4 I LAATSTE BERICHTEN. Beurs van Amsterdam. Soirée tón Hove. Het bestuur der vereeniging van vrouwelijke ztudeatfen te Leiden en bet Collegium van bet Le.dsch Stu denton» Corps zijn Uitgenood igd deel te nemen aan de soirée welke H. M de Koningin zich voorstel VTijdag avond) ten Paleize Woordeinde in den Haag te geven. Hulde van Nederland sche vrouwen aan de Konin Kin-Moeder Het hoofdcomité. Ten huize van mevrouw Van Leeuwen- Waller, in Den Haag1, de echtgenoote van den vice-president van den Raad van State, heeft een vergadering plaats gehad, waar in zij een -eomité heeft gevormd voor de huldiging 'vtén de Koningin-Moeder op den rlag, waarop het 50 jaar zal zijn geleden, dat zij in Nederland is gekomen. Dit coi té bestaat uit: Baronesse van Voorst tot Voorst—Cremers, mevrouw Ruys de Bee renbrouck—JVan der Heyden, eere-presiden- ten; gravin Van Lynden van Sandenburg— baronesse Van Nagell, mevrouw Beelaerts van Blokland—Snoeck, v. d Burg, mevrouw KanSchalkwijk, me vrouw Wassink—Kersten, mevrouw Lam- booy^-iSohügel, mevrouw Van der Vegte— Visser, mevrouw Slotemaker de BruineDe Jong, mevrouw KoningsbergerLang, me vrouw Idenburg—-iDuehz, mevrouw Heems kerk—De Zayemba, mevrouw Van Karne- beek—baronesse Van Wassenaer van Ro- sande, mevtrouw De Savornin Hovy, baronesse Van Voortst tot Vi Thyssen, baronesse Van Heemstra—Van Oosterzee, mevrouw Röeil—baronesse De Vos van Steenrwijk, mevrouw Quarles van UffordbaronesseMu'lert tot de Leemeu- le, mevrouw s'Jacob—baronesse Van Boet- zelaer, baronesse Van Harinxma thoe Sloo- se Van Harinxma thoe Slooten, Van yoorst tot VoorstVan Ry- ckevorsel van Kessel, mevrouw Tjarda van Starkenborgh Stachhouwer, mevrouw Lint horst Homan—Staal, baronesse Van Hövell tot Westervlier—baronesse Schimmelpen- ninck van de Oye, mevrouw De Vlugt— F1 entrop en mevrouw Wytema—Versteeg, die tezamen met het uitvoerende comité het hoofid-comité vormen. Het uitvoerende comité zal bestaan liit mevrouw Van Leeuwen—Waller, presiden te; mevrouw De GeerVoorhoeve, mevrouw Cort van d^r LindenDe Koning en me vrouw Patijn—De Brauw. Het ligt in de bedoeling, over het geheale land gewestelijke en plaatselijke comité's op te richten. De ambtswoning van den commissaris der Koningin. Bij het provinciaal bestuur van Z. Heiland jSriïe: denkbeeld gerezen om hel gobotnr; aan het Korte Voorhout in den Haag. dat tot diusver tot'ambts woning voor den Commissaris der ko ningin heeft gediend, bij de Provin ciale Griffie te trekken. Dit gebouw ie provinciaal eigendom maar werd tot dusver aan het Rijk verhuurd,' ««fingeren de ambtswoningen door het Rijk beschikbaar worden ge steld. In verband hiermede zijn thans on derhandelingen tussohen Rijk en Pro vincie Een millioeneuiwerk. Een „vrijgezellentehuis". Sedert eenige n aandien^ is ten Raad huize van Amsterdam geaeponeerd een reusachtig plan, ontworpen door aidtutect Staal in opdlractu van eene bouwonderneming, aan wier hootü «,8 cUreolour staat üe heer Nioolaas llil- le. Beoogd wordt het stichten van een perceel van zes en veertig meier noog Jiuizeo Als plaats van vestiging van uit enorme complex is aangegeven j et Daniël Willinkplein aan het einde vw. de Anvsteliaan, op de terreinendooi de Noorder- en Zuider-AmsteJiaain be grenad. Het liooge gebouw zou worden op getrokken daar, waar z ch Noorder- en Zuider- A jnetel laan vereteaiigeh. Vet rechten- en ter linkerzijde zouden een aantal woonhuizen komen, die den eeonomischen opiaet van het grootsche plan mogelijk moeten maken. Het groote gebouw is bestemd als pension voor .alleenloopend© perso nen uit den middenstand, leder der bewoners krijgt een zit- en slaapKL n oer met een z.g. spoel hok waann een badi is gebouwd en de bewoner tevens gelegenheid heelt tot het ver richten -van „kleine keukenwerkzaam- Er zal centrale verwarming zijn door hel geheele gebouw, op allle verdie pingen koud ein warm watdr en vaste waschtafels. Voorts liften, een grooie restaiuratiezaall, een gemeenschappeh,- ke keuken en telefonische nansiui in^ in alle Ve(ftre'xken. Ardhiftèét en ondernemer hopen, dat alles binnen uiterlijk 5 maanden zijn beslag1 teil krijgen. Een Pullmann-trein naar Zwitserland. Van 15 Juni tot 15 Sepl. Van 15 Juni tot 15 September a.s zal een PulUnamtrein loopen tussohen A mwtefdBin» eni Bazel via Bruxellea- Noord ein Straatsburg. l)e®e PullmantTein, waaraan de naam Ediel'vfeisz" is gegeven, zal van 1 Juli tot en me' 10 September tot Luzetn doorloopéfl* en geeft onmidujipllijk aan sluiting op treinen naar Luzera, Bern. Lausatnne en Geinève. De trein bestaat uit PuUmanmat^ri- aal der Compagnie Internationale des Wagon-Lits en wordt door deze v exploiteerd' De dienstregeling is als volgt Vertrok Amsterdam 6.50veTtTek Den Haag 7.48vertrek Rotterdam 8 09. Aankomst Bazel 18.38; aankomst Luzern 20.23. Vertrek Luzejrn 7.50; verlek Bazei 9 20. Aankomst Rotterdam 20.41, aan komst Den Haag 21.30; aamkomst Am sterdam 22.07. Een uniform goederentarief op de spoor wegen NederlandDuitschland. Naar de N. R. Cri. verneemt zijn er onderhandelingen begonnen tusscheji de NediPTlandsohe Staatsspoorwegen de Dultsche Rijksspoorwegeai over het invoeren van een uniform goeder ent a riet in Nederlandsche en Duitsohe zen dingen. Het initiatief tot deze onder handje1!ingen is van Duitsche zijde uit gegaan de bedoeling is, liet systeem dat in het Belgisch1—Duitscihe verkeer reeds bestalat. lot Nederland'' uit te breiden. De Retourcommissie in het gasbedrijf. Te Doetinchem. De directeur vain ei gasbeurij te Doetinchem heeft zich tbans niet een schrijven tot B. en W. gewend, waar in hij. neair aanleiding van uitingen der raadscommissie inzake eveHueele corruptie, medledeeit, dat zoowel de bewering, dat op facturen der gas r e- terfabrieik Dordrecht geen 10 is afgetrokken en dalt de gemeente voor duizenden benadeeld zou zijn, vol-, nalaikt onwaar is. Waar die publicatie hiervan door toedoen der commissie is geschied en liier opzettelijke kwade trouw is bo vendiien diebeschuldiging noodt tegen over helm is uitgesproken, weigert de directeur verder met de cty<iimiissiie m eenig verdeer te treden. Hij begrijpt, dat ziCh hierdoor let geval voordoet, geregeld in art. 123 dei- Gemeentewet, maar aanvaardt ten volle de gevolgan daarvan 446e NEDERL. STAATSLOTERIJ. 5e Klasse. Trekking van Donderdag 19 Jan. Hoofdprijzen: 5000.—: 11118 ƒ1000.— 18044 ƒ400.—: 6346 15704 17241 ƒ200.—: 136 4104 7501 12001 14080 14499 19790 ƒ100.—: 419 1941 4675 5667 9477 12948 17361 Prijzen van 70. 83 131 139 209 393 562 659 781 708 883 914 923 930 966 1008 1110 1405 1681 1773 1857 2065 2196 2261 2357 2368 2387 3093 3289 3291 3301 3559 3807 4018 4047 4100 4176 4227 4361 4392 4410 4566 4793 4929 5138 5176 5261 5399 5406 6649 5905 6031 6075 6117 6300 6374 6641 6751 6879 6884 6972 7134 7136 7212 7314 7320 7435 7531 7637 7772 7868 7888 8178 8341 8343 8464 8597 8708 8873 9172 9186 9201 9343 9520 9896 10130 10418 10452 10501 10549 10798 11147 11187 11188 11363 11479 11534 11689 11703 11729 11948 11961 12109 12163 12206 12272 12325 12654 13324 13334 13435 13445 13495 13530 18612 13683 13758 13824 14041 14219 14559 14608 14621 14765 14810 14828 14915 14973 14991 15356 15376 16546 15599 15808 15871 15907 15909 15957 16085 16264 16376 16400 16517 16580 16598 17011 17017 17138 17245 17300 17360 17524 17554 17599 17894 18026 18068 18134 18177 18258 185% 18764 18981 19096 19161 19566 19594 19736 19749 20027 20242 20331 20498 20670 20739 20990 MUZIEK. Nut. Zangavond Jac. Caro. Nieuwe Schouwburg. Wie den Zanger Caro meerdere malen ge hoord heeft, weet, dat, wat hy onderneemt, éf is. Zyn mooi, vol basgeluid boeit steeds, en vooral is het ayn voordracht, die bewon dering afdwingt; we herinneren ons nog zijn vertolking een paar jaren terug hier ter plaatse, van de Kindertotenlieder, die niet nagelaten heeft indruk te maken. Met zorg heeft Caro zijn programma van gisterenavond vastgesteld en hij heeft dit blijkbaar zooveel mogelijk trachten aan te passen aan de eischen, die een Nuispubliek stelt, d.w.a niet te doctrinair en voor elk -at wils: een afwisseling van ernst en luim. Dat één Zanger een geheelen avond vult met een dergelijk program als dat van gisteren, geeft zeker reden tot respect voor zyn stem en uithoudingsvermogen en als de Concertgever niet beschikte over uitzon derlijke kwaliteiten, zou er tegen zoovee1 voor één persoon zéker bezwaar moeten izen. Vóór de pauze zong Caro Duitsche helle ren van Peter Cornelius (Weihnachtslieder) 1 van den Rus Moussorgsky. Verder drie wondermooie sonetten in 't Italiaansch van Wolf FerrariDante; al leen eeh zanger, die over meer dan gewone nizikaliteit beschikt, kan deze sonetten, die hooge zang-technische eischen stellen, •rtolken; met nobele voordracht gaf Caro deze elegische zangen weer. We gelooven, dat deze moeilijk op te nemen muziek meer geschikt is voor een Concertpubliek, dan voor een Nutspubliek en zoo men hierin een wenk wil lezen, is die niet bedoeld voor het auditorium, dan wel voor den samensteller van het programma, i.e. den zanger dien nochtans wel dankbaar moeten wezen, dat hij ons deze niet veel gehoorde muziek heeft doen hooren. De Hollandsehe, Vlaamsche en Afrikaan- sche liederen na de pauze sloegen zeer in, vooral die uit Valerius' gedenckklarck „Hoort Allegaar" en zeker niet 't minst de beide juweeltjes van René de Clencq „Mole naars dochterken" en „Het lied der terwe" waarvan vooral 't laatste door den geest- Mftigen zang hartelyken bijval vond. De heer M. J. Cohen uit Hilversum v«r- orgde de piano-begeleiding van de talrijke iederon op loffelijke wyize. Het Nutsbestuur beijvert zich ook dit jaar weer buitengewoon, om zyn leden heel goe de kunst te bieden, hetgeen op hoogen prijs dient te worden gesteld. GEMENGDE BERICHTEN. Vergissing van een psychiater. Heit Yad'. beeft onlangs een twee'ie „geval, -dat zich niet herhalen inag gepubliceerd. Het betroi releveer: nei blad een kapitein, die in 1920 door een samenwerking van schoon vaiuer, vrouw en psychiater, in een krankzinnigengesticht was terecht ge komen, na op straat door in burger gekleefde marechaussees te zijn oppe pakt. Na eenige weken werd hij do„r loedoem van mr. Van dier Laar, Uindlringen, bevrijd. Sindsdien is het leven van den kapitein één lijden ge worden blij wetrd gepeaisiomiieerd en twee tijdelijke leeraarschappen in wis kunde eindigden, omdat men het voor een vaste benoeming niet met een oud krankzinnige d'urlde wagen. De ongelukkige kapitein vervolgde sinidsüüen den jeugdigen psychiater, Eindelijk heeft nu de rechtbank te Breda hem in het gelijk gesteld en den geneesheer veroordeeld. Ongeluk bij een oefening met handgranaten. Eenige militairen licht gewond. B.» eene oefening in het werpen mei liallscherpe handgranaten op het ter- rem der Isabellakazerne te s-ilerto- genbosch, kwam een busje niet slag kwikpijpjes tot ontbranding. Eenige ia de najjijiieid zijnde militairen werden daardoor gewand. De oho! van den mi' taiiren gene kundigen dienst was spoedig ter plaötèe1 oe wachtmeester Nat en de dienst plichtige öuyling hadden vleesclnvoai- den aan het been bekomen em wélden naar het Protestamtsché ziekenhuis overgebracht. Twee andere miHtdiren kregen schramwondon. De autoriteiten stellen een onderzoek in. 'J Bprliner leverworst. Het gebeurde in Berlijn, dat Iemand bij een siiager een leverworst lujcht, out wil .zeggen, hij veroud«ttj|feldp zulks. Want toen hij, thuis geffimOQ, de lekkernij wilde aansahjd$af^leek nern, dat genoemde ieverwom géeus- zuis lever doch een oyerig'qnslü'zeer voedzaam mengsel van meei emTUtijl- sel bevatte. Daar die slager weigerde, het product terug te nepten, daagde de vèro|titlwatard'i|gdie1 Dudtsdher hem kort ein goed voor het geiredht^1 De slager verscheen en lanceerde voor-dé edielaohtbarem de volgende opmerkelij ke definitie1 ,Het karakteristieke aan een lever worst is, 'in het algemeen, datlzij geen, lever bevat" j Als de heeren rechters eens wilden prdbeeren Maar het gerecht had al mieer dan genoeg aan de proef met het meel en de stijfsel en scheen bovendien -wan oordeel te zijn, dat levejrworst zoo heet, omdat ér lever in zit. Aldus Werd do slager veroordeeld tot leve ring van een origineel en. zij liet dan minder karakteristieke levérworst aan don triomfante!ijken winnaar van het proces. STADSNIEUWS. RADIO-NIEUWS. Programma voor heden. Hilversum (1060 m.) 5.30—7.15 Voor-avondconcert. Soliste Jo hanna Heymann (piano). 7.15 Engel sche les. 7.45 Politiebericht 8.10 Concertgebouw-Concert. S olist: Louis Zimmermann. Huizen (1840 m. na 6 uur 1950 m.) 7.30—8.00 Cursus Paedagogiek. 8.00 Uitzending uit Eindhoven. Daventry (1604 m.) 5.20 Orgel. 6.20' Dansmuziek. 7.36 Chopin Préludes. 8.05 Radio-Tooneel. 9.55 Een uur verstrooiing. 10.5012.20 Savoy-dansmuziek. Königswusterhausen (1250 m.) 8.50 „La forza del Destino" van Verdi. Daarna dansles en dansmuziek. MARKTBERICHTEN. Veemarkt Gouda. 19 Jan. Aangevoerd in totaal 1498 stuks svffarvan 196 slaichtvarkens. Vette van f 0.29—0.31 per pond levend met 2 korting. Loèdensche van 0.21—0.2J p. p. lozend m>et 2 korting Zou ters van f 0.25—0.27 p. p. levend mei 2 korting. 556 magere varkens prij zen van f 15—35 per sluk. 591 biggen pr. van f 8—13 p. st. 11 runderen pr. van f 250—335 p. st. 89 nuchtere kal veren pr. van f 10—18 p. st. 41 scha pen pr. van f 18—25 p. si. 13 bokken en geiten pr. van 1 3—9 p st Handel in vette varkens, Londlensche Zouiers en nuchtere kalveren vlug. ija alle andere soorten matig Kaasmarkt Gouda. 19 Jan. 82 partijen kaas. Prijzen le kw. i. r.m. f 59—57%, 2e kw. m. r m. t 50 -53, le kw. z. r.m. f 49—53. Handel maig. 191 partijen eieren Kipeieren f 8— 10 per 100 stuks Een leieren geen aanvoer. Handel vlug. 10.38 ponden boter. Goéboter f 1.00 1.10 per pondi. Wél boter f 0.901.00 per pond. Handel miaitig. 19 Jan. Graanmarkt Gouda. Granen onveranderd. Tarwe f 12.75 —15.75, Rogge f 11.75-12.50, Gerst f 12—12.50, id. chek. f 13 25—14, Ha ver f 12.50—18.50, Erwten f 25—30, Bru ne boonen f 28—33, pér 100 K.G GOUDA, 19 Jan. 1928. Gemeenteraad. De Raad dezer Gemeente zal in openbare vergadering wonier. bijeengeroepen op Maandag 23 Januari des avomls te 8 uur. Verieening recht van overpad aan O. J. A. Bredie. De heer C. J..A. Bre#e, alhier, heeft aan B. en W. verzocht hem het recht van over pad te willen verjeenen op een strook grond, gelegen naast zyn woning aan de Van Middelantstraat. Gelet jop het betrakk^lyk advies van Directeur van Gemeentewerken en dat van de commissie van bü^t^nd in het beheer van genoemden tak yan dienst, stellen B. en W. den Raad voor het gevraagde recht van iet 'ingaijg van een nader door B. bepalen datum, tot wederopzeg- gens t e'Jveijeenem tegen een jaarlyksche cognitlie groot 10.en voorts onder be lling |lait adressant de bedoelde strook genoegen vsgt B. en W. mor' mlng gecommitteerde uift den bij de N.V. Goudst-y Water- leiding MaatschappijJ van den Gemeentergaill d.d. 2S 1926, wortl de heer k§ R. var htens het bepaalde in ariikel 16, lid fter Ironoessi^voorwaarden, béloemd n^ni tteerde A van '<len Raad ly de (Joudsche Watm-leiding MaatscMappij tijdvak van $19 December ltwö tot 31 Decpniber|L927. f èzien het''behalve noodzake/ijk is, j totl de bajioemng vah een gecom- oïfer te gaan,' stellen I?. en W- deh jbor tie bertoeming van <den heei) K. JStaal te contifiueeren tot en met 31 becemf^r'ipjt h an Koophandel en Fabiiekeri „jr ihoudn en Onistieken. Vergadering op Wéensdag 18 Jtfnuari 1928, namiddags 1\'i uur in de Raadzaal ten! St^dhuize te Gouda. De vergadering wc)r<jt geopend door liét oudst aanwezjig JLid jaren, de heer J. 9- van Eijk. d (Hierna woiklen de'! notulen der vorige vergadering 'gelezen, 4n izonder opmerkin gen goe(lp#keard. Op verzoek Yan den Voorzitter vormen de H.H. Goedqwadigen, Ortlaml en Muylwyk het s(embureau. J Na! gehouden stemming blijkt dat met algemeene stemmen lotAlgemeen Voorzit ter is herkozen de héér Hermann A. Schreu- der. I Totl Voorzitter der jafdeelingen Groot- en Kleirm?drijf worden kspectievelijk herko zen de aftredende ledien de H.H. J. L. van Eijk Yn P. D. Muylwj|k. Eveneens worden bij acclamatie herko zen de aftredende leden der verschillende commissies der Kamer, zoodat, deze weder zijn samengestel als volgt: Financieele Commissie de H. H. J. Derck- sen en A. D. v. Vreumingen. Commissie van het Handelsregister de H.H. J. A. Donker, J. L. v. Eijk, P. D. Muyl wyk en A. D. v. Vreumingen. Commissie van het Verslag Het Bureau en de heer A. van Wijnen. Commissie van de Scheepvaart de H.H. J. Kortland1 en A. van Wijnen. Commissie voor den Buitenlandschen han del de H.H. J. A. 'Donker, J. L. v. Eyk, A. Goedewaagen Jr., C. Groofcendorst, G. van Lange, H. A. Schreuder Sr. en A. van Wy nen. Commissie voor de Verkeerswegen de H.H. J. L. van Eijk, G. van Lange, H. A. Schreuder Sr. en A. v. Wynen. Commissie van het Handelsonderwijs de H.H. J. A. Donker, A. Goedewaagen Jr., C. Grootendorst, J. Beijen, G. van Lange en Hermann A. Schreuder Sr. De Voorzitter dankt de vergadering voor het wederom in hem gestelde vertrouwen en spreekt de volgende Nieuwjaarsrede uit. Nieuwjaarsrede van den Voorzitter. De Voorzitter, de heer H. A. Schreuder, uit allereerst den wensch dat voor Handel en Industrie in het geheele district een tyd van voorspoed zal mogen aanbreken. Den algemeene toestand besprekend, zegt spr.: Zooals de gang van zaken zich op het hui dige moment vertoont, is het van de verwe zenlijking van dezen wensch nog vèr af. Ze ker, ik weet, dat er wel eenige vooruitgang te bespeuren is, doch over het algemeen is de toestand nog van dien aard, dat aller wegen de uiterste krachten moeten worden gespannen, om verloren terrein te herwinr nen en nieuwe banen te zoeken. Zeer juist vqnd ik den toestand van Han del en Industrie geteekend door den heer W. Graadt van Roggen, Secretaris van de Ne derlandsche Jaarbeurs, die in het weekblad ,De Zakenwereld" van 31 December j.l. schreef: „Myn algemeene indruk van het Neder landsche zakenleven is, dat wy nog steeds met een herstellende zieke te doen hebben; een die wèl het Ziekenhuis reeds lang ver laten heeft en nu in eigen omgeving na- kuurt; de gezondheidstoestand is vooruit gaande, maar de reconvalescent moet nog voorzichtig zijn, zoowel wat aangaat de hoe veelheid en den aard van het werk, dat hij op zich neemt als wat betref^ de sociale ge noegens, waaraan hij door zfjn positie ge dwongen wordt deel te nemen." Hoevele malen hoort men niet de verzuch ting slaken, dat Nederland, als klein land, dit of dat niet kan doen en zich daarom er maar b(i neer moet leggen, dat de groote nabuurstaten beschikken over het wel en ran Neerlands Handel-Industrie en wel vaart. En steeds is dan in'my opgekomen een opstandigheid tegen deze lauwe gedach te, als zoude Nederland niet meer meetellen en zou het zyn plaats in de ry der volkeren niet meer naar waarde bezetten. Laat men toch deze lauwe gedachte van zich afzetten! Nederland (met zijne koloniën) een land van pl.m. 60 millioen zielen (bijna evenveel als de Duitsche republiek) mag er toch voor zeker nog aanspraak op maken, erkend te worden bij den gang van zaken in de wereld. De Voorzitter wijst hiervoor naar de Vol kenbondsvergaderingen, waar het woord van den Minister Beelaerts van Blokland en dat-van den oud-Minister Colyn gezag had den, wijst ook op de enorme beteekenis van de ontwikkeling van de luchtvaart, en de radio, die de koloniën met het moederland hebben verbonden, herinnert aan het gl0- rieuse feit dat Koningin en Prinses haar- stem in Oost en West hebben kunnen doen hooren. Voorts wijst spr. ook op het belang rijke werk van de droogmaking der Zuider zee. 9frr. heeft dit willen zeggen om bijzon deren yeden,; welke hy aldus aangeeft: thans, nu er door de Nederland- ring stappen worden gedaan, om MM I te passen aan de omstandigheden, stemfhen op- maar een al te groote vrees te dien m. i. ongemotiveerd, verraden. ik ben er my van bewust dat velen zelfs in dit district, nog verder,, zelfs, daarover anders den-, ken en my zullen wijzen op cjen geest van Locarno, op de uitspraken van hët Congraj van de Internationale Kamer van Koophan del, dit jaar te Stockholm gehoudeh; doch ik zou aan die fmy tóch mo gendeel het. Overal den nieuwe ien willeh vragen, heeft deze besprekingen, en be- tyk iets bemerkfl? Men zal toegeven,jdat ji jsljhet te- uifgevaar li®d, wor- moéllijkhe Ie het is h e vrij hand lUdeliil. I t°' gfelden, EI d^mjeestfe takkeélvarti. neiq, «die elke vé in den weg i emmert. Ndde naastten Haa gewordef byzoindere Lét jzou dhdrom goed geziel indin van Regeeringjwege daaraan aandacht we#d geschonken dan 1 tot q den het geval was. Zoo zal bijvoorbeeld een soepeler t sing van de Arbeidswet en verlaging 'fj lasten,! die op de industrié drukken, niet kunnen uitblijven, wil iteze niet een zooda- nigen knak krijgen, dat zy zich niet moei kan herstellen. Het ontwerp van Wet op de Naamloaze Vennootschap, dat eerstdaags in de Eerste Kamer zal worden behandeld is eveneens wederom eene proeve van gevaar lijke experimeintatie, waaraan Handel en Industrie worden blootgesteld. In deze krin gen wordt dan ook de verwachting gekoes terd, dat dit ontwerp in het Hoogerhuis niet dat succes zal hebben, wat het aan de over zijde van het Binnenhof heeft behaald. De bestaande wettelijke regeling, waaronder zoovele Naamlooze Vennootschappen tot bloei zyn gekomen, wil my voorkomen nog geenszins „verouderd" te zyn. Handel en industrie in het district. Na dit algemeen overzicht kwam spr. tot het volgend overzicht, overzicht van den toe stand van Handel en Industrie in ons dis trict. Over het algemeen zijn, behoudens enkel* opmerkingen, die ik reeds noemde, de be richten tamelijk optimistisch. In Gouda wordt in de voornaamste bedrijven weer re gelmatig gewerkt, al is men nog lang niet gekomen aan het kwantum der voor-oorlog- sche productie. 'De wereldvermaarde Kaarsenfabriek bleef voortgaan, met, naast hare gerenommeerde producten, zich toe te leggen op de fabrica tie van wege nverhard ingsartikelen en heeft, daarmede blijkbaar wel succes. De Zeepfa briek had, ondanks de zeer drukkende con currentie een bevredigend jaar. De Garen -en Nettenfabrieken ondervon den veel hinder van de Belgische en Fran- sche concurrentie, voornamelijk door de daar geldende lagere loonen en door den lagen koers, waarop de frank ia gestabili seerd. De "toestand van den Kaashandel in het jaar 1927 mag over het algemeen als vrij gunstig betiteld, worden. De zuivelprjjzen zyn thans op een meer normaal niveau ge komen en de export van kaas heeft zich dit jaar nog verder uitgebreid, zoodat Neder land in 1927 den grootsten kaasuitvoer van de wereld had. Een groote belemmering vormt nog steeds de neiging van andere landen, om door het heffen van hooge in voerrechten den import te bemoeilijken. De lagere pry'zen in het begin van het seizoen waren daarehtegen van veel invloed op het concurrentievermogen der Hollandsehe kaaa op de wereldmarkt*-deze gunstige factor werd echter voor een .gedeelte wederom te niet gedaan door de hierbovenbedoelde pro- tectiemaatregelen van diverse landen. Over het afgeloopen jaar heeft er een ge regelde vraag bestaan naar Plateel, waar aan door de in d,it district gevestigde fa brieken kon worden voldaan. De grof-aarde- werkindustrie ondervond zeer veel concur rentie van Belgische fabrieken, speciaal in het artikel „bloempotten", die tegen zeer lage prijzen hier werden aangeboden. Dank zij de grootere vraag naar dit artikel had men toch geregeld werk, maar, indien de in- \oer uit België zou toenemen, zou de tof- iven inderdaad zeer beden kelijk worden. Over de al-oude pypenimlustrie kan niets anders worden gemeld, dan dat deze bij voorafgaande jaren geen ander beeld vér- toont. Naar my werd bericht, nam de afzeL zoowel van Glucoae, Druivensuiker en zwarte siroop regelmatig: toe, hoewel het moeilijk was voor de eerst*} twee artikelen afzet tegen loonende prijzen te vinden, dnar behalve de onderlinge concurrentie, ook de buitenlandsche sterk werd gevoeld, hetwelk in het artikel zwarte siroop niet zoo het ge- val was. Met genoegen heb ik vernomen, dat de groothandel in huiden- en vellen over het algemeen een zeer bevredigend' jaar had en dat de optimistische verwachtingen, die deze tak van handel het vorige jaar koes terde ten volle zyn verwezenlijkt. Na vervolgens melding te maakt van de gebeurtenissen welkfc in 1927 plaats grepen in de gemeente, wa|^r de Ka mer haar zetel heeft, waarvan warden ge noemd het 7|6-jarig bestaan van dé Kamer van Koophandel op 4 Juni 1927, het aftreden van burgemeester Mijs en het optreden van burgemeester Gaarlandt, waarby de ver wachting van een blijvende aangename sa menwerking wordt uitgesproken, Voorts den aanvang der werkzaamheden aan de nieuwe verbinding van Hollandsehe IJssel en Gou we, waarvoor den thans overleden hoofdin genieur J. H. M. van Elzelinge en den Com missaris der Koningin 'E. C. Baron Sweerts de Landas Wyborgh, aan wier nagedachtenis hooge eerewordt gebracht, veel dank is verschuldigd. Ook vestigde spr. de aandacht op de werken van den komenden tyd, het1 Wégenplan, waarby voor onze streek vitale belangen zyn gemoeid- Het laatste woord schijnt hierover nog niet te zyn gesptoken^jmaar men be denke toch vooral da& de uitvoering dezer werken hoogst ürgentiis. 'Ten aanzien Van deü Spoorweg Goulda-Boskoop-AI zei de Voorzitter het Volgende: Naar liet my wil voorkomen eens de plannen voor dpi spot er guiwtig vb ^sgelilkvoor eze;nijvere igs straks die 'bi an haar weg i ontzaggelijk gj bot belang te ontkennen! Wellicht r eenmaM)$ie spoorweg zal tooid, mogelijk zjjri onf te ovr Gouda een meer iraardL en naar de des tyds ingericht s^atl >n te geveri, alle lijnen tezanl'ttokom&i, hetgeen ook yéoi de reizigers vani en nihr Schoonhoven leer. niet .geringe verbeterii» zou zijn. Ik! wil ihier nog aan verbinden! dat daarhy "tevens rekening zou kunfnen Wèaxlen gehouden met den aanleg van een spoorweghaven onmid dellijk aan de nipiw te maken verbinding van Ussel en Gqywe. Intusschen heb \k voldoende vertrouwen in Gouda's volyy^ig Dagelyksch Bestuur, dat zeer zeker oöj. al deze punten terdege onder het oog zal'feien en niet zal aarzelen, dat te doen, wat héf wenschelyk en in dit op zicht noodig achtA'. Marktwezen. Dit heeft het iri.i. ook reeds getoopd bij de reorganisatie Van het marktwezen hier ter stede, dat op den bezoeker direct een aangenamen indruk maakt. De groote groei van de Goudsche Markt in de laatste jaren is wel het bewijs, hoe goed het Gemeente bestuur in deze heeft gezien, dat een uitste kend georganiseerde markt, zoowei een ste delijk als een rayonaal 'belang is. Eenige cijfers daaromtrent, die mij werden ver strekt, mogen m.i. niet onvermeld blijven. De totale aanvoer op de veemarkt bedroeg in 1927 16022 stuks of 13.3 méér dan in 1926 en steeg sinds 1922 met 56997 stuks of met ruim 72 Aan biggen, magere- en slachtvarkens ge zamenlijk werd in 1927 aangevoerd' 116.053 stuks (v. j. 102028). De aanvoer alleen van varkens ging in 1927 met 15025 stuks of 13.7 vooruit. Sinds 1922 steeg dez voer met 51804 stuks of met ruim 80 Het aantal kilogrammen kaas, dat in 1927 werd aangevoerd bedroeg 3.294.464 of 13.4 meer dan in 1926, de aanvoer van boter (33724 K.G.) steeg met 2 en de aange voerde partijen eieren (17.361) waren 26.6 hooger dan het vorig jaar. Daaruit blykt dus, dat, wat de kaasmarkt betreft, Gouda een geduchte concurrent wordt van de markten te Bodegraven en slechts met groote offers de bedrijven gaan de kan houden. De kaasmarkt daar ter plaat se blijft ook een instelling van beteekenis, terwijl lingerie- en zuivelfabrieken aan vele handen werk verschaffen en de Carosserie- fabrieken niet onbevredigend werkten. Bodegraven. Dloch ook te Bodegraven breidde deze markt zich uit; de aanvoer was grooter dan ooit te voren, gemiddeld kwamen ruim 300 partijen per week ter markt, terwijl daar mede in gelyken tred dp kaashandel daar ter plaatse groeide, zoodat thans reeds 45 fir ma's deze branche aldaar uitoefenen. Op 31 December j.l. werd het nieuwe Beursgebouw geopend en de afgevaardigden der Kamer hebben er zich van kunnen overtuigen, hoe uitnemend dit is ingericht. Moge het bestuur van deze instelling niet teleurgesteld worden in zijn verwachtingen en geheel Bodegraven de zegenrijke gevolgen ondervinden van een levendigen hantjel, die dit gebouw tot trum kan hebben. Het jaar 1927 was door de daar ter plaatse gevestigde landbouw- werktuigenfabriek niet onbevredigend. Waddinxveen. In Waddinxveen had de meubelindustrie ruim voldoende werk en men beleefde zelfs een periode van drukte. Echter waren pryzen der producten steeds laag te noe men, waarvan de voortdurende buitenland sche concurrentie oorzaak genoemd kan wor den. Ook de papierindustrie had regelmatig werk en het wil my voorkomen, dat 1927 voor haar tamelyk bevredigend was, hoewel zy groot nadeel ondervond van de hooge in voerrechten in Engeland, die export daar- Woerden. an heeft ook s te Woerden aan den lyve gevoeld, welken invloed de invoer uit het buitenland tegen lagere pryzen dan waar voor hier te lande kan worden geproduceerd, is, dat men ook daar In Schoonhoven maakt de goud- en zlivèr- industrie een zonderlingen tijd door. Het wil my voorkomep, dat dit merkwaardig bedrijf niet genoeg in de belangstelling staat v|an zyn gezegend. Een industrie, sedert eeuwien hier inheemsch, met een groot aantal ztjer bekwame vaklieden, alleen lijdende aan ge brek aan het noodige kapitaal, meer dan honderd klein-industrieelen, eigenlijk huis arbeiders, en slechts sporadisch een goed geoutilleerde fabriek. In de laatste uitstee- kende toestanden, zoowel op hygiënisch gie- bied, als wat betreft de loonen. In de eerste gebrek aait alles. M. i. is hier voor lieden met geld en energie pen schoone taak web- gelegd. Dé vakschool yoor goud- en zilver en horlogemakers levert het best ge schooide personeel, zoodat alle factoren voér het welslagen ,van goed, opgezette ondernfe- hier ter stede" reden tot tevredenheid. I De goudindustrie kwijnt er nog steeda en jMt vooraKgeforek aan goed" geoutilleerde, fh- De verf- elf veraisi JLstrie hier zoowel alk,te Waddihxveei., hheft tengevolge vip de nvpfeii'kheden dig in dit bedrijf hij d<|n expoi* 4>rdeiiWefvonden, te kampen mét moordende concurrentie op de binrienlatid- sohe (markt, waarop de geheele inheemache induside thatis hoofdzakelijk is aangewe zen. De Looduritfabnek had tengevolge van ie iqodjnarkt minder gunstige De itaaste toekomst werft hier ingeztat, in zdeftyer gevorderden staat ,vau jkje Planhen tot van het ivoor Schoonho na totstandkoming hiervan en vari ,het Rijks- en" i'i'ovimdaa! Wegenplan zeker belangrijk bijdrageji tot het verkeer door en. in, en den bloei vah ons district. Dfe resultaten vkn den buitenlandschen, Prei als van den, jbndérlin'gen handel in oVei' hét afgeloopen jaar, gencL De ufitvoer naar Engeland. bovenaan, terwijl een te constiiteeren naar Kuid-Amerika, Noórwegen, Finland, Zwit- irland en der Véreenigde Staten. Naar Duitschland liep de uitvoer terug, een ver mindering grotendeels toe te schrijven ,aan de groote inkoopen van 1924/5 en de ruï neuze werking der hooge invoerrechten. Iü het algemeen waren de pryzen van de lang jarige cultures hopg, terwyl van de stapel artikelen met korteren kweekduur de pry zen dalende waren, Van alle zijden rezen echter ook in het afgeloopen jaar de moeilijkheden voor dezen handel uit den grond. Engeland verbood den invoer van iepenboomen, uit vrees voor iepenziekte, terwyl ook de Merchandise Marks Act na 1 Juli de maatregel voor schreef, dat op geïmporteerde plan/ten dit be- wy's van buitenlanderschap, door middel van een label aan hei publiek moest wordei kenbaar gemaakt. Noorwegen verhoogd! zijne rechten. Denemarken, Zweden en Zwit seriand kwamen met voorschriften omtrent Gezondheidscertificaten), Oostenrijk 'belast te de vroeger vrij-ingevoerde bladhoudende planten, terwijl in enkele landen moeilijk heden werden ondervonden met den uitleg door 'Douane-ambtenaren aan sommige riefposten gegeven. Deze en andere aange legenheden vereischten veel ©verleg Regeeringsautoriteiten en een voortdurende zorg waren zy voor dén handel daar ter plaatse. De veiling te Boskoop werkt uitstekend. Het omzetcijfer voor 1927 bedraagt in ron de cijfers 122.000 tegen in 1926 91.500. In December van het afgeloopen jaar is al daar overeenkomst verkregen ten aanzien van kwalitei tsomseh rij ving, Boskoopsche Handelsvoorwaarden en Scheidsgerecht. Gememoreerd wordt ook, dat de Bond van Plantenhandelaren op 9 Augustus jJ. haar tienjarig bestaan herdacht. Wat deze bond voor de cultures en voor den Handel daarin, heeft gedaan', dient hoogelijk te wor den geprezen, temeer wanneer men bedenkt dat de oprichting juist in den allermoeilijk- lyksten tijd geschiedde. De toestanden van Voor den Middenstand in ons district was het jaar nog verre van rooskleurig. Op al lerled gebied doken nieuwe bezwaren op. Daartoe beh«oren het voortwoekeren van het cadeau-stelsel, dje verscherping van de arbeidswet voor winkels en werkplaatsen, het lokken tot koopen in groot-winkelbedrij ven en het hi|urkoopsysteem. Ten slotte memoreerde de Voorzitter dat het'Handelsonderwijs ook in 1927 dat er dn besloten vergaderin- vele en belangrijke zaken aan die /rde zijn geweest, waardoor de kamei 'belangrijke taak als adviseerend li- heeft vervuld. Er werden afgegeven 1387 certificaten van oorsprong (v. j. 544), terwyl 1326 stuk- ken werden gelegaliseerd (v. j. 688). VeV inlichtingen werden verstrekt met betrek- king tot den handel met het buitenland. Het Handelsregister vordeyde wederom veel ar beid. Het aantal ingeschreven zaken be droeg op 31 Dec. 1927 2740 (v. j. 2609). De heer Schreuder uitte aan het slot zyner rede, die wij noodzakelijkerwijze wat heb ben moeten bekorten, de beste wensch en voor handel en industrie en voor de leden der Mededeelin^ wordt gedaan van verschil lende uitgegane stukken, welke niet tot op merkingen aanleiding geven en voor ken nisgeving werden aangenomen. By de ingekomen stukken wordt raedege- «ld een schrijven van het Gemeentebe stuur van Schoonhoven inzake een actie voor wegenverbetering. In verband met dit schrijven wordt tevens puilt 15 der agenda in behandeling genomen. De heer van Wynen spreekt zyn waar deering uit voor genoemd schrijven en wijst er óp dat alle moeilijkheden welke by de wegenverbetering worden ondervonden lig gen by het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, dat reeds drie maanden op antwoord laat wachten. Mededeel ing wordit gédaan van het be handelde in de Wegencommissie der Kamer inzake de wegverbetering Gouda—Schoon hoven, daarna een concept-schrijven wordt gelezen aan het Gemeentebestuur van Gou- ia om geen instemming te betuigen aan de Bond van Bedrijfsautohouders in Nederltnd voorgestelde wijzigingen in hét ltij'kswfgenplan. wordt het schryven aldus te ver- ingekomey stukken worden enomen. n punt 14 der agen- ,het Wetsontwerp tot be- der Keramische industrie zegt van Wijnen dat hy ermede accoord dit punt niet nader te bespreken, het in de bedoeling ligt geen ging te zenden, andere geval zou hy hierover nog Wel en ander kunnen mededeelén. De/Voorzitter is eveneens yan meei dat lM (beter is dat «Je Kamelr zich yjii buitayltez» zaak houdt. De heer Goedewaagen deelt mede dat deze, z£(ak van twee kanten kan worden be schouwd; de f ij n-aardewerk-industrie zou bij Wneming van het wetsontwerp daar- dan schade ondervinden, terwijl de grof-aar^ewerk-indqstrie bij de aanneming ïg heeft om de concurrentie van het buitenland het hoofd te kunnen bieden. Dezel) concurrentie laat zich vooral sterk 'oelenl Idoordat de prijs Van het aardewerk vaak van 60—90 Wordt bepaald door het loon, dn kleine loonsverschillen in het loon (lus Ijbjt groote prijsverschillen aanleiding kurnup geven. Spreker is echter eveneens van ihesning dat het beter is deae zaak ver der niet te behandelen en daf de Kamer zich yan adhaesiebetuiging onthoudt. De heer van Wijnen kan zich eveneens met onthouding van het uitspreken van een meening vereenigen doch wenscht hieruit niet de conclusie getrokken te zien dat hij het met de aangevoerde argumenten eens zou zijn. Het adres wordt vervolgens voor kennis geving aangenomen. By de rondvraag wenscht de heer van Eijlo als Voorzitter van de afd. Grootbedrijf den Algemeen Voorzitter geluk met diens De heer Muilwijk spréékt als Voorzitter van de afdeeling Kleinbedrijf zijn waar deering uit voor betgeen de heer Schreuder in het belang der Kumer heeft verricht. ening fprder hei Nog wordt medegedeeld dat bij den Di recteur van het Postkantoor is ingekomen een verzoek om de openingen der brieven bussen te vergrooten, zoodat daarin ook teekeningen e,d. kunnen worden gepost. De Kamer is van meening dat hieraan geen behoefte bestaat en dit zelfs ongewenscht i3. Hierna sluiting der openbare vergadering. Vereeniging tot bevordering der belangen Onder voorzitterschap van den heer H. de Blouw is gisterenavond in Hotel „de Zalm' bijeengekomen het voorloopig comité, dat de voorbereiding van de te houden „Tentoon stelling voor Slechthoorenden" op zich heeft genomen. Een groot aantal belangstellenden, door het comité tot deze bijeenkomst udtgenoo- digd, was mede aanwezig. De heer de Blouw verwelkomde >de tal rijke aanwezigen; de groote opkomst voor deze bijeenkomst noemde spr. een verheu gend feit. Spr. deelde mede dat het comité besloten heeft de tentoonstel'!, te houdey in de Zaal Kunstmin" der Sociëteit „Ons Ge noegen" op 28 en 29 Februari en 1 en 2 Maart. By het voorbereidend werk mocht he$ comité reeds groote belangstelling on dervinden. Het verkreeg door contact te zoe ken met hoofden van scholen in 31 omlig gende gemeenten een lange lijst van namen van slechthoorenden, die allen de a.s. ten toonstelling met groote belangstelling tege moet zien. Zy allen zegden hunne medewer king toe, ook voor den verkoop van loten van de lotery die door het comité aan de ten toonstelling verbonden wordt. Op verzoek van den voorzitter zette de propagandiste van de Vereeniging tot bevor dering der belangen van slechthoorenden, Mej. Ephraïm nog eens uiteen dat de ver eeniging zich ten doel stelt de doofheid en haar gevolgen zooveel mogelyk te beperken en daarenboven het noodzakelijk overblij vende deel door dooven zoo waardig moge lijk te doen dragen. De middelen waardoor de vereeniging haar doel tracht te bereijcen, zyn o.a. bevordering van medische behande ling; bestrijding-der kwakzalverij; verstrek king van hoorapparaten; lipleesonderwys en verbetering van de spraak; verspreiding van het handalphabet; bevordering van het ge bruik van rijwielschilden en draagpennin- gen; lager onderwijs aan slechthoorende kin deren; vakonderwijs; werkverschaffinghet scheppen van gelegenheid tot ontspanning, rust, bezigheid, "waarvoor o. a. een landhuis is in Lunteren; opvoeding der dooven tot het waardig vervullen van hun plaats in leven en maatschappij; opvoeding der hoorenden tot een liefdevollen en begrijpenden omgang met dooven en slechthoorenden. Overal in den lande worden door de ver eeniging tentoonstellingen georganise die onder leiding staan van mej. Tine Mar cus, de secretaresse van de propaganda commissie der vereeniging, waarvan de heer lierman Snydetis te Middelburg voorz. is. Spr. vertelde verder nog hoe de vereeni ging zich bijzonder interesseert voor het lip leesonderwys, voor vakonderwijs en werk verschaffing, hoe in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam door krachtige propaganda der dooven een school voor slechthoorende kinderen tot stand kwam. Spr. wees er voorts nog op dat alle in strumenten, welke door de vereeniging ver strekt worden, zyn onderzocht en gekeurd door den oud-hoogleeraar te Utrecht prof. dr. H. Zwaardemaker, die de vereeniging ook in andere opzichten steeds met raad en daad terzijde staat Handelaars zullen misschien in den verkoop van instrumenten op deze tentoonstellingen, concurrentie zien. Men is echter tot den verkoop ervan gekomen om uit de 10 winst een fonds te kunnen vor men. Minvermogenden krijgen uit dit fonds 'n tegemoetkoming in de kosten by den aan koop van een instrument. Vorig jaar is daar voor meer dan 1000.— uitgekeerd. Op deze tentoonstellingen vindt men bo vendien werk van onbemiddelde slechthoo renden, een propaganda-stana en een ten toonstelling van de pryzen, die beschikbaar worden gesteld voor de aan de tentoonstel ling verbonden verloting. Het risico aan de tentoonstelling verbon den, wordt uitsluitend gedragen door de propagandacommissie, zonder subsidie van 'penbare lichamen of wie ook. De vereeniging telt momenteel 6000 leden; zij heeft 30 afdeelingen. In plaatsen waar geen afdeeling is gevestigd, worden op ver zoek proefkisten geplaatst. Ieder die de hulp van de vereeniging van noode heeft, kan dan by den bewaarder van de proefkist inlich tingen krygen en instrumenten probeeren. Na deze mededeelingen van Mej. Ephraïm die nog dp hdop uitsprak dat ook te Gouda een afdeeling gevormd zal worden, werden verschillende besprekingen gevoerd met be trekking tot de tentoonstelling. Het comité dat zich slechts voorloopig met de voorbereiding had belast, zegde toe de verdere leidjing op zich te willen nemen. Ook van andere dames en heeren werd nog 1 medewerking verkregen. De functies werden daarop aldus verdeeld: Voorzitter Va)i het Comité: de heer H. de Blouw; viee-voorzitter de heer A. H. Teepe; secretaris Dr. H. A. Mulder; 2e secr. Mevr. Höweler—-Smit; penningmeester de heer Vroman; 20 penningm. Mevr. Ch. Hupkes- Bloemendail. Leden van het Comité zyn verder: Mevr. Gaarlandt—de Kat, Mevr. L. Prince—Schim van der Loeff, Mevr. C. Jonker—Muller, Mevr. VromanVromen, Mevr. van Reedt Dortlandde Kat, Mevr. Horneman-Jan- sen, Mevr. Vetheul—van der Does de Bye, Mevr. Riesz—Noothoven van Goor, Mevr. SchrootPrins, Mevr. Soetersvan Balen Blanken en Mevr. Tieter—Brinkman. en de heeren G. J. J. Pot, Dr. A. C. Hö- weler, Dr. T. Beukenkamp, F. L. J. Lafe- ber, Dr. S. S. Hoogstra, C. J. M. Kroon, W. A. Hoyng, Ds. Verheul, Van Apeldoorn en Mr. S. H. Smit. Op voorstel van den voorzitter burgemeester Gaarlandt verzocht het eere-voorzitterschap van 1 zich te nemen. Voor de regeling van zaken werden inge steld aparte commissies voor de verloting, pers- en propaganda, attracties, theeschen- kery en controle. De dames die in de commissie voor de ver loting tot steun van deze tentoonstelling hebben zitting genomen, zullen dezer dagen een beroep doen op de milddadigheid der in gezetenen om door hun medewerking het nobele werk dezer vereeniging te doen sla gen. Trekhondenwet. Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter kennis van de houders van trek honden, dat ingevolge de nieuwe bepalingen voor het gebruik van trekhonden, een nieuw nummerbewys, als bedoeld in artikel 2 dei Trekhondenwet, moet worden aangevraagd. Aanvraag-formulieren zyn kosteloos ver krijgbaar op de Arbeidsbeurs tot 1 Maart 1928 op werkdagen, behalve 's Zaterdags, van 1112 uur v.m. en van 34 uur n.m. en n4 1 Maart 1928 op de Alddlling Alge- meene en Sociale Zaken der Gemeente-Se cretarie, iederen werkdag van 9 uur v.m. tot 2% uur n.m. ('s Zaterdags vaft 9 uur v.m. tot 12% uur n.m.) De ingevulde formulieren kunnen op de zelfde plaatsen en uren worden ingeleverd. De aanvragers van nieuwe vergunningen ontvangen een oproeping om met kar en hond voor de keuring te verschijnen. Geslaagd. Onze stadgenoot, de heer H. f. Kore- vaar, leerling van Mej. A. C. de Mink, slaagde voor het op 21 December j.l. te Rot terdam gehouden examen, vanwege de Fe deratie van Handels- en Kantoorbedienden- vereenigingen in Nederland?, ter verkrij ging van het „Mercuriusdiploma" Fran sche Handelscorrespondentie. Een jubileum. 23 Jan. a.s. hoopt den heer J. L. Nobel, wonende Turfsingel 21, den dag te herden ken dat hij vóór 40 jaar in dienst trad bfj de Firma C. Jonker Gz. Aardewerkfabri kanten, Turfsingel alhier. Uitvoering Krachtsport. De Goudsche Athletiek- en Gymnastiek- vereeniging „Krachtsport" geeft een uit voering op Zaterdag 21 Januari des avonds Ahalf acht in de zaal Kunstmin van „Ons Ge- Auto-botsing. Hedenmorgen kwam een petroleum-auto die de Graaf v. Bloistraat wilde inrytlen met een luxe auto die uit Bodegraven kwam in 15 Jan.: Pieter, z. v. A. Groenewoud on J. Ravestyn, 4e Kade 105. 16 Jan.: Elizabeth, d. v. A. de Kroon en K. de Weger., Pr. Hemdrikstr. 116. Neel- tje Elizabeth, d. v. J. Blonk en C. Klever, Kuiperatr. 6. 18 Jan.Hermamib Maria, d. v. H. de Wit en M. W. Boeghedm, Pr. Hendrikstr. 30a. GETROUWD: 18 Jan.: J. Gozak en W. W. van den Dool. W. Twigtléh J. H. Wil- ten burg. 19 Januari 8 uur Nieuwe Schouwburg Too- neelvoorstelling voor de leden en hunne huisgenooten, gevolgd door Bal. 19 Jan. 8% uur Café Harmonie Vergadering Goudsche Winkeliorsvereeniging. UIT DEN OMTREK. OUDERKERK a. d. USSEL. Hedenavond 7 uur wondt in het Koffie huis van dén heer Broere in deae gemeente een feestavond gegeven ter gelegenheid van de gehouden Schietwedstrijden,» uitge schreven door (le Schietvereeniging „Jou- bert" in de afd. van den Byz. Vryw. Land- Het programma luidt: 1. Opening. 2. Uitreiking van den Zilveren Miss Blanche Wisselbeker aan den heer M. van Wyk en van de behaalde prijzen op boven genoemde wedstrijden der Schietvereen. „Joubert" door den EdelAchtb. Heer Bur gemeester, Beschermheer der Vereen, alhier. 3. Uitreiking vande prijzen van den Byz. Vrijw. Landstorm door den WelEd. Gestr. Heer Mr. J. L. J. A. van Medielen te Gouda. 4. Vertooning van die Legen en Vloot- film. 5. Tombola zonder nieten. 6. Sluiting. Ook kunnen we nog mekten, hoewel dit niet meer op de programma's kon vermeld worden, dat de heer L. F. Duymaer van Twist bereid is gevonden dezen avond met zijn tegenwoordigheid te vereeren, terwyl hy over een nog niet definitief vastgesteld onderwerp zal spreken. De heer A. G. Mohr herdenkt op dezen dag het feit dat hy 25 jaar als VooWitter dezer Vereen, fungeert, ook hem zal het dus niet aan belangstelling ontbreken. Voor de tombola zyn prachtigé en waar devolle pryzen door meerdere firma's be schikbaar gesteld waarvan we noemen: Goedewaagen, ViruLy en Doeland te Gouda, Vroom en Dreesman en van Nelle te R'dam, terwijl de Kon. Ned. Luchtvaart My. te R'dam op Goeden Vrydag a.s., benevens twee mooie luchtopnamen beeft beschik baar gesteld, enz. Voor goede muziek is eveneens zorg gedragen, het geheel belooft dus wel een prettige avond te zullen wor den. DRAADLOOZE DIENST. Generaal Groener opvolger van Minister Gesier. BERLIJN, 19 Jan. De benoeming van géneraal üroenex tot rijk&weerminis ter kan nog heden veirwaebt worden Dr. Marx heeft hierover hedenmorgen met den rijkspneeideaiit getijiroken. Het land uitgewezen. BATAVIA, 19 Jan. Aneta. Voorbe reid wordt de extemeering vaai 7 be sUïiire.edeai van de af dueling Welle- vredlen van de Kwomnntamg. Discontoverlaging Ned. Bank. AM31ERDAM, 19 Jan. De. Ned. Bank heelt bedien het disconto verlaagd van 4 tot 3% WISSELKOERSEN. Beide auto's werden nogal erg bescha digd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 14 Jan.: Ingetje, d. v. J. van Vliet en T. J. Verwaal, Boomg.str. 16. 18 Januari 19 Januari. Londen 12.08% 12.08% Berlijn 59.06 59.07% Parys 9.75 9.74% Brussel 34.55% 34.56 Zwitserland 47.76 47.76 Weenen 34.95 34.94 Kopenhagen 66.42% 66.42% Stockholm 66.63 66.62% Osdo 65.95 66.02 New-York 2.47% 2.47% niet officieel. Praag 7.35 7.35 Madrid 42.56 uw» 42.54 Milaan 13.12% 13.12% Beursoverzicht. De» effectenbeurs te Amsterdam was ook lieden van beperkte omvang en daarbij wae de -stemming onregeima tig. Rubber4*aarden waren wat beter gedisponeerd in verband met bet aan trekken van de rubbecprijden- Ook de suikeraandeei,e» waren eer- deï wat beter gestemqj. De tabakken bewogen zicb bij kle-- ne omeetten op ongeveer* de vorige koersen. Soheepvaatrtwaamdien haddenreen lus teloos verloop. Op de petroleumafdeeling moes (en Koninklijken wederom van tiun koers afstaan, door de afhoudende berichten omtrent een petörtJ^fljm-prij- zenoorlog die depri moerend,w erken Van de mijjiwaard«n gaven, Aigem. Exploratie een drukke affaire te tien en daarbij befiaaJdeir rij een verdere Koerswinst. Industrieelen 'werden op bescheiden voet verhandeld. Kuraatóïjdiei-aandeelou waren prijshoudend. De rnuipswaar- den wajren niet noemenswaardig ver anderd. De J urgens aandeel en «u Mar garine Unie zetten de «tójging niet verder voort_h B4mO-f(ïL-KGRAFISCH WEKRBKRK HT Verwachting Krachtige tot matige, westelijke tot noordelijke wind. Ge- deeltellijk bewoJkt Aanvarike! ijk sneeuw of hagelbuien. Temperatuur opi het vriespunt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 2