lad. I I 9‘l. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEENjZEVENHUIZEN, enz. 68* Jaargang No. 18657 bank Feestdagen ).- FEUILLETON. Dit blad verschiir t dagelijks behalve op Zon- en abtetten genezen. m achadelljke ere medicinale j Ingrediënten, joraanstaandc e werking van t de gastrische g VrijdaglS Januari 1828 I f OORWEG. ILtS ETEti (Wordt vervolgd} n w tot 18 minuten in 24 uren. ven uutooagcn =L ■Ufera. HaneM-en KAST-WVt” ZONNEWEELDE. Romen van OLGA WOHLBRÜCK. Met autorisatie vertaald door Mevr I P. WESSELINK—Van Koesiuu (Nadruk verbedent. rond, sachryfelyke onge- l en beatorm- ffmannen met i menigte ‘ge- cering, dat er gen meep on- werden ech- fehaald. I verhalen jr warden itten hulp te .ramen, maar sluiten door de woning de brand- zoover ze j trap- ige hui- schrtjvjngover 5 torlngea, nuid- 3 koude, elap mhklBfr zich een 1 het on- vjschUcha Jevensgeael voor haar zat opdoem. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De ontploffing in de woonkazerne in Berlijn. De ramp, die .gisteren in de Landsber- gerallee te Berlijn heeft plaats gehad, is één van de engste, die de Duitsche hoofd stad ooit heeft geteisterd. Een gedeelte van d.e straat, waarin het vernielde huis is ge legen, is afgezet. Politie en brandweer zoe ken nog steeds onder de puinen naar ver dere slachtoffers. Het verwoeste huis bevatte in zijn kel ders een koelinstallatie van een worstfa- briek. In deze installatie bevond zich ammo niak. Vermoedeilijk is de ontploffing daar geschied. Groote blokken steen, ijzeren sta ven, leuningen, groote meubelen, tot club- zetelis toe, werden- op straat gesingerd. Onmiddellijk na de ontploffing sdoegen de vlammen uit het gebouw. Talrijke bewo ners vluchtten in nachtgewaad °P straat, i luid om hulp roepend. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, kon het vuur spoe dig blusschen en begonnen toen met het be vrijden van de slachtoffers. Dit geschiedde in de diustemis, daar de electrische leiding door de ontploffing vernield was. Men hoor de van alle zijde het geroep en gehuil der ongelukkigen, die onder het puin lagen. Daar ei- gevaar voor verdere instorting be stond, werd de taak voor de brandweer uiterst moeilijk. iDrie brandweermannen taSnrtnoten. f MlOminnten. g totlSatauien. Dit geschenk is een herinnering aan het huwelijk van den hertog van Apulië, den oudsten zoon van den hertog en de hertogin van Aosta met prinses Anna van Frankrijk, dat in' November gesloten is, in het Vie jaar van het fascistische regime. ROEMENIë. De terugkeer van Prin» Karei. Een Belga-telegram uit Genève meldt, dat vooraanstaande Roemeensche politici op hun doorreis naar-Parijs te Genève zijn aangekomen. Zij zullen te Parijs bespre kingen hebben met prins Karei over de mo gelijkheid van diens terugkeer naar Roe menië. trok en rukte dé oude ’iioeite de treden op. Vorstin Sukewitsch was' alleen in de verlichte feestzaöfl. Afgewacht moet nu worden, of Litauen re kening zal houden met den duidelijken wenk der groote statenbroeders. Deze laatsten vreezen blijkbaar, dat, naarmate de onder- handelingen worden uitgesteld, de kans ook toeneemt, dat nieuwe incidenten en conflic ten in "t leven worden geroepen. Deze beduchtheid schijnt niet opgemoti veerd te zijn. Men herinnert zich misschien het telegram, waarin te lezen stond, dat, of schoon Woldemaras persoonlijk aan den vertegenwoordiger van het P. T. A., een visum had verstrekt, dezen niettemin de toegang tot Litauen werd geweigerd. Ern stiger is echter het feit, dat de Litausche premier voornemens schijnt te zijn ten spoe digste over te gaan tot een herziening der constitutie in dien zin, dat Wilna, hetwelk Polen op Litauen veroverde, tot hoofdstad van het land wordt verklaard. Natuurlijk heeft Litauen, beoordeeld van het stand punt, hetwelk dit land voortdurend heeft ingenomen, het volstrekte recht dezen stap te doen, maar tactisch kan hij inmiddels niet genoemd worden. Hij draagt een te de monstratief karakter en accentueert feite lijk de tusschen Litauen en Polen bestaan de oneenigheid. Zet Woldemaras werkelijk zijn voornemens in daden om, dan wordt na tuurlijk een sfeer geschapen, die nu niet be paald gunstig kan wordén geacht met be trekking tot de aanstaande Poolsch-Litau- sche onderhandelingen. RUSLAND. Een bergatorting in de Kaukasus. In de Kaukasisehe republiek Avzjaris zijn verscheidene dorpen door een bergstorting bedolven. Er is veel vee omgekomen en de bewoners hebben de streek verlaten. De rivier Avzjaris Sjali, waarvan de bedding met gesteente is gevuld, heeft de ^vegen overstroomd. Het waterwerk .in aanbouw loopt gevaar. 4 BINNENLAND. Omkoopbare wethouders? Het' V. B. raadslid van Dordrecht, de heer IS. H de Koning, heeft B. en W gevraagd of zij kennis genomen /lebben van het verslag van een recntsi geding, dat den 22sten Dec. LI. in de „Haagsqhe Courant’’ onder Rechtsza ken, verscheen, waarin een getuige ?t décharge verklaarde dat een der direc teuren van de brandspuiten! abriek A. Bikkers en Zn. te RoLerdam' hem ge zegd. hftd, dat 90 der gémeento ambtenaren omkoopbaar aijn, o.a. de wethouders van.' Dordrecht. Gevraagd wordt verder of B. en W. deze motie ven van het afwijzend' antwoord wi llen mededeelen, zoo ja of zij bereid zl n den uitslag van het onderzoek aaai den raad mede te deelen. Huisvesting tijdens de Olympische Spelen. De organisatie ligt gereed. in verband met, de "moeilijkheden, die zuch voordoen bij het huisvesting- vraagsuim tijdens de olympische öpe 1 en is naar wij eenige uagen gew eren reeds meldicien een conierenue geiiouden op het Roode Kruis in den daag, onder voorzitterschap van Pruis Hendrik. Wij vernemen thans mulei, cat de Prins dier Nederlanden de ver- sduillenriö geruchten van minder ge ruststellenden aard in zake de huis vesting gedurende die Olympische Spa den ter sprake bracht. Spr. deed een ernstig beroep op alle aanwezigen, door samenwerking alles in het werk te stellen, om de huisvesting, een suc ces te doen worden. Van de zijde van het N.O.C. were uiteengezet, wat tot dusver reeds 011 dernomen was otr de huisvesting voor ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onzq. agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. ten En alsof zij het nog niet genoeg misvormd had, rende zij m haar ra zenue, Aziatische woede als een Mae cenas door het atelier, tot zij den groe ten hamer vond, die, gelijk Hprsel kamp placht te zeggen, „kokken mar mer tot leven wekte”. Dezien keer zou hij dood brengen. Dood en vernieti ging. Suizend kletterden de mei bovenna tuurlijke kracht toegebrachte slagen op het iverminkte hooid van de „Heilige Eva op haar gekorven romp, ’aar opengescheurde ledematen. Ran melend in (Duizend stukken, vielen dé Klom pen vormloos neer, rolden op die aar de, 'vulden de luchit met zware, gnj e- stof en dot geraas. Langzaam, uitgeput sleepte Lou zien langs het hek van de straat naar huis terug. Zij had haar vader niet kunnen in halen. Hij -had den angstig smeetcen den roep, waarmede zij hem was na gesneld, niet gehoord, niet iHem hoo ien En zij was hem achterna gesneld, zoo lang haar hart en adem wet be gaven. Toen was zij teruggekeerd Met vochtige verwarde haren en hijgenden adem. Rijtuigen kwamen haar teren en automobielen. i.opgewekten N Hat geschil tusschen Polen en Litauen. In December j.l. is, naar men weet, door den Volkenbondsraad het geschil tusschen Polen en Litauen, hetwelk zoo’n dreigend karakter .droeg, dat een 'botsing met de wa penen geenszins uitgesloten werd geacht, werd behandeld. De besprekingen te Genève wilden aanvankelijk niet vlotten en men gaf de hoop al bijna oip om de standpunten van Litauen en Polen nader tot elkaar te brengen. Het was toen echter aan het tact en de onvermoeidheid van den Nederland- schen minister van buitenlandsche zaken, die als Volkenbondsrapporteur over de aan gelegenheid was aangewezen, te danken, dat tenslotte toch nog een vergelijk tot stand kwam ten aanzien van verscheidene punten. Woldemaras en Pilsoedski, onder scheidenlijk de Litausche en Poolsche dic tator, ‘drukten ten overvloede elkaar de hand.- De Geneefsche politieke atmosfeer had beiden week en welgezind gestemd. Overigens droeg het compromis, dat be reikt werd, een zeer onvolledig karakter. Wel gaf de Litausshe premier te kennen, dat hy van dat oogenblik af den tot dusver nog steeds bestaande:) staat van oorlog met Polen als geëindigd beschouwde, terwijl zijn Poolsche collega nadrukkelijk deed uit komen,' dat Litauens onafhankelijkheid en integriteit van grondgebied door Polen niet zouden worden aangetast, maar voor de voornaamste kwestie, het vraagsstuk-Wilna, dat trouwens ook geen onderwerp van be sprekingen uitmaakte, vond men geen op lossing. Het Litausche standpunt te dezer z;ake is bekend: de regeering van Woldama- ras wil nog steeds zich niet neerleggen by de annexatie van Wilna, die indertijd door generaal Seligofski geschiedde. Te Genève heeft Woldemaras dit nog eens met alle klem verklaard, om te voorkomen, dat de aanvaarding zijnerzijds van het Geneefsche compromis zou kunnen worden uitgelegd als een afstand doen door Litauen van de rechten op Wilna. f Intussohen werd in de Volkenbondsstad tevens overeengekomen, dat Polen en Li tauen zich ten spoedigste (in den loop van januari, ongeveer in ’t midden der maand) nader met elkaar zouden verstaan èn be sprekingen voeren op neutraal gebied. Po len schijnt zich aan deze afspraak te willen houden, maar, wanneer men mag afgaan op de vele desbetreffende berichten, is de con-, clusie gewettigd, dat Kofno het erop aan stuurt de onderhandelingen uit te stellen. Er is sprake van, dat het pas aan 't einde van het voorjaar wil confereeren. Deze ver- tragingspolitiek bevalt echter blijkbaar den grooten mogendheden niet: er valt althans te beschikken over een bericht,, waarin mee gedeeld wordt, dat de gezanten van Enge land en Frankrijk te Kofno er bij de Litau sche regeering op hebben aangedrongen om. op den grondslag van de resolutie, die te Genève is aangenomen, zoo spoedig moge lijk besprekingen met Polen te beginnen. Vertel zelf alleen wat goeds van een ander, en maak dat niemand kwaad van je kan vertellen! Kostbare s<oi midden door, en stond wan kanna op. Haar knieën begaven naar, haar vingers zochten steun en klemden zich in een natten doek. En «ij rukte aan den dtoex, totdat die in" tiaar hand bleef, en zij zich zeil zag, groot en gn4s, met den bhjzannelijken lach van gelukkige dagen, dien lonken den blik van haar groote oogen. Een teugellooze, krankzninige woe de maakte zich van haar meester. Nooit meer zou hij haar met zijn blikken beroeren, nooit zou oa< meer een atoom van haar lichaam hem dienen in zijn kunst nooit nooit. En zij Wierp zich op haar grijs dood evenbeeld, greep den edelgevormden hals met beide handen, alsof zij haar eigen levenden ademi er in wilde ver borgen, boorde haar vingers in de oogholten, rukte die teer gewelfde lip pen van elkaar, zoodat de mond als een hu wringwekkende röusachug groote wond vaneen spil eet. Als dikke koek pakte de Wei onder haar lange, sterke nagels samen. En daar haar handen te zwak waren om het werk der vernieling te voltooien, fereep zij' naar het nes, dat de flarden van haar sleep had doojrgefeneden en stak het met gillendien lich in de le dematen van de „Heilige Eva”, m haar eigen afgébeelde ledematen, die haar tot slaivin hadden vernederd; zij stak in de vochtige, koud» borat, daar, waar bij haar zelt het hart klop te met waanzönnige schokkende stoo Nog sceeus kwekte do gcalnophoou, zijn laatste knarsende tonen vermeng den zich mei haar woest gesteun kreunend viel zij op een stoel neer en stond, weer op met doodsbleek laat. Maar haar oogen gloeiden en haar lippen, rood' en gesprongen urandtien aks gewond vleesch. Opwin dend Klonk het getoeter en gesuis vanj de automobielen voor het huis, en het langgerekt geroeip Lou, Lou. 1 Zij greep naar haar hals. Een bloed-, druppel kleurde haar lange rose nu gels. Waar was de man nu, haar man, die zich had bedronken, die haar be stolen had ais een straatroover. In het atelier bas hij daar had hij zich op gesloten, spotlachend. Daar speelde bij met haar parelen, die1 hij morgen aan dm eersten den beste zou ver koopen. Aan Wachmann otf een ander. Wie hem er maar gelid voor zou wil len geven een ellendigei timdui zend r ark. En die zou ze niet terug geven. Die zou ze in zekerheid bren gen en er een goed zalakje meedoen. Zestig (Duizend' mark waren deze pa relen waard, waaraan zij gehecht was als aan haar leven, die zij stuk voor stuk had verzameld met hartstochteiij- ken ijver. Zij moest naar haar man, Ais het i'Oodig was, zou zij zich' aan rijn voe ten werpen. In het bijzijn van Lou van de dienstboden. Haat parelen mochten het huis niet uit, voor mets 51 - Rijtuigen en automobielen, reden voin Overhaast verdiwenen de gasten, met losse mantels, fladderende doeken in de handt Na enkele oogenblikken was er me- niatnd meer. „Juffrouw Lou Lou riep Tay sen dloor liet geheele huis. En de oude Seraph’ne strompelde bMn handenwringend na1. „Haasje, mijn Haasje, duister toch. Zij brak af, sloeg zich met de vuist tegen haan voorhoofd. „Zij zal in mijn kamer zijn, luite nant, daar is zij altijd als het,bier ate in een gekkenhuis toegaat. Niet r 8oo, gauw, luitenant, ik kan niet mee komen.” Taysen, die den weg niet kende, trok en rukte dé oude vrouw re* genisstraf veroordeeld. Zijn gezin werd naar een Toevlucht voor OnRehuisden ver wezen. Zware sneeuwval in het Schwarzwald. In den afgeloopen nacht is het in het Zuidelijk deel van het Schwarzwald zwaar begonnen te sneeuwen. Reeds heeft zich een sneeuwlaag van 25 tot 30 c-M. gevormd. ENGELAND. Trouwen... of een erfenis missen. Een mismaakt meisje in een moei- lyk parket. Een 20-jarige ex-schoone uit San Fran cisco is thans naar Londen onderweg om een man te vinden, die haar uit louter lief de wil- huwen. De jonge dame, miss Gweldolyn Sum mers geheeten, gold tot voor korten tyd als een erkende schoonheid. Haar jonkvrouwe lijke bevalligheid werd echter op zekeren dag ze was toen nog verloofd terwjjl, ze- met haar aanstaande een autotocht maakte, wreedtslyk (geschonden. Ze verloor het gezichtsvermogen aan één barer oogen en boette zeer in van de aan trekkelijkheid van haar gelaat. Haar verloofde liet haar in den steek en huwde spoedig daarna een ander meisje. Intussohen stierf een oom van miss Summers, die commissionnair in effecten te Londen was, en bepaalde by testament, dac ze het door hem nagelaten fortuin zou er ven, mits ze binnen een jaar met een En- gelschman trouwde. Dies is miss Gweldolyn Summers nu vol goeden moed den Oceaan overgestoken, in de vreugde vol verwachting, dat er in heel Groot-Brittannië zich toch allicht een, ge- Miss Summers is financieel onafhanke lijk en, ofschoon ze geenszins ongeneigd is, aan het verlangen van haar overleden oom te voldoen, is ze toch zoo zeer ervan over tuigd, dat het bezit van zyn nalatenschap voor haar eventueel huwelijksgeluk niet doorslaggevend kan en mag zyn, dat ze plechtig verklaard heeft, slechts uit ware liefde te zullen trouwen. Als de eventueele wederparty er nu ook zoo maar over denkt. ITALIë. Een geschenk aan Mussolini. De hertog en de hertogin van Aosta hebben den minister-president een fraaie bronzen reproductie geschonken van Ver rocchio’s ruiterstandbeeld van Colleoni te Venetië met de volgende opdracht: ,Aan Benito Mussolini, die de kracht van de oude condottieri (legeraanvoerders) van ons volk heeft doen herleven, Leider, bezield van bui tengewonen heldenmoed en van onuitputte lijke liefde voor het onvergankelijke stre ven naar het hoogste doel, in herinnering en dank. Helena van Frankrijk, hertogin van Aosta; Emanuel Filibertus, hertog van Aosta November 1927 VI, Januadi 1928 VI.” (i(ll KMUL (111HIM. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnununër 20 by'slag op den prys. Liefdadigheide-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Qewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. werden door stukken steen Qp straat heerschte een J verwarring; bloedverwanten van de lukkigen liepen radeloos rol den de agenten en brandwj hun vragen. Deze poogden rust te stellen met de verzl in het geheel geen ongeluk! der het puin lagen. Intusschl ter drie lyken te voorschijn De Berly nsche bladen sta^j vol van geredden, de meesten.fimner w«;i door den slag verrast. Ze trachtten hub krijgen door het openen valramen, moesten deze terstond wedertaluita.. de stofwolken en gassen, iie de w binnendrongen. Ze konden dkor de t weer echter worden bevrijd, wor zooa zich niet langs gedeeltelyfr verwoeste pen, of langs balcons vjff de^haburigt zen in veiligheid kon brengen. Op een van de verdiepinjrt® was een vrouw pas bevallen, deze vrefaw, die in de voorkamer sliep, werd gedoAl de vroed vrouw had het kindje echter'in de achter kamer gelegd, waardoor dit vferd gered. Wolff meldt nader, dat dft directeur van de Berlynsche brandweer iy de Vossische Zeitung schrijft, dat de ramp 3 oorzaken kan gehad hebben: le de aanwezigheid van een ammoniak-installatie in de koelinrich- ting achter het huis, 2e de nabyheid in het achterhuis van een benzinedepot met een groot aantal vaten benzine, 3e de gaslei ding. Gisteravond waren reed a 1? dooden on der het puin van het ingestarte huis weg gehaald. Den ganschen dag verdrong zi< enorme menigte naby de ptwHew geluk. Ze werd door een groote politie macht op een afstand gehouden. Onafge broken werkten de brandweermannen en agenten aan "het opruimen van het puin, waaronder naar men^ vermoedt, nog vyf slachtoffers begraven liggen. Een commissie van onderzoek begaf zich gistermiddag naar de plaats van de ramp. Gebleken is, dat voor het ingestorte huis enkele dagen geleden een hoofdbuis van de gemeentelijke gasfabriek beschadigd is. Aan het herstellen van de buis 'hadden ar beiders tot Woensdagmiddag gewelkt. De lijken van de verongelukte bewoners zyn in 'beslag genomen, van vijf kan de iden- tieteit nog niet worden vastgesteld. Zakkenroller die zeven talen spreekt Ex-luitenant veroordeeld. Een wonderlyk avonturiersdrama heeft in Dusseldorff zijn voorloopig einde gevon den. Op 18 December werd alhier de uit Rusland afkomstige internationale zakken roller Magdinof gearresteerd. Magdinof, die zeven talen vloeiend spreekt, was tot 1908 luitenant in het Russische leger, bestal ka meraden te Kief en leidde sindsdien een avonturiersleven als zakkenroller. De recht bank heeft hem thans tot een jaar gevan- ter wereld moctiïen zie hen huis uit. Zij 'wankelde jiaar die deur. De ves tibule was leeg. Alsof zaj dronken was zoo strompelde zij d» trap at, de gang door. Zij stiet tegen de muren, on dat zij vergeten had het licht aan te. knippen. En nu stond rij voor de deur. „Ik ben het... ik.” Bevend kwamen de woorden van haair lippen Zij glimlachte, ofschoon niemand haar kon zien. Zij was be reid hem te kussen, totdat de adem hem benomen zou rijn Zij wildé zijn handen kussen, rich door hem iatea slaan Haar brillonten kjioopen wilde zij verkoopen, maar de pareden moesv hij terugbeven. Zij klopte. ,,Ik ben het....” Daarna, drukte zij op den knop. De deur gaf loe. Zij rukte de portière terzijde. Haar hand) tastte naar dien knop van bet electris'üh' lidht. Een ruik, het werd licht. Leeg. Het atelier was leeg. Z rukte het scherm om, het tafeltje met den Turkschen tabaikzak. Haar sleep bleef aan een houten lijst hangen. Achteloos rukte zij los. De glinsteren de flanden veegden over dén vlo^r. verwarden z:ch in die leeiiwenklauwen van den dégecaetel. Zij viel neer met het hoofd op het podium. Daar iag een scherp instrument, rij greep het. sneed' zonder rich te bedenken de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1