SÜHUWs US rui VAU Alius! jBaron E. C. Sweerts de Aanclas Wyborgh f EEN BLOKJE VOLDOENDE VOOR EEN KOP STERKE ANIJSMELi LAATSTE BERICHTEN. Beurs van Amsterdam. leden der Hofhouding in dia gelegen heid gelukwenschen aan tbdedie®. G. Korleweg. üe Heer G. Kortweg directeur vau de M'iddenatandsbank en van die Per »te Leidiaoli© Hulpbank, voarzlitter van de neutrale indddenstaipiiieivereeniging 'e Leddien is gisterenmiddag, toen hu z'dh naar .het ijs begaf, plotaöiing on wel gewordlen. Hij werd naar zijn wo ning vervoerd, waar hij een half uur later is overleden. Do heer Kortweg bereikte den leeftijd van 44 jaar. Inenting met serum tegen mond- en klauwzeer. Vaste prys bij invoer in Duitschland. bo ri^kslandibouwoonsulent, nr. A. H. Joustra tei Berlijn, dieeli mede, dat (Je Pruisische minister van landbouw de «iosten vain inenting met mond- en kiauwüoer-aenun heelt ver,aagtl. Zij bearagon thans voor vee, dat over Weonej- en BI ten D uitsdluland binnen komt, 50 pf. per dier. Vroeger waren die veeartsen hierin vrij en werd tot een mark gevraagd. De dosis serumi, die ingespoten moet worden bedraagt per 50 K.G. levend gewicht bij tfljze van proef 15 c.M tegen vroeger 20 cM.3, terwijl de maxunumdosis is vastgesteld op ISO 180 c.M.3 per dier, vroeger bestond ei geen maximum. Op den prijs van heit ten behoeve van de inspuiting van Nederlandsche vee geleverd serum 55 Mk. liter wordt door het Instituut Reims een korting gegeven van 15 De kos;en per dier b(dragen dus, ten hoogste ongeveer 9 Mk. Het bovenstaande geldt alleen voor zoover de inenting op Duitsch gebied geschiedt. Ook slachthuismisère. jJSen tekort van 80.000. Toen B. en W. van Amersfoort op 12 Nov ].l. aan den raad mededeel den, dat net voor den verderen bouw van liet nieuwe slachthuis, de huiden- tn baconaouterij en schroeioven noo dig was, een aianvullingscftedfiet toe te staan van rond i 80 000, omdat de oor spronkebjke begrooting met dat be drag was overschreden, weigerde de raad aanvankelijk dJat erediet Later htenxteaii de meeste raadhleden er voor onder bedreiging te zullen tegenstem men, alls zoradets weer mocht voorko men. Dn de raad besloot verder de commissies van openbare Werken die van den Keuringsdienst van vee en vlees oh qp te dragen oen onder zoek in te stellen naar de oorzaken van die overschrijding. Thans is ie rapport dier com lissie verschenen, waarbij B. en W. geen nadere opmer kingen of toelichting voegen. De oommissies wijzen allereerst op dien omvang van hun omdleraoek en splitsen hun bevindingen ten opzichte van het slachthuis en die baoonaouterij Zoowe' de directeur van die Vleesch keuring ais die van Opanlbaire Werken wordt in verauim gesteld, omdat ,bet college van B. en W. ten opzichte van verschillende zaken niet in ken nis stel dien. De Oommissies betreuren het, dat die wethouder van Openbare Werken inv'-oed op den directeur van Openbare Werken hee!t uitgeoefend en zij betreuren het, dat de directeur hiervoor is bezweken en zonder eenig protest of nadere toelichting den post voor toezidhit, administratie enz., van 10 percent der 'bouwkosten' terugge bracht heeft op 5 percent De conclu sies der commissies zijn aldus lo. wat betreft de overschrijding der begrooting van het slachthuis kan on luist inzicht in dien stand van zaken het college verontschuldigen, den Raad tn de commissie vian bijstand niet in de ove|/pchrijdingqn te hebben gekend. Dat het college den Raad niet onmid dellijk heeft gekend in de haar ba kende tekorten va/n de baconzouterij is een zeer ernstige fout van het coi lege geweest. 2o Het tijdens de uitvoer.ng doan alsof in de begrooting veel ruimte aan wezig was en met het oog daarop het toestaan vain met m die begroeting op genomen werken, is, zoodra op and© re posten overschrijding plaats had de oorzaak van de overschrijding dei begrooting van het slachthuis gewor den. Te lage raming en vdugrootm* der inrichting is de oorzaak gewees van de overschrijding dier begrooting der baconzouterij. 3o Do overschrijding is te wijt-?a aan liet onju st inzicht van het collego in den stand, van zaken, hetgeen is veroorzaakt door het niet nauwkeurig op dte hoogte zijn van den directeur van openbare werken van den tman tieelen toestand van zaken. Het gevolg van dit onjuist inzicht was het te ge makkelijk toestaan door het college van niet in de begrooting opgenomen werken. 4o. als veroo'sohuldrging voor den directeur van Openbare Werken ran gelden, dat hij zeer veel werk heett, zoodat lui.j niet voldoende aandacht aan alles kan schenken. Door het inrich ten van een overzichtelijke adminis tratie aan openbare werken zou een gr ooi dieel van dit bezwaar kunnen wordien opgeheven. Ten slotte deelen de co .emissies mede. in het vertrouwen, dat de ge leverdie critiek voor hiet college en de betrokken ambtenaren een aansporing is om voor het vervolg hiermede re kening te houden, hunne medewerking te zullen verleemen tot het toestaan ven de gevraagde oredieten Wijziging der Arbeidswet 1919. 56-urige werkweek bij een vier pioe- genstelsel. Arbeidstijd in winkel, controle in ziekenhuizen. Ingediend is een wetsontwerp tin wijziging van de Arbeidsw©t-l«i9. Het ontwofrp bronst v|eirs«b|ilAende 'a ijzigingen in de Arbeidswet, woike oog en buiten twdjlel te stejllem bevoegdheid, au» krachtens een alge. rueene maatregel van bestuiir bepaal (ie ooslissingen te nemen. De met de uitvoering der wet belaste orgauen moeten, zoo wordt gezegd, dat recht behouden, omdat een materie als m die Arbeidswet geregeld, een toepassing moet kunnen vinden, welke met de behoeften in een concreet geval reke ning loudt Daartoe kan, met het .vast s enen van aigemeene regelen niet v orden volstaan. Behalve de hier bedoelde wijzigin gen, vejrband houdende met bet arrest van den Hoögen Raad! zijn in rei ©tsanitwerp nog ©enige andere wijzi gingen en aanvullingen van de Ar beidswet, .velkei geweoschi scheneu, opgenomen. Zoo wordt uitdrukkeLik de straibaarheid vastgesteLd van ver- Jvoop van versoh brood voor tien uur morgens door die echtgenoot© van he* hooïd ©ener bakkersouderneniiug lot dusver was het dubieus of in een dergelijk geval van „arbeidin den zin der Arbeidswet sprake was. Verder wordt bepaald, dat ruimte, w aar handelswaren met het oog op den verkoop in het klein plegen to worden afgewogen, afgemeten of ver pakt, als fabrieken of werkplaats ei n.oejten worden aangemerkt. Uitgezon derd worden alleen de verpakkingen in winkels voor den verkoop ter pdaat- en de verpakkingen op veilingen. u' 'udat bij een vibrp-oe- De geostelsel de 48-urige werkweek niet overtredlen mag worden, is te erg ge bleken Daarom wordt nu nadier voor geteld de grens van den arbeidstijd bij oen vierploegenstelsel te bepr'en op 56 uur per week, met beöopdivan de- gemiddeld© arbeidsweek van 48 uur, berekend over vier weken. Bij de voorbereiding van dien aDe- lueenen maatreged van bestuur, be doeld in artikel 47 d)er Arbeidswet, is 'ie noodzakelijkheid gebleken om bij dien algeoneenen maarregel ook afwij kingen mogelijk te malken van de voor schriften betreffende d)e nachtrust, vervat in het tweede lid (ondier A en B) van 'lat artikel. Zoo zal op daceji, dat alle oil bepaalde winkeds om elf uur des namiddags worden geslopen de mogelijkheid geopend dienen te worden om de op het sluitingsuur in de winkels aanwezige klanten nog be- durend© een korte tijdsruimte door hef personeel te lateai bedienen Oou voot werkzaamheden, die -buiten den eigenlijken bedrijfsarbeid vallen, zoo ah repatratie en sahoanmaakaxbeid', kan het noodig zajh bij dien algemee- nen maaltregeil uiteonideriiigen op het verbod van arbeid tusscheai el£ uur des namiddags en zes uur des voor middags toe te staan Voorts zullen, zoo wordt aangevoerd, verschillende afwijkingen van de nornuale werktijd regeling, welke bij, dien algemeenen naatregel worden toegestaan, haar waarde verliezen, wanneer elf uren nachtrust i oet warden gegeven. Meu denke hierbij aan die op alkaar vol gende drukke dagen, zooals dlie voor S* Nicolaas en Kerstmis, speciaal o.r- voor de banket- en bloemenwinkels. De voorgestelde wijziging van artikel 47 maakt het mogelijk in dien alge meenen maatregel van bestuur uitzon deringsbepalingen op te nemen, als hierboven aangegeven. De wenschelijkheid is voorts geble ken bij de handhaving dier Arbeids wet en de medewerking aan de uil- voering er van in inrichtingen tot bet verplegen van ziekten, ook te betrek ken geneeskundige ambtenaren m Rijks dienst, die reeds uit anderen hooldt met toezicht op die inrichtingen '-"ja belas-r, zooals de medische ambtenaren van de inspectie der volksgezondheid zicht op krankzinnigen en de krank zinnigen en de krankainndgenverpi' - ging. Het ligt dan in de bedoeling met de controle op die naleving der Ar beidswet onderscheidenlijk dn zieken huizen en krankzinnigengestichten in hoofdzaak deze ambtenaren te belas ten. Ook ten aanzien van bepaald© ;chepen, met name bijv. zeeschepen, ia bet gewenscht de mogölijklueid open t«> laten,, dat het toezicht 'wordt opge dragen aan anderen, dan de ambtena ren cjier Arbeidsinspectie, n 1 aan ambtenaren der Havenarbeid ^inspectie Ten. slotte word een aanvulling van artik-al 88 der Arbeidswet voorgesteld waarbij aan den minister de bevoegd heid wordt gegeven bepaald? werk zaamheden in door hem aan to wijzen inridht ngen, welke niet uitsilui'iteaid of hoofdzaak strekken tot het verple gen van zieken, maar die uit hoo.tde van de werkzaamheden, die v<" richt worden, toch verpleging ©inrich tingen kunnen wordien genoeitid, te onttrekken aan de toepasselijkheid der et. QraVTENGPE CT1RICHTEK. Een geheimzinnige geschiedenis. Een naakt vrouwenlak gewonden. Den tweeden Kerstdag is bij het veer in de Lek bij Tienhoven gevon den een naakt vrou weinlijk. Tot d is- verre is vast komen te staan, dat het <jk ongeveer drie a vier weken in het; water gelegen heeft t. Het verkeerde nog niet in staat vai ontbinding. WH iuüi ui sia-nt- val i uiiiuuiuiug. j Nadat het lijk aanv} ankelijk was over ten. Commlmrli dar Koningin in Zuid-Holland. In den afgeloopen nacht ig op 75-jarigen leeftijd te 's-Gravenhage overleden de heer E. C. Baron Sweerta de Landas Wyborgjh, Commissaris der Koning-in in de provincie Zuüd-Hol-land. Bai»n Sweerts werd geboren te Nijmegen op 25 Mieri 1852. Zijn jeugd bracht hij door te Rotterdam, waarna <h\j naar Deift Ring, waar hij studeerde voor ambtenaar by het Binnerüandsch Bestuur. Na het examen daarvoor te hebben afgelegd, vertrok Baron Sweerts naar Indië, waar h(j in gouverne mentsdienst kwam. Zyn meer dan gewone bekwaamheden en zijn scherp vernuft, open den hem e§n schitterende loopbaan. Hy doorliep achtereenvolgens zoo goea _1» alle rangen en werd, na eerst als rfouverne- mentafsecretaris te zfjn werkzaam geweest benoemd tot het hooge ambt van lid van den Raad van Indië. In die positie maakte hy de verwikkelingen met Lombok mede. Op nog jeugdi-gen leeftyd keerde Baron Swieerts naar Nederland terug. Niettegen staande zyn Indische jaren veel van hem hadden gevergd, was zijn werklust niet ver flauwd en aanvaardde hy het ambt van bur gemeester van Arnhem. Echter, toen de Re sidentie een nieuwen burgemeester hebben moest, blefk de Regeering Baron Sweerts daarvoor den gewenscht en man te achten. In 1904 werd hy dan ook tot Inwigemeester van den Haag benoemd. Maar toen in 1911 in de vacature van Commissaris der Ko ningin in Zuid-HolJand moest worden voor zien werd Baron Sweerts daarvoor door de Regeering uitverkoren. Tydens zijn burgemeesterschap van den Hiaag was Baron Sweerts ook lid van de Eerste Kamer. Zyn schitterende staat van dienst zoowel dn Indië als hier te lande, deed hem talrijke onderscheidingen verwerven. Van de Neder landsche Orden werden hem de onderschei dingen verleend van Groot-Officier van Oranje Nassau, was hij do-agar van de Ne derlandsche Leeuw, en voorts was hy ge machtigd tot het dragen van het Grootkruis van den Eikekroon en zeer vele buitenland- sche onderscheidingen. Geboren magistraat paarde Baron Sweerts groote kennis en bekwaamheid aan tact on grooten eenvoud. Hy was aristocraat naar geboorte, maar ook naar den geest, een di plomaat in hart en nieren. Vorig jaar by het bereiken van zyn 75- jarigen leeftijd) heeft hy zich aan alle eer betoon onttrokken. Verluidde toen dat de Commissaris zyn ambt zou neerleggen, daarvan is geen sprake geweest. Baron Sweerts is op zijn post gebleven, tot zijn levensdraad- is afgesneden. Hij ig in'het harrenas gestorven! C gebracht naajr (ie kerk te Tiennoven is het uater d|> tÜfei van de Dorische justitie overgebracht naar net zienen ruis aan de coolsingel te Rotterdam Dit feit doet viera.oeac*, uat de ver oenking, dat hier misdrijf iu net ipei is, is toegenomen s.i voorts, dat er vennoeaens gerezen cat net iijk cai js van een Rotten la o te vrouw V oorwaarts veru^ex't uit betrouw - bar© bron, dat net venaoweu gerezen is, diat het iijk dat is van een Rotter- ciauech Yedsje, dat voor «enigen tijd met twqe jongelui eui, ©en ander meis je verdwenen is on' siiusd'en niet te ruggekeerd. Ondanks de nasporingqu naar dit viertal ingesteld), kon die politie de verblijfplaats niiejt anl/diekken en men vermoedde reeds, dat zij die ijk ge nomen liadden naar Befgië, hetgeen meer voorkomt. Een vader steekt zyn zoon. Een huiselijke twist. (4) Oudejaarsavond tusschen 8 en 9 4Ur hee.t die 43-jarig© J E. wonende in de Willem v. riildegaersbercnsiraat in kotiernaam zi^n il-jarigen zoon O. h. bij een huiselijke® twist met e°u 11 ©b m zijn iiukeraipie gestoken, zoo- uai de jongen ernstig werd verwond. Ai geruimen tijd, leefden vader ©n zoon in oneenlg' ©id,. De vadier staat bekend atls een man die teveel drinkt, oe zoon was sinds ©enigen tij^. werk-1 loos en kre©g verwijten van zijn va der, dat hij thuis die boel hielp op eten Op Oudejaarsavond] kwam1 de man thuis en begon hij op zijn vrouw te schelden en haar te dreigen. l)e zoon kwam tussoh en beiden, waarop d© Va der zoo woedend werd', dat hij zijn knipmes greep en den jongen im d'e linkerzijde een steek gaf. Toen hij zag, dat die jongen in ©1 kaar zakte ging hij tie straat op. Bu ren die de twisi hadden gehoord'waar schuwden d© politie. Een agent kon den vader spoedig na het gebeuren op straat aanhouden. De man aedde, dat hij van plan was, zichzelf bij de po litie aan te geven. Door dien Geneeskundigen Dienst werd1 die zoon naar heit ziekenhuis aan. den Bergweg overgebracht. Aanvanke lijk meende iwen, dat die wondie n\3' buitengewoon ernstig was, doch giste ren .bleiek operatief ingrijpen noodza kelijk. daar vermoedelijk een nier verwond is. De vadier is in verzeke" nfe bewaring gesteld. De toestand van dien zoon wordt thans niet levenscu- ▼lairlijk gieacht. j Te veel onderwijzers. Voor die betrekking van onderwijze res aan de Christelijke school' te E - nier-Erfscheidenveep zijn 97 sollicitao- fabrikanten: n.v.aj.ten HOPE'S handel mij. 51 SPORT EN WEDSTRIJDEN. Schaatsenrijden Wedstrijd in het schoonrydim te Zwolle. Gistermiddag zyn op de banen van de ijs- club Zwolle wedstrijden gehouden in het schoonryden, waaraan het nationaal kam pioenschap voor dames was verbowlen. De kampioene, mej. J. J. van Wijngaar den uit Utrecht verdedigde baar titel met succes en de titelhoudster wist me»t den heer G. P. van Balen, eveneens uit Utreoht, ook beslag te leggen op den eersten prijs in den wedstrijd voor paren. De jury be stond uit de heeren mr. C. H. Thiebout, Zwolle; M. H. KeppelHesselink, Arnhem, en B. Witkamp, Rotterdam. De banen, het zachte weer en de deskun dige jury hebben deze wedstrijden tot een vol/ledig si De uitstagen zijn alg volgt: Wedstrijden voor dames om het kampioenschap van Ne derland: 1. mej. J. J. van Wijngaarden, Utrecht; 2. mevr. F. van Duysborg—Croos- wyck, den Haag; 3. mevr. M. Woldringh- van der Hoop-André de la Porte, West Ka- pelle. Wedstrijden voor paren: 1. mej. J. J. van Wijngaarden en de heer G. P. van Balen, Utrecht; 2. mevr. M. Woldririgh v. d. Hoop André de la Porte, West Kapelle, en heer J. El Rui tee, Arnhem; 3. mevr. en de heer Ookels, Nyverdal. Kampioene Janna van Meulen te Grouw geslagen. De ijsclub Rypfericerk schyiit het voor recht te hebben zoo schrijft men aan de N. R. Crt. op haar wedstrijden voor vrou wen nfieuwe sterren in het leven te roepen. Eend ge jaren geleden 4 5 werd de geduchte Martha Hemminga, wdnneHjk scheen, daar geslagen door de veel tengerder Janna van Meulen, die tot Zaterdag j.l. de snelste rydster was en heei wat prijzen in de wacht sleepte. Zaterdag te Ryperkerk geslagen; ibben en ZJj moest het afleggen tegen de slanke, veel grootere Annie Zondervan te Leeuwarden, maar eerst na een vinnigen stryd in drie ritten. Annie Zondervan as 20 jaar oud en in de Friesche sportwereld een bekende persoon lijkheid. Zy heeft o.m. het kampioenschap van den Frieschen Athletiekbond in loopen, hindernisloop en verspringen. Aan Annie ia, op haar verzoek, een gou den medaiLle inplaats van een geldprijs aan gaboden. ZWEMMEN. Over de Straat van Gibraltar. De tweede poging van miss Gleitze mislukt. Miss Gleitze, fje Lonidensche typiste, heeft gisteren een tweede poging gedaan om de Straat van Gibraltar over te zwem men. Om 3 uur 's morgen* iB ze by Tanger te water gegaan en tegen den middag was ze halfweg. Later werd bericht, da,t ze oog maar een mijl van den overkant af was. Maar tenslotte heeft ze ook dezen keer haar poging moeten opgeven, daar de zee zeer woelig werd. Zes uur na het vertrek van de koelbloe dige zwemster is mejuffrouw Hudson, haar te water gegaan by Alcazar, ten Ooflten van Tanger. Hoever deze dame het gebracht heeft, was nog niet bekend, maar gemeld weflj, dat ze goede vorderin- RADIGNIEUWS. Prpgramma voor heden. Hilverstim 1060 M'. 5.30 Edm. Kliokum' over ,,Dp ge schiedenis, het antotitaw en die ontwik keling dier parapMe 6 u. A.N.R.Q,trio. 7.15 EngeUche coavereötiele». 7.45 Politiebericht. 8.10 N.O.V. Leaing vain dr. R. H Ritter over „De sucoeeboeken der laatste jaren. 8.50 A. N. R. 0.-orkest Ot.l.V. Nico Treieep Soliste mej. M. 0. Baremdregt (alt). 10 u. Persberichten. 10.30 N.O.V. Graimafoonplaiten. Huizen 1840 na 6 u. 1950 M. 7 30 Cursus Kerklatijn, 8 u. Concert m. mi. v. jnej. H Sela sopraan, T'.R-0.. orkest. Spreker W. J Koldeway over „De leek en de ar chitectuur'. Davemtry 1600 M. 5.35 Kinderuiurtje. 6.20 Gramofoonplatten. 7.35 Liederen vani Beethoven. 8.05 Radiio-oricest o.Lv. Haydn Wood en solisten. 9.55 Variété-prograimrapl. 10 50 Daammuadek door Jack Hadtoni's Ambassador club. RaidSo Paris 1750 M. 8.50 Cantates en werken gecompo neerd voor deo de Rome 1927 446e NEDERL. STAATSLOTERIJ, 4e klasse. Trekking van Dinsdag 3 Jan. Hoofdprijzen: 5000,5139 2000.—: 18188 1500,3583 1000.—: 1919 14441 400.—: 1868 1982 100.—: 3182 6590 9920 11688 13613 Pryzen van 65.—. 46 124 175 226 251 317 346 376 473 549 554 597 598 650 696 718 733 804 864 868 882 91Ó 946 948 956 962 1012 i02l 1029 1122 1161 1163 1195 1417 1422 1597 1611 1704 1820 1838 1917 1943 1957 2005 2022 2051 2129 2141 2251 2268 2409 2417 2424 2429 2483 2545 2618 2646 2652 2658 2724 2899 2964 2976 2981 3026 3119 3236 3246 3259 3278 3376 3397 3446 3448 3518 3532 3660 3678 3738 3756 3803 3819 3917 3922 4091 4111 4267 4271 4280 4292 4313 4412 4482 4551 4648 4679 4804 4808 4833 4847 4890 4927 4953 4968 4977 5021 5188 5196 5228 5235 5327 5441 5449 5493 5504 5559 5597 5611 5694 5727 5733 5739 5743 5756 5805 5808 5829 6885 5900 5940 5982 6020 6042 6079 6182 6195 6247 6277 6285 6359 6395 6400 6445 6451 6452 6491 6593 6623 6654 6712 6800 6862 6967 6999 7045 7055 7178 7240 7247 7315 7384 7396 7489 7568 7774 7824 7849 7962 8024 8056 8165 8186 8198 8218 8370 8478 8550 8565 8671 8642 8647 8669 8698 8707 8726 8885 8922 8957 8959 8962 8982 9075 9090 9096 9110 9138 9220 9227 9292 9293 9294 9324 9342 9380 9404 9427 9439 9444 9491 9504 9515 9519 9683 Ö692 9719 9722 9837 9898 9908 9925 9948 10004 10008 10030 '10062 10067 10084 10119 10171 10178 10189 10354 10367 10368 10386 10390 10423 10478 10582 10622 10641 10693 10694 10701 10706 10740 10772 10774 10887 10918 10919 10955 11018 11020 11024 11030 11051 11208 11304 11361 1149è 11539 11586 11618 11650 11656 11659 11877 11888 11944 12066 12097 12132 12182 12341 12349 12376 12396 '12437 12508 12518 12528 12526 12571 12689 12640 12656 12659 12704 12730 12753 12768 '12913 12968 12986 13215 13225 13267 13310 13340 13367 13409 13506 13507 13522 13583 '13542 13780 13833 13873 13924 13989 13976 13936 14010 14060 14078 14133 14101 14220 14273 14298 14302 14436 14454 14506 14612 14556 14569 14646 14668 14696 14720 '14782 14778 14788 14808 14846 14858 14905 14948 14986 15023 15083 15128 16141 15157 15245 15253 15300 15337 15894 15477 15586 16600 15600 15623 15650 15656 15725 15729 16784 15791 15801 15832 15835 16897 15982 16946 15963 15976 16052 16068 16107 16114 16187 16219 16223 16229 16259 16281 16283 16340 16348 16373 16461 16472 16523 16536 16549 16552 16630 16711 16727 16799 16803 16846 16871 16905 16913 16944 16964 17066 '17104 17142 17156 17164 17232 17309 17363 17398 17479 17549 17664 177?7 177|7 17803 17913 17870 17878 17914 17979 18014 18027 18131 16140 18168 18219 18245 18252 18255 18294 18328 18365 18390 18428 18430 18601 18516 18548 (9 18614 18674 18696 18785 18813 18845 '18855 18877 18878 18884 18899 18991 19016 O 19182 19169 19174 19179 19225 19358 19374 19414 19421 19435 19474 19487 19529 19596 19610 19729 19794 19847 19994 20008 20174 20179 20252 20335 20337 20342 20416 20525 20736 20755 20775 20965 MARKTBERICHTEN. Rptteqjamsch? VepiwJtt, 3 Jam Aanvoer: 169 paarden, 3 veu lens, 864 magere runderen, 796 vete runde ren, 606 nuchtere kalveren, 183 vette koelen, 196 vette kftiverw, 233 schapen of lamme ren, 46 biggen, 14 bokken of gedten, 90 gras- kalveren, 8 overloop er#. Pryzen vette koeien le kw. 0.490.62. 1 kw. 0.42—0.46, 3e lew. 0.30—0.34; Os- n le kw. 0.47—0.60, 2e kw. 0.42—0.45, 3c kw. 0.38; tamelijke handel, zelfde prij zen alg vorige week; Vette kalveren le kw. 0.85—0.90, 2e kw. 0.7214—0.77%, 3e kw. 0.60—0v62%; tamelyk vlugge handel, pryzen ruim prijshoudend. Melkkoeien 350—390; niet. meer handel dan vorige week; Kalfkoeien 310426; pryzen van de melk- en kalfkoeien konden makkelijk bedongen worden; Stieren 120 Pinken 125150; Vaarzen 175 225; Werkpaarden 200—800; Slachtpaar- den 100—175; flinke handel, oude pryzen; Hitten 100—475; Veulens 75—100j. Fok- kalveren 20—26; Biggen 7—18; weinig handel, wednig prysveranderingOverloo- pers 20—28; flinke handel, geen prijs- veranderingen; Biggen p. w. 1.201.60; Graiskalveren 60—110; veel handel, prij zen op dezelfde hoogte. Kaasmarkt Bodegraven. 3 Jan. Aangevoerd 162 partijen, w.o. 141 m. r.m., 6754 stuks, 5403 K.G. Prijzen le kw. m. r.m. 56—60, 2e kw. m. rjn. 50 —54. Zonder r.m. 4$-«4. Handel matig. STADSNIEUWS. GOURA, 3 Jan. 1928. Mededeelingen van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Gouda en Omatreken. Export naar de tropen. Op Woensdag 11 Januari a.s. van 10—12 en van 24 uur zal ter Secretarie van de Kamer, Oosthaven 38, zitting houden de heer W. C. A. v. d. Hoerveh', Correspondent van de Ned. Ind- Jaarbeurs te Bandoeng, teneinde aan fabrikanten en handelaren in dit district voorlichting te verschaffen voor den handel met Ned. Ooat-Indië in het al gemeen en voor verpakking van voor de Tropen bestemde artikelen in het bijzonder. Genoemde heer zal dan tevens een kleine expositie houden van monsters van verpak kingen, zooals deze voor de Tropen het meest gewenscht zijn- Ieder belanghebben de kan op dien datum zich ten Kantore der Kamer gratis doen voorlichten. Fransch douanetarief. Volgens officieele berichten blijkt, dat een adddtioneele tariefsherziening wordt, voorbereid en na de vacantie aan de Fran- sche Kamer zal worden voorgelegd. Door het Nederlandsche Gezantschap te Parys zal het noodige worden gedaan, ter mogelijke beveiliging der Nederlandsche belangen bij den invoer fn Frankrijk. Chileensche Tariefsherziening. Ook in Chili is een nieuw douanetarief in voorbereiding, waarbij oan. aan den Presi dent het recht zal wordien gegeven 50 verhooging toe te passen op artikelen, die Chili in voldoende mate produceert, om in de behoeften van het eigen land te kunnen voorzien. Turkije. Ter bevordering der nationale industrie zyn 3n dit land verschillende grondstoffen vrijgesteld van invoerrecht. Daaronder zijn o.m. opgenomen, gedroogde en gezouten runderhuiden, verschillende chemicaliën, aniline- en andere verfstoffen, dextrine, oleïne, katoenen, garens, palmolie, teer, beenderkool, vernis e.a. Het plakken van rentezegels. De heer J. A. Donker, lid v. d. Kamer van Koophandel, schrijft ons: Bljjkens het gepubliceerde verslag van de vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken d.d. 28 December 1927 heb ik, naar aanleiding van eene desbetreffende vraag van een der Leden, eenige mededeelingen gedaan be- trffende het door het Bestuur van den Raad van Arbeid te Utrecht genomen besluit in zake opheffing van de depots voor den ver koop van rentezegels te Gouda. In dit verslag is eene kleine vergissing geslopen. Daarin staat o.a., dat de Werk gevers kunnen volstaan met één of twee maal per jaar te plakken. Ter voorkoming van moeilijkheden wil ik langs dezen weg er nog even op wijzen, dat taling der Invaliditeitswet (plakken van rentezegels) geenerlei wijziging ia tot stand Nog altijd is.de dat steeds vóór of gelijktijdig met de beta ling van het loon het verschuldigde renle- zegel op de rente-kaart moet worden ge plakt. Wèl kan.een Werkgever, die ten genoege van den Raad van Arbeid aantoont, dat hy geregeld meer dan 25 verzekeringsplichtige arbeiders in vasten dienst heeft, door den Raad van Arbeid worden vergund, de inge volge de Invaliditeitswet verschuldigde pre mie voor de verzekering van de vaste arbei ders te betalen, telkens na 4, 9 of 13 weken, door middel van rentezegels voor vier, ne gen of dertien premdën (zg. „blokzegels"). In dat geval moet door dien werkgever een waarborgsom worden gestort. Voorts zy nog opgemerkt, dat de Raad van Arbeid te Utrecht bezig is te bevorde- van alle rente jaar alle De oproep voor een hoofd van voor zwakzinnigen op een salaris van 600 boven het geldende voor een inrichting voor gewoon lager onderwijs, Wijkt niet op een vergissing te berusten en is juist gesteld. Van het genoemde bedrag van 600 komt slechts, de helft ten laste der gemeente, de andere helft wordt van Rijkswege bijgepast. De ijsbaan te Stol wij kersluis. Gisteren is de ijsbaan te Stolwykersluis wederom druk bezocht, de banen zyn goed. IJa en weder dienend zal op Woensdag a.a deg n.m. 2 uur hardrijderij worden ge houden voor meisjes van 1620 jaar, waar aan een ieder kan deelnemen. De prijzen bestaan uit fraaie kunstvoorwerpen. Een ongeval op de baan te Stolwijkersluis. Gisterenavond omstreeks 9 uur kwam de 10-jarige W. IJsselsbyn uit den Gr. Floris- weg 48 bij het schaatsenrijden op de Ijs baan te Stolwykersluis, te vallen, waarbij zijn linkervoet ontwricht werd. De jongen werd door de EJÏ.B.O. naar de Wijkverple ging overgebracht, waar Dr. Montagne hulp verleende. Door de gladheid gevallen. Door de gladheid viel dezer dagen een opnemer der gasfabriek op den Kleiweg, waarbij Rij de dluim van zijn rechterhand ontwrichtte. De man ris naar de Wijkverple ging gebracht en onder geneeskundige be handeling gesteld. E«n politieagent in het gezicht geslagen. Wegens mishandeling van een politiebe ambte in functie werd dezer dagen gear- «ifiteerd, zekere G. B. Toen de agent dezen jongeman naar het politiebureau wilde breu ken sloqg hy hem moedwillig in het gezicht. Procesverbaal werd tegen het joqgmensch opgemaakt. Laat uw rijwiel niet onbeheerd staan. Dezer dagen tiet een wielrijder zyn fiets onbeheerd in de van Swdetenstraat staan, even later was ze verdwenen. De politie stelt een onderzoek in. Burgerlijke Stand. *30 Dec. Jan Johannes, zn. van J. de Jong en A van der Grift, Vondelstraat 61. Sara, d. v. H. Bruynnöks en A. J. H. van Schaik» Gr. van Bloisbraat 27. Johannes Petrus, z. v. A. van Reeden en E. de Lange, D# Costakade 17. 31 December: Pötronella Helena, dr. van A. de Korte en H. M. A. de Waal, Raam 1.13 Hubertus Wilhelmus, z. v. A. J. van Es sen en H. W. Korver. 2 Januari: Johan Antoni, z. v. T. van He- mert en A. Duhr, Bockenbergstraat 39 Johannes, z. v. J. G. J. van der Kind en J. Kwinkeleriberg, P. C. Both straat-96. OVERLEDEN, 31 Dec.: Grietje de Groot 2 w.. 1 Jan.: Johanna Reebeen, geh. met N. F. Krebs, 59 j. Agenda. 4 Jan. 8 uur Gebouw Daniël, Cursus E.H. B. /O. 0. 1. van Dr. iMontagne. 4 Jan. Nieuwe Schouwburg. 6e Abonnem.- voo retelling. 18 Jan. 8 uur Gebouw Daniël, Cursus E.H. B.O. 0. 1. van Dt. Evers. UIT DEN OMTREK. Maandag hadl alhier een ringrijdery plaats, uitgeschreven door de IJsclub „Nooit gedacht", in den Achterbroek. 24 paren na men er aan deel, de le prys wend behaald door H. Rijkaart en C. van der Graaf; 2e pir. L. de Vries en C. Oude nes; 5e pr. T. Re- hout en M. van Vliet; 4e pr. J. Deelen en T. van Wijngaarden; 5e pr. C. Bongers en B. J. Halting. BODEGRAVEN. Zaterdag is het nieuwe beursgebouw staande aan d« nieuwe kaasmarkt, officieel geopend, door den voorzitter van het be stuur der N.V., mr. C. S. v. Dabben de Bruyn, burgemeester dezer gemeente. De voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Gouda en omstreken en een vertegen woordiger van de plaatselijke vereeniging van kaashandelaren hebben ook het woord klok 1 1 reeds im de ruime bears van het in op 31 Dec. 1927. Om 10 uur opent de Voorzitter, Mr. C. S. v. Dobben de Bruyn, de vergadering met waarna de secretaris ontslagen wordt van het voorlezen der notulen, omdat deze nog niet in 'het officieele notulenboek waren in- Aanwezig waren alle leden, behalve de heeren de Mars, Burggraaf en Oldemana. Onder de ingekomen stukken waren: een dankbetuiging voor het in hen gestelde ver trouwen, door benoeming tot lid der comm. voor werkloosheid, van de heeren J. A. Kooistra en Jer. Plomp, waarbij zy die be- iMej. v. Dijken neemt hare benoeming tot lid der pi. comm. v. toezicht op het lager goedgekeurd, waarbij de begrooting werd gewijzigd, en deelden mede, hoewel de be grooting op tyd werd afgedaan door den Raad, nog geen gelegenheid bestond, om alles grondig te onderzoeken, waarom toe gaven tot 50 te doen. Uit een rapport blykt, dat de administra tie van het electr. bedrijf keurig in orde is bevonden, en den boekhouder lof wordt ge bracht voor zijn accuraat beheer. Ook deelt de 'liohtoommisoie mede, dat ten slotte de eleetrificatie in de Meye, fin. is meegeval len, wat deze aanleg betreft. De begroo- ting was 46.647.— en de totaal uitgayen 42.273.50, en is dus hier een meevaller te constateeren van ruim vier-düizend gulden. (De uitvoerder van ddt werk, is ongetwij feld wel een bekwaam man geweest!) De Voorzitter leest voor een schrijven van B. en W. over de motie Olüemans, aan genomen door den Raad met alg. st. waar uit blijkt, dat B. en W. niet overtuigd zyn geen voorstel zullen doen tot weder instel ling van een comm. voor publieke werken. De heer Jongeneel verzoekt dit stuk in een volgende vergadering te willen behan delen, omdat de heer Oldemans than8 hier afwezig is. De Voorzitter zegt, dat de heer Oldemans in een volgende vergadering wel op dit stuk terug kan komen, zoo hy dat wemscht. De heer Beyen kan zich niet geheel ver eenigen met genoemd schrijven omdat daar in gezegd wordt, dat onder de leiding van B. en W. alles zoo vlot van stapel is geloo- pen. Spreker wyst op de trottoirs in de Noordstraat, waar B. en W. tot heden de zaken niet voor elkander hebben kunnen brengen. De Voorzitter zegt dat dit de schuld is van eenige ingezetenen daar, en wyst op de volle medewerking van bewoners der v. Tolstraat en andere straten, waar men alleit getoond heeft te willen medewerken. De heer v. d. Morel, Wethouder, zegt, dat B. en W. wèl bereid zyn om een spe ciale commissie te benoemen voor zaken als: het slachthuis, riool, enz. enz. maar voor een ding van niets, een kleinigheid als de regeling van trottoirs in de Noordstraat, acht spreker een speciale commissie geheel oveibodig, don kan zoo'n commissie wel eens een sta in den weg blijken te zijn. De heer C. B. Batelaan acht verdere be spreking over dit punt overbodig, nu B. en W. duidelyk te kennen geven, geen comm. v. publieke werken te willen. Enkele jaren geleden werd ook door den Raad uitgespro ken dat handhaving van deze commissie verlangd werd, maar ook toen bleef een voorstel van B. en W. daartoe achterwege. Waar B. en W. than# zeggen te meenen, dat zy geen behoefte gevoelen voor bedoel de commissie, wil spreker zich hierby neer leggen. De heer Jongeneel herinnerde er aan, dat de Raad met alg. stemmen zich uitgespro ken heeft, tot instelling van 'n comm. v. publ. werken, en dus verwacht mag wor den, dat B. en W. hieraan gevolg geven. De meeste gemeenten toch hebben zoo'n commissie! En dan, spreker is het eens met den heer Be ij en, betreffende de Noord- straat. Ook daar komt een geest van onte vredenheid, en is alles lang niet vlot van stapel geloop en! Het riool aan de Emma- kadp en meer nog, is onafgedaan, 'zoodat een commissie werk genoeg zal hebben! Nu B. en W. met alg. at. een comm. v. publ. werken afwyzen, komt een eigenaardige verhouding in sommige facties, met name by de Anti-iev. en Chr. Hist, party. De Voorzitter acht ode de regeling van trottoirs in de Noordstraat een klein ding, waar het elders overal goed ia gegaan, moest dit toch ook hier kdanen! Maar en kele bewoners in de Noordstraat stellen on mogelijke eischen. Men wil b.v. wèl afstand doen, maar... tóch medezeggingschap be houden omtrent onderhoud, en vraagt offi cieele toezegging, dat nimmer belasting, ook in de verre toekomst dus, over die trot toirs geheven zal worden, iets wat onmo gelijk toegestaan kan worden. Ook is een mondelinge afspraak gemaakt, en toen die afspraak schriftelijk bevestigd zou worden, kwam men weer met eenigszins gewijzigde meening, en wilde niet teekenen. En wat het fractiebelang aangaat, waarover de heer Jongeneel sprak, ddt kan beter ieder in zijn eigen kiesvereeniging behandelen, dan dat daarover in den Raad gesproken wordt. B. en W. zullen niet komen met een voorstel tot instelling eener comm. v. publieke wer ken! De heer Bn. Batelaan wil ook niet verder aandringen, evenals de heer C. B. Batelaan op instelling eener commissie, nu B. en W. zoo positief zeggen, overtuigd te zyn, dat 1 comm. alles goed zal blijven heeft dn de vorige vergadering Jtemd, om de meening van B. en W. er over te hooien, maar nu B. en W. geen, bijstand willen, legt spreker er zich bij neer. Het schrijven wordt voor kennisgeving Voorts leest de Voorzatter een mededee- ling voor vam B. en W., waarin gezegd wondt,' naar aanleiding van een uitdrukking in de laatstgehouden openbare vergadering, dat thans alle teekeningen en cijfers ter in zage liggen voor de Leden betreffende rio- vra«gt, 1 r is.dit De Voorzitter zegt, geen juisten datum te kunnen noemen. De heer Jongeneel vraagt of deze cijfers en teekeningen reeds by B. en W. bekenu waren, vóór 23 Dec. 1925. De Voorzitter kan het op oogenbtik niet zeggen, omdat alles niet tegelijk is gereed gekomen. De heer Beyen heeft zich over de mede- deeling verwonder t B. en 1 Nadat de heer Jongeneel en de Voorzitter ©enigen tyd over dit punt gesproken hebben, waarbij de Voorzitter meermalen den heer 7 waar- hy wenscht te spreken. Het debat tus- schen Voorzitter en den heer Jongeneel was opnieuw niet bdzonder vriendelijk; er wer den af en toe nogal eens krasse-uitdrukkin- Aan de orde is thans de behandeling van het feit, dat aan school C (U.L.O.) bere- kènd over geheel 1927, 23% leerlingen zyn, terwy'l twee onderwijzers minstens 24 leer lingen deze school moeten bezoeken. De Voorzitter deelt mede dat B. en W. hebben vergaderd met het hoofd der school en den heer Inspecteur en dat naar aanlei ding daarvan B. en W. voorstellen, met in gang van heden, de heer T. Broere, onder wijzer aan genoemde school, eervol te ont slaan. De heer Beyen wyst er op, hoe deze school sedert ongeveer SO' k 40 jaren heeft bestaan, en meent, dat nu even het getal onder 24 leerlingen is, de Raad niet dade lijk een onderwijskracht moet ontslaan. In dien bij de eerstvolgende telling blijkt, dat weer 24 of meer leerlingen) deze school be zoeken, kan de gemeente met weinig exitra uitgaven de tweede leerkracht behouden. Spreker wil dus den heer Broere heden nog niet ontslaan. De Voorzitter zegt, dat het hoofd dezer school eerst pas op 24 Dec. j.I. mededeeling heeft gedaan over het aantal leerlingen, terwijl zulks op 16 Dec. reeds had kunnen geschieden. Alles ie naarstig onderzocht ge worden, maar waar nu het getal 24 niet is bereikt, komt een eventueele 2e leerkracht geheel ten koste van de gemeente, en zou ook aan de bizondere school voor UX.O. een verzoek om nog een leerkracht niet ge weigerd kunnen worden, hetwelk op pl.m. 6000 gulden extra uitgaaf zou komen, dat zou worden 260 gld. kosten per leerling. De heer Jongeneel meent, dat 260 gld. per leerling op deze wijze berekend, onjuist is, omdat aan de bizondere school dan ook die leerlingen meetellen in de extra kosten, dus zou het op ongeveer de helft komen. De heer Bn. Bate!aan noemt dit punt van behandeling een onaangename zaak. Ala lid van den Raad ia men verplicht ook het openhaar onderwijs goed te helpen verzor gen, waaraan spreker dan ook ten volle wil medewerken, maar om nu voor het behoud van een onderwijzer, 5600 gld. uit te geven (dua niet 6000) lijkt spreker, hoezeer hij het betreurt, niet goed, waarom hy dan ook het voorstel van B. en W. zal steunen. Naar aanleiding van een opmerking van den Voorzitter zegt de heer Beijen, dat met adiresseering aan den betrokken Minister, wellicht ibehoud van de 2e leerkracht moge lijk iis. Spreker dringt nogmaals aan de 2e leerkracht te handhaven, en wyst op het jaar 1930, waar vrij ®eker de kleinere klas sen weer komen. Wethouder v. d. Marei meent, dat de heer Beyen een eenigszins eigenaardige voorstelling van den stand van zaken heeft gegeven. De Inspecteur heeft gezegd, dat bij handhaving van de 2e leerkracht, alle kosten daaraan verbonden, zullen komen ten laste der gemeente, teryryl de heer Beijen zegt, dat misschien hieraan nog is te ontkomen! Wie heeft hier nu gelyk? De Voorzitter zegt nog, dat gebleken is, dat het 7e leerjaar weldra verplichtend zal worden, en op school A, slechts weinig leer lingen in deze klas zyn. Volgens den Inspec teur zal, nu het aantal eenmaal beneden 24 is geweest, voorioopig alleen dón een 2e leerkracht door de Regeering vergoed wor den, indien minstens 30 leerlingen bedoelde school bezoeken. Het voorstel van B. en W. wordt met op een na alg. stemmen aangenomen, met de stem van den heer Beijen tegen, en is dus de heer Broere op heden als onderwijzer ontslagen. BOSKOOP. In 1927 zijn door B. en W. dezer gemeen te 60 bouwvergunningen afgegeven, waar van 40 voor den bouw van een eigen woning. Wel een bewijis dat de particuliere woning bouw weder opleeft. In 1927 zyn 137 paspoorten afgegeven en 157 verlengd. Een teelrën, dat door de Bos- koopers druk in het buitenland wordt ge reisd. Bij de Op de gehouden jaarvergadering van de confessioneele vereeniging afd. Boskoop zyn tot bestuursleden gekozen de heeren W. v. Bergen en Adr. Vuyk. GOUDERAK. Een der meeat interessante wedstrijden werd gisteren op de ijsbaan te Gouderak gehouden. Hier hebben zich verschillende jonge krachten en een rijder die al verschei dene lauweren geoogst heeft gemeten. Voor den wedstryd hadden zich 24 deel nemers aangemeld Al in den eersten om loop, moesten 3 kampritten uitgevochten Na loting kwam er eerst recht spanning dn het verloop van den wedstrijd. Een veel belovend rijder uit Stolwijk, J. Zuidervliet, 'die al in de eerste ritten getoond had, over te beschikken, kwam nu te tegenover J'. v. d. Wiel, een bekend wielrijder en in die laatste jaren waarschijn lijk de snelste schaatsenrijder op de korte baan in Zuid-Holland. In bedde ritten wist Zuidervliet onder gejuich der toeschouwers het eerst dien eindstreep te passeeren. Na nieuwe loting moest in den nu volgen den strijd, laatstgenoemde verliezen tegen F. de Jong, Ouderkerk a. d. IJssel. Deze is een zoon van een vroeger zeer snelle rijder A. de Jong en zit hem het hardrijden dus in het bloed. Nadat de Jong nog 'een anderen niet te onderschatten deelnemer G. de Vries had weten te verslaan, moest Wj om len en 2en prys rijden tegen C. de Vries Gouda, die een stilstaand nummer had «ehad. De verwachtingen waren nu tot het uiterste gespannen, vooral nadat ieder dezer strij ders een rit won. Eindelijk behaalde in den beslissenden rit de Jong den zege, onder een daverend hoerah van die nog talrijke menigte. De laatste ritten werden bij mane- Wericelijk was dat een middag waar voor aanhangers van kortebaan-wedstrijden te viel. De Jong werd laatsten rit door spartbroeders van een turn- vereeniging op de schouders geheschen. De volledige uitslag is: le prys F. de Jong, Ouderkerk a .d. IJssel; 2e prys C. de Vries, Gouda; 3e prys Jb. Zuidervliet, Stolwijk; 4e prys G. de Vries Czn., Stolwijk. HAASTRECHT. Ter Gemeente-secretarie is aangifte ge daan van het verliezen uit een auto tus- schenSchoonhoven en Gouda van een z-g. aktetasch, inhoudende voor den vinder waardelooze wissels, quitanties, enz. De collecte, gehouden by de huwelijksvol trekkingen, heeft in het afgeloopen jaar opgebracht 16.45%. WOERDEN. Kastekort by een ambtenaar. De gemeenteveldwachter heeft, we mel den het reeds gearresteerd den 25-jarigen van der M., die reeds van zijn vijftiende jaar af werkzaam was op die secretarie te Lijnschoten. Hy genoot het volle vertrouwen van den burgemeester, djie hem by de ope ning van de waterleiding met de adminis- stratie van dit bedrijf belastte. In Septem ber j.l. bleken by de kasopname de boeken zeer correct bijgehouden te zyn. Eind No vember was er echter een kastekort van 83. Van der M. werd van zyn functie ont heven en door den burgemeester werd hem aangezegd begin Jan. 1928 een andere be trekking te zoeken. De veldwachter werd belast met de inning der watergalden, doch toen deze zich bij de meer gegoede verbrui kers vervoegde, die 'hun water eenmaal in de drie maanden betalen, bleek, dat van der M. reeds gedisponeerd had, zonder deze gelden te verantwoorden. Ook had hij reeds gedis poneerd over aanshiitingskooten, die ter se cretarie nog niet een officieel bekend wa ren. Een en arider geschiedde op eigenge maakte kwitanties met gebruikmaking van een handteekendngsstempel van den burge meester. In een paar maanden heeft van der M. kans gezien een bedrag van ongeveer 1000 te verduisteren. Tot Augustus leid de hij een béhooriyk leven, doch slechte vrienden wezen hem na dien in Utrecht den weg, waar hy veel geld kon verteren. Alleen in December moet hy er een bedrag van on geveer 800 doorgebracht hebben. Voor den Officier van Justitie te Utrecht heeft van dér M., naar wy voorts vernemen, een vol ledige bekentenas afgelegd. DRAADLOOZE DIENST. De overstroomingen in Engeland. LONDEN, 3 Ja». De oversiroomin- gen blijvea er na tig. De voortdurende winti heeit mist voorKoavau. vele o© langrijKe wegen in ZuidrLugeuand um onuegaooiibaar. In Lo®ueu had. ue ern stigste overstrooming plaats in het ge- ü«©te van de Har.esOien, waarin 200 huizen en gebouwen werden getroüea iuen vliegtuig van de J&. L. ïvi. naar Auieiand. neojemuorgen te 9 uur is wederom een vliegtuig van de k.L.M. opgeste gen voor een tocht naar Ameaaud. Een groot© voorraad post, dr.© pas sagiers en een. soiuaait van de radio dienst werden naar Ameland geuraoht. liet toeecel keert© terug met passa giers en een groote hoeveelheid post. De passagiers waren in hooiazaak zeelieden üie djdag op hunne schepen moesten terug koeren. Morgenochtend zaïi waarschijnlijk van Amsterdam naar Urk worden gevlogen. Een auto in botsing gekomen met een electriache tram. Hedenmiddag is een personenauto ter Hoogte van Halfweg door den tanga den tran baan loopemuien haag gereden en in aanraking genomen met de daar ju;st passeereado tram-trein der E.S M. De auto tuleel aan een der trees planken haken en werd etfn eind me de^esleurd en totaal vermeld. Persoonlijke ongelukken zijn niet voorgekomen. Dies Natalis der Leidsche Hoogeschool. Prinses Juliana zal de rectorale feestrede by wonen. Ter gelegenheid van dien 355sten atichtingsdlag dier Leidsche universiteit w> Woensdag 8 Februari, des naipid- dags twee uur, die reotor-magnificus dier Leidsche Hoogeschool, prof dr. A J. W'en&inok, hoogleeraar in het Arabisch, in het groot auditorium) een feestrede houden. Het Leidsche Studenten Muziekge- aeilsdhap „Sempre Crescendo' zal deze rede door het uitvoeren van versciiii- knde muzieknummers opluisteren. H. K. H. Prinses Juliana zal de herdenking in hot groot aipddtonum bijwonen. Vatfwege het Leidsah Studlentenoorp^ zal de dies natalis wórden herdacht n let een gecoatumeetTdie rijjoot door d© eerste jaars leden. Op de sociëteit Minerva z»l voorts een collation worden gegeven, gwolgdi door een kroegjool. Ook vanwege de Vereeniging van Yrouwejlijke Studenten en dén Bond van Leidsche Studenten zal deze dag feestelijk wordien gevierd. WISSELKOERSEN. 2 Jan. 3 Jan. Officieel. Londen 12.08%. 12.08% BerI4jn 59.04% 59.09% Parijs -9.74% 9.75 Brussel 34.61 34.64 Zwitserland 47.79 47.82 Weenen 3497% 36.00 Kopenhagen 66.37% 66.75 Stockholm 66.75 66.76 ObIo 65.90 65.67% New-York 2.47% 2.47u/» Niet-offSlcaeeU Praag 783 7.34 Milaan 13.06 18.10 Madrid 42.45 42.60 Beureoverzicht. Ter beurze van Amsterdam concen treerde de belangstelling zich v.n. op ae induBtriepapderen. Een drukke af faire ontwikkelde zich in kunstaijde- aajidieelen. Speciaal Maicubee's die een Link© koerswinst vermochten te be halen. De Jurgeaiswaarden waren vrij wel onveranderd. Zeer vast gestemd waren de Philipsaandieelen die later op den middag toch weer terugliepen. -AandJeelen van Berkei'e patent werden enkel© procenten hoogejr genoteerd. Rubberfondsen trokken weinig ai ten tie en bewogen zich op een' weinig gewijzigd niveau. Van de suikerwaardlen werden H.V A hoofdzakelijk op cte slotkoersen van gisteren afgedaan. Tabal ken werden op kleine schaal verhandeld, doch waren prijshoudend In petrolenmwaarden ging weinig om Kon,ink'ijken werden een kleinigheid boven de koersen van gisteren af^e daan. RADTO-TELEGRAFI8GH WEER BERICHT Verwachting Zwafcke tot malice, duidelijke tot zntódl-weeteli'k© wind Ne velig tot betrol ken of zwaar bewolkt, later opkilarend, waarschijnlijk aan vankelijk regen of sneeuwbuien, toe nemende dooi.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 4