NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLA 68» Jaargang Maandag 8 Janyari 1828 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen r de Jeugd. FEUILLETON. BERGAMBACHT, BEJRKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCI FiT’ll M i O FM LM OLl B i s a M JLj Ne. 16659 •ONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. luiheid. wijze 4- r). tl enkele goede op- ïs moeten opgeven in alle o. 511. en ieg (Wordt vervoigdf' me W Wees waar, maar het meest tegenover U zelf. vorige week. >apier kan). iRIEK- Damclub „Gouda”, 23, lokaal der club adsels. c5? (Fopraadsel.) ik ben styf. i myn lijf. te verloren, noeder weer uit mij ZONNEWEELDE. Romen van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr I P. WESSELINK—Van Rossuni (Nadruk verboden) thiedenis der oud- is het natuurlijk is,de dateering van iften van het Nieu- er. wier werkkring zich s of zy wier behoef- hen in deze vraag- zoeken, Veel te vin- i op verschillende ENGELAND. Londen geteisterd. Veertien dooden. Berichten uit Londen melden dat de over- stroomdngen voor duizenden ponden schade hebben aangericht; in het museum det Tate Gallery zyn portefeuilles met honderden schetsen van Tamer verwoest. De overheid van de haven van Londen deelt mede, dat wegens de zware Westerstormen het peil van de Theems Zaterdag tot zes voet boven het normale steeg. Daar de vloed tot Dinsdag zal toenemen, is het mogelyk, dat een her haling der gebeurtenissen van Zaterdag zich binnen een paar dagen voordoet. Behalve het gedeelte van Westminster, dat ongeveer tusschen de parlementagebou- en? van een soort slee. skleedingstuk. ouw. ouw. H. Toen hij terugge- zorgde zyn vroegere hij weer de legitieme j werd hernieuwd tracht, en Rupprecht reactie. Hij bezat ftst zich schikken naar eerste vrouw bepaal- r 8e Volkspartij- Tegen- gToote meerderheid van geen sprake meer, van pprecht op den Beier- zelf. van terzij de onderneming, aan wie het stoomschip toebehoort, gewaarschuwd, die het stoom schip „Charlotte” uit Friedrichshafen ter assistentie zond. Intusschen was de „König Karl” reed» door een ander schip op sleeptouw geno men, dodh dicht by Friedrichshafen brak de tros, zoodat het schip opnieuw hulpeloos ronddreef. Voor den tweeden keer werd het opge pikt, doch de tros brak opnieuw. Ten slotte dreef de storm het schip naar de haven van Friedrichshafen en gelukte het eindelijk met veel moeite, het schip be houden binnen te brengen. Weder een ernstige ontploffing in Berlijn. Twee dooden, vele gewonden. Zondagmorgen te kwart voor tien heeft in een villa in Berlyn-Dahlem een der voornaamste woonwijken van Berlyn een ontploffing plaats gehad, waarby voor- zoover tot nu toe bekend is twee perso nen werden gedood, twee ernstig en zes personen licht gewond werden. De ontploffing bad plaats in een labora torium van de firma Weingartner en Co., dat tegen de villa van den heer Weingartner aangebouwd,is. Het geheele laboratorium is <loor de ontploffing verwoest, terwyl ook een in de nabyheid staande garage totaal werd ingedrukt en instortte. De villa zelf werd zeer ernstig beschadigd. De brandweer was byna onmiddellyk na de ontploffing die zoo hevig was, dat zij in nagenoeg geheel Berlijn te hooren was ter plaatse en daar geen brand was uitge broken, kon onmiddellyk met de oprui mingswerkzaamheden een aanvang worden gemaakt. De consul-generaal Weingartner en zyn vrouw bleven ongedeerd. Zyn compagnon, weft en het Tate Museum ligt, en dat oft- de heer Stammer, wérd evenwel gedood. Verder werd gedood het dienstmeisje Mar tha Schönfelder, terwyl ernstig gewond werden de vrouw van den portier Deter en haar dochter Annie. Van vele villa’s in de omgeving werden de vensterruiten vermeid. Toen de ontplof fing had plaats gehad steeg een geel achtige rookwolk boven de villa op. Het laborato rium was in een kelderruimte ondenge- bracht waar de opgeslagen chemische stof fen op onverklaarbare wyze zyn ontploft. Een aangrenzende kelder, waar nog meer chemische, licht ontvlambare chemicaliën waren opgeslagen, bleef gelukkig intact. Van de villa werden voornamelijk verwoest het gedeelte, waarin de keuken, de por tierswoning en op de eerste verdieping de slaapkamer van den heer Stammer met aangrenzende badkamer waren gevestigd. De firma Weingartner en Co. hield zich bezig met de vervaardiging van homopati-4 sche geneesmiddelen. iDe politie heeft onmiddellijk een onder zoek naar de oorzaak van de ontploffing in gesteld, waaruit bleek dat de heer Stammer ’s morgens alleen naar het laboratorium Gravin Marie Antoinette werd on rilstig. lla^r donkere) oog en werden heel klein, heel rond haar breede rug. ,,Wat weet ik niet? Wat is eraan gebeurd?” „Maiar nu vraag ik u, heel Berlijn spreekt over niets anders. Een schan daal ongehoord. Horselkamp heelt d< siemaden van zijn vrouw ter waar de van een paar honderd duizend mark gestolen. De man zat over de oor en in dte schulden- Op alles wat hij ïd zijn ateilies had, was beslag geiegd. i>e arme vorstin Sukewitsch was het moe zijn schulden te betalen, het gi g l borende vingers, ook haar krachten te boven misschien, XT- 1 1 Kortom hoe kon zij vermoeden niet v aar Dus na een bal in de villa de meeste gasten waren er nog verlaat dé man schaamteloos i et de parelen van zijn vrouw in zijn zak het huis1. Algemeen© verlegenheid. Mej vrouw krijgt een zenuwtoeval, de doch ter snélt door den Tiergarten en wordt juist op het oogenblik. dat zij zich in het waiter wil werpen, door een o'f:- oier gered. Men komt in het atelier - alles stuk geslagen alles v©-- woest zonder dat men acht gegeven heeft op de zegels. Naituurlijk hebben de schufdieóschere nu bet toekijken. Tn 'tusschen wordt in het sail on onbezorgd verder gedanst een- dame mist uit de vestibule een kostbaar schouder manteltje een heer een gouden sigarettenétui nu kortom het is onbesclirijfelijk De dochter gaat er denzodden nacht met een officier van door en de vorstin doel het verstan digste wat zij doen kan, zij laat een Koller pal.dcen en reist nog denaellden. nacht af. Den goeden nan heelt men echter niet meer gezien. Men zegt, dat de villa gesloten is en de bedienden naar alle windstreken verdwenen zijn Zonder te weten walt zij deed rukte de gravin groote gaten in den ouden, zijden kanten doek, die haar sohou tiers dekte. Zij viel de barones met geen enkel woont in de rede en keeK ook niet op van haar onophoudelijk l, 7, 9, 14, 19, 26. 39, 40, 42. o. 512. „Nu, wat zegt u daarvan, lieve me vrouw De dames Roeckwitz ver moedden niet, hoeveel belangstelling de oude gravin voor die familie Hör selkamp koesterde! en konden zich daarom ook volstrekt niet begrijpen waarom zij die prachtige kant zoo mishandelde. ,,Kent u die menpchien mevrouw vroeg de barones. En heel hooghartig antwoordde gra vin Marie Antoinette ..Genoeg om te weten wat van al dit gepraat waar en niet waar is De wijze, waarop zij in haar leun stoel achterover leunde, was een niet Ie miskennen teeken, dat zij verlang de afscheid te nemen. Zij kon bijna niet afwachten, totdat zij afllen buiten waren en beide reeds ongeduldig toen het haar toescheen.dat de dames zich langer in de hél ophielden dan noo mi! interesseer©», mij verzwegen?” De oud-diplomaat hield niet van tul- ke bruuske aaUval :en. Misschien slechts om tijd te winnen streek hij met een zachte beweging over de schouders oer oudé dame. „Lieve mhma. ik vind, dat wij op het oogenblik zorg genoeg hebben om een debat over vreemde familievet houdingen t© vermijden. Overigens ste/J ik daar werkelijk ook geen be lang in.” ..Maar voor mij. bepte. denk daai wel aaji, voor mij.” rchistische volksbe- le op een soort bur- rby geenerlei reactie Woeling voorzat, het weer te herstellen 'innam krachtens de Reling. verder van geko- was gevlucht, even- met hen aJlen, die *oon hadden gestaan, ten tijd, dat de kroon- Bt prinses Antonia |c en zyn oorlogsdag- )r publicatie. Daarin érhaal der gebeurte- K tot hoofdgetuige m tegen de later ge mis van den ,,dolk- deze gedaante werd !tyd zeer populair in 13,17/20, 24, 29, 30. 8, 31/33, 40/44. leem No. 507. -21,28—22,35—30, 3 11. leem No. 508. -31, 47—41,32—27, i 30, 49—43, 45:1. aat van boven naar teente. Zuid-Holland, ont- ,een visch. aat hier: u r u 6 1. i voor Woensdag- de Raadselredactie, gêêrendén f ak van'hei Kuis W/ttêlsbacIi. ïn 1806 nam keurvorst Maxamiliaan den titel van koning aan en daarmee begint eigenlijk de moderne 'geschiedenis van Beieren. Het moderne Beieren behoort tot de scheppingen van Napoleon, die een verbin ding beoogde van den Rynbond tot den Donau. Beieren werd de eerste constitutioneele monarchie in Duitschland en dit verklaart ook de verhouding tusschen volk en vorst, die er intiemer was dan elders. Misschien zou de omwenteling van 1918 niet eens tot de onttroning in Beieren hebben geleid, wanneer de vorst en zyn hof hadden opge past. 'Zij werden echter allen evenzeer ver rast als de andere vorsten door den loop der dingen, niet door de komst der omwen teling zelf, maar wel door de spoedige kal- meering naderhand. Men had gedacht, dat de resolutie iets dergelyks zou doen zien als in 1789 in Frankrijk en in 1917 in Rus land, doch bemerkte, dat in Duitschland een gematigder oordeel weldra de plaats innam van de verwildering. Toen de radenregeering in München het had afgelegd, heeft men een oogenblik ge dacht aan de restauratie der Wittelsbachers. was gegaan. Niemand wist echter welke proeven hy had genomen. Verscheidene voorwerpen werden in beslag genomen. IWmNBLAHD. Lawines. Personen bedolven en gedood. Zaterdagmorgen is er aan het meer van Zurich een lawine neergestort, waardoor drie personen weiden bedolven. 'Hun lyken zyn te voorschijn gehaald. De verongelukten zyn een ingenieur en zyn vrouw en een handelsman uit München. Des middags ondernamen drie personen vanuit de Ulmer Hütte een ski-tocht. Op een kwartier afstand van de hut weiden twee van hen door een lawine gegrepen. De derde, een koopman uit Merane is nog niet gevonden. De lawine ia acht meter hoog en tamelijk breed. Uit Stuben i8 een reddings-expeditie van vijftig man vertrokken om hulp te ver- leenen. Angstige uren. Het Würtembergsche stoomschip „König Karl” heeft tijdens een heviger, storm op het meer van Constant eenige angstige ureni doorgemaakt. De machine raakte de fect, zoodat het stoomschip, waarop zich 60 passagiers bevonden, hulpeloos op het wa ter ronddreef en door den storm richtingen werd gedreven. Het schip loste kanonschoten en liet lichtsignalen op, wat te Langenargen op gemerkt werd. Daarop werd de directie van ■aar den eenheidsstaat. Te Berlyn is dezer dagen gevormd een „Bund zur Emeuerung des Reiches”. De vroegere rykskanselier dr. Luther heeft het presidium aanvaard. Doel en taak van den bond worden uit eengezet in een oproep, die is onderteekend door tweehonderd mannen van de meest verschillende politieke richtingen, van Duitsch-nationaal af tot sociaal-democraftt toe. Een werkcomité onder presidium van Luther en een propaganda-comité zullen worden gevormd. De oproep is o.a. onder- teekenri door den Keulschen burgemeester Adenauer, den oud-mdnister van Voedsel voorziening von Batocki, den directeur- generaal van de Hapag en oud-rykskanselier dr. Cuno, prof. Hans Delbrück, baron von Gayl, den Keulsdien bankier Louis Hagen, prof, von Harnack, den commissaris van de Norddeutsche Lloyd Ph. Heinecken, den vroegeren vice-kanselier en burgemeester van Duisburg dr. Jarrès, den voorzitter van de Duitsche vereenigigng van uitgevers- Krumbhaar, Krupp voni Bohlen und' Hall- bach, Essen, Fr. von Mendelssohn, Berlyn, den eigenaar van de „Kölnische Zeitung” dr. (h. c.) NevenDumont, den vroegeren kanselier van de schatkist graaf von Roe den», den ex-gouverneur van Duitsch-Oost- Afrika Schnee, Carl Fr. von Siemens, Fr. Thyssen, Albert Vögler enz. De Bond stelt zich ten doel mede te wer ken aan het uit den weg ruimen van de binnen land sche wrijvingen, waaronder niet alleen de verhouding tusschen het Rijk en de landen, doch ook het gekeele openbare leven in Duitschland sedert langen ty'd lydt. De aaneensuiting geschiedt met uitschake ling van polittfk^xichtipgjgf W geven, desnoods door aansluiting bij Prui sen. Nog gistenen werd' gemeld, dat Wal deck daartoe het verlangen te kennen geeft, tenminste, dat een groot aantal inwoners gevraagd heeft om een stemming te hou den over deze zaak. Andere kleine staten, zooals Hamburg, willen niet in Pruisen, doch wel in Duitschland opgenomen wor den. Wat Beieren doen zal, geeft in dezen den toon aan. Het heeft altyd een eigen plaats ingenomen en dezer dagen werd eraan her innerd, dat het reeds een duizendtal jaren afzonderlijk staat. Karei de Groote’s zoon Ixxiewyk de Vrome verdeelde in 817 het ryk onder zyn zoons, en toen reeds is Beieren als afzonderlijk deel van het Frankische keizerrijk behandeld. Bij de verdeel ing te Vendun' in 843 kreeg Lodewyk alle land ten Oosten van den Rijn zonder Friesland, een gebied, dat tot de Elbe liep en Saksen als grensland had. By latere verdeelingen zyn ook Oost- en West-Lotharingen bij ’t Duit sche deel gevoegd. In het Duitsche ryk, dat zich vormde, nam Frankenland naast Sak sen zyn eigen plaats in. Later traden onaf hankelijke hertogen in Beieren op, die ook in Saksen regeerden. Het huis Wittelsbach, dat in Beieren heeft geregeerd tot 1918, is een der oudste van de Duitsche vorstenhuizen. Reeds in het begin der 10e eeuw wordt een markgraaf Luit- pold v. Wittelsbach genoemd, een bloedver want van Lodewyk het Kind die in 1911 stierf, als laatste Karolinger. In die roeri ge jaren is Beieren overigens herhaaldelyk van vorstenhuis veranderd. In 1777 is de rechte lyn uitgestorven en de regeering van t© doen. „Menrilel”, nep zrij, Mendel, hout in den haard Ik bevries.” De aes blauwe ooReti keken elkaar beteekenisvoi aan. Men moest voor zichtig Zijn Detoe oude vrouw was bui tengemeen kwaadaai’dig. En met wajre ontzetting zagen .zij, hoe Mendel voor den haard neerknielde en twee reus achtige groote blokken hout in den vonkendien gloed legde. Daarna kwam1 helt gebabbel uit de groote wereld aan de beurtGraaf De leden van het bestuur, waartoe o.m. de heeren Emat Georg graaf van Bernstorff (Junkerwehningen), von Fleming (Dantzig- Pommeren), Otto Hen.ne (Tübingen), dr. Horton (Düsseldorf), dr. Walter Janecke (Hannover), dr. Luther (Berlyn), dr. Kar'. Petersen (Hamburg), dr. Paul Reusch (Oberhausen), graaf von Roedem (Ham burg) en Freiherr von Wilnowsky (Marien thal) behooren, hadden opdracht ontvangen doel en streven van de beweging uiteen te zetten in de conferentie welke Zaterdag ge houden werd. Dr. Luther heeft in deze conferentie een groote rede gehouden, waarin hy het doe! van den Bond uitvoerig toelichtte. Algemeen is men van oordeel dat een der belangrijkste kwesties die zich zullen voor doen bij de reorganisatie van ’t Duitsche ryk tot een „eenheidsstaat” zjjn, wat de groote Zuid-Duitsche staten zullen doen en vooral welke houding Beieren zal aanne men. S iDe kleine staten zullen gemakkelyk ge noeg hun plaats vinden. Zij hebben geen bezwaar om hun zelfstandigheid prijs te ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal f 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. 53 - Wel-is-waar beproefd© aij vergeefs de handen dier oude dame tö grijpen ,,A1& ik hier wat te zeggen had! me vrouw, dan haalde ik de gordijnen op en zette bedde ramen open. Koel en licht moest het bij u zijn. Wat zoudt ge u dan gezond voelen, lieve me vrotfw.” Gravin Marie Antoinette werd'bleek van toorn achter haar wit blanketsel. Dat men&ch was in süialat het werkelijk getwijfeld het allerzwaarst is getroffen, 14 menschen vonden den dood door verdrin king, heeft de overstrooming ook enorme schade aangericht in het stadsgedeelte tus schen de Surrey-docks en de Towerbridge, waar eenige honderden pakhuizen en graan silo’s ondergeloopen zyn. Voorts is het wa ter in de districten Chelsea en Bermondsey op sommige plaatsen tot vjjf voet in de huizen gedrongen en het ergste is, dat alle getroffenen behooren tot de armste lagen der bevolking, die geen eigen middelen be zitten om de schade te herstellen. De bur gemeester van Westminster en de hoofd redactie van de Daily Telegraph hébben dan, ook onmiddellyk een dringende oproep om steun tot de bevolking gericht en gisteravond waren ree<ls eenige belangrijke giften, waaronder van duizend en vijfhon derd pond, ingekomen. Generaal Booth de leider van het Leger des Heils, die te Lon den vertoeft, heeft vijf wagonladingen le vensmiddelen naar de getroffenen gezon den, eenige duizendtallen dékens ter be schikking gesteld, en het Leger zal vanmid dag voor een warmen maaltijd voor 3 h 4000 personen zorgen. dig was, om baar en-taut-cas te halen. Wat babbel j© daar, Meoiiel? Wat zijn dac voor uójeuwe manieren? Ik wr mijn zoon spreken. Ik verzoek den graaf dadlelijk te komen, oogeu- blikkefiijk. En hij kwam oogenblikkelijk De roodachtige belichting misleidde haar met. Zij zag, dat hij er zenuwachtig en lijdend uitzag. „Wij worden er niet jonger op, bes te Andre1”, zei zij, terwijl die mond hoeken naalr beneden trok ,,Het is het eenige, wat iemand met het leven verzoent”, antwoordde hij kalm. Geprikkeld keek zij hem de aan. „Er gebeuren dingen in Berlijn, die mil interesseeren. Waarom worden ?i.> NIEUWS, DUITSCHLAND. Geweldige storm boven Koblenz en omgeving. Een ontzettende storm, die af en toe de kracht van een orkaan had, richtte gister avond in Koblenz en in de omgeving van de stad veelvuldige schade aan. In het naburige Urbar werd de kap van een huis door den storm losgerukt en op straat gesmeten. Verder werden de leidingsdraden van de hoogspannings- centrale vernield, zoodat de geheele plaats zonder licht kwam. Er zyn geen menschen gekwetst. Er ontstond een ma weging, die aanstut gerkoningschap, wi meewerkte, doch de' Beiersche koningshui op zyn plaats die hj geschiedkundige onril Daar is destijds m men. Het koningspar als de kroonprins ei voordien rondom deni Het was in dienzeB prins zijn verloving van Luxemburg verh boek gereedmaakte i gaf hy een getrouw* nissen en werd feitflj tegen de legerleiding propageerde geschil stoot in den rug”. Rupprecht een kortd Beieren. Het hield geen srf keerd was in het lan omgeving er voor, d*».«y prins werd, de verlêjing en tot een huwelijk gebra werd de pretendentifler geen inkomsten en wat de moeder zyn< de. De prins, wien men duidelijk maakte, welke materieel® bpljingen verbonden wa ren met zijn pretendéntschap, gaf toe. pe geestdrift onder het volk koelde af en werd \erder bewerkt door woordig is er bij de het Beiersche volk g het herstel van Rupp schen troon door he*; 3i jl&tra een schets: v. Bolhuis plaatst i/ioek. Paul Brom- novell© Dichter s van Blokhorsi lianeniidorp bij in- i P©1 dö Mont ©en als het wil. Volgt wereld”, door iacterkrant. Ie Oud-Christelijke ir Dr. G. A. van den Eysinga, Bijzonder an de Ryks-Univer- it. reven naar aanlei- van den heer P. L. schryver voldeed te omdat deze uiteen- s andere werken ngen tot het schry- ;en van Duitsche en trits vormden, be den radicalen Hoog- Ansibaich had zidh verloofd met de 'wf-, dame van een Pruisische prinses, ba- roues Löhming had reeds het derde aanzoek afgewezen om in d© medicij nen te kunnen studeeren, geheimraad Sollen kwam' van zijn post als gezant- schapsraad bij het Duitsche gezant schap to Madrid terug, omdat hij daar betrekkingen onderhield met een da me, die bij het Spaansche hof zeer onbemind was, prinses A. uit de Har denbergsirasse had bij haar laatste diner een Berlijnsch schrijver tusschen een Excellentie en een Koninklijke Hoogheid gep'aat^t. De barones zette een zeer snibbig gezicht en zei ..Het is zeer t© betreuren, dat ook exclusive salons haar deuren voor lie- dlen uit de kunstenaarswereld openen. Dan moet men steeds voorbereid zijn op een bl an lage. Als ik bedenk, dat ik bijna had laten overredetn ae woning der familie Hörselkalmp te be treden natuurlijk zonder mijn doch tets.” De oude gravin zag dte barones van terzijde aan „Nu, en wieïk ongeluk zou dat u ge bracht hebben?” zei zij met onnavolg bare minachting. De drie dames RockweitZ fladderden, van haar stoelen op. Zij waren heel rood met glazige oo^en staken zij de otide dame bijna aan het spit. „U weet blijkbaar niet, lieve vrouw ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) b“lNG&NDEN regd meer f 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen by contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1