ikiïsJ lurhnÉiie erika. ^OOR GOUDA EN OMSTREKEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD^ 66« Jaargang i.1928 Dinsdag 3 J Mo. I68S4 ÏOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, INHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. igen BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, "j NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHQi ^>it blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen DEL MIJ. Lil Dj (Wordt vervolgd? o illen - ?e binnen aar eens, Overal nieuwe kracht ikt eene alge- ,aving. ROTTERDAM. 1. vermoeid zijn; geput zyn ten van slapeloos- ■3 en 68 uur Chans is de ont- oud.. Tot voor Ageunera gebie- Viotor Laurent, 1 Juli 1909 zoon j Lebrun, die te doch hij weel Een Engelsch-Ameriliaansch enti-eor logs verdrag Verwachtingen en inzichten van Berlijnsche diplomaten. dikwijls thuis was gekomen, tuull Üoii uij V^W** VV11 O. liep of1 rijn kleeren achteloos Wijze lieden weerleggen meer met zwijgen dan met zeggen, FEUILLETON. ZONNEWKKLDE. Roman van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr 1 P. WESSELINK—Van Rossum (Nadruk verboden) te overstroomingsgebieden in Hante en Sussex. Behalve door overatroomingen wondt het verkeer ernstig belemmerd door miniatuir- tawines, die van de hoogere gedeelten op de wegen neerstorten. In het Kanaal zijn de weersomstandighe den ook weer slecht. Een stérke Zuidwesten wind veroorzaakt een hooge zee, zoodat gistermiddag de boot van de lijn Boulogne- Folkestone te Dover moest binnenloopen. FRANKRIJK. Loie Fuller, f De Amerikaansche danseres, Loie Fuller, is te Parijs bij vrienden aan huis aan long ontsteking overleden. Zij was in 1870 te Chicago geboren. 35 jaar geleden kwam ze in Frankrijk. Ze debuteerde in de Folies Bergères in een dana, dien ze den „vuur- dans” noemde. Dit was op slag een openba ring; bij toeval had ze het genre ontdekt, dat haar beroemd zou maken en vooral ser- pentine-dans is. Later danste ze in de Pa- rjjsche opera en bezorgde de mise-en-scène van muziekwerken van Debussy. Ze voerde met lezingen propaganda in Amerika opdat dit land aan den oorlog zou deelnemen, waartoe ze de door de Duitschers in Noord- Frankrijk en België gepleegde gewelddaden reproduceerde. Groote sneeuwval boven Parijs. Gisteravond is het boven Parijs en omge ving hevig beginnen te sneeuwen. RUSLAND. De oppositieleiders uitgesloten. Het Bestuur van de Centrale van Sovjet republieken besloot Zinovjef, Trotzky, Ka- menef, Rakowsky enz. uit zyn midden uit te sluiten. I leerde men hem mrpUcht in circussen ie ®tlus pe Nisme en ste $tad vernam hij rh^fdlman had hem getoond. zopn geëischt heb- an|rok zyn dolk en de.vrouw van den ?mj, Öen 22sten De- iet*circus te Nancy j Huisde, bleef ach- De dipl. medewerker van de Daily Maill meldt, dat men in officieéle kringen te Lon den geneigd is e.v. voorstellen van staats secretaris Kellog voor een Engelsch-Ame- rikaansch anti-oorlogsverdrag met sympa thie te ontvangen. Het arbitrageverdrag van beperkte strekking, tusschen Groot- Brittannië en de Ver. Staten zal in Juni moeten worden hernieuwd. Dan zal er wel licht gelegenheid zyn het verdrag uit te breiden, voor een anti-oorlogsverdrag. De sterke dooi heeft, in geheel Engeland, maar vooral in het centrum en Zuiden des lands tot ernstige overstroomingen geleid, doordat de rivieren Avon, Severn, Arrow en Oase op tal van plaatsen buiten haar oevers zyn getreden. Een trein van Syden ham naar Addiscombe moest het opgeven, daar de rails 50 c.M. onder water stonden. In Berkshire is een meer ontstaan van eeni- ge duizenden acres oppervlakte en tal van gehuchten en eenzame boerderijen zijn nu weer door het water geïsoleerd. De Avon is in Warwickshire byna 2 meter boven nor maal gestegen en de stijging houdt nog aan. Het ergst is de toestand in Swindon, dat volkomen als een eiland in een groot meer is komen te liggen en vanwaar alleen nog de hoofdverbindingisweg over Reading naar Londen bruikbaar is. Op sommige plaatsen staat het water echter ook hier al tot de kruin van den dyk. Daar Swindon een belangrijk spoorwegkruispunt is, dreigt ontreddering van het verkeer met het ge- heele Zuidwesten. De Comish-Riviera ex pres, die gewend is van Penzance over Ply mouth met een vaart van 95 K.M. naar Lon den te rijden, kwam aldaar 3% uur te laat aan, en de machipisten rapporteerden groo- zigeuners meegevoerd zyi voerde, een jongen, 18 js eenigen tijd is hij by d< ven. Hij beweert te heet' geboren te Namen den 1J van Jozef Laurent en Mi Namen een winkeltje hielden, niet meer in welke straat.* Op 9-jarigen leeftijd leerde acrobatiek en was hy ve op të treden. Hy speelde te. Nancy. In deze laatste wie hy was. De zigcunerl zyn identiteitspapieren ge) Lament zou dan zyn 1 ben. De zigeunerhoofdman’ wilde hem te lijf, doch de,vrouw hoofdman beschermde her cember 's avonds brak het op. De wagen waarin hy ter. Hy verkocht dien wagpn voor 8000 fr. en met dit geld kwam hy naar Namen. Onmiddelijk werden in den burgerlijken stand van Namen nasporingen gedaan, doch men vond er geen spopr van een Victor Lau rent, geboren den Isten Juli 1909. Daar de zonderlinge held van dit avontuur geenerlei indentiteitsbewijs bezat, werd hij voorloopig ter beschikking van het parket'gehouden. Het onderzoek duurt voort. ipijsverte- teloosheid 't gebruik liep of rijn taleeren achteloos in de kaï er neerwierp. Dat was na zijn Hu welijk nooit meer voorgekomen. Nu voor den eersten keer. Als uitgestorven leek het huis den ganschen dag. Mevrouw Sina bleef te bed, gat voor migraine te hebben, en liet niemand toe. 's 5 vends kwam' er bezoek t was hotten de gewono jour met koud buL'et en goimproviseer den dans „Zal' ik laten afzeggen?” vroeg Lou buiten aan de deur. Waarom)? Vanawd ben ik weer gezond De stem klonk spits en schril. De uitbreiding van het mond- en klauwzeer. Vanwege het departement van landbouw is een omzendbrief verzonden aan alle lan delijke gemeenten, waarin de minister er de landbouwers op wyst, dat de geweldige uit breiding, die de gevreesde ziekte in de Midlands weer heeft genomen, waar zij nu op 71 hoeven is geconstateerd, hoofdzake- lijk het gevolg is geweest van te late aan gifte door de landbouwers zelf van verdach te verschijnselen. De brief zegt verder, dat de regeering niet zulke ontzaglijke sommen van het geld' der belastingbetalers mag aan wenden om Engeland vrij, of ten naasteby vry van mond- en klauwzeer te houden, als de landbouwers zelf door verkeerd eigen belang gedreven, trachten aan de maatre gelen, die de regeering noodig acht (be doeld is het slachten van geheele kudden. Red.) te ontkomen. Eenige gevallen, waarbij de kwade trouw der landbouwers bewezen wordt geacht, zul len door de regeering gerechte!ijk vervolgd worden en het niet opvolgen van den plicht van onmdddellyk aangegeven van verdachte gevallen wordt met zware straffen be dreigd. SCHOUWBURG BIOSCOOP 11 20 HEDENAVOND beslist LAATSTE VOORSTELLING van de mooiste OPERETTE- FILM-.van dit seizoen AN DER SCHÓNEN BLAUEN DONAU MET ZANGBEGELEID ING Schitterende muzikale Illustratie .bngHan®. Zichzelf ingemaakt. Een azyndrinkster. In het „British Medical Journal” vertelt dr. Urquhart van een door hem behandelde vrouw, die in een ziekenhuis overleed^nadat zy 80 jaar lang... azyn gedronken had. Zy had zichzelf ais 't ware levend ingemaakt. Zy at niets of zy £(p oelde het met een flinke hoeveelheid azyn, weg. Toen de dokter by haar geroepen werd zy was toen 60 jaar had zy in vyf weken geen, vast voedsel gebruikt, maar wel dagelyks azyn gedron ken. j H Sir Percival Philips over een nieuwe campagne van de sovjetrepublieken. Sir Percival Philips schrjjft uit Pesha war aan de Daily Mail bijzonderheden over een nieuwe campagne van Moskou tegen het Britsche ry'k in Indië via Afganistan. Hij wijst erop dat de Sovjetregeering in Af ganistan een uitstekende basis heeft voor bolsjewistische propaganda. Moskou heeft de grootste buitenlandeche kolonie in Kaboul en vier Russische vliegers vliegen geregeld tusschen Kaboul en Tashkent, het hoofdkwartier van de Bolsjewistische agi tatie en Centraal Azië. 48 - Lou sLcp dien nacht met; tienmaal oegon zij een brief aan Gerhard Obe? all, o' hem dan weer te vorsCheu ren. Wat berteekende het ook een brief I e zenden naar het huis, dat voor bet oogenblik voor haar gesloten was. Uit-, geput, radeloos wilde zij naar öed gaan. Het was drie uur in den er gon. Daar werd de dteur geopend en mevrouw Sina kwam binnen met toor nig flikkerende oog en en woedende slem. „Waar is papa naar toe gegaan? Lou ging op haar bed1 zitten, en vouwde haar handen. „Ik weet het niet Ik weet alleen, dat hij op u gewalcht heeft. Uren labo-., „Als papa de nachten ook nog bui tenshuis doorforengt.” Lou herhaalde hoofdschuddend. &«t een bitteren lach „Ook nog „Ik ben lijn slavin niet, rijn be =ga=» BINNWLANU. Nieuwjaarsreceptie ten Hove. Zondagmiddag ten 12 ure heelt 11. M. de Koningin, in tegenwoordigheid van Z. K. H. dien Prins en van H. K H. Prinses Jmiaiia, len Koninklij ken Palleize in het Noordemde te den Haag het bij Haar Hol geaccrediteer- ae dip'amaüeke corps, met den De ken v,an dat corps, dien heer Gueea- laga-, gezant van Argentinië, aan het hoofd, in de gelegenheid gesteld Hare Majesteit geluk te wenschen bij de iu. trede van het jaar 1928, Daarna heeft de Koningin tot dat doel ontvangen het Permanente Hof van dntemationaiie Justitie, vertegen woordigd door het lid voor Nederland mr. B. C J Loder, oudi-president vau oil internatiooiade college. s Middags ten half zes ontving de Koningin voor de aanbieding van h i gelukwenscben bij de jaarwisseling de Ministers, Hoofden der Departementen van Algemeen Befetuur en de verdere civiele autoriteiten te ’s-Gravenhago Ten slotte stelde Hare Majesteit de sn er, die melkblank en teer dien •ot- schen hals omgaf Vroeger dan anders gaf Lou het leeken de deuren naar de eetzaal te openen, waar het buffelt was aange richt. Zij hoopte op deze wijze de marteling van den avond te verkorten of ten minste een oogentfliik te kunnenj bekomen, terwijl de gasten als een schaar wilde dieren zich verdrongen om gevoederd' te worden en zich op a> wat eetbaar was wierpen. De knechts sloegen het groote tapijt in het salon in elkaar en plaatsten de phonograaf. Gravin Sukewitsdb hield zich heden blijkbaar aan het gebruikeilijko pro gram'. De n’euwe knecht defed Lou een paar vragen. Zij antwoordde werktui- getijk met droge lippen. Plotseling viel haar iri, dat haar vader in het atelier kon zijn dat hij daarbinnen geslopen was blij, dat hij er niet b j behoefde té zijn. Zij liep de trap af. De deur van het atelier stond slechts op een kier, het vertrek was dlonker ..Papal”, riep rij zacht, „papa' Niets Alles bleef stil. En toen zij het dicht aanknipte, zag rij de doode- lijke leegte van een ongebruikt ver- tretk. „Zaf ik laten afzeggen? vroeg Lou voor den tweeden keer in den middag „Neen. „Maar papa is niet thuis. l'ranen beefden in haar stem, schuciSie aan den deurknop. ,,U verstaat nij toch, papa is niet tbuis. •Hij wist toch dat er vanavond gas ten kwamen. Zoo ver zal hij de on achtzaamheid toch met drijöen.” „Lou, hij zal toch niet... Lou...’’ ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. BU1TENLANDSCH NIEUWS. BELGlë. Een zonderlinge geschiedenis. Lotgevallen van een door zigeuners ontvoerde. Het Parket van Namen houdt zich yverig bezig met het onderzoek van een zonderling geval van kinderroof, door zi geuners te Namen gepleegd in Augustus 19’14, kort voor de Duitsche invasie. Een 4-jarig kind zou toen door een bende Meldden wy gisteren een en ander over de uitlatingen van President Doumergue en President Hindenburg by het intreden van het nieuwe jaar, het. is niet onbelangwek kend kennis te maken met de verwachtin gen en inzichten van verscheidene Ber- lynsche diplomaten. Zoo heeft de Engelsdie gezant, sir Ronald ly de opmerking gemaakt, dat de u'itei’lyk verkregen kan worden door het streven en de samenwerking der leiden de politici; de handhaving ervan hangt ech ter af van de dagelyksche gedachten van millioenen individuen: mannen en vrouwen: van het internationale zedelijke denken van elke persoon. Plicht van iederen Duitscher en Engelschman is het aldus Lindsay hun eigen gevoelens derwijze leiding te geven, dat vrede niet slechts een uitput- tingstoestand na een oorlog is, maar een toestand van geestesverheldering, die voor de jongere generatie een onontbeerlijk be standdeel van hun moreele zyn moet wor den. De Russische gezant Krestinski zegt, dat het afgeloopen jaar bizonder duidelijk heeft aangetoond, dat de sovjetunie ernaar streeft een vreedzame politiek te voeren. Niemand heeft kunnen loochenen, dat het voorstel van Litwinoff inzake de algemeene ontwa pening binnen vier jaren het eenvoudigste en werkzaamste middel is om den vrede te waarborgen. De vredespolitiek der sovjet unie is in 1927 nochtans op een zware proef gesteld,; de sovjet-unie ig echter op de pro vocaties niet ingegaan en zal haar vredes politiek tegenover de volkeren ook verder blijven voeren. De gezant geeft tenslotte als zyn overtuiging te kennen, dat in 1928 <Ie betrekkingen tusschen den bond van sovjet republieken en Duitschland dn cultureel en economisch opzicht nog inniger zullen wor den en dat de vriendschappelijke betrekkin gen tusschen de volken van beide landen verder zullen bydragen tot vestiging van den vrede. De vertegenwoordiger van den Turk- schen dictator, gezant Kemal Eddin Sani pasja, uit zich in geheel democratischen geest. Wanneer, zoo zegt hy, de volkeren in rust en vrede willen leven, moeten zy op hun leidende mannen een sterker en werk zamer toezjcht uitoefenen dan tot dusver het geval was. De Tsjecho-Slowakische gezant, dr. Chvalkovsky verklaart, dat de Duitsche minderheid in Tsjecho-Slowakijo één der bruggen is, die tot de groote- pan-Europee- sche cultuur-synthese leidt, waarnaar de Tsjecho-Slowakische natie streeft. De krachtige meerderheid der Duitschers in Tsjecho-SJowakye heeft het vraagstuk derl minderheden op weg naar een oplossing ge bracht. Bestemd als zy zyn om naast en met elkaar tê leven en verbonden door ge meenschappelijke belangen, verwante idea len en tradities, kunnen Duitschers en Tsje- cho-Slowaken op het Europeesche vaste land belangrijke garanten van den. vrede zyn. De Poolsche gezant Olszowski maakte de opmerking, dat men in de mentaliteit van het Duitsche en het Poolsche volk ongetwij feld een keer ten beste kan vaststellen. De werkelijke reden hiervoor moet zd. gezocht worden in de steeds meer ingang vindende overtuiging, dat er tusschen Polen en Duitschland .geen tegenstellingen van eco- nomischen aard bestaan en dat veeleer bei de landen geroepen zyn elkaar aan te vul len in verband met het feit, dat Polen een agrarisch en Duitschland een nyverheids- land is. De Grieksche gezant Canellopoelos bracht het denkbeeld van een Balkan-Locamo ter sprake. Hij merkte nochtans op, dat deze idee op moeilijkheden stuit. Ondanks alte rassenverschillen echter heeft een*gemeen-* -1 schappelijk, door historie, usance en zede bepaald lot de Balkanvolkeren tot een ge lijksoortige levensopvatting gebracht. Ouk hun economische belangen kunnen met el kaar in overeenstemming worden gebracht. De solidariteit van de Balkanvolkeren zou zich ook kunnen aanpassen by de solidari teit in Europa, hetgeen het eenige zou zyn, wat den vrede en den vooruitgang der vol keren kan dienen. Tot zoover de diplomaten /lie zich in die KöJmische Zeitung uitlieten. Duizend goede voornemens! Woorden van welwillendheid! Een schoone manifestatie van vredelie- vendheidl iels. „Wat kom je doen, Haasje, watwii je van mij „Heb je papa gjerien, Rateltje? Lou sprak met Kilankhoozie stem maar harfr bJtiK was vol spanning en angst op het gelaat der oude vrouw geves- ligd. „Zeker heb ik hem gerien. Vanmor gen vroeg, om zes uur, toen ik ‘op stond. Hij heeft rich nog verkleeu, naar brieven gevraagd, en toen is hij weer weggegaan. Gelijk hij het zoo dikwijls deed in de Derffi.ingerstrasse „Zoo. Lou wendde zich om en ging '*ee»’ heen. Zij wist, dat haar vader in de De"f- flingersörasse dikwijls ‘aangeschoten thuis was gekomen. Niet dlronken maar toch zxx), dat hij tegen een stoel aan- iiOIIISIIIISCOIliAM I ------- taald iiKkiel met.’’ i>aarna zaten zij weer een uur te genover elkaar, zonder te sjieken. En even sprakeloos verliet mevrouw bina de kamer. Lou merkte het ternauwer nood. De oeüiend daagde reeüs, toen zij hoorue dat de klink van het nea werd neergedrukt. Zij liep naar het raam en herkende het silhouet van haar vader. Maar vergeefs luisterae zij naar zijn schreden in het huis. Klaarb ‘jkeldjk had hij rich m zijn atelier opgesloten. Toen zij om acht uur naar beneden' ging, stond' de (teur van liet atelier wijd open. De knecht was bezig aan het opruimen en am- v oordde op haajr vraag: „mijnteer is reeds uitgegaan.' Radeloos liep Lou naar de strijkka- mer, onUa' Seraphine om deaen lijd het linnen voor den geheelen dag aan de dienstboden gaf. De oude vrouw bukte zich juist met zeer veel bejang- slelling over de geurende stapels lin nengoed. „Eiken dag moet ik sdhoon tafel goed geven, dagelijks schoon linnen op haar bed een complete waschin richting is het bij ons. Tafelgoed heb ben wij evenveel ais aan het hof, maair keukendoeken... een schande Tieni^aaf heb ik hot haar ai gezegd. Ik moet de seoWetten maar gebruiken zegt zij. „Heb je het gehoord, Haasje, oudé servetten.” Drtitig wierp zij dé stapels weer in de kast, en rinkelde boos iret de sleu- Lou begroette de gasten op haar stille, eenvoudige manier met het mat te lachje om de jeugdlige lippen, 1 ar oogen keken als uitgedoofd over al deze menschen heen, waar zij niets om gaf, wier komen en gaan haar an ders onverschillig, vandaag bijna on- veroragelijk was. De bezorgdheid over haar vader, haar angsit over het lot van Gerhard Oberwail deed haar hart ineen krimpen. Bovenmenschelijke in spanning kostten haar de 'weinige woorden, die zij tot de gasten richtte En soms werd een warme, -zenuwaci- tige liand op haar schouder gelegd, een gedenpte, van opwinding trillende slem luisterde „Nu, wat zeg je, Lou.” En dan klonk het 'lachen van vorstin Sukewitsch weer door de salons, lui der dan anders, bijna' uitdagend, haar groote r ooie gestalte richtte rich nog hooger op en haar blanke vingers speelde met de wondermooie perelen- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorging): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bexorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-adveitentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer gereduceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3