lNdel I .1 i P. S. iker Lienste Jilting LÊ •J JTEN NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Maandag 18"Januari 1828 66» Jaargang No. 16665 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschytt dagelijks behalve op Zon- a. E - landeling. /AART. Gouda igens ran FEUILLETON. en Feestdagen 4 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, enz. ehz. d - i-'l mulct. en wil. Zouden enezcn. then een accoord en aan zond CH NIEUWS. BUITEN TELEF 31 i.s JON 559 i na- t I dsgroepen, foto’s enz- j dagen tten in mt zich ifectie’s schriftelijk t, Markt'31. in over ZONNEWEELDE. t Ronwn-van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr I P. WESSELIN^K—Van Rossun. (Nadruk verboden) is een instructie ge- de zaak-Schönfeld. dr. Polier juridische af- i «an i enz. )TEN^ rijzen. langdurig verhoor naar het huis van bewa ring te Moabit zjjn overgebracht.. Dr. Marx 65 jaar. Gisteren herdacht de rykskanselier Dr. Marx zijn 65en verjaardag. v Des morgens begaf Rijkspreaident toe ook Frankrijk ien deel zou bijdragen. Na afloop van M den echter op 25 fl rijk alle Duitscho oorlog in de Turk® toegewezen, zoodatl wyl de EngelscheM loos stelden. Kort daarop ontri eenigheden, daar dl Ameri'kaansche cqg| aanvaard door het 1 landsche zaken, trffl exploratietochten cfl jet, /zonder de rechj *ke het van de Deuj nomen te eerbied! Briand te Londen e maatschappijen en wet werd bevel ém in Mosoel te stabij wenden gcdwqngejj’ onderhandelingen, i overeenkomst hebbe LITAUEN. Een communistische organisatie ontdekt. „Met vertakkingen tot onder hooge ambtenaren. Kowno is een wijdvertakte communis- vwu de oude gravin meester. jnzetstuk fonkeldeen' hing tiet óm den van haar schotaufochter Heel plechtig zei Getrouw aan ae gewoonte van bet huis Oberwall geei ik ai bij uw komst Sn dji* huis het sieraaj| dat u rechtens toekomt, en dat ik ^Jar al te lang, gedragen heb. Is het niet zoo, Andri? Maar graaf Oberwall bad de kamer ohgemerkt verlaten. Susanne Oberwall glm lachte voor den eersten zeer, zoo dat liaar schitterende witte tanden zichtbaar werden. ,Jk dank u, mevrouw. .,Zeg mama, ndjn kind, verbeterde de gravin zeer minzaam. ,,Ik dank u mama. Ik zal het zeer in eere houden, maar ik hoop, Mat bet spoedig een nog jongere vrouw zat tooien. De oude gravin bief de kin'van baar sd.oondoa' (ter naar zich op. kepk haar onderzoekend, met eenige ongerustheid in de oogen. „Wan bedoelt ge daarmee?” „Iets heel natuurlijks, lieve mama. Ik hoop, dat mijn zoon spoedig trouwt ..Weet ge daar iets van?” De oude gravin hield de handen van haar schoondochter vast in de hare. ..Heeft Andr u iets geschreven Een donkere blos kwam in het ge laat van 'Susanne. Zij ^fchuddle net hoofd? „Neen, dat is niet noodig. DeL tuur is mededeoizaaiin genoeg. Eep vreemde ontodkerheid maakte r inden, er nieuwe on- Britsch-Hollandsche en irns de verplichtingen, ipartement van buiten- itten te ontwijken, en Ioniseerden in het vila- Kn van Frankrijk, wel- rihe Bank had ovèrge- |en. Ten slotte begon proces tegen deze fcrachtens de Engelsche ren de werkzaamheden i De maatschappijen tit het aanknoopen van lie zeer onlangs tot de k geleid. liOilM.HE (DURANT Onderhandeiingen wer- nuari 1921 aan Frank- feelangen van^voor den he petroleum gebiedén kt 25 pCt. behield, ter- Amei-ikanen schade- een reeds uitgemaakte zaak zien geplaatst. Men'ziet dus, dat er nog wei eenige ver schillen tusschen Parijs «n Washington be staan en afgewacht moet nu worden, of er, ’hetzij van .beide zijden, hetzjj van één kant, zooveel concessies zullen worden gedaan, ..dat ten slotte overeenstemming mogelyk het Mellstrock van zijn Wessex-tales heeft zich gisteren op dringende verzoeken uit alle klassen der bevolking van het graafschap Dorset tot mevrouw Hardy ge wend, om te vragen of tenminste een deel van zjjn lichaam in zjjn geliefd Dorset mocht begraven worden. Mevrouw Hardy heeft on middel Lijk daarop getelegrafeerd met den te Londen aanwezigen anderen ex ecuteur, die reeds de toebereidselen voor de begrafenis in de Westminster abdij aan het treffen was en ook deze heeft in den wensch van Dorset’s bevolking toegestemd. Na overleg met den rector zal Hardy’s hart nu in de parochiekerk van zjjn geboortedorp Stansfoid worden begraven. RUSLAND. De verbanning van Trotzky Reeds ten uitroer gebracht? Trotzky zou het bevel niet hebben opgevolgd. De „Volkswille”, het rijksorgaan der Duitsche links-communisten, publiceert een direct bericht uit Moskou, dat vermeldt, dat het bevel tot verbanning van de Russische oppositie-leider voor de geheele oppositie r de staatspolitie met geweid ten uitvoer is gebracht. Terwijl Zinowjew en zijn aanhangers naar hun verbanningsplaatsen mochten reizen, werden alle anderen «onder politie-begelei- ding met geweld weggevoerd. Het bericht dat Trotzky zou hebben ge weigerd om het bevel op te volgen, wordt door het blad bevestigd. Talrijke arrestaties. Te Charkof 500 kooplieden de dupe. De Russische autoriteiten hebben mede gedeeld, dat een aantal processen begonnen zal worden om het aan de particuliere han delaren en aan de Sovjet-ambtenaren duide lijk te maken, dat het onverstandig is de inzameling van het Russische jpan te be moeilijken. Daar de nood dringt, zullen de processen ónmiddelljjk begonnen worden, zoo wordt verder gezegd. De koortsachtige ctanpagne voor het inzamelen van graan schijnt een algemee- nen aanval op particuliere handelaren ten gevolge te hebben ^vooral in de Oekraine. De voornaamste misdaad dezer kooplieden is, dat zij het graan der boeren koopen tot hoogere prijzen dan Moskou wil betalen, lederen dag worden tal rijke arrestaties uit gevoerd. s Deze sjfeculanten zijn niet alleen graan koop! ieden, er behooren ook 196 textiel- en 192 lederhandelaren bij, die er van beschul digd worden de producenteninzameling der regeering in de war te sturen. Bij de ge- arresteert!en zijn ook vele Sovjet-ambtena ren >en zelfs voorzitters van plaatselyke sovjets. ENGELAND. Thomas Hardy, f Zijn hart wordt in Dorset begraven. «Officieel woiylt door de Engelsche regee- ring medegedeeld, dat het stoffelijk over schot van Thomas Hardy in de Westminster 'abdij zal rusten naast dat van Charles Dickens. De rector van Hardy’s geboortedorp Des morgens begaf Rijkspreaident von hindenburg zich, vergezeld van staats secretaris Meissner naar _Dr. Marx om hem persoonlijk geluk te wenschen. Daarna bezochten de president van den Rijksdag Loebe, de vice-president Rieser namens den Rijksdag, dr. Hergt, staatssecre taris dr. Weismann, van Preger en von Bo den namens den Rijksraad, de leden van het kabinet, het bestuur van de Centrumsfrac- tie in den Rijksdag en in den Pruisischen Landdag, de leden van het corps diploma tique en vele vooraanstaande personen van alle politieke richtingen den Rijkskanselier om hun gelukwenschen aan te bieden. Het Pruisische staatsmindsterie bloemen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopérs, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. „Hoe bedoelt ge dat, Susanne „Heel eenvoudig, lieve mama. Wij leven zoo geheel mee met de natuur, aat wij i^ekenen kunnen verklareij. die voor anderen onbegrijpelijk zijn. Ik heb een ouden schaapherder op de hoeve. Hij zal wel Mijna negentig jaar ïiin. Hij i» geheel blind!. Maar als er een stier oï een geit in de kudde wordt gemist, dan is hij de eerste die het merkt. Hij is hei ook, dke nnj bet éérst geeiegd heeft, dat mi jn zoon ziek "*as en m/ii heeft aangereden de verre rei» te ondernemen.” De oude gravin kneep de oogen toe. ,,Ge doet dus alle» 'Walt deae oude^ dwaas u zegt.” Susanne schudde het hoofd met den prachtiger lui art ooi en haar mooie oogen keken haar schoonmoeder smee kend aan moet hem niet voor dwaas uit maken. lieve mama. Hij is een vroom en goed man. Zijn raadgevingen laat ik door mijn biechtvader onderzoeken en nauwgezet overwegen, voordat ik U' ten uitvoer breng. Gravin Marie Antonndtte Oberwall Iron melde aan haar kraasr. „Vindt ge niet, kind liet dat ’t heel warns in mijrf kamer ’(Wordt rarvolgdi), ADVEKTENTIEPBUS: Uit Goud* <m onutntai (kehoonada tot d*n bewrgkriug) 15 regels ƒ,1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-adveitentien de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot zeer gereduceerden prjjs, Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z(jn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. LAND. De corruptie b|j de Leunawerke. De directife der Leunafabrieken publi ceert een Verklaring; waarin zij zegt, dat er van een beseh^Hging aan het adres van een lid der juridische afdeeling van de directie geen sprake js. Juist is, dat de pro- - curatijehoudfc- Schönberger, die niet tot de directie behodrt, eenige weken geleden zijn ontslag heeft genomen. Tegen SchÖnberge* i upend in verband met c Volgens de „Vorwtófs”, zou (het bovenWthëtdê nu de’r ju deeling) zijn verzocht naar Ludwigshafen, Waar het hoofdkantoor van het concern is te komen, ten einde de hoofddirectie rap port uit te brengen over de' misdragingen van. Schönberger. De door Schönfeld aan de zaak berokken de schade zou* volgens de directie in de bla den ernstig worden overdreven en beneden de som vaq een millioen mark blijfren, daar men op de goederen van SchönfelA beslag kan leiggen. Lijkenberooving in een crematorium. Vijf employe’s gearresteerd. De Berlijnsche politie houdt zich 'bezig met het onderzoek inzake een schandelijke misdaad, n.l. een lijkenberooving in het cre matorium van Wilmersdorf. Er werd vast gesteld, dat uit den mand van een Ijjk, dat zou worden verbrand, twee gouden bruggen en een gehemelteplaat waren verdwenen, welke een waarde van 600 a 700 mark^had- den. De politie heeft vier stokers en een portier in hechtenis genomen, die nog heden ter beschikking der justitie zouden worden gesteld. Het W. B. meldt nog, dat twee stokers van het crematorium te Wilmersdorf na een beetje wetPgSBchireiicl1, straalden bijna te grcxM uit hüet langwerpige), zjeer blee-< ke gezucht. Het donkerbruine, at\|J H« krullende haar lag in zware vlechten al» efen kroon om het hoofd gewon- den. „Nu, Susannè, zeg r neder goeden dag.” Graaf Oberwall sprak met de koele, duidelijke stem, die nooit iets .vemen van hetgeen er in hemi, omging Sitóanne wierp een snellèn, ipg&d- Wik op haar man, liep toen op de, gravin toe en drukte haar lippen cp '•te beringde hand, zonder haar verder aan. te ra^en. „Vergeef mij, dat ik in mijn reis- coEtuunu kom.Xlk ben heel vuil. Zij sprak Duitsch ft^t sterk Fransch ac cent, maar gramn&Uoaal jui&t. l'e gravin zei '„Ge kunt Fransch met mij spreken kindlief Mijn moedter is uit uw »i-bek. „O werkelijk Dat verheugt r ij zeèir. Dat wist ik niet.'Frankrijk is zoo groot en overal anders Maar als wij ri de 'Provence van ons vaderland «preken, dan bedoelen wij ons Zuiden.” Haar stem beefde een weinig. Zij tastte naar de gouden fyrodhe die den lagen, Vet witten kant affgeoetten kraa^- sloot. „Kom, lief kind, ga hier, op dezen a'oel zitten. Zoo.” Gravin M^rie Anfonette Oberwall maakte het prachtige diamanten hals snoer 10». dht op haar zijden kanten 57 v,.Je hadt toch je diner.” „Het spreekt vanzelf, dat dat aïge- Z£gd wordt. „Ja,, natuurlijk.' De kalmte van haar zoon had iets beangstigends voor de oude vrouw. .,Ik.* geloof, dat Gerhard roept zei rij en luisterde. A ,,Ik zal dadelijk gaan zien. Graaf Oberwall ging haastig naar de 'kamer van zijn zoon terug. De verpie- goy die in een leuri^toeleen coiMjant' la« stond op. f.Hei) jê geroepfen, mijn jongen?' „Neen, paipa'. „Zoo, ik acht maar....” Graaf Oberwall wist nu. dat< zijn moeder hem met opzet had' weggezon 'dien, omdat het haaj pijnlijk was nu met hem samen te zijn. De gravin had' haar zoon door Men del laten verzoeken, om haar schoon dochter, voordat zij bij Gerhanj tverd gebracht,1 eerst bij naar tev laten komen BELGIë. Aardschokken gevoeld. Het observatorium te Ukkel heeft Zater- dagnacht te 0 u. 17 min. 54 sec. een aard- is uitgevaardigd en door schok waargenomen. Deze schok werd met r name gevoeld in het Oosten der provincie Ludk in het dal van de Vesder en in het Noorden van de provincie Luxemburg, in Candroz en Famenne en in de streek van Houyert; en Grupont. Er werd eei? tweede schok gevoeld tusschen 3 en 4 uur ’s mor gens. "Heit verschijnsel werd eveneens waar genomen in de omstreken van*Brussel, te Schaerbeek, Hal en Genval. Er wordt geen melding gemaakt van groote schade en tot dusver rijn er geen slachtoffers. Te Aken is voorts Zaterdag een kórte maar vrij hevige aardschok gevoeld. Geen vrijlating van Borms. Op vragen tot hem gericht heeft de Mi nister van Justitie geantwoord dat een lan ger verblijf in de gevangenis geen bezwaar oplev.ert voor de gezondheid van Borms en Hutt. Laatstgenoemde werd dezer dagen tydeljjk op vrije voeten gesteld. Hjj zal echter opnieuw naar de gevangenis moeten gaan, zoodra zjjn vrouw, die een zware ope ratie heeft moeten doorstaan, herstelt. Kroonprins Leopold tot kapitein bevorderd. In de grenadierskazeme te Bïussel had Zaterdag in aanwezigheid vaa drie gene raals de plechtigheid der bevordering van kroonprins Leopold tot kapitein plaats. Ver volgens maakte het regiment met de muziek en trommels aan het hoofd een marsch door Re stad. volgens de berichten, te Parijs niet, al acht ihen een accoord nog geenszins .uitgesloten. Minister Briand heeft Zaterdag in de petroleumcommlssie van de kamer over de voorziening van Frankrijk met- petroleum gesproken. Hij deelde mede, dat Frankrijk in het ge bied van Mosoel de beschikking over een aantal petroleumbronnen heeft verkregen en wel op den voet van gelijke rechten met de Angelsaksische maatschappijen. De onderteekening van het desbetreffende ver drag is binnenkort te verwachten. Wat de Russische petroleum betteft, ver klaarde Briand dat het in het belang van Frankryk is, zooveel mogelijk petroleum tekoopen. De Engelsche ondernemingen handelen egoïstisch, indien zij de Russische petroleum bpycotten. Briand sprak de hoop uit, dat het bij de hervatting der Fransch-Russische onder- haijflelingen mogelijk zal zijn als waarborg vpor de door Frankrijk te verstrekken cre- dieten een depot van groote 'hoeveelheden Russische petroleum in Frankrijk te ver krijgen, teneinde op deze wijze een einde te kunnen maken aan de hegemonie .der Engelsche maatschappijen. Over de vtMMHHiüedenis van bovenge noemd verdrag^m^1 volgende: ■In December 1918 stond Clemenceau te gelijk met Palestina aan Engeland het ge heele gebied van Mosoel af. waar Briand in 1916 de bijzondere rechten van Frankrijk had doen erkennen, in weerwil van het feit, dat de pqtroleumkwestie los stond van de territoriale kwestie. Het einde van den oor log wag een geschikte gelegenheid om deze kwestie op te lessen, dojh Clemenceau hield zich daarmede niet bezig, evenmin als met de uitmonding van de pijpleiding. Clemen ceau’s opvolgers waren waakzamer op dit punt en ópenden 1920 ondeihandelingen, ten einde de Fransche petroleumvoorzie- ining te verzekeren. Te San Remo werd |usschen Philippe Berthelot en den president van de Anglo- Persian, Sir John Cadman een verdrag ge- teêkend, waarbij aan. Frankrijk 25 pCt. van de productie van Mosoel werd verzekerd. Een ander verdrag breidde de rechten van Frankrijk uit tot alle petroleumgebieden in Turkije. De Amerikanen protesteerden even wel tegen deze verdeeling en de Engelschen stelden voor, hun 25 pCt af te staaiAvaar- Zij zat nu in een vain baar zilver grijze zwaar zijden japonnen wijd uit gefeneden en met dichke tui© omzoomd, voor den Jcheorsteen ên wachtte. Pij liad pracntige s/eraden aange daan en haar handen met die glinaie rende ringen zouden vonhena()aiitende vuiurschooven ujt. Een kliein», witte zakdoek met breede Alenconkant ag op de vergulde armleuning tusschen den göyden tlacon met vlugzout en fle blauwdf aevresbonbonnière jnet de naar viooltje» riekende dropjes. Sedert een uur Wel d< regen in stroomen neer en in de suite van de panier drongen de klokkende tonen van de ^vervolle regengoot door. Mendlel stond voor het raam; zij nad het gordijn. teri«K geldhoven en wacat- te eveneens M De auto, me^pu.” Gravin Marie Antoinette 'oetastte alle vQorwerpen, dfe aan' haar rechterhand lagen, trok haar reed» schouders hoog Gp en/zei „Je kunt gaan, Mendteï, ik heb jé met meer noodig. Daarna bracht rij helT vlugzout aan haar neus en vouwde de handen. „Hier is njijn moeder, zei graaf An dré Oborwall Een nog jomje vrouw van midde - matige lengte en zeer welige vormen kwam over dien drempel. Een slecht rittenkle, zeer geklreukte japop viel in plooien om het blijkbaar ongewone cor set. Wondervolle; donkere oogen, een Oe Fransch-Amarikaanscho besprekingen over het anti-oorlogverdrag. De petroleumvoorziening van Frankrijk. De nota van Minister Kei log aan Frank-voor rijk over het anti-oorlog verdrag zal vol gens berichten uit Parijs reeds morgen door Minister Brmnd worden beantwoord. Naar vimuidt zal Briand zich beroepen op de verplichtingen van Frankryk tegen over den Volkenbond, waarop de Fransche ambassadeur te Washington, Claudel, in ge-t TO** o ^*sprekken met Kellogg reeds heeft gewezen, /w-ordt. Een groot optimisme heerscht er, Het is wel interessant eraan te herinnd- J- 1:-u+—az*ht ren dat in het oorspronkelijke Franschó voorstel de wenscheljjkheid werd bepleit van ’t sluiten van een bilateraal pact, een veixlrag derhalve tusschen Amerika en I'rankryk alleen. Amerika daarentegen gaf er de voorkeur aan het verdrag ook uit te breiden tot ^ndere groote mogendheden. In beginsel aanvaardde Frankrijk de desbe treffende Amerikaansche voorstellen. In de jongste nota van Kellogg uit deze, men-- heeft het kunnen lezen, zijnjftrkentelykheid in verband met Frankrijlk, tegemoetko mendheid;* immers nu staat net pact open voor alle groote, staten der wereld. Kellogg .is van gevoelen, dat tfenneer aan zob’n verdrag het aanzijn wórdt gege ven, op veel doeltreffender wijze de vrede kan worden bewaard dan door middel‘van een tweezijdig verdrag, hetwelk een veel zwakker vredesinstrument is. Moge echter Briand namens Frankrijk het beginsel van een verdrag ook met anderen flan de Vereenigde Staten hebben aanvaard, nochtans bestaan er tus- sch’en Parijs en Washington nog wel eenige meeryngsverschillen op dit stuk van zaken. De procedures, die onderscheidenlijk Ape- uika J^rankrijk rin deze WBi^elegebheid willen toepasseo, wijken nog al van elkaar af. Frankrijk wil beginnen met het sluiten van e^n b/ïateraal pact en pas wanneer het Amerikaansch-Fransch verdrag een feit geworden, de overige mogendheden (Enge land, Duitschland, Italië en Japan) vragen zich hierbij aan te guiten. Amerika meent, ^jat er gevaren aan zjjn verbonden, wanneer deze weg wordt bewan deld. In beginsel toch is het geenszins uit gesloten, dat de tekst van een eenmaal tusschen Amerika en Frankrijk gesloten verdrag/ie andere mogendheden niet zou aanbaan en dan zou al het werk voor nie- mendal zijn geweest. M. a. w.: Kellogg wil voorkomen, dat de andere mogendheden eeiL ^verdrag van de hand wijzen, waarvan de be woordingen reeds,vooraf zijn vastgesteldA Hjj voelt er dan ook meer voor een voor- loopige overeenkomst te ftfrmuleeren en' deze ter beoordeeling voor te leggen aan de staten, tol welke het verdrag .eventueel zal worden uitgebreid. Amerika ds dx» bevreesd voor oneenigheiH-vooraf met de mogendhe den, die eveneens zullen worden geraad pleegd en die er onaangenaam door getrof- I fèn zouden kannen zjjn» wanneer zjj zich I Wees w'aar, maar het metst tegenover zelf. j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1