en blaas NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. I86S6 66* Jaargang l”5 Jai Donderd Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. murtri 1828 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. I 4 mi (Wordt vervolge^ is iets heel ge- wedstrijd-com- hoedopdebaan. ht is op het ijs d. Een militair en wedstrijd op. Zaterdag j j.l, che Prent, voor- erij voor Vrou- p 1 Febr. 1805, s af een Repro- ud-Hollandsche :en Hardrijderij um op 7 Januari ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr I P. WESSELINK—Van Boesun (Nadruk verboden) i gevon- jaar voor BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Feestvierende Duitsche steden. In het nieuwe jaar, dat zooeven is inge- Itrid, zullen verschillende Duitsche steden feest vieren. Zij zullen hun eigen sbichiting’s- dag herdenken, of wel de nagedachtenis huldigen van een grooten zoon. Dit geldt o.a. voor Neurenberg. Op 9 April a.s. zal het namelijk vierhonderd jaar geleden zijn, dat in deze stad Albrecht Dürer, de grootste Duitsche schilder van zijn tijd voor immer de oogen sloot. Te dier gelegenheid zal een tentoonstelling plaats vinden, waar op, voor de eerste maal, een groot aantal werken van dezen meester vereenigd zullen zijn, zoodat men er een duidelijk overzicht van zijn ontwikkeling enheteekenis zal kun nen verkrijgen. Historische optochten zul len door de straten trekken van Neuren berg, dat nog zoo zeer zijn middeleeuwisch Met deze woorden 11^ ting in den zak van zijn Italiaansche politiek achterwege te laten Zelfs is er sprake van, dat de Italiaansche gezant te Belgrado rechtstreeksche bespre kingen tusschen Italië en ZuidiSlavië voor bereidt. Vooral is echter van belang, dat het tijd stip, waarop de annuleering of hernieuwing van het Italiaanseh-Zuid-Slavisch verdrag van vriendschap, hetwelk op 27 Jan. 1924 te Rome is gesloten, plaats moet hebben, zes maanden is uitgesteld. Bedoeld verdrag gold voor een tijdvak van vijf jaren en tus schen beide partijen was overeengekomen, dat één jaar, voordat het pact afliep (dus uiterljjk 27 Jan. 1928) Italië en Zuid-Slavië elkaar zouden mededeelen, of zij er prijs op stelden het pact te doen voortduren dan •wel het wenschel ijker achtten de overeen komst te niet te doen. Met een annuleering van het pact werd ernstig rekening gehou den, .daar de betrekkingen tusschen Italië en Zuid-Slavië hoe langer hoe ongunstiger waren geworden in de laatste jaren. Thans komt echter, zooals wij boven al opmerkten, het bemoedigende bericht, dat pas over een half jaar over het definitieve lot van het Italiaansch-Zuid-iSlavische pact zal Worden beslist. Dit uitstel is een aanduiding, dat er bij de contracteerende partijen een gezind heid bestaat, die de onverwyde annuleering uitsluit. De conclusie is dan ook op haar plaats, dat zoowel Italië als Zuid-Slavië er tegen op ziet de tegenstellingen te accen- tueeren en veeleer erop uit zijn met elkaar tot -een vergelijk te komen. Men kan aan nemen, dat de Fransch-Italiaansche toena dering Parijs ertoe heeft gebracht een ma tigenden invloed te Belgrado uit te oefenen. Een oplossing met betrekking tot de moei lijkheden tusschen Rome en Belgrado kan dan ook zeer wel binnen korten tijd een feit worden, gezien de hoopgevende symptomen, die wij boven aangaven. Volksfeesten staan d* Opera zal Wag- worden opgevoerd, pïfeinen voorstellin- stukken zul en Mindélheim cal w-uuic gceiicfi, eueie harten herkent gij altijd aan hun beschei denheid. en wendde zich al Men wist niet, wat men van dit al 'les moest denken. lEtenigen keken ver bluft, anderen vol belangstelling. F-en elen uit planten en gij lijdt, man- m een uitvoerige p te zenden aan Ie medicijnen, bij \M, die U alle andeling, met de ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den becorgkring) 16 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0«0. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bij contract tot zeer gereduceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau» en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.90, per v,— Franco per post per kwa Abonnementen worden da; bjj onze agenten en loopers, d< Onze bureaux zjjn dagelijks Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. 50 - »,Het verheugt mij, mijne hoeren en es, dat ik u nog allien aantre' Goeden avond, ik heb de eer. Hij deelde rechts en links bartelijke handdrukken uit, boog overdreven diep over een paar dameshanden. Daarna' fixeerde hij den handelarand en stelde zich zelf vooir .,Hörselkamp.’' Hij maakte een afwerende beweging! ging, toen de verblufte handelaar in paarden ook zijn naam wilde noemen. Niets noodig, mijn waarde; hier is iedereen welkom. Iedereen. Wj geven mets om namen. Wij zijn niet trotsch Zie maar naar mijn vrouw, een vor stin Suke 'tech, heeft toch' een een- voudigeti Höreejkamp'getrouwd.’ Zijn oogen kregen iets kouds iets glazigs. ■.Waar ben je zoo lang geweest1*” Mevrouiw Sina beproefde een vrien- JS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad r week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, rartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. - JigelXjks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, i, den boekhandel en de postkantoren. 48400 Van 9—6 UUF' Administratie Telef- Inter®. 82; voorzien inacriptie’s. gehouden o] hier een dt der RomeiAen aan den rechter oever den Ryn h| doeling w Frankfort, een verder bedrag Mark uil te trekken, ter bevordering van de navo-rt zullen w( Museum Op voor hooging van de cy'ns voor runderen, welke door de vee-agenten noodzakelyk wordt ge acht, zyn gisteren alle slagers op de ge meentelijke abattoirs en veemarkten in sta king gegaan, zoodat Berlijn momenteel zon der rundvleesch is. De af gedreven ijsschots. De kinderen gered. Naar gemeld wordt zijn de zes en geen zeven kinderen, die bjj Wilhelmshaven op een ijsschots naar zee waren afgedreven gevofulen en gered door een marinevaar- tuig. Zjj hadden vier uur op de schots door gebracht De hertog van Anhalt. Zijn familie wil hem onder curateelc stellen. De familie van den hertog van Anhalt, die onlangs met een actrice ig getrouwd en omtrent wóeng transacties met een Berlijn- schen kunsthandelaar dezer dagen eenige sensationeele berichten in de pens versche nen, heeft hem een proces aangedaan met het doel hem onder curateele te stellen. RUSLAND. Rykow over de werkloosheid. Rykow heeft op het XVde congres oa- over een der moeilykste problemen van de Sovjat-Unie, de werkloosheid, gesproken. Rusland heeft twee vormen van wexkloos- heidi; de agrarische overbevolking en de industrieel e weridoosheid. Voegen wjj beide werklozenlegers by elkaar, dan krygen wjj een leger van meer dan 10 millioen men- schen. Rykow zei o.a. het volgende: „De kapitalistische landen lossen het pro bleem van de agrarische overbevolking hoofdzakelyk door emigratie op- Deze weg is voor ons gesloten, zoodat wjj door massa- emagmatie het vraagstuk der agrarische overbevolking niet kunnen oplossen. Het is waar, het grondgebied van de Unie bezit nog uitgestrekte gebieden, waar veel men- schen gekoloniseerd zouden kunnen worden, maar deze kolonisatie eischt geweldige be dragen, welke wij in de naaste toekomst niet zullen kunnen krjjgen. Wjj zullen dan ook in de eerstvolgende jaren nauwelijks iets kunnen doen om op deze wjjze de agra rische overbevolking te verminderen.” Over-de werkloosheid in de industrieele gebieden kon Rykow ook weinig goeds zeg gen. De sovjet-indiustrie is niet in staat de werkzoekenden te absorbeeren. De in- dustrieele werkloosheid is nu in Rusland een chronisch verschynsel geworden en de bolsjewiki erkennen, dat zy geen kans zien de werkloosheid te overwinnen. Er worden alleen palliatieven voorgesteld, waarvan sommige zeer eigenaardig zjjn. Zoo bjjv. wordt in de sovjet-bladen op zeer ernstige wijze gesproken over de mogelijkheid het wenk op de fabrieken zóó te regelen, dat elke arbeider een zeker gedeelte van het jaar zou werken en daarna zjjn plaats aan een anderen arbeider zou inruimen, zoodat iedereen een gedeelte van het jaar werkt en het andere gedeelte werkloos is. Dat de De ontruimiags-qiiaestie. De betrekkingen tusschen Italië en Zuid-Slavië. De „Berliner Miittag” meldt, dat de Duit sche Rjjkscommissaris voor het bezette ge bied het voornemen heeft de intergeal lieer de commissie voor het Rjjnland er op te wjj- zen, dat met het jaar 1928 het tijdstip voor de ontruiming van de tweede zone van het Rjjnland gekomen is. De noordelijke zone moest overeenkom stig artikel 429 van het Verdrag van Ver sailles op 10 Januari 1925, dus precies vijf jaar na het van kracht worden van het Ver drag van Versailles ontruimd worden. De werkeljjke ontruiming had echter eerst plaats op 31 Januari 1926. Naar de meening van de pjaatseljjke auto riteiten, waarby de rykscommissaris zich schjjnt aan te sluiten, kan Duitschland er dus aanspraak op maken, dat de langere bezetting van 1 jaar en 21 dagen.op den duur der bezetting van de tweede zone in mindering wordt gebracht, zoodat de ont ruiming van de tweede zone inplaats van op 10 Januari 1930 op 9 December 1928 zal moeten plaats hebben. In welingelichte politieke kringen staat men echter zeer sceptisch hier tegenover. In het laatst van het afge’oopen jaar trad plotseling oen gunstige keer 'in, wat de relaties tusschen Frankrijk en Italië be treft, die in 1927 zooveel te wenscheni heb ben overgelaten. Zal dit verheugend ver schijnsel op den voet worden gevolgd door een toenadering tusschen Italië en Zuid- Slavië, welke beide landen reeds zoo lang als hond en kat met elkaar leven? Uitge sloten mag dit geenszins worden geacht; de Fransch-Italiaansche verzoening zal mis schien een uitbreiding ondergaan in dien zin, dat ook de tegenstellingen tusschen Frankryk’s vriend Zuid-Slavië en *t fascis tische Italië uit den weg worden geruimd. Er valt nameljjk te beschikken over en kele berichten, die de hoop wettigen, dat eerlang de wrjjving tusschen beide staten, die vooral in verband met het Albaneesche vraagstuk en de flirtation met Frankrijk over hoop lagen, zal verdwijnen. Allereerst herinneren wjj aan het feit, dat Marinkowitsj, de Zuid-Slavische minister van buitenlandsche zaken, in het parlement een rede heeft gehouden, waarin hij. de wenscheljjkheid uitte, om met Italië op vriendschappelijke^ voet te staan. Dat is een merkwaardige uitlating, temeer daar Marinkowitsj zich verder van alle kritiek op Italië onthield. Wellicht houdt zijn ver klaring ^erband met het feit, dat Maandag de Italiaansche gezant in de Zuid-Slavische hoofdstad, Bodrero, een onderhoud had met een vertegenwoordiger van Marinkowitsj, welke laatste terstond werd ingelicht over de resultaten der besprekingen. Misschien waren de aan Marinkowitsj verstrekte me dedeeiingen van dien aard, dat er voor dezen aanleiding bestond elke gisping der Groote gèesten, edele zielen en brave gen. het lachje, waarmede zij placht ce zeggen ^KimstenaaragriUeai”, en zij nam et leen enkele beweging allen tot getuige van haar vroolijkheid. Want het was toch allee maar een grap, het kon slechts een grap zjn. En lachenet klonk hen a at woord „Ik was in de kroeg. Ja mijn waar de heeren en dames, in zoo n echte ariistenkroeg... ergens aan het water 1 aar zit i en bij elkaar en drinkt. In plaats van thee dr.nkt.mien bier ol wj jll Maar verder is het ’t zelfde als in de uitgaande wereld. Een beleefd lachen, een onderdruxl gegiegel volgde. Het bloed steeg Hörselkaimp naar <te slapen, een lichte roes omnevelde bet laatste restje ven mjn helder ver ^tand. .)Je bent dronken’ fluisterde me vrouw Sina hem achter haar waaier toe Zeer luid riep HÖrscjlkamp ,,Mijn lieve vrouw is van oordeel dat ik van het goede te veel heb ge noted vindt u dat werkelijk Mijn vrouw is zeer gevoelig Dat mogen vrouwen van kunstenaars niet zijn. Weet je met wien ik er op uit ge weest ben Met Wachmann Zij verbleekte. ,,Hoe zoo met Wachmann, met wel ken Waehmann Hij lachte goedig. ..Wachmann is mijn Maeoeftate. SteD voor hiiin dames en hoeren een hingen. De gevonden voorwerpen den geplaatst in het Historische tr stad. Fürstenberg nabjj Xanten zjjn enkelen tijd belangrijke bouwwerken uit den Romeinschen tjjd gevonden. Ten Noorden van het Pratorium, dat reeds ett- kele maanden geleden werd ontdekt, heeft, men thans de oosteljjke vleugel van een Ro> meónach lazaret opgedolven. Elders, name ljjk bjj de Poort van Kleef, waar reeds de Trajaansche zuil is gevonden, werden nog binnenmuren, alsook verschillende woonka mers met bad- en verwarmingsin richtingen ontdekt. Te Biienwald nabjj Kandel in de Palts heeft men, bjj opdelvingen, die in tegen woordigheid van den directeur van het Historische Museum van de Paltg werden gehouden, overbljjfselen van urnen den, die van ongeveer 800 '750 j: Christus dagteekenen. Slaapwagen» inaar de Leipziger Nesse. By voldoende navraag zullen aan de bjj- zondare treinen, die de 'buitenlandsche ’be zoekers naar de Jaarbeurs van Leipzig brengen, slaapwagen» worden gehaakt. Voor deze wagens zal een toeslag, gelijk aan den prijs van tien reiskaarten tweede klas, wor den geheven, toeslag, dae dan natuurljjk over de reizigers, die een slaapplaats krjj gen, zal worden verdeeld. Vacantietreinen. Dat in het afgeloopen jaar in Duitsch land tjjdens de vacantie veel meer is ge reisd dan in vroegere jaren, bljjkt wel hier uit dat in 1927 539 vacantietreinen liepen tegenover 494 in het vorige jaar. De treinen legden gemiddeld een afstand van 600 Kilometer af. Zij bevorderden 369.982 reizi gers, terwjjl in het vorige jaar slechts 317.349 reizigers met de vacantietreinen werden vervoerd. Het vacantieverkeer was het drukst in Juli. Toen liepen er 344 vacan tietreinen tegenover 41 in Juni en 154 in Augustus. Berlijn zonder rundvleesch. Staking van slagers. Alg protest tegen de voorgenomen vei- karakter heeft bewaard, op het programma. In ner’a „Meistersinger” terwjjl op verschillende gen van middeleeuwse) worden gegeven. Te Mindélheim zal dit jaar het v lerhonderdijarig bestaan ,i‘worden gevierd van het vermaarde geslacht der Frunds- berg, die uit deze stad afkomstig zjjn. Brandenburg aan d> n Havel, het oude Brennabor der Wendfn, wordt in 1928 duizend jaar oud, maart zal dit jubileum eerst het volgende jaar vieren. Daarentegen zal 'Dinkelsbühl, het alleraardigste Beiersche stadje, dat eenÉvrjje Rjjksstad was, op 18, 19 en 20 AugMhtus a.s. den thii- zendsten verjaardag van }jjn stichting her denken. Naumburg aan de Saaie, beroemd door zjjn pracht^en Dom, wordt 900 jaar oud, en. zal dit jubileum van 22 tot 24 Juni feestelijk veiren.’’ P r o sk au in Opper-Srilezië bestaat zevei; eeuwen en zal een week lang, nameJjjk van 24 Juni tot 1 Juli feesten en tevens het zestigjarige be staan vieren van de Hodgere Landbouw school, de eendge school van dien aard, die zich in het Oosten van Duitschland bevindt. In Juli wordt ook het stadje Leinefelde in TJiuëringen 700 jaar ood, jubileum, dat met een historiseihen optocht zal worden gevierd. Te Liebenthal in Sileaië zal in Augustus het 650-jarig bestaan der stad en der kloosterkerk worde», gevierd. Zes eeuwen zal het voorts in Juli geleden zjjn, dat de stad Wuflaiedel, in het Noord oosten van Beieren, de geboorteplaats van Jean Paul, werd gesticht. Straelen, aar den iBeneden-Ryn, kreeg vyf eeuwen gele den het stadsrecht, vêrToor dit échter weer na enkelen tjjd. Het ligt in de bedoeling van de gemeente, stappen te ondernemen, om dit recht thans weer te verkrjjgen. Groote feesten zullen te Stralsund worden georganiseerd ter herdenking van de zegenrjjke verdediging der stad tegen Wallenstein. Van 22 tot 25 Juli zal hier feest worden gevierd. Een historische op tocht, die de verheerljjking der burgers van 1628 zal voorstellen, zal het voornaamste punt op het feestprogramma zjjn. Der vesting van Silbenberg in Silezië, waarin Fritz Reuter opgesloten werd en waaraan de platduitsche letterkunde diens „Festungstid” te danken heeft,' viert op 8 Juni haan honderdvjjftigjarig bestaan, De Silezische badplaats Altheide, waar velen, die aan een hartziekte Ijjden, herstel van gezondheid zoeken, wordt in Juni een eeuw oud en zal ddt feit herdenken door het opvoeren van een historisch stuk, een bloe mencorso en een tentoonstelling van kle derdrachten uit de streek. Te Harburg aan de Elbe, zal de Schuttersgilde in Juni vier eeuwen oud worded. Van 17 tot 24 Juni zal hier feest worden gevierd. Er zullen o.a. groote optochten plaats vinden. Vermelden wjj ten slotte, dat de Kamer van Koophan del te Mannh eim ddt jaar twee eeuwen man, die rij jarenlang ctrediet geelt" zonder dat ik er iets van weet. On gelooflijk nie(t waar. Tja, natuurlijk moet zoo iets beloond worden. Elke liefde wordt beloond', moest haar loou vinden. Vandaag beloon ik haar.’ Hij legde zijn arm oim den schouder zijner vrouw. Over tzijn nu weer vaai geworden ge|laat gleed een verwron gen lanti Zijn hand betastte den snoer parelen zijner vrouw, zijn vingers drukten op het slot. De ketting gleed zacht over den blanken boezem. ,,Wat doe je?” nep mevrouw Sina uit, iraair 'nog voordat zij de parolen kon grijpen, zwaaide HörseH.tamp den collier hoog in de lucht „Niets zei hij kalm. Het slot houdt niet goed!. Ik aal mijn Maecenas ver zoeken het te laten maken liet hij dien ket zijn buis glijden nen het moest hooren en goot een glas ‘water, dat een dame hem aan reiki.e, over haar hals. Zij kermde „Neen, neen, ik weet hij heelt ze mij ontnomen hij heefl ze m.j ontstoxen ontstolen. Zij gilde het de zaal in; zij wats zeil niet meer. Iemand was naar de' piano gegaan en sloeg volle accoor- den aan om> haar woorden te over stemden, een ander had die phono- graaf opgewonden. Allen riepen en maakten geraas door elkaar Nadat de eerste sensatie voor bij wae, wilde niemand geiooven, dat een vorstin Sukewitsch zich zoo kon vergeten. Een dame, bij wie men in huis kwam.. De vestibule werd gevuld1 met vrou wen, die 'bleek en bevend haar man te’s vroegen, met dienstboden, die in plaats van te helpen de verwarring nog groeier maakten. De oude Serapiwne met een wit nachtmutsje op het hoofd, ini korten, donkeren onderrok en bombafcijn jak je snelde de trap af. Haar lippen t>e- wogen zich in zinlooze korte uitroe pen. „Is mevrouw eindelijk daartoe ge komen Mjeeft zij het Waar is I outje Waar is het kind dat ver moordt tój nog dan.e lachte verlegen. Mevrouw Sina wankeldte zij was doodsbleek geworden „Geef mij mijn parelen terug, geef rij mijn parelen.” Zonder naar haar om te kijken heel langzaam, met hls het waro een op zijn gelaat gevroren lach liep Hörsel l amp naar de d»ur. Mevrouw Sina viel op haar knièëin „Houdt hem. mijn parelen, hijheeh G 0 IhSU IEI0 III VM. «niljn parelen gestolen.” Haar stem had niets menbehelijks. het klonk als het steunen van een doodelijk gewond dier. Haar nagen? kleurden zich in de zijden van den stoel, die over den gladden parket vloer heen en weer rolde, en zonder te weten wat zij dteedl, gleed zij hem op haar knieën na ,,Mijn parelen Low, hij heeft mijn parelen, houd hem toch, hij is krank- Z’ nig, houd hem. Spookachtig stil was het door l;cht en geur overstroomd vertrek. Niemand bewoog zich Als vetratijfd keken allen naar de vrouw, die buiten zich zetf was en snakkende haar man volgde. „U zult een grap toch niet tragisch opnemen, mevrouw-’ zei piotseling een harde stem, en de bruine hand van 3 aysen legdle zich zwaar op de schok kende schouders van vorstin Suke witach. Zij stiet de hand terug, baar blik dwaalde ails van een krankzinni ge over dfe om haar heen staande men, schen. ,.Ik heb hemi aljlefe gegeren. alles.. mijn liefde, mijn geld, alles wat ik ben Alles wat ik bezit. Het laatste heeft hij mij ontnomen. Ik geef em aan ik zweetr het bij God. Gij zijr mijn getuigen. Gij allen. Zij schreeuwde bet uit. omdat Tay- sen haar pols bijna1 verpletterde in zrachtigen greep. „Het is een grap, verstaat u”. riep bij hard tegen haar, zoo hard, dat oud wordt, een verjaardag, die eveneens met den noodigen luister zal worden ge vierd. Opgravingen in West-buitschland. In het Westen van Duitschland hebben in den jongsten tyd belangryke opgravingen paatg gevonden. Zoo werd in de oude Ro- meinsche stad Nida, die nabjj Frankfort- Heddemhedm werd ontdekt, nog onlange een vier meter hooge Jupiterzuil gevonden, van uitstekend geconserveerde Uit de verschillende te Nida iel vingen ia gebleken, dat zich voornaamste nederzettingen van ■eft bevonden. Het ligt in de be- :n het gemeentebestuur van van 15.000

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1