=kas oB,ssro^^°w^ Blad ra KEN 3ON. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 66* Jaargang Donderdag 12 Januari 1928 No. 18662 kbanlc I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 5 jaar garantie. •91a’/. FEUILLETON. BERGAMBACHT, 1OORWEG. begonnen te I (Wordt rerrolftS' O t Vele menschen maken van hun leven een tragedie en geven het noodlot de schuld. pold Hilmer. Hij verkeerde in zeer armoe dige omstandigheden. Hilmer is ongeveer 30 jaar geleden betrokken geweest in een proces over een ritueelen moord te Pol na, dat toendertjjd veel opzien baarde. Nadat hy 19 jaar in een kerker had door gebracht werd hij door keizei Karei bege nadigd. In ben later gehouden nieuw ge- rechteiyk onderzoek ia toen zijn onschuld gebleken. te d. otterdam i, Braukbandtn courant gratia 2670 |s toenemende aan- l blijkt wel hieruit, 'dat een bezoek aan |45 steeg. Bij de Jtaan de Nederlan- Öe lijst met 489 te- B staging van ruim bn bedragen deze i Te Schierke steeg kn 11.743 op 13.165 I en dat der Kur- 16. Te Braunlage r laatste bezoekers F Bad Harzbung nam k gasten buitenge- )0.~ ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRiiCK. Met autorisatie vertaald door Mevr I P. WESSELINK—Van Rossuni (Nadruk verboden) 60UD8CHE COURANT onderscheid tusschen J hoogste 3 dagen op d toeven en die men nx „nachtgasten” besten» Kurgasten, die langs een zelfde plaats I „nachtgasten” steeg I zelfs met meer dan 1CN aantal dezer touristenj stein 7547 tegenover! vorige jaar. Te Tal dezer gasten mét 217j aantal der Kurgastenj Kleine plaatsen, die L kend waren, zooals bi Wemigerode) en Hasl reeds verheugen in I Hier steeg het aantal 100 Dat de Harz een trekkingskracht uitoef! dat het aantal person» Wernigerode bracht, m buitenlandsche gastei rfers aan het hoofd val genover 156 in 1926, e 200 Voor Denemai getallen reep. 364 en I het aantal nachtgasteri gravin liet tienmaal bene- of er geen brieven voor BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De Harz in 1927. In het afgeloopen seizoen is het vreem delingenverkeer in dien Harz sterk toegenomen. Men maakt in deze streek een I bezoekers, die ten zelfde plaats ver- F den naam van lit en de eigenlijke [dan drie dagen in Hiven. Het aantal sfera! sterk, vaak Zoo bedroeg het 1,1927 te Bennecken- [êchts 3810 in het ie steeg het aantal Bot op 693 en het tan 1746 op 2341. E nu toe weinig be lt Nöschenrode bü ffelde konden zich vry druk bezoek, ■sten met meer dan Mr. Rutgers te Genève. De verbanning van Trotsky. Een Poolsch-Litausch grensconflict. Vlootplannen der Vereenigde Staten. Mr. V. H. Rutgers het Nederlandsch lid van het Veiligheidscomité van de Ontwape ningscommissie, die in December tot rap porteur werd benoemd over de veiligheids- bepalingen van het pact, is naar Genève vertrokken, ter voorbereiding van de bijeen komst der dri$, rapporteurs, die 26 Januari te Praag onder voorzitterschap van Benesj zal plaats hebben. Te Praag zulen de drie ontwerp-rapporten van Rutgers, Politis en Holsti worden besproken, waarna zij aan de Ontwapeningscommissie worden toegezon- den. Die rapporten zullen daarna bespro ken worden op de zitting van het veilig- heidscomité, welke te Genève 20 Februari aanvangt. zou weten te verhinderen. Daar men het te Warschau in het geheel niet onmogelijk acht, dat Litauen zal trachten die voorne men ten uitvoer te brengen, heeft men be sloten de grenstroepen in dit district te ver sterken. Een ander bericht zegt dat de Litausche autoriteiten op de spoorlijn LibauRunny op Litausch gebied de rails over een af stand van 25 k.m. verwijderd hebben om ze naar een ander gedeelte te brengen. De bladen wijzen er op, dat de bloei van de haven van Libau in het bijzonder van het normale verkeer lanigs genoemde lijn afhangt en verlangen van de Letlandsche regeering in dit verband te protesteeren. Voor de vlootcommissie van het Huis van Afgevaardigden in de Ver. Staten heeft gisteren Minister WiLbur, Minister van Ma rine zijn vlootprogramma verdedigd. Dit programma omvat den bouw van 25 kruisers, van 10.000 ton, 32 duikbooten, 9 groote torpedojagers en 5 vliegtuigmoeder- schepen. Het hiervoor benoodigde bedrag ij. 725.000.000 dollar, verdeeld over 5 jaren. Een aanbouw -en vemieuwingsprograin verdeeld over twintig jaar, zou naar schat ting van den Minister, de gemiddelde sterkte brengen op 43 kruisers met inbe grip van de genoemde 25. Met nadruk verklaarde minister WiLbur, dat niet wordt gestreefd naar een bewape- n inga wedstrijd, waartegen president Coolid ge gekant is, maar hij verklaarde, dat genoemd program noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen der Vereenigde Staten. Wilbur schatte, dat het den Vereenigden Staten een milliard dollar zou kosten om, zooals Engeland te Genève voorstelde, 600.000 ton aan kruisers te bouwen, terwijl de Britten door lagere bouwkosten in staat zouden zijn, eenzelfde tonnage te bouwen voor 600.000.000 dollar. Het voorgestelde bouwprogram, aldus de minister, beteekent een aanmerkelijke verkleining van elk oor logsgevaar. Wanneer het thans voorgestelde program wondt uitgevoerd zal de vloot naar het oor deel van het departement van Marine op behoorlijke wijtze zijn samengesteld en zal zij. een strijdmacht vormen, welke sterk ge noeg is om het internationaal recht en den handel te beschermen, de scheepvaartver bindingen te dekken ton de natie op afdoende wijze te verdedigen. 54 „Mevrouw roept.' Als een automaat reageerde Mendel op den roep. „Ik heb het koud, Mendel, ber bang voor het bed.” Mendel hulde haar meesteres in war me dekens, maakte thee gereed op den- electrisehen snelkoker. Zulke nachtelij- ke uren van angst waren niets nieuws voor haar. „U hebt de avondbestelling in het geheel niet doorgelezen”, zei Mendel, nam een paar brieven van denschoor- Hleenmanitel en gaf ze aande gravin Er was een brief bij met 'n Franseh poststempel. Nog altijd kwamen er brieven uit Frankrijk en rij werden al- t jd het eerst door die gravin geopend Zoo ook dezen keer. Zij zette het groote lorgnet met broer den rand op dien neus en wierp een -biik op de handteekeninig. Het was de. naam1 van haar schoondochter. Zij ont stelde. Het bloed steeg haar naar het hoofd en verwarmde haar verstijfde leden. De brief was in het Fraoscb geschreven. Hij was kort en pathe tisch. „Madame. U bent moeder. U moet begrijpen wat een moeder lijdt, die niet aan het bed van haar riek kind mag vertoe ven. Ik richt mij tot u. Niet omdat ik ow uw toestemming wil smeeken te 'mogen komen. Maar omdat ik van mijnt reent om te komen gebruik wil ma- afkeurend het hoofd „Je verzwakt je zoo, Mendel. Weet je wel, dat wij m Mei rijn?' „Het is juist weer sneeuwen, mevrouw „Zoo nu dan „Zal ik mevrouw eerst in bed 'el pen „Waarom? Ben ik soms verlamd T Het was in de laatste tien jaar geen enkelen keer voorgevallen, dat rij ztoio- der hulp naar bed waö gegaan. Heei -vergenoegd schikte zij haar kussens, ging op den rand van hert bed zitten ten legde het eene been na het andere voorzichtig onder de dekens. Daarna strekte zij zich uit en wachtte. „Lou promité jour die wtai Lariari", neuriede zij zachtjes. Het was half drie toen Mendel te rugkwam.’*' „Ik kan niet slapen, je moet voor lezen.” Mendel ging voor het bed ritten en nam een boek. De gravin luisterde in het geheel niet. Met wijd geopende, schitterende oogen keek zij omhoog naar het pla fond Eensklaps wendde rij het hoofd om. Waarom las Mend tod niet, wat viel haar in.... Mendel lag met het hoofd op den rand van het bed, overmand dloor haar vermoeidheid'. Het boek was uit haar handen gegleden. „Mendel, hé Mendel - ken. Zoolang ik gelooven kon, dat de s«-Leiding van mii^n kind tot zijn best wil strekte, heb ik mij gevoegd naar den wensch van mijn man. Maar niets ter wereld zal er mij van overtuigen dat mijn plaats nu niet aan zijn ziek bed is Mijn gebeden, mijn heide en mij plichten zullen meer ruitwerken dan alle bekwaamheid van die dokto ren. W.flt u mij telegrafeereh mevrouw of u mij gastvrijheid! wilt verleenen in het huis, dat, zooals ik weet, e uwe is? „Ik ben. mevrouw, uw zeer gehoor zame schoondochter Susanne, gravin Oberwall De thee dampte in den pracht i gen Sèvreskop. Mendel stuud tegen deu muur, haar hoofd viel slaapdronken op haar borst heen en weer. De oude graivin las den brief twee, driemaal. Haar oogen straalden weer. Om haar mond speelde het oude sar castische lachje. Zij dacht niet meer wond en moest vier maanden het bed hou den. Stammer bezocht hem dagelijks, toon de veel belangstelling, maar toen Nielandt een schadevergoeding eischte, weigerde Stammer dit op barsche wijze. Een gevolg daarvan was, dat hij naar een andere fa briek moest omzien en zjjn oog viel op den kelder der villa te Dahlem, Nielandt waar schuwde hem als deskundige voor het ern stige gevaar en ried hem aan met de fabri catie op te houden, maar Stammer sloeg den raad in den wind. De „Voss. Ztg.” weet nog te vertellen, dat een dergenen, die op de hoogte waren met hetgeen in de villa geschiedde, de voorma lige Oostenryksche aartshertog Leopold was, die onder den naam Leopold Woffling te Weienen woont. Op 15 Januari zou een ander lid van den voormaligen Oostenrijkschen adel, prins Kherenhüller, de thans verwoeste villa hu ren. Maandag 1.1., den dag na de ontplof fing, zou het huurcontract worden getee- kend. Weingartner had enkele dagen gele den verklaard, dat hy", wanneer de nieuwe huurder het huis betrok, „alles” zou verwij deren, waarmee hij blijkbaar de ontplofbare stoffen bedoelde. Hij en Stammer zouden in de villa bly'ven wonen, waar hun en hun ge zinnen enkele kamers zouden worden af gestaan. Huldiging van pioniers in het Duitsche Spoorwegverkeer. In een plechtige bijeenkomst, die verle den Maandag plaats vond in het directie- gébouw der Duitsche Spoorwegmaatschap pij, is hu’de gebracht aan drie mannen, die als baanbrekers hebben gearbeid in het Duitsche spoorwegverkeer. Eerst werd een borstbeeld onthuld van. Dr. von Breitenbach, dlê*van 1906 tot 1918 Pruisisch Minister van Spoorwegen is geweest en die zich in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de uitbreiding van het spoorwegnet. Daar het „Archiv für Eisenbahnwesen” thans een halve eeuw bestaat, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt, om den heer von der Leyen, die sinds 48 jaar dit vak blad leidt en die internationale vermaard heid op spoorweggebied bezit, te huldigen. De heer von der Leyen, die bü het overne men der Pruisische spoorwegen door den Staat, een belangrijke rol heeft gespeeld., is buitengewoon hoogleeraar aan de Ber'ijn- sche Universiteit, alwaar hij sinds lange jaren colleges over vraagstukken betreffen de het verkeerswezen geeft. De derde held van den dag wa8 de gewe zen onderstaatssecretaris Dr. Stieger, die op 11 Januari zyu 85sten verjaardag viert en die gedurende lange jaren leider is ge weest van de afdeeling voor verkeerswezen van het Pruisische Departement van Open bare Werken. OOSTENRIJK. Eén onschuldig veroordeelde die 19 jaar zat. In het Rothschildhospitaa) te Weenen fs in den ouderdom van 51 jaar gestorven Leo- aan dien dood ternauwernood nog aan de ziekte van haar kleinzoon. Zij dacht» aan het leven, dat haar weer een zij ner emotievolle grappen als speelbal in den schoot wierp. Maar zij bedacl t ook. dat het ,roed ken rijn een schoon dochter te hebben die met zachte warme handen dén angst voor "en dood verre van haar zou houden in haar laatste uren. Maar boven alles had! de nieuws gierigheid die overhand om de vrouw van haar zoon te leeren kennen diet zich zoo zonder strijd uit zijn leven nad laten wegvagen. ..Mender*, zei zij, „je moet een te legrain verzenden.” „Het postkantoor ia a nachts nie* open mevrouw. Zij bukte zich, want gravin Marie Antoinette Oberwall wierp met een brievenschaar naar haar. ..Houd je mond. Er is een hoofd postkantoor. Je kleedt je aan. Neem een rijtuig, rijd1 heen en terug. Als iemand in huis je vraagt, waar je heengaat, zeg je. dat je wat -uit de apotheek moet hallen. Begrepen De gravin stond1 op en liep naar oe secretarie. Z'j strompelde niet en hield ziel, onder het loopen nergens aan vast. „Had reeds lang moeten komen Verwacht u —.gravin Oberwall.” Zij gaf hett telegram aan Mendel, d'e geheel en al incebakerd weer terug kwam. Toen rij haar zag, sdbudde zii ZWEDEN. De troonrede. Verlaging van bdastii'gen. Zooals gemeld, is gisteren de rijksdag voor oen nieuwe zitting geopend. In de door den koning voorgelezen troonrede werden de betrekkingen uit het buitenland goed ge noemd. Tengevolge van de verbetering dér staatsfinanciën is de regeering in staat zoo wel de inkomsten, als de vermogensbe’asting ete verlagen. Het zelfde zal geschieden met de suikeraccüns. Ten slotte wordt een ver laging van de goederentarieven op de staatsspoorwegen in uitzicht gesteld. BELGIë. Te veel onderwijzer». Twee jaar geleden bedroeg het aantal onderwijzers en onderwijzeressen, die op plaatsing wachtten, niet minder dan 7000. Thans noig zün «r duizenden, die sedert ren hun benoeming afwachten en ondertus- schen in den handel of in de industrie een voorloopige broodwinning hebben gezocht. Het zal dan ook niemand verwonderen, dat het aantal nieuwe inschrijvingen voor de staatsnormaalscholen aanzienlyk is afge nomen. De negen normaalscholen voor on- derwyzers hebben 569 leerlingen, terwijl ze ven meisjesnormaalscholen 772 leerlingen tellen. Daarnaast bestaat nog een aantal katholieke normaalscholen, welke een groot aantal kweekelingen tellen, zoodat er voor- loopig geen gebrek aan leerkrachten in Bel gië zijn zal. VER. STATEN. Het wrak van de S. 4. De duikers, die op het wrak van de S. 4 werken, hebben thans het luik dat toegang gaf tot de motorenkamer van de gezonken duikboot er af weten te krijgen. Dertig lyken zyn tot nu toe geborgen. Acht wor den nog vermist. De kindermoordenaar van Los Angelos. Jerome K. Walsh is de advocaat die den kindermoordenaar van Los Angelos, Wil liam Edward Hickman, zal verdedigen. Men weet, dat de jongen reeds een vol ledige bekentenis heeft afgelegd. Walsli heeft nu al te kennen gegeven, dat hij zyn verdediging zal baseeren op de bewering, dat Hickman lijdende is aan dementia praecox. Wel heeft de advocaat nog meer PÜ'len op zün boog, maar van de dementia praecox verwacht hü toch het voornaamste heil voor zün cliënt. Een zeventiejarige geëxecuteerd. Te Columbus, in din staat Ohio, is een zeventienjarige jongen, genaamd Floyd He- „Jai.... mevrouw, ja...” Dat domme schepsel. Shep als een marmot. Gravin Maine Antoinette klemde boos de lippen op elkaar. Daarna schoof rij voorzichtig een kussen onder itaiar hoofd en wierp een punt van de zijden deken over haar schouders. Als zij snorkt, geef ik haar een schop dat zij opvliegt, dacht rij onder tusschen. Vijf minuten later snorkten meeste ren em dienstmaagd om het hardst. Dien nacht kwam de crisis. Twee dagen later was Genbard Oberwal ge red.” De oude der, vragen o_— haar waren Zij had op een telegram van haar schoondochter gerekend waar in haar komst genteld zou worden. Nu verwachtte rij een brief Z j telde de uren. Niet zonder tonrust sloeg zij haar zoon gade gedurende zijn dagelijkscht- bezoeken. Misschien had hij bericht E^ns vroeg rij „Heeft de moeder van Gerhard niet geschreven Heel kalm antwoordde hij „Zeker, verscheidene keeren. Ik neb haar een paar dagen geleden volko men gerust gesteld.'’ dus met ongeveer 11 gasten van 6389 op steeg het aantal de van 11.150 op 12.300. 1 het aantal Nedteriandf woon toe. Ontploffing te Dahlem. ^|E|ehei m zinni gheid. Hoe verder het onderjsoek inzake de ont ploffing in de villa varLWeingartncr voort schrijdt, de^ te. geheigN]aniger wordt de géFët!e'zaak7'^’'<“ Zooals reeds wend gemeld, denkt men, in verband met Stammers huwelük, aan zelfmoord. In December 1.1. heeft hü reeds een poging gedaan zyn vrouw op straat dood te schieten. Ook weet men, dat de bei de echtgenooten sedert Oudejaar met el kaar geen woord meer hebben gewisseld. Verder heeft men een briefje gevonden in het kantoor eener firma, waarvan Wein gartner en Stammer deelgenooten waren, in hetwelk Stammer schreef: „Indien ik op een bepaalden dag niet aanwezig mocht ZÜ»> moet geen rekening worden voldaan en niets worden betaald”. Een kantoorbe diende vond dit briefje, dat klaarblijkelijk in de grootste opwinding wan geschreven, des Zondagmorgens, terwy’l het er des Za- terdagavonds neg niet had gelegen. De fabrikant Rielandt, die te Mariendorf bij Neukölin een pyrotechnische fabriek be zit, heeft aan de politie medegedeeld, dat Weingartner en Stammer hem reeds in 1925 en 1926 knalsigmalen voor de spoorwegen hadden besteld, aan welker vervaardiging ZÜ deelnamen. Reeds toen heeft een ernstig ongeluk plaats gehad. Een half pond van de gebruikte stof ontplofte, Nielandt werd aan hoofd en handen levensgevaarlük ge- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal, 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagel/jks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zün dagelüks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. en ik ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: j.5 regels 1.56, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentien de helft van den prys. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bü contract tot zeer gereduceerden prü’s. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zün. De correspondent van het „Berliner Ta- geblatt” te Moskou geeft nog enkele aan vullende mededeelingen naar aanleiding van zün berichten over de verbanning van lei ders der oppositie. Volgens hem werd op 8 Januari aan 30 leiders van de oppositie door de staats politie (GPoe) medegedeeld, dat zy na een termün van drie dagen naar verschillende verafgelegen streken van Europeesch en Aziatisch Sovjet-Rusland zouden worden gezonden. Den volgenden dag verging het de allereerste leiders der oppositie even- zoo, doordat men hun verklaarde, dat zü Moskou moesten verlaten. Het gaat hierbü allereerst om Trotzky, die, naar verteld wordt, naar Astrakan moet vertrekken, om Rakowski, die een verblüf- plaats in het gouvernement Wjatka werd aangewezen en verder om Radek, die zich naar een dorpje in het Siberische gouverne ment Tobolsk moet begeven, om Kamenew, die naar Tobolsk en om Zinowjew, die naar den Boven-Oeral wordt gezonden. Allen bevonden zich reeds kort nadat zü van hun functies waren ontheven, in geld verlegenheid, ja zelfs in nood en moesten onmiddellyk den een of anderen arbeid aan vaarden. Onder de verbannenen bevindt zich ook Britnof, die reeds sedert dertig jaar by de communistische party" was aangesloten. Thisschen Polen en Litauen wil het nog niet eng vlotten. Zoo is er thans weer een geschil ontstaan over een incident aan de Poolsch-Litausche grens. Reeds heeft een’ conferentie plaats gehad tusschen de Pool- sche en de Litausche grenswachten. De Litausche gedelegeerden drongen er cp aan, dat de grenspalen achter de rivier Assanisce zouden worden verplaatst, daar deze rivier nog tot Litauen behoort. Polen wilde hiefvan echter niets weten, waarop de Litausche vertegenwoordiger verklaar de, dat Litauen deze vrijziging zelfstandig zou uitvoeren. Van Poolsche züde verklaar de men daarop, dat men dit gewapenderhand

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1