgeknapt. Probeer ze maar eens, en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking Overal verkrijgbaar 60 cent. Brood-, Koek-, Banketbakker^ Uitfluitend prime kwaliteit. A. VERBURQ, Spleringstr. 65, Gouda TELEFOON 861. 5 het aangewezen middel. Sangiunose verrijkt heel spoedig het bloed, en geeft daardoor nieuwe kracht aan de uitgeputte organen; geeft een gezonden eetkiat; veroorzaakt eene alge- heele levensopgewektheid. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., -, 6 fl. 11.—, 12 fl. 21.—. Met wederkeerigen heilwensch be tuigt ondergeteekende zijn dank voor de belangstelling op 1 Januari ont vangen. 17 6 Dr. RUPS. Notaris J. KOf&IAN te Haastrecht, zal verkoopen «.op Woensdag Januari 1927, des morgens 11 i Die vaak door gebrek aan hulp te kampen hoeft mot neuralgie en hoofdpijn T—MHTO— k brboute medische anosuoMOEiaiaei mu d> QOT A tl MM temt Mi guMaoha Mppaa Ma dé Mag taltak «Moaa opgwMt aa *U|hw gMMi, nte( <ml rik of wrawatf gwaaiaa aaaai Ma «f «aag ONT TAMINE-TABLETTIN aa U «art U Hri «a «mm mM aa eaa%a MtaMaa. BEVAT BEED SCHADELIJK BESTAB8ffifi|| OWZe GARANTIE 8* MMAul^akMnMar oaa da tedtaa doaa U gar taa-ati paatlai grid De BANK stelt beschikbaar 2570 40 DeDirectie: Mr. A. J. S. VAN LIER Mr. P. R. HOORWEG. Zuiver plantaardig versterkingsmiddel. Voor allen die zich zwak en 1 lijden aan slepende maagcatarh en slechte spijsvertering; gevolge van lichamelijke of geestelijke vermoeienis; tast heid, hoofdpyn, duizeligheid, pyn in rug of lenden, is de SANGUINOSE Wanneer Uw leven dag en nacht ver gald wordt door benauwdheden op de borst en bij de ademhaling, maak dan het taaie kleverige slijm las met jle be proefde Akker’s Abdijsiroop. Gij zult dan spoedig bevrijd zijn van die angstige beklemming en dat verstikkende ge voel. Ook beroemd bij bronchitis, kink hoest, slijmhoest, griep en influenza. AKKER*» Alom verkrijgbaar in koken v. 230 gr. 1.50, v. 550 k f 2J5 V. 1000 gr. A f 4.50. Ebcht kokerntvakkiaf. Consult kosteloos, Maandags en Dinsdags van 10—3 en 6—8 uur voor herstel van alle soorten haarziekten. ATTESTEN GRATIS, ook uit Uw eigen Omgeving. DIERGAARDESINGEL 91, b. d. West Kruiskade, ROTTERDAM.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1