Adverteert in dit Blad. Domaniale Anthraciet de beste is. GISflSLEVEN I Koffie Hap 1. E, tl Ml, Irts. VALET Th. BINNENDIJK, WONDEN Helder klinkt fllt ALLE DRUKWERKEN A. BRINKMAN ZOON. NIEUW GOUWE 228 4’|a% Pandbrieven a 99‘|2°/O in stukken van f1000.f500.en f100. No. 18657 5 jaar garantie. - méuwc V E L O Waschmachine Mij., Lange Tiendeweg. 53, Gouda. Slijpt Zichzelf! Utrechtsche Hypotheekbank UTItlCHT Joh. Dessing Co. BERGAMBAC NIEUWERKE k FEUILLJ Prol. Gondsche Beqralenis Onderneming Rouw- an Statiekoetsen tUutK U Wet, Mevrouw, hot I. genoeg ven het goede; hoe heerlijk Uw kopje koffie ook smeekt, meer mijn hart itT inftig’s Glst-Tamlne Tabletten I zullen haar in 24 uur genezen. Veiligheidsscheermes fegSjignfe Pandbrieven f 45.000.000.— 9 aa Dit blad verse Neemt alzoo proef LEVENSKRACHT [SEAVERI HMaMMlie HaiUM-en - ui jurr-tm" ■MOtMbNeeo. CONTANT en in HUUR. Een heldere frlasche waseh, een groot gewin Beeft de VELO In elk huisgezin. Electrisch en Handkracht, voor den Handel, Vereenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd. KantoorOosthaven 24 51 -SSSSfeff W KAM ALLES ETEti Daarom iedere jaar een G R O O T,E R E OMZET INDIGESTIE MAA65TQ0RMIS/ Dlr.ct.urvan d.Prot.st, Begrafenlizan over de Centra le. 01 Brood- en Beschuitbakkerjj H BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gouda. Ons brood werd bekroond: Arnhem 1923, ’s-Bosch 1924, R’dam 1926, Dordrecht en Utrecht 1927. r2* Vertel zelf alleen v ander, en maak dat ni je kan vertellen! ZONNEW Roman van OLGA Met autorisatie t Mevr I p. WESSEL] Firma B Meindereaao. Den Haag. Onze afnemers zeggen dat onze tengevolge van doorliggen, smetten jeuken bjj kinderen, brand-, snij- en ver vuilde wonden, winterhanden en voeten, ge sprongen lippen, ruwe huid, huidverschil- fering, klovan, barsten, zweren, open bee- nen, pijnlijke bloedende in en uitwendige aambeien geneest men met Wortelboer’s Zalf van Jacoba Maria Wortelboer. Verkrijgbaar k 75 cent bij de verkoopers van Wortelboer’s Artikelen- 956 16 w Beaver Wall Boards wekt bewondering van eiken vakman, architect en aannemer, timmerman en schilder om haar bizondere, haar voren springende eigen schappen. 27f Vraagt voor volledige inlichtin-** gen omtrent dit materiaal voor binnen-betimmeringen, gratis monster en onze brochure D. met dank en wederkeerige ge- lukwensch. 10 7 Dir. H. v. d. GRAAFF Kattenslngel 72 Telefoon 763 SPECIALE 3248 10 Heden overleed plotseling tot onzen diepen smart onze lieve Vader, Behuwd vader en Groot vader Lubbertus Roelofsen in den leeftijd van 59 jaar. A. E. BIGKNESE— v ROELOFSEN. L. E. BICKNESE. OLGA. Gouda, 3 Jan. 1928. Geen bezoek. Eenig Importeur SCHOENMAKERS Houthav en Amsterdam Voor Gouds en omstreken verkrijgbaar bij i D. HOGEN* DOORN Jr., Elactr. Timmerffa- briakKeiaoratr. 14. Bij alle Apothekers en Drogisten verkrijgbaar h 45 en 65 IPIIUilllllllHIIIIIIIIBIHIIBI „Het hindert niet, Mijnheer, ge bruikt U gerust nog een kopje, het is koffie HAG, ebsoluut on- •chedelljk." „Ja den teömfnnten. f HnOtot 10minuten, g hilOtotlOahraten. to 10 tot lö minuten 9 i in 24 uren. O wanneer iedere zanger zijn stem vol komen beheerscht, met zilveren klank in de hooge, sonoor in de lage registers. Liefelijk in het piano, krachtig in het forto, ongedwongen en zonder eenige inspanning. Doet als de groote tooneelkunstenaars Wybert-Tabletten, gedurende de weken van oefening tot bescherming der keel. Wybert voor het optreden om de stem helderheid te geven. Volmaakt zal de voordracht klinken, tevreden knikt de Jury, geestdriftig applaudiseert de schare der toehoorders. Wybert helpt ter overwinning in den edelen zangwedstrijd. 51 - Rijtuigen en auitomo Overhaast verdwenen losse mantels, fladdie de hand'. Na enkele oogenbli niöind meer. „Juffrouw Lou 1 sen door het geheeie En de oude Scrap kern handenwringend „Haasje, mijn Haas Zij brak af, sloeg 5 tegen haar voorhoofd „Zij zal in mijn k Kant, daar is zij all in een gekkenhi zoo. gauw, luitenant, komen.” Taysen, dïe den trok en rukte de o moeite de tredlen op Vorstin Sukewitsdi verlichte feestzaal). Het ges In December j.l. is, i den Volkenbondsraad Polen en Litauen, hetv karakter droeg, dat een penen geenszins uitge werd behandeld. De bes wilden aanvankelijk nw gaf de hoop al bijna oj van Litauen en Polen brengen. Het was toen en de onvermoeidheid schen minister van bu die als Volkenbondsrap] gelegenheid was aan, dat tenslotte toch nog stand kwam ten aanzit punten. Woldemaraa c scheidentjjk de Litausc tator, ‘drukten ten ove hand: De Geneefsehe had beiden week en we Overigens droeg het reikt werd, een zeer Wel gaf de Litausshe dat hij van dat oogenbl nog steeds bestaande^ 4 Polen als geëindigd 1 zijn Poolsche collega na komen,' dat Litauens c integriteit van grondgel zouden worden aangeta voornaamste kwestie, h dat trouwens ook geen «prekingen uitmaakte, lossing. Het Litausche ^ake is beleend: de rege< ras wil nog steeds zich de annexatie van Wilm generaAl Seligofski ges heeft Woldemaras dit 1 Idem verklaard, om te aanvaarding zijnerzijds compromis zou kunnen als een afstand doen d rechten op Wilna. Intusschen werd in d tevens overeengekomei tauen zich ten spoedigs Januari, ongeveer in ’t nader met elkaar zou< sprekingen voeren op r len schijnt zich aan dez houden, maar, wanneer de vele desbetreffende 1 clusie gewettigd, dat K stuurt de onderhandel: Er is sprake van, dat 1 van het voorjaar wil co: tragingspolitiek bevalt 1 grooten mogendheden n tc beschikken over een 1 gedeeld wordt, dat de j land en Frankrijk te Kc sche regeering op hebbe op den grondslag van Genève is aangenomen, lijk besprekingen met F ABONNEMENTS per kwartaal 2.90, Franco per post pei Abonnementen wc bjj onze agenten en Onze bureaux zyr Redactie Telef. 83. Bea eoetwertceod tnMdeL Bevat geen schadelijke 1 bestaoddeelec. Samengesteld uit zuivere medicinale j gist, vitamine on andere waardcvolle Ingrediënten, als voorgeschreven door de meest vooraanstaande medische specialisten. De geigdelijke werking van s de gist, als deze in contact komt met de gastrische g sappen van dè maag, veroorzaakt een.opgewekt en g ST niet3 wèi^n of vermoeid gevoelen neem een of J 4 twee qist-TaWetten en V geveett U Mscb .enop- HfWFWUH nöWALöS bek» V bl he. De BANK stelt beschikbaar 2570 40 DeDirectie: Mr. A. J. S. VAN LIER Mr. P. R. HOORWEG. In den kop van het apparaat bevindt zich een eenvoudige, practische en onmiddellijk wer kende aanzet-inrichting, waardoor men in 10 seconden het mesje voor het scheren kan aanzetten. Een paar streken over den riem, dat ia alles wat noodig is, om die scherpe snede te herstel len, waardoor de "Valet mesjes over de geheele wereld beroemd «in. Scheren met een Valet apparaat ie «ven gemakkelijk al* veilig. PertnygUer In nik frlmt aetee. 1Z5» No. 101. Hot oovoUro Mo4ol “C •teek zwnrt etui, .borat vernikkoU ^«-41 apparaat. 3 “Valet” meejea ea goede qoaliteit aanzetriem. O O 9 PrijeFL depressie I MaagstoosotaMN, teveraMte enz. Influenza, gevatte toudn. Leert, ZendtonsbrleflaartinweengnrtlabeMlirDvIngovcr 5 ■olkeralekte, Hoetomeerfe. eenuw»torlnge»,^uld- a M.V. Algenweee Inémtrlé M». EVEK1EKTE Ll/MBAflO HERSTELD X/*i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 5