Blad. es us. ;rken zoon. 4 ah ANijs! e NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD jVOOR GOUDA EN OMSTREKEN Dinsdag 10 Januari 1928 66* Jaargang No. 18660 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen l 4 ivzwakte FEUILLETON. ZONNEWEELDE. JOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, INHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. c BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCH len opgegeven. Den Haag. IIEUWS. HANDEL MIJ. VI matte bij hem I (Wordt vervolgde ke bakwatrtidiedeu.t’ k én voor r billijke eleverd. Wandelt wel tevreden Van den bergrug af, Immer naar beneden, Tot aan 't koele graf. flf Ollli ■een waartoe Daarin moet; een lijden dat lijdend leven; somber, rak gevoelen. Roman van OLGA WOHLBRüCK Met autorisatie vertaald door Mevr I P. WESSEL1NK—Van Bossun (Nadruk verheden) kingen met Polen zullen worden hersted, herhaalde Woklemarag zijn vroegere ver klaring, dat Litauen een Poolschen gezant slechts te Wilna zou ontvangen. ne Entente een Volkenbond die itst ziet voor »r, daar Italfö’s leeljjk daglicht fls de beschuldi- fcnden, waarmee FRANKRIJK De valsche obligaties. Blumenstein Jr. De bankier Blumenstein jr„ die betrok ken is bij het schandaal der valsche Hon- gaarsche obligaties en den 21en December j.l. werd gearresteerd, is tegen een cautie van 300.000 francs in vrijheid gesteld. ITALIë. Een royaal huishouden. Al een paar maanden is het geleden dat de Hertog van Ampulie, een neef van den koning van Italië, te Napels in het huwe lijk trad met prinses Anna van Frankrijk, dochter van den Hertog van Guise, den Franschen troonpretendent. Men herinnert zich dat bij de huwelijksinzegening, die een luisterrijk karakter droeg, bijkans alle Europeesche vorstenhuizen vertegenwoor digd waren. Er is thans een volledige lijst gepubli ceerd van de geschenken, welke het jonge paar ontving, en men duizelt by het lezen van de opsomming van voorwerpen, welker waarde nauwelijks te schatten is en waarbij de juweelen de grootste plaats innemen. De hertog en hertogin van Guise, de ouders der bruid, schonken een diamanten diadeem, oude kant en oude waaiers; de ko ning en koningin van Italië een diamanten diadeem, de koning van Spanje een briljan ten armband, de Italiaansche kroonprins een diamanten broche, ‘evenals prinse8 Gio vanna en de hertog en hertogin van Ven- dome. Kroonprins Leopold van België en kroon prinses Astrid zonden een... tafelbelletje met goud drukknopje; de hertog van Spo- leta zocht het in een massiever cadeau en liet een Fiat-automobiel aanrukken. Infante Isabella van Bourbon, de hertog van Genua, prins en prinses van Orleans en Braganza, de bisschop van Napels, maar schalk Lyautey, Gabriele d’Annunzio en tal van royalistische organisaties in Frankrijk stuurden geschenken, en er waren zooveel coupes en kandelaars bij, dat het jeugdige echtpaar er stellig zyn verschillenderesiden- ties mee zal kunnen vullen. De vereeniging van monarchistische jour nalisten in Frankrijk zond, toepasselijk, een vloeiboek, gebonden in leer; de graaf van Turijn, huiselijk, o.a. een gramofoon. RUSLAND. Een nieuwe belasting. Evenals onlangs in de Oekrrajine is thans ook by verordening de zelfbelasting inge voerd voor de bevolking van Groot-Rueland. De belasting wordt ingesteld op grond van een meerderheidsbesluit van de bevol king der verschillende districten en zal voor namelijk dienen voor den bouw van scholen, ENGELAND. De overstroomingen. Een draadloos N.T.A.-telegram uit Lon den meldt: De lord mayor van Londen heeft een steunfonds geopend voor de slachtoffers van de overstroomingen. In dit fonds zul len de inzamelingen, door de verschillende Londensche gemeenten gehouden, waar schijnlijk ook gestort worden. De koning en de koningin hebben een betuiging van sym-* pathie voor de slachtoffers gezonden en giften neap, van 100 en 50 pond sterling. Intusschen deel en de beheerders van de Tate Gallery, waarvan de onderverdiepin gen by de overstroomingen onder water werden gezet, mede, dat er betrekkelijk wei nig schade is aangericht. De schilderijen en teekeningen, waaronder ongeveer 200 schet sen (aquarellen, potlood- en andere schet sen) worden met succes gedroogd. Gistermiddag werd de vloed van de Theems angstig afgewacht door de bewo ners der huizen aan de oevers. De ophoogin- gen werden nauwkeurig door ambtenaren en werklieden gade geslagen. De vloed ver oorzaakte échter geen verdere overstroo mingen. Het water sijpelde door de zand zakken bij Lambeth, doch de verhooging werd spoedig versterkt. Men verwacht geen verdere overstroo mingen, indien de regen uitblyft en de wind gaat liggen. De rivier «al dan overmorgen Lord Deéborough, de voorzitter van het hoogheemraadschap, onder welks toezicht de Theems staat, heeft vandaag in een ver- gademig van dit lichaam een overzicht van den toestand gegeven. Hij schreef de ramp van Vrydag, waar bij 14 menschenlevens verloren zijn gegaan, toe aan het plotseling toevloeien van water uit het -Noorden. In de periode, aan Kerst mis voorafgaande, is het water van de ri vier van de maximumcapaciteit van 4500 millioen gallons tot 9000 millioen gallons gewassen. Toen kwam de hevige sneeuwval met Kerstmis. Indien de sneeuw snel gedooid was, zou de hoeveelheid water nog zoo toegenomen zijn, dat een overstrooming, als vroeger nooit gekend, voorgekomen zou zyn. Geluk kig is de sneeuw niet gedooid, voordat het cyfer 9000 millioen tot 4.600 millioen gal lons was gedaald. Wat de maatregelen betreft, om denge lijke overstroomingen in de toekomst te voorkomen, meende lord Desborough, dat een stuwdam van Tilbury naar Gravesend moet worden gebouwd. Naar gemeld wordt, zal de regeering mis schien een commissie benoemen, om de oorzaken van de ramp te onderzoeken, in- samenscholingen van meer dan vyf perso nen hadden deelgenomen. Na pleidooi van mr. N. Borginon, gewe zen Kamerlid, werden alle beklaagden vrij gesproken. Het zijn en blijven exoten. Bekoorlijk, schilleren om hun talent ook zeer te waard eer en waar llörselkamp zijn kunst ook ajelLg recht op naar toch ai tijd wezens, dio buiten ons burgerlijk leven staan. Wezens die door hun geboorte, hun tempera ment, hun wereldbeschouwing zoo vol Romen anders zijn dan wij dat zij zich nooit bij ons kunnen aanpas$en. Het zijn en blijven vreemden. Höraei kamp is geen op zich zelf staand ge vol.- Iedere kunstenaar is meer ol ntónder exoot. ISlveinals die wilde dieren hfbbeni de schitterende exoten hun bijzondere kooi noodig. Anders brekeu zij los, richten iemand/ te grondJe, of gaan zelf te gronde Zoo” zei gravin Marie Antoine Le Oberwall Een dfiepe rimpel plootd*1 ‘aar blank voorhoofd1, met zijn hoog zwalrt aangezette wenkbrau ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën In'het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prys. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels f 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. algemeene ont- let incident van iruppel, die den de Kleine En- ierzoek zal kun- igezien de mili- ig opgeheven, j wel moeten féval van den op Zij sloeg met de hand1 op de ver gulde leun ng. ..Hoe komt hij daartoe riep zij verontwaardi gdl o Wist u een passender plaats 1 >e vraag was zoo koel en kort, dal zij de l'ppen op elkaar kneep, en all een 1 AWjadaardige kat. die men op de ipooten heeft getrapt, haar rug kromde. Graaf Oberwall nam de monocle uit zijn vestjeszak en poetste <Üt zorgvul dig. ..Als ik van iets spijt heb, mama dan is het. dat Taysen voor een ha.f jaar op reis gaai. Hij schijnt mij de man toe om het gebroken leven van dit jonge schepsd.tje dat, ik geef he; toe niets exotisch heeft in narnaile, gelukkige banen te leiden. .Ja, nog meer ik ■zou bereid zijn Taysen daarbij in elk opzicht te on d'ersfeunen ik elk”i, herhaal de hij en Hemde het glas in zijn rechter oog holte. Pe gravin hield haar hoofd scheel. ..Jammer, beste, dat je geen diplo maat gebleven bent.” Een mat glimladhje gleed over de scherpe trefiken van den ouden heer. .Hoe zoo. mama?’ Zij glimlachte heel vriéndelijk. ,,AIs wij. vrouwen, ons bezig hou den met huisd'iplomatie. nodmtgijheè ren dat ..intrigeeren Daarom wensc’ dien de verschillende betrokken autoriteiten een dergelyk onderzoek wenschen. Uitgebreide maatregelen worden getrof fen om degenen te helpen, die hun huizen moesten verlaten of hun bezittingen verlo ren hebben. Polen en Litauen. Het incident tusschen Oostenrijk en Hongarije. De vertegenwoordiger van het Poolsche Telegraaf-agentschap, die thans te Kowno is aangekomen, heeft een onderhoud met den Litauschen minister-president Wolde maras gehad. Met betrekking tot de kwestie der Poolsche-Litausche onderiiandelingen ver klaarde Woldemaras de met Kerstmis aan- gekondiigde voorstellen van Polen 'af te wachten. De minister is van oordeel, dat alle aangelegenheden, zelfs de minst belang rijke, op de een of andere wijze met de po litieke kwesties samenhangen. Woldemaras wierp de kwestie op van een geldelyke vergoeding voor de schade, die Litauen tengevolge van de bezetting van Wilna door generaal Zeligowski geleden heeft. Indien Polen echter over de kwestie van Wilna igeen discussie wenscht te voe ren, zou men, aldus Woldemaras, onderhan- delingen kunnen aanknoopen ten aanzien van de kwesties betreffende de technische samenwerking tusschen de twee naties; als zoodanig beschouwt Woldemaras de kwestie van het herstel der commercieele betrek kingen, daar hy er geen bezwaar in ziet, dat Litauen Poolsche petroleum en steen kolen en textielwaren uit Lodz koopt. Maar hij gedooft niet, dat het mogelijk zal zij<n goederen toe te laten op de Litausche markt, die uit hef gebied van Wilna afkom stig zyn. Ook postverkeer is mogelijk op .voorwaarde dat het gebied van Wilna ef van uitgesloten bly'ft. Woldemaras legde er den nadruk op, dat taihelyk uitgebreide betrekkingen van tech- nischen aard tusschen Polen en Litauen ge- vostygj zouden kunnen worden, op voor waarde, dat Wilna uitgesloten wordt van voordeelen uit eventueele verdragen voort vloeiende. Op de vraag, of de oude nauwe betrekkin gen tusschen Polen en Litauen niet in over weging genomen moet worden op het «ogenblik van het herstel der betrekkingen, te meer daar de eenheid tusschen beide lan den herhaaldelyk bevestigd en nooit ont kend is, antwoordde Woldemaras, dat de historische continuïteit van de Poolsch- I.itausehe betrekkingen volkomen verbroken is en dat Litauen daarop niet wenscht terug te komen. In zijn politiek zal Litauen niet steunen op historische argumenten, noch op juridische, maar het gebruikt alleen het woord dat in de politiek waarde heeft: be lang. Ten slotte verklaarde Woldemaras, dat niemand meer dan Litapen goede betrekkin gen wenscht met een sterk Polen. Litauen, (lat aan drie zyden machtige naburen heeft, zou Polen gaarne sterk zien, want de macht van Polen beslist in hooge mate over het bestaan van Litauen. Op de vraag van den vertegenwoordiger van het Poolsche Telegraafagentschap of hij vernacht, dat de diplomatieke betrek- BUITENLANDSCH DU1TSCHLJU De ontploffing tel Een onverantwoq De heer Weingartner in! Naar de „B.Z. am M'ittaj verband met het onderzot ploffing in de Parkstra Dahlem de medebewoner H vens hoofd der firma W< de consul-generaal Weings politie gehoord. Weingartner, die zeer is van het gebeurde,-bel hébben, dat zijn zwager gens in het Stammer was evenwél iei zeide en niemand in zyn welke proeven hiji deed. Bij het verttoof^^n den eigenaar bleek, dat er reeds meermalen kleine ontploffin gen waren voorgekomen, en dat de heeren Weingartner en Stammer buiten medeweten der politie groote hoeveelheden sterk ont plofbare stoffen in het laboratorium en in de andere vertrekken der villa, die als ma gazijn waren ingericht, geborgen hadden. ,Hier lagen ook twee groote gevulde bom men voor gevechtsvliegtuigen, waaraan evenwel geen lont bevestigd was. Indien de bij de ontploffing ontstane brand zou zyn overgeslagen naar deze vertrekken, zouden de gevolgen nog verschrikkelijker zyn ge weest. De politie heeft de hulp ingeroepen van een commissie van deskundigen voor het in stellen van een anderzoek, en het noodig gevonden den consul-generaal Weingartner in arrest te stellen. BELGIë. Vlaamsche betoogers. Vrijgesproken. Voor den kantonrechter te Halle, in Bra bant, stonden een aantal Vlaamsche natio nalisten terecht, die in Mei j.l., by een te Kester gehouden „landdag”, trots het ver bod van den burgemeester, de Vdaamsche leeuwenvlag hadden uitgehangen of aan zijn, maar te bewegen. Zich uitleven is hun sterkste instinct. Maar richting 54 - Hij haaide met een zachte, malie beweging de schouders op. Daar mi Vertelde hij kort diat Taysen bij hem was geweest. Eigenlijk ailleen om naar ueti toestand van Gerhard te hooren. Bij die gelegenheid had deze hem ook’ 9ar „uum vammuiu-, mei zijn noog viii’ de catastrofe in het huis der Hor- gewelfde, zwalrt aangezette wenkbrau verteld. Het toéval had ge- f wen, in twee gezwollen helften. Graaf André Oberwall staarde op de zwijgende, oude Sèvresklok en zijn f:jn aristocratisch getaidtt had de ge sloten, nadenkende uitdrukking der stille werkuren, van die uren, waarin hij gemoedsrust vond en waarin tui de kortste, krachtigste uiting zocht om zijn gedachten weer te geven ..Al deze exoten in menschelijke ge daanten zijn wezens, wier leven naar het fantastische neigt. Zij zijn werK- zaanv van aanleg. Maar hun werkzaan heid heet niets gemeen met besten digheidi en hun doel is niet nuttig te kamps i wild, dat Taysen aanwezig was. Heel terughouidendi en eenvoudig gaf ?iaaf Oberwall het voorgevallene weer ’et een nauwelijks merkbaren klank 'ftn voldloening dat tenslotte alles zoo (eloopen was. gelijk hij' vroeger oi “ter velrwacht had. \.Nn zijn juist de mehschen. die het irukst bij de Hörselkamps kwamen tet diepsj verontwaardigd over den ifloop. Dat is natuurlijk heel onzin Voor mtehschen alls die' Hörsel j canps bestaan de strenge wetten van Jpnze maatschappelijke kringen niet zijde der Kleine Entente ei stemming tegen Hongarije Szent Gotthard is ■thans dj emmer doet overloopen. 4 terite echter ’nalgemeen nen eischen', ’(sd e vraag, 1 taire controle in Hongarn De investigate zal zich 4 beperken tot het concrete! ontdekten wapensmokkel. In elk geval zal de Ki beroep doen op den zich alzoo binnenkort gepl een onaangename taak, te I vriend Hongarije thans in| wordt geplaatst en zelfs rj ging is geuit, dat Italië de het innige betrekkingen onderhoudt, heime lijk van wapens voorziet. S chronische hoofdpjja; irmbloedigheid. ie en zenuwzwakte iide s Avonds was er consult van d'e doktoren’. Mendei moest op het trap poilaial gaan staan en dadddjfc'bericht brengen ais de doktoren zich terug trekken. In dien tusschentijd kwam Holmann en bracht die laatste post ,.Leig alles op den schoorsteiöiunan- te’ beval de gravjin. Zij was nu niet in staat, om ook maar een briet te lezen. Pas een uur later kwam1 Mendd, met haar lang, givuw gez chi en ontwijkenden blik Daarna verscheen graaif Oberwall voor enkele oogenblikken. Hij was heel bleek en sprak nog zachter dan an ders. De doktoren hadden weinig hoop gegeven. Als het dan all niet te laat was. zouden zij over vier dagen weer sanen komen. Afwachten was t «eni ge- Toen voegde hij er aan toe nog zachter en met saamgetrokken wenk brauwen ,.De moeder van Gerhard’ heeU ge schreven Ik «bad haar meegedeeld, dat Gerhard tóek was. Het bericht heeft haar zeer opgewonden. GOUDSCHE COURANT. ABONNEMENTSPRIJS: per kwariÉal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagel/jks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. aam ljun leven geven, dat Kunnen zij n et. Zij luiten elke beperking en doen süechts daitgene, waartoe hun leurperamenit hen drijft. Daarin iig hun bekoring en hun gevaar. Lie ve mama, bij ons moet men steeds op verrassingen bedacht zijn. Wie geen vriend van zulke verrassingen doet goed zich verre van hen te hou den. ais zij vreemden zijn en hen in een geschikte... om bij het beeld te blijven kooi te zetten, al s zij tol de familie behooren. De gravin draaide aan haar glinste rendte ringen Haar dunne donkerroo- **i vertroikken zich tot een sar laidhije. Een beetje spottend zei hij ,,Dalt klinkt bijna als een oorlogs- vcirk'iarlng. Daarna, bracht hij de zacht weer strevende hand zijner moeder aan zijn lippen en verliet de kamer. de lippen castiscn la ..Als het van mij afhing, beste An- dré, dan zouden de Roeckwitz-exem- plaren in kooien worden opgesloten. Al was het ailleen, om niet meer in de noodzak e’ij khedd te zijn hen te moeten ontmoeten. Maar dat komt /e ker daarvan, dat ik zelf zoo n halve exoot ben stil stil”, viel zij haar l'xwn in de rede, die als in protest zijn hand had opgeheven. ..ik vat het vol strekt niet als een be’eediging op.' Zij glimlachte nu beminlijker, maar blijkbaar in het besef hiarer meerder heid. Zou je mij ook kunnen zeggen waar de kleine Hörselkamp is ..Taysen heeft haar b'i zijn ouders te ik ruimer veld voor je diplomatie CrpbrfiClhl” crramF fïhpirwall pm atnnrl Izo holrnrnnunh.ëwlp'n lerljja. el ijk bedrijf. Test gesteld, meldt, werd in haar de ont- e in Berlijn- 1 de villa, te-' partner Co. tner, door de onder den indruk ïkende geweten te S»mmer ’g mor- laboratoriun^-, was gegaan. lantónd, die wreinig ring wist, KT' ‘v weer normaal kunnen zyn. Men herinnert zich wellicht nog, dat op Nieuwjaarsdag te Szent Gotthard, dat aan de Oostenrijksch-Hongaarsche 'grens is ge legen, een incident heeft plaats gehad, dat heel wat beroering heeft gewekt. De zaak kwam, kort samengevat, hierop neer, dat Oostenryksche douane-ambtenaren, een treinzending uit Verona inspecteerend, tot de ontdekking kwamen, dat eenige wagons niet, zooals val schel ijk aangegeven was, kisten met machines voor burgerlijke doel einden inhielden, maar machinegeweren. Mm.w.: er werd een grootscheepsche wa pensmokkel’ onthuld. Het merkwaardige van ’t geval was, dat, toen de Oóstenrijksche douane-autoriteiten aanstalten maakten om op de onderdeelen der mitraileusses beslag te leggen, hun dit door de Hongaarsche col lega’s werd belet, die er zich op beriepen, dat de Oóstenrijksche overheden daartoe niet het recht hadden, aangezien de wagons die enkele honderden kisten bevatten zich reeds op Hongaarsch gebied bevonden. Het incident gaf aanleiding tot een klei ne wrijving tusschen Oostenrijk en Hon garije, maar deze had toch niet al te veel om het lyf. Van meer beteekenis was ech ter, dat by de Kleine Entente argwaan werd gewekt en in Tsjecho-Slowakije, Zuid’ Slavië en Roemenië onmiddellijk de mee- ning postvatte, dat Hongarije zich had schuldig gemaakt aan een wapensmokkel, die dit land in ernstige mate compromitteer de, daar het verdrag van Trianon nu een maal Hongarije niet toestaat wapens te importeeren. Het valt te begrijpen, dat de regeeringen der Kleine Entente, zoodra haar het geval van den wapensmokkel ter oore kwam, de hoofden bij elkaar staken en onderling over legden, wat haar te doen stond. Een bericht uit Belgrado houdt nu in, dat de drie staten der Kleine Entente het thans erover’ eens zijn geworden, dat zy gemeenschappelijk moeten optreden. Aan het secretariaat van den Volkenbond zhl een collectieve nota worden gezonden, waarin zy aan den Vol kenbond sraad als hoogste instantie op ’t gebied der ontwapening den eisch stel len, dat deze een bizondere commissie van onderzoek naar Hongarije zendt. Deze com missie moet, naar de staten der Kleine En tente wenschen, niet alleen de jongste smokkel zaak onderzoeken, maar bovendien nauwkeurig nagaan in hoeverre Hohgarije zyn verplichtingen op 't gebied’ der ontwa pening, welke door ’t' vredèsverdrag zyn vastgesteld, is nagekomen. Men jiet hieruit, dat men Hongarije niet bijster vertrouwt. Trouwens er bestond toch reeds van de J ook kunnien r“ de kleine Horselkaimp is gebracht”, zeü graaif Oberwall en stond

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1