ar vanaf f90- en blaas NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 66® Jaargang No. 16664 achines Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. FEUILLETON. Zaterdag 14 Januari 1928 let* over corruptie, steekpennin gen, provisie* *n zoo meer. «i zitten Dit nummer bestaat uit twee bladen. óp een na- hoeren' fflfiW (Wordt vervolgd!' 0 40 g 53, Gouda Doe voortdurend goed, zonder tijd te verspillen met dank te verwachten. enten in aar voor een ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBMCK. Met autorisatie vertaald door Mevr I P. WESSELINK—Van Boa.ua (Nadruk verheden) ,8«- 'Pje. on- van Uw a kt, 1 Waschmachien Zij zag haar zoon daarbij nie* maar om. Dtóiijitt, man- De pert Over bem te Kia^an t naa te naren opziotK sianopunt. Veie mo inj onoervonueiK ,en zijn-ptrop w—tf" N toen was iuj morera waarin men dat KOd leuereen was iuj 1 luisiwrue gaarne toej bieea aUija een sctui zitten. Under zijn böwmu awam meuwe strooming mde pouiueü Rracii- er met scnrap a ajne mee maai* srdege en was mj met de ver- in oeoat raakte. een „Ik natuurlijk”, zei graat Oberwall k^m.- ADVERTENTIEPRIJS: I’ 15 regels 1.30, elke rege - egel Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnununer 20 bjjslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. IN GEZONDEN MEDE DEEL IN GEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerde^ prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden dóór tussdNnkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. auur we; maar onuertusbcben wij er mee opgescheept. Het dwang-wetje tegen de autobus sen zal een monstrum van wetgeving blijken te zijn, op aiienei anatr ge uied zijn vroeger dergeiijke juramne ne penouee voorgenomen waarover w ij oitó tlians dikwips benban te scaj- nien. Zij die wat verder zi.en dan 1 un neus lang is Kunnen zien nu at bij vtwbaat schamen voor de krniek die later geoefend zal worden. HAGENAAR. eid. heelt hiij daarna de gevoerd. Men togen of het niet Rasgrens te ste>- functianairissen terts tot bet laat buex met vo^ooeode gelegenheid heelt en dat het naar anuere muuueien, m de eerste plaats de het» heelt moeten ommen. Een. der particirfterei bussen reed s nachts om een uur nog en vervoer de dan altijd zeer veie klanten, do tr&N die deze bus moet vervangen eindigt om even twaad uur, dus .nog voor het aiuitingsuur der cam's. Zette cp Zaterdagavond als de ca.é s tol half twee open zijn, nikt de traan o.» twaalf utir in. Natuurlijk zijn het de ta^ is die hiervan prot teeren. We dur ven dit vervoer in de avonduren wei op honderd per dag met die éene hu» te senatten, in het jaar dus een 34 duizend die nu maar moeten zien op anuere W'jze thuis te komen. In Am sterdam hee t men in den Oudenjaars- nacht tot één uur trams laten rijden maar hier denkt men daarover met. De beiangen van het personeel zijn in den Haag gesteld boven het belang vaai het puhliex. Trouwens de gansene dienst in den Haag is bij de wijzi ging van hel beheer opgeotferd aan allerlei andere belangen dan die van de passagiers. Natuurlijk wreekt zich dat op den leien uit planten en gij lijdt, man- m een uitvoerige 'P te zenden aar. Ie medicijnen, bij AM, die U alle andeling, met de GOIDSCIIE COURANT. Het Algemeen Weekblad „De Midden standsbond" bevat in ■zijn jongste nummer een beschouwing onder bovenstaanden titel, zuhks naar aanleiding van de in meerdere dagbladen en colleges geuitte meening, om uit begrjjpelyke verontwaardiging of uit wraak of om welke andere reden dan ook, den handel te treffen, die in staat was den gemeente-ambtenaren be verleiden tot din gen, die zij niet konden verantwoorden. Tegen die meening komt het blad in ver zet, het sluit zich aan bij het standpunt door den burgemeester van den Haag ingenomen, aie in den gemeenteraad bjj de behandeling van de Haagsche gevallen van corruptie bij gemeentelijke bedrijven de stelling verkon digde dat de handel in dit opzicht niet schul diger staat dan de gemeente-ambtenaren. En het licht dit standpunt dan aldus nader toe: „Wie in handelskringen bekend is, weet, dat men nu eenmaal voor het feit staat, dat men het best slaagt, wanneer men een beetje los met het geld is. Daardoor is het gebruikelijk geworden in allerlei yorm menschen, aan wie men uitbreiding van zijn debiet te danken heeft, daarvoor een vergoeding te geven. Men spreekt dan van steekpenningen, van provisie, van premie of van andere fraaie dingen. In dit opizicht kan werke lijk van een algemeen t Teen woftlén,' Sat'men in vrij wel gen van den handel aantreft. Er zjjn ge lukkig ook nog tal van firma’s, in ver schillende takken van handel, die geen provisie geven, liever een klant minder hebben, dan de helft van hun winst te moeten afstaan aan derden. Maa* dat het geven van steekpennnigen of provi sie in het algemeen voorkomt, valt niet te ontkennen. Wat denkt men nu? iMeent men, dat de handel zelf met dit ellendig gebruik ingenomen is? Meent men, dat men er zoo verzot op is, door de uitkeering van allerlei provisies en bemiddelingsloonen, den kostprijs van zijn goederen te moeten verhoogen? De handel draait in een vicieuizen cirkel rond. Wanneer het een degelijke zaak betreft, die een eigen renommee heeft en niet afhankelijk is van het aanbren- gen van nieuwe klanten, dan. zal men bij die zaak geen provisiestelsel aantreffen. Maar wanneer het een nieuwe zaak be treft, die er op allerlei manieren nog moet inkomen, dan zal bij die zaak het uitkeeren van een aanbrengprovisie re gel •zjjn. En het werk van deze zaak zal voor een andere zaak, die alles moet doen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal f 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Teief. Interc. 82; Redactie Teief. 83. Postrekening 48400. 56 Fijnlijk getroffen door Je plechtig beid hare ‘■«tiding en misschien ook door de kuns.middelen. die waren aan gewend om de vernielende woede dier j&ren te verbergen. liep graal uoer- wall snel naar lief half geopende raam1 on het te sluiten. Daarna trok ij de donkere overgordijnen toe, alteoi hij de oude gravin wilde sparen, en naar, maar al te gerechtvaardigde, voorkeur voor het halfduister tegemoet kwam. Beste Andre, ik moet je wat zeg gen. Zij haperde. <üaarna ging zij met onnavolgbare waardigheid voort en met een autoriteit in laar toon, die elk heftig antwoord bij voorbaat onder drukte ..Zooeven telegrafeert de"moeder van Gérhard mij, dat zffj vanavond ‘ier komt. Graaf Oberwall was aan het raam blijven staan. Zijn armen hield hij vast tegen bet bovenlijf gedrukt, zijn ten. die hi niet koesterde heide er goede woorden. En dan zou zpj zeker schreien, zooals zij in haar brieven geweend had, en deze tranen zouden niets in hem wakker roepen dan vij andigheid en wrokkend ongeduld. BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. DCGCXCII. Met een woord gewijd aan de geuachtenis van den overleden cou. nüsfoaris der Koningin in Zuia-noliand Baron bweerts de Landas wiiièn wij dezen briei aanvangen. Dat wodru kan er een zi^n van eerbied en er^eiiLe- iijfcheid voor net veie dat hij deed in net belang van den Haag éin van het gewest. Als burgeii’eesier van de re sidentie was hij een geziene tiguur, precies zoo een ais den Haag aan neu fciioofdi der gea eente behoeit. Op era top, een gentleman, handlig spreker en ier dege onderlegd, inposante verscln mng ipet zeer vele gaven, die hij alle m dienst kon stellen en ook stelde van de belangen van de gemeenschap. Hij behoorde tot het oude neg< type wat tal van punten be^oi nanoen siaKen in de zakken van zijn donder blauw oentendbuis, geen spier ui zijn geuaat bewoog zien, mj staarue recht voor zien uit. Het duurde een lang, bang oog ei □lik, voordat hij zei „Ik zal alles voor de ontvangst van Gerhajrd s moeuer gereed max en. Zijn stem beeide niet. En hij- deea ook geen vragen meer. Hij was ge woon zich voor de teilen te buigen en er op getraind ze rustig onaer de zien. Zijn Kalmte deed de gravin tiaar noudmg verliezen „Het spij* mij, beste Andiré. Een zacht, treurig lachje gleed als eter schaduw over zijn tippen Maar dadellijk daarop was hij zich zeilf weer meester. „U heeft het stellig goed bedoeld mame Zij wankelde, en hij snelde op haar toe om haar te steunen. De habtstocht van vroegere dagen gaf asm de bewe ging. waarmede zij zajn arm greep, hem naar zich toetrok, iets heftigs. „Ik ben er niet zelf op gekomen. vroeg bet. versta je André. Zij heeft irij geso’ retven. En ük had hei hanC niet.J.” Hij drukte haar zacht zoo zacht, als anders zijn gewoonte niet was, terug in den leunstoel die bij ijn schrijftafel stond. „Ik weet alles, mama Den nacht, toen Mendel naar de apotheek moest, heeft zij een. telegram weggébracht. Dat Kwam den volgenden dag onbe stelbaar terug. U haut het aures aan toch te... willekéurig afgiakorl. ,,Zoo. j« wist.. De gravin nam» haar zakdoek, siree7 daannee langs haar slapen, veegae met de zweetdruppels het witte Dian- kvLetl af, zoodat de gele perkament achtige huid in ronde vlekken zicht •baar werd „Waarom heb je het telegram t.an nog eens weggezonden vroeg zij zonder hem aan te kijken „Omdat ik niet gewoon ben brieven te onderscheppen. antwoordde hij norsch. „Ik heb echter gelijktijdig ge telegraieerd, dat het Gerhard beter ging en er geen reden tot ongerust- tcld meer was. Dat heb ik gedaan. Ik heb op haar gemakzucht gerekend, cp haar phlegma. op -- '1‘,“ ook moederlijke gevoelens slijten.’’ boven de huizen neerdaatde, pra ze met ziijn vleugels te omklemmen. Veel jaren doorleelden moeder en zoon gedurende dit zwijgen en toen nun oog era elxaajr voor het eerst weer onta oenen, voelden beiden hoe ver schillend de wegen waren, die zij ge gaan waren. Zonder er met een woord op tie doe len, stonden znj op. Gerhard moet het toch fluisterde de gravin. Igf „Ik was juist van plan het hem te zeggen. Zij liepen door een lange reeks l*q- mers naar den zieke en namen voor hel eerst samen plaats aan zijn bed. Beiden hielden zij zijn handen vast en namen elkaar de woorden van de lippen. G ér hand Oberwaïil keek onbeweeg lijk vöor zich en toen zij zwegen zei- Jhij: ,.Zöo.:..” Alleen maar „zoo.” Maar zijn hand trok aan bet hemd over zi:n borst, alsof het lichte weefsel hem benau' de Niets vriéndelijks sprak in hem zijn moeder. Zij was vóór hem vreemde vrouw en toch zou zij duizend gevoelens van hem verwacti de jaren. die doen uit siijieu. Zij greep onzeker naar zajn hand, riet een plotseling gevoel van schuld- bewustheid1. ..Zoo kan een oogenblik. een kleine rekenfout, den opbouw van een leven vernietigen.’ Zij wierp een korten blik op hem. en zag. dat hij daar krom gebogen stond, met oogen, die als uitgebïuscht voor zich uitstaarden. En daarna zaten zij göruimen lijd tegenover elkaar, totdat het plotseling donker werd in de kamer door ?en zware wolk, die als een reuzenvogel BINNENLAND. Algemeen Kiesrecht en publieke moraliteit. Een uitlating van den Officier van Justitie bij de Arnhemsche Recht bank. Door den heer Kleerekooper zjjn aan den Minister van Justitie de volgende vragen ge steld: Heeft de Minister van Justitie kennis ge nomen van het feit, dat bij de behandeling Van een strafzaak voor de Arnhemsche Rechtbank op 10 Januari j.l., door den Of ficier van Justitie is gezegd, dat tegenwoor dig een deel van de kiezers en geKozenèïi voortkomt uit de laagste klassen der samen leving en dat die omstandigheid van invloed is op de publieke moraliteit, in dezen zify dat, meer dan voorheen, omkooperjj van kie zers veelvuldig voorkomt, Z90 met borrels als met andere, niet minder waardevolie ga ven? Acht de Minister deze uitspraak juist, of is het veeleer aan Zjjn Excellentiejii*t onbe kend gebleven, hoezeer da veranderingen ia ..w. Merk verminderen van misbruiken, als hierboven bedoeld, welke daarentegen in vroegere jaren bij verkiezingen vrijwel regel waren Acht de Minister het gepast, dat door een vertegenwoordiger ?an het O.M. op zulk een wjjze verband wordt gelegd tusschen lagere volksklassen en lagere moraliteit, van wel ken aard ook, ofschoon onze samenleving allerminst overeenkomst geeft te zien tua- schen maatschappelijk en zedelijk peil Zoo neen, wil dan de Minister van zjjn af wijkend oordeel openlijk blijk geven? De gewijzigde posttarieven. Vermindering van ontvangsten. De Min. v. Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld, welke financieele gevolgen de a.s. tariefverla- ging zal hebben. De geraamde jaarlijksche vermindering van inkomsten zal bedragen voor de verla ging van het posttarief voor brieven boven 20 gram 405,000, voor in plaatselijk ver keer verzonden brieven tot een gewicht van 20 gram 570,000, voor in plaatselijk ver keer verzonden briefkaarten 202,000, voor gedrukte stukken 708,000, voor nieuws bladen en bijvoegsels, welke bij abonnement gefrankeerd worden verzonden 402,000, voor monsters 40,000^v0or recht wegens De oude gravin schudde zijn hand, joos over deze straaKe onverschillig heid. v.„Lu£er toch jongen, je moeder komk hoor je het, je moeder. Maar graaf Oberwall wendde zich at on- liet zegevierend lachje te verbor gen. dat om zijn lippen trok en zijn r>zrr»T-„- lun/lpn -/ich Hl«W VastPU. daillC.- om staande te blijven, eveneens de toe passing van het provisiestelsel vorderen. Dit stelsel knaagt aan het handelsleven; het zal nimmeir geheel kunnen worden uitgeroeul, omdat het onmisbaar is voor den tusschenhandel.” Het is ons onbegrijpelijk hoe een orgaan dat voor de belangen van den Middenstand te waken heeft, op dusdanige vergoelijken de wij®e dit euvel bespreekt en tot de slot som komt dat „het onmisbaar is voor den tusschenhandel". Wanneer men tot de erkenning komt, zooals hierboven geschiedt dat het geven van steekpenningen ed. afkeurenswaardig is en wij-st op een Ned. Vereeniging van Handelaren in Verwarmings- en Huishoude lijke artikelen die straffe van uitwerping uit die organisatie stelt voor hen die met retour-provisie leveren, dan gaat het aan ten slotte te betoogen: „Om de steekpenningen, om de provi sie, zelfs niet om de corruptie, moet men den handel niet Willen treffen, want als men den handel daarom treft, treft men een groot gedeelte van de Nederlandsche welvaart Maar de overheid moet met de middelen, die haar ten dienste staan, een zedelijk sterker personeel kweeken en handhaven, terwijl aan den anderen kant de handel zich zelf moet aanpakken en de provisiegebrutken moet uitbannen, voor zoover die tenminste tüet reëele basis staan.” Het wa re juister, waar duidelijk blijkt dat het de handel isal geschiedt het tegen wil en dank die door zjjn aanbiedingen naturen, bjj wie plichtsbesef en verantwoor delijkheidsgevoel niet al te sterk ontwikkeld gebrul^, gespro-, xjjn, zwakkelingen this, in verleiding vrijwel alle krin- gen, dat daarover onomwonden den staf zou worden gebroken en met kracht en klem zou worden opgekomen voor het treffen van maatregelen om aan dat groote voortwoe kerende kwaad een eind te maken. Elke ver goelijking van dit euvel is uit den booze. vingers legden zich met vasten, dank baren druk om de hand van zijn zoon Het was zijn zoon De moeder kon kouen. Hij was niet meer bang voo* haar. t ,,Ik veronderstel, dat zij graaf Ger hards slaapkamer zal betrekken zei hij gelaten. D« gravin kniktp. ,.Bn met mij zal zij eten.’ t ..Dat wilde ik u voorstellen ..Zij zal zeker wel een kamenier meebrengen ze de oude dame. Die kan bij Mendel in de kamer slapen. ..Zooals u wilt, mama Zij stond op en graaf Oberwall ver geselde haar tot op het portaal. „Wie haalt haar van den trein vroeg de gravin plotseling. l, 17Jaan- keek belangstellend naar Mengel i in mie opzichven WéBtjCllcnV 00 hegaoueuijK Lij overwoog snei en >rpen geest te oe- ®wmu Awam ae meuwe stroomung in. die tig op mj zette ziph tegenover au was zi)|de bij aoorggondae ze altijd slagvaardig al tegerawoordiigere erv In zijn goeaen tijd was hij Krachtige persoonlij1*^^' Tot hoogera leèit.J ne leiding der prov zou zich Kunnen at neier ware een lei len voor dergelij^ Hoewel de heer Si sta kras bleet, wire hei- toch ge- weinsciu geweest warneer h.j eeiuge jaren van rust haa genoten en zijn oe- langrijKe po»t aan een ander hau over gelaten, legen ue moeihjKoectan van net amüt was hij de iaatsve j»en met meer in die mate opgewassen als wel licht gewenscht was geweest.. Zeil» tiet tamme codege van Provinciate btaten gal moedijKneden in d|p leiding, waar voor een; kidchtige persoonlijkhe>id noodig was. n.is Duugetmttóstervpu uen Haag v as ue neer bweeru» oop eéü Detum - -- -oe« noot jeaaa, want nij steeds een breed. ^ijMueueu neeit ntei iuujd. ging hartrnsren iwg^TnaeiW maar eens” aan de beiaamue zaax. vap ,,DUi»cne Greet die velen ook dui ton uen Haag zich zuilen herinneren Natuurlijk gaan al aiierlei gerucuien ever ae persoon aie aen heer öhveerts zat opvoigera. Meer dan geruchten zijn o.at mei. Het zal niet moeieuijK zijd een opvolger te vinden, maar het is jammer da>t gewootniijK slechts in een zeer kleinen Kring van gegadigden wordt gezocht. Het draait altijd om oen Kiein groepje dat oij de Kegeering be nend is en dat mee doet in het groote samenstel van regeeringscolleges. De namen die itjans genoemd worden zijn a.le weer uit dat zelfde kruide 'tje. Het is bijvoorbeeld een oudl-Minis ter d.e als eerste candiaaat worat ,re- noead die in aanmerking zou kunnen nomen. In de tweede plaats willen wij een jubilaris van één jaar gedenken, die dat ondanKs dlit korie leven wel ver dient. Het is.... een aufcabusdienst van Schevenungen naar Rouerdam— Waal haven. Ondanks de dwaze plagerijen van overheidswege heeft déze dienst meer dan een half millioen passagiers ver voerd en een afstand van 880 duizend iviiouieters aigeuegu in Zö duizemn rit ten Wei een bewijs aai bet puDiiea met dezen ietnst ingenoiuen is. Men Kent weinehi de pii%erij van ae over heid e.a. hierin b-stadnue dat m dhi t met gestopt mag women voor in- 01 uitlaten van passagiers, zoodat van vervoer tussenen ueji iiaag en Dein en D0lit en Ko.teraam geen spraKe a. De overweging voor een heugelijk ver bod is sueents de achternjn.heia in op vatting. Men tracht kunstmatig bet oude in stand te houaen ornaat aai ouae zooveel geld beert gekost en op aen ilesch zou dreigen te gaan aoor 1 et betere. up aen düuu zal dit achterlijke ver zet wei verdwijnen maar voorsnanus Zit een wij daar nog. aan vast, meub waardig is uet aai men een gruuie marfisiiiiappij, in <111 geval ue spoor wegen op ueze wijze protegeert, muar U8ï meraiana bet uOit opnam vUur <*n- aere uisveaingen die aoor de spuoi- wegen om luns georaciit woruen. Wij voor ons fee.ooven aai ae auto tractie ae toekomst bee»t en aai ane verzet op aen auur dwaas zaï olijven ta zijn en onnnuduaar. w e zoiien «aar n.eae a'ieen aen lachlust van bet na- fetsia«tn mee opwenAcn. wat dlie overheiaBtiranme voor den Haag in net aigeuneen beueeKent bl.jrft al uit de cijrers van bet tranuveivoei geuureiuie net eerste jaar dat de bus- sen van particiuneren nier zijn ge weerd. Het vervoercajier van Iran, vn auiOuussen jn lazo is thans met b®- Kenü g remt, lerwiji er zeaie een stijging had het sb

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1