>ver het Gemeentelijk Slachthuis LAATSTE BERICHTEN. Boi»® van Amsterdam. rati© plaat» had!, is de heer .Smulderj in het zii eken huis onverwacht over I e den. Begrooting wegenfonds 1928. Een wetsontwerp by de Tweede Kamer ingediend. Bespoediging van de uitvoering der verbdteringswerken. Ingediend nH eon wetsontwerp tot vaststelling van die begrooting van liet Wegewtandti voor 1928. Hoewol de miinister niet van ipnee- ning is, diat op het stuk vain wegeu- verbetering niiet sned genoeg door Hetm en door d©n Rijkswaterstaat wordt ge haindietó, heeft hij nochtans aanleiding gevonden om ernstig te overwegen of de uitvoering van de verbetering der wegen iWg'"kan worden bespoedigd, door zonAeir- dot hierdoor de regelma tige voortgang der werkzaanniheden in gevaarrzou woorden, gebracht en zonder te botloeven te vreezen, dal met over haasting zou worden gewerkt. Die overweging.' heelt hem er toe geleid), om aan de betrokken diidnsten van den Ri itafwaterstaat te kannen te geven, datlie*.-ttjn bedloeling was, dat naast de uitvoering van het voren genoemde vuf-jarig werkplan betrek kelijk de verbetering van de Rijkswe gen verdere verbetering en aanleg van de Rijkswegen, voorkomende op lel Ri'jkswegenplah, a te worden ter hand gezel. Daarbij werd strekt 0111 na ite-gaaln voor welke Rijks wegen de volgens het vijf-jarig werk plan uit te voeren verbetering door eon ruimer opgezette verbetering zal moeten worden gevolgd', en voor wel ke Rijkswegen die thans voldeden aan de ,'jni het 5-jarig plan gestelde eischenj en. dfie derhalve niet in dat plan wa ren gegrepen, een dergelijke ruime verbetering évenzeer noet worden noo dig geacht. Bij artike|len wordt medegedeeld, döt, vergeleken bij de begrooting voor 1927, het op deze begrooting uitge trokken .vaste personeel^ uitbreiding heeft ondergaan. 'Het totale aanta' rijkswaterstaatsambtenaren, eni beatnt- ten in vasten dienst aal echter, behai ve hiet laboratorium-personeel en het perseneed voor bruggenbouw, in pe- ginsed geen verandering ondergaan, maar wel zal in 1928 een grooter aeet van dit personeel bij de wegenverbe- tering te werk worden gesteld, en ten laste komen van debegrooting van het wegenfonds.'In mogelijk daardoor voor dien rijikswatetretaatsdienst ontstaand te kort aan personeel, zal door in dienst stellen van tijdedijk personeel moeten worden vodrzien. Voor djèu aankoop van het gebouw Maiuritskadfe'1" 47 s-Gravenhage,1 het welk thans ten behoeve van de vesti ging vatn het bureel van den hoofdin genieur in het district wegentechniek is gehuurd, is f 28.000 uitgetrokken. In 1927 werd resip. voor verbetering, en aanleg van wegen f 2.390.000 en f 8.815.ö06jpaangevraagd, voor 1928 2.301.00ÖP en 10.098.100. Hieruit volgt, dat de totale kosten voor het onderhoud neiging toornen om' teirug te iDOjpen, hoewel een provinoiegewij^e vergelijking aangeeiit, dat voor het on derhoud in enkele provincies voor 1928 meer moest worden uitgetrokken dan voor 1927 is gerekend, ten eind© nog beïfaandeh ac' terptand ijl te halen. In een enkele provincie, waar in 1928 minder voor onderhoud noodig wordt geacht, is dit een gevolg van d? uit- bre.dling van verhardingen met geslo ten wegdék. Voor veatoetering en aanleg is het beidrag, diat men in 1928 hoopt te kun nen verwecken, meer dan tweemaal woo hoog als in 1927. Wanneer men in aanmerking neemt, dat in de iar.en, onmiddellijk voorafgaande aan de in stelling van het!wegenfonds, per jaar ongeveer een betyrag van 4 tot 5 mi' lioen werd bestebd, dan bestaat er, naar d© minister Went, alle reden om van voortvarend© voorbereiding té spreken, nu die uitgaven in 1927 op ruim 11 millioen en in 1928 tot ruim 21 millioaa, konden worden gebracht, zond©r dnt stoornis in den regelmati gen gang van zaken behoeft te wor den gevreesd. Oirjtrent de voornaamste verbeten n gen voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht onrtleenen wij aan de Mc morie het volgende Utrecht. De verbetering van den weg Amersfoort— Hoevelaken zal in 1928 voltoaidi- zijn. Voor verbetering tussdiei^ tëpepÉ 'en Amersfoort wordt f 100.000 aangevraagd, voor veTbree- ding der Verharding «n verdere ver betering van don weg Utrecht—-Abcou de f 247.000. voor vervanging der kfrn- kerverhardlng. door een gesloten weg dek -op den weg de BiltAmersfoort, alsmede voof den aanleg van rijwiel paden i 481.000 voor grondaankoop ren behoeve van een nieuwen rijweg en ttjwiel- en voetpaden van Utrerhi naaf 'de Grebbe f 80.(XX). voor enke.e verbeteringen van het tracé van dien weg f 410.000. voor den nieuwen r>?- weg f 235.000 en voor rijwielpaden f 10.000. Z u i duH o 11 a n d Voor voortel ling de|r verbetering van den weg Haagsch© SchouwLeiden—Bodegra ven— HyjSlk'len wordlt f 150 000 uitie tf-okken, V^or verbetering van het rij- wielpaii' r 70.000. voor verbetering van het trac« en versterking van bruggen resp. f 28 000 en f 73.000voor ver beterihg van den weg Vianen—Gorir.- ohiem f 160.000 voor de uitvoering er werken ten behoeve van den aan leg van den weg van Rijswijk naar U dam met zijtak naar l>ellt f 200.Ü0Ü, teiwijl ook voor onmiddellijke voor zieningen wan d©n weg Deltt— Uver- scbie die noodlige sommeai zijn uitge trokken voor grondaankoop voor den weg Rotterdan -Bodegraiveni—Harmelen; 275.000 vooir verbetering van not wegdek Rotterdam^ Nieuwerkork, dat deel aail' uitmaken van evengeiaoeiud^ii weg 225.000. I)e verbreeding van gepaard gaande met het aanbrengen van een bitumineus wegdek voor bei gedteeke weg tusschen 1 >em Haag— Haagsche Schouw aal nnet het voor 1928 beschikbaar te stellen bedrag van f 350 000 wqrden voltooid. Voor ver betering in het trac Haagsche Schouw—Noord1-Holllandlsoho grens is f 100.000 aangevraagd en voor verdere verbreding van diit gedeelte ff 10 1)00 De totale kosten bedragen Gronin gen f 562.500. Frieslnindi j 648.00U, hen the f 185.000, Overijact' f 2.664.800-, ('él der land' f 3.504 000, Utrecht 1 1.903.000. Noord-HolInnd t 4.500.000, Zuid-Holland f 4.634.000. Zeeland, f 8.33.000, Nootrd-Brabant f 1.533.800. Lintburg f 631.000. De begrooting sluit tot een bedrag van f 26.600.000. 446e NEDERL. STAATSLOTERIJ. 5e Klasse. Trekking van Woensdag 18 Jan. Hoofdprijzen: 200<L—1287 150<L—2121 ƒ1000.—: 10054 ƒ400.—: 14152 200.—: 523 5039 7204 10956 10237 19094 ƒ100.—: 138 488 680 3896 7379 10201 11215 15877 16411 19428 Prijzen van 70.—: 177 338 384 584 603 869 1015 1079 1339 1542 1679 1605 1873 1989 2021 2128 2162 2204 2378 2413 2583 2602 2743 2769 2809 3086 3094 3164 3235 3312 3343 3396 3408 3656 3681 3751 3805 3905 4022 4046 4179, 4286 4297 4316 4318 4333 4430 4423 4468 4501 4696 4876 4938 5020 5029 5137 5200 5428 5448 5878 5880 6032 6£63 6344 6348 6409 6673 6908 6868 7086 7486 7992 8023 8192 8349 8371 8491 8620 8671 8731 8767 8784 8947 8986 9078 9087 9175 9251 9304 9518 9547 9663 9723 9815 9892 10013 10159 10329 10342 10363 10414 10459 10536 10564 10898 11017 11099 11170 11329 11637 11746 11747 11829 11922 12380 12622 12638 12646 12892 12995 13118 13302 13671 13740 13797 13912 14144 14176 14412 14414 14498 14510 14547 14666 14779 14803 15149 15409 15411 15487 15562 16757 15900 15933 15949 16064 16095 16314 16366 16394 16457 16506 16593 16617 16884 16888 16946 17072 17086 17116 17439 17503 17965 17997 18063 18079 18273 18420 18432 18644 18652 18684 18803 18867 18923 18970 19150 19264 19311 19434 19447 19630 19696 19783 20002 20087 20313 20424 Nieten: 2U 66 74 129 192 245 293 307 380 479 499 575 639 692 695 796 861 877 888 890 996 1010 1070 1103 1275 1281 1324 1332 1383 1419 1433 1434 1450 1500 1532 1638 1540 1599 1662 1667 1699 1846 1891 1908 1910 1923 1959 2016 2216 2301 2812 2329 2337 2399 2428 2447 2510 2587 2676 2680 2689 2693 2714 2716 2750 2768 2810 2821 2830 2892 2923 2929 2947 2949 3002 3006 3034 3125 3134 3169 3172 3217 3266 3337 3435 3528 36l'0 3638 3726 3845 3876 3783 3892 3896 3947 3983 4035 4126 4164 4209 4249 4256 4257 4290 4302 4326 4341 4353 4468 4507 4548 4650 4790 4814 4828 4898 4907 4913 5040 5102 5105 5120 5129 5231 5363 5370 5372 5380 5487 5483 5499 5500 5562 5563 6665 5680 5691 5702 5757 5777 5788 5827 5989 5998 6041 6111 6216 6219 6255 6256 6320 6369 6392 6414 6464 6505 6518 6550 6597 6643 6708 6724 6941 7002 7071 7082 7162 7200 7297 7301 7321 7409 7419 7481 7542 7546 7566 7682 7695 7728 7748 7809 7846 7866 7873 7907 7922 8069 8065 8256 8348 8373 8417 8422 8425 8455 8494 8625 8627 8654 8667 8713 8747 8876 8926 8939 8996 9105 9126 9131 9144 9216 9217 9230 9316 9425 9470 9613 9656 9776 9780 9790 9857 9880 9933 9935 9944 9956 9971 9978 9980 10005 10041 10047 10060 10080 10085 10101 10153 10176 10200 10293 10338 10340 10426 10432 10477 10543 10558 10596 10631 10697 10724 10726 10834 10845 10862 10902 10998 11012 11054 11128 11130 11161 11170 11209 11212 11386 11387 11303 11406 11442 11469 11505 11563 11697 11824 11896 11903 12076 12077 12101 12115 12137 13179 12190 12192 12212 12271 12312 12331 12361 12372 12416 12545 12563 12585 12611 12627 12671 12711 12786 12791 12832 12833 12871 12877 12926 12993 12994 13007 13019 13024 13058 13147 13232 13258 13266 13268 13272 13300 13341 13356 13446 13470 13567 13575 13610 13673 13691 13714 13724 13730 13823 13831 13854 13951 13955 14006 14033 14097 14127 14222 14280 14390 14426 14461 14484 14566 14684 14690 14904 14924 14940 14967 14977 14979 14987 15010 15074 15154 15183 15188 15200 15234 15238 15270 15360 15378 15385 15395 15456 15536 15567 15608 15624 15635 15662 15672 15720 15747 15755 15814 15820 15845 15862 15872 15934 16020 16153 16412 16496 16528 16590 16622 16722 16740 16899 16910 16990 16994 17107 17150 17162 17184 17247 17286 17368 17386 17420 17425 17445 17459 17471 17483 17519 17540 17559 17619 17688 17693 17716 17741 17758 17969 17980 18033 18051 18100 18113 18165 18169 18195 18205 18216 18297 18359 18422 18429 18450 18454 18483 18495 18533 18553 18581 18668 18735 18767 18772 19014 19017 19025 19060 19107 19173 19192 19233 19426 19440 19495 19665 19716 19900 19918 19935 20037 20100 20139 20162 20214 20243 20290 20312 20359 20490 20516 20538 20587 20693 20702 20720 20744 20820 20839 20895 20961 20973 20995 ^G^MENGDEBE RICHTEN? Ruzie in een woonwagenkamp^- likt slachtoffer overleden. Gistermorgen le omstreek» half acht heeft in het wdomwagenkamp op de Kleine Heide J\yTT Venlo een moord aanslag, plaats gehad,, waervan echU r nog niet vaststaat of hij ui't zeflfverde diging is gepleegd Een, zoon had uit den woonwagen van z'n ouders 40 gulden ontvreemd. De zoon had naar V. I). meldt aiunerdak in dien wagen van een zwager. De voder had vain dien Met- stal maingilte gedaan bij de politic, als gevolg waarvan de /.oen werd aunge houden. In verband daarmede ging o schoonzoon, J. Mieyer geheeten, gis- tern org en, oowapend met een groote bijl, naar den wageaj van zijn schoon vader, die den laatsteai tijd STADSNIEUWS. was lastig geval len. De bedreigde mioest in zijn wa gen vluchten, \olgen» zijn verklarin gen heeft M toen zijn vrouw niishiui de ld'. Up zijn verzoek om afijn vrou' mot rus te laten zou M. toch met de mishandeling afijn voortgegaan. De schoonvader greep toen een dubbel loops jachtige eer en school van de trap van zijn walgen af op M die on middellijk ineen zakte. Heit schijnt dat hij in de bovetnbeenem is geraakt. De ('ader werd gearresteerd, terwijl .1 y,foyer per |palitiejblrancaird| naar het zie kenhuis werd gebracht, waar he' slacht 0 for aan inwendige vérbloeding reeds spoedig na aankon »t is over'eden Het drama te Wijnandsrade. Als oorzaak vain het drama te Wij nandsradie wordt thans aangenomen, dat rnej. R. met liefdesbetuigingen door B werd lastig gevallen, waarvan zij mie* wilde weten O.a. omdat B. n'«et katholiek ';vas. Het meisje, dat uil Klimimen kamt, ging B., die afkomstig is uit Friesland), uit dien weg Zonda* middag wilde zij haar moeder te Klim- neu bezoeken en ontmoette B. opüen weg Zij is toen naar de hoeve terug gekeerd. Toen zij later wederom de weg opging, ontmoette zij den man andermaal en teelt toen' van haaT be zoek algezien. 's Avonds heeft de knecht het-meisje opgewacht, mot het bekende gevolg. Do werkgever had) het plan B. v e. gens zijn eigenaardig karaikter Maan dag te ontslaan. B. was dralrvan ach ter nog niet op de hoogte. De toestand vain het mteisje is nog zeer zorgwekkend het bewustzijn is nog niet teruggekeerd. 1 In een appel giestikt. Te Nijmegen is het 9-jarig dochter- itje van T., dat op straat spelend een appél af,, daarin gestikt Het Wind hdü een te groot stuk ingeslikt. Toen men een dokter waalrsohuwde. kon deze slechts den dood oonstateeren. RADIO-NIEUWS. Programma voor heden. Hilversum (1060 m.) 5.307.15 Vooravondconcert. 7.15—7.45 Gezondheidshalfuurtje, Kinder- hygiëne. 7.45 Politieberichten. 8.10 „De groote Onbekende". Uitzending uit het „Flora Theater" te Amsterdam. 10.00 Berichten Vaz Dias. Huizen (840 m. na 6 uur 1950 m.) 7.00—7.30 Lesaan Instituut 7.308.00 Gramophoonmuzi' 8.00—9.00 Mondorgel-concert. 9.00 Concert. Lezing over Chr. lijke opvoeding. Daventry (1604 m.) 7.05 Lichte Muziek. 8.20 Humor en Liefde. 9.20 Variété-Programma. 10.35 Dansmuziek. 11.20—11.85 Dansmuziek uit de Kit- Cat Club. Königswusterhausen (1250 m.) 7.20 Toelichting van de opera. 7.36 „Die schone Helena" van Offi Daarna: Dansmuziek./ RECHTZAKEN. Rotterdamsche Rechtbank. Overtrédi,ng Motor- en Rijwielwet. In een zaak van P. V., 18 jaar, appellant van een vonnis van den kantonrechter te Schoonhoven, waarbij hij wegens overtre ding van de Motor- en Rijwielwet hy had op 31 Juli zonder licht gereden en bij zijn bekeuring een valschen naam opge geven was veroordeeld tot 2 boete subs. 1 dag hechtenis en 15 boete subs. 10 dagen hechtenis heeft de rechtbank het vonnis vernietigd en verdachte vrijgesproken. Overtreding van de verordening op de straatpolitie. In een zaak tegen denzelfden verdachte, die veroordeeld was door den kantonrechter tot 5 boete subs. 2 diagen hechtenis, we gens overtreding van de verordening op e straatpolitie te Schoonhoven heeft de recht bank het vonnis vernietigd én verdachte vrijgesproken. Visschen in de Bleiswijksche meren. In een zaak van H. B., appellant van een vonnis van den kantonrechter te Gouda, waarbij hy wegens het visschen met den hengel in de Bleiswijksche meren, was ver oordeeld tot 0.50 boete subs. 1 dag hech tenis, heeft de rechtbank het vonnis vernie tigd en opnieuw rechtdoende verdachte vrij gesproken. De Veenendaalsche raadsverkiezing. De rechtbank te Arnhem heeft gisteren uitspraffk gedaan in de zaak van G. J. v. d. B., exportslagfr en lid van den gemeente raad van Veenendaal, beschuldigd van om- kooping van een vrouw bij de jongste raads verkiezingen door haar te beloven, dat wan neer zy haar stem op hem uitbracht, zy kosteloos schapenkoppen by hem kon kry- ten. Het O.M. had 7 dagen gevangenisstraf eëischt. De rechtbank heeft hem vrijge sproken. De derde Kamer der rechtbank hee't gisteren in de zaak van d© Indonesi sche studenten, die zijn, aangehouden als verdae' t van opruiing, dien te-rini jn van gevangenhouding wederqrra met ?0 dagen verlengd'. GOUDA, 18 Januari 1928. Bouw Slachthuis. B. en W. deelen den Raad het volgende mede. Bij den afbouw van het slachthuis is het B. en W. gebleken, dat het aanbrengen van eenige wijzigingen in den opzet aanbe- veling verdient, wijzigingen die zich eener- zyds beperken tot werkzaamheden van on derschikten aard, zooals bij het leggen van de laatste hand by ieder werk voorkomen, anderzijds noodzakelijk bleken in verband met de situatie, ter plaatse en nader wen- schelijk bevonden eischen van exploitatie, in het bijzonder in verband met het door hen vrii zeker geacht komende slachten voor export. B. en W. hebben zich bij de bèoordeeling dezer wijzigingen laten leiden door den, ze ker ook door den Baad gedeelden en steeds door het Dagelyksch Bestuur dezer gemeen te gekoesterden wonsch, de inrichting van dit gebouw in zooveel mogelijk alle opzich ten practisch en aan de eischen eener goede, doelmatige exploitatie voldoende, te doen zijn. A. De door B. en W. noodig geachte wij zigingen, enz. zijn in den hierbij gevoegde,, staat aangegeven. Kekenende op een post van ongeveer 500.— voor nog onvoorziene werkzaamheden, is voor de uitvoering dezer werken een totaalbedrag van 7250— zeker voldoende. De belangrijke uitgaven zijn verbonden aan inrichting der oorspronkelijk geprojec- teerde fietsen-begplaats tot kantoor voor den huipkeurmeester, tevens ontvangkan toor der slachtrechten en het brengen van een keerwand rond het geheele gebouw ter voorkoming va nafschuving van de koolasch- aanvulling. De kosten hiervan bedragen tezamen on geveer 4600.—. Oorspronkelijk hebben de ontwerpers zich de ontvangst der slachtrechten gedacht in het bureau der directie, door middel van daarin aan te brengen loketten. Nader is evenwel gebléken, dat een goede gang van zaken eischt dat hiervoor een afzonderlijke lokaliteit, die tegevens dienstbaar kan wor den gemaakt aan de door den huipkeurmees ter te verrichten administratieve bezigheden, wordt ingericht. Lettende op de bestaande situatie achten B. en W. hierveor de ruimte voor fietsenbergplaats aangewezen, het meest geschikt en het doelmatigst en meest voordeelig in te richten. Zonder groote kos ten zal op het terrein stalling voor eventueel mede te brengen rijwielen kunnen worden B. en W. hebben aanvankelijk gemeend dat door de ophoogingen rond het gebouw aan te brengen onder een bepaald talud, af schuiving der koolasch zou kunnen worden voorkomen. Gebleken is dat dit of de af schuiving wellicht een andere oorzaak heeft zal nog nader worden onderzocht op deze wij-ze niet mogelijk is geweest. Mfddels aan te brengen gewapend beton platen tusschen het fundeerings-metselwerk rond het geheele gebouw, zal volgens onze deskundigen deze afschuiving van koolasch kunnen worden voorkomen. B. en W. achten ondervanging der af- schuiving met het oog op het verkeer rond het gebouw en ter voorkoming van aanmer- kelijke kosten in de toekomst, noodzakelijk. De uitgaven die B. en W. dan ook aanvan kelijk dachten te kunnen voorkomen, zullen nu dienen te geschieden. De minderheid van het College is, wat dit punt betreft,.van een ander gevoelen. Voor de toelichting van de overige aan te brengen wijzigingen wordt verwezen naar den reeds genoemden staat. Hierin is zoo wel de meening der deskundigen en B. en W. als, by afwijking daarvan, de meening van B. en W. vermeld. B. en W. vertrouwen, zooals zy reeds in den aanvang van dit voorst® schreven, dat door deze wijzigingen deze voor onze ge meente hopenlijk belangrijke inrichting, nog in meerdere mate aan de eischen, aan mo derne slachthuizen te stellen, zal voldoen, wat redelijkerwijze van het thans byna ge heel tot uitvoering gekomen plan verwacht kan worden. B. Verder is thans het oógenblik geko men dat door den Raad besloten moet wor den, in ieder geval voor zoover noodig sanc tie moet worden verleend, tot aanschaffing van verdere voor de exploitatie van het slachthuis noodige weeginstallaties, meubi leering der kantoorlokaliteiten, enz., de ver warming daarvan en de voor een doelmatige economische, in het belang van de exploi tatie van het slachthuisbedryf noodzakelijke uitoefening van de functie van den reeds tij delijk door B. en W. benoemden machinist stoker-bankwerker benoodigde gereedschap pen en hulpmiddelen en tenslotte voor de aanschaffing van eenige kleine slachthuis- Wat de weeginrichting betreft merken B. en W. nog het volgende op. Oorspronkelijk hadden B. en W. zich eene installatie gedacht, bestaande uit een inrichting voor het wegen van levend vee en een weegschaal voor z.g. voeten vleesch. Eenigen tyd geleden is hun evenwel de wenschelykheid gebleken van het daarne vens aanbrengen van een weeginrichting, zoowel in de hoog- als laagtransportbanen voor geslacht vee, waardoor onmiddellijk na de slachting het gewicht van het geslach te dier is te bepalen, iets wat in het alge meen door de slagers zeer op prijs wordt ge steld. In andere abattoirs zyn deze inrichtin gen ook aangebracht. De slagers zijn voor het gebruik daarvan een afzonderlijk weeg loon verschuldigd, zoodat de aanwezigheid van dergelijke inrichtingen de exploitatie een afzonderlyke bate verzekert. B. en W. hebben dan ook niet geaarzeld aanbrenging van deze installaties ernstig te overwegen en doen den Raad bij dezen het voorstel tot aanschaffing over te gaan. De kosten van deze, alzoo extra, aan te brengen installatie in hoog- en ïaagbanen bedragen 2565.het totaal voor dé aan schaffing van weeginrichtingen verzochte Crediet 5620.—. Voor meubileering, het aanschaffen van kantoorbehoeften (inclusief een schrijfma chine) inbegrepen, wordt door ons een be drag van 500.- noodzakelijk geacht. Voor gereedschappen, werkbank, veld smidse, enz. van den machinist-stoker-bank werker wordt noodzakelijk geacht een be drag van 750.voor het maken van een gebouwtje waarin de genoemde veldsmidse is onder te brengen, een bergplaats voor kolen en een kast voor opberging van schoonmaakbenoodigdheden, enz. 1000.-^-. Door verstrekking van de oenoodifede ge reedschappen en hulpmiddelen zal deze be ambte in staat blijken het onderhoud en de i kleine herstellingen die aan de installatie van het abattoir noodig blijken, zelf te ver richten, tengevolge waarvan belangrijke uit- guven zullen kunnen worden bespaard. Verder is voor de exploitatie nog nood zakelijk een vetsaneltketel 130.en een ladder ten behoeve der transportbanen (ƒ20). Door ons is verder overwogen of inplaatg van kachels voor de verwarming van labo ratorium en het bureau-lokaal der Directie, een kleine centrale-verwarmingsinstallatie geen overweging verdient. De onderzoekin gen in het Laboratorium eischen een steeds gelijkmatige temperatuyr. Deze is het beste te bereiken met een centrale verwar ming. De kosten bedragen blijkens onder zoek 400.Kachels zyn dan uiteraard in deze lokalen niet noodig en dt) kosten hiervan worden dus bespaard. B. en W. meenen tot den aanleg van een centrale verwarming te mogefi adviseeren omdat deze in het belang van den dienst is te achten, mits evenwel de kosten daar van 400.— niet overschrijden. In totaal bedragen de hierboven genoemde uitgaven een bedrag van rond 8.500.—. Resumeerende vragen B. en W. den Raad dus alsnog machtiging tot het doen van de navolgende uitgaven: le. voor het aanbrengen van eenige, als nog noodzakelijk gebleken wijzigingen in den bouw van het slachthuis, hïervoren ge noemd onder A 2750. 2e. voor het aanschaffen van voor dé exploitatie van het slachthuis benoodigd%in- stallaties, enz. 8500.—. Tenslotte zy nog opgemerkt dat den Raad zoo noodig bij afzonderlijk voorstel, tot aan vulling van den betrekkei ijken begrooting»- post te zyner tyd de noodige voorstellen zullen worden gedaan in verband met de betaling van het meerder en minder werk aan de aannemers van den bouw en de in richting van het slachthuis, waarvan nog geen opgaven zyn ontvangen. B. en W. deelen den Raad mede dat door hun College tijdens den bouw machtiging is verleend tot het doeiTvan de navolgende a. het aanbrengen van meerder 1 in verband met het maken van het hiervo- ren genoemd talud onder het gebouw, tot een bedrag van f2600.— b. het 'bouwen van een voor de electri- sche installatie benoodigd transformatoren- gebouwtje 1525. c. het verven der transportbanen met toebehooren 465.—. Hier staat evenwel tegenover dat het bij raadsbesluit van 16 November 1926 toege staan bouwcrediet nog een overschot geeft van ongeveer 6000. B. en W. eindigen hun voorstel, welks goedkeuring zy vertrouwen bij den Raad geen bezwaren zal ontmoeten, met deze mededeeling dat hun proefondervindelijk ge bleken is, dat de hoogte der laagtransport- baan in het slachthuis voldoet aan de eischen daaraan in verband met het doel te stellen. De in het voorstel van B. en W. genoemde staat van wijziging in den bouw, vermeld het volgende: 1. Het maken der balie 330.—. 2. Het inrichten der fietsenbergplaats tot kantoor 920. De architecten geven hierover als hun méening te kennen: 1. en 2. Het maken der balie en in ver band daarmede de wijziging in het voorge bouw. Wy achten het wegnemen der Verificatie en de daarvoor bestemde ruimte geheel ver keerd. Zooals nu het nieuw opgemaakt plan, is, worden de te keuren dieren geplaatst in de open lucht, zonder eenige afsluiting of afdekking, blootgesteld aan aile weersge steldheden. De met de keuring belaste amb tenaren moeten onder dezelfde omstandig heden hunne werkzaamheden verrichten. Uit een practisch oogpunt beschouwd, zal naar los op den grond geplaat- tan verzakking onderhevig :r korten tyd een zeer on- hygiënischen toestand te voorschijn roepen. Wy adviseeren de nu ontworpen balie niet tot uitvoering te brengen en de verificatie ruimte te laten zooals zy oorspronkelijk is ontworpen en uitgevoerd. Wil men persé een kantoorlokaal voor de keurmeesters, dan kan deze wijziging gemaakt worden volgens het daarvoor opgemaakt plan en de berging voor fietsen beter op het terrein ondergebracht worden in daarvoor in den handel zijnde fietsenstands met afdekking. B. en W. achten zoowel het aanbrengen der balie als de inrichting van een afzon derlijk lokaal voor den huipkeurmeester noodzakelijk in verband met een doelmatige uitoefening der werkzaamheden. 3. Het leggen van een straatje enz. 260. Noodzakelijk volgens de architecten. 4. Het aanbrengen en aankoopen van verschillende hangsloten, 60.— Noodzakelijk volgens de architecten. 5. Cementen mnnrtjes cellen koeltoi» f 115.-. Wenschelyk, niet noodzakelijk volgens de architecten. 6. Hekjes naar de varkensvel 45.—. Noodzakelijk volgens de architecten. 7. Urinoirs 890. Met het plaatsen dezer urinoirs kunnen de architecten zich desnoods vereenigen. 8. Bestrating tusschen hoofdgebouw en penshuis 810. Is wel wenschelyk, doch niet noodzakelyk en oorspronkelyk niet gemaakt om zuii\ig- heidsredenen, zoo deelen de architecten mede. 9. Granito-bak in de darmwasschery 80.—. Wenschelyk, niet noodig volgens de archi tecten. 10. Hoekyzeren raam voormat 10. Noodzakelyk volgens de architecten. 11. IJzeren ringen stal gebouw 20. Wenschelyk, niet noodzakelyk volgens de architecten. 12. Het maken van 4 varkenshokken ach ter den varkensstal en de in verband daar mede benoodigde verbreede bestrating ach ter het koelhuis 380.50. 13. Breek- en metselwerk in het Waag- gebouwtje in verband met de plaatsing van een gewyzigde weeginrichting, het maken van een deurtje en het aanbrengen van een lichtpunt 107.50. 14. Keerwand rond het geheele gebouw 3200.—. De architecten merken hierby op: Zooals het College uit ons schrijven van 13 Juli 1.1. zal kunnen zien, hebben wy destyds reeds geadviseerd het gebouw rondom af te dam men met gew. betonplaten, teneinde zooveel mogelyk te voorkomen dat de koolasch der ophooging zich onder het gebouw zou ver spreiden. Het College van B. en W. vond het echter destyds beter ons advies niet op te volgen. Ondanks de meerdere kosten, die deze werkzaamheden op dit oogenblik meebren gen, moeten wy by ons eens gegeven advies blyven, om de geheele fundeering en niet alleen het voorgedeelte van deze beton platen te voorzien. 3 t/m. 14. B. en W. achten de uitvoering van een en ander noodzakelyk, in verband met een doelmatig gebruik der inrichting. Zie wat den aan te brengen keerwand be treft het voorstel. 16. Onvoorzien 500. Het wordt door B. en W. wenschelyk ge acht te kunnen beschikken over eenig fonds vöor onvoorziene uitgaven. Totaal der onkosten 7228. Gem. Zangvereeniging „Excelsior". De Gemengde Zangvereeniging „Excel sior" met onderafdeeling Jeugdkoor, direc teur de heer Gerard Leenders, gaf gister avond in den Schouwburg een concert. Het was het eerste concert van genoemde ver- eeniging, dat we in den Schouwburg hoor den. Het komt ons voor, dat de geluidsterkte hier, in den Schouwburg, in het algemeen minder was. Wat de sterkte van het koor als zoodanig betreft, ofschoon de verhouding tusschen sopranen en alten aan den an- kant en de tenoren en bassen aan den an deren kant vryi .goed leek, mag toch gezegd worden, dat een versterking van het bas- en tenorgeluid alleszins aanbeveling verdient. Uitgevoerd werd veel en velerlei. Er viel een climax wapr te nemen, in dien zin dat wat het eerst gezongen werd ons wel het minst geslaagd leek: ,J>omine, salvem fac regi- nam nostrum" en „Gebed". Dit 'laatste op muziek van Handel (het bekende Largo). De dames en heeren waren blykbaar in nummers nog niet op dreef en zelfs de zui verheid kwam een enkele maal in het ge drang, benevens de gelyktydige uitspraak van wat gelyktydig en in hetzelfde tempo gezongen behoort te worden. Met Beetho ven's „Hymne an die Nacht" ging het wat beter. Het mooiste heeft het koor gepresteerd na de pauze, in het rustig voorgedragen „Kerkhof" van Van Beek, „Die Nacht" van SchuBert en het teere „Droome-vrouiw kom!' vaij Isr. J. Olman, nummers die vermoedelyk zeer goed ingestudeerd zyn. In elk geval gaven ze van het koor in zyn geheel goeden indruk. Het jeugdkoor heeft een belangryk van den avond voor zyn rekening gehad door de uitvoering van de kinder-cantate: „In den Zomer uit" van Richard Hol. Na de k< melodieus© inleiding van de piano klonken daar heel frisch en zuiver, een beetje deesd in den aanvang, de stemmen der geren jongens en meisjes. In het Marich- liedje: „De paden op, de lanen in" waren ze uitstekend op dreef en vol jeugdige blyheid klonk in het gedeelte „Spelen in de wei' eene vroolyke melodie na de andere als een potpQurri van louter prettige wysjes. En dan was het slot van de cantate byzonder goed en zuiver voorgedragen en met duide lijke uitspraak. Na de pauze werden door het jeugdkoor nog een drietal nummers gezongen Zeeuwsche jongen" van B. Zweers, „Luid het uit" van Pielage en het lieflyke „Ange lus" van Cath. van Rennes. Het laatste werd met waarlyk plechtigen ernst voorgedragen, In het jeugdkoor heeft dunkt ons de ver- eeniging „Excelsior" ryke beloften. De directeur, de heer Gerard Leenidera, deed zich behalve als rustig dirigent ook kennen als solozanger. Een zeer mei' aria uit „de Jaargetijden" van Hay door hem mooi vertolkt. In „St B. Zweers vooral kwamen de goedé kwali teiten van. het basgeluid van den heer ders tot hun recht, terwyl hy zich ook in het ietwat sombergekleurde „Wolga-lied" als een verdiensteiyk solist deed kennen. Den heer Frits de Jong, onzen stadgenoot, komt voor zyn piano-accompagnement alle lof toe. De heer Leenders kreeg bloemen. Begrafenis J. R. Verhey. Gisteren werd op de begraafplaats Nieuw Eik en Duinen te 's-Gravenhage ter aarde besteld het stoffelyk overschot van den heer J. R. Verhey, onder-directeur van de steno grafische inrichting by de Sta ten-Gene raai. ;he Gemeente- Stenograaf ook van de Goudsche raad. Op de begraafplaats waren aanwezig de commiezen-griffier Ier Tweede Kamer, mr. L. A. Kesper en mi*. J. L. L. Wery, de di recteur van de stenografische inrichting de f J. M. F. L. Steger, de oud-directeur, en vele anderen. Aan het graf werd niet gesproken. De zoon van den overledene, mr. J. R. Verhey Jr., dankte voor de eer zynen vader Ons drinkwater. Wy ontvingen van de Goudsche Water leiding My.'het rapport van het onderzoek van het water door Prof. Dr. L. E. Goeater, waarvan de conclusie is dat de toestand zoo wel uit chemisch als bacteriologisch oog punt geheel goed is, zoodat het water in ruime mate voldoet aan de in de concessie gestelde voo maarden. Concert Toonkunst. De afd. Gouda van de My. tot Bev. der Toonkunst, directeur de heer H. Blokbergen, geeft een concert in den Nieuwen Schouw burg op Dinsdag 31 Januari. Medewerking verieenen Mej. Magda Li- teff, sopraan, Den Haag, Mevr. N. Roest, alt, Schiedam, en de heeren C. van Munster, tenor, Rotterdam, J. v. d. Meulen, bas-bari ton, Den Haag. Voorts zullen de leden Mej. Bakker, Mej. A. Faay en de heeren J. Montagne, solo- partytjes vervullen, zorgen voor de begelei ding de heer H. Blokbergen en C. van Bo ven piano, de heer W. van Hoek viool en de heer J. v. d. Berk cello. Uitgevoerd worden „Der Rose Pilger- fahrt" en „Zigeunerieben" Op 29 no. 3 bedden van R. Schumann en „Liebeslieder" Op. 52 no. 13, 49 van Joh. Brahms. Voorts zuLlen ten gehoore worden ge bracht „Trio" Opus 80 vam R. Schumann, en liederen en duetten voor sopraan, alt, tenor en bas. De 10e Algem. Jaarvergadering van den Ned. R.K. Hanzebond van Slagerspatroons. Dinsdag 7 en Woensdag 8 Februari a.s. zal, we melden het reeds eerder, in de So ciëteit „Ons Genoegen", te dezer stadie, ge houden worden de tiende algemeene jaar vergadering van den Nedert. R.K. Hanze bond van Slagerspatroons. Het officieel programma voor deze ver gadering luidt als volgt: Dinsdag 7 Februari. 11 uur v.m. Aankomst van het Hoofd bestuur en ontvangst aan het station door de Feestcommissie. 11% uur v.m. Ontvangst door het Ge- 12% uur n.m. Opening der Tiende Alge meene Jaarvergadering van den Ned. R.K. Hanzebond van Slagerspatroons, door den Bondsvoorzitter, den heer G. C. Scholtes. De vergadering duiurt tot 5 uur n.m. Te 7 uur n.m. Gemeensohappelyk din in de Sociëteit „Ons Genoegen". Na afloop van he.t diner gezellig samenzijn. Woensdag 8 Februari. 8 uur v.m. H. Mis tot intentie der leven de en overledene leden van den Bond. Deze H. Mis zal worden opgedragen door den Weleerw. heer J. A. M. Schartmi Geestelyk Adviseur van den Bond, in kerk van O. L. Vr. Hemelvaart, Kleiweg. Onder de H. Mis toespraak door d Geestelijken Adviseur, schappelyke H. Communie. 9 uur v.m. Gemeenschappelyk ontbyt in „Kunstmin", aangeboden door de Afdeeling Gouda. 10 uur v.m. Buitengewone Alj vergadering in de Sociëteit „Ons Genoegen'. Te 1 uur lunch in de Sociëteit „Ons Ge- Daarna bezichtiging van bezienswaardig heden van Gouda. Ledenvergadering afd. Gouda Holl. My. van Landbouw. In aansluiting op ons bericht over de le zing van Ir. Riemens, directeur van Ryksproeftuin te Naaldwyk, op Vrydag 20 Januari voor de afd. Gouda van de Holl. My. van Landbouw, vernemen wy dat op dien avond welke te 7 uür aanvangt, na de lezing van Ir. Riemens bestuursverkiezingen aan de orde komen. Aftredend zyn de heeren H. Bongers, A. Dogterom en A. Oskam, die allen herkies baar zyn. Door het bestuur werden hiervoor candidaat gesteld de heeren H. Bongers en L. Honkoop, Anth. Dogterom en P. v. d. Linden en A. Oskam en W. de Jong. Na afloop van de vergadering is er de ge- Naar aanleiding van het voorstel van B. en W. Wyziging ontwerp-wet winkelsluiting. Het Hoofdbestuur van den Nederl. R. K. Bond van Handel»-, Kantoor- en Winkelbe dienden „St. Franciscus v. Assisdë" heeft zich met een verzoek gewend tot Zyn Ex cellentie den Minister van Arbeid, Handel en Nyverheid, om, nu aan de Kamers van Koophandel en Fabrieken en den Midden- standsraad eenige belangrijke wyzigingen in het wetsontwerp ter advies zyn toege zonden, hiertoe eveneens in de gelegenheid te worden gesteld in verband met de groote belangen welke aan de^e wat voor de Win kelbedienden zyn verbonden en zy niet ver tegenwoordigd' zyn in de genoemde corpo- De Olyi Het N. O. C., Afd. Gouda, meldft ons, dat een abuis is geslopen in de samenstel ling van een der commissies. By Bal met attractie® komt de naam voor van Mevr. Pot, deze kon hieraan echter door familie omstandigheden niet voldaan, zoodat hier voor in de plaats dient te worden gelezen: Mevr. de Balbian. Agenda. 1 18 Jan. 8 u«r Gebouw Daniël, Cursus E.H. B.O. o. 1. van Dr. Ever». 18 Januari, 8.15 uur. Nieuwe Schouwburg Derde Nutsavond. Ziezoo, het voorstel van B. en W. inzake het Gemeentelyk Slachthuis iB versohenen en daarmede wordt eon eind gemaakt aan alle geruchten en onderstellingen, die om trent deze inrichting van mond tot mond zyn gegaan en in de pers zooveel stof heb- opgejaagd. De indruk werd daarby ge vestigd dat het abattoir zooais het than8 is gebouwd, zooai niet een mislukking was, er <tan toch veel, heel veel op aan te merken as. En de sommen, die werden genoemd, welke zouden moeten wooden gevoteerd om slachthuis in behooriyken staat te ma- late de t by hen, die kritiek heb ben geoefend, werkte. Wy hebben gemeend ons van elk oordeel over deze zaak te moeten onthouden totdat uit de mededeeling van feiten door B. en W. zou komen vast te staan wat er nu wel tan dat abattoir mankeert. Nu wy in het voorstel van B. en W. met de betreffende staat van wyzigingen dat fei'tenmaterieel hebben verkregen, hebben wy eens nagegaan hoe dit abattoir er ge- ia of de plannen zooals die zyn uit gevoerd de instemming hadden van den Raad, of de belanghebbenden zich met die plannen hebben vereenigd en ten slotte of er reden is deze aangelegenheid zoodanig op te blazen dat men gaat spreken van slacht- huismisère Of abattohvwee of welke fraaie titels men daarvoor ook bedenken wil. En dan ook of er reden is om te spreken van de schuld van iemand in deze nu blykt dat ook meerdere uitgaven voor dezen bouw en inrichting zulten moeten geschieden. De geschiedenis van dezen bouw is aldus: Er is aanivankelyk door gemeentewerken een plan opgemaakt voor de uitvoering waarvan de Directeur verzocht hem de ge heele leiding op te dragen door hem in zyn betrekking als directeur van gemeentewer ken op non-activiteit te plaatsen, zulks ter voorkoming dat door hem aan dat belar.g- ryke werk niet voldoende aandacht zou kun nen worden gewyd. B. en W. zyn daarop niet ingegaan. Intusschen hadden de Goud sche slagers zich in verbinding gesteld met de architecten Huurman en Stok om een ontwerp te maken, dat hen zou bevredigen. Na besprekingen van het gemeentebestuur met de slagers is aan de architecten Huur man en Stok d.d. 12 Juli 1926 opgedragen een project voor het In het d.d. 8 Nov. 1926 door B. en W. aan den Raad ingediende voorstel inzake de stichting van een gemeentelyk slacht- en koelhuis deelen B. en W. mede dat zy 12 Juli de voorbereiding en uitvoering van den bouw van een slachthuis c. a. hadden opge dragen aan deze architecten en dat thans hunne plannen voltooid zyn. B. en W. zeg gen daarby dat ook by <|e vaststelling daar van overleg wejxl gepleegd met meerdere srs van inclu- en toezicht op 154.000 Op 16 Nov. da.v. ie dit voorstel reeds door den Raad behandeld. Na de talrijke be sprekingen, die hieraan reeds zy het niet in het openhaar waren .gewüd, is er in openbare behandeling slechts weinig van gezegd. De gestelde vragen betroffen alleen de bestratingswerken, waarop de toenmali ge wethouder Bokhoven mededeelde dat by dezen bouw alleen op een bestrating aan de voorzyde is gerekend, en dat andere bestra tingen uit het grondbedrijf moeten worden bekostigd. Een straatbreedte van 15 M., door den heer Vingerling voorgesteld, werd niet noodig geacht, maar zou worden overwo gen. Ook op woningen voor personeel is niet 8 Tot deze simpele opmerkingen heeft zich de kritiek bepaald. Er is echter op wyze waardeering geuit voor dit met zoo- zorgen Wy willen die waardeering, toen geuit, hier eena laten volgen. En wy doen zulks aan de hand van het Awlytisch Verslag van de zitting van 16 Nov. pag. 238—9 en 41. Allereerst hetgeen de heer V a n S t a a 1 sprak, vervolgens wat de heer Donker aanvoerde; en ten slotte hetgeen de Voor zitter van den Raad daarop antwoordde: De heer Van Staal aan het woord. „De heer van Staal wenscht by het ter tafel komen van dit voorstel een enkel woord ter aanbeveling daarvan te i gen, omdat het van belang is, dat de be langhebbenden, de handel en de slagers de beteekenis er van kennen. Spr. noemt het een verheugend feit dht dit voorstel in dezen vorm aan orde komt en dat de bezwaren die er te gen zyn aangevoerd, op bevredigende wyze zyn opgelost. De oppositie van de slagersorganisatie toch is tenslotte na een vergadering met den wethouder van openbare werken ir sympathie gekeerd, hetgeen uit de stuk ken blykt. Spr. wy®t er op dat de geheele inrich ting van dit abattoir uniek wordt en hy hoopt dat alle belanghebbenden en be trokkenen dezen stap van het gemeente bestuur zullen waardeeren en dat zy straks in alle opzichten hun steun zullen Daarnaast wil spr. in het belang den veehandel de aandacht vragen van Burgenfeester en Wethouders om diligent te blyven ten opzichte van export-moge- lykheden en eventueel tydig te komen met plannen tot vergrooting. Heeft spr de technische uiteenzetting van het bouw. plan goed begrepen, dan is er gerekend op de mogeiykheid van uitbreiding die met >üet te groote kosten zal kunnen worden tot stand gebracht. Tydeiyk heeft, vooral onder de slagers, ma,ar ook onder de burgery, de opvatting ge- heerscht, als zou, door de stopzetting van den uitvoer naar Engeland, dit plan te grootsch zyn opgezet. Spr. wil daarom aanstippen, dat in de laatste maanden de export naar Duitschland is toegenomen, terwyl vaststaat, naar een exporteur spr. verzekerde, dat de export-mogeiykheid naar Engeland weder geopend zal wor den. De eerste stappen daartoe zyn in het Engelsche parlement gedaan. Gouda ligt gunstig voor alle export, zoowel te water als te land, temeer doordat het abattoir aan de spooriyn gebouwd wordt, zoodat spr. hoopt dat het gemeentebe stuur altyd diligent zal zyn om naar be hoefte te vergrooten. Aan den anderen kant spreekt hy den wensch uit, dat de door den handel schriftelyk of monde ling gedane toezeggingen zullen worden verwezenlykt en dat de handel zyn waar deering zal toonen door het bedrijf te be nutten." De heer Donker aan het woord. „De heer Donker wil, nu de stichting van een abattoir een feit is geworden namens den Raad Burgemeester en Wet houders dank zeggen voor de vele moeite en inspanning die zy zich voor deze zaak hebben getroost. De uitvoering van dit plan is een evenement voor Goud». Er komt hier een slachthuis, waarvan de stichting zoo ernstig is overwogen, zoo aan alle kanten bekeken, waarover Bur- en Wethouders met de belang- zelf hebben geconfereerd, dat het I niet anders kan of het zal niet sleqjlits reden van bestaan biyken te een uitkomst zyn voor velen, omdat Burgemeester en Wethou- tenslotte dezelfde architecten heb- eekozen als eerst de gecombinec Spr. spreekt den wensch uit alles in harmonie zal mogen ver- 1 (jopen en geeft Burgemeester en Wet houders in overweging zoo noodig met de belanghebbenden te blyven confereeren." De Voorzitter aam het woord. „De Voorzitter zegt den heer Donker dank voor zyn tot het college gesproken woorden, al moet het college dien voor een groot deel overdragen op wethoudei Bokhoven, die zeker het grootste aandeel in het werk heeft gehad. Spr. houdt er zich van overtuigd, dat de Raad door de aanneming van dit voorstel heeft ge toond te bezitten een vooruitzienden die zeker te allen tyde noodig is. Door de stichting van het abattoir zal een inrich ting tot stand komen, die in belangryke mate zal bydragen tot den bloei vai Gouda." Het voorstel werd, zooals te Wrijpei was, zonder hoofdelijke Op den 4en Jan. 1927 volgde nu de steddng, waarby de N.V. Beton en Marme- rithfabriek laagste inschrijfater werd voor 95468. Tegen het gunnen aan deze laagete in- schrijfster zijn bezwaren geopperd, welke er toe hebben geleid dat eerst later de dracht tot den bouw kon worden verstrekt. In de Vee- en Vleeschhandel van 29 April 1927 hebben de architecten Huurman en Stok een uiteenzetting gegeven hoe dit gebouw er na gereedkomen zou hoe de inrichting daarvan zou zijn. Deze be schrijving, waarin de architecten ook mede- deelen dat hun ontwerp tot stand is geko men met medewerking van en na bespre kingen met Dr. Overbosch, die de a.s. Direc teur wordt genoemd, H.H. slagers en expor teurs, is met de afbeelding van het abat toir, overgenomen in de Goudsche Cou rant van 3 Mei dia,v. Toen schreven de ar chitecten dat zy in den nazomer de inrich ting bedrijfsklaar hoopten" te hebben. Dat nu is heel wat later geworden. Wan neer de gemeente aan den easch van ople vering op tyd gaat vasthouden, dan moei dat een niet gering bedrag worden. De laatste maanden is er heel wat critiek over dit slachthuis losgekomen. In het openbaar zyn er klachten door den heer KamphuyBen in den Raad, een enkele vraag is ook gesteld door Mevr. Riesz. De Nieuwe Zuid-Hollander heeft er drie artikelen aan gewyd en daarop is onze wethouder Van Staal in het Goudsch Volks blad en Dagblad v. Gouda van 29 Dec. j.l van leer getrokken, omdat hy van ooi was dat hy als ,4e schuldige" werd ged verfd» wat de N.Z.H. later verklaarde niet te bedoelen. De „Goudsche Post" heeft ge meend enkele vragen te moeten stellen, waarop de heer Kolyn zyn meening heeft doen kennen, wat wederom aanleiding gaf tot een wederwoord van andere zyde. De fi nale van het geschrijf bracht die wethoudei Van Staal Zaterdag JjL in zyn verweer te gen hetgeen de heer Potharst over de slachthuis-geschiedenis in ons bl Wanneer we dij geschrijf nu overzien we lezen dan het voorstel van B. en W., blykt toch inderdaad dat deze affaire weldig is opgeblazen. Er zyn noodzakelykt schryft hy dan in *Un Goudsch Volksblad van 29 Dsc.: „Of noodzakelyk geachte bijwerken, „veranderingen en aankoop of aankoop „of aanmaak van hetgeen ia vergeten, ,4e twintig mille zullen benaderen, zoo- „alfl gezegd is of geschreven, staat nog toilet vast Dat het ver boven de 10 mille „uit aal gaan, ia zeker." Waarom spreekt de hear*-. .Van Staal voorts van deze zaak eerst van een janboel, van een nieuwe strop voor de belastingbe talers en komt hy later verklaren dat het nog wel zal meevallen. En heeft het raadslid Van Staal niet zoo veel waardeering geurt toen de nu uitge- 's- voerde plannen zyn aanvaard? De schuldvraag is herhaaldeiyk naar vo ren gebracht. Met byzonder genpegen heeft de Wethou^r Van Staal telkpnnyde als het oordeel der architecten naar ,voi«m gebracht dat de wethouder Bokhoven de schuldige zou zyn. De heer Van Staal heeft gemeend dat men ook hem daarvoor wilde doen door gaan waartegen hy ziedt heeft verweerd. Op arehitecten zjjn mede aanmerkingen gehoord. ilt De vraag is nu: Wat is e*i van dit alles aan? Hebben B. en W.idoonhun opdracht aan de architecten niets meer met deze zaak te maken en kunnen zy een behoorlijke op levering eischen naar den aard der plannen en besprekingen? En wanneer zulks niet geschiedt, kunnen dan de architecten aan- sprakelyk worden gesteld B. en W. of een of meerdere wethouders van het college kun nen toch o.i. nooit of te nimmer ais contro leur of opzichter dienst doen? Daarvoor wordt toch reeds van gemeentewege ge zorgd. Het voorstel van B. en W. roert deze quaestie niet aan wellicht omdat het geen quaestie is. 't Is te hopen dat by de openbare behan deling van het wyzigingsrvoorstel in den Raad omtrent nog bestaande duistere pun ten nog eenig licht wordt verschaft. zy vorderen een bedrag van 7250.— en voor nieuwe installaties, die du« met in het geraamde 'bedrag zyn opgenomen, wordt 8500.— aangevraagd Voor tegenslagen tijdens den bouw is 4590.— uitgegeven. Zoo zyn de cyfers. Wanneer de heer Van Staal den toestand precies kent en deze cyfers weet en nie mand beter dan hij kan ze weten waarom UIT DEN OMTREK. ALPHEN a. d. RUN. B. en W. hebben by den raad ingediend de volgende alphabetische aanbeveling voor de benoeming van een directeur van de water- en lichtbedryven: J. Blessing, ad junct-directeur der gemeentebedrijven te Helmond; Th. Hagenaar, ingenieur le klas se der gemeentebedryven te Delft; M. van Muiswinkel, directeur der gemeen tebedry- ven te Oudewater, en ir. B. C. Roeters van Lennep, ingenieur le klasse by de gemeen tebedrijven te Delft. WOERDEN. Vereeniging tot Bestrijding van Runder- tuberculose. Alhier is opgericht een Vereeniging tot bestrijding van den Run^ertuberculose. Reeds werden ongeveer 500 'runderen inge schreven, terwyl de algemeen^,Verwachting is, dat nog vele veehouders uit deze omge ving hun vee zullen doen inschrijven. Het bestuur der vereeniging bestaat uit de heeren J. van Vugt, voorzitter; D. Wesse- ling, secretaris-penningmeester, R. A. Bos, A. van den Heuvel en A. Vroege. MARKTBER] ,ICH#N. Kaasmarkt Woerden. 18 Jan. Aanvoer 85 partyen. Pryzen le kw. 4954, m. r.m. le kw. 5457, 2e kw. 50—53. Handel matig. DHAADLOOZE DIENST. Een van de Typhuspatiënten van de beman ning van de „Gelria" overleden. AMSTERDAM, 18 Jan. Van de zes leden der bemanning van s.s. „Gelria" die na aan komst te Amsterdam in verband met de onder het personeel voorgekomen typhus- gevallen, ter verpleging in het Wilhelmina- gasthuig zyn opgenomen, is de 24-jarige 4e machinist Leo Willemse dezer dagen overleden. Het wapentransport over den St. Gothard. Naar aanleiding van de berichten waarin wordt gemeld dat de Kledne Entente aan het SecretariaatHGeneraal' van den Volken bond een nota zal zenderi'Sn verband met wapentransport over den St. Gothard, meent de Petit Pansien te kunnen melden, dat deze motie reeds eenige dagen geleden door den permanenteiy vertieren woord i ger vaan Checho-Slowakye te Gféhève is over handigd, en reeds ter kenhlè van de bevoeg de personen is gebracht. In de door Benesq samengestelde nota, dde in gematigden toon gesteld is wordt er aan herinnerd dat de Raad van den Volken bond voor de opheffing van de militaire controle in Hongarije heeft te waken en voor de militaire bewapening in Hongary'e. Londen Berlyn Parys Brussel Zwitserland Ween en Kopenhagen Stockholm Oslo New-York Praag Madrid Mila^i WISSELKOERSEN. 17 Jim- 18 3m. Officieel. 12.09% 12.08% 59.06 69.06 9.75 £.75 34.57 1 34.55% 47.77% ..>(>fM7.76 34.93% 34.95 66.45 66.42% 66.72 66.63 65.95 65.95 2.47"/». 2.47% Niet officieel. 7.35 7.36 42.56 42.56 13.12% 13.12% RADIO-TELEGRAFISGH WEERBERICHT Verwachting: Zwaklce' tot matige Oostelyke tot Zuidoostelyke wind. Nevelig tot betrokken, later wellicht opklarend. Wei nig of geen neerslag. Temperatuur om het vriespunt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 2