WHAT PRICE GLORY Veru I Vertiigtiiwooidigiii CIST IS LEVENj 1 VERTOONEN. Th. BINNENDIJK, D.D.D I de stemming erm, THALIA THEATERS GOUWE 228 over de Centrale. NIEUW MAGERHEID ALLE» DRUK C. feOMEI Jhi' èrllinhriiii I 11 At BRINKMAN ZOON. Na. 16655 3? ■■lil SCHOUWBURG BIOSCOOP S Prol Goudsche Begrafenis Onderneming Rouw- en Statlekoetsen IdT Irving’s Glst-Tamlne Tabletten i zullen haar In 24 uur genezen. Een «letwericend middel. Bevat geen schadelijke bestanddeelen. Samengesteld uit zuivere medicinale gist, vitamine en andere waardevolle ingrediënten, ais voorgeschreven door de meest vooraanstaande medische specialisten. De geltylelQke werking van de gist, als deze fn contact komt met de gastrische g sappen van dè; maag, veroorzaakt een opgewekt en B aangenaam gevoel. GEVRAAGD voor finanoieola instelling tegen Jiooge provisie. Br. Nd. 14 AJ,. v. h. ALTAt Den Haag. tfWMWRACnT .’n.'SÏÏSJX Het Voedselvraagstuk Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten, nieuwe en oudere gevallen, zelfs wanneer ongeneesbaar verldaard. I Ter overname Adv.-BiU. b voor nog DAGEN TE T ao 100 depressie DIABETE refUWE KAN AU.ES ETEN K. <1 ZIE GROOTE BILJETTEN. MHnaaBBaMBBMMMaaBB Wegens het ENORME SUCCES zijn wij genoodzaakt het monumen tale kunstfilmwerk der „Metro- Goldwyn-Mayer Corp" IHÖIGESTIt -MAAGSTOORHIS/ KLEIWEG - GOUDA - uieh. H.nd.1- «n I „YIA9T-MW Mmmi UA hm» Olreciaurvin d.Protatf. Bagrafanloan 6 BERGAMBAC! NIEUWERKE1 FEUILLF ZONNEWI Romen van OLGA 1 Met autorisatie v Mevr I p. WESSELU (Ni Wees daarom verstandig: Na het rooken eenige Wybert-Tabletten - en de onaangename tabaksreuk verdwijnt. Wij gaan voort met onze wonderproductie 1927—J 928 Iedere week een der grootste nieuwste wereldfilms!! Vanaf VRIJDAG a.s. Dit bla^versc ABONNEMENTS1 per kwartaal 2.90, Franco per poet per Abonnementen wö by onze agenten en Onze bureaux zijn Redactie Telef. 83. I w depressie I MaagstooraUeen.lewGieW» 'jh influenza, gevatte tonde, toorta ij» Zemltonsbrtefl<a4rtvo>reeiignitl»b«chrflv|n«over suikerziekte. blo«|arniMdf, Dir. H. v. d. GRAAFF Kattensingel 72 Telefoon 763 SPECIALE 3248 10 Bij alle Apothekers en Drogisten verkrijgbaar 45 en 65 Cts. Schoone, volle lichaamsvormen door D. Fr. STEINER’S OOSTERSCHE KRACHTP1L- LEN voor Dames. Wonderbare Bustes. Ook voor herstellenden 'én zwakken. Bekroond met gouden medailles en eere-dipioma’s. In 6—8 weken tot 30 pond toeneming. Gega randeerd onschadeljjk. Door Artsen aanbe volen. Streng reëel. Vele dankbetuigingen. Prijs per doos van 100 stuks 3.50. 200 stuks 5.50, franco thuis onder rembours of na ontvangst van postwissel- FILIAAL CURSKT. Z<*afr. 21. Den Hase. G^n glimlach is blijder en gelukki ger dan die eener jonge moeder, geen trots is fiérder dan vadertrots als het kleine schepseltje in hun armenrust. Er is geen paal noch perk aan de opofferingen, die ouders zich, getroosten om dien kleinen schat te beschermen. En toch, hoevelen bezwijken er niet aan talrijke ziekten, die het delicaat organisme der kleinen verlammen en vernietigen! Ziekten zijn de verderfe lijkste vijanden van het gezin, om die te btetryden meet men bijtijds maat regelen nemen.-. Gij kunt zelf de bren ger zijn van uw geluk en van dat uwer kinderen. Een kleine dosis VITANOVA Levertraan eiken dag ingenomen, zal tal van kleine kinderen voor het leven be houden. VITANOVA is een nieuwe 100 zui vere levertraan, waaraan op speciale gebreveteerde wijze de onaangename nasmaak en reuk is onttrokken. VITANOVA Levertraan, kan door een ieder worden ingenomen, zoowel door ouderen als door kinderen. Verkrijgbaar bij Apothekers en Dro gisten. Imp. AMEYE, Amsterdam. HERWONNEN LEVEN8mOTLu~j Ziek-zijn is vervelend gelijk, als je een gezelli >den ■ed den mag azijn drukke winkelstand te Rotterdam hetzij zonder of met aanwezige goederen tegen factuurswaarde. Huurprijs winkel f23.— per week. Nog 2 jaar huurcontract Br. fr. Lett. R. Z. M. Bur. Keuzenkamp Rotterdam. 21 12' Belet de jeuk U bet slapen tSSetiP*U drMPaitalttsïi?iF teadttraat ftvea. Ctetr ■tridiinrtnmtafU O BIJ met wel zijn ol vennoGld gevoelen neem e$n of g twee Olst-TaWetten eo U gevoelt U frisch eaop- HÜOFOPUN IWJALGIE w*» volgrade: t I ll^3 Plaatsbespreking-dringend’aan- Cassa geopend van 10-5 uur. GEEN PRIJSVERHOOGING. Alleen houder* van Couponboekjes verplicht pldatsbespreken 10 ct. 49 Met lootte schreden ce trap weer op, teru r-en harde voetstap o et vloer deed haar lu dearop herkend1© zij »,Wat aardig van u, bent.'' Haar hand be naar gezicht vloog eerlijke vreugde. Zij ^Iden in civiel gezien leken haar dan altijd »i zijn uniform1, en jchein haar en hem s< teT Maar dezen keer w©n el van vreemde hienschen. ”Ik zag nog lidit U v«n gekomen. Over a< «aar New York en ik kort afseheidsbez Gaat u voor lang Hoogstens zes ma. J noeft connecties met Dubbel lekker smaakt later dan de sigaar weder, want Wybert-Tabletten bestrijden niet alleen den onfrisschen adem, doch ook de prikkeling en ontsteking der slijmvliezen. Frank Het iBriand, de Franache i landsche zaken, heeft den Amerikaanschen za rya, Whitehouse, die de zigen gezant Myron He diigt, ontvangen en piot vender van (gedachten gi sluiten Fransch-Amer waarbij de oorlog inder Zooals mé|r weet,'we stel tot een .dergelijk v in April '192?, en wel op rika’s toetsen tri' den ficieple wijze gedaan l Am^rikaanfeche perp, p; De' aangelegenheid wend diplomatieke ondei&M j, met de noodzaak hetil I pende Fransch-Amerik; verdrag van 1908 te!^er veer drie weken gehjdt kaanschen minister van •ken, Kellogg, gedane v< drag te doen voortdur zooverre met Briand’s dat de Fransch-Amerikj werd gehuldigd, terwjü artikelen van ’t verdrag ves ten aanzien der arb werden. Evenals alleJ f die voor den oorlog z^j1 verdrag alle conflicten/i op de vitale belangen landen betreffen, van J dure uit. Daarenboven^ krachtens de Monroeleer van Europeewfhe landen aangelegenheden niet g< eenigxle Staten die kwesit trekkingen tot de Nieuv tot Japan kunnen voorti aliasing aan een arbitre te leggen. Het tegenv door den Franschen gez. Claudel, liet overhandig» tóng deze voorbehouden en het verdrag bovenal zyn aanvankelijke sugige d. w. z. in dien zin, dat tuaschen beide landen aan verplichte arbitrage ten worden en de verplic den oorlog over te gaar juridisch niet bindende worden opgenomen, maa 't verdrag zelf. Naar de corretsponden'i Ztg. te Parjjs meldt, sch bereid te zyn in een zei den, mate tegemoet te k< F Voorziet U vooral tijdig van plaatsen (Óndanks de geweldige, posten aan cm filmwerk ver- jbohden, GEEN PRqflVERHOOGlgG. - - Gratigj.fietsenstallingi een fel realistisch beeld van den grooten wereid-oorlog en zijn ellende, KAPITEIN FLAGG Victor McJ Laglen CHARMA1NEDolores del Rio LUITENANT QUIRT Edmund Lowe VERSIERKT ORKEST SLECHTS VIER DAGEN PLAA^BESPREKEN VANAF DONDERDAGMIDDAG 1 UUR - I geeft in gezelschap de gezellige at mosfeer en verschaft Bij den arbeid het noodige concentratie-vermogen. Onaangenaam is echter de leelijke nasmaak en reuk - niet slechts voor den rooker - ook voor de omgeving. tnftortnuten. 4n6Wt W minuten. te 10 tot IS minuten. B In 10 tot IS minuten 9 i ln24uren. „.„-i bloedarmoede, zenuwstoringen, nuld- »v. Algenwana Holland» InduatHaMy. - J*.‘ AiEVERntKie V li/mBaoo Als de voedselkwestie is opgelost met de hulp van Molenaar' Kindermeel leeft baby in de beste verstand houding met ouders en verpleegster. Vraagt attestenboekje aan P. MOLENAAR Co. WESTZAAN. ^volgens Methode Dr. DELOS PARKER,: Amerika. j Coiyjjiltkosteloos,Maandags eïl Dinsdags van 0^|en 68 u rfl voor,Iheratel van «Jle soorten, haarziekten. r, i J 9 ATTESTEN GRATIS, ook uit Uw eigen limgeldng. ijiEBGAARDESINGEL 91, b. d. We4 Kru«kaje, ‘ROTTERl>A! voor defi Handel, Vereenigingen én vo< Particullir gebruik worden tot zeer ^illijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd., BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte. i Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede, Zwakte, Bleekzucht Eiwitziekten, Nephritis Asthma, Hoest, Bronchitis Maag of ingewanden (slechte spijsvertering, verlies van eetlust, zwaajrten in de maag, krampen, beladen tong Huidziekten; (uitslag, roode puistjes in ’t aangezicht, ekzema, jeukte, steenpuisten enz. op elke I plaats, baard, haren), Spataderachtige zweren iRheupiatiek, I jicht, zenuwpijn Slagaderverkalking Pijn aan de lever, leverstee nen, nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren. Zelfs indien gij alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmidde len, moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, doctor in de Medicij nen, bij firma J. H. J. SNABILIE (Afd. D 85) Groote Markt 7, ROTTERDAM. Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men Ijjdt. 01 HERSTELD Voor de primitieve mensch, die baby heet, is er slechts één vraagstuk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1