:.'T i"T LAATSTE BERICHTEN. Beurs van Amsterdam. van den Grielcschen minister m huiten- landsche zaken naar Rome eén" reden tot bezorgdheid möëst zien. Het"*ik duidelijk, dat Griekenland too nauw mogelijke vriend- .schapsbetrekkirii£fen met Itaddë V«kscht aan te knoopen. Ee# dergelijk atrekeH' koestert Zuid-Slavië ten opzichte van Italud en Bul- s«ri|a jjpr Betreffende het bijleggen van da- geschil- 'en met Bulgarije was het de beste methode, dat de Bttilktinvolken hun geschRltfa onder elkaar en met buitensluiting van de Euro- peesche gitodte mogendheden regelden. Qpmerketvtwaard is in dit verband bet jongste ipoklent, dat vroeger tot _groote verwikkelingen f^sou hebben geleid-; doch thans de onderling 'betrekkingen niet heeft verstoord. In de rfbuding van de Bulgaar- sche règeering kanï' men volledig voltrou wen stolien. J v IA'1 o uc a BINNENLAND. De Bioscoopwet. ',j(> ,,Sb.bl. 400 beval liet Kan. besaui van 22 Dec. 1927^1algeécoociigcl 30 Ufic. d.o.a., waarbij wórdt bepaald- dat (ié Bioscoopwed „ra erking treedt op t Maart 1928. w i Staatsblad no. 406 beva^ de wet van 24 December j.l. tot wijziging vaat art. SO, ddrde lid der Bicfecoopwel "^ver- vamgjmg van „tot 1 Juti'1927 in „ge durende Zes maandeai na dat tijdstip Staatsblad 403 bevat het Kan. be sluit van 2^ Dec. tot regeling vatf Het 'vergunningsrecht (f 25) bedlc©Wi in rif 8 en het recht ter zak© van die kfeu- ring van film», bedoeld in HÜrt. 4^. dtetrde lid1 der Bioscoopwet (ïf ets. 'per mieter geen recht is verscbuidigdivoor herkeuring op votrdering. dier jüütider heid van een keuringsiconimiaftie en voor keuring op grand wan aart. 38 van het Bioecoopbesluit). Staatsblad 402 bevat het rKon. be sluit van 22 Dec. tot uitvoering van art. 18 der Bioscoopwet (plaatselijke commission vain toezicht op de biosco pen van ten hoogste- zeygp beëediede le "en, woonachtig in de,, (gemeente en benoemd voor vijf jaren)". Staatsblad 401 bevat 'hét Kon. be sluit van 22 Dec. lotuitvoéfing van art. 15, tweedie Lid/-ter bioscoopwet (zetel, samenstelling, tö'flk en 'werkwijze der centrale commissie em haar verhouding tol die plaatselijke camimiifttes) De v«cature-Eintlyj>](en. Prof. dr. Paul Hoffmann. i^angezocht. Naar heit yD. vemqemjt is prol dr. Paul Hoftknann, hoogïeeraar *n de phiysiologie^te Heidelbe^ door de n.ediisohie falftilleit te LefidiewHangezocht voor het' tifezetten van# don -jéerstooi in de p^ysiói'ögie aan die Leidsche oni- versi(eij°a1s opvolger vam"Wijlen pro* dir. W^Einthoven Corrèptie. Doetinchem. De raad der gemeente Doetinchem kwam gisteripiddag bijeen ter bespre king van' die houding vam de», direc teur van''het gasbedrijf tegenover de Commissie van Onderzoek inzake even- tueele cdffiiptie bij de 1meent eb e- drijveni. Ztiöals bekend, lieeit de di recteur gewëigerd voor de' commissie te verschijn-ëh in t&genwobrdighelidl van cïe heeren V&n der SteH'^en Nothorn In de ra«wSvergjaideriï^p laakte de heer Cohen Ifli, dat §yen W. niat voldaan hebbeq aan hei, verzoek tol schorsing. De Vaorsittd^^anl'woordde, dat de commissie wettelijk niet be voegd is zich eenige leden te assu- meeren. De dlirecteur was wel bereid voor die commissie te verschijnen, maar met in bijzijn van v d'. S-tel. Daarom 'svas er geen wettelijke grond tot schorsing. Na nog een dé(bat van eenige uren werden twee moties ingediend, eerste om* B en W op te dragen den directeur te schorsen en hem te ge lasten voor de commissie te verschij nen tot het geven var» a-lle gewensch- le inlichtingende tweed1© om den - p- z-icMek te schorsen. Beide moties werden aangdnomen met 9—5 stemmen. Moeder Baljon. t Jo' Op 86-jairigen leeftijd 's te Arnhem overleden de oud-d irec.tricfe vèn liet Diaiconessemhuis aan den WesteréWigel nevtouw de weduwe E. .1. M-. \an Horkei. Mevrouw Baljon. ift de waïfdeling noeder Baljon genatthki, was zich reeds vroeg aan den diBfcönessenarbeid, I gaan wijden, etfrst in n klein Haagscti z ekenhuis. laiiéf in de Bronovostwh ting. Zij heeft*" ai's verpleegster dën F^sch^Du-itschen oorlog meegemaakt In 1884 troCNvde ze met den heer S. A. Balljon. 'maar enkele jaren -la'er was zij reedrs weduwe. Van 1893' al is zij directricb- van hei Diaconeseen- hi'is geweest,-met haar medewieiJking zijn de uitbreidingen van deainrich- ting tot stand"' gekomen. «T De draadloo^-Aelefonische verMjidinp: tusschen Nederland en Ned. Ihflië. MeeUingen van autoriteiten. Het Persbureau ^jtDias ie Amst*r dan Nu 3e proelui zwito|jrtl%van hei Hoofdbestuur der Neder- landsctrsfn-lic via Kooiwt;k--welke tol pu toePtt&or het Per»bure»èWaz Dias in samenwerking met he Persbureau Ineta Hëhben p'aats gehad.'- gee'aafid zijn. hebbNi wii ons in "VhTband met de uitzentliirig op Oudeja^Ahvond tot verschilleml-e autoriteiten T en vooraan staande pennen uit de"ktingen van se' eepvaart.1' handel en -ifldustrie g#>. wend, met he1 verzoek hun meen in*, te willen zeggen over het bëlang van de draadloosteleloniscilia verbinding msechen moeder land en kolotntón. Z.Exc: de M-inieter vain Waterstaat Van dor egte zeide bet volgende Ik .herinner mij nog zeer goed dan t-jd, waarin de telefoon, nog uAei oe- KeiKt was. l'oen mi] voor de eers.a maal gevraagd werd' ot ik oen teie toon in huis wilde hebben zeidie ik Ik dank je wel en men had1 m-oeite mij tot andere gedachte» te brengen. Maar toen ik de n euwe uitvindm. eenige dagen in gebruik had, was ik er niet meer van af te slaan. Destijds '.vas het gebruik van de teleioon nog zeier beperkiDe invoer er van betee i ende echter een groote bespalring van. tijd en een groot geaiak Zij i een onmisbaar iets geword-en n het tna.a' schappelijk leven. Aaai een teléionee ren iueit Indië is eerst in dien laiatsten ti;d gedacht en wie mij nu vratjgt non ik daaroVeT denk. dan zeg ik dat ik dat bescjiouw als een grooten voorui'- fiaug. n e-t gevoeg te waardeeren is." De burgemeester van An,sterdam, de Ijeer W. de Vlugt, verklaarde ne, volgoóidie Het tot stand komen van een draad loos-telefonische veibinding met Oosi en Wesi-Indjo zal in groote mate de eenheid dies Rijks tot uitdrukking bren( gen. IIol zal tevens een bewijs zijn van het hooge peil van Nediedamd's teen r.isch kunnen. Ons vaderland- zal ten dfzie aan de spits siaati. Het zal de wereld opnieuw toonen hoe eon Klein land kan zijn in zijn dadenHulde aan hen, d.e hun energie en Kennis s'.ellen in' dienst van deze grootse»e onderneming. Hu.de aan hen, die den paan van ons land op zoo schit:eTen de wijze hoog houden." De Burgemeester van 's Gravenha- ge, de heek J. Pattjp, zoide het vol gende mi. „Mijn meening omtrent hel belang Ivoor ons land en diet koloniën van eer. geregelde telefonische verbinding is, dat dit belang zeer groot) is. Misschien zal dit nergens sterker worden ge voeld dan in Den Haa^., de stad van Nederland, waar de invloed van Indië het meest merkbaar is. Iu Den Haag toch wonen de meeste menschen, die ee<n Indische loopbalan achter zich heb ben Tailrijk'ei Indische andlemein-ingen nebben er een kantoorJSr is een hauw verband tusscihen deh stand der Indiis-che cultures en het cijfer der Haagsdhe inkomst enbelaa'ing, Luitenant Generaal W. U. K. snij ders liet zjch als yolgt uit i ,,ln net wetslagen van het draan- loos-teleionische verkeer tussmhen ons land en Üost-Indiië zie ik epn schitte renden iriomph vain wedenecliap en techniek. Mijns inziens lijdt h®t geen twijfel of van dit verkeer zijn, ip- aienst van de pers, hóögslt gunstige gevolgen te verwachten vodf de oe vordering van vrede en welvaart, in inareelen en in materieetien zin,' voor Nederland en zijn koloniën, bij verdere uitbreiding, voor 'de ganscine v exeld.- 1 e oud1-Burgemeester van Ratter'am I r. A. R. Zimmerman verklaarde a s volgt ,,Een geregelde tefeioniscihe verbin drng tussohen Nederland en de kolo niën schijnt mij vooral daarom van belang, omdat men te onzent niet a.- t'jd voldoende het vitale belang waar deert, dat voor ons in onze koloniën gelegen is. En evoiwrani wordt de groo- le arbeid op juiste waarde gescha.. dio door het Nedetrlan-JbChe elemen* In Indi© is verricht. |Er is daar een groo sch monument van Nederlandsobp arbeid skiiaohit gesjjeht. waarop wi- trotsch moeten zijni en waarmede wi moeten medeleven." In diemzelfden geest solireven ook de beerein Hans, voorzitter van den Ned Journalistenkring, W N. J. van Dit- mar, voorzitter van de Buitenlamdsche Persvereeniging, D. Kouiwenaar, voor zitter v. d. ^msDerdlajmlsdhe Der», de lieer A. Heldring, direoeur van l et ,,Algeni-een Handelsbladde heer Henri Tr cypers, directeur van „De Maasbode de heer M. C. Koning, directeur van de Stoomvaart Maat schappij „Neddr.and Dr. C. J, K van Aalst, president van de Neder lendsche Handel Maa'schappij. Mr. Jh. Kierens dei Haöm. directeur van dezelf de Maatschappij, Mr. J- van Sonsbeek secretaris van de vereeniging voer den Fteptenhandel, Mr. H. A. llartogh, direcléur van de Bank-associatie Wor thed/' eol Gampertz 1834 en Crediet vereeniging 1853. dfe heer J. B. Aug Resaley, direoleur van de Koninklijke Nederlandtsche Maatschappij tot 'Exploi tatie- van Pe röleurnbrannen Neder landsch-IndSë, de heer H. Rudl du Mo.4ch, vice-voorzit Ier van dé Kamer van Koophandel te An stefdem, de heer E. Enthoven. Gedelegeerd Com missaris der Deli Maatschappij, Dr. M. de TTar'ogh. voorziilter van de Ver eeniging „Nederlandi in dm Vreemde" Mr Dr. C F Schoch. directeur van de Surinaamsche Bank. en ve'e ande re vooraanstaanden in de industrieo- le en finamctie-eil© wereldi tvl., Een nieuwe keersluis te Vlisringen. Het Ministerie van Waterstaat neelt hef maken vam een nieuwe beersiuis le Vlisslngen in gevolge die- overeen komst met de Kon. Mij. .,De Schelde tc VI?swingen opgedragen aan den heer C. van Leeuwen te TIilleger»berg voor f 762 800. i f E. C- Baron Sweerts de Landas Wyborgh f iBjj het portret-.van den gisterennacht overleden Commissaris der Koningin, E. C. Baron Sweerts de J^andas Wyborgh, wienE verscheiden wij gisteren hebben gemeld, la ten wij hier thans nog een en ande^ volgen. Het heengaan, van Baron Sweerts heeft op het onverwachtst plaats gehad. Wel was hjj den laatsten tijd wat sukkelend, maar dait belette hem niet zijn werkzaamheden te vervullen. Zoo werkte hij Vrijdagavond nog op het Provinciaal Gebouw. Zjjn werk had zjjn volle belangstelling. Al ging werkelijk alles (fcezen onver- moeiden commissaris ter harte en was mets voor hem onbeteekenend, als belastingaan- gelegienheden en economische vraagstuk ken ter tafel kwamen, raakte Je voorzitter der Statenvergadering bijzonder op dreef en het is zeker ook daarom, dat ons Pro vinciaal Wegenplan zjjn volle aandacht had. In een f^vaardeerende beschouwing in de N. R. Crt. lezen we nog het volgende: Baron Sweerts stond bjj de provinciale colleges en zjjn ambtenaren in hoog aanzien. Minzaam jegens iedereen, wist hjj in de door hem gepresideerde bijeenkomsten lei ding te geven en te houden. In de laatste vergaderingen der ataten is het hem anders in dit opzicht door het communistische ele ment wel heel moeilijk gemaakt. Bij Zijn 70sten" verjaardag in 1922 is hij in een vergadering van gedeputeerde sta ten, waarin ook een deputatie uit de pro vinciale staten aanwezig was, gehuldigd door mr. J. Limburg uit naam van gedepu teerden en door wijlen prof. mr. A. C. Vis ser van IJzendoorn uit naam van de pro vinciale staten. Er is hem toen door beide colleges, waarbij zich ook minister de Geer en eenige onmiddellijk onder hem gewerkt hébbende ambteiikren hadden aangesloten, een bronzen beeld van Colin aangeboden „Le chemdn parcouru". Ook door de ambtenaren der provinciale griffie en de burgemeesters in de provincie ns hij toen gehuldigd. Nog bij z\jn Tbsten verjaardag, vorig jaar, zijn hem vele blijken van sympathie en hoog achting gegeven. Naast het met zooveel toewijding vervul len van zijn hooge ambt vond de overledene ook nog lust en tijd flich te wijden aan de behartiging van belangen op velerlei gebied, j Zelden werd tevergeefs een beroep gedaan op zijn medewerking, waar het gold steun te verleenen of het openbaar belang te die nen. Gedurende zijn burgemeesterschap van den Haag heeft Baron Sweerts veel en be langrijk werk vernicht. De volgende zaken kwamen toen o.a. tot stand: In 1904 zijn de gelden beschikbaar ge steld voor dien bouw van een electrische centrale, In hetzelfde jaar ia de aanleg van het bramwegnet ter hand genomen en is de exploitatie van de Visschershaven voorbe reid. Van 1906 dateert het ontwerp uitbrei dingsplan, in 1907 zijn het gemeentelijk grondbedrijf en de G«m. keuringsdienst voor eet- en drinkwaren ingesteld; in 1908 kwam de verkeersweg Spul-Buitenhof tot stand, in 1910 is de ontsmettingsdienst ge organiseerd en zijn de huizen om de Groote Kerk afgebroken, waardoor dit gebouw vrij kwam te staan en in 1911 zijn de inrichting van het gem. ziekenhuis aan het Slijkeinde en de instelling van den Gem. Geneeskundi gen Dienst tot stand gekomen. Als Commissaris der Koningin is Baron Sweerts meermalen naar Gouda gekomen, ook in den jongsten tijd. Ook na de over strooming van de polders Vettenbroek en de Broekvelden kwam Baron Sweerts ter plaat se om zijg belangstelling te toonen en te overwegen wat in deze tot hulp door de provincie kon geschieden. Aan hêt groote werk der vaartverbetering Rotterdam-Amsterdam, de totstandkoming der groote sluizen, welke IJssel en Gouwe in goede verbinding met elkander zullen bren gen, heeft Baron' Sweerts met zijn helaas ook pas ontslapen medewerker, dén hoofd ingenieur der Prov. Waterstaat, Ir. v. Elze- linge, zijn groote belangstelling en werk kracht gewfjd. Omtrent zijn persoonlijke eigenschappen vermelden wij nog, dat hy was een zeer be minnelijk man, die ieder steeds op hoffelijke wijze te woord stond en hulp bood waar hij die kon verleenen. Vanaf 10 Mei 1911 was Baron Sweerts ook Curator der Leidsche Universiteit. By de begrafenis, welke Vrijdag a.s. op Oud Eik en Duinen zal plaats hebben, zal de Academische Senaat zich doen vertegen woordigen. Het Leidsche Studentencorps en andere Studentenvereenigingen hebben wegens het overlijden van Baron Sweerts 14"dagen rouw aangenomen. Van de studenten-societeit „Minerva" en van de gebouwen der andere studentenver eenigingen is de vlag halfstok gehe&chen. H. M. de Koningin heeft bepaald, dat op de Soiree ten Hove van hedenavond geen muziek zal worden uitgevoerd wegens het overlijden van Baron Sweerts de Landas Wyborgh, Commissaris der Koningin in dte provincie Zuid-Holland. 446e NEDERL. STAATSLOTERIJ. 4e klasse. Trekking van Woensdag 4 Jan. Hoofdprijzen: 25.0009378 1500.—: 7612 1000.—: 10278 12555 17807 400.—: 15418 20804 200.—: 2687 8253 15975 100.2411 7465 12297 16562 20551 Prijzen van 65. 40 53 130 179 262 319 439 481 555 566 608 618 658 719 744 779 786 823 834 865 913 958 961 1072 moi; 1147 1180 1221 1290 1323 1376 1488 1551 1585 1620 1625 1669 1775 1821 1832 1905 199J 2184 2244 2288 2294 2310 2361 2375 2481 2520 2523 '2535 2585 2599 2608 2622 2814 '2842 2K71 2905 2907 2993 3022 3053 3055 3083 3115 3118 3142 3158 3201 3208 3227 3228 3255 3260 3298 3304 3458 3474 3487 3535 3546 3574 3600 3608 3626 3701 3769 3776 3904 3999 4040 4084 4121 4204 4217 4221 4223 4413 4462 4559 4568 4610 4611 4626 4636 4700 4710 4725 4764 4775 4789 4819 4836 4848 4935 4999 5011 5099 5130 5133 5142 5146 5155 5177 5220 5236 5254 5256,5294 5362 5379 5390 5502 5526 5532 5561 5605 5647 5659 5698 5705 5789 5803 5865 5871 6026 6029 6036 6037 6139 6150 6204 6206 6236 6282 6284 6306 631*1 6323 6337 6481 6482 6527 6606 6651 6784 6805 6835 6852 6946 6994 7060 7074 7105 7113 7157 7318 7356 7367 7392 7432 7498 7512 7551 7581 7733 7763 7785 7836 7870 7892 7899 7947 7949 7991 8001 8043 8049 8112 8206 8340 8449 8604 8607 8724 8733 8770 9080 9096 9150 9168 9232 9246 9274 9361 9381 -9397 9435 9487 9516 9596 9637 9701 9715 9726 9752 9779 981*1 9841 9906 9980 10000 10043 10081 10105 10115 10141 10372 10448 10479 10492 10573 10580 •10608 10685 10763 10765 10821 10983 10990 11097 11177 11191 11228 11253 11258 11261 11268 11273 11276 11331 11484 11676 11643 11693 11722 11770 11792 11830 11920 11949 11980 12054 12092 12147 12268 12352 12370 12390 12450 12470 12474 12724 12799 12868 12885 12904 13005 13032 13237 13269 13311 13379 13421 13424 13439 13524 13654 13564 13592 13625 13674 13719 13743 13759 13761 13836 13934 13979 13992 14003 14008 14026 14062 14147 14207 -14257 14271 14327 14339 14471 14483 14485 14626 14535 14693 14604 14642 14654 14762 14776 14852 14869 14917 14921 14931 14967 14976 15002 15036 15097 15104 15123 15132 15144 15177 15226 15241 15267 15261 15269 15282 15358 16506 15508 15722 15742 15746 15759 15783 15789 16797 15836 15842 15855 15899 16935 16120 '16165 16209 16221 16231 16327 16331 16367 16407 16455 16459 16532 16538 '16606 16700 16744 16752 16774 16991 17051 17082 17157 17203 17204 17320 17329 17331 17379 17381 17437 17482 17536 17639 17573 17583 17707 17726 17740 17783 17812 17821 17836 '17864 17877 17887 17927 17950 17962 17967 18055 18123 18269 18272 18278 18285 18339 18471 18497 18500 18507 18599 18606 18635 18648 18894 18963 19050 19159 19236 19260 19273 19285 19316 19321 19326 19353 19373 19381 19488 19509 19536 19564 19602 19650 19664 19726 19778 19822 19828 19903 19909 19919 19960 19975 19993 20041 20133 20138 20207 20213 20265 20878 20414 20415 20528 20646 20563 20580 20636 20689 20699 20791 20864 20874 20961 GEMENGDE BERIGHTEV. Bestelauto van een dijk gegleden. Ernstig ongeval bij Zevenaar. Miaamdiagavond had' ©en ernstig on geval plaats mot een aiuto van de fir ma Van Dijk em Witte te Arnhem. Door de gladhedd van dien weg gleed een bestelwagen van den dijk' lus schen Zevenaar en Doesburg em reed in een diepe kolk. Wagen en ohaul- feur zakten in het ijs weg en eerst 11a veel moe-te silaagde mien er in den chauffeur uit rijm benarde positie te bevrijden. In ernstig en toestand werd hi naar zijn woning te Arnhem ver voerd. Gistermorgen was hij nog niet 111 staat, inlichtingen te geven omtrent h 1 gebeurde. De wagen bevatte een kostbare la dling bontjassen. Vamdlaag zal getracht wordten, dien wagen uit het water 'e lichten. Verzekering dekt de schad° Een genoeglijke raadsvergadering. Vrijdlag vergaderde de raad' der Noord-iBralbanische gemeente St Mi chielsgesteld. Er blijken daar eigen- aardige opvattingen te heeirsciiien Ër is een rondschrijven van den commis saris dier koningin aan de diverse plattelaiudB-gemeen tebesturen verzon den, waarin dei wenschiedijkheid be toogd wondt in. dorpen, waar geen vol doende water aanwezig is voor het blusschen van eventueel© branden biusaohen vam eventueel© branden sohuimiblusdiaipparaten aan te schaffen Ook de organisatie dier boeren, de N. C. B. dringt daarop aan. Deze quaes- lie ^kwahi nu in bovengenoemde raads vergadering ter sprake. In het verslag dan de 's-Hert. Crt. van de discussie geeft leest men o.nr. t volgende ,.Het lid Verhoeven gelooft wel dat #e goed zijn als zij diie den brand onf steken bevorens maar waarschuwen hoe laat dat ze beginnen; daarbij o'vj brand vetrmdndeirt die werkloosheid Een besluit werd! intusschen nog nietj genomen. Een ook niet onvermakelijke mede- deeling werd er gediaafo bij debehan deling van het voorstefl van B. en W. on in het gemeentehuis centrale ver warming te doen aanleggen. Onder hilariteit der leden merkte Je voorzitter een der leden op, dut ..wat de kachel betreft, we hier mei een aetleemdle kachel zitten." Wethouder Vlan Rooy werd1 herko zen als wethouder. Het lid) Verhoeven (ie z'jt weer ander dlak voor een kouden winter Wethouder Van Rooy Ge denki toch niet dat ik ine zelf bedeel.. Zoaals men ziet, t gaat er daar heel genoeglijk toe in.h«t landelijke St. Michielsgestel zegt het Hbld. Dl „Alhena" wordt Vrijdag verwacht. Grootsche huldiging van de bemanning. Naar Van Nieveiut Goudr.aan en Cos Stoomva'art Alaatsohapp j rede deeilt komt Vrijdag t|s. het s.s. „ai- hena" de Rotterdamsche haven urn nen. Een iedei weet op wetk em he.a- haftige wijze de bemanning van üe ..A hena" ojider leiding van kapiten SmoplenaaTB zich heelt gedragen bij de rajnp van de „Princdpessa Maial- üa Zoodra die boot binnen ,s zullen f'e leden van die bemanning door da directie van Van Nievet en Goudr aan en Go's Stoomvaart Maatschappij ge- nuldligd «worden Kolendam p vergif ti gin g. Een vrouw gestikt. In een pier ceel in de Roeitersstraat in Amsterdam is een 65-jarige man in bewusteiloozen toestamdl en zijm 64-jari ge vrouw dood aangetroffen. De oor zaak hienvati is vermoedelijk Kolen dampvergiftiging. De man is maar het Binneaigajsthuüs vervoerd'. Zijp toestand i- nog ejrnstig De man en dIe vrouw waren Zondagavond uit geweest eo hadden bij tnuïskomst een kacheltje b'jgëvuld. Daarna dvaren zaj naar bed gegaan, s Morgens vonden de bujen het huis gesloten. Zij waarschuwden den -zoon, die dë deur forceerdeHij vond zajn moeder dood liggen' zijn vader lag bewusteloos op den grond. Het kacheltje had niet góed' getrok ken. Gevaarlijk ij». Hoe een waaghals in de verleiding kwam. Heit drama speelt zich at op en na bij die dichtgevroren Oupe Gracht, in het hartje van Utrechi Een kleine knaap, zoo vertelt het U. D., klauwt met krampachtige schok bewegingen over het donkergroene ijs hij zwaait dikwijls als een schipbreukeling met zit,n armen en soms schieten hein de sclaaitsen onder de omgewende voeten uil, niaalr.... hij rijdt. En hij weet op zich gevestigd die aandacht van het gansdhe Utrectitsohe binnemstads ver keer. Als die tram' over de brug komt, zegt d|e conducteur .,Daar gaat die rakker weer en aller oog en zijn gericht op de kleine waaghals, dio sieeds behendiger zich een weg zoekt tusschen kJludtem sneeuw, as oh en lee- ge hoedendioazeai, waarmee die omwo nendeo dié baan paivoiseerden. Hij 'plijft onvermoeid, die waaghals, krab belt op en neer, met triomfantelijke blik. Hij is immers de eerste, tot nu toe die eepigste Op de brug staat een tijdgenoot van den waiaghals, die dezen nauwlettend volgt en met begeerige blikken gade slaat. Hij wacht blijkbalar ergens op, wamt geien bdweging ontgaat he|m> Zipi' moeder heeft hem wellicht verboden op het ij» te gaan en met leede oogen moet hij bet aanzien, dalt riijn vriend je hie in etik opzicht de Loef afeteelt. Het is spijtig, om dan als een voor- zichtige jongen op de brug te moeten staan. Maar als bij dian todh moet toe kijken, dan zal hij er prodijt van we ten te trekken. En plots schalt zijn stem over de graflht Ja-a-han, dur- ref ie daar op dat Witte?" Waaghails kijkt op, staakt zijn krab belingen, en kijkt peinzend naar de witte strook windijs dfie zich als een onjetrouwbai[e zone. uitstrekt vlak voor het donkere bruggegalt. Dan zegt bij diplomatiek ,,Jo, 't is zulk fijn vt. kotmp er ook op' En dan haspelt hij weg, naar het andere einde van de baan. Maar de voorzichtige, die zich als een verleider ontpopt, heeft den tijd, en zoodira waaghals binnen bel bereik van zijn stem1 komt. wordt deze weer voor het dilemm» gesteld ,,JtJi, Jaaua-han, gaat nog eens op dat witte.. Het begint waaghails een beetje te draaien van binnen. Zou hij zich nou zoo laten keimeai om niet op t witte ijs te durven. En weer staart bij naar oe duistere brugopanang, dlie er niets prettig uitziet. Hij slikt iets weg en dan roept hij ,.'t Is zoo lokker glaJ'. jo en heeiemaat geetn scheuren, komp toch ook Em daim vervolgt hij lis''g „O1 maggie soms niet? De verleider laat zich niet lijmei Galat nou op 't witte. dreimt-ic „Gaait er nou eens op." Waiaghals voelt znch het koudie zweet uitbreken. Dan vliegt ergens een iraam ope-\ boog aan den gevel van een der sti'le buizen langs de graicht. En driHip klapt iemand im die handen. Er k'inkt ©en stem. Het drama neemt nu drie demiensies aan Waaghals op die eer ste, verleider op de tweede, en een dreigend© juffrouw op *de derde ver dieping. Haar gelulid1 is overtuigend en, droefltreffemd1 ..Leelijk© aap, moet jij dien jongen op de gevaarlijke plaat sen brengen Schaam ie je niet. A|* ie niet maakt dlat je wegkomt, zal l)e verleider sluipt 'weg, daar kan bij niei tegen op. Em van hot jjs juicht een stern: „lk was er toch miet opgegaan, moeder STADSNIEUWS. GOUDA, 4 Jan. 1928. De ijsbaan gesloten. In verband met den ingetreden dooi is de Ji den Rotterdamschen Djjk ge il van den toren verwijderd. en Wethouders brengen ter algemeene kennis, dat op de Secnetari' ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van G. den Houdjjker, om vergunning tot hot oprichten van een wafelbakkerij plaatsing daarin van een oven, 2 gastoc stéllen en een electromotor van 2 P.K. vpor het drjjven van een deegmachine in hot per ceel gelegen Boelekade no. 125, kadastraal hakend sectie A no. 4151. éat op Dinsdag den 17en Jaarnat» 1928, des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de ge vraagde vergunning in te brengen en nat gedurende drie dag-en vóór dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake in- i schrifturen kan worden kennis ge- iDe tot wordt er op gevestigd, jurisprudentie gerechtigd zjjn zjj, die niet over- artikel 7 der Hinderwet voo of een of meer ajjnfe leden zjjp verschenen, teneinde hunne be^ zwaren mondeling- toe te lichten. Kaasbesluit 1927. Toepassing van de Warenwet. Bij Kon. besluit van den 17den December 1927 (Stbl. 396) tot toepassing van de arti kelen 14 en 15 der Warenwet (Staatsblad 1919, no. 581) op kaas, is o.m. het volgei bepaald: Aangeduid moet worden met den naam „kaas' het product, gevormd uit de vaste stof, verkregen door melk, ten deele of ge heel ontroomde melk, room of een mengsel dezer vloeistoffen te Op een markt, voor zoover het de verkoop plaatsen betreft, waar kaas bjj gedeelten of by enkele exemplaren voor het publiek ver krijgbaar wordt gesteld, in een winkel bergplaats, bjj winkeliers, alyters ,of venters in gebruik, of by het vervoeren langs den openbhren weg door of voor winkeliers, sljj tejs «f venters naar gebruikers, moet elke heele kaas en de kenneljjk als zoodanig voor handen waar en, indien kaas zich bevindt in oriigineele verpakking, b.v. doos, staniol, deze verpakking voorzien zjjn van een der navolgende aanduidingen VV of Volvet, a. indien de kaas voorzien is van het Ne- (lerlanusche Rjjksmerk voor volvette kaas of indien bjj een gedeelte van een kaas ten ge noegen van den controleerenden ambtenaar wordt aangetoond, dat dat deel afkomstig is van een door dat Rjjksmerk gedekte kaas en liet vetgehalte van de droge stof der kaas bovendien voldoet aan den eisch, voor kaas, voorzien van dat Ryksmerk, vastgesteld door den Minister van Binnenlandsche Za- xen en Landbouw; b. indien de kaas niet voorzien is van het Rjjksmerk onder a. bedoeld of indien bjj een gedeelte van een kaas niet ten genoegen van' den controleerenden ambtenaar wordt aan getoond, dat dat deel afkomstig is van een door dat Rjjksmerk gedekte kaas en het vet gehalte varvde droge stof der kaas ten min ste 58 procent bedraagt; 40 indien het vetgehalte van de droge, stof der kaas tenminste 40 procent bedraagt; 30 -findien het vetgehalte van de droge stof der kaas tenminste 30 procent bedraagt; 20 indien het vetgehalte van de droge stof der kaas tenminste 20 procent bedraagt; Magèr, indien het vetgehalte van de dro ge stpf der kaas minder dan 20 procent be draagt; R., indien het vetgehalte van de droge stof der kaas ten minste 65 draagt. Uitsluitend deze kaas mag als „roomkaas" worden aangeduid. Uitgezonderd zjjn: a. kaas van een zoodanige consistentie, dat daarop geen aanduidingen zjjn aan te brengen. Bjj deze kaas moet één dezer aan duidingen zjjn aangebracht op het voorwerp, waarin zjj zich bevindt of op een onmiddel lijk boven de kaas geplaatst bord of carton; kaas in origineele verpakking in hoe- b. veelheden kleiner dan 50 gram, welke niet van aanduidingen behoeft voorzien te zjjn. Kaas eh de kenneljjk als zoodanig voor handen waar moet voldoen aan de volgende eischen: 1- het procentisch vetgehalte der droge stof mag niet minder bedragen dan de op de kaas of de verpakking aangebrachte aan duiding aangeeft; 2. zjj mag uitsluitend vetbestanddeelen bevatten, welke van melk afkomstig zjjn; 0 zjj moet in deugdeljjken toestand ver niet t mogen niet aanwezig zjjn; 6. vreemde bestanddeelen, n ring van specerijen, geringe hoeveelheden Orleans en onschadelijke dekmlddelen op de korst van de kaas, mogen niet aanwezig zjjn. Dit besluit treedt in werking- met ingang van den eersten dag van de zevende maand na die, waarin het in het Staatsblad 'is ge plaatst, dus op 1 Juli 1928 en kan worden aangehaald onder den titel van Kaasbesluit, met vermelding van jaargang en nummer van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. aanwezig zjjn Op den 8en Januari zal het 25 jaar gele den zjjn dat A. Cathel als stoker in dienst tradi bjj de Goudsche GJucosefabriek. Instituut voor Arbeidsontwikkeling. Op Donderdag 5 Januari, zal in „Ons Huis", des avonds 8 uur, voor het Instituut spieken de heer J. Key, student in de Wis- en Natuurkunde alhier, over „De samen stelling van de stof". Agenda. 4 Jan. 8 uur Gebouw Darfiël, Cursus E.H B. O. o. 1. van Dr. Miontagne. 4 Jan. Nieuwe Schouwburg. 6e Abonnem. voorstelling. 18 Jan. 8 uur Gebouw Daniël, Cursus E. B.O. o. 1. van Dr. Evers, lederen Dinsdag des avonds te 8 uur, in de Sociëteit „Vredebest" Schaakclub „Mes semaker", phibavona. De apotheek van de fa. P. Wejjer, Gouwe, is tot en met Vrjjdag 6 Januari, benevens den daarop volgenden nacht geopend na 8 u. des avonds (des nachts echter alleen voor recepten). UIT DEN OMTREK. ALPHEN a. d. RIJN. Maandagmorgen i8 de heer A. P. To.l cheif ter gemeentesecretarie, door het ge meentebestuur en het personeel .gehuldigd ter gelegenheid van zjjn 40-jarig ambtsju- bileum. Burgemeester dr. II. J. Lovink sprak den jubilaris zeer waardeerend toe en schonk hem namens het gemeentebe een collectie antieke wandborden. De heer Van Gulik, hoofdcommies, bracht na het secretarippersoneel gelukwensohen over en vulde de bovengenoemde collectie nog vender aan. Mevr. Tolk werd met een bloe- Tot predikant bjj de Ned. Herv. Kerk beroepen Ds. Joh. Stehouwer te Weesp. T BEIJERSCHE. Dinsdag werd door de IJsclub ,,'t Bejje sche" een ringrjjderjj voor paren gehoud» om prjjzen van 16—, 8—, 4—, 2.- en 1.Hoewel in den aanvang de sneeu\ vlokken lustig dwarrelden en de feestvreug de dreigden te verstoren, klaarde de lucht spoedig op, zoodat nog velen er toe besloten aan den wedstrijd deel te nemen. In 't geheel waren er 27 paren. De prjjzen werden behaald als volgt: Jac. Verburg Jz. en mej. T. Oudenes, le prjji A. Boer en mej. Jac. Verburg 2e prjjs; H, Rjjkaard en mej. N. C. v. d. Graaf 3e prjjs L. de Vries en mej. C. Oudenes 4e prjjs; M. Slingerland en mej. J. Dullemond prjjs. BODEGRAVEN. Bjj de rondvraag in de Raadsvergadernig van Zaterdag 31 Dec. vestigde de heer Jon- geneel de aandacht op het feit dat door den Voorz. in de vorige vergadering werd ont kend, dat het riool in de Nieuwstraat veel hoogter is gelegen dan in de le CJpultrestraat, voorts dat het riool den polder zóó gelegd is, dat.., het water van uit de polder in het riool li< om het polderriool voorloopig is diohtge- De Voorz. zeide, dat in de Nieuwstraat in het achterste gedeelte reeds' een flink stuk oud-riool lag, waarmede nu rekening moet worden gehouden, maar zweeg over riool naar den polder. De heer Jongeneel zet recht hetgeen een vorige vergadering door den Voorzitte: is gesproken ten opzichte van zjjn verkie zing tot lid van den Raad. Ook bespreekt de heer Jongeneel opnieuw het nioolvraag- stuk maar heeft geen bepaald voorstel, den waarom de Voorzitter er niet op in gaat. De heer Bn. Batelaan is ten zeerste ver ontwaardigd over een ingezonden stuk dat zonder onderteekening i8 opgenomen in het ALg. Advertentieblad van den heer Karssen, en waarin op hoog ongepaste wjjize geschre ven is over den Voorzitter van den Raad. Spreker noemt dit stukje een schunnig pamflet, hetgeen ieder fatsoenljjk uitgever met zou plaatsen, zonder vermelding van den inzender. Spreker verzoekt B. en W. tot zoolang bedoelde uitgever geen apenljjk excuus aangeboden heeft voor zjjn hoog on- .ndelen, dat -geen enkele officiee'.e mededeeling in bedoeld blaadje meer ko men zal, vanwege de gemeente. De Voorzitter meent, dat de heer Bn. Ba- telaan te veel waarde hecht aan zoo'n niet onderteekend stukje. De heer Bn. Batelaan echter meent dat en dergel jjk geschetter, zonder eenige am ér onder, niet ongestraft mag laten ia». Spr. vraagt nogmaals, of B. W. de officieel e publicaties in genoemd blad willen staken, tot zoolang excuus is aangeboden door den betrokken uitgever. De Voorzitter zegt overweging van B. en W. toe, en geeft het woond aan den heer die het gevraagd heeft. Deze spre ker verzoekt aanbrenging van borden in de omgeving der apen-bare school in het dorp, opdat bjj het uitgaan van de. school bestuur ders van auto's en andere voertuigen lang- voorzachtiger kunnen rijden? ten einde zooveel mogelijk ongelukken met De Voorzitter zegt bespreking- bjj B. en W. toe. GOUDERAK. De Rotterdamsche Politierechter heeft A. te Ouderkerk a. d. IJssel, die eenigen tjjcl geleden den tmirigen moed had een vark(# de staart af te snjjden VeroordeA tot 30— of 16 dagen hechtenis. De Politierechter veroordeelde C. D. -in D., eerstgenoemde tot een gevangenis straf van 2 maanden, de laatste tot een gevangenisstraf opgelegd ter zake wederspannighedd. Inzake C. D. zal dbor de reclasseering een onderzoek worden inge- De Uitspraak van laatstgenoemde is bepaald! op 8 Februari a.s. na dit onderzoek. HAASTRECHT. stapte de 18-jarige A. S. boven-Haastrecht uit de autobus, en wil- daar achter omloopen ten- einde zich naar hare woning te begeven. Zjj lette daarbjj niet op een aankomende auto, welke haar aanreed en tegen den grond wierp. Geluk-- kig is het mélsje er met eenige ontvellin gen aan een arm en been afgekomen. De uren van openstelling van het HuLp- Post- en Telegraafkantoor alhier zjjn sedert 1 Januari j.l., als volgt: 8%10, 1316% en 18—19%. De bekende declamator Willem van Cap- pellen zal op Donderdag 12 Januari a.s. in het Sportgebouw „Concordia" alhier vooi het Departement Haastrecht der My. tot Nut van 't Algemeen eén voordrachtavond geven. Dinsdagmorgen heeft -onder groote be langstelling alhier de plechtige begrafenis plaats gehad van het op zoo droevige wjjie om het leven gekomen zoontje van den heer Th. M. te Stein. Op de begraafplaats merk ten we o.a. op een tweetal leeraren van liet Seminarium te Laageweg, zoomede den léfctwtt ert leeraren van bet Missiebuis alhier.» Uitslèg aanbesteding bouw sigarenfabriek. Bjj de heden door den architect D. Stuur- - 22763.- voor het bouwen van een fabrieksgebouw voor de N.V. Stoom Tabak- en Sigarenfabriek „De Ooievaar", v.h. Blanken en den Hartog, in het café van ten Brummeler all de volgende biljetten ingeleverd: N.V. H. J. Nederhorst, Gouda P. J. Griffii D. A. Verbeek, Woerden A. Lieshout en Bouwmeester, Lopik Th. Haring, Schipluiden E. Sanders Co., Gouda A. Omon, Ouderkerk a. d. IJssel L. de Jong, Ouderkerk a. d. IJssel J. v. d. Hadelkamp, Woerden P. v. d. Vooren, Woerden A. den Ouden, Gouda A. Voordouw, Zwammerdam K. Hart, Oudewater T. A. Blonk, Hekendorp Th. M. F. Hooft, Haastrecht W. Molenaar, Gouda C. Smeets en C. C. Worrel, Oude - 22495— - 21948— - 21900— - 21346— - 21185— I - 21118— -20980— - 20970. - 20700— -20600— -20500— - 20192— - 20010— - 20000— -19999.- - 19997.- - 19990.- - 19987— - 19979— -19940.- -19925.- - 19348— - 19300.- - 19089.- - 19069.- -19900.- recljt hééft a. d. A. M. de Korte, Gouda P. Lutejjn, Haastrecht A. P. Jansen, Gouda C. van der Vooren, IJsselstjjn J. Amesz, Gouda C. Vonk, Stolwjjk H. Hoogendoorn, Nieuwerbrug P. Doesburg, Haastrecht C. van Delft, Haastrecht C. van der Kuil, Ammerstol H. Blom, Ammerstol H. Middelkoop, Nieuwerbrug J. R. Vermejj, Hekendorp C. Middelkoop, Gquda De gunning is aangehouden. KRIMPEN AAN DE LEK. Het gemeentebestuur van Dordrecht gisteren aanbesteed het maken en stellen van twee ijzeren landingsbruggen en twee drijfkisten, ten behoeve van het 'a-Graven- deelsche veer. Laaste inschrijver J. en K. Smits Scheepswerven, te Krimpen Lek, met 32.460. OUDERKERK a. d. IJSSEL. Burgerlijke stand. GEHUWD: J. in 't Hout 22 j. en A. Gra- veland 21 j. 'GEBOREN: Jori« z.v. K. van Rjjswjjk en P. Twigt. Hermamus, z. v. D. Noi H. Noorlander. Cornelia Dirk, v. A. Berger en M. Heuvelman. Alberta, d. v. A. Holdermans en W. Goudriaan. Hen drik, z. v. C. Verrips en T. Versluia Trjjntje Johanna, d. v. K. de Jong en J. P. van Holst. Saartje, d. v. A. van der Kolk en iB. Nieuwegiessen. Cornelia, d. v. T. de Winter en C. Berkouwer. Elsje, d W. iBakker en L. Bouwnjan. OVERLEDENS. van Wal sum 16 j. d. v. L. van Wal sum. P. Heuvelman, 1 j. i. v. H. Heuvelman.. A. Heuvelman, 18 d. v. C. D. Heuvelman. STOLWIJK. Donderdagavond 6% uur hoopt in de Evangelisatie voor te gaan Ds. Lammerink te Delft. Voor de Nationale Postduivententoonstel- ling die alhier door de Postduivenvereeni- ging „De Blauwe Doffer" gehouden zal len op 7 en 8 Januari a.s. in Café Bou- ter, is door 44 liefhebbers met 211 duiven ingeschreven. Het belooft een mooie ten toonstelling te worden die zeer zeker een bezoek waard zal zjjn. RADIONIEUWS. „Ai- Programma voor heden. Hilversum (1060 M.): 7.15 Dr. Johan L. van Lier over: beidatherapie". 7.45 Politieberichten. 8.10 Concert door het A. N. R. O.-qrkest 1. v. Nico Treep m. m. v. Hélène Cals, sopraan. 8.30 Brand in „De Jonge Jan", door He>r- man Hejjermans, voor te dragen door Henri de Vries. 9.30 Voortzetting van het concert. '10.Persberichten. Huizen (1840 M. na 6 u. 1950 M.): 7— W. Dirkse over: „Nut em doel van het handelsregister". 7.30 Oud-minister J. J. C. v. Djjk over: 'D© pariteit tusschen links en rechts in den omroep". Ds. G v. d. Zaal over: „Biddende luisteraars". Ds. K. Schilder over: „VA niet over Zee". Ds. K. H. Wallden „Voorwaarts". Amstendlamsch vocaal tet. Daventry (1600 M.): .20 Populair klassiek concert. 6.35 Kinderuurtje. 7.35 Liederen van Beethoven. '8.06 „Die lustigen Weriber von Windsor',/ opera van Nicolai. 11.06 Dansmuziek door Detaroy Sömer's Cirri's Club Band. Radio Paris (1760 M.): 8.50 Concert. Gedrang in den aether. De correspondent van de N. R. Crt. te New-Y<*k schrjjft: Tweehonderdren-vjjftag draadlooze uit- zendfltattions hebben de boodschap thuis ge kregen, dat ze het volgend jaar hun werk zaamheden als geëindigd moeten beschog- I wen. De lucht is te vol, meent de Federal Radio Commission na een uitgebreid onder zoek. Zelfs over zulk een uitgestrektheid als Amerika is 600 stations te veel. Oudste rechten en papulaririteit gelden als maatstaf voor wie mogen bljjven bestaan. Ondertus- schen hebben de twee grootste maats&iap- pjjen, de National Broadcasting Co. en de Radio Corporation of America, zich zoo pas uitgelaten, dat er geen kwestie is van winst maken, maar eer van geld toeleggen. Deze twee instellingen in New-York, vertegen woordigd door WEAF en WJZ, werken met z.g. book up's of het samenkoppelen van soms vjjftig of zestig stations bjj groote gelegenheden, zooals Lindbergh's thuis komst, de Dempsey-Tunney bokswedstrijd of redevoeringen van Coolidge. Financieel gesteund d»or zulke groote lichairiën als de Western Electric en de Alwater Kent Ra diotoestel lenfabrieJc, die een levensbelang hebben bjj particuliere verspreiding van toestellen, konden WEAF en WJZ daar op den dwur niet van komen. Al spoedig ont stond het plan de Lucht per uur te verkoo-»i pen voor reclamedoeleinden. Vandaar <fe'| reeks concerten, lezingen, dansmuziek, ope ra's en wat niet al, die bekostigd werden door groote fabrikanten, hoteLs, uitgevers, reisbureaux. De General Motors, geeft bij voorbeeld een uur over WEAF Maandag avonds, dat tevens in 17 andere stations over heel Arperika saamgekoppeld is; de onkosten alleen daarvoor zjjn 18 maal ,50 dollar, benevens dde voor het groóte orkest met solisten. Radio-Paris wordt een 200 K.W.-station. Hoogst bedenkelijk voor Huizen. Naar ons uit Eindhoven gemeld wordt, zal de antenne-enérgie van het station Ra- dio-Paris (1750 ,M.) tot op 50 K.W. worden verhoogd, waardoor dit station weldra een der sterkste omroep zenders van Europa zal zjjn. De totale energié van 12 K.W. zal door deze verhooging stjjgen tot 150 h 200 K.W. Dit voorspelt' weinig goeds voor den Hui- zer-zender, Wélke nu reeds in het Zuiden van ons land' bezwaarljjk van het zwakke Pfcrjjs kan worden geïsóleerd. RECHTZAKEN. Visschen in de Bleiswjjksche meren. In een' fcaak van H. B., appellant van een vonnis vain aeq kautonrecriter, te Gouda, waarbij hij wegens hot vis sihen miet den bemgei in de Bleiswijk whe nneretii, was veroordeeld tot E 0.50 boete sitbs. l dag hechtenis, beeft het O. M. van de Rotterd. rechtbank ge- eiacht bevestiging van het voorns. De gemachtigde van verdachte be weerde, l&'t het niet aangaat d© Biieis- W'ijksche mereai een plaatselijke» naam voor de Rode waarop een visch verbod Lg{ te noemen. De F wijksche plassen zajn een, oveteblijlael var een groot watejooanp.ex eh de Rotte was ©en at watering daarvan. Getuige fl. A. Verhoei beschouwde de meren flls ©en verbreeding van de Rotte. Getuig,© P. W. Caderius v. Veen. opziicihter van Sdhdeland, beschouwt de Bieiswijksche meren als een deel van de Rotte. Gretiaeni van meren zijn ©r niet bekend. 'Aan oëide zijden U net water van de Hotte er in. De president Eli het Zuidllaarder oreer is dat geën ttieer? En het meer in Constanz. 1 J Get citeert uit ©em beschrijving van Gevetr» Deynoor, bekroond door het Bfitaaiisch Genood hap, dl.jkgraoi van Schieland', dte zegt', dat de Rotte twee groot© kommen vormt, de Bleiswija sche meren genaamd. 11© gemachtigd© citeerde daartegen over een geschrift van ir. Teixeira de Mattos, d.e wei onderscheid maakt tua schen Rotte en Bieiswijksche meren Het 0. M. sloot zach aan bij de op vatting van Gevers Deynoot Het De- doelde Koninklijke beaiuit heet naar (lo meening van het 0. M. de oedoe ling gehad ook het verbod' te leggen op de' verbreeding van die Rotte. Her M. dnnff ui elk geval aan op een gemotiveerd vonnis, in verband mei mogef jke request en om wijziging van et bétreffende Koninklijk© besluit. Eisch 50 boete. IJitepraity 17 dezer. De Culemborgschfl moordzaak. De Gwjemborgsche moordzaak zsal 1 'ondertkg 2 Febr wediplrara in op^u- batre behandeling komen voor 't Am heiiipchci, gerechtshof. I t SPORT EN WEDSTRIJDEN. ZWEMMEN. Ook Miffe Hudson Reeft haar -poging op. Naar gemeld wordt heeft ook mis* Hud son ihaar poging om de Straatxwm Gibral tar over te zwemmen opgegeven. DUAADLOOZK DIENST. De Fransche ministerraad bjjeen. PAKIJS, 4 Jan. Hedenmorgen wordt een ministerraad gehouden, waaraan groocef beteeüenua wordt toegekend, ut besprekingen zouden o.m. betrek KHlg hebben op de heropening van de Ka uier Verwacht zaiWordlen daf Pom- cktfré een uitvoerig exposé© zal geven van dien luiantieeien toestand etu yap irnrt zaan uitbrengenqier de tinantieeie. politiek, welk rappört m de tweede neilt van Februari aan het Parlement sa wordeh i/borgedegd. IJen gift va^'i'rinses Juliana voor de Kat wijksche armen. £ATWIJK AA"N ZEE, 4 Jan. H. K. Prinses Jiuliana heeft aan den bufgoineeajer van Katwijk een bedrag v«an 500 doen toekomen, ter veedse biifc, onder de armen en noodlijden den vap alle kerkgenootschappen in Eenl*Jiegtaig van de K. L. M. naar Urk. URiKij 4 Jan,. Hedenmorgen omstreeks half twaalf arriveerden de vliegers G. J. de Vos en 'Hl. J. Walewjjn met een vliegtuig van de K. L. M. op Urk. Zjj landen in het voorland,'tn de nahyheid van het dorp, waar zjj door honderden bewoners van het eiland werden begroet. Zjj brachten 16 zakken post mede. Om half leèh vertrok het vliegtuig met post en pas^Agiers weer naar Amsterdam. Een tocht van de Alkmaarder Pakket. AMSTERDAM, 4 Jan. Maandag 2 Ja nuari s bm^s. vaai <jle Alkmaar Pak ket geladeii met vrachtgoederen des avonds om uur van Amsterdam ver trokken, met ,het doel Alkmaar te be reiken. Wegens de duisternis :a deze boot niet véfder gevaren dan Wormer^ veer. Er tie! een ijskdrit te breken' van 15 toffu20 c M. diktö. Typhus a^n boord van de „Gelria". I Twee leden, der bemanning .overleden. AM/STEJR(DAM, 4 Jan. De u/j-petie van de Kon. Hollj^loyd deelt ons möjtadat zjj he den het vpjgend telegram heeftopt vangen Aan boord van het s-s. „Gelrjfl", hetwelk j Zaterdag a.s. uit Zuid--Amerika hier ver- I wacht wordt hebben znch onder de beman ning enkele gevallen van typhus voorge- daan. 1 De 2e j machinist „J leden. De 2e mi^hindst Willems i$, het hospi taal te La^üjftlmaa opgenorri^p. Blijkens h*£ telegr. rapport zjjn er ook nog enkele y^jrdachte gevallen. De toestand der betrokkenen is echter zeer gunstig. Sn jj ijjer zjjn aan de gjyvtjjgen over- 8 Jan. 4 Jan. •l»! Officieel. Londen 12.08% 12.08% Berlijjn 69.09% 59.08 Parjjs v 9.75 9.74% Brussel ,rj 34.64 34.63 t Zwitserland 47.82 47.81 Weenen 35.00 35.00 Kopenhagen 66.75 66.40 Stockholm 66.76 66.77% Oslo i f 65.67% 65.90 New-York r 5.47"/,, 2.47% Niet-officieel. Praag tr 7.34 7.34 Milaan 13.10 18.10 Madrid i 42.60 42.70 Prolongatie 4% Not. 3 N. W. S. Overtreding Motor- en Rijwielwet. In een zaak van H. J. H., appellant vam ©en vonnis van den kamtaiq'pch'er te Sohooaiiioivein, waarbij hdj wege.is overtreding van de Motor em Rijwiel- wet was veroordeeld tot 14 dagen hechtenis en ontzegging van het recni om een auto tö beeturem voor'den tijd van 1 ,jkör, heeft de rechtloank het vonnis vernietigd en opnieuw recht doende verdacht" veroordeeld tot f 40 boete subs. U) dagen hechtenis met ontzegging van het recht om een mo torrijtuig te besturen voor den tijd van 6 maamdlen, Veroorzaken van brand. Gistermiddag heeft zach voor het Haagsche Ho" te verantwoorden gehad de tumder8knecbt G. IT. A. A. uit. Boskoop, jerzake vam het veroorzaker, vim brand) door schuld'. Verdachte had achteloos een brandend eindje sigaret •veggeworpen in een houten loods in de tuinderi', waar hij werkzaam was. Het stubje sigaret kwam- terecht ineenj j hoopje houtwol, dat in brand geraakt is. De gotoeele loods is tem slotte aft ^bramdl 757.. 4 Beurooverzicht. De ,aaiulaoht werdi op de fondsenmarkt hedp' in hoofclzaak in beslag genomen door 9flnjige bjjzondere fondsensoorten, in de Stokvisch en de Furness waarden, die Vast gesteqyj ïyaren. ^vormde zich een hoek in de aandeelen handelsvennootschap. De industriepapieren gaven eveneens nog al Wiat beweging te zien. n^an de kunstzjjde- aaiwleelen stelde Macube^s en Enka's be drijvigheid ten toon en, waren daarbij goed prijshoudend. De Jurg^nswaarden waren wat hooger genoteerd. De Philipswaarden golden iets lager. Op de,i(Scheepvaartafdee- ling tafokken oude vaarten de aandacht, doch deze waren niet veranderd. Rubberfond.sen hadden.- een beperkte markt, en bewogen zich meerendeels op de koersen van giste ren. Tabakken lager grootendeels buiten de belangstelling. Suikerfondsen wertien op bescheiden voet verhandel^ H.V.A'. werden lager genoteerd. De petrol^ummarkt was stil. Koninklijken bewogen zich op, een wei nig gewjjzigd niveau. Amerika^&wne waar den waren zoo goed als bjjna get^l veron achtzaamd. RADIO-HEWX.HA FISCH WBEWIiKIMr) I Hoogstel stad 773.6 te Clermorat. Laagstel atand 734.5 te faafjord. Vetnvaehtjng Matige zfflidtwestetiika tot westelijke wind. Z)»aor bewolkt lot be'rokken. Waarsohijnliik eenige re gen. Lichto .tot matige dooi. Want» vwwartit storm uit het zuut enten. of!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 2