p I u J ±1 Ir- Haarkundifle .KEN? 99'|, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, CWATER, REEUW1JK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Woensdag 18 Januari„l928 66*Jaargang No. 16867 ekbank Dit blad verschijnt dagelijks behirive op Z< E ;OQN.’ 'I ALLES ETEH 2 BERGAMBACHT, NIEUWERKERK, BERKENWOUDE, OUDERKERK, OU1 Zenuwzwakte, n degel ijk verstor- ucht toegepast b|j >rs, bij klierachtige gevallen waar de leidelyk en zonder j gevallen van uit- 100.- FEUILLETON, o pfcbltë Tmoni rnltelmienii^ dé densi voor <ffl- en Feestdagen Tabletten f r genezen. geen schadelijke f livere medicinale gj die ingrediënten, 1 vooraanstaande 3 ijke werking van net de gastrische een opgewekt cn leien neem een of I 1 MARKT 31, GOUDA, 12 fl. 21.. Den Haag. lilt >e 1 ie machine-A 4 10 tot 15 minuten 10 tot 15 minuten zoo goed (Wordt vervólgd^ >ad» buitenlandsch-polntóeke Amerika, j 103 en oor ijke Brd. BE BELGIS. Tegen den gasoorlog. De drie secties van de internationale con ferentie ter bescherming van de civiele be- )mgeving. Ie, ROTTERDAM. ratie Telef. Interc. 82} conji jng itwaj |jn lep architectuur mash het n Kniii stelldl en cq Er, jweest J gravin keek haar schoon- izake de onittui*’. misstH schdOT zei,fW de lars, e HOORWEG. De Qéneslet. ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRÜCK. Met autorisatie vertaald door Mevr I P. WESSELINK—Van Roesu;. (Nadruk verboden) A|t r faling Z( Elke *peide 11 lyk, z<k het gt i dag op het terras en ween ama gingen wij naar de liai dienstpersoneel de meaischei^ Onland .ontruimen?" die dezer dagen een mJ BoncoUr heeft ge- op bevestigend geant- _a a t de ontrui- snel mogenjk moest j geschieden, pkeljjke toónadeijing tuaacheng de iden, aldus zjjn inzicht, is onm®«e- ang de troepen yan hfet ()eenb land1 >led van den anderen staat bpzet laar shouwingen in ihef genoemd, ’plover de aanval- ïrs o| nJ.ïve een z.g. imperialist^ en social! rist. Hij vierklaart zich dooi! d in 5 minuten. 5 tot 10 minuten. Listen zullefll hi_- verkiezingsmkklelén (jn sterke mate rondom Uit is >ren an da voorlichting van hem heeft ge- voorgesteld als listisch milita- deze aanvallen niet van de wijs te zullen laten brengen en met zijn Geneefsche werk door te zullen gaan. Volgens hem is zijn eenige doel den vrede te organiseeren. De Parijache corres pondent, dien wij' boven citeerden, teekent hierbij aan: „Paul Boncoui-- - 'fi'eel niet voorst- vraagstuk der veiligheid en den Europee- schen vrejje nog een andere opvatting kan bestaan dan de Fransche, waarvoor hy ove rigens in klassieken vorm en met bewonde ren sw aardig politiek beleid en hartstocht opkomt” leven ontvangen g jruikers. ie Handel- en 1 YEAST-VITE” ft&Q. pér kwartaal 2.90, Franco per post per Abonnementen vjoj by ohze agenten en Onze bureaux zyn de Redactie Telef. 83. Post Durf te leven! Kwel u niet net te veel gedachten. Werk uw werk en zing uw lied, onder blij verwachten! tot het leven terug te brengen, welke po ging echter door den directeur van de Sing- Sing-gevangerris ia verijdeld. Deze heeft n.1. opdracht gegeven een van ,de edele dep- len uit het lijk van de terechtgestelde vrouw te verwijderen, om herlevingspogingen on- inogèlijk te maken. Het plan was n.l. het lijk uit de Sing- Sing-gevf^ikenia te transporteeren naar een Huis op een myl afstand, waar een be kwaam arts door een speciale inspuiting in het hart zou trachten dat weef te doen func- tionneeren. jli De advocaat de, dat zjj afw)i ingegaan was,| ven. Korten!'tij moèdat van Imi diendjiet lyjtyV na de terecF*^ „■zonder dat| Schouwing e..,™ pen. f De bekende (deskundige op het gebied der felectriciteit i^refessor Rote te Parijs heeft naar aanleiding van de terechtstólling van mevrouw Snijder en Gray verklaard: „Ik aarzel niet te verklaren, dat de electrische stoel de onmenechelijkste wijze van terecht stelling is, die het menschelyk verstand heeft kunnen uitdenken. De dood moet een lange marteling zijn.” 'De levensverzekeringssom van Gray, andere terechtgestelde, van 30.000 dolk werd prompt uitbetaald, doch over de be taling van mrs. Snyder’s verzekering, van 100.000 dollars, ten behoeve van haar doch tertje, zal nog een proces moeten gevoerd worden. Weer dat zeilde, hall!1 spottende, uali medelijdende gliir lachje om de duune lippen. Gerhard is ook koppig nietwaar? Zij sprak den iiaain op zijn b ransel' uit, met eenige verlegenheid, zooals mensch en doen, die een naam zeide i noep en. .Best mogelijk, kindhet. Maar dan toch op een andere manier.' Susanne zuchtte, in haar oogen glans dien tranen. „Na den dood van mijn vader gin? ik eindelijk jiaar huis. Het was zetter heel treurig, zoo mijn moeder terug te zien, grootje heet zij, sedert Gerhard s geboomte. Maar zells in deze droelheid lag geluk Want ik was weelr thuis. Een beetje teleurgesteld leunde fle oude gravin in haar leunstoel terug. „En dat was alles?'1 Susanne haalde een grootem, wit lin nen zakdoek uit haar zak, ademde er tegen en drukte hem1 daarna tegen haar oogen. Toon kwant' het ergste. Een paar jaar later. André haalde dien jongen. P deed een voetval voor hem. Ik smeekte. Bood hem alles aan, wat ik bezat. Hij zeiJe kunt mee komen, alf je wilt, maar de jongen blijït bij mdb en wordt door mij opgevoed. Bij deze herinnering barste Sufeanne in laad snikken lit. „Nu, nu, zei de oude gravin kal mieerend. En op die liaat eigen bruus ke manier voegde zij er aan toe iche a^ewaanlOl van ’U winighwfi enmjpH op® gelyO (mtiruinji^ de, dte dé 1 veil hiede^1 Bobcou» kan ïfan eAn gJ then. beide ti arpand is voorjLw heeft e^hée wannder aldaa -,i IVolkenlMrai ield. Dl ■ey voor tFrankrijk faJ| 'eddit4 spreekt vanz|li beSchrijvingovcr vstoringen, liuk :te kuuue, si_^_ erzwakking. V11 he!id blaren $e eerst gekomen Om Ook de zijbanken vuld. Kort voor den aanvang.'der plechtigheid werd Hardy’s weduwe naar haar plaats dicht*by de catafalk geleid. Nadat het ongel koralen van Bach en Harwood’s „Requiem teteroam” had ge- speeld, zong het koor ee^nsalm, terwijl de tt tan ®ch blukbox Ui t «e-... op w «.tnfttlk NS het stellen, dat er omtrent het voor]ezen van den bijbeltekst, werd vervol gens de urn in de groeve geplaatst en be dekt met een handvol aarde uit "Wessex, het geliefde land van den overledene; Aan het einde van den dienst speelde de organist den treurmarsch uit Handel’s „Saul”, waarna de menigte gelegenheid kreeg door een défilé langs de groeve een laatsten ‘groet aan den grooten dichter en schrijver te brengen. Bij de eenvoudige plechtigheid, die op het zelfde uur in de dorpskerk van Stinsford werd gehouden', waren Henry Hardy, de hoogbejaarde broeden van den schrijver, de oude huisdokter en de tuinman en het huis personeel aanwezig. De dorpspredikant, eveneens een oud: vriend van Hardy, droeg na den kerkdienst het kistje njet het hart van den dichter naar het kerkhof, waar het in het familiegraf werd bijgezet. VER. STATEN. Een poging om mrs. Snyder te doen herleven? De „Chicago Tribune” meldt, dat een sensationeele poging was voorbereid om mrs. Ruhr Snyder, die Donderdag op den electrischen stoel is terechtgesteld, weer qlk land eed gemengd» ven voor de studie v^in gsmaatregelen onder de pei engelaKd.’ uiHaart van Thomas Hardy. jp«n nationale plechtigheid. Ln’iip EnMs^che bladen lezen Wij, dat de ull^ce bezitstelling tyij de uitvaart van dat <ten tal- _ln krijgen tot loon in hét mid- end zitplaatsen ar wareru) van rprs. Snijder verklaar- ist van' dit plan en den dood in de hoop te zullen herle- tyd vóór de «executie had de .»rs. Snijder ten verzoek inge- 'Van haar dochter onmiddellijk* eNtstelling me© te mogen' nemen, itbhjet aan de gebruikelijke lyk- en/'sectie zou worden onderwor- ^jdeskundtee op het gebied der ijé-ofessor *Roto te Parys heeft nei&rlijk vreedzaam laanilieleven werd i.u tonaal verstoord. Op zekeren dag km am Anüre Dij maj in den min on zei daj ik moiest inpaHten, wij zouden naar Looiden vertrekken. Ik weet in het geheel niet, hoe ik detzen dag overleefd heb. Moeder en ik zaten tien geiieeh dien. D van he slondenXallen op en keken mij aan’ alsof zijVnij moesten begraven. De vrouwen huilden en de mannen hokten, in de hoeben. en lieten hun pijn uit gaan. Van dien dag af heb ik ge weend, totdat ik weer thuis/teifugkwam) Midden onder een feest brak ik soms plotselling in schreien uit. En op den avondi, waarop ik aan 't hof zou wor den voorgesteldl, had ik zulke gezwol len oogledien, dat André mij met het rijtuig naar huis stuurde. Zoo boos als toen heb ik hem nog nooit getoen. Gedurende vier weken heeft hij geen woord tegen mij gesproken. En als y’iijn vader niet gestorven was, zou hij, n isBdhden tot vandaag geen woora meer tegen mij hebben gezegd.” Susanne legde haar warme, zachte lippen op de knokige hand dier oude gravin, zoo teeder en dankbaar, dat de oude vrouw plotseling in een ver legenheid, die haar anders vreemd was' haar schoondochter s hand streefde. „Ja, niet waar, manna, ontzettend koppig zijn de OberwaTTs.” „Zoo kan men het ook noemen.'’ mens t w van het Loo naar en 11 keeren, waar dei aankoms vier uur kan verwacht w Olympische Spelen. Prins Hendnk naar Sv. Moritz. Naar liet Geneelsuhe blad la {Suisse vermeld', zal Pruis Hendrik de Ulym- sche wimerspefceo te bi. Montz bijwo- netj. Prins Hendrik wordjt 9 Februari uus voor de oflicieede opening, te öc. MoriU verwacht. Ken onderscheiding voor 14. Koppen. Het bestuur van het Initdmauonaai Verband voor de Luchtvaart (Comité General Ligue internationale Avia teursi) te Palriijs besloot den Nederland seben vlieger luitenant Koppen in ver band met zijn Holland—indiö-record- vlucibit de Cliitord liarmontropiiee pour Nations toe te kennem. Dezelfde onderscheiding werd, uitge reikt voor Frauurijk aan Coetee, voor Italië aan Pined© en voor Engeland aan Webster. Lader zal beslist worden alan weiJrea Finsthed,, Zw-eedschen en Spaanschen vlieger de trophée zal worden toego- kend. Met de internatóopMe Clifford' Har- mon-trophéie werd ook kolonel Lind bergh begiftigd. Een belangrijke aanbesteding. Door de Nederlandsche Spoorwegen. Door de Directie der NederjanOsche Spoorwiegen werd gistermiddag te Ltredit aanbesiteed bestek No. 13Ó2 dl.S. „Het maken van grond en spoor werken, schoeiingen, overkappingen, loopbruggen, bestratingen en bijwer ken ten behoeve van de uitbreiding van los- en laadgelegenheid te Bovea- karsped-Grootebroek. Raming f274.000. Aantal inschrijvers 53. Laagste W. Huisman te Groningen, voor F 249.800. Hoogste H. W. Klos en C. D. Klos te Baam-Arnsterdam voor f 314.000. Ir. J. M. Smulders, t Hoofdingenieur by de fabriek Frans Smulders. Zeer plotseling is te Utrecht over leden de heer J. M. Smulders, hoofd ingenieur bij de firma Frans tJinuldcrs aan de Croezelaan aldaar. Voor het ondergaan eener operatie was de heer Smulders opgenonien in hel An toni us-gasthuis doch nog voor de ooe- den VN baar De êm spec vraagst mei-in'T'- - -n-1 niet zorider contrapresf heid' waarborgt kan ge^[ van oprdeel, dat het bes mllitaria^rde zone tus dén het 'meeat' zekere or. iluiun?zlimcn vrede. Dea Slechts practische waardè, w« J?en internationale, door - den 1 hitgeoefende controle wondt ingesteld, t veze controle evenzeer voor (Frankijijli i, voor Duitschland geldt, spreekt vanz^lftf;j Echter ^esteiat de gedemilitariseerde zbne slechts op Duitsch gebied. Art. 213 van vredesverdrag jbehelst geen effectieve con trol «bepaling, zijn 'beteekenis is louter theoretisch, daar de controlemogelijkheden, die er uit voortvloeien, veel tq langzaam en omslachtig zouden werken. Paul Boncour ontwikkelt dus opnieuw zijn oude denkbeeld, dat bij de besprekingen over de ontwapening in den Volkenbond al I zoo’n groote rol heeft gespeeld. Wanneer U- kq met dene idee than» opnieuw voor den dag komt, dan heeft hy daarmee aldus is de Parysche correspondent der Fr. Ztg. van oordeel in de eerste plaats een bin- nenlandsch-politieke bedoeling. Zyn party heeft de ontruiming van ’t Rijnland steeds geëischt en zal er ook by den verkiezings strijd voor opkomen; ook de nadicaal-sociaal- BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Prinses Hermine be Berljjn. Zy neemt haar intrek in het Nieder- landische Palais. De gemalin van den ex-keizer, prinses Hermine, is te Berlyn aangekomen en heeft haar intrek genomen in de voor haar gereed gemaakte woning in het Niederlandische Palais, dat Unter den Linden gelegen is. Men herinnert zich, dat over deze zaak een heftige stay'd in de pers is gevoerd, daar men er in repiu/blikeinsche kringen ernstig bezwaar tegen heeft, dat prinses Hermine in dit keizerlijke paleis resideert. RUSLAND. Trotzky naar Wjemy vertrokken. „Komt u mij eens in Wjerny opzoeken!” Volgons een mededeeling van den corres- In 1924 ging hy van de politiek naar de diplomatie over als hoofd der delegatie te Stockholm om vervolgens, in 1927, ambas sadeur te Tokio te worden. Te Stockholm werd hij door de politie beschuldigd van openlijke revolutionnaiTe propaganda met nan^e in het leger. BINNENLAND. De Koninklyke familie. ue koxuuk'njKë familie is vooino- n'Or^eiuiiKddag één uur per auto ;ag lerUg lft ongeveer ter raen. pond ent te Moskou van het „Berl. Tage- biatt”, is Trotzky nu inderdaad Maandag avond uit Moskou naar zyn verbannings oord, Wjemy, aan de Chineesch-Toerkestan- sche grens, vertrokken. Genoemde correspondent had nog eenige dagen geleden een onderhoud' met Trotzky, die o.a. betwijfelde of een Engelsche link- sche regeering met liberalen inslag een tegemoetkomende houding tegenover Rus land zou aan nemen. Bij. het afscheid zeide Trotzky tot den journalist met den humor van een verbit terd man: „Komt u my eens in Wjerny op zoeken!” volking tegen den gasoorlog hebben heden de algemeehe vraagstukken in byzonderhe- «L j sectie besprak de quaestiè der iel^jke beschutting (ohder- kaljpn, ventilatie en speciale rotfr huizen); de tweede be- 59 Ik wildie niet, dat de dokter werd gelnaaldj. Heel stilletjes ging ik naar onzen sdiaaphierdcr, Toeo liep ik op zijn raad met hiem over de weide, handde een boezelaar vol klaver en hield die onder den uier van een geit die hij melkte. Zoo, warm en nat bracht ik de klaver naar het kind. Het schreide erbarnilelijk en André wiegde het op zijn armen, terwijl mijn ouders er radeloos bij stonden. Ik kom gelukkig en vol hoop met mijn klaVer. Maar Andry vaart tegen mij U't, gooit alles uit het raam, laat den dokter komen.... Natuurlijk kreeg hei kind' nu ook de afschuwélijke ziekte, lerwijp het anders in een uur gezond zou zijn geweest. Toen werd het ont zettend. André wilde zoo’n stijve, af- st'huwelijike Engelsche laten komen. Ik ging haast dood van verdriet. Ons ,,Je hebt veel te veel gehuild, in plaats van verstandig te handelen, Kindliefi.” Susanne schudde het hoofd. Neten, ge ooi dat niet, ik was nooit onverstandig.” Zij snikt© weer en wond haar zak doek om de vingers. „Grootje liet Kasper komen, onzen ouden herder. Hij was toen al blind en over de zeventig. Zij vertelde hem wat er aan de hand was en vroeg hem raad. Gravin Marie Antoinette hiel haai, ooge» naar het plafond. „Neem miij niet kwalijk, kindlief, maar g’j hebt daar een vreemdsoortig familieorakel.” Susanne sloeg geen acht op die op merking. Sneller dan zij tot nu toe had gesproken, bijna fluisterend, ver volgde zij „Kaaper beloofde ons den volgen den dag ie zullen antwoorden. Dan was de bedenktijd om, dien André mij luid gelaten, s Avonds kwam mj heel stilletjes in dë kamer van Groo tje, waar ik ook was. Eerst bad hij een stil Onze Vader, toen zei hij, df ik mijn zoon heel rustig aan zijn vader, moest geven. Want al ging zijn li- chaan ook mee, zijn zie] bleef bij ons. En dlaar de zieil sterker was dan het lichaam), zou die het lichaam ook naar ons terugvoeren. „Het geboartehnd zflH hw eens weer hebben.” Dat wa ren zijn woorden. Ben ik niet ver- slandiig gev De oude dbchter knipoo^end, verwalrdi, en bijna hulpeloos aan. „Ja, als gij dat verstand! noemt.” Zij sprak nu Duitech, om haar zeli- bebeersching te hen. innen of om Laar schoondochter iets van haar zekerheid te benemen. „Het is altijd verstandig de gebo den de innerlijke overtuiging op te velgen), antwoordde Susanne, eveneens in het Duitsch. De oude grav>n voelde, dat zij steeds meer grond onder de voeten verloor. Zij bracht daarom bet gesprek opeen ander onderwerp. „Hoe komt het, dat je Duitsch spree t. kindlief” „Door een toeval. Mijn piano-ondcr- 'wijzetr was een Duitecher. Toen hij zag, dat ik geen talent voor muziek had, sloeg hij nrijn ouders voor mij les te geven in de Duitsche taal. Mijnou^rs dk iieni ni van zijn verdiensten wil den berooven. stemden toe Later, toen het kind weg was, nttm ik mijn oude» leermeester op het landgoed bij mij, om de taal niet te vergeten, die mijn „oon nu misschien nog liever spreekt dan zijn moedertaal. „Ja!, ja, zei de oude gravin, me» zware oogleden. Maar, hoe zoo op het landgoed1 FRANKRIJK. De opvolger van Rakowsky. De nieuwe ambassadeur der Sovjet- regeering te Parijs, de hoer Dowgolewsky, is dezer dagen uit Moskou naar zyn stand plaats vertrokken om den in eigen land in ongenade gevalen Rakowsky op te volgen. De nieuwe ambassadeur is van Oekrajien- sche afkomst. Hy is nog geen achttien jaar oud als zijn deelneming aan revolutionnaire woelingen, in 1905, hem naar Siberië leidt. Hy ontvlucht en gaat naar, België om zyn technische studies voort te zetten. Daarna verblyft hy om gezondheidsredenen twee jaar in Zwitserland, waar hy kennis maakt met Lenin. Te Toulouse haalt hij dan zijn diploma van electrisch ingenieur en promo veert hij tot doctor in de wis- en natuur kunde. Hy bekleedt dan belangrijke betrek kingen in electriciteitsondëmemingen in het Zuiden van Frankrijk en te Parys. Nauwelijks in Rusland terug, in 1917, roept Lenin hem tot zich en bekleedt hem met de functie van volkscommissaris voor het verkeerswezen in de Oekrajiene. Daar na wordt hjj adjunct-minister van posteryen en telegraphie te Moskou, in welke hoeda nigheid hij weer te Parijs verschijnt op een congres van technici. groepeeren. Dit is i^rijs van dp radicaal- pengroote redfe van ft$on- b duidelijk genoeg gefote- »efflmgr||k dan dfeze erach beide, ||groote ;DUiteche (ijk yi verstaan hebbenltge- yHulming1 niet onv<ipi’waar- J Deze voorw^ar- telkens i^iiéer ,Jdp- Iproken en^izy tyly-j h te zjjn voor feen' Kinzake dé' ontlui- Mcaal-sociajistidlehe' ■kwaarde ?Joor' del wauts een trina-- I onderhandel airs vanj kft fcêstaan. 3 De fo.- l V Paul ?oitf' jra-presl4ie.|»W,!! |an een ieningszofie ^'ïai Ittlcent, met Zondagsblad ■nng per looper geschiedt! van j-r-;' n**™ j - pluche blafien lezen Instelling bij de i ly zóó groeft was, geen toegang kói te?1 Abdij,1 ofaehCw.. lip \(ah de kerk* fet' publiek bWin f dur ivoor dert aanvang der plechtig- Jaren ^le eerste^-belangstellnedep reeds hun plaatsen in teJnemen. waren weldra geheel ge- U frisch en op- helpen U bij liet minuien in 24 uren. 4 oringcnjiuld- 4 koude, slapc- j den bestudeerd. De eerste s< gemeenschappen grondsche lokalj «Jtttcctuur vodL - - studeerde de jjquaestle der beschermende ?rs en kl< ibliek; de derde besloot dat de Roode Rpganisaties een program zullen op- I’ met betrekking tot de individueele lectieve bescherming. 4?as sprake van een centraal labora- a1 te Gfenève te vestigen, en er werd Iseerdi pjf qlk land eed gemengde com- I te vermen voor de stadie vjin de be- b.;..L.,i„ H vol king (.01IIMH E COURANT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda an omstreken (behoorsnde tot den bezorgkring) 1—5 regels f 1.80, elke regel meer 025. Van buiten Gouda en den bexorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer f 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentidn de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen by contract tot zeer gereduceerden rys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. de ontruimingsW op het congres tb socialisten en in i tigny in de K^ml ken. Niet minder|| is het fqit, dat 4 partijen in Franks geven.voor de oni deljjk te zullen den zijn, sinds nieuw hartstochteiijJ ken .een eimstigjplj Duitsph-F^ansch mingskwe^ party w( ontruiimin; actie, zooi Thoii^ vo ciaHsten, c coim ver! Du'^schlan tKMto4 goilkeurto F^ul Bcj het-Paryfl j in met enw-y- ten, die de Duit daan; deze heeft hem n.l. imperialist^ en s nacht Ah 1 in'de q? die, ir oogenj inpen ^l,’ |it.in Idt i (fall Scout? M the blaVij »le o&nei ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week n per week 22 cent, overal waar de bezon r kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80 >rden dagelyks aangenomen aan ons Burëi loopers, den boekhandel en de postkante lagelyks geopend van 96 uur. Admin strekening 48400. i i'.'iui'i'i i'H s-4. e ontruiming van hot Rijt* .'(/„Moeten wjj het I 'aldus luidt de vraag* farijsch blad aan R steld. Deze heeft daai >oord en eraan toegavoegd, dat ladeijing tuaschénii de inzicht, is onjm| mg de troepen yan het (1eei hou^enjflde v&ruitgang op deji weg vnQpe is daardoor duideli11' traag#. I jafistische Fra s kljjst op ’t gebte „--Jk’ laat echter v n-ken, ,<l'at z. i. e4n dlfr

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1