p’ EN ;oon. ara I KEN I 99‘i Gemeenteraad van Gouda. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 18672 Dinsdag 24 Januari 1828 66«|Jaargang 1928. EL. Dit blad verschijnt dagelijks behjdve op Zon- en Feestdagen ikbank I 1 FEUILLETON. ir genezen. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. STREMSEL wenscht HOORWEG. kei Idem. zal rtAULtS ETET» een- (Wordt vervoigdi' oor ijke »rd. 100.-. IKItl m 78 60 brteven ontvangen irbralkers. che Handel- en „YtAST.ÏlTt” Haag. Rotterdam im, Br.ukbindM IJscourant gratia 1610 1 De jongste desillusie is de beste medi cijn voor een vroegere teleurstelling. ZONNEWKELDE. Homan van OLGA WOHLBRüCK Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK—Van Rossum (Nadruk verboden) n 10 tot 15 minuten in24uren. In 5 minuten. In 5 tot 10 minuten. I Tabletten I Isbeschrijvlngover iwstoringcn, nuid- atte koude, «lapc- wtwakktofi. lir is plaats voor minstens honderd gezinnen. Reeds hebben zich in de ko'nnift tien. temiliea 4rAvnati<r/l geen schadelijke ui verc,medicinale olie ingrediënten, st vooraanstaande •lijke werking van jg met de gastrische g teen opgewekt en 'oelen neem een of 1 It U Mach en op- helpen U b!J bet gemeente- Idem. 4. alsvoren van 2/5 Januari 1928 B no. 3/51 (3e afd.) G. S. no. 27, het raadsbesluit del. 30 Dec. 1927 tot het aangaan eener geldleening van 500.000.t r week 17 cent, met Zondagsblad ie bezorging per looper geschiedt. lijk aan den Ned. Joulrnalistenkriag een bescheiden subsidie voor de ont vangst zal toekennen en ook op an<ie*e Als voren verleend. Van de Centrale Commissie voor Geor- wijze van hawr belangstelling voor het bezoek der buitenlandsube pers zal doen blijken. Zitting van Maandag 23 Januari 1928, des namiddags 8 uur. voorzitterschap gehouden --emeente- lig. benoemd ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bexorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bexorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentaën in het Zaterdagnummer 20 beslag op den prfjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer f 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs- Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën «hunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Idem. 3. alsvoren van 27 December 1927/5 Januari 1928 B n>o. 3274 (4e afd.) G. S. no. 144 het raadsbesluit dd. 22 December 1927 tot wijziging van het reglement voor het Burgerlijk Armbestuur in deze Idem. 8. hun antwoord d<k 14 Januari 1928 op de door den heer L. Overhand gestelde vra- gen over de rooilijn van de Constanten Huygenskade en de rioleering in het stads deel „Kort Haarlem.” Oe conferentie te Havanna. Een Noorsch-Engelsch geschil. Bouvet-eiland, dat voordien door geen en kelen staat was geannexeerd, op 1 Dec. 1927 met machtiging van de Noorsche re geering in bezit was genomen door^de Noor sche Norvegia- expeditie, die door Lars Christensen was uitgezonden voor ’t opspo ren van nieuwe gebieden voor de walvisch- vangst en ten behoeve van geologische on derzoekingen. De kapitein van de Norvegia deelde telegrafisch mee, dat de Noorsche vlag op het Bouvet-eiland was geheschen en met het vangen van zeehonden en walvis- schen op en bij 'het eiland begonnen was. Van het Thomson-eiland, dat een Engelsch kapitein in 1825 zou hebben gezien, had de expeditie echter niets ontdekt De Engei- s-che regeering werd daarna op de hoogte gebracht van de bezetting van ’t Bouvet- eiland en had daartegen geen verzet aange- teekend. Op ’t oogenblik ligt de Norvegia bij Zuid-Georgia om daar opgeloopen schade te herstellen. De tegenwoordige reultaten der expeditie toonen aan, dat deze nieuwe „Vorstoss” van de Noorsche walvischvangst naar de Zuidpool en het scheppen van een nieuwe basis in deze wateren gelukt is. Ook werd rijk oceanographisch materiaal verza meld. Voor de Noorsche walvischvangst schynen nieuwe mogelijkheden van grooten omvang geopend te zijn. Intusschen heeft de Noorsche gezant te Londen reeds aan het Enge)-ache departement van buitenland- sche zaken een nota te dezer zake overhan digd en de Engelsche regeering zal binneh- kort bij monde van den Engelschen gezant te Oslo antwoorden. By de beoordeeling van deze aangelegenheid,dient er rekening mee té worden gehouden, dat Noorwegen zeer groote belangen heeft in ’t Zuidpool gebied; verscheidene duizenden Noren zijn aldaar werkzaam bij de winstgevende wal vischvangst. Graai André Oberwali antwoord e niet. Slechts eens zei hij ..Weet u. dat Gerhard de laatste Oberwalfl is als hij kinderloos sterft? .,Dat is alleen, je eigen schuld, ant wioordde die oude vrouw hard. Je hebt een vrouw, die je tien kinderen ge schonken zou hebben, als je bij haar vaart gebleven.' Daarom ontneemt mj het mij nu, dit eene kind. lets in den toon van haar koelen en zich zelf beheerschendten zoon trot haar. Zoo zeer, dat baat oud. traag hart bégon te beven en zij haar kuo kige, glinsterende handen bevend en aarzelend naar hem toes’ak. ..Wij beiden zijn toch heel zat.m, zei ze zacht. Maar hij greep haar hand niet. Als oi hij er voor schuwde, deze ongewo ne zwakte in zulke naakte woorden ta bekennen Aldus besloten. 10. in welk stadium verkeert de uitvoe ring van het raadsbesluit tot het leggen van een brug aan den Ridder van Catsweg. Voor kennisgeving aangenomen. Verder waren ingekomen: Van de vereemging tot stichting en in standhouding van een Openbare leeszaal, en bibliotheek voor Gouda en omstreken, een verzoek van December 1927 om toeken ning van een jaarijjksch subsidie van 4300. .Gesteld in handen van B. en W. om ad vies. Van Mevr. N. M. Höweler—<Smit een ver zoek van 1 Jan. 1928 om eervol ontslag uit hare betrekking van Gemeente-Apotheke- res met ingang van 1 April 1928. Eervol verleend. Van J. Kofman, leeraar aan het Gymna sium een verzoek om verlenging van het hem verleende ziekteverlof tot de Paasch- vacantie. Idem. 5. alsvoren van 5/16 December 1927 B no. 11617/12 (3e afd.) G. S. no. 129 het raadsbesluit dd. 25 October 1927 tot wijzi ging der begroeting 1927. Voor kennisgeving aangenomen. 6. alsvoren van 27 December 1927/3 Januari 1928 B no. 9761/12 (3e afd.) G. 8. no. 172 het raadsbesluit dd. 20 Mei 1927 tot wijziging der begrooting 1927. Idem. 7. alsvoren van 27 December 1927/9 Ja nuari 1928 B no. 11716/12 (3e afdeeling.) G. S. no. 312 het raadsbesluit dd. 7 Novem ber 1927 tot wijziging der begrooting, dienst 1927. Tusschen Engeland en Noorwegen is een conflict ontstaan om het bezit van het ejland Bouvet. Men zal zich herinneren dat wij berichtten dat Noorwegen een eiland in de Zuidelijke Ijszee heeft geannexeerd, waar, naar de Engelschen echter beweren, de Britsche vlag reeds ruim honderd jaar geleden is geheschen. Het gaat om het Bouvet-eiland, dat vol gens de opgaven van den Franschman Bouvet, die het in 1739 ontdekte, op 3 gra den 30 minuten Oosterlengte van Greenwich en 45 graden 30 minuten Zuiderbreedte is gelegen en wel ten Z.W. van Kaap de Goe de Hoop. Enkele dagen geleden kwam het bericht uit Londen dat de Noorsche firma Rasmussen en Co. te Sandefjord het Engel sche departement van koloniën het recht tot exploitatie van het Bouvet- en het Thomson-eiland had verworven. In Noor wegen verwekte dit telegram eenige opwin ding. De Noorsche consul verklaarde blij kens een telegram uit Kopenhagen aan de Fr. Ztg., "dat bedoelde concessie op misverstand moest berusten, daar BUITENLANDSCH NIEUWS. DU1TSCHLAND. Sneeuw in Opper-Silezië. i-oor sterken sneeuwval in Oostertijk üpper-Sileizië van Zaterdag tof Maan uagmorgen, is het venteer te Bentem, Kaitownz en omgeving gisteren sterk belenimeird. Geen enkele auiobus kon ►ijden, en lal van locaal treinen bleven steken oi kwamen met uren vertia^- ging op hun betitei mning. VEREENIGDE STATEN. De bouwer van het Panama-Kanaal overleden. Generaal George Worthington Goei- heus, die van 1907 tot 1914 de Adding ttad bij den aanleg van het Panama- kanaal is Zaterdag te New-Yotrk 69 jaai oud aan maagkanker overleden. Uok tijdens den ooulog trad hij op den voorgrond als kwarliertaeester-geue raai van hei Amerikaansche lege-.. Goethals Waa van 1914 (ot 1916 de eerste gouverneur ven de Kanaalzone. CANADA. Hollandsche nederzetting bij Fowler (Canada). Volgens berichten uit Toronto een kleine Hollandsclie nederzetl.ng gevestigd worden in een gebied res- sorteereude onder de plaats Fowler, gelegen op ongeveer twintig mijlen af stand van Port Arthur. (Bovenmeer niet ver vail de Ametrikaansche grers) Hei provinciaal bestuur heelt dit ge- Op de conferentie te Havana heeft de voormalige Anierikaansche secretaris van Staat, Hughes, aan een diner, aangeboden door de Amerikaansche Kamer van Koop handel, een belangrijke rede gehouden. Be langrijk niet het minst omdat Hughes de vice-vooiaitter is van de PanrAmerikaan- sche conferentie. De tafeltoespraak van Hughes kwam hierop neer. De Vei1. Staten hebben geen imperialisti sche oogmerken ten opzichte van Latijnscïi- Amerika. De Ver. Staten wenschen veeleer de republieken bezuiden de Rio Grande machtig en welvarend te zien. De interven tie van de Ver. Staten in Santo Domigo, Haïti en Nicaragua was geschied in het be lang van de rust en rtaibiliteit in die staten; daarom zal de Unie zich van het eiland Haïti en uit de republiek Nicaragua terug trekken zoodra daar een redelijke mate van stabiliteit heerscht, en het zich terugtrek ken vai> de Ver Staten geen herhaling van bloedvergieten meer dreigt te beteekenen Het Pan-Amerikanisme berust naar Hughes zelde op vier pijlers: onafhanke lijkheid, stabiliteit, wederzjjdsche welge zindheid en samenwerking. De Ver. Staten zoeken geen uitbreiding en wat dat betreft z(jn nog altijd Washing ton, Jefferson en Lincoln de ware vertol kers van den Amerikaanschen geest. Maar zeide Hughes nog, handelsrelaties tusschen de Ver. Staten en de Latynsch Amerikaan sche Republieken zijn niet genoeg. Er moet wederzüdsche sympathie zyn, die moet uit groeien tot achting en genegenheid. Wel verre van zich in de zaken van andere vol ken te willen mengen hebben de Ver. Sta ten bij zich thuis ai zongen genoeg. Wat Nicaragua betreft: de Ver. Staten willen daar niet blijven, enkel willen zij Nicaragua krachtig zien. Zoodra het maar kan zullen de Ver. Staten zich uit Nicara gua te ragt rekken. Op deze woorden van Hughes, verklaar de de leider van de delegatie van Nicaragua dat hy> er acte van nam, dat de Vereenigde Staten niet voornemens zijn, de souverrei- niteit en de onafhankelijkheid van Nicara gua te schenden. Verder deelde hij mede, dat de regeering van Nicaragua bereid isi, verkiezingen te doen houden onder toezicht van de Ver eenigde Staten. ABONNEMENTSPRIJS; per kwartaal 2.25, per per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar d< Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.8oT Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. een Hei provinciaal bestuur heelt dit ge- het 'bied1 voor het döed aaiigeweaen. wijl zaj de Iwiden van haar zoontus- schen de hare hield. ..Mijn lieve, ante joragen. ierhard leujide met het booidi tegen de leuning en staarde door het raam. ..Soms heb ik de arbeiders op straat benijd, als aij met groote bewegingen <1° steenen in den grond sloegen. Het was mij vaak alsof alles aan mij ver groeide.” ..En jij wou een geleerd© worden, nijn groote. domme jongen- Om> geluk kig te zijn om te kunnen leven z-jn geen boeken noodig. Bij ons bui ten vind je ternauwernood tien boeken in het geheede huis. Alleen een gebe denhoekeen kookboek en een paar kalenders. In den zomer hébben wij geen tijd oir te leasen en ’s winters lezen wij de iijdsdhiriïteni. d&e wij be waard hébben. Want men behoeft niet zoo heel en al te verboerechen.... Je kunt niet gelooven hoe goed verstan dige menschep en dte natuur e- 110 tot 15 minuten. tdi opgediend inodietl van het bekende koefcjnrtje’-ef welt j-c>. dat na hei opbraken van het belieg van Lei den achtergelaten gevonden werd m he< kamp der Spanjaarden en dat zien thans bevindt in het museum de I a- kenhal te Leiden. Na latei begaven dé vorstelijke per sonen en- hun gasten zich naar een an dere zaal, waar de heer Cor van der i.ugt Melsert en mevrotfw van rter Lugt Me'sert-lviEun Les eenige voordrach tei hielden. Vorstelijke belangstelling voor de Oiympiscne Spelen 1928. Uouu.vuae ue noiparuj die vnjuag- «sona ten, paieize te uen riaag i» ge- geveii^ neooen ue Aouangiu, ue ko- imigHiriVioeuer, i noses uuiiana -*n t nas ri|enuriK ziek net oagetiijköcn be stuur van den Ned. Journaiisieiu.ring gesprou-en over net te verwacnten be- zo&k van veie buiteniandsche journa listen aan ons land geüurenoe ue voympise' e bpeien. ue voirstelijke personen bleken er ten hoogste prijs op te stellen, dat de buileniiandsclie pers een zoo gocn mo- gelijken indruk van land en von? zou krijgen De Koningin informeerde naar; de stappen, die daaromtrent reeds wa ren gedaan de bestuursleden van den Kring Konden de verzekering geven oa/ verscih.llende gemeentebesturen (Anistezdani, Den Haag, KottoïUam en t trecht) benevens tal van beken te vereenigingen en personen zich be reid hebben verklaard de buiten.and- sctie journalisten te ontvangen en n et verschillende deelen van het Neder- landsche volksleven in aanraking te brengen Wij vernemen in verband hiermede nog dat de regeering zeer vermoede zich niet mede vereemgen en verzoekt als nog antwoord. De heer FOKKERS (s.d.) verklaart dat de wijze van uitvoering van het rioolleggen technisch juist is uitgevoerd. Naar spr.’s meeniing zyn de vragen der rioleering be antwoord. Spr. wijst er ook op dat ook het riool in St. Jozef goed Lgt. Zoolang het rapport der commissie ad hoe niet in ’t be zit is van de commissie van bijstand, kan spr. hierop niet nader ingaan. Spr. wil zich niet beschouwd aden als deskundige op rioolgebied al weet hy er wel iets van. De heer VINGERLING (a.r.) bespreekt het antwoord op vraag I en is van oordeel dat het hier niet kleinigheden betreft, maai er werkelijk een fout is gemaakt. De ge maakte afwijkingen in het; uitbreidingsplan zjjn te groot. Spr. geeft verdere uiteenzet tingen omtrent de rioleering in St. Jozef. Wethouder VAN STAAL (s.d.) deelt mede dat aan de hand van het geheele riolenpJan wellicht een oplossing kan wor den verkregen van fouten, welke wellicht 9 jaar geleden zjjn gemaakt. De VOOiRZIITTER deelt mede dat in ver band met den grondverkoop aan Kool het noodig ig geworden de oorspronkelijke rooilijn te herzien. De wetering ter plaatse is niet verkeerd gegraven. In de toekomst zal de toestand ter plaatse niet aanzienlijk worden geschaad. Spr. geeft toezegging dat deze zaak nog eens nauwkeurig zal worden nagemeten en zal dan padpr van antwoord dienen. - - De heer OVERHAND (sxi.) bespreekt nu verder de rioleering in Kort-Haarlem er. komt daarijjj in conflict met den heer Fok kers, die van andere meening blykt te zjjn. De heer Overhand ia van oordeel dat die geheele rioleering 30 c.M. te hoog ligt De heer BOKHOVEN (v.b.) begrjjpt niet hoe de heer Overhand nu reeds een uur tien Raad ophoudt met naar den bekenden weg te vragen. Spr. verwijst naar het gegeven achrjjven van de nieuwe commissie. Wethouder VAN STAAL (s.d.) heeft niets toe te voegen aan zjjn gegeven toe zegging. De heer OVERHAND (s.d.) vindt dat wel heel gemakkeljjk, maar is niet tevreden. De mededeelingen worden nu voor ken nisgeving aangenomen. 9. hun standpunt inzake de bemiddeling van gemeente-personeel via de arbeids beurs, in verband met het adres van den Nationalen Bond voor Handels- en Kantoor bedienden „Mercurius”. Idem. De VOORZITTER stelt voor het ant woord van B. en W. op de door den heer Overhand gestelde vragen voor kennisge ving aan te nemen. De heer OVERHAND (s.d.) zou zich daarmede kunnen vereenigen indien er wer kelijk antwoord op zjjn vragen was gegeven. Waar dit geenszins het geval is kan spr. er Some bleef hij middfen in de kamer staan, luisterde met mgehouden adem, vum een zachten klank op. en gedempt ge'ach, het ruischen van een uitstaan- die zijden japon dan steeg het bloed hem naar het hoofd! en liep hij naar he; raam, rukte liet open, haaldé pet zware, diepe zuchten de lucht op, ver- zuld met het bonte, schrille, groot- steedsche geraas, sloot het raam1 weer, en ging aan zijn schrijftafel jatten en biéef onbew|deglijik iïi zajn schemer- achtigen hoek, totdat die knecht r et een briel, een boodschap o! zip mid dagmauil binnenkwam. Het gebeurd© graal André, dat tij op één dag twee, driemaal de Ürap naat de vertrekken zijner moeder op ging en ronder een woord te zeggen plaats nam tegenover de oude vrouw in den rood en brocaiten stoei. I>an Psebeurde het. dat de oude gra vin het hoofd scheef hield en zei: ..Ga? toieJi naar vrouw en kind beneden ken kunnen vervangen. Kijk maar weer naar onzen blauwen hemel op Grijp maar we^r het zuivere zonne goud/’ Zij schoof heel dicht naar üiém toe en drukte haar wang tegen de zijne ,,En als je maar eerst je lieve blon de vrouw hebt en kinderen en een paar flinke paarden uit de Caina’gue. wat zul je dan lachen om je domire boeken Het was hem aftijd alsot hij1 sprook jes hoorde, als zijn moeder tegen hem sprak verre, lieve sprookjes. Boven in zijn lichte, prachtige werx kan ter liep graaf Andre roste, oos op en neer. De inkt verdroogde in den mooien malachieten koker, de boeken lagen opengesJagen. maar ongelezen, op tafels en stoelen. De laMste weken waarin de eene opwinding op de an dere volgde, hadden diepe sparen op zijn gelaat aichiter gelaten. Zijn oogen keken treurig en somber. kG'ome tien families gevestigd B1NNKN&AKD, Prinses Juliana's studievriendinnen ten Have. Een feestdiner. Gisi£|;avoaid werd ten hove een eetsldisch gegeven. Met de Koningin, Prins Hendrik en Pr uses Juliana, namen hieraan een 4:> taf genood'igden uit de hofhouding, lioogleerareui. en dames en heeren uit de kringen der Leddsdhe studemenvei- eeiiigingen deel. Aan net diner namen deel jhr nik. ür De Gijselaar, voorzitter van het College van Curatdren der Rijks- Inivers.teit te Leiden, en versctiilien- oe professoren. oor.s het bestuur van de V er- eeniging van Vrouwelijke Studenten te l^eidien. Verder waren genoodigd mej. Mi- che.in. jkvr De Brauw en mej. Roo- seboora, studi evriendinnen van diePrin ses en ten slotte bet Collegium Civi tatis Academicae Lugduni Batavorun1 Supreanam. Het diiner bad plaats in de Groote Zaai en de bloeunversiering dér latei vertoonde d© kleuren* der Leidscne Universiteit. blauw en wit. door een rangschikking, in verguld zilv. blo#*m- bakjes, van witte seringen en blauw lint. Alk een aardige bijzonderheid nog vermeld, dat ijs in nogabakjes^naa^ ij 64 ..Ik was vergeten, boe u er uitzag. H< was alles vergeten, onder den kou den, grijzen hemed.Ik was nooit geluk kig nooit had ik het warm. Nooit voelde ik mij blij. Alleen als ik Lou als ik met haar sprak. En zoo leefde it, met mijn boeken en met wjn vage hoop, van den eenen dag m den anderen voort, zander vreugde m het leven. Suzanne Oberwall werd bleek, ter In de gisteravond onder vc- van burgemeester Gaarlandt openbare vergadering van den gei raad waren alle leden tegenwoordig 1. Installatie van het nieuw raadslid de heer M. A. Verkerk. De in de vacature, ontstaan door het be danken van Dr. B. C-de Raadt, benoemde heer M. A. Verkerk, inspecteur der directe belastingen, wordt geïnstalleerd en neemt na aflegging van de bij de wet .gevorderde eeden sitting. De Voorzitter wenscht het nieuw benoemde lid geluk en spreekt de hoop uit dat hij zich in den Raad aan de belangen der gemeente zal wyden. Ook, brengt spr. dank aan het afgetreden lid Dr. de Raadt voor hetgeen deze in de korte periode in den Raad voor onze Ge meente deed. De Notulen van de vergadering van 25 October, 7 en 25 November, 2 en 9 Decem ber worden gearresteerd die van 21, 22, 29 en 30 December 1927 aangehouden. Mededeelingen: Burgemeester en Wethouders deelen den Raad mede: 1. dat Gedeputeerde Staten bij schrijven van 28 November/13 December 1927, B no- 11848 (3e afd.) G. S. no. 186 hebben goed gekeurd de raadsbesluiten, van 7 November 1927 tot aankoop van grond van J. v. d. Boon en tot onderhandsche aanbesteding van de brug in den toegangsweg naar het slachthuis, Vpor kenntagevujg aannemen. 2. alsvoren van E/16 December 1927 B no. 11736/52 3e afd.) G. S. no. 135 het raadsbesluit van 7 November 1927 tot ver koop van grond aan P. v. d. Hoek en J. Ph. don Hertog. GOUDSCIIE COURANT. poet per tenten woi en loopers, d< zjjn dageljjks

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1