VOOR GOUDA, EN OMSTREKEN LHE1D J ■ormen door D. Fr. JHE KRACHTPIL- erbare Bustes. Ook wakken. Bekroond i eere-dipioma’s. In I toeneming. Gega- )oor Artsen aanbe- e dankbetuigingen. 0 stuks 3.50, 200 ris onder rembours stwissel. NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD 66” Jaargang Zaterdag 7 Jai i 1928 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen "UI No. 18658 ÏOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, INHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. IG’S MINE TEN FEUILLETON, ZONNEWEELDE. Romen van OLGA WOHLBRÜCK. Met autorisatie vertaald door Mevr I P. WESSELINK—Van Bossun (Nadruk verboden). EERSTE BLAD. Sshsldan an verplichtingen. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCH< JW- INGEN I. Dit nummer bestaat uit twee bladen. HAGENAAR rmogen. Ja het lijn illlllllllMII leelijke ts voor igeving. lige at- arbeid Jan de ibletten isschen ;n - en rdwijnt. ng en ie zen. oii’dait tig is LANDSCHE JSTRIE MIJ si Vite“» Den Hu| We hebben eens een braaf, oppassend huisvader met een groot gezin hooren zeg gen: wat een mensch het meeste nekt, dat, 'zyn de geldzorgen. Allerlei zorgen zijn des menschen deel op aarde, heet daarom menig ■kerkhof „Zorgvlied’’ De ergste zijn de geld zorgen. Ze houden iemand des avonds uit den slaap; ze benauwen hem des nachts in den droom; in den vroegen morgen stormen ze weer op hem af. Maar er zijn oök andere zorgen uit onbe taalde schulden. We denken aan kinderen, die met moeite door hun ouders werden groot- gebracht. Toen ze klein waren, hoe waren ze de vreugd hunner ouders! Hoe werkte vader, hoe zorg de moeder voor hen. Geen moeite was voor de ouders te veel, opdat de kinderen toch iets, kon het zijn iets meer in de wereld zouden worden dan hun ouders. En zie, dit ideaal der ouders, waarvoor gewerkt werd bij dag, wanneer het moest zijn, ook bij nacht, werd bereikt. De kinderen klommen hooger op den maatschappelijken ladder. Maar de kinderen werden te voornaam voor de ouders: voor de eenvoudige moeder, voor den vader, die de manieren niet verstond van de kringen, waarin de kinderen nu geko men waren. De bezoeken aan de ouders wer den zeldzamer en zeldzamer. De dood kwam. Het eenvoudige meubilair van het ouderlijke huis kwam op de veiling: de meubelen kon den ziji niet in hun huis gebruiken; dat bed, waar ze in geslapen hadden, wanneer de ouders nog op waren en werkten voor hun kroost of ook overlegden, op welke wijze ze het best de belangen van hun kinderen kon den dieneh. De stoelen, waar vader en moe der in den huiselyken kring steeds op ge zeten hadden, pasten niet bij het ameuble ment der kinderen. Ook zij verdwenen oni in minder goed gesitueerde kringen een plaats te vinden. Ziedaar een tastbaar be wijs van onbetaalde schulden. Want, wan neer kinderen zoo handelen, is dat een be wijs, dat ze zich schamen voor hun afkomst, dat is voor hun ouders. De plicht der kinder lijke dankbaarheid, der kinderlijke liefde wordt door hen al heel slecht vervuld. Och, hoe veel en hoe vaak wordt onder de menschen over gebrek aan dankbaarheid, dat is over onbetaalde schulden gesproken? En als we goed om ons heen zien, merken we dan niet op, dót en hóe de wereld eigén lijk vol is van zulke schuldenaren? Hebben we niet een schuld tegenover het vaderland, dat nu wel geen hemel op aarde is (welk land is dat?), maar dat toch ontegenzegge lijk veel goeds heeft geboden en nog biedt etr. 21, Den Haar. (illllMIILIIIIIIRANT ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen by contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Betalen we die schuld door dankbare aan hankelykheid aan onzen geboortegrond? We gingen als kleine dreumessen naar schooi en kenden geen a voor een b. Onze onderwij zers hebben ons van hun kennis medege deeld. Later hebben anderen by ons op dien grondslag voortgebouwd en van ons ge maakt wat we in de wereld zyn geworden. Eerst hebben we niet bevroed wat zij. voor ons geweest zyn. Maar nu we ouder gewor den zyn, mocht toch in ons hart wel eenige dankbaarheid tegenover hen gevonden wor den. Bezitten we die dankbaarheid of moet ook hier misschien gesproken worden van een onbetaalde schuld? We kunnen er niet mee uit met te zeggen, dat onze ouders, die met zorg ons groot brachten, niet anders dan hun plicht hebben gedaan; dat onze onderwijzers voor hun ar beid betaald zyn geworden en de rekening gekwiteerd is. Er bestaat ook nog zoo iets als een moreele verplichting: de verplichting om in dankbare,herinnering te houden, die voor ons hebben gezorgd en gewaakt. Zegt niet een ryk oud spreekwoord: schrijf ge noten weldaden in marmer, maar bewezen weldaden in het zand. Genoten weldaden, hoe spoedig worden ze vergeten! Alweer on betaalde schulden. Zoo zouden we door kun nen gaan met voorbeelden uit het dagelyk- sche leven op te noemen, waaruit duidelijk te zien is, welk een heirleger schuldenaren op dit ondermaansche rondloopen, die ver geten hun schulden te betalen, verzuimen hun moreele verplichtingen te voldoen. Zeker behooren wij allen tot hen. Immers ieder mensch ontvangt in zjj kwade ook het het goede Wanneer we het waren, dan zou-< den er niet zoo heel veel ontevreden schen zijn. Zyn we dankbaar voor onze ge- zondheid, welke ons in staat stelt onze dag taak naar behooren te vervullen? Zyn wc dankbaar voor het dagelyksche brood Vooi het dak boven ons hoofd? Voor onze klee* ding en wat dies meer zy Het mocht watj We strekken onze handen steeds uit naaj het meerdere, vergeten dus den plicht der dankbaarheid, we zijn dus schuldenaren omdat we onze zedelijke verplichtingen geenszins nakomen. We moeten ook over d«5 gave heen weten op te zien’tot den goedey Gever aller goede gaven. BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. DCCCXCI. Wij beginnen d!us weer met (ris- sctien n oed in het nieuwe pair Al de feestdagen waarmede het jaar pleegt te slikten, zijn voorbij en voorshands !s er geen uitzicht op andere. Alp hel weer zoo ver is staan wij aan den in gang van den zomer. Natuurlijk hou den wij retrospectieve beschouwingen o\er de stad, die ons dierbaar is zoo- i zich te als het wakt is; Igehenle :al dan >eri. ■Tam in e i in hun ijzonder r zij het :n zuive- ezenuw- nkrach- vitami- eiizaam. ccodoos 1 luwgestel lerdadige >ta)en wij na ont- ge doos. oozen van '.50 bij de liekers cn ai» wij in onze eigen 1 revue houden. Voor j vij niet ontevreden 1 nog een neeile boel aa te zijn. Tevreden z.jnj sie plaats over dep stand ui liet aifgeloopeti zoo goed ais maar te j Het eenige waar wij mee te Kampen liebbei rood vonk-plaag Hoe di odiae stad1 is komen te i mag niemand te zeggei me|r dat het maar niet i schijnt te "ge lukken om ons ervatf te oevrijden. Het aantal gevallen hop over de twee Leer liefde, die gij ontvangt, waardee- ren... opdat ze u niet ontnomen worde! Het cijfer is angstwekkend en men kanj er zeiver van rijn dat deze 303 nee. wat passief hebben opgeleverd. Neen, alleen -maar eens dat van de nalaten schap van notaris 'Treub waarvan het tekort naar men zegt om het miilioen draait Wij ineenen dat cje overheid al lang een taak had <nu den stroom lialllissementen tegen te gaan. Indiea hel incasseeren gecentraliseerd werd zou spoedig blijken wie bezig is den weg naar het faillissement te bewan- de.en. Maar op het gebied van den koophandel is ons wetooek zeer’ ten achter. De werkloosheid geelt mede geer fraai beeld en in verband met datue- faillissementen is de uitspraak gerecht vaardigdl dat het met den econom, 'schen toestand nog niet ad te rooskleu rig gesteld is. Het index-cijïer voor deze maatschappelijke kwaal is hooger den in 1926. Sedert 1922 waren de cijfers 11.6, 15,3, 12,1, 12,1, 9,5 en thans zal het weer 11 zijn. Wat wij ook dikwijls hebben betoogd is dat wij constante werkloosheid hebben mei de toeneming der bevolking moest uit ujier uaien, maar oi er Komeu toen twg geregeld werKKraciiteii naar Gen uaag ol de werkgelegenheid, bdijib veöuiinueren hetgeen geueeiienjK weer door oen scadsaanwas worui opgene- ven. ve Hagenaars zouden kunnen mee neipen om> ons van dit kwaad te ver lossen door ia geen geval werkkracn- ten van bu.ten-ai aan bei nemen. Men moest toch begrijpen, dat ophetbng dei werkloosheid een aanzienlijk voor deel voor allen beteekent ornaat ue voorziening aan de gemeentelijke schat kist groote ofiere kost. In een zich zoo sterk uitbreidende stad was de werk loosheid ‘e bestrijden als geen import van nieuwe krachten plaats had. Dit alles wat de stottélijke welvaart betreft. Over de geestelijke welvaaft ontbreken helaas alle cijfers. Het lijkt ons niet ónmogelijk dat daarover ook beft een en ander bijéén te brengen ware maair dit terrein ligt buiten de s.eer der gemeente bemoeiing. Stoffelijk is de toestand dus tamelijk tevredenstellend al zien wij helaas dec. financieelen en econonuschen toestand niet zoq gunstig in. Hopen wij dus op liet nieuwe jaar, gelijk wij al vele jaien op den eersten dag diezelfde hoop hebben uitgesproken. Van die hoop is nog maar bitter weinig ih ver vulling gegaan Laat ons den moed er maar Weer in houden en frisch-weg het nieuwe jaar tegemoet gaan. Vroege Voorjaarshoedjes. sneeuwkleed bedekt was en de hevige koude ons deed grijpen naar de warmste kleeding die wy bezaten, deed de Lente haren intocht in de modemagazijnen: afdeeling hoeden. De vroege voorjaarsmodelletjes werden aldaar geëtaleerd en vormden in hunne frissche ongereptheid eene schrille tegen stelling met de stapels opruimmgsgoederen die in hunne buurt verblyf hielden. Hoog op - hun voetstuk geplaatst of losjes neerge legd op den bodem der étalages, lieten zjj zich welgevallig bekyken en gaven aldus het voorbeeld aan, voor wat de a.s. voor jaarsmode ons brengen zal. Wederom zyn het kleine dopjes die over het hoofd zinken en wederom vormen zjj slechts schakels in den langen keten van variaties op de over bekende vilthoedjes der laatste jaren. Grootere hoeden zjjn schaarscher dan ooit, de dopjes beknopter van vorm dan ooit tevoren het geval was. Sommige hebben zelfs geen rand of randje, dat van achteren heelemaal weggesneden is en van lieverlede tegen den bol gedrukt wordt, zoodat het schjjnt alsof het daarvan een onderdeel uit maakt. Deze opgeslagen randen of kleppen oer geimieentebela&tingen het smettst ea nvt hoogst gestegen. Brachten voor eten toorlog, alle gemeente|aelliastiiigieia slecht» twee imllioen op, nu is het zeventien, mullioen geworden. Neemt men in aan merking de toeneming der bevolking dam betalen we gemiddeld) toch altijd nog vier a vijf maal zooveieil. Dat is waarlijk al te» veel en 't is begrijpelijk da nneffi algemeen met oen enke le uitzondering aandr.ngl op verla ging, liefst snel en veel. Veel ver wachten wij er niet van, want er is geen overschot en het koet zelfs inoei- te om rond te komen. Wij zijn echter schrik niet o schimpers op die Hatagsche kaalheid -~ de rijkste stad! van Nederland, heb ben giemiddeild het hoogste inkomen en het grootste aantal ook relatief hoogst aangeslagenen. Die laatste groep doet het m na tuurlijk, want er zijn ook groote groe pen armoezaaiers in dien Hang, al zijn we met z’n a|llen die rijksten van Nederland. De gemeentebedrijven verkeeren al le in bloeiende staat en leveren steeds meer at en... op. Zelfs het gasbedrijt Uiat een heel stuk heeft moeten ai'staau,. aan het modernere van het efectri- s< he, gaat weer geregeld vooruit. Min der hard gaat de teileioon, maar dat is de schuld van de domme exploita tie. Zoolang de aanlegkosien niet zijn a gewehadt en verreikend worden in deni huurprijs, zoodat dus juist het eerste jaar niet meer aischrikt, wordt dit nier beter. Dit bedrijf niet de helft van wat heit behoorde te zijn. kleeren kwam en haar warme, gezwol leai voeten in een kom met lauw v<a- ter afkoelde, zei Graaf Gerhard ijlt.-' En zij moest er zich wel in schik ken voor den zesden keer naar bene den te gaan met haar bloote voeten in vilten pantoffels. De oud© gravin trok intusschen een rozenkrans, d\e tot nu toe slecht» als decoratie boven een prachtig ivoren crucifix hing, van den muur en begon te bidden. Dat wil zeggen, aj bewoog de lippen- slechts en herhaalde ..O, mijn God ,,ik bid u.' ,0 mi ja Heer’ ,,ik bid u”, want de gebeden was zij vergeten, die z.j van haar moeder, de mooie gravin uit Langue doc, had geleerd. Intusschen zat graaf Adré Oberwall hall verborgen in een donkeren hoek van het tot ziekenkanrer ingerichte sa lon. Hij zat daar roet streng, gesloten lippen en vast tegen elkaar geklemde koude handen, en slechts het spel van zijn in elkaar geslagen handen verred, iets van de opwinding, die hij net moe’te onderdrukte. De dame» Rockwitz voélden zich verplicht de gravin) een ‘bezoek te brem en. Zij drongen binnen nog voor dat zij Mendel bevél had’ kunnen ge ven haar af te wijzen. Ik ontvang vandaag niet, ik voel mij niet goed’ kreunde de oude gra vin en wikkelde haar handen ostenta tief in haar sjaal. De dam e» glimlach- Men had Gerhard Oberwall uit zijn slaapkamer naar het groote statiesalor. gedragen en een bed voor hem opge slagen, daar, waalr gravin Marie An toinette na haar dood op een baar wilde neergelegd worden. In dien tweeden nacht vatn zijn ziek te, die zoo heftig begonnen was dat een verpleger zijn veraorging n)065»! ovememen. was hij in zijn koortsfan tasie zijn bed uitgesprongen, had den verpleger opzij gestooten en was door de open gelaten tusseliendéur in staarden zij alle drie naar het witte schijnsel en onwillekeurig drukten zij zich ’egen elkaar, vjaöt en zonder ga- iplng aus een muur, al» verwachtten zij e|ei< catastrophe, die nog ontzettenuer kon zi^n, dan alles wat zij tot nu toe be.eead hadden. En toen verbraK een korte kreet de koele, donkere nachtlucht een gebro ken, vreemde stem stamelde „Zij zij is daar binnen. En voor Taysen nog tot bezinning was gekomen, rende Lou met wijd uit- gespetde armen, doffe onpamemhan- gende klanken uitstootende, de stoep op, hel huis in. Enkele oogenblikken later vonden zij haar bewusteloos midden op het kleed, onder de klompen klei van de Heilige ^va”. In die| sailing ©balde hand hield zij een üarde van de ja pon met pailetten van vorstin Si|ke- witsch. ten deelnemend. „Maar, wij zijn toch ondier ons zei die ‘barones Dat klonk als wij. be jiooren toch tot de taour'iie. De baronessen beproefden met haar lippen het stukje zijde aan te raken, dat het dichtst bij de hand van de gravin was „Als ik mij ziek voel, dan praat ik niet graag’ Stiet de oudé vrouw woe- dend uit. En heel beminnelijk zei de barones; „Dat behoeft u ook niet, lieve me vrouw. Wij zullen u een beetje aflei ding geven en u wat vertellen. Maar in de eerste plaats, hoe gaat het on zen Heken, armen Gerhard .Slecht. Zeer slecht”, antwoordde de gravin droog en vastbesloten geen woord meer over haar lippen t® Wren gen. Maar de dames trokken zeer treuri- ae ^ezfidhten en zochten de gemakke- lijkste stoelen om te gaan zitten. De barones zei, dat het ontzettend treurig' was zij had Gerhard lief als een zoon. Daarna keek zij die khmer rond, imJakte de knoopen van haar grijzen voorjaafsnrantel los en zei tegen haar dochters ..Doet je mantels los. kinderen Het is hier warm. Ik begrijp niet dat onze lieve gravin nog laat stoken En dan geen zonnestraal, altijd kunstlicht.” t (Wordt vervolgck ring ook eens su Haag zijn maniieert er i on. volmaakt nj in de eer- ;etzondheidsloe jaar. Die was renachen viel. in den Haag l is met do i* zoo sterk in ieerschen, ver en het is jam- ervan te oeivrijden. duizend en het eenige tfat ter vorgoe- b^ing gezegd kan worden is dat het sterftecijfer vain deze piaiag zeer ge ring is, haast niet noejpnswaardHet nepmit echter met weglat wij graag deze bezoeking wildeji kwijt raken zij voor de gezinnen uiterst las en voor de geaneeutesenatkist heel erg duur omdat alle patiënten m de barakken worden gebracht en de gemeente een goed deelvan de kosten te betalen krijgt. De medici hebben, géiijk te begrij per, valt, al alles gedaan om uit te vinden waaraan den Haag ueze plaag Ihee't te danken, maar z# tasten in he^ duister. Overigens is de gezondheid van de stad opperbest. Wij hebben hier fris sche lucht in overvloed en het >taat voor ons vast dat de opleving van den. lust om van de natuur te genieten, zéér tea; goede is gekomen aan de ge zondheid. Onze stad is ook zeer ruim W4H qvhqot-u© w aiu d, leven naast ’t gebouwd en da krotiea die er vroeger n n «ifAiru a» h MADRPR A ATIF.- !t waren, dan zou. rtfinidi Waarschijnlijk zijn wij met het laatBte Vroege Voorjaarshoed, ontevreden men. sterttMjfer reed» zoo vpr gedaald als 52 - Z.j drukte zich schuw tegen de nw- zen, verborg haar gelaat in den don keren sluier, dien zij had genomen, zender te vragen, aan wie hij behoor de Weldlra werd hef stil in de straat. I >e oude Seraphine en 'Taysen stonden voor het hek en keken naar alle kan ten uit. „Daar is zij”, riep Taysien en1 ving Lou'^op in zijn armen, „Lief haasje”, riep de oude vrouw „Waarom bent u weggetloopen, dat was toch nergens goed voor”, zei Tay sen „Neen, het dient nergens toe ^er- luuailde ziij toonloos. Maar dadelijk •’aarop rukte zij zich van hem los, strekte haar arm uit stijf, onbeweeglijk; „Daar.... Zij wees naar het heidlere witte licht, dat uit de breidde ramden vjin het atelier stroomde. Onbeweeglijk mogeiijk i». Het geboorte-cijfer daalt ook maar zeer langzaam en allerminst in gelijke verhouding tot dat van die sterfte. Er blijft dus een groot overschot. Daar naast komen beel wat menscheth zich in den Haag vestigen aoodiait alles bij elkaar de aanwas der bevolking over 1927 7500 zielen heeft bedragen, een cijfer dat een gansch dorp vertegen- woordiigt. Het jaar 1925 bracht een aanzienlijk hooger getal, n.l. meer dan tienduiizendf maar het is toch welletjes Voor die 7500 menschep zijn een klei re tweeduizend woningen noodig en die zijn er ruimschoots gebouwd. Natuurlijk stijgt het aantal ambtena ren in gemeenitiedlienst obk geregeld hoewel wij moeten erkennen dat her. noig al gaat. De takken van gemeente- beheeir nemen geregeld toe in aantal ei, daardoor stijgt het totale legertje natuurlijk sneller dan alleen het ge- voflg is van de uitbreiding der bevol king. Het meest van alle cijfers is in de laatste jaren dat voor de opbrengst werkkamer gevlucht. Hét iiadi ontzet tend veel moeite gekost hem weer ,n zijn bed te brengen, en ae verpleger ijad daarvoor het geheele hluis in op schudding gebracht. Maar hel getukte eerst aan graal André rijn zoon te kalmeeren. Daarbij merkte hij op da< Gerhard het schitterend bonte Arene beeldje in zijn arm hiéld. Hij lueici hel stevig tegen zich aangedrukt en was zeker aileein naar zijn kamer ge gaan, om het van den muur te nemen. Sedert dien zaten twee verplegers bij het bed van Gerhard) Oberwall. Eigenlijk was het niet noodig, want meestal lag hij heel rustig in zijn kus sens. Maar som», tegen den avond, ais de koorts steeg, sprak hij urenlang in zich zelf, nu eens luid, dan weer fluisterend, meestal Frwisdi, hakke lend en in het zingend® dialect van het Zuiden, met uitdrukkingen, dhe hij als kleine jongen misschien afgeluis terd had van de herders der Camar gue, als rij om hun loon teontvapgen in de hoeve rijner moeder samenkwa- men. Maar soms ontwrong zich een lettergreep als een angstkreet van zijn lippen. Lou Lou. Zoo doordringend was deze kreet, dat zij als akelig, somber gehuil door de naéhtelijke stilte van bét huis drong ,.Wat is dat. Mended?’ vroeg de oude gravin en dan richtte zij zich op. in de hoof? opgestapeldé kussens var haar breed. Fransch ledikant. De kamenier, die niet meer uit 1 aar ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal P®r week 22^ cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1