NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BB" Jaargang No. I8B73 Woensdag ^25 Januari 1928 101 Dit blad verschijnt dagelijks behave op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, G0UDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. rrooi ZOO uc viuuw uivtsi uuieu, moeilijkheden oipstapedde maar zijn boek. Volharding bracht het grootste voort Door menschenhand gesticht: Volharding heeft alle eeuwen door, Haar wonderwerk verricht. «i de kleinhandel Toen er in 1926 J»h ontstond, krc- I klip, wélke thans nog-, lezing van het rijksdag moet ZONNLWEELDE. Romen van OLGA WOHLBRÜCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WEStSE LINK—Van Rossum (Nadruk verheden) CHINA. Ernstige hongersnood. Vier millioen bedelaars. Omtrent den hongersnood in China wordt gemeld, dat op het oogenblik op het schier eiland Sjantoeng door gebrek aan de aller noodzakelijkste levensmiddelen meer perso nen omkomen dan vroeger ooit bjj een hongersnood het geval is geweest. Onge veer 4 millioen personen zjjn bedelaars ge worden, niet zoozeer door de slechte op brengst van den oogst dan wel door de plundering van de soldaten. Ouders verkoó- pen hun kinderen, om zich eenig voedsel te kunnen verschaffen. Tal van lieden trekken van plaats tot plaats om te bedelen en voe den zich met wortelen en boomschors. In de stad Tsinan bevinden zich ongeveer 25.000 personen, die geen onderdak hebben en leven van hetgeen de openbare weldadigheid ABONNEMENTSPRIJS; per kwartaal 2.25, per wedt 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging pef looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ENGELAND. De schatten in de heuvels van Bolivia. Een exploratiemaatschappij spoort ze op. In de City te Londen is gisteren een maatschappij opgericht met een kapitaal van 25.000 pond sterling onder den naain „Sacamboya Exploration Company”, die in Bolivia begraven schatten aan goud, zilver en diamanten ter waarde van 12 millioen pond sterling wi^ gaan zoeken. Dit zjjn de door de Jezuïten vóór het jaar 1778 uit de g-oud- en zilvermijnen en de diamants- wasstherjjen in Bolivia verzamelde schat- ADVERTENTLEPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. fluisterde zij. Maar de oude gravin vertrok de lip- |M‘n, dlie zoo dun ais een streep waren tot een lachje en gaf haar met ue vingers een tik op den wang, terwijl Mendel de jonge vrouw een mantel vormige, prachtig geborduurde sjaal van witte zijde om de schouders wierp. Op de trap wachtte de knecht van Gerhard haar op. „De jonge mijnheer laat vragen, oi mevrouw bij hem wil komen. Zij kreeg een hoog ronde kleur en haar grooie, donkere oogen keken ver legen rond. Nu moest mj haar man toch laten wachten. Dat vond zij teel onaangenaan maar ais G'erhard riep, dan... Hij stond reeds op den dretapel van z:.:n kamer, nog bleek en eenigsrins gebogen van zwakte, maar met st,a- lende oogen en een levendig, bijna vlooïrjk lachje om de lippen. Hij trok haar naar binnen en kuste haar handen. „Ik geloof heusch, nama, dlatuwc4 wilde gaan zonder mij goeden nacht te zeggen." ..Neen, neen, mijn lieveling, zeker niet. 0 God, hoe kun je zoo iets eg gen. Je weet toch. dat ik vandaag je vader w’ii vragen „Wilt u werkelijk, mania. wilt u werkelijk Zij knikte haastig en heel verlegen toen zij zijn bewonderenden blik op ving. ten, die zij in geheime bergplaatsen in de heuvels begroeven toen de Spaanache regee- ring de Jezuïeten deed deporteeren. FRANKRIJK. Dof galef ski overhandigt zjjn geloofsbrieven. De rtieuwe sovjet-gezant te Parjjs, Dofga- lefski, verklaarde bjj de overhandiging van zijn geloofsbrieven, dat hjj zich geheel zou wijden aan de taak, om de vriendschaps banden tusschen beide landen te versterken. Hjj voegde er bjj van de regeering als voor naamste opdracht gekregen te hebben om alle hinderpalen uit den weg te ruimen, die zich verzetten tegen de ontwikkeling der economische betrekkingen tusschen beide landen. Doumergue antwoordde, dat het hem aangenaam was den gezant het voornemen te hooren uitspieken om zjjn werkzaamheid te wjjden aan het behoud van den vrede en het nauwer aanbalen der betrekkingen. Hij voegde er aan toe: Door loyaal de samen werking te stellen boven elke vooringeno menheid en gemeenschappelijke belangen te behartigen, zullen wjj het best de zaak van den vrede dienen. ZWITSERLAND. De Zwitser kap. Cartier doodgevallen. De bekende Zwitsersche vlieger kapitein Cartier, die het Zwitsersche hoogterecord hield met 9800 m., is gistermiddag om 12 uur op het vliegveld Thun bjj het invliegen van een nieuw toestel doodgevallen. RUSLAND. Ook de oudste zoon van Trotzky is verbannen. Naar uit Moskou wordt gemeld, is ook de oudste zoon van Trotaky, die het laatste semester filosofie studeerde, thans verban nen. Men heeft hem naar Narym in West- Siberië gezonden. Trotzky zelf zal, naar gemeld wordt, niet in Wjernyj blijven, maar naar Psjrewalsk aan het meer Issyk-Koel in het Tsientsan- gebergte ovengebracht worden. ITAUë. Een interview met den Afghaanschen mi nister van buitenlandsche zaken. In een interview heeft de Afghaansche minister van buitenlandsche zaken, die den koning van Afghanistan op zjjn reis naar Europa vergezelt, eenige mededeeiingen ge daan omtrent het doel van de reis van den koning en over de betrekkingen van Afgha nistan met verscheidene Europeesche sta ten. De minister van buitenlandsche zaken was zeer tevreden over de ontvangst in Rome. Hjj deelde mede, dat de koning van Afgha nistan na zjjn bezoek aan Rome naar Parjjs zal gaan. Dan zal een bezoek aan België worden gebracht, vanwaar naar Engeland wordt overgestoken om einde Maart of begin April naar Berljjn te gaan. De minister van buitenlandsche zaken, die vroeger gezant te Berljjn is geweest, zeide het zeer öp prjjs te stellen spoedig weer in Dit vleesch werd aan 200 groothandelaars geleverd, op wie men echter geen controle oefende, terwjjl daarentegen sMierp werd gecontroleerd, gebrek aan bevroren vleéscl gen de 200 groothandelaars een zoodanige bevoorrechte positie, dat het hun gemakke- Ijjk viel op kosten der verbruikers groo- I tendeels behoorende tot de onbemiddelde klasse reusachtige winsten te maken. Het verschil tusschen invoer- en kleinhan delsprijzen werd drie A viermaal zoo hoog als vóór de contingenteering. Het gebrek aan bevroren vleesch was zoo groot, dat boven de voor invoerrechten vrijgestelde hoeveelheid, groote massa’s moesten wor den ingevoerd, waarvoor 45 pf. per k.g. aan invoerrechten moest worden betaald. Aan de 200 groothandelaar», die deze rechten niet behoefden te betalen, werd het daar door mogelijk winsten te maken, die even hoog waren als deze invoerrechten. In één jaar tjjds maakten zjj aldus 14 millioen mark extra-winst. Voortg werd handel gedreven in de in- voervergunningsbewjjtzen, terwjjl de com missie nog kon vaststellen, dat zich in West-Duitschland reusachtige familiecon- cerns hadden gevormd, die den geheeien handel in bevroren vleesch in handen had den. T •De „Vorwarts” doet dbmerken, dat het rjjksministerie van voedselvoorziening ten aanzien van de bevror^yleesch-distributie volkomen in zjjn taak té kort ig geschoten. De VeemmooHtonaars. Naar de cellen voor de terdoodver- oordeelden overgebracht. Luitenant Schultz, onderofficieren Klapproth, Fuhrmann ék Umhofer, allen ter dood veroordeeki *■’%’-hrt veemprocev Wilms, zjjn uit het hui» van bewaring te Moabit overgebracht naar de strafgevange-, nis te Plötzensee, waar zjj in de cellen be stemd voor de terdoodveroordeelde 'gevan genen zjjn opgesloten. Nadat thans het rijksgerechtshbf het be- roep van de vier ter dood veroordeelden heeft afgewezen, heeft 't doodvonnis rechts kracht verkregen en moet het, tenzjj er in middels nog gratie wordt verleend, binnen een bepaalden tijd worden voltrokken. Naar verluidt wordt op Minister Hergt grooten aandrang uitgeoefend om gratie te verleenen. de Duitsche hoofdstad te zullen zjjn. Behalve aan Berljjn zal ook een bezoek worden ge bracht aan Hamburg’ «U eenige groote fa briekssteden! Oyer Het doel van de reis ver klaarde hjj, dat dit een zuivere studiereis is. De koning heeft groote belangstelling voor economische en verkeerstechnische kwesties, welke hjj op zjjn reis door Europa wil bestu- deeren, om zich zelf een oordeel over de toe standen in Europa te kunnen vormen. Een grootsche fascistische bijeenkomst te Milaan. Te Milaan heeft Mussolini den stoot ge geven tot den opmarsch naar Rome; Milaan beschouwt zich nog immer als een uitge lezen plaats van het fascisme. Dat dit er diep geworteld is, is Zaterdag gebleken bjj de groote vergadering, die gehouden werd ter gelegenheid van de bjjeenkomst te Milaan van de vertegenwoordigers van de fascistische vereenigingen in Lombardjje en Trentsch Venetië. Aan de bjjeenkomst ’s avonds in het groote sportpaleis hebben 30.000 fascisten deelgenomen. Verscheidene leden van het directorium, eenige ministers en onderstaatssecretarissen en het secreta riaat van de partjj waren aanwezig. De aanblik van de zaal was volgens de Milanee- sche bladen overweldigend. Milaan zelf telt 18.000 fascisten, die in 39 groepen inge deeld zjjn en die natuurlijk voor het mee- rendeel aanwezig waren. Voorts zjjn er 10-000 avanguardsti (weerbaarheids- of jongelingsvereeniging) en 15.000 fascisti sche padvinders. De Milaneesche fascisten familie telt dus in zjjn geheel al over -ie 30.000 manneljjke leden, waarbjj nog ko men ruim duizend volwassen vrouwen, 2000 jonge meisjes en 3000 padvinstertjes. Augusto Turati, de secretaris-generaal, heeft de menigte toegesp roken en haar aan haar fascistische taak herinnerd. De verga dering toonde zich uiterst geestdriftig. Aan deze volksvergadering was de boven genoemde bijeenkomst van de hierachie voorafgegaan, waarop Turati eveneens de aanwezigen aan hun plicht als fascist her innerd had. vaatje kunnen gebruiken. Klem uw n.ooie landen taair een beetje op el kaar. Daar sterft men niet aan.’ Met ingespannen aandacht volgde zij het overwerpen en toehaken v-an de japon. Heerlijk glansden de volle, blanke schouders der jonge vrouw uit dO kostelijke, zwarte Kanten „Hij tó onbehoorlijk laag uitgesne- den, zei Suzanne met plotselinge ver- onlwaard'igmg. De oude gravin lachte droogjes, een beetje boosaardig. Suzanne Oberwall liet zich opsieren ah een offerdier. Zij deed twee schre den naajr voren, twee terug, moest gaan zitten en weer ópstaan. ..Nu, is zij niet een mooie vrouw? De naaister hief verrukt haar oogen ten hemel. ..Mevroif* de gravin ziet er uitat» een-., als een exotische vorstin.’ „Wat... als?" De oude gravin klemde de lippen op. elkaar, wierp de onbescheiden vrouw haar zakdoek in het geiaah ..fir zijn hier te veel menschen in de kan er, Memdeil, ik moet lucht heb ben. Mendel wist precies, walt zij deed, toen zij haair mond hield. De naaister vertrok bedeedigd. Graaf Oberwall bet zeggtn, dat de auto reeds wachtte. „Ga, mijn kind, ga.” Suzanne boog zich over de verw elk- te hand. „De japon is wérkelijk heel nauw, ,,En daarom hebt gij u gemaakt, mama Weer bedekte een donkerrood© olos ha*jr blank gelaat en tranen schoten m haar oogen. „Ik weet het niet, lieveling, jujlie bent hier zoo frivol. Zij sloeg bijna boos haar mantel dicht, dien Gerhard had open getrok ken. Het was haar wel pijnlijk, dat haar zoon meende, dat zij zich voor haar man mooi had gemaakt, en dat zij wat bereiken wilde met haar ver leidelijk toilet. Zelfs op hals en borst legde zich deze brandende martelende kleur En als werd hij aangestoken dooi haar verlegenheid', wendde Gefrhar1 zich af. .Als u -het onaangenaam vindt, spreekt er dan niet over, mama. Uwe goedkeuring is mij vóldoende.’’ Oneenigheid in de Duitsche regeerings-coalitie. Ernstige moeilijkheden inzake de schoolwet. heeft dus weten te bereiken, dat de regee ring zich met de quaestie der dekking bezig houdt en tenminste tracht, den omvang der financieele gevolgen vast te stellen. Er zal een hevige strijd ontstaan tusschen rijk en landen, want de rjjkaminister van financiën zal, ook al blijven de kosten ver beneden de 300 millioen mark welk be drag hjj tegenover Parker Gilbert heeft ge noemd er in de rijksbegrooting moeilijk een dekking voor vinden zonder nieuwe be lastingen, en de landen zullen weinig .ust hebben de nieuwe laéten te dragen. De Duitsche Volkspartij heeft haar definitieve goedkeuring der schoolwet afhankelijk ge steld van een regeling der financisek quaestie op een zoodanige wijze, dat de hoogere kosten door de landen worden ge dragen. Dit is dus nog een •vier maanden na de eerste schoolwetsontwerp, in den worden omzeild. Onder deze omstandigheden 'behoeft het niet te verwonderen, dat de mogelijkhel I van een Duitsche kabinetscrisis al meer dan eens Wordt geopperd. Zoo gespannen wordt de toestand zelfs geacht, dat iemand als dr. Curtius, de rjjksmimster van economische zaken, de veronderstelling heeft uitgespro ken, dat reeds binnen een maand of drie vier nieuwe verkiezingen zullen worden ge houden. Het is niet onwaarschijnlijk, dat Curtius’ voorspelling bewaarheid zal wor den, want het is niet alleen over de school wet, dat de partijen der regeeringscoalitie het in toenemende mate oneens worden. Het centrum ligt niet alleen overhoop met de Duitsche Volkspartij, doch ook met de Duitsch-nationalen zjjn er haken en oogen. Daartoe draagt vooral bjj de Duitsch- nationale minister van binnenlandsche za ken, Von Keudell, wiens houding het cen trum niet kan behagen. Daarom is het ook verklaarbaar, dat dezer dagen het gerucht opdook, dat Von Keudell eerlang van ’t tou- neel zou verdwijnen: het centrum zou hèm wat graag over boord gooien, daar hjj fei- teljjk het Duitsche kabinet, rechts-radicaal als met nam® hjj is, meer of minder com promitteert. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Woeker met bevroren vleesch. Het rjjk ernstig benadeeld. Sedert geruimen tjjd vernam men voort durend klachten over misstanden bjj de voorziening met bevroren vleesch, weshalve een commissie van onderzoek werd inge steld. Deze heeft thans een rapport uitge- bracht, welks inhoud groot opzien baart. In 1925 werd bepaald, dat van een be perkte hoeveelheid bevroren vleesch geen invoerrechten zouden worden geheven, men voerde de z.g. contingenteering in. 65 De avond kwam, waarop Suzanne Oberwall met haar man naar de fami lie Roeckwitz zou rijden. De oude gravin had er op gestaan, dat tiaar schoandoahter zicri boven, bu, bear, zou kleeden- De prachtige japon 'at uitgespreid op een leunstoel. Alle lichten brandden; de nfflaistet, gehol pen döor Mfendel, kleeddfo Suzanne OberwaJU aan. Zij maakte geen beden kingen en liet rich jdlea wélgevallen, bracht alleen dikwijls de hand aan het ongewone corset, dat haar borat be klemde. I „Ik ben te veel ingeregen, fluister- „Och wat, onzin, zéi de virotiw met een afwerende beweging. In mijn jeugd, lieve, hadd/em wij middeltjes, waarvoor een servetring als ceintuur wu hebben kunnen dienen En gij, map kind, «ra nog altijd een hnepél ven een Tusschen de partijen, die op het oogenblik in de Duitsche regeering zjjn vertegen woordigd, is het al lang geen pais en vreê meer en thans is een ernstig struikelblok voor een goede samenwerking der verschil lende ministers het ontwerp der Duitsche schoolwet. Vooral bestaan er op dit stuk van zaken ernstige meeningsverschillen tusschen het centrum en de Duitsche Volks partij. De verschillende rjjksdaggroepen hebben over deze aangelegenheid opnieuw ijverig vergaderd, maar vorderingen wer den niet gemaakt. Wel is men elkaar wat nader gekomen, maar er is nog groote on- eenigheid over paragraaf 20 van het wets ontwerp, welke paragraaf op de zooge naamde simultaanscholen in Zuid-West- Duitschland in Baden en Hessen betrekking heeft De Duitsche Volkspartij verlangt nu, dat in de bondsstaten, waar de simultaan- sehool bestaat, hetzjj op grond van de wet, hetzij krachtens een „gewoonterecht” aan (hen toestand niet zal worden getornd. Het centrum wil daarentegen van een dergeljjk standpunt niets weten. In de kringen van laatstgenoemde politieke partjj wordt de opmerking gemaakt) dat „gewoonterecht” een begrip is, dat de constitutie nu eenmaal niet kent. De consequentie van ’t standpunt der D.V.P., aldus redeneert men in cen- trumskringen, zou zjjn, dat de verschillen de staten de wet tot een wassen neus zou den kunnen maken. Vandaar, dat het cen trum aandringt op intrekking van para graaf 20. Zelfs verluidt reeds, dat deze partjj aan de D.V.P. een soort ultimatum heeft gesteld, hierop neeikomende, dat, mocht de D.V.P. het standpunt van het cen trum niet tot het hare maken, dit niet lan ger in de regeering vertegenwoordigd wil zjjn. In dat geval zou natuurlijk rjjkskan- selier Marx tevens van het tooneel verdwij nen. Men ziet dus, dat het Centrum hardnek kig voor zjjn meening opkomt en den schjjn wekt niet langer met betrekking tot de schoolwet, die het zoo spoedig mogeljjk in veilige haven wil hebben, te willen schippe ren. Daar staat evenwel tegenover, dat ook de D.V.P. meent, dat aan haar toegeeflijk heid eeng een einde moet komen. Zjj is van gevoelen, dat, wanneer zjj nog verder qver de brug komt, de simultaanschool ten doode is opgeschreven. Gaat de strjjd dus in hoofdzaak over deze paragraaf in de nieuwe wet, de financieele gevolgen spreken eveneens een woordje mee. Reeds hield het kabinet zich bezig met de vraag, welke hoogere uitgaven de invoe ring der nieuwe schoolwet met zich zou brengen en hoe deze moeten worden ver deeld. In verband daarmee is ook het oor deel van de regeeringen der landen ge vraagd, ten einde materiaal te verzamelen voor een ruwe schatting der hoogere lasten. De oppositie, zoo schrijft de „Voss. Ztg.’’, Suzaniw Oberwall schudde het hooSd „Neen, lieveling, zoo niet. Tezem den wil van je vader mag je niet tfeuwen. Dat mag je in geen geval. Ik weet niet, hoe hij hierover denkt, bij ons. lieveling, zou dat zonde jn Een zonde kan ik niet goed noemen, die moogt gij niet op uw geweten la den.” Hij ladhte bitter. De tegenstand prikkelde hem. Zijn door ziekte geschokte zenuwen deden hem elke heerschappij over zichzelf verlieeeo Zooals hij oogenblikken had gehad, waajrin hij meende rijn vader te haten, zoo scheen het hen nu toe, dat hij de vrouw moest halten, die nieuwe moeilijkheden opstapelde uit vroom oijgeloof. Hij werd zeer bleek en rijjtt handen grepen zenuwachtig in de bladen van zijn boek. „Dee wat u wilt ik zal mij zeli wei weten te helpen. Zij trok zijn hoofd naar rich toe en hield het bartelochtelijk omklemd. „Zoo mag je niet spreken, je rag geen zonde op je geweten laden, ik laat he* niet toe. Je vader zatl toe e- ven. Hij is goed. Ik zal mij aan rijn voeten werpen, zei Gerhard's moeder. Zij haperde. Zij herinnerde zich, dat toi.i rich reeds eens aan rijn voeten had geworpen, vergeefs Neen, daarmede zou rij het niet bereiken. Zij drukte haar voorhoofd tegen den schouder van Gerhard en bad stil en vurig een gdbed. dat rij neet in woor den waagde te uiten. Want het vas een zondige bede en alleen vergeet lijk. omdiat het ’t Wetnsgehik van baar kind gold. Toen werd er aan de deur gekjopt en herinnerde de knecht e- aan. dat de auto was voorgereden. Graai Oberwall met den hoogen hoed diep aer het voorhoofd gedrukt, avondjas even teruggeslagen van het bleuwachtig witte overhemd-, bood1 haar den arm om haar langs de trap naar beneden te gdeideh (Wordt vervdlgdl (lOIIISUI E lOllilM.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1