NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ira 86* Jaargang Dinsdag 17 Januari 1928 No. 18668 kbank BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. OUDERKERK, Dit blad verschijnt dagelijks behsflve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. lanten BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, NIEUWERKERK, HOORWEG. rjjj. nvT JCjINUVÜlkVvi xjvvxx****ma.x**jvüa, iT* w_-.w~-.w~~——-r 2 fl. 21'.—. Den Haag. i men lijdt. r be- (Wordt vervoAgdl) o jnuwzwakte. degelyk verster- cht toegepast bij b, by klierachtige gevallen waar de idelijk en zonder gevallen van uit- [ere gevallen, ZONNIWULDE. Roman van OLGA WOHLBRÜCK. Met autorisatie vertaald door Mevr I P. WESSEL1NK—Van Roesm. (Nadruk verbedea) 00.- iale samenwer- llen een verante i niemand zich ÜOI DSOiE COURANT. te. Bleekzucht i Maag of zwaarten in uitslag, roode i. enz. op elke Rheumatiek, ver, leverstee- le ziekten van (otterdam in, Breukbanden 'scourant gratis 2670 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. BUITENLANDSCtf NIEUWS. BELGIë. De overstroomden in Vlaanderen. De overstroomingen in het Noorden en Oost= en West-Vaanderen Myven, naar men uit Brussel meldt, maar steeds aan houden. De schade, zondei zoo erg te zyn als in 1926, is toch ontzaglijk. Vele boeren leven geheel afgesloten, op hun erf en weigeren dit te verlaten. Sommige waden een paar maal in de weeik door het water om zich naar het dichtbij.droogigebleven Als ge in tweestrijd verkeert vraag dan niet aan verschillende menschen raad, maar doet wat gij het moeilijkst vindt, dat zal uw plicht zijn. geneesmidde- te vragen aan in de Medicy- )ote Markt 7, ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (bahoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zatordagnummer 20 bijslag op den prfjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2.05, elke regel meer 0.60. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. De Pan-Amerikaanscho conferentie. President Coolidge aan het woord. faald, welke het voorbestemd was om de menschheid te bewijzen. Coolidge wees op den rykdom van den bodem der Amerikaansche Landen, op den bloei van kunsten en wetenschappen en de voordeelen van een goed onderwijs, en zei- de dat de geest van vrijheid algemeen is. Een vredelievende gezindheid overheerscht by de verschillende naties, en „het besluit om geschillen onder ons zelf niet door het toevlucht nemen tot geweld, maar door het in toepassing brengen van de beginselen van rechtvaardigheid en billijkheid, is een onzer grootste karaktertrekken’’. De souve- reiniiteit der kleine naties wordt geëerbie digd. Met het doel aan deze beginselen krachtiger waarborgen te geven en dien zegen er van uit te breiden, is deze confe rentie bijeen geroepen. Onze heiligste taak aldus de president was en is de vestiging en de uitbreiding van den geest van democratie. Naast onze gehechtheid aan een politiek van zelfbestuur staat onze gehechtheid aan de vredespolitiek. Nergens in de republieken zijn groote mi litaire instellingen gehandhaafd met het doel andere naties omver te loopen of ondergeschikt te maken. Wij alen kweekten het prijzenswaardige gevoel ons een gema tigde nationale verdediging voor te berei den. Wy hebben den vrede zoo sterk onder onze republieken gehandhaafd omdat demo cratieën vredelievend zijn. Zij zyn gegrond vest op den wensch de algemeene welvaart te bevoirderen, welke zelden door oorlog ver kregen wordt. Alle hier vertegenwoordigde republieken, zoo vervolgde Coolidge, staan op voet van volkomen gelijkheid. De kleinste en de zwakste spreekt hier met hetzelfde gezag als de grootste en de krachtigste. Ge gaat voort een nieuwen toon te doen hooren in internationale vergaderingen door een forum te scheppen, waarop niet over de zelfzuch tige belangen van enkelen, doch over het algemeen welzijn van allen zal worden be raadslaagd. Wy moeten niet slechts onze kracht, maar ook onze zwakheid beschou wen; wij moeten niet alleen aan onze voor treffelijkheid denken, maar ook aan onze tekortkomingen, en open kaart spelen. Vóór alles moeten wy worden geleid door ge duld, verdraagzaamheid en mildheid, en onze zuster-natieg niet slechts beoordeelen naar hetgeen zy hebben verricht, maar ook naar hetgeen zij nastreven. Het bijeenkomen dezer conferentie, wel ke wordt gehouden ter beraadslaging over zuiver Amerikaansche maatregelen, sluit geen antagonisme ten opzichte van eenig ander deel der wereld in. Zy beduidt, dat de onafhankelijke republieken van het weste lijk halfrond, bezield door dezelfde idealen en dezelfde zegeningen van vrijheid en vrede genietend, zich er van bewust zijn, CALVIN COQLIDGE. President Coolidge die, zooals bekend, naar Havana is gereisd om daar de Pan-Ameri- kaansche conferentie bij te wonen is Zondag gearriveerd. De ontvangst van den President van de Ver. Staten was voor de stad een ware -sensatie. Op de tonen van de Amerikaan sche en Cubaansche volksliederen en be groet door 21 saluutschoten verliet Coolidge met zijn gevolg het stoomschip Texas, waarna hij door den Cubaan schen staats president ontvangen werd. Beide Staats lieden inspecteerden vervolgens de troepen. Tijdens den tocht door de straten was de belangstelling van de zijde van het publiek zeer groot. Des avonds werd ter eere van de Amerikaansche delegatie in het paleis van den staatspresident een groot banquet aan gericht, waaraan Coolidge en zijn echtge- noote deelnamen. Gistermorgen is het congres, waarover reeds zooveel is geschreven, door President Coolidge geopend mét een rede waarin hy verklaarde dat in der. geest van Columbus alle Amerikaansche staten door een eeuwi gen band van eenheid zijn verbonden, een gemeenschappelijke erfenis, aan hen alleen vermaakt. Indien zij niet tezamen, de belof te nakomen, welke zijn reis voor de mensch heid inhield, zou deze voor altoos nutteloos zyn. Dit is de lotsbestemming, tot welker nastreving Plan-Amerika is uitverkoren. Wanneer wy terugzien aldus Coolidge op hetgeen gedurende vier eeuwen is ver richt, kunnen wij verklaren, dat het weste lijk halfrond niet in den dienst heeft ge- doen. Ook in de omstreken van Lier staat het land ten gevolge van een drietal dijkbreuken mylenter onder water. De toestand is er echter minder tragisch dan in W est-Vlaanderen. Waar in de geteisterde streken groot ge brek begint te heerschen heeft de onlangs opgerichte vereeniging Het Vlaamsche Kruis een inschrijving geopend ten einde de noodlijdenden te helpen. j RUSLAND. De voortgezette agitatie, die waarschijnlijk leidde tot het verbannings-besluit. De „Prawda” publiceert twee instructies welke de oppositie-party aan. haar aanhan gers in het buitenland heeft gezonden en die door het sovjetblad een bewijs worden genoemd van de ondergrondsche werkzaam heden der Trotakyisten. D« eerste brief qualificeert de onderwer ping van Kamenew en Zinowjew als een verraad aan de oppositionele zaak en noemt de houding van Ruth Fischer en Maslow dubbelzninig. In den tweeden brief wordt er met na druk op gewezen, dat de oppositie in de Eurojjeesche landen niet moet leiden tot de dat er vele aangelegenheden van gemeen schappelijk belang zijn, $elke het best kun nen worden onderzocht en geregeld door het vriendschappelyk contact en onderhan- delingen, noodig voor een gemeenschappe lijke actie. Sprekende over het groote werk der in- ter-Amerikaansche toenadering, betoogde Coolidge, dat een groote verantwoordelijk heid bij de pers in ^lle landen berust. Door het verkeerd weergeven van feitén of door achteloosheid in de voorstelling er van kan veel schade worden aangëricht. Ten slotte wees Coolidge nogmaals op het gemis van elk streven naar overheer- sching bij de verschillende landen en de vol strekte eerbiediging van de rechten van alle naties. Juist door de stikte eerbiediging dezer wetten is intematfifoal king mogeljjk. Dit legt filler woordelijkheid op, waaraan wenscht te onttrekken. Het licht, dat Co lumbus volgde, faalde niet, de moed, die hem voortstuwde, leeft nog. Zy zyn de erfenis van het volk vanlBolivar en Was hington. uit eigen beweging een en ander aau B- eu W. nueegaueeld. B. en-W, heoben gemeend de fami lie van den directeur met een en an der in kennis te móeten steden en er up te nioetep wijzen dat dit bedrag aan de gemeente onttroKKeui was. Na conlerenties met de familie van den overledene, heelt een broer van dezen Hoewel het niet ééns zijnde met de opvatting dat er sprake zou zijm van een benadeeling van de gemeente zich bereid) verklaard), ter verwijdering zelis van den schijn, dat de lamilie zou profiteeren van dit bedrag, de gemeen- t tegemoet te komen. Het resultaat is geweest dat er f 18.600 bij den ge- meente-ontvanger is gestort ten behoe de van het burgerlijk armbestuur. Spi. heeft groot respect en waardeering voor deze houding. De magazijnmeester heelt i 100 ,te- rugbetaai|d. B. en W. zullen een dienstorder voor hiel personeel vast stellen, waarin.wordt gewezen op den ernst der feiten en waarin elke an btenalar die er ziich aan schuldig maakt, met ontslag wordt ge dreigd. Mr. G. W. baron van der Feltz. t in uien ouoenalom van /4 jaar isgjs teiceu mr. G. W. baron van der Feltz ie Assen plotseling overleden. De thans ontslapene was te Arnhem geboren op lb December 1&53. lüj be- zocht het gymnasium te Assen, stu deerde aan de rijksuniversiteit te Le den on promoveerue op een uisserta- Uo m löiö. iwee jaiar is mj advocaat te Leeuwarden geweest en ver<Uy_ o. m griffier van de Staten van Drente, lid van de Eerste Kamer, commissaris van de, Utrechtsere Hypodneekban commissaris van de financieele maat schappij voor Canada, commissaris uer Algemeene r aafso' appij voor levens verzekering en lijfrente en oomm-ssa ris van de Dreutsche kuimalmafitschap Pij- Behalve vele functies in mstedlingen in de stad) zijner inwoning, was baron van der Feltz kamerheer in bunenge- wonen dienst van de Koningin. Hij was ridder in de orde van den Ne- derlan(lschen Leeuw en offitfer in de Orde van Oranje Nassau. Voordat hij griffier der Staten van Drente w erd, was baron van der Feltz werkzaam als commies ter grift’.e, waartoe bij in 1880 benoemd was. in 1884 volgde zijn bennen, tmg tort) griffier welke functie hij tot 1 November 1904 heeft vervuld in Augustus werd bij naar de Eerste Kamer afgevaardigd, waarin hij tot September 1922 zitting heelt gehad- De Russische oppositie. Mevrouw Henriette Roland) Hols heeft, naar het Volk toeld]t, het inilia- „Het is zoo ongemakkelijk, zei au- sannu etn voegde er haastig aan toe. toen zij de afkeurende uitdrukking op bet gelaat van de> oude vrouw opmerk te iwee, drie maal lii het jalar maak ik groot toilet als allen mt de omge ving op mijn naamdag bij mij komen en ook, als ik naar Nimes rijd voor de Spaansche stierengevechten. De oude graVin boog zich vol langstelling naar voren. ..Och kom, zijn die er nog .,Niet bij ons in de Provence, naar bij onze buren in, Languedoc Mijn goede vader zei altijd,~diat Provence en Languedoc even verscbiillend waren, als olie en water Hij zeil kwam uit Aries waar ook onze oudste familie- woning staat. Maar mijn rffoeder is uit Toulouse. Zij kon niet buiten haar Spaansche stierengevechten en reisde, toen zij nog jonger was. élk jaar naar Nimes of Montpellier. Mijn vader hield niet van de Corrida. Daar moet r en nu eenmaal van kindsbeen af aan woon zijn, dan trekt het buitengewoon sterk.” ,,Zgp. zoo, u houdt van stierenge* vechten? vroeg de oude gravin. De donkere, zachte oogen der jonge vrouw begonnen te stralen Ontzaglijk veel. Verleden jaar had den wij een maitaddr van dien eersten rang ’s Middags hadden de stieren 5 paarden op hun horens genomen Levend op hun horens genomen? vroeg de gravin met belangstelling. 58 „Ik houd van warmte, maar als u het wilt, mama, zal ik het raam open doen. ..Neen, neen, laat dat.'’ De oude gravin legde haar glinste rende vinger op den zachten vollen schouder van haar schoondochter. .,Ik dienk, dat wij het mettertijd goed samen zuilen kunnen vinden.’ Zeker, lieve mama, dat weet ilr De beide vrouwen keken elkander aan en glimlachten. De glimlach van de oude gravin wals bijna verlegen. Mendel kwam binnen net de mede deel ing. dat graaf Gerhard sliep, en de graaf mevrouw liet verzoeken hem nti niet wakkefr te maken, maar bij de oude gravin te blijven dineeren. De groote, donkere oogen vulden zich met tranen. „Goed. Ik zal wachten. Ik Ijeb lee- ren wachten.” oprichting van een nieuwe communistische party, maar dat men moet trachten in de oude partij weer de leiding te krygen. De instructie verklaart zich tegen de in Duitschland opgerichte links-communisti- sche party en waarschuwt tegen de geva ren, die in het oprichten van een eigen op positioneel blad schuilen. Den communisten in Europa wordt voorts op het hart gedrukt, dat het den arbeiders en boeren in Sovjet- Rusland, ondanks alles, veel beter gaat dan in de burgerlyke staten, die ap denzelfden trap van economische ontwikkeling staan. De „Prawda” stelt nadrukkelyk vast, dat deze instructies zyn uitgegeven, nadat Trotzky en zijn aanhangers uit de party zijn gestooten en derhalve een volstrekt al legaal karakter dragen. Paul Scheffer, de correspondent van het „Berl. Tagebl.” te Moskou, oppert de ver onderstelling, dat dit feit de aanleiding is geweest tot de verbanning van deleiders der oppositie. Voorts wordt uit Moskou geméld, dat de naar Siberië en den Kaukasus verbannen leiders der oppositie in een gemeenschap pelijk schrijven aan de centrale commissie tegen déze handelwyize hebben gepro* testeerd. Trotzky naar zyn verbanningsoord. Uit Moskou wordt aan het „Berl. Tag.” meegedeeld, dat Donderdagavond Trotzky naar Wjerny aan de Chineesch-Toerkstan- sche grens verbannen wordt. Hy moest Zondagavond daarheen vertrekken. Radek is reeds gisteren naar de Oeral vertrokken, waar hem zyn verdere woon plaats zal worden aangewezen. In de afge- loopen week zyn reeds een kleine vyftig oppositioneelen naar Siberië getranspor- BINNENLAND. Wegenplan voor 1928. Totaal 27 millioen aangevraagd. Naar wij vernemen, zaï deze week de kegeering bij, di© Iweede Kamer et wetsontwerp indiemen tot vaststel ling van de begroeting van het We- gejnplan. voor 1928, waarop een totaal bedrag van ongeveer 27 mihioen voor de werken tot verbetering on aanleg van wegen wordt aangevraagdi. Het gasbedrijf in Arnhem. Wethouder naxiemiakers heeft giste ren in de Arniiemsohe gemeenteraad n edegedeeld, dat ook te Arnhem ror ruptie heelt plaats gehad en dat de on.angs oveheden directeur commis-. sies heeft ontvangen. Er is kanen vast te slaianj, dat gedurende de jaren 1913 —1927 de directeur van de firma Wil->? liam Wilson in totaal een bedrag van lb.700 lee!4, ontvangen, waarbij de jaren 1917 en 1918 ontbreken. De ma gazijnmeester der gasfaioriek heeft een bedrag van f 200 ontvangen. Dezen was echter niet bekend, waarvoor bij dit bedrag had) ontvangen en hijeelt Meij.de! dekte, geholpen door dei hofmeester, de tafel. Om over iels an ders te spreken, vroeg de oude ffra- vin, of de kai enter al bezig was den kofler uit te pakken. ,,Ik heb in het geheel geen kame nier, zei Susanne. Voor kameniers zFn( onze dienstmeLjes niet geschikt. Bit ons thuis maken wij geen toilet. ,,Ik maak altijd toilet, ook als ik geheel alleen ben, zei de gravin weer een oeetje uit de hoogte. Susanne knikte. .,Ja, toen ik binnenkwam, zag u er uit als de heilige Barbara in onze pa rochiekerk. Ik dorst u daaïom oor niet omhelzen. De oude vrouw glimiachte. blijkbaar volkomen tevreden gesteld. De hofmeester v»oeg ,.Kan er opgedaan worden mevrouw? „Ja, dat spreekt.” Susanne keek haar aan met een vreemde, bijna vrome aandacht en gaf f slechts en toe een kort antwoord Do oude gravin, die van alles maar een hapje nam. sloeg haar net toene-_ mende verbazing gade. Een beetje knorrig zei rij eensklaps „Ach, lieve, dpe dien cohier tocr af Hij staat afschuwelijk op uw wol len japon.” i Heel bereidwillig gehoorzaamde Su sanne. „Dat dacht ik al, mama.” „Ge dtaagt zeker weinig sieraden, toen toch nog heel jong, en liad nooii anders dan op het land gewoond. Al tijd in de zon. Het hjklt wel een stuk je van het Paradijs, bij ons in nel Zuiden. Wij zijn natuurlijk eenvoudi ge menschen. Tin zoo lang Aadré ziek was, beviel het hem bij onai Maar la tei had hij op alles wat te zeggen. Ik moest mij inrijgen en voor tafel toilet, maken. Ik mocht niet meer indegroo te hal van de dienstboden komen, a.s de herders daar hun veriiaien deden. En dan, toen de jongen kwam- Susanne haperde en haar onderlip vertrok ais bij een kind, dart kramp achtige pogingen doet on» rijn tranen in te houden. „Wat toen?’ drong de oude gravin aan. Toen ging het in het geheel niet meer. Wat ik ook deed, niets was meer goed. Tenslotte weet toch iedere moeder, ook zonder dat rij bet geteerd' heeft, wat góed voor haar kind ir. br heerschte luist cholerine. En onze do”-' ter reed dag en nacht naar alle kin deren en bracht de besmetting van<U* gezonden. Toen klaagde de kleine óp zekeren nacht over pijnen. „Het zijn oude, afgewerkte paarden, zei gravin Susanne geruststellend. De oude gravin herinnerde zich zoo- iets wiel eens te hebben gelezen! in de, „Mémoires” van haar zoon. ,.Iloe kwar het toch, dat jet André trouwde, lief kind „Hoe oedoelt u, mama?” De beide dames lepelden haar mok ka. Susanne trok langzaam haar volle schouders op. Zonder een spoor van verlegenheid, heel open, irichte zij haar mooie oogen op de oude vrouw. „Ik weet het werkelijk niet, Leve mama. Ik geloof, dat hij er iets jon ger uitzag, toen ik hem trouwde. De oude gravin sloeg met het gou den lepeltje op de tafel. „Iets jonger. Kindlief, het is een kwart eeuw geleden. „Denkt u werkelijk, mama, dat het al zoo lang geleden is Ik weet nog heel goed, hoe ik destijds van Londen vertrok. André bracht mij naar ^en trein. Hij was heef boos op mij. «En ik was altijd een beetje bang voor hem. Hij zou mijn vader hebben kunnen zijn.” Heel dringend vroeg de gravin „Waarom was André zoo boos op u?” Susanne vouwde de handen op het witte met kant doorwerkte tafelkleed, fetn op haan helder, glad voorhoofd leg de zich een zorgvolle rimpel. ,.Ik geloof, mama, 'adleen omdat i’,- andere was als andere dame». Ik was oppositioneelen naar Siberië

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1