Jala Blad. EN I J oop MEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD ‘VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Vrijdag 13 Januari 1928 '66* Jaargang Mo. 16663 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen irida FEUILLETON. Alt ALLES ETEN A 4 kanten BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, ZONNKWEKLOE. e Tabletten I I lur genezen. at geen schadelijke t zuivere medicinale g «volle Ingrediënten, eest vooraanstaande (delijke werking van g mt met de gastrische g ikteen^opgewekten 5 «voelen neem een of 1 oelt U frisch enop- I JL V XJX1» 9 UVOIXVV1, MV V17JUXWX1K) - ilms Sedert den zoodat deze er der zorg voor het ten men lijdt. r I (Wordt vervoigd^ films \NN in LIVE BORDEN I tel ijk in natuur de geneesmidde- m te vragen aan )r in de Medicij- jroote Markt 7, ta 10 tot tft minuten 8 in 24 uren. Oen fiere ligt alleen de absolute hoogte van zijn waarde aan het hart, den ijdele alleen de betrekkelijke. ruimt men de dragers daarvan op, zich ten slotte keert tegen hen, van wie zy uitgaat. nsche dictatuur ten val i Met haar optreden, dat Bn der industrie Bnover elkaar inen moeilijk of a!les heeft de 0 brieven ortwugen verbreibers. Isolw en I.’ „YZAW-WW" I,Nm» iudere gevallen, I. oppermachtig zullen worden en de proleta- zUllen brengen. ■t h die partjj een pyrflyken indruk moet ma en volgens van og mets bekend GOllimiE COURANT. Romen van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr I P. WES8EL1NK—Van Rossom (Nadruk verheden) atlsbeschrijvlngover muwstoringen, huid- evatte koude, slape- varawalddag. heerscht een onbeschrijfelijke wanorde. Een waker der tentoonstelling verklaar de, dat sommige bezoekers, die tuaschenbei- den wilden komen, werden vastgegrepen, zoodat zij zich niet konden verroeren, maar zy werden niet geslagen. 'De burgemeester der gemeente Elsene begaf zich ter plaatse om zich op de hoogte te stellen van de aangerichte schade. De directeur der tentoonstelling schat de schade on ongeveer 30.000 francs. Twee dagen geleden verscheen in de „Nation beige” een heftig artikel tegen de expositie. Deze tentoonstelling, georgani seerd door den „Cercle dea Relations Intel- lectuelles Bego-Russes” onder voorzitter schap van Paul Otlet en bedoeld om een overzicht te geven van de toestanden in Rusland sedert het sovjetregime werd reeds in andere hoofdplaatsen, o.a. Parijs, gehou den. ekte. Bleekzucht tis Maag of 1st, zwgarten in (uitslag, roodé ten enz. op elke Rheumatiek, lever, leverstee- Alle .ziekten van ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag •op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Het anti-oorlogverdrag. De Fransche regeering en de communistische Kamerleden. Nog eens de verbanning van Trotzky en zijn geestverwanten. Minister Briand heeft het antwoord van den Amex ikaanschen minister Kellog ont vangen in zake het buiten de wet stellen van den oorlog. Het antwoord zal morgen in beide landen worden gepubliceerd. He Middei.anusche Zee met hem ma ken. U Kunt niet halt geiooven, welk een heilzame Kracht er van den zee wind uitgaat. Gravin Marie Antoinette keek naar zoon na mei een voor tiaar ongewone berusting. Eenige oogenblikkw geie den zou zij nog in staat zijn geweest haar schoondochter ai te teiegratee ren. De naam Roeckwitz had naar weer geprikkeld. Maar nu wist zij zelf met meer, wat zij doen moest. Het be&te zou zi n het lot zip loop te la ten, hief toeval over de gebeurtenissen, te laten beslissen. Gerhard Oberwall iag nog altijd in zijn kussens en droomde met waken de oogon, wat hij zou doen, a.s mj weer sterk en gezond was. Hij haa<d?, lx)u Hörselkainp en liep met haar weg ver weg, uit de doodeüjke stilte van zijns vaders huis, uit bet he lehuis in de Rauchst.rasse, weg ook uit het land met den grijzen hemel en de koude zon. Ergens heen, waar alles gloeide en schitterde, waar s nachts de ster ren zoo laag stonden, dat inen meen de ze met de vingers te kunnen grij pen en overdag de zon het bloed aan het koken bracht. Daar wilde hij den fijnen, slanken, kinderlijken hais van 1 ou tusschen zijn handen nemen, en den polsslag er van voelen. Meester wilde hij zijn over haar leven en net Z’jnc De geur der seringen drong dbor de gesloten deuren en met eiken adem- Scheffer is tot dusver in usland zelf de geheele aangelegenheid geworden geeft' de mee derheid feitelijk toe, dat de oppositie invlo l heeft gewon nen en dat zij gevaarlijk 1 >gon te worden. Hoever deze invloed' ging, Viel ónmogelijk vast te stellen en ook d< se onzekerheid moet Stalin hebben verend hst- Vast staat, dat hy geen discussie wen elite. Stalin kan echter aanvo* en, dat de par tij nog steeds groeit en eei it tot een orga nische eenheid' moet word n. Sedert den dood van Lenin zijn 800.0 0 nieuwe leden der partij ingeschreven,. thans 1.200.000 telt Die aiten moeten eerst nog worden opigevoed, een discussie party-principes is met hen iet mogeljjk. Maar het is niet alleen zz'"~ 1 heil der party, waardoor alin wordt ge dreven. De Russische exportcijfers dalen, graaninvoer wordt noodzakqiijk, de houding der boeren is koel, de bela”-*— en der arbeiders staan 1 De collectieve contracten niet tot stand. Veel van i oppositie voorspeld, maar veel ook, vooral in arbeidersquaesties, zelf teweeggebracht. Stalin gevoelt dat het er in bet huidig tijds gewricht meer dan ooit op ^komt de rost in het land te waarborgen. De verbanning der oppositie zal de kloof busschen het communistische Rusland en het burgerlijke Europa volgens Scheffer nog. dieper maken. Zij wetpé een schel licht op een voor ons onbegr ■ijpel^werete/die in den grond' sedert Kafniet-. - veel* veranderd is, maar toch, aldus Scheffer, kunnen wij ons met losmaken van den in druk, dat in Rusland een nieuwe wereld wordt geboren. uit de party functies in ma helpen U NJ het BUITENLANDSCH NIEUWS. FRANKRIJK. Malversaties ontdekt. By de leveringen in natura. By de leveringen in natura van Duitschland aan Frankrijk zijn bedriege rijen ontdekt en de rechter van instructie is, naar Havas mededeelt, thans tot ver scheidene huiszoekingen overgegaan. Deze hebben de laatste dagen, gisteren en .heden zoowel te Parijs als ook in enkele provinciestedenplaats gehad en leidden tot het in beslag nemen van een tamelijk groot aantal documenten, die het bewijs zouden leveren van de gepleegde bedriegerijen. Het schijnt, dat voornamelijk twee te Parijs gevestigde firma’s als de voornaamste da ders in aanmerking komen. Byna alle onderzoekingen werden in tegenwoordigheid van beambten van het departement van Financiën en het departe ment voor de bevrijde gebieden ten uitvoer gebracht. De nasporingen zijn nog niet en zei „Geef den thermometer eens hief» Ik vrees dat hij weer koorts neeit. Het was m alsof iwafre ijss"nol len op hem toewentelden en bij s.iei de hand van zijn vader .enu, dat een namelooze angst hem aangreep, dat zijn hersens verpletterd! zouden worden door den zwaren, ijzig koutten druk. Den volgenden morgen gebeurde het ongewone, dat gravin Marie Anoinette haar zoon liet verzoeken haar wel te willen ontvangen. Zij had de zware, zwarte crêpe japon aan, die zij op den sterfdag van haar echtgenoot gewoon was te dragen en den langen wedu wensluier. Lemend op Mendel trad zij het lichte, ruime, met stijve pracht ge meubelde vertrek van haar zoon bin nen. „Wat verschaf mij de eer, mama. ,,Je kunt gaan. Mendel. Wacht voor de deur.-' De gravin steunde op een stoK en weerde met haar vrije hand elke hulp van haar zoon at. .De Fransche Kamer heeft gisteren met 310 tegen 227 stemmên een socialistische motie waarbjj gevraagd werd dat de regee- ring by de Kamer een regelmatig verzoek zou aanhangig maken tot opheffing der parlementaire immuniteit van de commu nistische Kamerleden verworpen. Met 298 tegen 229 stemmen verwierp de Kamer vervolgens een socialistische motie waarby gtevraagd werd dat de communisti sche Kamerleden niet tydens de zitting zouden worden gearresteerd. In overeenetemining met dit votum der Kamer zijn de bedoelde kamerleden Cachdn en VaillantCouturier toen zy het Kamergebouw verlieten door een groot aan tal agenten, die hen opwachtten, gearres teerd. Paul Scheffer vertelt nog in het „Berl. Tageblatt”, dat Trotzky en zyn lot- igenooten zich, reeds kort na hun roye ment uit de party en het verlies hunner functies in geldverlegenheid, zelfs in nood bevonden, zoodat zij ten spoe digste naai- een of andere arbeid moesten wnzien. Thans aijm zelfs de 17 kopeken zak geld, die de tsaar den ballingen nog toe stond', vervallen. Het meeréndeei der ban nelingen bestaat uit arbeiders, onder wie zich echter mannen van intellect en talent bevinden. Zy allen moeten den weg gaan, dien zy onder het tsarenreguem ook reeds zyn gegaan, of zouden zyn gegaan, indien men hen te pakken had gekregen. Onder hen zijn revolutionnairen, die reeds ca. 30 jaar lid der party zyn, zooals Smimow, voormalig volkscommissaris van posterijen. Zy hebben de grootste aller irevoluties voor bereid, geleid en gediend, met geen ander gevolg voor henzelf dan wanneer zy ze had den bestreden of wanneer het oude regiem gehandhaafd was gebleven. iDe dertig ballingen hebben den troost, dat zy weten, waarom hun dit wordt aan gedaan: zy moeten weg wegens „contra revolutie”. In de laatste jaren heeft de be schuldiging van ,,contra-revoluti>e” in on telbare gevallen met hun goedkeuring ge leid tot verbanning de enkele aanklacht alleen reeds. Toen de oppositie voor ander half jaar den strijd aanbond, zal zy een der- gdlyken afloop onmogelyk hebben geacht. Maar reeds in 1926 bleek, dat hun stryd wanhopig was en het partijcongres bracht de beslissing. Indien men voor het program der oppositie slechts 30.000 stemmen had verzameld, dan had men daarmee rekening moeten houden bij het nemen eener ‘beslis sing nopens het lot der leiders. Er waren niet meer dan 7000 mannen van karakter, die het stuk toekenden, o.w. 1200 intel lectu- eelen. Men vergeet in Europa maar al te veel, aldus Scheffer, dat de oppositie de groep is van de oude revolutionairen, arbei ders e. a., dergenen wier tyd voorbij is Men moet erkennen, dat de oppositie van Augus tus tot December alle deloyale middelen, elk verzet tegen de discipline, elke 'bespot ting van tradities te baat heeft genomen in haar stryd tegen de partij. Maar de bewe ring, dat zy een tweede party heeft willen oprichten is absurd. Het was er den oppo santen slechts om te doen, hun invloed in de party te herwinnen. Zij hebben daarbij alles op het spel gezet, het was een strydl op leven en dood. Het is zlieer, dat de oppositie zoo vastberaden heeft gestreden ook omdat zy meent, dat de hui dige politiek der party moet uitloopen op een catastrofe. Zy verwacht, dat de boeren kSd.’ ,,A<ihi wat, werkelijk. Dat ia toch... 'Zij zou haar groot en, voornamen, strengen zoon met beide hanaen kun nen slaan. Hij ging echter zoo aiaan, uat zij zijn gezicht niet kon zien en zei j „Zij zou na yier diagen met alle mogehjke kwakzalverijen en bealwe- ringsjriddelen de doktoren bet huis hebben uitgejaagd, mama. En als Ger hard daaraan te gronde was gegaan, zou zij hem niet weer in het leven hebben kunnen terugroepen, ook ai zou zij zich de polsaderen hebben willen doorsnijden. Hard en onverbiddelijk was stem die het oor der oude vrouw trof. En de oude vrouw voelde haar ledematen, beven, een zwaarte in de gewrichten, een bange, verlammende vrees voor datgene, wat nog zou kunnen komen. Zoo groot was deze vrees, dat rij het niet waagde te bekennen, wat zij had gedaan. Zij liet het hootd diep opj de borst rinkfen en zweeg. Maar gr&at André Oberx all herkreeg zijn even wicht daar hij r leende haar over tuigd te hebben. En beminnelijk, mut de geroerde opgeruimdheid van terug getrokken personen, die door verstan dige beslistheid aan een gevaar rijn ontkomen, stapte hdj van het onder werp af en vertelde van het diner, dat. hij den volgenden dag rijn letterkun digen vrienden, wier gezef.schap hij zoo lang ontbeerd had, dacht te ge* De verbanning van Trotzky en diens geestverwanten, uit Sovjet-Rusland naar Si berië en andere streken waar het niet pret tig wonen is, heeft de aandacht der gan ache wereld. Deze maatregel, de grootscheepsche schoonmaak acht men algemeen de conse quentie van de houding den laatsten tyd door Stalin cju tegen de weerbarstige op positieleiders, die vooraf, zooals men zich herinnert, uit hun functies weiden gezet, aangenomen. Stellig zal de vrees, dat de opposdtie eer lang over een belangrijken aanhang zou be schikken, leiding hebben gegeven by het krasse optreden. Aandacht trekt het inmid dels, dat niet de partij zelf thans voor de deportaties zorgt, maar dat deze is opge dragen aan de staatspolitie. Wel zyn som mige oppositie-ïaiders zoogenaamd met op drachten belast, die zy in bepaalde onher bergzame oorden moeten uitvoeren, maar in dit geval heeft men eveneens met ver kapte verbanningen te doen; immers zy be- hooren niet eens meer tot de party., waar uit zy zyn gestootem. Het zal Trotsky wel vreemd te moede zjjn, dat hy, die reeds eenmaal tydens ’t tsa ristisch bewind werd gedeporteerd, een overeenkomstig lot thane opnieuw zal moe ten ondergaan, ditmaal dank zy het optre den van vroegere geestverwanten, van hen derhalve, met wie hy den sovjetstaat heeft helpen opbouwen en consolideeren. Of de huidige machthebbers 'in Rusland echter op den duur zijde zullen spinnen by hun hou ding, valt te betwijfelen. De geschiedenis heeft al meer dan eens bewezen, dat een gewelddadige onderdrukking van bepaalde ideën, die men toch niet kan dooden, al beëindigd en zullen de eerstvolgende dagen zeer gestreng worden voortgezet. Men beweert, dat het bij de ontdekte be driegerijen in hoofdzaak, gaat om de leve ring van steenkool, suiker en hop en vee. De contracten, waarby onregelmatigheden voorkwamen, loopen ongeveer tot een be drag van 200 miïlioen francs,. De gevolgde methode was dat de Fran sche kooper met voorkennis van den Duit- schen verkooper aan de bevoegde douane diensten de aankomst in Frankrijk aankon- digde van 'goederen, die naar hun aard, ge- wicht en waarde overeenstemden met de specificatie op het door de Commissie van Herstel goedgekeurde contract, terwijl in werkelijkheid de ingevoerde goederen slechts een waarde vertegenwoordigen verre beneden de vastgestelde prijzen. Dit procédé heeft de belanghebbenden in staat gesteld aanzienlijke onwettige win sten te maken. Anderzijds had het over drachten in geld tengevolge, welke niet door de Commissie van Overdracht waren toegestaan en een schending vormden van het plan-Dawes. Zoodra de Fransche regeering van de fraude in kennis was gesteld, nam zij het initiatief tot een instellen van een onder zoek. Naar de Duitsehe bladen vernemen is ook van Duitsehe zyde onmiddeHyk krachtig op getreden. De by de onregelmatigheden be trokken Duitsehe firma’s zijn door den rjjkscommissaria voor de herstedleveiringen onverwijld van verdere deelneming aan de leveringen in natura buitengesloten. De rijkscommissaris heeft order gegeven tot een „verscherpte c<jj||jjx>l^J;é^ijl de. vraag ■ïpf er ök oLnièt-«Mt vervolging zal worden ingesteld nog wordt overwogen. i BELGIJJ. Een Sovjet-Tentooiuteling vernield. Een zestigtal jongelieden, die behooren tot de „Jeunesses Nationales”, wier orgaan de „Action Nationale” is, zyn 'gistermiddag in Brussel gewelddadig het gebouw binnen gedrongen, waar sedert enkele dagen een Sovjet-tentoonstelling plaats had. Alle ten toongestelde brochures, grafische en sta tistische documenten en voorwerpen van allen aard met de vitrines waarin zij opge steld waren, werden verscheurd of stukge slagen. Het verdere meubilair werd even eens vernield. De buste van Lenin en tw'ee andere beelden die den schoorsteenmantel versierden, werden neergeworpen en stukge slagen. iDe plundering duurde slechts eenige mi nuten. Na zich er van te hebben vergewist, dat allen er waren, gingen de betoogers heen, proclamaties uitdeedend en „weg met de sovjets!” roepende. Vervolgens ver spreidden de betoogers (studenten volgens het B.T.A.) zich snel in de naburige stra ten. De tentoonstelling biedt een deerniswaar- digen aanblik; op de benedenverdieping is geen vertrek onaangeroerd gebleven. Er ITALle. Paus Pius XI door Moskou ter dood veroordeeld. Naar uit Rome verluidt, heeft Paus Pius XI een rechtstreeks aan hem geadresseerd aangeteekend schryven ontvangen waarin zich een door Moskou uitgesproken vonnis bevond, krachtens hetwelk de paus door de Sovjets ter dood is veroordeeld. Het vonnis steunt op de overweging, dat de paus de anti-bolsjewistische beweging m financieel opsocht zou hebben begunstigd. De paus heelt het vonnis, dat de hand- teekemngen van de hoogste autoriteiten der Kussiscne kerk, benevens die van Rykof en Stalin zou dragen, als historische document in de archieven van het Vatieaan laten op beogen, ENGELAND. Wijlen Thomas Hardy. Bezetting in de Westminster Abbey. Naar verlüidt wordt overwogen het stof felijk overschot van Thomas Hardy in de Westminster Abbey bij te zetten. De schrijver heeft echter altyd den wensch te kennen gegeven, om te worden begraven in Stinsford by Dorchester, waar onder den naam van Millistock vele van zyn novellen spelen. Onder de talryke condoleance-telegram- ontvAg, bevinden Jtaan^figuren in ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90/per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. men, die mevrouw Hardy onto zich ej vele van vooiaanst de Europeesche literatuur. V hKLEMULIE STATEN. Mrs. Snyder en Judd Gray terechtgesteld. Hedennacht zyn mrs. Snyder en Judd Gray, die beide ter dood werden veroor deeld wegens moord in koelen bloede op den echtgenoot van eerstgenoemde, die tot Gray in een ongeoorloofde verhouding stond, in de Sing-Smg gevangenis op den electrischen stoel geëlectrocuteerd. De advocaten der beide veroordeelden hadden een beroep gedaan op Alfred Snuth, den gouverneur van New York, om het doodvonnis te veranderen in gevangenis straf, doch de gouverneur heeft gisteren be kend gemaakt, dat hy tot zyn spijt geen ver- tocht groeide hev verlangen in. ‘cm naar den neetesi bodem, naar den geur der aarde en de van zon gedrenkte lucht. Daar kwam rijn vader binnen, leo1- dc rijn koele hand op zijn voorhootd ven. Zi^n uitgever zou komen, prole» sot Ramin, ae bekende KUinetinstori- cuö een, RijKtsdagaigevaar^tigde, wiens njn geojiseieerue redevoeringen ook bij urager zouuen verschijnen, en nog 2 iieerèn, die een groeten naam met gratie en klejie letterkundige succes sen met waardigheid wisten te dragen. Bovendien had huj ook den ouden heer Roeofcwitz nog verzocht. Dat was wel een eenigszins vailsche noot in dit ge zelschap, maar hij bezat verstand ge noeg om deze uitnoodiging, in zekeren. z>n, als een ondel^cheiding te beschot wen. y „Overigens heelt de familie Roeck witz zich gedurende de riekte van Gerhard buitengewoon deelnemend ge dragen”, voegde hij er aan toe. De gravin bromde knorrig „Ja, men ruikt het. Seder de serin gen goedkoop zijn, zijn er geen vazen genoeg in huis voor 4® ruikers van de familie Roeckwitz, t Behoort zeker tut de hygiëne, seringen »n een, zie kenkamer te brengen Graaf André boog zich over de hand, zijner moeder met een zacht, toegeef lijl' -lachje. Daarna zei h’j ernstig „Nog één ding, mama Gerhard vroeg mij vandaag naar Taysen en de Hörselkamps Ik heb hem, zoo verzach tend mngelijk natuurlijk, verteld hoe de omstandigheden rijn. Als u hem opzoekt, wee» dan zoo goed er niet meer op terug te konten, fe hij *at beter, dan ga ik een klein reeisje op In ft minuten. 4nöt0tl0minnten. la 10 tot 15 minuten. 55 Boos zej zij „Je hebt haar zekgr nooit geschre ven hoe het werkelijk met Gerhard was T\ Na een nauwelijks merkbare aar ze. liiF kwamen de woorden i „Waarom zou ik haar ongerust heb ben gemaakt. Een dtfoeWig bericht hoort nen nooit te laat.” Gravin Marie Antoinette legde haar taw4ge, beringde hand zoo hard en zwaar op den schouder van haar zoon, dat hij zich verbaasd, bijna wrevelig naar haar toewendde. „En je zou den moed gehad hebben een. moeder van het ziekbed van haar koon verwijderd' te houden? Dat zou je gedurfd hebben?’, Voorzicht'g nam hij de hand zijner moeder en legde die op de vergulde armleuning van den rood brocaten stoel Zijn gelaat stond ondoordringbaar, Ja. mama, in het belang van dit

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1