Klh.UIATlEK Bekwaam Chauffeur, voof L«xe- en Vrachtwagen. GIST IS LEVEN Een flink Woonhuis! w“’ te jhuur gevraagd HERK0UDEH fatted,, ONZE TIJD /Co/^ic ffa& ABDUSiaOOP Irving's Gist-Tamine HM UMOUl ML «mtOMD MBBBL BH e, XDHNmOBBMMBL dank. Uutel, Mevrouw, het is genoeg ven het goede; hoe heerlijk Uw kopje koffie ook smeekt, maar mijn hart Maison Para 99'1, “C ALLE DRUKWERKEN A. BRINKMAN ZOON. f 4'|2 Pandbrieven in stukken van f 1000. Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten, nieuwe en oudere gevallen, zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard. Gij behoeft niet te klagen over gal, sljjm, maagljjden, trag? ontlasting, slechte spijsverte ring, gebrek aan eetlust,«gevatte koude, influenza, lusteloosheid koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., wafit door ’t gebruik van de t Ooft en Weidehooi No. 1666 Dit blad ver X. Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT FELILL1 EI5CUT VEEL VAN DE HUISVROUW „DE PELIKAAN” te GOUDA. SANGUINOSE Eerst alleer! 'V Pandbrieven f 45.000.000. Be P De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. een dat CALVIN CO Per koker .11.50,12.75. f 4.50 MUJ» I 0.7B, I LBO, I ISO, I voor den Handel, Vereenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd. De BANK stelt beschikbaar 2570 40 AKKERS Voorde Borst I nieui BERGAMBA NIEUWERE ZONNKW Romen van 0LGA Met autorisatie Mevr I P. WESSEL] (N Als ge in tweestrijd niet aan verschillend maar doet wat gij het r zal uw plicht zijn. ONZE GARANT» ■A reeuhau retourneer one de led» - *4 tont» U per bmmwto GEVRAAGD 119 20 Alléén Schriftelijke aanmeldingen met opgave van getuigschriften, leef, tijd, salaris enz. aan de Stoom-Ver- verij en Chemische Wasscherij Die vaak door gebrek aan hulp te kampen heeft mot neuralgie en hoofdpijn DE MOOISTE MEDISCHE OHTDEKDM DE2HHBBVI Do g.WtMp. wwrffeg M d. QfST ate «m. te eeoiM tor* M gutriKhn uappaa de oug wraeraMte een Wto» ■BOOM opgvMkt ea unfMiu gomt, B| atet wal dh of vortMMid gmto w Ma «f toe» GMTT TAMINE-TABLETTCN U wd U tod ea kot keu touuuat KHMeaffiai Beslist beste middel tegen Bloedarmoede en Zenuwzwakte. Sanguinose is een zuiver plantaardig tonicum; en een degelijk verster kingsmiddel voor zwakken en herstellenden. Het wordt met vrucht toegepast bij bloedarmen, bij zenuwhoofdpijn en zenuwzwakte, bij jonge moeders, bij klierachtige kinderen, bjj herstellenden van typheuse koortsen en in alle die gevallen waar de normale blwedvorming geleden heeft. Zij werkt degelijk en geleidelijk en zonder schadelijke bijwerking. De Sanguinose is ,,het” middel voor alle gevallen van uit putting en algemeene verslappingstoestanden. Prijs per flesch met .gebruiksaanwijzing 2.6 fl. 1L12 fl. 21'. Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., President Coolidge di Havana is gereisd om kaansche conferentie b gearriveerd. De ontvangst van Ver. Staten was voor -sensatie. Op de tonen sche en Cubaansche groet door 21 saluutscl met zijn gevolg h< waarna hij door den 1 president ontvangen lieden inspecteerden vi Tijdens den tocht doo belangstelling van de zeer groot. Des avonds Amerikaansche delegai den staatspresident eei gericht, waaraan Cooli noote deelnamen. Gistermorgen is het reeds zooveel is geschr Coolidge geopend mét verklaarde dat in den alle Amerikaansche sta gen band van eenheid gemeenschappelijke erf vermaakt. Indien zij ni' te nakomen, welke zijn heid inhield, zou deze i zijn. Dit is die lotsbesl nastreving Pan-Ameri Wanneer wij terugzien op hetgeen gedurende richt, kunnen wij verkL lijk halfrond niet in de BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte. Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede, Zwakte, Bleekzucht Eiwitziekien, Nephritis Asthma, Hoest, Bronchitis Maag of ingewanden (slechte spijsvertering, verlies van eetlust, zwaarten in de maag, kramp®, beladen tong Huidziekten (uitslag, roode puistjes in ’t aBigezicht, ckzema, jeukte, steenpuisten enz. op elke plaats, baard,haren), Spataderachtige zweren Rheumatiek, jicht, zenuwpijn Slagaderverkalking Pijn aan de lever, leverstee nen, nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen vn de blaas Het keeren der jaren. Zelf s indien gij alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmidde len, moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, doctor in de Medicij nen, bij firma J. H. J. SNABILIE (Afd. D 85) Groote Markt 7. ROTTERDAM. Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men lijdt. BIJ all* Apothekers en Drogisten verkrijgbaar a 45 en 65 Cts. IIIIIIB Wortelboer’s Kruiden of Wortelboer’s Pillen van Jacoba Maria Wortelboer van Oude Pekela, zijt ge binnen enkele dagen weer frisch en opgeknapt. Probeer ze maar eens. en ge zult tevreden zijn over d* heilzame uitwerking. Overal verkrijgbaar a 60 cent. „Het hindert niet, Mijnheer, ge* bruikt U gerust nog een kopje, het is koffie HAG, absoluut on- sohadelljk." „Ja dan 58 ..Ik lioud van war het wilt, mama, zal 11 doen. ..Neen, neen, laat De oude gravin Ie, rendie vinger op dier schouder van haar sc ..Ik denk, dat wi, goed samen zullen kt Zeker, lieve maim De beide vrouwen aan en glimlachten. de oude gravin wals t Mendel kwam binne deeling. dat graaf G, de graaf mevrouw lie nh niet wakkefr te mai oude gravin te blijver De groote, donkere zich met tranen. ,,Goed. Ik zal wachi ren wachten.” jiQht, &pit in den rug, atjjve en stramme ledematen, rugpijn, verstuikingen, spier pijn, kneuzingen, senuwpijn, lendenpijn. api*perrekkingen en verder alle rkeuma tilche aandoeningen en pijnen die ontstaan «ijn tengevolge van gevatte koude geneest men met het heerlijke wrijf middel Wortel- boer* a Olio van Jacoba Maria Wortelboer wanneer iedere zanger zijn stem vol komen beheerscht, met zilveren klank in de hooge, sonoor in de lage registers. Liefelijk in het piano, krachtig in het forto, ongedwongen en zonder eenige inspanning. Doet als de groote tooneelkunstenaars Wybert-Tabletten, gedurende de weken van oefening tot bescherming der keel. Wybert voor het optreden om de stem helderheid te geven. Volmaakt zal de voordracht klinken, tevreden knikt jde Jury, geestdriftig applaudiseert de schare der toehoorders. Wybert helpt ter overwinning in den Honfdsfeerj 7 - Rotterdam Vurpluglnguartikalun, Coraata, flummikouian, Breukbanden Wnrmwaterzekken. Gelll. prijsenurent gratie SUMMIWARER ABONNEMEN' per kwartaal 2.1 Franco per post Abonnementen bjj onze agenten i Onze bureaux 2 Redactie Telef. 85 s van in Wagonladingen. Alleen aanbiedingen met prijsopgave komen in aan merking. 64 16 SCHULMANN G. m. b. H., Berlin-Halensee. Telefoon Pfalzburg 5365. Haven ef om trek. einde Maart of 1 April. Brieven onder No. 117 bureau Goudsche Courant, Markt 117. 14 f 500.en f 100. De Directie: Mr. A. J. *S. VAN LIER Mr. P. R. HOORWEG. ■HBBaMMBBaMBaMUMHOMMHHMN Juist omdat verkoudheid zich zoo onschuldig voordoet, is zij zoo gevaar lijk. Vergeten wij toch nooit, dat zij ontsteking der slijmvliezen is en reeds een simpele verplaatsing dier ontsteking b.v. naar de stem banden. de bronches of naar het slijm vlies van de longen - en hoe gauw gebeurt dat niet - haar veel ernstiger maakt. Acute en chronische bronchi tis. asthma, borstbenauwdheid zijn de terecht gevreesde gevo'gen van een verwaarloosde verkoudheid. Maak de genezing niet moeiiijker en duurder door met de juiste behandeling te wachten Begin bij het begin en verzorg een eenvoudige verkoudheid dadelijk met de versterkende, onschadelijke, maar krachtig slijmoploasende «<)-4 Verkrijgbaar i f2.per flacon bij de ’’•rtroowers van Wcrtelboer’» Artikelen en neem na het eten een ■tukje WRIGLEY’S. Een gezond gebit, prima eetlust en een goede spijs vertering, zijn de eerst* vereischten voor een ge zond lichaam. Geen betere hulp hlerbg dap WRIGLEY’S KAUWGOM. Overal verkr/jgbaas In pakje» van 6 en van Q cents. Importeurs la. B. Meinaersma. Den Haag.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3